Goudsche Courant, vrijdag 15 oktober 1897

IN o y40S Vrijdagj 15 October 1897 Oste Jaargang GOÜDSml WAMT JVieuwS en Advertentiehtad voor Gouda en Omstrekfin Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van t regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendBaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De üitgaVe dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met mtzondering van Zon en Feestdaggen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN De Centrale Liberale Riesvereeniging in het Hoofdkiesdistrict GOUDA Kiesers Bovengenoemde Vereeniging heeft in hare Vergadering van 2 OCTOBHIt jl lol Candidaat geproclameerd voor de Provinciale Stalen vacature G A van HOUWËi irV GE Gz waarvan de stemming zal plaats hebben op VUIJÜAG 22 OCTOBER a s den Heer Mr J T C VIRIJLY Burg emeester der Gemeenten Haastrecht en yiüt welke den Kiezers mei den meesten aandrang wordt aanbevolen Haaetrechtsche Kieevereeniging te Haastrecht Kieevereeniging BurgerpliehttM te Gouda C J M KROON Voorzitter H VAN ZANEN MULLEE Secrttaris J BBOUWEB DB KONING Penningmeester D RENEMAN B E BÜEB J LEEUWENHOEK W DOGTEBOM R J VAN DIJK J BREEDUK Kieivereeniging t Burgerplicht t te Woerden 1 A P LEVENKAMP Voorzitter Mr F W TüB SPILL SecretarU M S NIEKEBK Penningmeester A KNIJFF Hzn te Rietveld C MIJNLIEFF te BarwouUnaarder J M NOOTHOVEN va i GOOR Voortitter D BUIJTEB Stcretari H J NEDEBHOBST Penningmeester H KNUTTEL Dr A vi IJSBNDIJK C M DU JONG Kieavereeniging Schoonhoven en Omttreken te Schoonhoven C H VAN SCHEBPENZBKL Voorzitter Mr J K VAN WEEL Secretaris B VAN CALCAR Penningmeester N KOOIMAN Zeügestraat G 91 P ROUD Pz GoTlda juist tegenover de Waagbrug HEEFT WEDEROM ONTVANGEN EEN FLINKE SORTEBBING iin 1 iiimir i innniuj riAAnnn 1 imilnnn irr i rr i fin iii in alle maten Dexe Kachel i beslist de meest elegante de doelmatigst doorbrandende Vulkachel die gefabriceerd wordt Tevens zijn zgn Magazynen raim voorzien van alle soorten gegoten n geëmailleerde HAARDEN VULKACHELS en van zjjne overbekende solide eigengemaakte KACHELS in alle zoowel eenvoudige als luxe modellen Voorts heeft hg een ruimen voorraad van alle 80or ten KOLEN en TUBFBAKKËN HAABDSTELLEN STANDAABDS en alle artikelen zön vak betreffende Aanbevelend p ROID P Fabriek van KACHELS BRANDKASTEN en z leiensLAKKEHIJen SMEUMRIJ SfoninliHJke Machinale Fabriek DE aONIGBLOBMt v b ll 1 van Schaik Co gevestigd te sOravenhage Heppierttraat 0 eu 9 laby de BegentesselaBn Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Efen ipra cli tig xa et iaagrerlclit van Z M den KONING van BELGIË Indien giJhoentH gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorat Honig Ëxtract fc LACONS van 40 Cts 70 Cts en verkrijgbaar hg Firma WOLPF Co Westhaven f OS Gouda S a ïiN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BüUMAN Moordrecht J C BATELAND Bos oop B V WIJK Oudewalrr U KOLKMAN Wadditmeen HËERËNHLIS mei TUIN staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Teg els Alles voorzien van Gas en Waterleiding en g eheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 toriawater ui f de VictoriaJBron f e Oberlahnsfein by ns Tafeldrank Agentuur bjj de Firma Wed BOSWliVK Oouda i iHla Druk Tao A BRINKMAN li ZdOK Van hgXpninkJykcfïuis derjvederlanden Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Euidblaak Sociëteit Ons noegen Commissartmen der Sociëteit 0 18 GiNotoiw brengen ter kennisso van BB Leden ingevolge Art 30 van het Beglement dat hg gelegenheid van de Ie Abonneiaent Tooneelvoorstelling op DONDEBDAG den U OCTOBER 1897 de aOCIBTMlI van des avonds ZBS VVB at gesloten xal xijn Namens het Bestuur F HEBMAN Fz Sdcretaris Gouda 13 October CS97 Te Eoop of te Huur aangeboden m nmumm staande aan de WESTHAVEN Wp B N U7 Te bevragen iMnge Tiendeueg D 119 Bet huis bevat beneden 3 Kamera met Suite Keuken Kelder en Binnenplaats Iwven 3 Kamers ed Zolder verder alles netjes en doelmatig ingericht alsmede van Gas en Waterleiding voorzien Tevens boven en bensden Privaat met Waterleiding ELEGTROVOmiSCHE TAWUSBANDJES WBTTia OÏDIIPONHRD BU liet gebruik daarran geschiedt het tanden krUgen der Kinderen ZSNDER DE HINSTE VUU 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewyzen kan dat de bg m ter inzage hggende getuig schriften der uitstekende resultaten van de Ëiectromotoriselie TaDdhalsbandjes niet echt zgn B Menletteopdennaam mndenTabnkant Ui t KÏVlOVt Wordt franco toegezonden alleen na ontvangst van postzegel ad 95 cent door ROBERT HüLTZ UmegeD Wederverkoopers gevraagd TISSOÏ Co liordeaiKc Botterdam f 1 40 per liter in verzegelde bemande Hesch van 5 en 2 liter voorzien van het attest van Dr P F van Hamel Koos Proefflesoh 1 30 Verkrjgbaar bfl J H ROODE GOD DA Mimi woröl jong of ond door ome 1U gio lUkkel welke opeigenda lulit tot pMBn opwekt Pooï de Inryke deser wptMtbftQk kan men wal kwarfjei mwerpen tn r het Jeld niet nemen kItoreni fl 10 porto extra hyeen geepMrd Ryn daar earik alsdan deKpinrbank ioh antomatiBoh v n 71 U opent Naiedere inwerpmg aluit nicli de spaarbank antomntLfich en geeft tegolykertyd ituiiiülj II hotingi w riinnbadranaw Na goiodigd te ayu ia de Bpaar ank Beer aeuTOudig weSr lo hluiten en T eUD rz I dhili8 5I MKur ► oitiitiBiiiIit Mnatscli ♦ o Rr bubert n Co Amiterdïm N z Vi orb rg al h FEMSCEE STOOMVEEVEEIJ BN Chemische Wasscherij ViN H OPl Ë HEIIIlElt 19 Kruiskade Botterdam Gabrevete v l dcor Z M den Koning der Belgen Boofddeptt voor GOUDA de Heer A VAN OS Z Specialiteit voor het stoomen en verve van alle Ueerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoedoren Speciale inrichting vooi het stoom n van pluche mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de aienwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschsdel k voor de gezondheid en valgens staal bewerkt M BINNENLAND GOUDA 14 October 1897 Albier U eeo afdeeliog opgericht van de YeteeDiging de Dageraadc iraarvao bestuuraledco zgu de beereo A Schilt A J IJasaU atyn Az J Reiabergeo A Dekker en N A van der Ree De coaimisaie die rapport uitbracbl over de geloofsbrieveD van mr J A ao Gilsa bestaat Qtt de ueereu De Sarornm liobuiaa liablmBDO AD C vao Bylaodt Qouda De AtQ terdamBcbe heiwerkers zgo gister weaer te Spaarodaoi geweeat om te trachteo boQ cuilega a aau de geniewerkeo tot ttakiug over te balen doch behalve de drie die eergiatereD reeda ataakteu heeft gren buooer toegegevBo Uit LoeDtD gemeente ApetdoorD meldt uieo aao de Apeldoornacbe CoQraul dat het door eeu berichtgever jio de N R Ct medegedeelde over de Tojkvspeleo aldaar volgeoa mgewoDDeo iolicbliageD ajioateiia er ovvrdreveo ia De berichtgever van de Apeld Ct c bchryft daarover het volgeude ySioda ODbeugel ke tgdeo i t by deherinifl ts Loeoeo het gebroift eeo baao te doodea dieu aan de puoten ep te haogen met bet lichaam in eeo maod zooder bodem waarooder uit de kop te voorscbya komt Bj het gebliuddoekt alaao wordt das ook oog het lichaam beechermd De haan was reeda den vorigeo dag gedood £ en eo aoder geacoiedde op particalier terrein terwyt de burgeoieeaier er niets van bekend was Gaarne gereo wü echter toe dat dit een voIkiTermaak van en byzoadere soort i c Men neldt uit Braioiaae dd 12 October Doode dagavood kwam op de reede alhier een sleepboot met een blazerachoit en een aakJ9 op sieeptcuw met een detachement van bet korpa torpediateo van Brielle en bet banoodigde mateiieel om onder bevel van den tweedeIoitenant J A Suyders e n acbip mei een lading grind door den atorm van 19 Juni op de Grevetiogrn gezonken te laten apringeo Hot wrak ligt zoo kort onder den wal van Broioirse dat genoemde bevelhebber het noodig oordeelde om de ingezetenen te doen waar Bcbuwen banue ramen op een kier te zetten om bet apriugon der roiten te voorkomen De dynamietladmff die Vriidaavoorroiddeg Fi riLi BTO LANGS EIGEN WEG 7 Zoo c vaart cal t niet loopen Ida 1 lachte hy welgemoed Je kunt niet oDtkenoen dat het een gezond begrip is dat de vrouw die niet altgd den steun vindt dien ca noodit heeft laoet leerea voor zich zelf te rorgea Zyn wy daarvoor zoo oud geworden gy en ik zuoktte de oude dame Wat ben je voiaiiderd Willem ffPat beo ik Had ik my dan moeten vastklampen aaa mijne meening van só6t dertig veertig jaar P Had ik het uieuwo moeten afwijzen alleen maar omdat h t nieuw was Had ik alles om my heen moeten zien veranderen en zelf onveranderd blyven WB mummie golyk P Hè ik word er aenuwaohtlg van ik wil er niet me r over preken Je moet zelf maar woten of je un de dwaasheid van hel kind paal eo perk wilt stellen of al haar luimen goedkeuren Ik asoh iin handen iü oniohuld Met een driftige beweging Echoof ze haar stoel b eir en verliet do kamer fe Bevalt u by voortduring uwe betrekking juf miw MeaaldP vroeg mevrouw Van Trompen aan OOe toen zo eenige maaodeD later een avondje en ille doorbraoht ontplofte bad echter niet de verwachte uitwerking zoomin in de gemeente als op het wrak Men denkt dat dit met den aard der lading grind in verband aiaat Zaterdag Maandag en Dinsdag werden zwaardere ladingen dynamiet aaDgebiiicbt en de ontploffing vaq Du adag had een geduchte uitwerking Üet eruie lingsopruimiogBwerk gaat echter nog nit t naar wensch zoodat meu voornemena moet i yu om heden een lading van 100 kilogram tt laten springen Wij deelden reeds mede dat de minis er vanbinoenlandsche zaken het plan koestert te beginnen met den nieuwen curaus in 18 8 betleerplan der kweek en normaalacbolRn uit tebreiden met lessen over de physiologiache invloeden van den atcoboliscben drank p bet meuBchelyk lichaam en zgo gevolgen tokten opzichte van de maatachappelyke toent inden In verband daarmee vraagt bet tScboo blade wie aan de zeven rijkskweekBcnolen eu de honderd of meer ryksnormflalleBaen dit onderwaszon moeten geven Vooreerst dient in bel oog gehouden te worden zegt bet blad dat de kweekt hogen door dit ond rwya moeten worden vooi bereid om later beter dan thaoa bet geval ia de school dienittbaar te kunnen maken tot bat aankweeken van matigheid ais eene der maatarhappelfjke deugden waartoe de wet eiscbt dat het onderwya zal opleiden Het gel It dos biff in de eerate plaats eene ethische qtaestie eo geeu onderwtjs aan eene kweek q normaalacbool zal daarom het vereischte doel bereiken als de leeraar ciet de e zgde i an de zaak op den voorgrond stelt eu zelt met geheel zijn hart ook io zyo particulier leven toont T n het verderfelyke van den sterken drank overtuigd te zyn ln de tweede plaata geldt het hie eene weteuBcbappelyke quaeoiie en wel eene jaarbg de Bcbeikunde en de phyaiologie beidt eene groote rol spelen Eenig niet al te b iperkt onderricht in de scheikunde scbynt our voor hel recht begrypen van hetgeen atcol ol en alcoholische dranken zgn volstrekt nootig en daarnaast behoort te staan de kennis vsjn het sameuBtel en de werking van bit mensqbelyk liobaaro Deze laatste kennis wordt reeds nu op kweekeo normaalacbolen onderwezen hoewel niet door een medicoa die daarvan eene byzondere studie beeft gemaakt doih de scheikunde komt op de normaallessen in bet geheel met op bet programma voor Toch zal men wel doen voor dit onderwerp chemie en pbysio ogie ala de bootdzaken te bepchooweo en dus óf aan een leeraar in de scheikonde die nog nl T e ftfin phymoloein hpnft trodiian het on ffUeel best mevrouw wMeent u dat werkelijk vroeg Sophie de oudsto dochter of zegt u het maar omdat u siet erkennen wilt dat hel u tefteofalt Neen oed gemeend hoor Waarom lou ik niet willen zeggen dat hel tny ICKouvait P Miaschien hen ik Auw tevreden wnnt ik anderalel dat een plaatsje bij do telegraphic of aan t spoor me even goed naar den zin zou zijn Ik vind hot heet aardig dat ik mijn oigen brood verdien tfDat kan wel naar t zou my toch eri gênnut lijken als dame alleen bij zoovool jongelui yWaarom P Ze byteo niet en dedon ze dat wel dan boet ik terug Wat niet heel vrouwelijk zou zyn laohte Jeannet de tweede dochter f Maar probaat t Z u helpen Werd ik aangevallen dan zou ik mij verdedigen Inohte Cile mee Zij wierp haar hoofdje n den nek en keek de andore dames uitdagend aan Als de rerperBOonhjking van kracht en levenslust zat za m t ha ir schillen ndo oogen en kuiltjes in de blozende wangen de gezondheid in etgeo perron lussohen al dio bleeke tengere zeLuwaobtige dametjes die onwillekeurig aan popjes uit een porseleinwinkel deden denken Hel is zakor heel nuttig dat een meisje voor ich zelf leert zortten maar men moet ook dat mot overdryveo zeide meviouw Kunnen ze aan posterijen te egraphie enz geplaatst worden heel goed maar dan mooteo de kantoren zoo ingericht wezen dat er afzonderlyke lokalen voor meisjes zyn en zoo Imig daarin nog niet U voorzien moeten geen vrouwelyke amhteuareD aangesteld worden Waarom merrouw P derwye op te dragen of aan eeu geneeskundige die Koed phyaioloog is docb bo endien veel Ambitie voor scheikunde heeft eu in slaat is de ooodigo chemische roevea op do lea te nemen Bedenkt men dat bovendien aan eenderden eisch hft bezit van paed ogiscbe bekwaamheid moet vo daan worden daa la het te begrypen dat hel niet gemakkeip zal zyn voor een groote reeks vau inrichtingen da getcbikaie leeraars te vinden en dat het bier eu daar lells Tooreerat onmogelyk zal we en DaaroDi hopen w i dat hoezeer wy ook apoediga luvoeriog van dit oaderwyR wenscbelyk achten men niet overhaast zal te werk gaan met het invoeren op alle normaalles eu Laat men aanvaogeu op de kwepkacholeu en op die normaallesBen waar eeo zeer geacbikt docent te verkrygeo ia eo laat men met de iavoerÏDg op de andere nortnaalUsBen wt cbt o tot zich ook daar een in alle opzichten ge schikt leeraar aanbiedt en men bovendien van de op de eerstgenoemde scholen opgedane ervaring kan profiteeren De zeak gaat ons zoo zeer ter harte dal wy het zouden betreoren indien zy bier of daar door eene niet lo alle opzichten goed te keuren toepaasiog schade leed In de buurt van Lyan ia een aoort van Jpek tlv Ripper gevangen genomen de dader van verRchilIende moorden met vreeselyka verminkingeu in de laatste iaren in bet zuidwesten van Fraokryk bedreven Hy heet Vacter en bad bet vooral op jonge herdera eo berderinnen in de eenzame bergatreken voorzien Nadat men hem gevangen had genomen terwyl hy bezii waa een oude vrouw te moteeteeren trachtte by uit den trein te springen maar een gendarme hield hem nog bij bet been ftfu beeft by na lang loochenen bekend Bg 18 in een k ooster opgevoed eo daarna by het leger gegaan Zyn teeka miadadoo begon met een moordaanslag op eeu meisje dut hiiar verloving met bem verbroken bad Hy schoot op haar tracbt e vervolgeoa zichzelf te duoden en werd in eeo kraukziunigengeatieht opgesloten waaroit hy op 1 April 1894 werd ootelagen Daarna is hy 6en zwervend leven guan leiden en beeft in drie jaar gedurende welke by fliechra korten tyd werd opgesloten wegens Iindloopery acbt algrijnelyke moordec bedreven waarvan vier op meiijes van dertieu tot zeventien jaar een op eeo vrouw van 65 en drin op jongeus van veurtien t t zeitieo jaar Hg l tlt aan erotiscben wainzin pu eidu door God gezonden te zyn om menscheu te ilnoden fio dat dit 7nn recht en zn plicht wa Hii Och ik kan het mot prui iea zeggen zoo als ik hot meen Niot alle jongolui yn eren beschaafd en vele meisjes nullen menig woord moeten hoo uu menigen spotlach moeten verdragen dm haar hot bloed nnar t hoofd jaagt Menig moi je zal spyl hebben dat zich aan dergelyke onheboorlykheden hoeft blootgesteld Mooten dan do vrouwelyke ambtenaren boeten voor de schuld van de mannelgkeP M eten wy geweerd worden omdat zy zich ntot fatsoenlijk kunnen gödragon Moeien wy verh ngerea omdat zij laag genoog zyn ons te beleedii en ou t niet billijker zijn dat zoo n ambtenaar uil zijn botrekking we d ontslagen totdat hij geleerd had dat een meisja even veel recht op eten heeft als oen jongen P 2eker maar dat is nu zoo niet We moeten dus mat de beslaande toostaiidou rekening ho iden Goed I Neem bot geval dat een hij zich zoer onbehoorlijk gedraagt en een zy door zyn brutaliieit I QO iu de uar is dat ze hem met geen enkel vinnig of waardig woord op zijn plaats weet te zetten en dat ze miichtetooe tol verdediging zich door hom moet laten beleodigon Dat is faol loelykste geval wat ik me donken kan maar ik bon rast overtuigd dat do endere jongelui van l kantoor voor haar parlij zullen trekken en oen wal m kunneü om haar voor dargelyke scènea te vrijwaren Ja ala ze verbefd op haa zyn riep Sophie y KeeD uit hiUgkheid uit humaniteit uit medelyden Zoolang er aog vrouwen zoowel als mannen zyn die in de bres springen voor een mishandeld kind houd of kat zoo lang zulten er ook nog lui Eiju die uiet gedoogec dat een waertooze vertrapt wordt bdloolde nog uieuwq onthallingea te tuHeu doen De rechter van instructie te Belley op wieos bevel Vacber gevangen geuooien werd was op het spoor van dea misdadiger gekomen door de b zonderbeden In de bladen omtraut sommige bedreven moorden vermeld Deze brachten hem tot de overtuigieg dat sy allau door o persoon waren bedreven en toen er eenige aignahmonten van den vefn oedelyken dader werdea pegeven dia eveneeoa overeenstemden liet by Vacber arreateeren Over de berichten 8 en 9 September oit Atieb ontvangen achryft de Deli Ct De bericbten oit Lepong zyo ernatigtfr dan men geneigd is te denken Ër blykt uit dat de bendea van Toekoe Oemar niet van plan zyo het geweer voor de apade te verwiHseleo H t uiteeudeo van patrouilles van 50 man op geregelde tijden beeft den yaad aanleiding gegeven zich zoodanig te organiaeereo dat by op een gegeven oogenblik ons met overmaobt kon aanvallen Na ons geduchte slagen ia hebben toegebracht de 2e luiteuaot A A van Mourik gedetacheerd vau het Nédertfndttcba leger ia aan t n wonden bezweken zal de bende zich weer oplossen ea met aantastbaar meer zyn Dat spelintje kan nog jaren lang lolgehouden worden Jammer dat men dit in het vorige jaar niet voorzien heeft milachien ware er toen geiegeobeid gviveeat ds toegangen naar Lepong zooveel mo etyk af te aluiten vóór tot deu aanval op Oemar s stallinK a werd overgegaan Het is betrekkelyk gemakkelyker Segli enPedir aan te vallen dan Oeraar en zyn benden Ooze tegenwoordige militaire gedragatyu conaequent vorvotgende kan men de zaak OemarBcbler niet op zyu beloop laten eu van detoekotttat alles verwachten D t ging vroegergoed toen bet scbippersyaleem overbeersohendwaa by de Regeering eo dus ook op Atjeh doeo nu eiscbt onze tot dusverre aangeuomenflmke booding ook radicale maatregelen endaarvan zullen we gewis wel apoedrg iets vernemen De iPioang Gazette i beeft vernomen dat Toekoe di Goewa in Kerti nog zeren van de roorers van het stoomschip Pegnc beeft gevangen genomen en dat Tjoet Nja aaogedron teu heelt by eersigen emde om de roovera aan dv Nederlandse be aolorïteilen uit te levt reo De Deti Cf scbrijft In Beneden Langkat ia de politifl zoo gtlukkig Keweeat de hand te leggen op de benioiitp bende die zoo langen tyd de ver c ii Ni t alle meisjes zyu zoo by do hand juflrouw Menald Dat behoeft ook niet mevrouw De eene zat by zoo veel driestheid sprakeloos van verontwaardiging zyn de andore zal baar booalieid kunnen Iwhoersehen en zoo n in lividu mol yskoutJe onversohitlighoid behandelen De eene zal beschf rmd moeten worden de andere kan zichzelf redden t Is prettig ook zi ide Jeacnet om atlyd met hol geweer in de hand op jo qut rir te zyo KIke bolrekking hoeft baar schaduwzijde en op die voorwiiarde aauvaa dl men zo Ken soldaat weet dat hy doodgeschoten kan worden een ODderwyiPr dat hij met domme onwillige leerlingen te maken hee t een advocaat dat hy Int het verdedigen ran vuile zaküu kan goroepen worden een dokter dal hy bij busmettelyko ziekten zichzelf moei wagen Daarom is het veel beter voor meisJM die thuis kunnen blyven dat zij zich niet sbp dfft gevaren blootsielton t Is een kansrekening mevrouw Men kan die moeilykhedoo ondervinden maar het is niet bepaald noodzakelijk In de noeste winkels b v orbeeld vindt men gemengd personeel zonder dat het lot onaaDgenaamheden aanleiding geeft Knop do lagere scholen sehynt het ook geen bezwaar op te levereo Wttt zouden ze op de dorpsscbcilon moeten doen nu het onderwiJB ïn do handwerken verp iohtend is Heuseh mevrouw u ziut het veel te donker iu Best mogelijk on mentg meisje geeft door haar wyze van doen oanleidiug tot onaangeaame dingen TT rdt vervolgd ê 4 j