Goudsche Courant, woensdag 13 oktober 1897

Woensdag 13 October J89T No 7400 36ste Jaargang Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant gescbiedt d a g e 1 k s met uitzondering van Zon ea Feestdagen De prys per drie maanden is 1 26 franco per poet 1 70 Afzonderlijke Nommers VÜF CENTE ADVERTEKTIEN worden geplaatst van 1 5 regeld a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea mldd Stedelijke Gasfa briek ie GOUDA De priia van het gas is 6 cent per M en voor Kook toestellen of Motoren Vj et Onder zekere voorwaarden worden peicoelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrüe leiding achter den gosmeter Voor 3 en 5 lichtgasmfttorB bedraagt da hour 10 cent por maand Bewonere van perceclen van ien hoogste 2 25 p r week kunnen wekeiyks afrekenen en van de fabriek lami on kooktoestelloo enz tegen betaling van eenige centen per week in huur bekomen wektg balf lacheml Ciinroogde baal ti Zij aal kat vrevalijk tinden ongepast en afaohui lijk Caeile xiiald eemaüea bjl de posterijen I STSEEOLEmNBEL IHaauaa0 K OSSl eene Lading waaruit ik gedarende de IjoMsiug zal lererea tegen 1Z Cent per H L a coatant franco thuia Tewni in voorraad de bekende ANÏHEACIET in twee grootten Aanbevelend JAN ZWART P TeUphoonnummer S Te Zoop of te Huur aangeboden U UEEKKMIIIIS Staande Mn de WE8TUAVËN Wyk B N U7 ïe berragen Lange Tiendeweg l 0 Het haii bevai beneden 3 Kaoteri met Suite Keuke n Kelder en Binnenplaata boren 3 Kamers en Zoldir verder alles aetjes en doelmatig ingericht alsmede van ias en Waterieidinfï voorzien Teveni boven en beneden Privaal met Waterleiding ELKCTKIiOTORIIfCflE TA1 D U BA I JKS 1 I WE niO OÏDBPÜNKBIIO 1 KU het tekrulk daarvan teachiedt lirt i I tanden krliten der Kinderen Ml m m naxtt mn 10 000 dulden I wordt betaald uan hem die bewyxen kan dat de bü mü tor inzage liggende getuifj j tcbriften der nitetekeiide resultaten van de I Kleftroinoiorlsclie Taiidbalsbandjes I ïiiet echt yn U Men ietteopHennaam i mn dm fabrikant HOnmr HOI I Q 1 I Wordt franco toegeaonden alleen na I ontvangst van postzegel ad 9 cent door KOUKIIT miTl MJmei fn I Wederverkoopem gevraagd Een ware Schal voor de ongelukkige alHcbtoffers der Zettbevlekking Onanie en gehe me uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr ttetau s PikRXJfli Hollaudeche uitgave net 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de vereobrikkslgke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het leaen do oprechte leenng die het geeft redt jurlgKs duizend van een zekeren dood Te verkregen bfl hetVerlags Magaxin te Leipzig Neuiuarkt 3i franco tegen inzending run het bedrog ook in postzQgeU en in eiken boekhandel ia Holland OBANDM MAOASINS Dtï Frintemps NOUVEAUTÉS WU verïorkeii li Damps die ons KeiUuaireori U lf iilliuni onr lint WIniera co n nocli ni f mitviuiKtm liobbon dit te wilkm iiunvriieon a ui MI JULESJ LUZOTaC Nri Hetzolvfl woixlt iIhii omR iantl gratia en franco toejrpiRoniien Bestellinpen van al 35 franos vrU van alle kosUm aan huis mot 5 verhooginff jéh jMIUt4 iil r II üwiriul 1 1 V Het b it otiKludelykttt n ft Jf makkelykste poetamlddcl voor Umtco Ifsl en vooral dames en KlnderschocDwerki ImI i de Appretuur van C M tHllltf t Ce SS J terlln Beuth Slr 14 Men letWfoeiI lii j op naam en fabrlekjmevk I VerkryikiiAy Hierin Wlekellirt In ichoenwnrk lalanlMlee Mierifeaeai enl B ifaal Deeet by tarfeHikia rahea V Hiwidpru Hegliieilebt 1 er zijn dour den I rk kd W rd rd Uitnoodiging tot deelneming 1 in de Kansen 1 van de iloor den Buai Ilaiabtirg f WB rhotf d 1 grotjtü iüliUoterij wjiariii Beker H 11 Mlllioen 49 325 Mark 1 gowouiitfii moeteu worden I Da prijzen vrni dez veel voordeel biedeud j Oelillotury die volgen bet pUn alpcbta I I HB OOO loten bevat x a Üü volgende I De hoogste prys is eventueel fiOÜ OOO Mark Premie vad 300 000 M l U praten ü 10 000 M l II prijs ik 300 000 M i S6 pryzen a 5000 M f l priji ft 100 000 M IÜ6prij iu 3000 J I 2 prijzen a 75 000 M 20S prijzen i 30Q0 M 1 I prijs ïi 70 000 M 8l2pnJzeTi i 1000 M l tprijs g 65 000 M UlSpnj eaa 400 M I l prys h 60 000 M l 40 prljxeo a 300 M l prijs i 55 000 M UO prijiuu a 800 M l prijzen 4 50 001 M IS69 2 pi zeuB 155 M l Iprga h 40 000 M 09E9 pr a 134 104 10 1 1 prijs h 80 000 M lö86lpr jz tt 7 45 21 M l UpriJKon H 20 000 M totafti 69 180 prijzen 1 I en worden deze in eenigo mftAuden in 7 kina B I sen uitj elaut I I Do Hof fitprija ut dt Ic klaasii WilrsAS I Mark 6 000 atij l m de e kl lol 6R 00 g I M in du Ho lilt 0 00 t M iii de 4e U I 65 000 M in de 5u lot 70 000 M iii de 1 I tot 75 000 M in de 7e tot SOO OOO M e 1 I met de premiit van 00 000 M event to I i 00 00 J Mnrk I I Vuur de uersle priJNtr kkiiiK die offlci el i I I VHit OftflJ kont I I ifii oh ül origineel lui sfrchts tuld 3 60 I een luiir iri inuel lot slfrlita hihi X 75 9 I OHii kwart iriftine l lot ilrcliEs iuld O 90 I I Do in e ge den toor de volf ando k taeeri zuo I 9 wel a a d ijst der iri zeu woritcD uaiige avei I 1 in bel ijfliP ee o trekkn apan tourzieii van Ie I Wi en V tl di n Sait welk pVn ik op fan I I grttria verzand I I edcro doclueinor in de lotorij ontvangt er 1 I Kevr d niimiddullijk n do dnals Rühad Iteb 1 I In ndu trukkin de otfioiude lr kkiriifelijat B I i illtt taling en vurzondinK vnn de prijze 1 I ciS i v H docjr mij dir flt vn rum t unn d I I ytttners en oiid T de streiiKfit tcidieimlioudirii I irQdl L dere heatflling kuti rnen ecnvouilig 1 m 1 ior lOBtwlas l O j ovün I I Men wendü ioh dua met de uanvraap om 1 I toi zfnditij van lat n voor de s ooilig pinat I I liebbcnde trnVking zoo ai aediK mogelijk o 1 I uiterlijk tot 1 I 4 wormmBKH I I met vertrottweu tot I I Samuel iiccltsehor senr I BEKROOND MET aOUUEN MKÜAILLE KRAEPELIEN HOLM S Quiiia Laroclie I Bankier m WiHollcantoor in HAMHUKIi I DuitBohlunt I Slaalh iidemli diilna L is de meest Jcrnchtlge en versterkt KINA IVIJN Aanbevolen doortal van binnenen boiteulandsche Ueneesheeren Verkrggbaar in Besschen k ƒ l OO n 1 0 0 IGAREnBN TEfiEN ASTHIA De inftdtming ran den rook dey er Cigareiteo geeft den lyder un Asthma terstond lerliehting In Ktui 80 en 50 Centt Salmiak Pastilles Een algemeen ali goed erkend midÜBl bij Moei en FerA oiid teW oplossend PU er ichlend Prü per fleschje 20 Cent KKikPti iBK Hol HoHeierancier IjiiliBt te Gouda bfl den Heer A H TEEPE Apotheker en bü de meeale Apothekers eii üroiristen terkrjigbaar Ünik van A URIXKM aN k mOj Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ben pixaclxtigr ra et irigr©xicla t HEEREi HLlS met IM taande aan den KA ITENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een root Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voordien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevi agen LANGE TIENDBWEG D 29 Het groote aantal zenuwkwalen iiEen fhor fd iinar totde vosrafga nd k jatMk neiivaasp plsxltfb rB alMTefrU tM tr tiMna nog atPAdM iltfl middfildi door de medUcho wettasotai unKewend Kent u d a Inwaa tUd IwbI dg ntir toe dat zij door bet Kebrnik mftken rut deo MnYoadIntan wet naakeUlk luüi d baU mm phyaioI t isclie outdekktncgadAUi liBeft d u bonderde broelnemtDten tbftna over de f hMleweMlA i verbreid ta eo terwijl stTtii wtteoacbappslljke kriugen ae hoonte balMgataUing vekl tavau veldMd blijkt te itjii voer da hd iSBOwkwalen lijdende meaacbbeld Dheo reneeawilia U ItcsroB a den door den geweaea Offlcler vaw Oeiondb it Ur Uomau weiaamuia teViUhofen en berust op d on dervtndlng opgedMc In mm BO Jtrlge pDiktIjk r waMcblMc vm ht mM wmuU rcr dM wordftn d rt eg MhIliMstoffen dp r 4e li l4 onaalildellUk mm h t mwkbw tel Biedes 4 ld Met due geaeeawijce wnrden wurkemk acbUterande rMsltaten mknmam m M niMktaaooveel opgang dat van eea door den nJUlnder geaelireven werkje OVER ZENUWLIJDEN cn BEROERTE kara voorkomliig en geneilni binnen kortan Hld reedi de la druk ver8 benen ia Uit bonkje bevat nfet allen vor het gT t pnaJlwk vwrutaanbare verklunngftn omtrent hpt wespn der nieuwere therapie an da daarmeda xelfa in wanhoi tgf g vglleii verldegen uUwiiking maitr ook vindt men daarin wetaniobappalijke varhtuideliuRfn uU df mediaehe blndeH die aau deiu gfne BwijEe gewijd aiJn toonede anobrift vai ttil van getal ach rif te u van hooggeplaatste geueeiikniidlgon onder welke P Ééaléra mU r prafMaar aaiiaa ialykllalakUPar ti rua Raugamoat M SïtiiierBber mea dr prakllaaaraad lameahaar ua bat hraakilnnlgtn geatloht da Charaaton Banltitirath Dr Cotin ta Slattin erDaamane nad dr arroad arts taJMUaiaa Of FarssUar ganStahHr dlraetaur van tiet haapltaal ta A Bn QahalflH ath Dr Saharlag kaalaal aHlaafsla Bad Ems Danes msd dr gansashair dlrtotaNr dar galvaaa tliaru NUaeba larlohttag waar laaawHWars ta Parija raa 81 HonDré 334 Coniul van Aicheabaoh nad dr ta Corfh Dr laataBli arraad arte da Kirkalti Obaratabaarit Jsohl tned dr la Wasnsn Or C Dosgaval taLa Farrlira Eiira lldvaadaa Oaaaalf Caabal d hygléaa al ds Santi In Frankrijk ea vfle uudereu Aan all n wipr K nuw tMi l meer r vinder MRSiKedsaM f Mkv ioffea k ade n 1 xennwaclillBheld lijden waarvan de kenteekeneuaija elireHlsaliabaardpl a iei rabia aebalahaaf dpIjN bleadandrang irnola prlkhaibaarheld gejaagdhaid atapalaasbsid llchaMalIJka aaraat an aabahagtHIka te atand veidor alle xli knQ die door bnioerte getreffan werden eonogUjden aan da gavolgan daarna EOoalH weHininiagsn anvsrmogan tot spraken iwara tangvat niealali k allkkaa atlifliald dar nwriehlaa at vaartauraada plin plaalaalljka iwakte vsnwakklng van gabattaeR ani aOriU die reeda onder geneeakqndlga bnhandeling gfwr at ziju maar dom da befcanda middelen aia ontbondtugun n kondwaUtknar wrllven MetfrIsperen stonmleoi of xffebaderkeen genecing of leniging bsnner kwaal gevonden bebUn en ten alotteKl ie vreee KKTeelen T r b reert endüütoa reden babben wegene Yereeliltnaelfn als iioh aanhoudtnij angstig woelM vardoovlua la Nt kaeWT beefBelle BMt daliallgïald Rikkarlngen on donker worden voor ds Dogen dmkkenda pi n ondsr hst voerliaara salilag la da earaa bel oa aa van kilsGalIng n en bst ilspan van handen en voeten aan al deze drie oatagorlin van E H wlU4ei ala oak uan jonge meit Bs Mldemfg san bleekiucht an kraohtelooshald ook an gexonda latTs aan Jenge parsondn dis veel mei het hoofd wirken i n goeKtelijke reactie willen voatkomea wordt dringend aangeradelk eich bAt boven vermelde werkje aan te ichaffen hetwelk opaa rnge kaataieaa an fi aneo ver londen wordt door kin terdnni doer I KBA 4k Va Ileiligeweg 4a fiotterdsm F E vhu NAVTRV KOLFf Apotheker Korte Hoofateeg 1 Ctreehl l OHRV A POItTOX üudegraMit blJ do Oaardbmg F tt w ae o da feVdiactVjarUMot ae zuvc bekr oa d7 Op de longate hygieiinisih m dSoiimlB tcnto iinti lliiig ia de l v WeleeM sin aoha QaneaewVae oor da Hediacbe Jarij aaot ae Xilverem HedMlIle bekreoad XlJe Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevatteBdc DAME 8 en K1NDÉBM0DE8 benevens ÏUNDWEKKPATRONEN y r IEDERE WEEK VEHSCHIJNT EEN NUMMER Ia ieder o tekêi mvcarte ff feu m0aekrQHiek feailieion enz mi 5e Uitgave zwiuler gekl pLtten met aiiijpHtr en 3 groote gtkuipte pair Per U an IM p poet ƒ 1 48 i r i als do Ie uitg m t 4URraiibü eti 6 goklourde plai a g 1 75 190 ü V X lo 12g kl plQii IbÜE sekn p b bfltSvao i BO MO il I s 3u n bij hüL 6o Ito 1 geku patr 11 kt u74i U w emi gekleurd iraaio hftndwerkpatrooB v 3 8 80 Wagewtraal 1Ó0 108 atent H Stollen tthru Her froitne Kr tig t m un err l atriit H Htttlt m arruPéf êdilutenen werthlotm ffiifhahtnutt feu sp A Ui l kiufê dahof mitrt HtefM Hchtirffn H l toUen nur ion uni Hirect otitr In to chan Llienhuidlur n tl a$nut a0t§r PlRkët wit nebenstahentif uagtMuiitlA I = S PrMaliêten mm ZmtgnUêe jratit una frtm Warnung aebri StoU erck s Chocolade en CacaOe i on uitalaitoni gebrHit van iiin ou lijnste ondHtoffeu garandoerei ten Terbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao oen anbeveienawaMiljg bcantwoorduTide jum den inhoud der wsp PROEFT mm m PROSPECTIJS alom 8 GKBB BiiLmFT c AN G h g 87 Brercts als lIofleTerancler 44 Ecrc Olplomas gpuden enz f a ieen b wij an itauntend tfn abrik t Keeds 187 schreef de A dem n üonM Totro oxooUent abrloatton de Ohooolat bonbons Men aa n IWtesrGk W rüiaat ia Terbygbaar bij U H Confiseut Buiietbaaers en flenenalTertesenwoordiger foor Nedertod Jvliu Hatteimlodt Amsterdam Mverstraat J03 GOUDA 12 Ootob r 1897 De eudidataor Tan den bwr Mr J T C Vimlj te Haaitrccht u onderttaund door de bh J M NooihoTen lan Goor H J Nedarbotat D Bugler B KnutUI L M Raad J C Zegera J C G5tl H Jager S an Praag J Vae Dantiig Ai A Braam W de Ven Jr F Herman Pr C Jonker J Zwart Fi C J Veriohoor J r d Steen A ran Dantiig E Ooilenrük J Oadeikerb S Boot P tan Rijk J D Emeia J A C IJaaelstgn K J ran Ingen J P Delebambre D J Ttn Nabng L Binnendgk J N Botb H ran Tlaardiogae A Jonker Ci W A Blilewiki C aa Schagen J Uey J Omgert L Boogaerdt U A C Brinkman A Trjjbiu I Mogendorff S S Cat Pb Catn M £ Honaioh O C da Vooga C J C Boogenduk C H Kraner l l H Ooibrkerk M 11 Sobini T d LoeS J J P den Beer C au Egk 8 D Boon B P ran Cittrrt L A Ke C G fan der Poit H J W Hnber J Gonda R Leopold W G ran Geelec L Bargeridgk D G van Vreamingen en P M HoDign allen te Gonda G J M Eroon F Qeüieudorpbar D Reaeman J Koeman P C Maller O Juageling E ManfKng K Steehouwer A Steehouwer F Kramer J A ran der Lek F L Deterding A F M Dapper V C Muller J de Pater A Schouten en C 1 Lekkerkerker allen teBasatrecbt A B Slingerland te Vliat M Bakker W ran der Lek en A Trarehont Pz Us Haaatreeht L de Bont te Vliat Joh r Delft Jr J Veerman J J Ooaterling C Slin gerland Wde Wild en T de Graaf allen teBaaatrecht C Bezemer te Reeuwgk A VisBoher A Leewia H Dekker J D van Geelea W r Egk H Frederikze en T Slingerlandallen te Haastrecht B r d Wal te Vliat J ran DeUt te Haastrecht J Üitenbogaard Vliat A Ooma W Verwejj J Brbuwer de Koning J H MuUei H Tan Zanen Muller W Dogterom G Beer Vli t E Boer J C ZgderlaanD Hollander P J Walraad P Blanken G T d Mark P C eu Bartog S de Jong Ja G J dn Pain A ran Dnuran J tan derBarg Jan de Graaf W J Tan Dam WSmit allen te Baaatrecht Geelhoed N Kooiiaaa O H t Scherpenleel A Tan Soberpeoieel J K ran Weel W N un Nooten C L Vinck J J Hoogandoern W Brouwer J Boogkaaa L Ak FEViLL e TO X LANGS EIGEÏTwEGr I Maandm later Terraile ik baar in een ilorUloed Tan tranen en met een brief in baar band die te roer mq poofde I erbergen Ik meekte baar mij te rtfon en OTarluigd te tijn dat baar gelak mijn innigita woDMb vaa cn mU openha tig to teggen 7 T S mg dal hur liefde baar loe ijding ia n jongen man bahoerde d naar Indie wa g gaan in de Hoop bad kun liaMe beapol en reroordeold en baaritreni rerWan bnefwii i el hem Ie bouden J oen j oiddeHfi laar rader te laag geweeat om haar te dwingen mijne rouw te worden Zaeht be broo d en opgerü m de orertmgmg d i n rader onfeilbaar ia aan Beaaeb boren kritiek een maebl die onroorwaardelflk meet geboonaaaid worden bad aij 1 hoofd gbcgeo en geduldig den laat ran hal huwelijk op Ml geno ien Meermalen bad ig mü will rartlwiwou n m n hulp rragea maar baar waakzame tadar M itaeda daar om hel haar M beletlea De jougelaae had het berioht van kaar onlroowgekrt ja aft lend haar een brief rol klachten tn rerwijten Da bataoreiiug waa rerbroken da ruwe workelgk heid atend roer Bij Vier jaar ajji wg getrouwd kerhnga Ja C W au der Kop P Altona H J au der Kop H Addicka P Veralool M E Schenk N F Ocken S ran Nooten LobiT de Brnijn W C ran dar Kop Ni P Group A Baax B r Klareren A J Orerdnking G fl WeatHtoek C de Kieftr A Weatbroek D Teijinck W ran Veen D Huweukemp J E raa Nooten Wi R Tan Calcar E M J Chriatiaan A Uamminh A C Blok U J Otteu J P An mael J Notel J Valkenburg A Pieler P Hilloniur A Smit alten te Scboonborea P Tan der Boog te Krimpen ad Lak A Boogaerdt Ba C van der Hoog W A Boogaerdt J Verboeff C van Halewgn K Smit Jr J Staat W Donker J Tan Limborg te Lekkerkerk Jan Boogaerdt te Krimpen a d Lek J de Jong J v d Graaf Kz en C de Jager Az te Lekkerkerk G ran Namen te Krimpen a d Lek A J de Moog en J Tom te Lekkerkerk A de Jong Ai e Krimpen a d Lek A StreeSand Bi te Lekkerkerk A van der Lee te üudewater O Keribergen te Lekkerkerk S van Halewijn D Hmtj F J Mgnlieff P A V Balewijn P J van Wgnen A Corn Kriens K v d Berg A Horaman E Bonman P Boer J Groeneveld Lz J Groenereld Jz allen ta Krimpen a d Lek J Boeflake te Krimpen a d IJsel H van Wgnen M A O Staat A Dekker L Boon A Dra pere Lz J A van Krimpen J van Vliet C Bouter J H Dreea allen te Krimpen a d Lek De caudidatuur tan dan heer F S W Gautier te Gouderak ia onderiteund door de Tolgende beereu H ran Kyck M ran Dorp M Molenaar Jac de Groot C Dekker O Nngteren D de Brugu P Tan Zwienen Z Viuk C Verwaal Jn da Groot 0 M da Jong M C Molenaar S ran der Wal P Varboom J Meerkerk S de Jong O Donker S J Baas K Both W Scheer G Sogker C Botb W Marku A de Jong W B de Jong A de Vries P Loere J Doelend W H Heogareld J A d Stok W Verwa l P Hoogendoorn W Groeoendgk Hendrik Stip H de Brngn G Maoachot F Molenaar Csn P Damataegt A Sliogarlaad J de Viaaer E ran Berk O D Rebortt H van Erk T Kroon W Kroon Job van dar Baa M B de Vo P Oeieijn A de Rsdelgkhaid J ran der Leaden W Molenaar au K yta der Baa allen ta Berkenwoude J C Kroon N Dogterom N Znderlaan L Verdoold G A ran Dam W ran Megeren P Kramer C van Megeren Jb deStigter Jz goweeut langzaam kwyudi zo weg oii eeruge maaudan pa je geboorte ia zij oterledeo Wat wij beiden hebben geleden ie ntot te vertallan dat moet je zSif begrgpen au voelen Cila atreelde zacht zijn w iagec en haar arm era xgo bala etaande bleten ze zwyKend zitten Mijn kind zeide hij eindelijk dat zjjn oude herinaeringea dia ik nial vaak oproep Let ithe dead paal bury iu dead I Ik zag in dat ik ta teel in het ideale had geleefd en te weinig in de werkelijkheid Ik begreep dat men xiib ba dan en sterken moest en degelijker koit noodig had dan droomea Al mijn erraringen zouden mijn dochtertje ten goede komen In groote vrijheid liet ik ja oi grpeieu ea ik laerda je al spoedig je vader niet als n acbt maar ala f liefde beecliouwea De tijd van blin te geboorzoomheid ia lang vmrbij uit eigen oogen moet ja zien ar eigen opvatting handelen ja hebt me aooll9gevrBeBd maar altijd liefgehad en vertrouwd ik heb al je gedachten en aandoeningen kunnen volgen en dit reaultaat voorzien Wordt zöo flink en zelfstandig aU ja kont oo vergeet niet dat ik onder weltie moeilijkheden en getaran ook sleede je troawete onbaatznchtigate vriend blijf We willen beiden de liefde waard zijn die wij elkaar betoonen Hij sloot baar in zijh armen en zoende de ernstige oogen die zoo vol innige toegenegenheid tot hem opzagen tranen en taofate mee War zal tante Ida wel zeggen P rtoeg bi opge H Verbuig J Zuidervliet J Schilt J W Bezemer P L Bonter C Zgderlaan Ü üraveland A Kaptegn C Verburg P van Wgnen M Oakam A Boer F Dekker P Boagen D Frederikze P Stoppelenburg S Bglama D C de Kuning Jac de Vnugt Oz Aart de Treugt H M Matigt K Kramer C de Vnngt 0 van Dam S Koolwgk K Varburg IJ A van Egk C P Dogterom Mela Verdoold K Verdoold J Frederikze T J Kroon H A Weatbroek D Kroon J Ci J C Kroon Jz allen t Stolwgk De candidatuur vau den heer M C J van der Wegden te Nieuwkoop is ouderateund door F A Moerei B J Koninga O van de Pols Joh Hoefa en B Liunebaut allen U Oudewater J Voorend t Waddiniveen P W Boonekamp Schoonhoven J v d Staag Woerden J van der Steegt Haaatreebt HA van Baaton Schoenhoven J de Voi Waddiniveen J B van Leeuwen Jr Reeuwjik J Stakelenburg en C B ran Baaien te Scboonhoren Tb C Marre F B Wildenburg B J ran Raag J B Schouten J A van Leeuwen P J J Buybrecbten M ü F Kabel te Gouda AA Spruit G JJBoere B Kuoers W A Verkrooat allen te Haastrecht F N Joosten B J A van Boojjen A J J Vos P v d Pol A Rietveld H J Nouw J Biiot J A Donker J C van Lugk N P A Meurs J P P Jnruena H Oooriaaeu B L Klingen H fouk J T d Post G van Dam S van den Eng P P van Beuzekom Corn van Leeuwen Vf J vau Leeuwen M van Duin H Bouwman P J K van Werkhooveu F Sigmans J H ran Straaten en P ran Straaten allen te Gouda De candidatuur ran den beer VV Brandsraa Johzn te Rotterdam ia ondersteund door de bh Adr Kok Wz A Stuurman Ir A ZanenBz J te Bennippe K B Stuurman C Blom M de Jong S ran den Dool J r d Berg 0 Onweneel C Zaaneu Bi T Zaanen Hz J de Jong Bz C Kok Wi A Natigl D de Jong P B de Waard J de Vries U Bode E Maasland W A Rmeis W Ooma Wi A van Noortwgk W Zanen C Zanen Bz J tan Loon Adr de Vriea P Stuurman Pa 0 do Jong Al P de Jong Dz P Zanen Hz Jan Ooms Tz Maarten Ooms 1 C StuurmanPz J Stuurman Otto Ooms Js StuurmanA van Loon Sr A J Stuurman A de JongJz A Ooms Jz W da Jong Rz P BlankeAz C Ooms Wi K Klomp W Visser J Bouter A van der Beo A Dogterom C Dogterom J Sprik J Faas J T Benschopallen te Ammerstol HÉ De candidatuur van denhé T Boogandgk A in te Ouderkerk a d Ussel is ondontaund door de bh Zg krijgt een zenutrtoevat als ze dat ooit in de eourant loest Dia goeds besta tante Ida sou ma bshandelen ala inmaakgoedje Ontdaan tan al de DStgingen en eigenaohappen dia zij zelf niet bezit zou l geheel volgent haar mt tbode in bel zeul moeien of in sterken drank om e gelegener tiid uit mijn fleach gebaald te worden Ik boud heusck beet veel van tnwr maar ik geloof meer uit gewoonte dan uit syifpatbie Wanneer zal ik bat beat den storm trolseeren Lint dal maar aan mg over In baar boosheid zsgt ze misschien het oen en ander wat mij niet bladert maar jou wel t Is ook wel een beetje hard 2s heeft zooveel jaren roor je gezorgd en nu ze eud is laat je haar alteen Mis paatje Zij wil me volstrekt niet voor zich bonden maar weggeven aan baar protégé dien mooii n luitenant Van Dongen Tant i Ida verjjoeft ne nooit dat ik geen lust gevoel om de mecsteressute worden van zijn huia zyo keuken ea zijn linnenkast Daar is kans op Ik zat het aan baar vertellen Cile hoeveel geld wilt je jaariijks hebben P Zes honderd gulden £ n je verdient als lumungeiair r iats Neen ik wit evenals die andere meisjet van bel titeine traktement leven i oen bulponderwijzeres krygt niet meer Het zat je oiet meevallen Ik heb niet veel terstatid van die dingen vervolgde hij op de tinten en kanten van Kaar négligé wijzend maar ik geloof niet dat je dergelijken opaobik zult kunnen koopend Dut moet ook niet Hier had ik tijd genoeg on L F Uujrmaer van Twiat I J Bonaour en W K Schnegder allen te Gouda J van der Beijdon Pz te Reeuwgk J ran Galea W F van dor Bgl K Jonkheid W J Derct M Deroksan Joh van der Laan A Üimt 6 Krook Brakaar O Koogmaa A tlef Wn P dé Vroedt G Polot en C Kabonw allen te Gouda W Blok ta Keinwiik P van der End B Belonje J Rielreld A Vingerling P Blazer S Lafsber N ran Vliet L T d Wolf P A Lal ber P raa Vliat F Tan der Ploeg L Uitlaabroak J Wildschut on J Vugk allen ta Oaada H van Ingen P don Boor Ario den Boat en Aart den Boer allen te Langowoide A Ooudriaau te Ouderkerk a d IJsel A A C van Asch C Brunt P M Ilornos J do Jong Az P de Jong Jz en J Hornia allen ta Gouda Chr Rupko D Bnmmor on O J Slotbonber allen U Waddinivoan B U Jongenburgor te Gouda Men meldt uit Gouda aan de N R Ol f De kamer Tan navraag is opgehoToo oo in bare plaats is opgeiiehlooua nieuwe taneuigiof net name Aruangorg Data Toroenigiug stolt sich tan doel om wat da ka atr van oafraag krachteuo tiara statuten niet doen moeht in OTorleg 00 in gemerosohap met baataande initetliugau van liefdadigbaid zoovod mogalgk in d n neod dor armen te voonien Zg wil MO voel mogelgb torgva dat de gitten aiot aa onwaardige armen worden tootted ea daan wil ag ala tnisobeuperaoon optreden tosscboo goTsrs OU beweldadigdoD Zg verzoekt daarom de giftan die min foot do armen baotasil aa haar Ier band to stelten Door porsooalgk baloek tracfat sy si h op de boogta to tellen tan den toooland dor armao en op afdoande wjJH hulp Ie Torsobaffeo Het bfstnor baotaal uit do beoroa J W Berkalbaeh r d Sprankel Toeraitlor A G C Veniit penniogmaeotar nr D N Broowor J J V Galon G J Goodawaogen P W Kaaiphogiou H E Honatefa P do tUadI G L Rinkel A W Roast A Thia A Warleea oo L R Oldaouui ieerataiia De rubriek coramfsaio roor pbarmaeio dor nationale tsotoonstalliDg van vrouwsnarbeid ia aldus samongaateld moj A Grotloiink Bot terdam presidente moj Cnr Offaihana Brielle penningmoesterea moTr Qoakuop Db Jong van Beek on Douk o Gravoobigo moj C A Uogrobolti Amaterdan mij G Jongbloed Arobem moj Th 0 E OIitisr Uttaeht moj M E Julius Gonda sacralaraa een paar uren aao mda toilet te basisdan maar i mijn betrekking gelukkig niet Vindt u kat goe dat ik Iraebt toe gauw mogelijk klaar te keoen f Ja Waaiom f Ik wil Ze awseg aaraolaad naar voegde er toen aoel bij Ik wil wog züe voor Walter terug komt Dat bab ik ham beloold Heel goed We zullan direct alles rsgeleo Lieve b ite poelje 1 ea de oude atan anoorde bijoa onder dan vloed vaa sooooa III Beelo paalje I Kindelijk ben ik op orde en krijgt u aea trouw veralag van alles Ik bab mjjn kamer bij esne msvrouw vsu Tiompen sene notaris tteduwe mei drie doobters Ontbijten kuffle d iukeo alen ons an milie maar ik heb mij het reobi voorbaboudeo s avonds sis ik geea diacst beb op m ksmer te blijven of in de huiskamer te komen aooalt ik zelf wil Mevrouw beweerde dal meines op mijn leeftijd huiselijk verkeer bepaald noodig bobben ieU wat ik niet ontkende naar daarom locb mijn vrijheid niet geheel prijs gaf Mevrouw is aan dpftigsdama mot bet air tan een commandant de doobtert zeer soouls Juffrouw Wifmsr een ondarwjjzereaje is bier ook in bnis en dsn nog een j ugentje vsn twaalf jaar aMijn kteinzoontje zeide mevrouw en daarby zisbh Te ze en sloeg zoo pleolttig en ernstig de oogen ten bamal al öf bot iau bijzonders wsa t ICicd is zeker aan de boomeo gegroeid zooals Top j uit de NegWbut t Is mager A bleek zooab trouwens de gebeele fsmilie is Ik sebsan mij bijna over mijn roode kleur Ker tree jd