Goudsche Courant, woensdag 13 oktober 1897

Zaterdagavond bield de aid a Orateabaga tan den Bond t Nad Ooderw eeo tergadering waarin de beer J O tan de Ygter aea foordracht hield oter De onderwgzer en de tg hnmoriatiacbe perse Aan de baad tao tal tan anecdoteo toonde bg aan boa beepottelgk de ooderwgaer dikwgla io da hamariatiaeba para gemaakt wordt Daar toor zgn twee oorzaken bel dikwgla belacbegk optreden tan de onderwgzers inde eerste helft dezer eenw en de weinige waardeeriog die aan bet werk van den ooderwgaer ten deel valt Spreker matnda daarom sgne hoorders aan tea allen tgde zoowel in ala balten de aohool waardig op te treden eu weoKhte de pera er vao tgd tot tyd op te wgseo dat oodar de tegenwoordige ooderwgaers niet meer of niet minder balaehelgke peraooen vo irkomon daa o a klasee van ambtenaren Io de strafgetangenis te Sobeteningen ia Zondag plotaeliog aéo bewaker oterledeo Benige oogenblikken te voren had deze beambte oueenigbeid gehad met een getangene die zgn cel niet wilde tpriaten om de godadienstoefeoiog bg te woten Later in zgn kamer teri fkettrd is de beambte geitorven Hg achgct aan hartkloppingen tj bebbeo geleden De justitie beeft nogtbaoa een nader onderzoek ingeateld naar dan oorzaak van den glotaelingea dood üiïecTiSrS S AaDpievaege 1 OctoNr x aa J f 4 1 QOUDa 11 11 1 84 S 41 f 4 1 4 11 11 81 11 8 ear a 11 48 e e f 1 11 1 1 8 4 4 1 10 40 KOTTIRDA M O U B 1 ll 11 0 11 17 1 44 1 0 8 41 IO O K l ♦ IMl 11 M 10 00 1 47 10 18 11 7 11 U 4 11 08 11 47 si 7 10 7 41 1 18 100 0 47 10 18 aOUDi DEN Hits ZoetermaerZegwaard Voorberg a Hage 6oi da Zetaahaiaaa Uoarkapalle Zoetermaer Mgwaaro voorosrg O 7 811 80 l K O K 10 14 11 18 11 18 11 18 1 7 8 41 4 411 11 14 11 7 14 7 1 88 8 14 10 10 11 lïM ÏM 7 418 a ifl 40 8 04 10 11 ÏJt 7 118 11 11 11 8 1 10 11 V 8 07 0 01 1 81 8 H 10 8 iH 0 0 41 1 4 10 4411 4 1 1 4 1 10 1 0 4 1 1 11V 8 l 8 14 0 Ml 10 88 11 8 11 44 10 10 10 7 11 00 11 18 1 10 1 17 4 8 0 8 1 8 18 10 17 10 11 11 14 1 87 7 10 lOJ 11 11 1 41 14 14 7 18 8 48 10 11 10 111 41 11 81 1 11 1 08 8 00 t OI 4 7 10 Ml 11 11 ll lllOoada M H 10 6 O U A A M T H D A M aoada 7 l ♦ 1 87 1 1 f iiirtamO l 8 H Ml 10 0 1 1 1 11 10 17 lo n lUl Balcnkt TOor btt iMrwp bg da M Her Kirk U Goadank es U VuHeo door da W J U Eogalbarta U Bargichaaboak D Libarale linia sal bare gawona ftigaaMba rargadarioR boadan op Zatardag 6 Novamber dea Toormiddaga 10 ur in b tgaboi £anagaxiadhfid Spni ta Amatardam Na da hoiiboodeiyka weikuambadeo co da tttkiaiing ran tier bwrtaoraladan inpluitaTaD mr H Qoaoaao Borgeaiat mr O A ran Hamal mr R Macaleater Loop ao mr K Rink dia pariodiak aftraden an niet berkieakMr iga aal er eaoa baapreking plaata babbao fa bet WoningTraagatak aU onderwerp tan wattalgka ragelinu door dan beer J W C Tallegao lid tan bet Baatnur Uit Dan Haag wordt tan 10 Oct gameid Onteren toormiddag tnaachan 10 en U uor ia ean zware brand nitgebrokeo op de boeTO taa Steiger aan dao Looadoinkcben weg gemeente Looadoinen De tlammen iloegen loo boog dat ig hier in da atad laer goed ta i eo warao zoodat dan ook da liaagacba brandweer werd gealarmeerd en oitrnkte Zg kaarde ecbter aan de graoi der gameanta terug Da brandweer tan Looadaioen tracbtta mettier apniten bet tuur te bedwingen docb waaom baif tgl daarin oog niet gealaagd Broeientao bet booi wordt ala de aanleiding beacboowd Dnlxeodeo kile a booi gingen terloren De boerzeil waa foor zaken afwesig docb zgn gezinwaa tboii ƒ Men meldt uit Hilteraum tan 9 October Badenaiiddag warden twee jengdige Dnitacbara geboeid otergebraoht naar het commiaaariaat tan politie alhier llnone aanboodiog door de reeberche te Amaterdam beeft de dadora tan den diefatal tan den Vaartweg albiar aan t liobt gabraebt Het zilter nit Hilteraum ia berkt nd Waaraobgolgk zgn het dtultda pataoneo dia bg Naarden inbraak hebben gepleegd Ta a Qratanbaga ia op TOjarigen laeftjid otarladen de heer mr J W J baron de Voa fan Steenwijk ond lid tan de Tweede Kamer In 1878 werd hg in het booldkieadiilnct Winachoten gekozen en hg bleef in de Kamor zitting houden tot da ontbinding in Haart 1888 toen bg ziob niet berkieabaar atelde De beer De Voa van Ijleanwgk toerde io de Kamer bg roorkenr bat woord oter aaogelegenheden ao den landbouw waarran hg ook ala groot grondeigenaar de belangen en bekoaltao goed kende Hg behoorde tot de liberale partg Zgn atoffelgk oterachot zal Woeoidag naar Zwolle worden otergebracbt leo eibda aldaar in bat familiegraf ta worden bijgezet Da protinciala oommiaaia ingeatald tot het baodan eener enquête naar dao toeetand der wateren iu een gedeelte tan dit geweat binld in Deo Haag eene targadering in bet lokaal tan het protUciaal beatnur Door den baar F A Bollemann te Oiaterwgk ia een adrea gariebt aan de Tweede Kamer waarin bg tarzoakt het daarheen te willen leiden dat weldra etenala in bet bnitenland bet terontreinigiog der openbare wateren bg de wat wordt terboden opdat aan deo toeaiand fan Tartuiling waarin niet alleen de ometrekeo tan Tilburg terkeeren inaar ooder welken het aanzianl kat deel tan Nedarlaud gabiAt gaat een ei da worde gemaakt Adraaaen tan gelgke atrakking ijjo door dan adraaaaut tot de miniatara tan binoanlandaoha ukan n ran waterataat gericht Zgn wy wal ingeliobt dan beataat het plan om de apita tan dan kerktoren te Rbenen niet ta raataataeren io den toeatand zooala dia t6ór dao brand waa 8 a 41 8 4 e 1 11 8 11 ia 8 11 Oaada O 7 11 Meordreebt i 7 1 Nieuwarkark e 7 M OapelU 7 48 Botlerdaa 7 7 1 a lllsaa Dludiia to 8 11 18 4 41 4 1 1 04 1 11 1 17 OapeUe Hiaawastack Moerdiaakt Uoada 10 14 7 8 11 l Uu4ew 88 f Waa dea 48 8 10 Ulraekt 01 7 4 18 0 0 Hat plan ion beataan om den kloktornigan hoapal wedetom hoawel in eenigazioi andaren 1 form toe ta paaien en daarop een apita ta I plaataeo waaromhaan eaoa kooiogakroon a 1 aangabracbt Boowk WW De getal ta i bet Rgolandabuia aas da Bree1 atraat te Leiden ziet ar tegenwoordig lang 1 niet amakelgk lelfa tiu nit De bakiteeo a I geSlied geworden en door de groote boafeelheid 1 die men tan dia olie gebruikt beeft ia deze 1 afgedropen oter de laodftaeoan gaftlbaoden 1 Bouwk Wbl Io de vergadering der afdeeliog taaU en 1 letteiknude der Konioklgke Akademie werd I bet woord getoerd door deo heer 3 Muller F 1 tan Utrecht die een bgdraga gaf oter 8 t 1 Regeeriogatoezioht op handel en ngterbeid in I de Ididdeleenweot 1 De apr gaf eerat nittoeriga madedaaliogan I omtreut bet bieri ronwarfgilde la Utrarb 1 daarbg io bet liebt tellende boe de miade1 eeowicba ogtarheid poliiiek het bedrgf teer 1 aan banden legde door te bepalen dat elke 1 week aleohta één brouwael mocht gebrouwen 1 worden later twee Da Raad dar atad coatro1 leerde ook of da bronwer wel het noodige graan 1 gebruikte Uit terdere mededeeliogeu bteekd t 1 de Raad der itad aomi terbood bat eigen1 brouwen door de bnrgerg ook wal terbood 1 bet brouwen tao don bier waardoor de bar1 garg tot het drinken rau bet dnardere dikke 1 bier gedwongen werd Spr deelt daarna bgzoo1 derbedei mede omtrent bet terzet door de hrou 1 wara tegen de verwhillende beperkingen iu ban I bedrgf gevoerd hetwelk eindigde met bet z i brouweraoproer io 1493 waarop in 1495 oog 1 strenger ordonoantilo op bet brouwen volgde 1 Ook omtrent de verhoading van de ote 1 beid tot bet fleeachhooweragilde dealde ap 1 bgzoodarbeden mede Daaruit bleek o a dat I d t Raad om de tleeacbbonwera te faoikeu bet tleeBobhiiia deed afbrakeo en in 1841 io I al de ordoonautiSn ala atrafroaatreget bepaalde I dat de iotoer tan treemd vlee cb zon toegeI laten worden Deze boitangewone bepaling 1 maakte op da tjeetcbhouwera dier dagen 1 eeo diepen indruk I Wat aaogaot den handel werd nog door den 1 apreker termeld dat in die dagen treemd 1 tingen in de atad wel mochten komen m t bin waren docb genoodzaakt waren baa waren daar te terkoopeu aan wiokelien en j niet en délail machten handelen Man doldda 1 da treemde bandelaara doob de overheid wai 1 er ateeda op uit om bon bedrgf zooveel mogeI Igk te bemoeilgkeo I Nog tal tan bgzooderbedan dia omtrent da I dankbaeldeo der middal eenwen aangaande baBcberoiiDg tan handel en ngterbeid iokfebtiogen teritrekkeo werden door apr ternsald Met artikel lal naar wg varuemen eerlan in De Oidie tersohijnaD vSmuipaapt achrgft io Da N S a ongeteerbat tuigende 1 Kort geledaa waa in Zwitaerland een liloragetangeo tan 80 pond de tertaling tanailu e etond ïo de Nederlaudiehe dagbladenonder een door geen menach gekenden nabmwedergegeten De ailure is ecbter da bekendemeertal die in onze wateren tot nog grootereafmetingen groeit f Oter de forel hearsebt algemeen bet begrip dat zg een beektitohjn ia dat ean pond I waegl eo dat eeue 1 pOE aforel eeoa keld I zaambeid i Maar in de sFiccberei Zeilungv I wordt medegedeeld dal in Augustus tan d f I jaar in de Sohlieraee een forel gotangen is I die tgltig pond woog Het diertje was 1 20 I meter lang bg een omtang tan 75 ceotigieter I 3ohrg ar beeft eeoa met zetan andare flinke I torken aan ean tafel gezeten waar Ua forel I opgediend werd Ieder deed zgn beat eo men I eindigite toen de graat tao een kant achooo I gegeten waa Dat kan ook wel aan lonhatja t o 30 pond gaweeet zgn U n 11 18 11 18 U K 11 41 1 1 1 1 lO IO 11 81 8 40 0 18 8 10 8 10 48 10 48 7 1 1 1 1 1 lO K 10 I De DruaaeUche politie ia gverig aan bat I soekoa nasr eekeren baron De X t gea wien lamming van ean gedeelte vn bat lichaam In den loop van da avoad verkreeg da Igder n g alacbta enkele oogenblikken het bewoetsjjo maar tneacbeo 11 en 12 nor werd hg weder door eeo attaqna gatroflan die zgn dood tengevolge had De slaaUmaa atierf mat aea kalme nitdtokkiog op bet gelaat Op ign bnreaa vond aaen oog een etak waaraan hg dea daage bad gewerkt Het tras Heeaia kerks laalata haodaehrift een mandaat tan aabhaadiag ia gilgevaardigd 1 vo r talechheid lo garebrifte en gebroik tao tal ehe papieren Deze edelman zegt de Courier da Broielleai bekleedde langen tgd aan zekere plaata io de Bmsaelsebe booge wereld maar bet spel bracbt hem ten onder en bg zocht on zgn toetincbt tot oneerlgke middelen Hg toekende talacbe wiaaela Te Toulon ia man niet zeer etta lea oter den zeeprefect omdat hg eeo aapioot beeft laten glippen Een aierlgk gekleed jongeling kwam aan boord tan bet paniaerschip Breonaa tragen om bet acbip te zien Hen atond bet toe en ean der nurine aoldaten geleidde hem Men legde hem de werking nit tan tetacbillende oorlogawapeos De soldaat bemerkte dat de bezoeker ia t geheim aantaekeniogaa maakte Tegea bet eiode tan het bezoek wilde bg ook deo aaldaat eeoe nog al groote fooi getea om hem te bedaoken De soldaat weigerde en verwittigde zgn ch f Voor den kommandant gebracht verklaarde de bezoeker Zwitaar te zgn Hg had die aantaekeningeo gemaakt oi eeoe lea te gaten aan igne leerlingen oter de Franscbe marine De zee prefect toor wien da zonderlinge bezo ker gebracht werd stelde ziob tet eden met bealag te legg n op die aaoteekeniogen en liet hem met eene waarscbnwiog beaogaao De Ned VegeUriersbondt tellende nn 77 gewooe en 47 buitengewone leden beafi ia zgne jaarvergadering U Amsterdam tot voorzitter gekozen jhr F L OrtI tot vice pieaident mevr Toura tot 2e aecretaria mij Groshaoa tot plaaiater penniagmeester den beer Beek ea tot bestnnralid dea beer J W Oerhard waarna in da plaata tan den heer Ortt tot penniogmaeeler werd benoemd de heer tan den Brandt Besloten werd de tolgeode alg vergadering in Den Haag te hoeden io September in verband met de Tentooostetliog vao Vrooweo arbeid waar het bestuur een vegetaiiicb restaurant voor eigen rekening zal ezploiteerea Daarvoor wenechte bet beitanr een waarborgkapitaal te vormen van f 1000 in aandeelen tan f 12 50 Reeda ia f 150 toegezegd Hoewel het beatonr vertrouwt dat dit waarborgkapitaal niet aal behoeven te worden aangesproken eo er veeleer van winat sprake ui zjja wefd toch bezwaar gemaakt tegen dea prgs der aandeelen men wenachte liever aandeeltjes van f 2 50 Daarom werd beeloteo geen aandeelen van bepaalden prgs uit te ge ven ieder geve oaar varmogeo I Dit alle dealen vaa Oottanrgk Baagarya komen btricbten tan atrange kooda gepaard mat soeenwatormeD De bergen tao Stiermar ken zijn tot de daleo in een eneenwkleeil gehuld io Opper Stiermarken talt zelfa in da dalen aneeuw De prefect zal gedacht bebbeo dat de Fraoacbe marine niet teel tan da Zwitaencbe kan te dnohtan hebben maar n en i niet tan dia meening Oeen 2 of 3 ttaar 106 pCt Sedert 1 Oct beataat in den Haag eeo inriohtiog die onder den trieudelgkeo naam tan Vooncboibaok c ta en terragaanda woekerrente geldt leent Meu kan er eeo zg toorarhot tan 110 bekomen mits een ander wieos aoliditeit eerat wordt onderzocht zich borg atelt ea moet dit na een week terugbetalen of hel verlengen Rente wordt niet io rekeniog gebracht c zoo beet tverlokkeod ij bet prop ctnt Maar toor tadmioistratiekoeien kantoorbuur dr ikverk anz c betnalt men zoo luidt de foorwaarde waarop de philaotropischet inricbtioir geheel reotelooa hare hulp terleent slechts 2 centen an eiken opgenomen gnlden bg tooruitbetaliog telkens per week Van 98 centen aaleehtit 2 coaten per weekl Dat ia eac renU tao 106 pGt s jaars 11 H Ot Omtrent bet plotaelingeo afsttrvea van dan Miniater van Staat dan baar mr J Heemskerk Az zgn de tuigende bgzonderbaden te vermelden De suatimaa had een groot gedeelte tao den toormiddag ala naar gewoonte in zgn werkkabinet gearbeid eo maakte tegen 4 uur wegens het lobooae herlatweder per open rgtnig ean rgtoar door de Sobaveoingaobe boaobjea Hg betond zich bg zgn terugkomst zeer wel en sprak nog oter de aangeoame wandelrit Aan tafel tgdeas den maaltgd openbaarden zich tertcbijnslen tan eene plotselinge verandering eerst in de apraak gevolgd door een verliea van het bewnatzgn De iu ilergl bg den StaaUraad ontboden v xiv mt constateerde een beroerte roet ver r Men schrijft uit Woerden aan de B Gt Io kleine garnizoepsplaatsen gebeuren soms aardige diogeo Vier jeugdige korporaala oodar een oog jeogdiger aergeaot exerceerende zgn oolanga alhier de ilachtoffera gawordaa tan het doorzicht der militaire aatoriteitea dib jongeliedeo tusaahep 18 au 20 jareo in het kader der nnderoffiaiereu opoemeo Naeenigen tgd onder allerlei gekheid tot groot terraaak der opdriugeode omatandera te hebben rondgeloopen appela gegeten enz wilde de jonge aergeant opeena zgo gezag laten geldeu en kommaodeerde eeoige haDdgrepen die de jonge kameraadjes toen niet terkoren uit te toeren Zg legden banne geweren op sg en gingen uit bet gehd Het publiek schaterlaobte Ma e schget rapport tan gemaakt ta zgn bg it wekelgksche opgaaL aao de militaire jaatilia in den Haag en hl gevolg was dat e tier korporaals op honger laat weldra ala krijgsanaataolen zjjn opgeeondeui en welliobt aan atreng tonnis hebben te wacPin Dit kan de afloop zgn tan ean kinderapel Tijd vae Greenwicb 10 88 1 11 10 04 10 11 10 18 10 1 10 4 i il 14 7 1 7 11 01 01 18 11 1 11 10 1 1 1 8 1 10 10 18 7 11 10 4 1 87 1 47 0 4 10 01 10 07 7 0 1 10 1 4 10 i a tl 8 17 8 17 4 8 41 8 47 1 4 1 01 1 08 1 4 41 4 0 4 7 04 10 1 40 1 11 01 4 0 4 11 7 4 8J0 DEN H AAG OOUDA 1 81 I 0 7 4 1110 1010J1 eHage 4 7 107 48 15 48 10 1111 17 U lll K 1 44 8 40 4 08 4 8 U 7 1 7 1 Ojl l 10 01 GMU j8 7 41 lll o ll o l810 41l 7 11 01 17 I uloi4 11 1 8 10 84 10 4 UTEEOHT 0 OOD A a 01 10 01 7 4Ï 8 4 1 10 10 1 10 18 11 M 1 l M Utreekt Weerden tis 8 08 10 88 11 1 ♦ Oadewatee 7 07 8 14 4 U 44 7 4 41 Aiaataidam0 8l Soida l 0 08 T ll jjfliTiJSI yï tS f if mJ Ba uU toot bet beroep bg de GerefornMarde Kack ta Aatao door de 1 S Brenkelaar Da to Boda rafan Jlen aehrijft oit Handrik Ido Ambaoht Op het laatat dar vorige week tarto e zich h § den wegwerker b K een peraoon gekleed in een grjja pak met eene dienatpet op trageode om een joogeo dia toor hem tan het station Barandraebt eeo pak gzardraad en eenige potjea kon halen beetemd toor het beretollen der telefoon £ aood zgo zwager H V èiede toorzien taa ean nieuwen kruiwagen aeo goed loon werd beloofd Te Barendrecht gekomen miate de beer taa de telefoon zjjne trachtkaart schreef dsarom een briefje waarmede V moest gaao naar het kantoor der telefooo te Hendrik ïdo Ambacht of zoo daar de kaart niet lag naar dat te Zwgodreebt T Staple er dapper op loo doch kou aooder kaart tao Zwgodreoht terogkeeren Hg brgoo nn lont te ruiken daar man oöcb Ie Ambacht n ch te Zwgodreoht ieta tanden briefecbrijver Boormana noemde hg aicb afwiat V met vermelden paa naar bet station Baroadrei ht circa 2nargaana van Zwijndrecbt en daar komt bg tot de ontdekking dat èu de beer èn de kruiwagen apoorlooa verdwenen zij o Dr J Th de Viaaer lid der Tweede Kamer voor Botterdam a district I spreekt ia bet Nederlandtoba Dagblad hel bericht legen dat hg lid zon gewordeo zgn taa declub Lohmao tVoor mijn getoel zegt hg zgn die heriohton welke hierop neerkomeo dat ik mü zou hebben lateo inlgten bfj een der parigeo die jnist mgna terkiezing bebbea getracht te terfainderen eeotoudig eeo scaoardc Maar omdat deze of geoe er geloof aao zoo kannen hechten verklaar ik hier openigk die gerncbteo toor onwaar Bolteolandscb Overzicht De Fransche diplomat e heeft het thans zoover gehecht dat hare regeeriog io Tonia geheel de tige hand heeft Ook Engeland heeft met de opzegging tao bet troegar geldend handeletractaat geooegeo genomen eu on kan Fraokrgk in het Afrikaaoacbe land dat onder zijn protectoraat ataat da iotoerreobten naar willekeur regelen De Bej die aleobla achjjnmacht uitoefent onderteekeot gewiligde bepleiten die de Frantcbe president hem toorltgt Haar oo Frankrgk oa laogen ouderbandeliogen zgn waoach heeft terkregeo ataat het toor groote moeiijQ kbeden by het toepaaaan tan de tarkregen trgbeid bet doet wee toor de Franaohe prodocten een trge markt in Tonia tw openen met gebeelan vrijdaa van iovoerechteo Gen toleenbeid dus Neen dat durft de Fraesobe regaering niet aan uit treea dat de Franiche tioereo en fabrikaoteo klachten aanbtSen oter de trge toelatiog tan Tnoeesisobe waren Op een andere moeilijkheiTI atoit men in Tonia zalf Vrgdom der Fransche invoeren heteekent het wegvallen van een groot deel der iokomstro Io die leemte ssl door andere bslaatingen moeten worden vooralen Uaar man vermoet dat de bevolking weinig Inat zal hebben die belasting te betalen ook omJat aj van den vrijen invoef der Fraoacbe artikelen niet teel bemerken zal Rat is dna tentlotla de traag of Frankrgk tan de atrgeban a die bat in Tnnia heeft terkregen eenig nnt zal tiekkenr Het Hambuigacba Sooialiaten Coogrea ia met de regeling der bg verkiezingen en beratammingen aan ta nemen hooding niet zoo apoedig klaar gekomen ala da belichten der vorige weak daden gelooven Bet toeo vermelde tooratel tol het lellen tao eigen candiBatan bg alle trge lerkiozingen en achilting der oandidaton tan andere partgen bg heratemmingen naar eeo taat pii ram tan tragen betreffende algemeen atemrecfat onterkort bodgetrecbt beperking der Irger nitgaton enz enz werd wel terdedigd door Auer Bebel Aroos en Qnarck maar eten sterk beetreden door Liebknecbt Singer en SOBnIank Deze willen toor herstemmrngeo bg het iodertgd ta Keulen tastgeatelde systeem van onthoodiog tolbardeu zeggende dat er oieU bgzondera ia voorge vallen om op dit besluit terug to komen en dat ala men twee kwaden het minate kielend zieb bg deo minat vSandigen candidaat aanalut om dan meeal vg ndigen to weren men tol allerlei veroedereade boodgenootschap pen zal gonoodzaakt wezen wat demoraliaeereoi 0 werken op de partg die aleehU zuiver e a rk kao bigven zoolang zg alle tot de da zaak eakal al n qoaaatie van tactiek en enen ai de Bciaal demooratie die than T i landdagen der Duit M indMtoton tertegyiwoordigd it waar dat Beieren Wortomberg Sakseo en door soike gelegrfobeidabondgenootochappen welke LL P P binden ook ge nakkelgk ia veel andere Laoddageo op de arsto plaata ia dien vao Pruiaen haar aege randen intocht zal kunnen honden trota de OBgsnatiga Tarboadiag dat gatra ta verkiezingen van het Drie Klaaaan STiteam Er agn goede kaaaan toor Aabalt Baasa O U BcaMwgk Waldeck eo nog eakele andere Suien zoowel ala 10 Praiean En man moet niet vergelen zei Singer dat de radicalea vaa de eVrgz Volkap onder Eogen Richter io veel gevallen zeer dicht bij de socialistao staan in alles wat de proletarierspolitiek betreft In zake de nienwe Dultacbe Uariaeplannen wordt thans gemeld dat de Proiaiacha Regaering in dan Woenadag gehooden mioirterraad met het toorstal gereed is gekomeo toor de indiening hg den Boodsraad De eigeolgke bedoe liog zoa wezen een sevenjarig sPaaschquatren ninm to verkrggen voor de Uarine avenala dat voor bat leger beataat eo wel van 50 b 60 millioen per jaar of samen 410 millioen Uarkl De Fransche min prea Mélina heeft to Bemiremont een redevoering gehooden waarin hg de taak niteensetta die de nieuwe Kamer waobton de binnen en buitanlaadaaha ataatkunde der B geering verdedigde Hg reide dat de brand in het Oosten beperkt ia daok zj bat optieden van den miniator Hanotaax en dat het Enropeeacb Concert eeu levende werkelgkheid is gewordeo die een hoopvol verschiet opent dank zg het Franacb Rusaiarb Verbond Over de harde tredeatoorwaarden beginnen de Grieken ziek blgkbaar meer en oseer te trooaton wit maar zaak ia ook want bon verzet zou oiat tot een goed einde leidden Wg meldden het reeda dat het nieuwe mifijaterie etappen doet om zoo spoedig mogelgk de tredeeooderhandelingeb tot eeo einde te brengen en gemeld wordt dat de oppositie met den dag aan iotloed terliest De Grieksche floot waarop bg bet begio van den oorlog zoo scboone hope door de Griekeo was geboawd en die zoo weinig beeft uitgericht uu naar het araenaal gezonden zooda de mariofe ateeds tot rist kwam Als man ar on in alaagt da trede te sluiten dan ia het voor de Grieken to hopen dat ze bon finaociio in goedeo doeo weten to brengen en een pooa rustig aan de ontirikheliog van hoo land kunnen arbeiden Daarvoor ecbter blgft oog altgd mio of neer gevaar bsstaao zoolaog bet lastige Cretatraagetok BOg niet ia opgeloat En dat ia niet ket getal Wanneer de Mnbaasadeura van bon welverdiend verlof ia Konstantinopel tgrogkeeren kouoen ze dadelijk aan het werk gaao waot de Porto wordt eeo weinig ongeduldig Zjj wil zoo zegt zg teominata bet Cretavraagstnk opgeloat zien Uaar boa daar to komen Het beroemde Earopeeeebe concert zit er mee teriegeo Duitsobland dat nogal iotloed heeft wil dat op Greie een generaal oit een neutralen ataat gooreroeur worde benoemd eo wel omdat de toeatand op bet eiland niet door een burgerlgk beatnur kan worden geregeld De bevolking van Grata ia zoo aan roof en pTunderiog aaa moord en doodslag gewend dat alleen eeu teer strenge soldatenregeering daaraan een einde kan maken Doch deze Dnitaoha zienswgzo wordt doorde Fransche oiet gedeeld Zg meeneo dat eenpaar flinke borgerlgke ambtanaren heel welhet op Creta to vefrichton werk knnnen doen Men zoake deze mannen zegt de Temps inBelgiè of in Hollaod Daar beeft men mensobeodie in den Coogoetaat of in NederlandichIndiëalle bekwaamheden hebben opgedaan dieio een gouverneor van Cieta worden vereischl Uet eenige van dazen zon men geholpen zjjn Uit een en ander bigkt dat de aienawgien nogal niteeuloopen en de Porto baar verzoek om oplossing van de Kreta qnaestie nog wal eens herhalen mag Verder wordt gemeld dat de Porto nogal moeito beeft met baar eigeo onderdanen tan opziehta van de ontraimiug tan het Griekacbe gebied De soldateo die in dea oorlog hebben meegedaan werden zoetjeaaan naar bols gezonden doch zg worden tervangen door teracha troepen Doch dili gechiedt too wardt er nitdrokkeiyk hjjgatoegd om den fanatiekeo Torken zand in de oogen ta etrooieo De poutie vaa hef raioistarie Di Bodiui wordt er in Italië niet sterker op doordat de eerato mioistar mat alle ma cbt probeert olericalen eo liberalen to gelgker tgd te triend ta booden Markies Di udini is op het oogenblik goede triendjes met Zanardelli den radicalen trgdenker Nn heeft de e wel onlange pour Ie besoiu de la causa termoedelijk zga eerbied toor katholieke otartoigiagao te kennen gegeten maar de katholieken zien in dezen nieuwen bondgenoot toch niet anders dae een wolf in aobaaparaCht En ala de heer Di Rodinü de geit en de kool wil brachermen dao ie ba t to begrgpen dat het geitje wet wat baog ïs voor den oienwan bondgenoot Vfin zgn Ibeschermer De aOpinionee het orgaan van Di Bndini herinnert er wel aan dat da Uioistar dan katholieken hun proeaasiea heeft ternggegereiK aiaar bet nienwe verJiod van vergaderiogei iu de kerken eo het atreoger optreden van da regaering tegen alle katholieke vereenigingen dis den ataat alecht gezind agn kan bet blad niet wegogferen i Dit allee gevoegd bjj het veel beeproken bazoek van den raiaiatar Priaetti bg deo beftigen kardinaal Farran doet terwachtao dat waoneer de Kamer en de Senaat die weldra weer bgeeekomeu tergaderd zullen zijn de onaenigbeid in het kabinet spoedig aan den dag zal komen eo daarin wel wgzigingea aalleo plaata tinden Het bealuit waarbg maarschalk Blanco tot gouteroeor tao Cuba eo lagerbetelhebber aldaar benoemd wordt U in deo mioiatarraad tan Zatardag gataekend Reeda date week aal de maarschalk mst ijju staf en niet minder dao zes generaals zich aan boord tao deSpaausche mailbo t begetea welker fertrek daartoe eeo waiDig aitgeatald is Oeoeraal Weyler heeft tolegrafiKh betel oot aogen het komaando dadelgk e er ta dragee aan generaal markiea zal baboodeo tot da komst taa d n nieowan gooteraeur Oter e tarngroepiog van Wej ler lezen wjj lu hel boitanlandach hoofdartikel van den iTempas de juiita woordeof Door tot taregroepiog vao generaal Weyler ta bealoitao beeft ket kabinet Sagaata eeo eerstan stap op den goeden weg gezet Alleen het saccet een scbiltareod succes soa de brutalt wgze van doeo van dit peraoooage hebben knouen rechtvaardigen zgn haidnékkignte verdedigers zonden oiet kunnen staande bonden dat deze uitapraak der fortain hem goworden is weüe tan slotta toch ook de toetsalean eener politiek is e Omtrent hel landen van een gewapende expeditie op de Filippjjnen tinden wjj nog geen aieowa Misschien doelt het bericht op de ootacbepiog tan ter cbillende ladingen wapeoa eo ammaoitie toor da opttaodaliogen Die voorraden zgo afkoibitig uit China eo Japan Br zulleo tersterkiogen gezonden worden daar men zeer bang ia dal de tebelleo nn bel seizoen bun nog uoatig is de aautalleo bertattan zulleo Mnaracbalk Primo de Ritere wordt taroggeroepen en iogevel Campoe oiet wil wat os zgn troegere ervariogeo aeer waarscbjjnlijk is vertaogeo door generaal Maciss f BargarlUke Btaad GEBOBËN 8 Oct Alida Cathariua oudera P Aonaara en P tan Oïtdahaorn 9 Hendrik Dirk oaderi C tan den Berg eo H lan Dam Albertua ouders B Terlonw en A Koogmao Willem Leendert oodera L tan Leeowen eo 0 Cmediog Neeltje Coroelïa onderi f Boon en N Verkerk OVERLEDEN 8 Ocl H Nieowlend heltvr tao M Sprnijl 52 j 11 J P van Wgk 7 w A C F Rrinsenberg 21 j iKfigiiTiNazii wiLia oiviak acaioa ov uwou Kn dlEIl VEE00EZ4K1K BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Goida Salet op da artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen Ier algemaena kennia dat op da Secretarie ter visie ia gelegd een verzoek met bjjbgen tan oa Diieelie dar Stearine kaarsenfabriek Goede om terguuniog tol het nitbrliden dier fabriek door het maken taa een bnttettiogainrlohtiog op het perceel gelagen aan de Blsakerakade Kadaairaal bekend SaeUa E No 1667 an tan H Boumaoa om tergnnning tal bet oprichten eeoer atoomwaaeh inrichting op de peraeeleo gelegen aao dao Kattaaaiugal Wijk g Ko 90 95 Kadaatraal bekand SaoUa A No 2317 2 321 en 2 61 Dat op Dinsdag dea 26 October 1897 des naniddaga tan 1 ore op bet Readboia ge leganbeid is om beswaren legen de getraagde vergnngingeo io te brengen en dat gedorende drie dagen v 5dr dien deg op de Secretarie der Geineente van da ter zake ingekomen achrifturan kan worden kennis geoomeo Gouda den 12 October 1897 Bntgemeeatar en Wetbonders voornoemd B L MAETpS De Secretaris BROUWER Henneberg Zijde aUeen echt als zij direct wordll betrokken oit de fabriek Zwart Wit en Gekleurd van 33 cta tot i4 0S per Metar Glad Gestreept Geroit Gewerkt Damast etc circa 240 verach quolitaiten on 2000 versch kleuren dessins etc Wrif van port en reehün in hut STALEM per omgaande Dubbel briefport naar Zwitserland 6 Heanelijrg s Zijde fabrieken lenK Holl ziiHicn e BUITENOIWONB SOBTKBBINO i ieuwe DASSEN ONTVANGEN iL raa OS Al Md Tailleur Kleiweg B 73 73 GOUDA ToüBiUk n y 31 Beurs van tinslerdam ïrkr 8l ikra 88V 88 7 8y 87 81 88 8 88J IV IVa 81 8 8 Vs P 1 87 8 V v 14 107 iV 811 ioo 88 81 10 810 108 mm 100 48 lOOVs 100 188 lil 617 88 8 188 100 80 87 118 104Vs 800 81 l m 100 ♦ V V 148 lOOV e 81 77 1111 H 100 lOM 1 OS 181 18 loiji 108 M 11 18 107 1 71 100 z 88 87 l z 1011 m 10 1 m 107 101 101 IH 110 8l z 1 OCTOBKB euiaLiHD Cert Ned W 8 l i dito riiio dllo 8 dito dllo dilo 8 HoNOia Oj Geadl 18 1 88 4 It uja lotebrijtiiig lS l il 1 OoevZlia Obl in papier 18 8 8 cita in lilter 1888 1 PoBTUOu Obl mat eoupou 3 dita liokel S RuauiiD Obl Binnaol 1804 4 dita Gmioa 1810 4 dito bil Sntas 18t 4 dito bg Hope 1838 10 4 dito in goed leen 1888 dito dito dllo 1884 1 SfihJB Perpl schuld 1811 4 TiiBiau Oepr Cont aea 1880 4 Oee leenmn aeiie O Qeo Ie nia sene O ZuioAra Rap t obl 1 81 I Manco Obl BaikBch 1810 8 VzKZzueti OW 4anl ep H81 AvaTBaOill OI ll st eo 1101 8 aorraauia lUid kei 1884 8 Kao N Afr Hautlelsr saoil Arendsl Teb Hg Ceilllealeil DelllUaUehsppu dit Arn lUpothoekh psndbr 4 Oalt M der Toralenl uad s Or Hypolhoekb paoilbt 8 NeilerlandKha Iniili uod Ned H ndelmaalseh diU N W II 1 C liyp b pudhr 1 ft U Hjrpotbeekb pandbr 8 Ulr Ilyp itheekb dilo 8 Ooarana oM ll n b ik aaad Rosi Hjrpolbelekbuik pandb 4V AazaiXA Rqul hyaotb paudb 1 Hu L O Pr mi eert 8 Nln Holl IJ Kpoor Mi taBl Hi tol Elpl v 81 Spw saa Ned lad HpoorwegB aaad Nail üuid Afr Upa aeni 8 dita dilo dito I I 1 ditoi lTiLua9o jarivl 1887 80 A Robl 8 Znid IUl npvny A H abl 8 PoLZN Wersobau Weeuea eend 4 Klisi ir Ku 8pw My obl 4 Ballisebe dilo aaad Faataita dita aaad 8 l aa Dombr dUa aaad 1 Karsk hAaoir p kap obl 4 dita dita oMig 4 Aaaaiai r anl P e Hp M f ol l Cblo k Vo lh W pr C v aand d ta dita If n I Peler obl 7 Deuiark Rlo ir Spm rert v a Illinoii r i rsl obl In ipiud 4 Louitv liSubvill Oert v BaDd Meiloo N Siyv tiy la favp i O Mits ICansas v 4pol prcf aand N TorkOnlesioktVeel iand dita Peaa Ohio abli 8 Oregon Calif Ie hyp io goud 1 81 Paal Mina k Mioil uhl 7 Ua Pao Hoafdlijn abll dita dilo Llne t ol lebyp O 1 CAUkDk Cao South Ctfrt v tand Vl C Ballv kNa lek d e 0 AnuUrd Oionlbai MfJ safld Boltard Tramt eg U aals aaad Kao Stad Amiterdsm aand 8 Stad Kollerdam aao 8 BauilB Btad Auloerpen IS 7 8 i Bud HruMel 1188 1 HOKO Thoii KeüUllr lesellieb 4 OoaTSaa ülaalab euiiig 1980 i iC IC Ooil B Cr 1880 8 SnNja Slad Madrid S H68 Nao Ver lle Hvp Spdil eerl ADVERTENTIEN Heden overleed ta Dmnltr onn geliefde Moeder eo Behnwdmoeder Hejnffrouw de Wed J BLOEMINKgeb KiUH io den onderdom van hgna 75 jaar H e VERLOOIJ BuMin ü E VBRLOOU Ocuda Il October 1897 Voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen bg het overlgden van mjjne geliefde Echtgenoot PAULINE SOPHIE ADBIENNB HUBBSOHT hetnig ik mijnen hartaljjkan dank BENEI vai di VELDB ti s i l Me onaebadelrMa en ga maldtalrkalapaaUmliU ociIlaarea en vooral damee ea IQndsHehoenirerk la da Appratuuf van C Millar ft e srlta ljMrili tlr l4 Manla op naam ea fabrlekamsek VWIrnSaarSy Hmtm WMMw laMaMa wa 8s wsasvwi t i is i H aws LiiJn U October 1897