Goudsche Courant, donderdag 14 oktober 1897

Directe SpoorweicverblDdlnKen roet GOUDA Wlnterdlenst 1897 98 Aaosevangeo 1 October TUd van Greenwicli s GOUDA aOTTIEDAM 1 84 8 48 8 6 18 86 18 88 18 89 f 1I 46 18 66 1 6S 4 4 16 6 10 KOTTIRDA H e O D D A 10 19 11 16 11 60 18 87 1 44 9 10 If 9 89 9 64 lO li U U 7 60 6 20 9 S8 9 47 10 18 10 80 11 88 6 61 7 86 8 8 40 8 11 64 18 08 18 47 6 40 6 66 6 38 7 10 7 46 8 18 00 OOUDA DEN BiAG Gouda Zireabuizoa Moerkapelle Zoeteimeer Zegwaird Voorburg Hage O 7 80 8 80 9 16 9 86 10 14 11 16 12 16 18 88 1 87 8 46 4 49 6 86 6 64 8 11 7 84 7 68 f 88 8 64 10 10 89 11 6 £ 11 7 48 8 48 18 40 1 BA7 B8 8 61 18 61 JJJi T 8 07 9 08 1 06 K 8 18 9 08 9 48 9 E4 10 4411 4618 46 1 10 8 06 4 16 6 16 6 66 6 88 8 04 8 84 9 9 88 10 88 11 11 44 OEN HAAG GOUDA Hage 6 46 7 80 7 48 8 85 9 46 10 1111 87 18 88 1 86 8 44 8 40 4 06 4 88 6 80 6 H 7 18 7 66 9 88 10 08 Voorh 6 68 10 17 1 41 4 89 6 18 w 84 I Zegr6 6 10 88 1 66 4 68 6 80 9 48 öoiida 6 88 7 48 8 l8 9 Ó 8lÓ l lo 64u 67 18 808 17 8 l4 4 08 4 aS e l 6 6 8 60 7 48 8 8S 10 10 10 88 eoi DA UTEBCHT 6 84 J 68 8 81 9 07 10 19 10 67 12 00 18 68 8 80 8 17 4 86 6 06 6 66 8 6 10 17 10 86 11 14 8 87 1 10 10 84 8 10 11 89 46 8 84 6 84 7 18 8 48 10 41 8 88 9 0 9 89 10 6111 46 18 88 1 86 8 08 8 60 6 08 4 7 89 8 69 11 18 11 1 Gouda l lreoht 6 88 7 46 8 49 9 8010 16 10 88 11 88 1 8 08 8 66 4 48 6 86 6 6 7 66 MJ 10 08 10 84 Woerden 6 68 8 06 10 88 11 66 r Oudawater 7 07 8 14 10 46 4 84 9 80 7 88 8 87 9 88 9 68 10 68 11 10 1 4 84 9 80 f 118 11 1 88 8 40 4 87 6 80 6 07 7 89 8 88 9 49 lO M 11 10 AMSTERDAM 600D1 8 10 9 06 10 48 1 6 8 46 4 41 8 1 J 6 ill M 18 11 I M T 4I G O U U A A HilTEBDAU Oolda 4 81 81 9 48 10 67 18 10 4 1 Amatardam e 8t 8 16 9 81 10 60 1 8 1 18 6 16 10 17 10 86 lUl aio of meer zelffoldaan Dat wa eeo eer libg vftQ myl Na ïb het bescheid tbd dea ouden heer Smits daarom kan hg toch wel gyed Veten Het mag zeker een bgzouder feit beeten in October te lezen van meoschen dia doodgeTroroii zyn niet in het booge noorden maar oog wel op een breedtegraad zuidelijker dan die van onze stad Uit Fiume wordt jemeld dat twaalf bootbikkera die qit een onbarig wond terogkeerdeo door de koode werden berangen Zg bleven den geheeleo nacht aao den weg liggen den rolgeuden morgen werden slf doodgerroren gevonden Te Weenen is een man ia de kracht van zyn leren dea nacht komende nit een bierboii in eeo greppel gevallen en blyven liggen Toen hg deo volgenden morgen WjBid gevonden was hg doodgevroren Men meldt nit Haarlem Het bestuur over het te stichten villapark Duin en Daal te Bloemendaal hepft zich verplicht geziea teruii te kooien op bet beslnil om dit park als vrge wandelpluata opeu te stellen daar de met groote kosten gemaftktü aanleg door sommigen is vernield Alleen door bg den tainbaai verguaniog ie fJragen kan men zich nu toegang rerscbaffen Maandagavond ongeveer half elf kwam te Qroningen Willem Waanders gepensioueofrd O I militair 34 jaar ond wooende in de Nieuwe Kgkin tjatatraat op het politia burean mededèelen dat hg zgnen knmetaad Jan van der Veen wonende in deOudeKijkiu tjatstraat m t een mes een itrék io den b uk gegeven had OnmiddeÜgk werd een onderzoek iogeat ld waarbg bleek dat de mau der wanrheid hdd gezegd Op een tolderkamertje werd van der Veen gevonden De doctoron constateerden eene diepe wonde ia den onderbuik en verbojdeo den verslagene zoo go d mogelgk om heravervolgeoB per brancard naar bet academisch ziekenhuis te laten orerbreogen Het ia aag niet met zekfrh id Ie zeggen wat de uorzaak is geweest van da eo nanslag Het staat eveowel vabt dat v d Veen getracht beeft dea steek af te weren waarbg de pees van tyu reohterduim doorgesneden werd Het mea is in beslag genomeo de dader iii urreat cestetd De toestand van den verwonde ia zorgwekkend N G 0 liïen vermskelgkeseinfout Op 8 Sept ontring da Deli Crt nit Pmang bet volgeode talegram QoTeruor German New Quinea killed 67 naiivesc en vertaalt dat natuurlyk Idas Pe Oonveroeur van Duit h Nieuw QaineA deed üT inlanders aneavelen Maar in t et nummer van 9 Sept lezen wg In ons vorig noiuoier publiceerden we eeo telegram uit Pioaag Imdeode Governor German New Gnioea billed 67 natives dat we even voor het ter perse gaan ontvingen Hoe vreemd ook dat juiste cgfer luidde toch was bet bericht oïet bepaald unmogelgk te noemen We maakten er dua van wat er van te maken was Den volgenden dag evenwel ontvingen we van het poat en teiegraafksntoor de mededeeling dat bet woordje 67 moeit zgn by wat alles opheldert doch de zaak zelf totaal omdroait Dus bad de goarerneur niet edood maar waB hg gedood Eén bericht dat al eeirige weken oud is dat ü i de firma Begeer te Utrecht met do beeren Bart van Hove Baars en fCogpers een bekroning beeft gekregea voor de kroniogsmedaille verdient een aanvultiag De firma Begeer werd bekroond doch de naam vao baar modaillenr de beer H Aohtenhage mag wel evpneen vermeld worden W Oauda S S 7 St Uoordrecbt 7 88 Kieuwerkerk 1 S OapelU ¥ TM Bo lerd n 1 TM a alUlD DiBidlgl Aottardam Oapelle Hieawerkerk Hoordncht aoada S 42 8 49 9 66 9 C6 6 68 M8 e ii 8 19 8 16 8 18 4 46 4 SB 8 04 8 H 6 17 Uoada 6 10 üntUw 6 86 Woerden 6 48 Dtieclil 6 08 7 4 Wg noprr II V Il nniiin iii i n n ear imdiuV omdat bet meer voorkomt dat de naam vanden kunstenaar of kunathandwerkman niet enoemd woidt en de fabrikant of de patroon il de eer wegdraagt die toch voor een grootdeel deo werkman toekomt De firma stelt denjongen artiest Aohtenbage zeker te hoog omniet te wenscheo dat cgn naam naast denharen vermeld worde Hand Verscheidene brillantslgperiknecbts te Am sterdam zetten de staking tegen buno bazen nog voort totdit de regeling van het bazeageld definitief zat zgn Met name is dit met de bestuurders der knecbtenvereeniging S n V bet gevat waaruit men de gevolgtrekking kan Qiaken dat deze altbana het stakiogtbealu t gehandhaafd wenschen te zien Vej acbeideoe knechten echter zgn ook weer aan het werk gPgSBt Bet beatunr der knecbtenvereeniging biedt den bszen biljetten ter teekeoing aan van den volgenden inhoud De ondergetwekeode verklaart toegestemd te hebben in den eisch van S r V nl 10 pet van bet gemaakte werk met inbegrip van kleine kosten ala maximum bazeng Id Een aantal dier verklaringen ia r ds onderieekend ingekomen Morgenavond beeft in Frniicatie een door bet hoofdbestuur van den A N T U uitgeschreven vergadering van bazena geokosteo werkers plaats waar de regeling van het bazengeld aan de orde ie De vergadering zal naar bet oproepingf maaifeat Inidt doorgaan ouferachillig of de opkomst tairgk is of niet Vlks dgb De A oh Ct verneemt dat voordegelegen beid die aangeboden wordt om op Zaterdag 16 dezer io de woning van den Commissaria der Koningin van Gelderland te Arnhem aan Hare Majesteit de Koningin Regentes die zooals men weet daarbg zal zgn vergezeld van Hare Majesteit de Koningin zgne opwachting te maken zich kebben aangemeld al de militaire autoriteiten eu de officieren van bet garnizoen een 50 tal burgemeesters van Gelder S be g meenten ruku een 60 tal andere borgerIgke aotoriteiteu waaronder vgf dgkgraven de voorzitters en secretariseeD van een 50 ti col leges en vereenigiiigen en tDiacbeo de 45 en 50 particDÜern Eukelen dezer zollen varzoekscbrifteo overhandigen waartoe welwillend de gelegenheid werd aangvbodeu De eerb maaltgd in bet Provinciehuis wordt voor 134 converts nangericbt Het denkbeeld is geopperd om waaueer de Koninginnen na Haar beznek op aanstaanden Zaterdag batswaarta keeren in die st aten waar Hare Majesteiten des avonds doorrgden voor iedere woning een persoon met een braodenden fakkel te plaatsen Zulk een verlichting ia eenvoudig niet dour en maakt een goed effect In andere landen wordt het vaak gedaan De afstand van de Markt langs d binoensingels tot het station is niet groot eeo paar honderd fakkels zouden voldoende zgn Aan belanghebbenden bg den boterhaodet op Engeland ii door de Ned Kamer van Koopbftadcl te Londen bet volgende pbryven garicht Zooats u bekend is beeft oozo Kamer zich steeds sterk geïnteresseerd voor den zuiveU handfll en btgft deze bg voortdario een onderwerp harer overwegingen uitmaken Het ia onze overtuiging reeds mwrnïa en oitgOKprokeu dat de wyze waarop deze gedreven wordt eeniKormate geaobt kan worden schold te dragen aari het feit dat de omzet te Londen zich zoo weinig ontwikkeU terwgl het product van Denemarken en Australië daar wel vooruitgaat Nn zijn onlangs in deze Kamer stemmen opgegaan ten gunste rsn belaDgrgke verbeteringen in het vervotr naar en den opajag in Londen 11 1 19 18 11 88 U SB 11 42 1 61 18 89 9 68 10 89 10 86 10 48 10 49 9 47 10 18 6 M 7 11 8 86 1 61 10 11 Voor zoover wg kunnen nagaan igo allen het eens over de noodzakelgkbeid van verbelericgpn in bet trntiBjOit De MantHchappü die den dienst van Harlingen op Londen ontlerhoiidt is tot bet aanbrertgen der nood ge verbeteiingen niet alleen bereid maar beeft do laartoe vereischte maatregelen reeds getroffen Ook andere Stoomboot Maatschappgen willeo dit goede voorbeeld volgen Het is echter niet genoeg ala de sloomfioolmaatschappgen zorgen voor het bewaren der boter in koelkamers het verboer ovei land moet eveneens beter geregeld worden Toen wg oni daartoe wendden tot de Maatsr happy ot Exploitatie van StaataspOTwegen ontvingen wg een zeer bevredigend antwoord waaruit bleek dat de Maatschappg toi medefrerking i sarne gezind is Zg verklaart zich zelfs bereid om indien haar tegen een coocurt erend tariff een geregeld vervoir van ééa of meer wagenladiogen boter éen of tweemalen per week verzekerd wordt over een afstand die liet stelleD an boter wagens wettigt éen ot meer speciaal voor bedoeld vervoer ingericbt wagens te doen aanmaken Ook van de zgde der tramweg maatschappgen wordt met name in Friealanf naar wg vernemen reeds zeer veel goeds gedaan Doch ook dit IB nog niet voldoende 6etvervoer van de fabriek naar de stations dientareneena op zulk eene wgze te geschieden datIe boter op deze reis niet kan Igden Dit gedeelte van de zaak ligt echter geheel en albuiten ons bereik en kan dus slechts aan dezorgen der betrokken personea zelf aanbevolenworden Bg aankomst te Londen wordt da boter L rootendeels o geslagen aan de pakhuizen van Brewers Quay Deze hoewel voldoende sande eiicheo van vroeger beantwooi deo onzeainziens niet meer aan die tan den tegedwoordigeo tgd en w g hebben ons derhalve gewendtot de eigenaars met de vraag of zg bereid gn verbeteringen aao te brengen De betrokken kenfirma ia wel geneigd zoozeel mogelykmede te werken doch aarzelt voor de betrekkelgk geringe hoeveelheid boter die uit Neder1land daarheen wordt gebraobt gioote kostente maken gelgk noodig zoo zgn indien zgdaar koelkamers wilde inrichten i Ër beataao aan de overzgde der TheeQns ecbler reeds pakhuizen met koelkamers waar rnimte is voor cirba 1000 ton boter en die i gelegen zgn in Too y Street w af de provisiekandfll in de laatste jaren zieb voor wo groot deel gecoucentreerd heelt De meeniolgen over sen eventueele verplaatsing zgn echt in den Loodenscben handel eenig zins verdeeld en io dezen aband vao zaken achten wg het Jgerad D eer wg verder gaan de belangheb ndeo in Nederland te raadplegen Wij leg j en daarom den toestand bloot zooals die op hetidogenblik ii en bevelen ons aan voor mededeeijog ower meeniog Het komt ons voor dat het on eeo gnoetige tgd is om dit onderwerp in overweging ïe nemen Voor uw antwoord vóór bet begin ded volgenden jaars bonden wg ons aanbbvolenc Het bestuur der Nederlaodscbe Kamer van Koophandel te Londen bestaat nit de beeren A A H oissevan voorzitter en H S J Maa fuogeerend aecretarii Mm weet dat in Amerika bet trouwen heel ving gaat maar bel scheiden niet minder In de Amenknansche geïllustreerde dagbladen treft men tbans bet portret aan van een mevroow Gossie Spencer die binoeo drie maanden driemaal getrouwd en tweemaal gescbeideo ia Het merkwaardigste in dit geval ia irouwens dat zg thans deze fden maa weer heeft getrouwd met wien zg het eerst in bet bawelgk was verhouden Zg liet zich van hem scheiden en trouwde net een doctor Wioslow Van dezen liet zg zich weer acbeiden om met haar eersten man te bertrouweu Dr Weoslow trouwde mei een vau baar man gtscbeiden vrouw A U 4 62 6 88 6 61 6 14 7 81 4 66 6 08 6 09 8 16 6 86 8 60 6 40 8 4t 6 10 4 10 6 88 4 41 4 60 4 67 6 04 6 10 1 64 8 01 8 08 8 14 8 09 4 06 4 89 A mitardaia 0 fit Qoada 7 06 i 09 7 11 Engeland trouwens wedgvert in het aantal echtscheidingen haast met Amerika at Londen aangaat althans Volgens een statistiek werden in 1896 io Divorce Court Ie Londen 736 t chtacheidingen uit geapiokeo dit ia bet grootHtc H intit ooit bereikt bebalve in 1896 toen het nog slf meer bedroeg Onder de mannen die gescheiden zgo komen voor 15 koetviers 12 kooplieden 38 klerken 16 genees beeren 30 meteelaari 21 herbergiers 18 aoldaten 16 landbouwers 12 handelsreizigers Uartwten 4 advocaats en 2 jooroaliaten Opdï Idb echtscheidingen waren er 353 aanga7 8 220 door de vrouw en 162 door beiden De geaameUgke kosten berlroegen 154 875 fr dai gemiddeld voor flka oht8cheiding 210 fr En er waa eeo tgd datmen alleen kon scheiden in Engeland alsmen een paar dniieod pnnd stertine be aaldel r f MeD BobrMt aan de N R Ct Bet is geblflkea dat er role iodustrieel n i aroadsD worden die niet ain da Pagiobe trerrldtentodostelliog ia jl900dselaemeii omdat zy neeneu dat de begcbermende recbteo ran E raukryii retninderea aldaar baadelarelatiio aan te knoopeo Tegenorpr die oprAtting ataat ocbtsr dat te Parg b j gelegenheid eener vrereldtentoonatelling millioeoen nit andere landen te zaman komen met wie qiel rrooht in relaiie kan getreden worden j merika Hg beschobwt trniq van waaruit fefteu voor waai ta jtjat B n ontz4 a aa r P Dit gevoelen wordt door de mannen nit dapractgk gedeeld o a door den commiaaariiKcDeraal bg de leDtoooatelling voor d Vereenigde Statea ran Noord Amerika majooraandy dia lior tbana te Parga berindt en alazgne meenio f l kennen gaf dat wg bier Aietkomedi ter berorderini ran ouzej handel nell rai yk of DjiitaeblMd maar om te trachtennaai liitbreidiD bandrl met alle landendie bezoekera zendeorlnaar da teotoop6t IUDg Bg iidemde b f Zaji gevbn Ök g oj ïs Ql eii l Parjls als bet b ité ilieal handel een st04 aol bet ia zeker wn l Zuid A meriki f Het bestuur der vrQxionige voori kiflsvereenigiDg te Scbiedam h tii o rcplaire verzonden Ons bestnnr is ovKiiftaiKd dat héll gewUnewerken in de k esperióde den toets M de gelökbeM oiet kan doorstaan Het wil trac iten io den a s wiotef en zoo mogelgk in d uinvolgende wintera waarlgk optwikkelend en opvoedend te arbeiden doQr de aocialeen politieke vraagstnkkan vani den dag do6r bekwame mannen in openbare lezingen te doen behaodeteo GelAgenbeid lot het vragen van ioliohtiogeo en tot debat zal gegeven worden Het beatunr wil zooveel mogelgk samenwerken mt t gelijkgezinde vereeoigingen eo personen liefst voor bet gebeele plan maar ook voor bepaalde lezingen Voor zedelgke en fioaocieeten steun beveelt bet zieb aao Het bestuur stelt voor één lezing per maand te houden Om eeo denkbeeld te geven van den aard der lezingen volgen Hieronder eenige onderwerpen die het bestaur gaarne behandeld zou zien 10 86 1 18 10 04 10 11 10 18 10 86 10 84 8 7 66 8 02 8 09 8 16 8 86 6 86 11 80 10 09 I 10 16 7 86 10 64 9 87 9 47 9 84 10 01 10 07 6 17 87 6 84 6 41 6 4 T 7 46 8 80 10 64 9 41 H 10 Godsdienst idealiame en dogmatiek inde politiek Verzekering d r werklieden tegen ongevalleo ziekte invaliditeit en ouderdom Werkstakingen geoorloofd of ongeoorloofd MiojmuB toon eo maximum arbeidsdoar Privaat grondbezit en laodoatiooalisetie Ve band met bet droogmaken der Zuiderzee en vereenvoudiging van ons bcbelastingstelsel tot eone be tast ing op deogrond Belasting naar draagkracht ook in verband met gemeentelgke belastingpolitiek Het ootlogsbodget en maaksobappelgkehervormingen Leerplicht en kosteloos oaderwg voorallen Draukmisbrnik io verband m t de socii le quaes tie OüSperatie Socialisme on particulier in tiatief 12 Staati o gemeentebebeer no latnnrlnk mooopoliea an rerkeerswegen 13 Algftmaen atemrecbt roor alle meerder isritfe ingezetenen zoo mannelgke ale ronirel ke B6achejÉ g of vrghandel De arfla leemtenie Erenredige rerlegenwoordiging 17 Bal iuitiatief en referendum 18 Do armenwet en bare leemten Voor enkele der boienataande onderwei pen i het reed gelukt preker e inden Zoo Ml reed a Dooderdaor de h er J ran Loenen U rtinet tJS Ann d 8 or puo li mr A Kerdp op 13 Janoari fl 8 over 10 FebroS 10 Maartl De lat Afonda t tegenbetalj gankelijl j Io een meebie ff kelji tf Door larerantii Bom per joel roor denjl mounter eo na it H J ran Loèneo Martinet op s over punt 5 f d Menlon op jrer pont 9 gen ïuUen gehouden worden dea uren in Mosie Sacrom en zfln ran 2 cent roor iedereen toe kleine nabg Veendam gelefeen gedoi r dagen de rolgendo rormajafgespeeld beataur der gemeente waa de turf ubliek aanbeeteed foor oen bepaalde 4oliter of too Toea de brandstof 1 lag bleek daé zg niet aan bat iljeodïpe le erani er werd ontboden gU ka rt ondaibonl was men dbet in zoorerrei Möl i l de turw elo t zou ordeo tegen vetuSriderden prijs 1 J De briWlof werd bn l loysen gemet h door den rellwdolterj die dathoA wai aan è3 el Naoweip feobtar wareu de loriren feijAlaatae of onzoi le aboai nam d imait indeC iMn i r i 1 1 inar bót geqf09Mtehbi l Dajir it by uipietaliog en wM rab waarvoor bS ï d iiM ohrl lit gewekerd wfjd bfl phl liffl geral De piaiJt bi 3 was i jjpM zW jorgmork tóii a9 weid dadelyk Sasr hetlyif reenboer beeft bet m BaUeolayscb Overzlclii Wo Üet aotiroordj op de nota van generaal t oodlord den gizant der Vereenigde Staten ig door de Spaan che regeering vastgesteld Zg aegt dat zjj zonder den jni teD datum van bet einde van den veldtocht op Coba te knnnen vasstelfen dit einde niet ver meer verwgderd acht tengevolge van deo toestand der opatandeUngen en daar zg voor Januarie 1898 administratieve eo eoonomieobe ooafhankelgkheid zal schenken aao het eiland maar zg voegd er bijl dat bet werk der pacificatie veel sneller zon sgn gegaan zonder de hulp door Amerikaanache flibnstiers aan de opstandelingen ver leend De Zoodag door den Franioheo mini9terpre aident Méltne voor zga kiezers te Remiremont gebonden redevoering wordt ia de Frauscbe pera levendig besproken vooral in verband met de opening der Kamers en de naderende alge meene verkiesingen Toch waa ereigenlgk oiet veel nieaws in bet was het pleidooi tot weerlegging vao de beschnldigiDgen der radicalen en socialisten a s zoo het ministerie clerioale nf raaclionnairei neigingen hebben en de even oude klacht dat er geen bestendigheid in het regeerec mogelgk i zoolang niet door atembns gezorgd wordt voor een sterke regeeriogsmeerderheid welke bet voortdorend apeonleeren der radicalen op den val der ministers voorgoed vergdelt De regeeriDg6n zeide hg kuonen oiet regeeren zij moeten onophoodelgk haar bestaan verdedigen tegen de oppositie die loert op alle gelegeobeden om haar ten val te bregen De Kamers knnneo geen wetten maken omdat de partgsn etoutmoadig geworden door de zwakheid der meerderheid onophondelgk strgden om de oppermacht Zoo overstroomt en vervalecbt de Btaatkande alles en maakt zg ernstigen ar beid volslagen oomogelgk De gematigde repobliekeinen aUas oppoituniaten zulten dus bg de 8 a verkiezigen moeten zorgen om de tegenwoordige Regeering te bestendigen En de kiezers waren hier zoo van doordrongen en dweepten zoo met Méline vooral toen bg nog even aa het Earopee cb concert en vooral van de twee nations amies etnniei ge aproken bed om het fraoach rosaiacfa verbond aan te duiden dat zg staande de vergadering een motie aannemen waarin z aan het tegenwoordig ministerie eeo laag leven toeweoschten en zich gelnkkig prgzen dat de kiawrs van Remiremont aan Prankrgk en aan de Repnbliek den staatsman hebben gegefen waarop ag e recht trotsch zgn Méline waa diep getroffen door deze holde aan zgn persoon Ook ds ministers Bartbon Binoenl Z k en Torre Openb Werk hebben Zondag politieke redevoeringen gebonden respeotievelgk te Maolèon en te Narbonne Daags te voren bad ook nog de ond minister Poioearé te H rre georeerd tover het verval van bet parlementarismec of de parlementaire anarohiec De Amalgamated Society ot British Kngtueersc heeft een manifest oitgevtardigd waarin eld wordt gevraagd voor de voortsetting van den itrijd tegen de fabrikanten in hel mnohine ioawvak Zg wijst er den verbonden werklieden op dat zg steeds gaarne heeft gegeven io tgden van overvloed eo verwacht dan ook liulp van de vroeger ondersteunden na voor haar een tgd van awaren tegenspoed is aangebroken De Prins van Wales heeft op sen nitnooditfiog bm all bemiddelaar op te treden io het ij escbi tna cben de Eogelsche macbioetabri kaDtjBu en hun personeel getntwoord dat hg den bestaandeo toestand ten zéérste betrenrt maar vich niet geroepen acht tunschenbeide te komeÉ Mei verwacht nu dat het wetsvoorstel betreffende de vonrloopige verlenging van den Anagleich tuaacben de beide belften der móoarcbie dezer dagen tege gkertgd bg de twee parlemeoten te Weenen eo te Boedapest ingediend zal worden Het i al aieobta twee arfiikelen bebelzeo het eerbte bepalend dat de Auigleich vernieuwd wordt voor 1 jaar en het tweede de regeeriogen van de beide landen belastend met de tenoitvoerleggiog NieUand in Dujtachland lal waaracbgolgk de Bieren voor minder goede Duitscbera honden dan de t roisen of de Saksers En toch sebudt men te Berlgu on eo dan wel f bet hoofd over hetgeen io Beieren gebeurt en denkt bien zdp ila de VossiBohec hpt uitdrukt meer dan m n lust heeft te zeggeb De zaak ja dat de Beieren niet gemaakt zgo von dezelfde stof als da Proisen die genoegen oemqn met een iagrgpen tan den monarch io het raderwerk van de StaM waarmede de Zoi Duitscbers lan niet t vredeb zooden zgn Dat is zeer s erk afo den dag gekomep bg de debatten Jn dea Ëeieracheu Landdag ver de poitsobe itinfoeuvies onder leiding v4q keizer Wilhelm De maflr bad dsar het commando over alle troepen hetgeen volg s eenige afgevaardigden niet j iat ia in Mogatgi heeft de keizer bet oi erbev t over alle tijoepeu vsn fcet Dmt9cbÉ rgk inj vredes d piet üDeze opmerking mfakie def afgevaardigcle d Scbüdler omdat het zgoa ioztqna noodtg was on uit de mond des keizei s tteeda de woorden Mgo leger müfi vl mgn pRrl ieot gehoord werden Eo tegenover de uitspraak Soprema lex regis voIdntka steld de spreker deze die z i in Bfli rèn gelden moet Salas reipubticae lex snprema eito Pe minister van oorlog verklaarde bier tegenover dat het op verzoek van de Beinrscbe regeering geweekt was dat keizer Wilhelm hg de manoeavrea het commando ook over de Beiemche troepen op zich had genomen eo protesteerde er tegea dat de naam dea keizers io de debatten gemengd werd Dienaangaande is niet zonder belang wat de Berlgogcbe National Zeituogc dezer dagen opmerkte Het wordt steeds moeilgker den naam des keizers te houden buiten de discosfliea in het parlement ia de pers en buiten andere publieke besprekingen omdat de keizer zelf ateeds op dit gebied io rgpt Uinbrniken van allerlei aard worden door deze oieawe soort conflicteo in een ataat met monarcbslen regeeringsvorm in de hand gewerkt c De Yoaa Ztg vreest er ook voor dat de wiod die tegenwoordig nit Berlgo Weait het partica arisme in Zoid Dnitscblaod zal aanWHkkeren En beide blad Q geven de schuld aan de veraotwoordelgke leden der regeering Natuarlgk de keiier ia niemand verantwoording schuldig Tot dusver zgn door de regiteringen van de volgende ntateo de leden aangewezen van de internatioiaate financieels commissie Dnitscbland Engeland Fraukrgk Rualand en Oostenrgk De Italiaaoache gedelegeerde ontbreekt nog Bet ontwerp voor de regeling der controle over de Qrieksohe finsnciën is reeds opgeate d Het beet dat een consortiom van Belgische Nederlaodache en Franache bankinstellingen zich bereid verklaard beeft aan Griekenland 125 miilioen franca te leeoen zoodri definaocieele controle zal sgo ingevoerd Tot onderpand voor die leen ng zon moeten atrekkeo de opbrengst Ruim zestig ïerRche leden van het Lagerhiis hebben tot den minister van Ierland den heer Oeratd Balfoor bet verzoek gericht om hst parlement in bniteogewone zitting te doen bgeenroepeo ten einde maatregelen te beramen om de ellende te voorkomen die het westen van Ierland bedreigt tengevolge van de mi Ikkkiog van den aardappeloogst De minister heeft bet verzoek van de hand gewezen en daarbg gevoegd dat de regeeriog niet voornemens ia om bet parlement io de aanataaode zitting bezig te houden met vooratellen de lersche landwetgaving betreffende De regeeriog beeft met diepe droelheid de gedeeltelgke misinkkiig van den aardappeloogst gezien Mgt de minister maar het komt baar voor dal de toestand niet soo ia dat sg een afwgking van den gewonen parlementairen gaev zon wpttigen BUITENGEWONE SORTEEEING Nieuwe DA SS E IN ONTVANGEN A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOODA Velephomt Mo 3M Beurs i n Amsterdam Vrkrs slotkrs 88 l 8 997 87 86 861 86 85 nV SIV 631 98 9 9 1 57 z 58 1 9 OCTOBEK EumjUD Oerl Ned W 8 S dito ito itilo üdito duo dito 3 HdNojR 0 1 Gmdl 1881 88 4 iTiUi Insolirgirmu 1862 81 5 OosTUsa Ü 1 lil pap ur 1898 6 iliti in zdror 1898 6 PoB DoiL OUl mi t ooupon 3 dito tiokel S ü V 24 I 107 96 95 100 9t 60 610 609 lOO i 48 100 soo 138 5 l 99 98 183 100 80 118 104V 200 22 100 64 I 143 1001 66V 77V 10 1 SV 100 1 O 139 1 101 69 103 16 18 107 76 100 33 67 8 1927 2061 1097 107 Busunn OU iniienl 1891 4 dito ffi cone 18811 4 ililobiiaoth 1889 4 dito lij Hope 1839 90 4 dito in goud iecn t883 6 dito dito dito 1884 6 Spamb Porp t schuld 1881 4 TuBltllj Gepr Conv leon 1990 4 deo leeniOK Berie D Geo Ie nirjï Borie O 7 ZuiD Aftt Rep v olil 1 892 5 Mehco O il Buit Sell 1890 9 Venezuela OM 4 ouliep 1881 lAvaTERDAM OiIiL nten 1896 3 jROTTEBDAM St d Uö i 1894 8 Wbd K Afr Haii lel naml Arepdfl i Tab Mij Ceitifioaton DjfiMaatrohappy dit Arn Hvpotheekl pnndlir 4 Cult My Ier Voratenl and 9 Gr Ifypo hoekl pao lbr 3 a r eilerla iilsi he lin ik aa id Ned llunilelmnatBoh iltio i N W Pio Ilyp b p indljl 6 Kitt Kypotheekb paodbr 3 rtr liypilheekb ditd SV OoSTPNR Ool Hiiifï bsoV aind SusL Hyp thmekbaiik t andb 4 Ahekika Ëqut hypoth paiidb 6 Maiir L ï Pr eu oort 6 Nkd HoU IJ 3poon Mü aanl Mg tot Eipl t 8t Spw aan I Nel tnd Fpoorwegin aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dilo dito 1891 dito 6 iTlLiaSooorirl 1887 89 A Bob S Znid Ilal pwuiij AH obl S Polen WarBchau V eeuen aand 4 Kusi Gr Hu B p r Mij obl 4 Baltiscbe dito aand Fastowa dito aand 6 Iwang Dorabr di o aan i 6 Knrak h Azow p kap obl 4 dito dito oblig 4 101 13 15 Ameeika Cent Pac Sp Mij obl 8 Chio k Vorlh W pr C i aand d to dito W n Pt Po er obl 7 Denieri Rio Gr Spm rert v a Illinois Central obl lil goud 4 Louisv VaBhïillfCert aand Mexico N Spw My Ie hyp i 6 Mhb Kansas v 4pct pr f aand N York Onta8io West aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 St Paul Minn h Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn obllg 9 dito dito I inc Col 1ö hyp O 6 Canada Can South Cert v aand Ven CRbII i Na Joh d c O Amatord Omnibus Mg aaud Rotterd Tramvog Maats aand Ned Stad Amsterdani aand 3 lH 120 Stad Ro terdam aan S Beloib Stad Antirerpon 18 7 J i 1Ö2 Stad ProBsel 1889 2 lOJV HoNO Thoisi Regullr Gesolliph 4 OoaTENE Staatsli ening 1690 5 K K Ooit B Cr 1880 3 Spanje Ptad Madrid 3 1 68 Ved Ver Be Hvp Spibl oert I 115 Kaotongercctit te Gouda Zitting van Woensdag 13 Oct 1897 De volgende personen zpn veroordeeld wegen Overtreding wet op de bosmeltelpte veeziekte H d L te Nieowerkark a d IJiel vrgge sproken Overtreding w t op stantaüpoorwegen J V W te Moorcapelle lot f 2 of 1 d Overtreding prov reglement J V d E te Waddingsveeo f n A B te Nienwerkerk a d IJsel ieder tot f 1 of 1 d J J en A K beiden Ic Bergsobenbook ieder tot f 3 of 1 daii P A V te Nienwerkerk n d IJmI tot f 2 of 2 dagen Tisscberg overtredlog P J te Keenwgk tot f 0 50 of 1 dag J B te Waddingsveeo tot f 10 of 2 dagen J V te Reenngk tot f 3 of 2 dagan O erlrediag politieverordening van Gouda P J A te Gouda tot f l of 2 dajioo J B te Gouda tot 2 dagen hechtenis H P S la Oonda tot f 2 of 3 dagen Overtreding Strafwet C D B te Gonda tol 3 of 2 dagen Openbare dronkenachap I J V zwervende J v T te Gonda P V S gedetineerd te Amsterdam J 8 eo K S beiden te Gouderak en J O K te Gonda ieder tot f 1 of 2 dagen T N S te Gouda tot f 3 of 3 dagen Openbare dronkenschap bg 1ste herhaling J r Ie Gonda tot f 3 of 3 dageo A P te Moordrecht tot f 5 of 3 dagen Openbare drookenrchep bg 2de herhaling C J te Gonda tot hechtenis van oen week BURGEMEESTER en WETHOUDERS vanGOUDA brengen ter algemeene kennia van de ingezetenen dat het Ie Suppletoir Kohier derplaataelgka directe belasting op de Inkomaten in deze Gemeente voor het dienstjaar 1B97 door Gedeputeerde Staten van Zoid Holland goedgekeurd in afacbrift gedurende vijf maanden voor een ieder ter lozing ia nedergelegd op de Secretarie der Gemeente en dat voormeld Kohier ter invordering is toegezonden aan dea Ge meenteOntvanger Jouda 13 October 1897 Bargemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER ADVËRTËNTÏËN Heden overleed te Wemeldinge ton hmze van bare dochter in den ouderdom van 96 jaar onze geliefde Modder Behuwd huwden Grootmoeder ELISABETH TAN ROON weduwe van jlen haer W RauHi Uit aller naam W C BEÜHL Vtrecht 10 Oct 1897 Algemeene Kenniegtving De prUzeB zltn door d n Staat KCKBrandeerd geluk de hand HoofdprU SOO 000 n rk Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterg waarin zeker 11 Nlllioen 349 325 Mark 2eprytflna 10 000 M B6 prezen a 5000 M lOöprüzena 3000 M 206 prijzen k 3000 M 812pryzeni 1000 M 1618 pry en a 400 M 40 pry ceo a 800 M UüprijtenA 200 M 36963 priJEoua 166 M tftfrSnr 184 104 100 361pryz 7 46 21 M totaal 69 180 pryzeu 1 prÜ8 i prijzen 1 pry 8 1 prijs I pnjs prys prijzen Ipryi prys priJMn gflwoDDfln moeten worden Da prijeen van deus veel voordeel biedende Geldlotery die col rens het plan ilcfiht 118 000 loten bevnt eijd de volgende De hoogste prijs is eventueel SOO OOO Mftrk Premie van 300 000 M 1 prgs a 200 000 M i 100 000 M n 76 000 M 70 000 M fl 65 000 M a 60 000 M a 56 000 M a 0 00 l M a 40 000 M a 80 000 M 20 000 M en worden deze in eenige maanden in 7 klassen uitg eloot De Hoofdprys iti de Ie klasse bedraagt Mark 60 000 stygt in de 3e kl tot 55 000 M in de 3o tot 60 000 M tn de 4e tot 65 000 M in de 5e tot 70 000 M in de 6e tot 76 000 M in do 7e toi 200 000 M ea met de premie van 300 000 M event tot BOO OOO Mark Voor de eerste prystrikking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lol slechts Guld 3 50 een half origineel lot slechts Giitd 1 76 een kwart origineel lot slechts Juld 0 90 De in egge den roor de volgende klussen zoowel als de igst der priizen worden aangegeven in hel ofüoiee e trekk iigsp an voorzien van het Wapen vflH dea Slant welk pliin ik op Aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de lotery ontvangt ongevraagd onmiddeliyk na de plaats gohad hebbende trekking de officieele trekkiugslyst De uitbctahng oa verzending van de prgzen geschiedt door m direct en prompt san de winners en onder de strengste geheimhouding 1 ledere bestDlIing kan roon eenvoudig l per postwissel opgeven Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlyk tot 4 mOFBHIBmU 0 k met vertrouwen tot Samuel lleciisebfr senr Bankier en Wiaaolltantoor in HAMBURG OuitacblaQd