Goudsche Courant, vrijdag 15 oktober 1897

twee ter hand naa den kaotoorlooper met deopdracht fleze aan den koopman te overbandigan en het glas mee te brengen De koopmanmoet echter eerat de formulieren nauwkeurigdoorlezen invullen onderteekenenen later zijntien pfennig aan de atitTonakaa komen ontvangen Daar d koopman bet evenwel heel drnkheeft laat hg h t glas aft ven m t de opm rking dat de mao het met formulieren en almaar zoo moeat mernemeu H gaf het lievercadeau dun dat hy aan dergelijke leverantieszfJD koetbnrcn tyd verbeuzelde Staten Generaal 9 Kauee Zitting van Woen dag 13 October Ingekomen ia het overtydenebericht Bn mr H emekerk dat met een brief van rouwbeklag zai wilden beantwoord Het rapport ov r dengeloofsbrief ao den heer Van Gilze ia Vrydag te 11 uur aan de orde Ër is overgegaan tot het opmaken van de nominatie van een raadsheer voor den Hoogeo R ad Eerste candidaat jhr mr S Laman Trip president van de rechtbank te Zutfen met 42 van de 80 stemmen teg o 18 stem uien op mr J Van Heukelom pre dent vno de lechtbank te Uotterdam Tweede candidaat Mr J van Heukelom te Rotterdam met 42 atemmen Derde candidaat Mr Van Teylingen te s Gravanhage iosgeÜjka met 42 stemmen Ten flotte werd den heer Van der Zwaag vergunn og verleend t ra op een nader te bepalen dag den minister van justitie te interr petleuren over het uit bet laud zeii n van twee DLitsche auarchiflten Mot een enkel woord hebben wy reeda gewag gfmaakt van de bjizondere waarde derorden en riddertintjer die door den koningvan Stam met zooveel mildheid zgn rondgedeeld Bet scbynt dat men in Siam meerorden kent waaraan dergel ike eigenaardigevoordeelen verbonden ayn Op zyn edacatiereis door Europa bezocht koning ChuIalong ornook bet atelier van den Florentyuschen portret schilder Michele Geordigiaoi Verbluft doorde I eveodigbeid van eenige portretten vroegde Aziatische monarch an den kunstenaar of byeen zyner ecbtgenooten naar eóu portret i ook zoo mooi kou schilderen Als uw majesteit het wenacht antwoorddede schilder wil ik het gaarne beproeven Dan zal ik u oirmiddellyk het portretlaten bezorgen ik kani morgen terug tjuheldede bruine koning Ëo toeo hy den volgendendag kwam stond hy verstomd staarde bewonderend io het gelaat zgner lievetingsgemalin en riep uit I Mgo vrouw zy is ht t zy leeft Voordat hy vertrok overhandiRde hy den kunstenaar van het penseel de insigoea van grootfofficier der orde van de Siameenacbe k oon welhe orde den ti ularis het recht verleent een dozyn Sii meeache vrouwen te huwnn Daar Gordigiani met 7go eenig vrouwtje ephter tevreden is zal hy van dit recht geen gebruik maken Bg deze gelegeuheid zg nog gewag geotaakt van een voordeel dat de stad Chemuiiz Jiy gelegenheid van bet koninklyk bezoek ia te beurt gevallen Voor d e 800 vrouwen vanden konink gk Siameescben harem zyn daar zijden kousen besteld De volgens een gekleurde teakeotrig vervaardigde kon en vertoonea boren de koie den io wttte ryde gestikten witten olifant van Siam Er beataat weder eed kao je dat mr Tb Heemskerk In de Tweede Kamer komt De commissie die de stembriefjes nit bet district Sneek heeft n geplozen is tot de elottom gekomen dat wèl van dö cgeldige bi ietten de meesten met ver cbil au één stem ten Kiioste van mr Van Gilae Iniddeo maar dat tw u ouretjelmatigheden hebb n plaa a gehad die van invloed konden zyn op den uitalag 10 is tot de aitefahas toegelaten een persoon die of chnon geen kiezer zynd by veigiasing Directe Spoorwcgverblodlngen met GOUDA WlnterieDSt 1897 98 AaoRevangeo 1 October Tüd van Greeowlcli 6 88 6 61 6 14 7 1 t U 8 80 8 51 9 56 A 8 09 4 66 6 08 6 09 6 16 6 86 3 48 8 11 4 68 18 8 f f c 18 46 i 18 66 1 63 4 4 18 6 10 KOTTÏRDA M G O DTJ A 9 10 9 18 9 89 8 64 10 11 11 18 7 60 8 86 8 48 6 80 85 8 10 4 10 6 40 3 45 9 80 9 38 9 47 10 18 10 80 11 SS 6 16 6 61 7 86 8 8 40 9 88 6 88 li 8B 11 60 19 87 1 44 M 8 01 8 08 8 14 4w4 4 60 4 61 5 04 5 10 18 08 19 47 6 40 6 56 6 38 7 10 7 46 B 18 9 I0 947 10 18 GOUDA DBNHAAG O 7 aO 6 80 9 16 9 96 10 14 11 16 19 16 19 88 1 87 8 46 4 4 6 96 6 64 8 11 7 84 7 68 P S8 8 64 10 10 8 11 ill 7 48 8 4 U 40 IJ l 8 Ü 7 68S 61 18 61 J i J V 8 07 9 08 1 06 9j 10 88 8 1 9 08 9 48 9 64 10 4411 4618 461 10 9 06 4 16 6 16 6 65 6 i t 8 04 8 81 9 8 10 S8 U 6 11 44 DEN HAAG eOUOA Hago 6 46 7 90 7 43 8 8 9 46 10 1111 8118 911 85 8 44 3 40 4 06 4 88 6 80 6 19 1 18 1 68 9 88 10 08 Voorb 68 10 17 1 41 4 8 Ai 84 1 41 1 66 8 06 10 17 10 38 10 48 Z Zggw 6 Zet M 6 17 Onuda 6 88 7 48 8 18 9 08 10 1810 5411 67 18 50 8 17 3 14 4 08 4 88 6 16 6 8 50 7 48 8 8 10 10 lUJ II T R E P H T Q O O D A Utraoht 6 88 7 48 S IO O IO 10 16 10 88 11 88 1 3 08 8 66 4 48 5 36 6 6 7 56 Woerden 6 68 8 01 10 88 11 56 Ai Ottdewalet 7 07 8 14 10 48 4 84 OOI D A UTKXCHT Uouda 6 80 6 84 l6S 8 81 9 07 10 19 10 67 18 00 18 68 0 8 17 4 86 8 0S 6i66 8 26 10 17 10 85 7 10 10 84 6 94 7 18 8 43 10 41 7 18 8 43 10 41 UttMwavet ï ui s l 10 40 Sn a lö 10 U 1110 7 89 6 U l 11 18 Gouda 7 8 8 87 9 88 9 6 10 59 11 10 18 11 1 8 8 40 4 87 6 80 6 07 7 99 9 49 10 84 11 10 AHSTIRDA H O V D A8 10 1 08 IMt 4i M 19 li 10 lt llll4i 8 l 4 41 T 4 O O U U A A H8TEKDAU Qoada 6 81 91 48 10 57 lï lO 4 U lmetanU 0 81 8 18 9 81 10 0 1 8 M8 I 1S 1 06 o 10 17 10 881 lUl Atttteirdam 0 3t Qoada laode tabaksondernemiagipn io dia landstreek in apaonitig hield VV hebbao nog geea jaiatn bericbteo dnch met vry groote zekerheid kuaoen we meedeelno dat een 15 t l Cbiuee ohe vagoboDdeo die 7 icb io een bo ch schuitbieJden en vaq taarwapHDeti waren Tonrzieo eindeiyk ÏD de knip zyn geloopen en zich thuoa te Tandjong Poerf in het arrentioktnl bftïinden Het is no maar ie hopen dat er bfwgzfn van Bchutd voorhanden zü i opdat onze iDiatHchftppy V alhier van dit ongedierte gpzo lerd worde een beoamini wt lke w methuiteren neer te schrijven daar dit uitTaag el van het oienachdom tot allea ïn ataat ia Op een der fdeeliogflu van di oaderneming Namoe Tra sie ia een aBBi8tent 8p tdli genaamd in de acbnnr plotseling nangevallan door twéé koelies d e hem niet tjangkoiBtokkeu henge slagen op h t hoofd loebrachteti Oe b komen kwetsuren 74in niet direct levenagevaariyk de verwoodA w dt in zijn eigen woning behandeld en gaas goed rooroit Bet VftDgen ran Bpreenweo is in dp omstreken Tan Bafflffrw k weer tn ro leo gang en menig Tugetf nger ncbgiit daarmede goede zaken te maken vvani in weerwil dat reeds reien banner beb Tii dat banne roge a en netten in besUj wwdep gunome deswege kennis ntet den kantoïfr i ter mankten blgren sg Dog hte da dat Tarb bdeü bedr f nitoefenen Zaterdag o a legde de HarderwyVer pbhtie de band op een mandje dit reeds voor yerxeoding naar Dordrecht aan het pnorwegf tation wai afgegeveb en dat oogereer 00 ran di oor de boutteelt sgo nuttlgQ diertjes bevatte Te BruBSel vervalt men an t eenn uitaratein h t andere of alwt men aan deze mtdrahking een boosaardige bedoe ing mochtto dichteo van kwaad erger Na dezelfmoord epipem heerncbl uu h cbtscheidener ïanetakelgk Er wor len iu deü laataten liji eiken Donderdag den daarfoor arii ewe endag 70 80 ecbtBcbeidiog aaDvrageD behandfld De uitvaart tbo den Mmistrr v Staat mr J Ueemikerk Aen kenmerkte zirb door deftigen eeDTOud Volgens bet erlangen vaa deit oT Hedene moest dd begrafeoj zoo eenvoudig moge yk zyn en m chteo geen sieraden eerbe w ZiTi of bloen eo wordt aanvaard Drie bpden van den EUad van State begeleiden den rouwwagen waarachter een gatahofrptnig volgde voor den vertegenwoordiger van H M de Koningia Eegen e den k merheer ü W J E baron Taets van 4lPi ongeD Drie vo grijtnigen m t familieleden en enkele genoodigden vormden den volgsloet Op de algemeenë bpgruafplaats waren vereerders tbq deo overleipne eaamgekomen van alle staatkundige ricatintieo uit üilu hooge staatfColiegnB en openbare bcstureti de vice preeident en de leden van den Haad van State de ministerB V 1Ü Binnenlaodaohe eu Buiteolandgche ÏSaken van FinanciSn Wateralaat Ko oniëu de oii niater van ataat baron Mackay en vele oudmioistefB generaal VeM i rli en verder aan f zieniyKe personen nit verachitlende krtagen De aanwezige Kamerleden behoorende tot alle richlingeu Ook de magiatratuHr was vertegeu AOordigd door leden van den Hoogeu Haad van het Hof en de Rechtbank Vi Ie hoofdambtenaien van Btune landache Zaken waren aanwezig zoomede dr Pgn jpel bp tóorslid v ö het Congres voor de ypenbare Gezmdheidsr geling te AmatirdaOi Verder merkte men op een dfpAtatiê der Coaaervfttieve KieBvereeuiging cVaderUnd eti Koning den directeur en vele wt rklieden en beambten der landsdrukkerij beue eija tal van boold en vtagofficieren Aan de gro ve van Heemskerk bracht minister Pieison hulde aan da uitnemende be kwa mhedeu die mr ileemskeik aU troun diet aar van Vorstenhuis en Vaderland tot iu zgn laatste levensdagen in dienst gestald heefi lan Kroon land en vGkIk w OvuU 6 80 7 86 HoordKolit 7 88 frieuinirkoTk 7 89 0 pilllil 1 46 Aolt nl n t 7 8 AlUu SiwUgi flLotterdAm Oapelle Kieuwarkerk Uoordwoht aauds 8 4S 8 49 9 66 9 C 6 68 6 08 6 11 6 19 6 86 8 88 4 4t 4 65 6 04 S ll 6 17 11 14 u s 9 89 10 6111 46 Oudaw 5 35 Woaidea6 48 Ulraalit LI S 74 8 10 8 88 9 0 Ëer t de latere K schiediichrüver zal naar waarheid kunnen gelnigen wie en wat leemikerk over wien veel geacbreven en gf sproken is geweeat is Vervolgens werd korteljjk het woord gevoerd door de e Haarlem wqoenden vertegen Woordiger van liet boofdbestunr df r cVereeniging tot afschaffing van sterken drank wAar an mr Heemskerk de ziel was en ten aloUedonr deo mepsterkn cht der Undadrnkkerij Matthijs die ook een krnna neerlegde en balde bracht aan den ond mioister die voor het penaioenfonda en de Coodagnmat der werklieden zooveel gedaan heeft Mr A fleemnkerk zoon van den oqtslapene bedankte voor de bewezen belangstelling speciaal d ü vertegenwoordiger der UegeuCei Men fcbrjjit uit Dordrecht De mnjoor pomraandaot J R Naeff vati het korps puntooiers is üfden op noodlottige wyz om het leven gekoojeo In den namiddag waa by te paard nitgareden 001 een ritje te maken langs de hniieowegen Zgn bood die hem aUgd vergezelde was by hem Op den Krommendgk gokomen achrikto het paard door het blaften en de nitgeUtenbeid van deo hond die tegen het paard omproog en zich tusseben de voorpooten van hei dier waagde Om den hond ce verjagen boog de majoor zich naar rechts voor er en aloeg met der rijzweep Baar het lastige beent B dis be eging werd hf t paard met de rechterspoor geraakt en aloeg in den korten galop De hond tiet niet af en na boog de ruiter 7icb naar links over om deo bond te Inan Daarbü paard echter opnieuw en uu door de linkerspoor getroffen waardoor hel begon te steigeren en zgn bereïder afwierp De majoor hield onder het vallen de leidsels vast waarvan het giTo g vaa i at hg ee i meegesleept werd waarna bet eiudeiyk tot ataap gebrachte paard itoe i springende hem verRchend ne malen op de bor t trapte Een paAr metaelairikneeht die in de n bybeid eE zaam ware n auelden toe en vonden don majoor nog bjj ziJn volle kebnia Z j biftchtan b m binnen in de wonins van deo bloemkweeker G L Weekboat Onder hel vervoer daarheen verloor de oagetukkige zyn bewufltzjin De inmiddele ontboden geneesheer constateerde dat de borstkas ingedrukt en de toeitind hopeloos was Gisteravond te half negen ia de majoor Naeff overleden Zyo heeni aao is voor het korpspontunoiera een gevueligen alag B den troep wb bg zier gezien omdat hg de kanat vt rltort met onverkorte bandha iug der ei chcn van deo dienst hier wat te geven en daar at te ne nen Bij het bezoek van Hare Majeeteiten de Kooinginnen op 18 Aagastus j l waa de majour benoemd tot ridder in de orde au Oranje Nassau en wet vegens de b zonder flinke bonding vau bet korpa welks lot h j als kapitein vele jaren gedeeld en dat by als majoor alechta korten tjjd hestunrd heeft De bur geriyke aamenlevi ig verliest in beiti iemand die op velerlei gebied van zgne hetangatLlling ifi h t publieke leven blyk gaf Als een lerkwikkeiyk voorbeeld van de bn reaocratiache omslachtigheid der werkzaamheden aan sommige groote innt llingeu deelt de AUelder Zeitoug het rolgeade geval uit de omgeving van A fttld mede Aau het fpoorwegstatioti ia een drinkglas vurongelokt De l f verzoekt aan de hooge directie machtiging tot de aanaebafigng vao een oienw glB ter waarde van 20 pfenning f O 12 Bet antwoord aan den chef luidt dat die machtigiog wordt verleend het glas mag echter niet meer dan 10 pfennig ko ten Daarop begeett de chef zich peraoonlyk nnar den koopman io glaswerk om te mformeeren of hg ten drinkglas voor 10 pfennig kan leveren 1 84 11 1 18 18 11 88 11 86 11 48 1 I 61 18 88 9 6 10 19 10 19 10 86 10 48 10 49 11 64 8 87 8 46 s os 8 84 3 50 6 S 5 10 7 1 8 M 8 8 10 11 Op het bevestigend antwoord van den koop man begeeft de ehef zicli naur i a bure o en zopU ie noodige formulieren Hij atelt er een atemkaarl had ontvangen welke bestemd waa voor zgn naamgenoot die wel kiezer i 2o is QjSQ kiezer die zonder kaart aan h t atambureau kwam afgewezen zonder dal bem e gelegeuhMd is verschaft alano r een kaaU te verkrggen Hel is onbekend boe de eerste persoon heeft gestemd en eveneens óór welken naam de iweiide de witte st p zou hehoen vwart gemaakt indien by ware toegelaten Wellicht he ftdos de heer Van Gil e één stem Teel en de heer Heemskerk één te weinig gekregen Van geen der beide candidaten kan derhalve worden verklaard dat hg de meerderheid heeft i ekregen ook niet dat de stemmeo hebben gestaakt ea dus de ondste in jaren de beer van Qilse is i ekozen A s de Kflmer instemt met de oonclasie der coramisaie al zy derhalve zich moeten bepalen tot het beslnit den heer Van Gilse niet toe te laten Dan ia er een vacature voor het dislr ct Sneek en dnar sal derhalve een bienwe verkiezing moeten worden uitgeschreven Wij hopen dat de heer Van Gitee dan ga kozen zal worden ook omdat by reedi na eigealyk als de benoemde ia te bearhonwen Immers de commissie heeft in atrgd met het oordeel vau het etembnrean een biljet waarop de stip vóór de nanm van den liberalen cacdidait wa zwart gemnakt van onwaarde verklaard omdat tjveu door dien naam een streep was gehaald Die bes issing is in overeenstemming met de daidelyke woorden vao art 89 der kieswet dat o a an onwaarde verklaart een biljet waaiop de aanwyzia van een candidaat ia geschil d op en andere wyze dan de voorgeachrevene Dit neemt niet wrg dat de kiezer dia dit iljet in de bna beeft gestoken op den beer Van Gilse beeft gestemd Vreemd ii het verder dat de commiaaie in het pakket van IJlst een briefje heeft gevonden dat door het stembnrean aan den befr Van GiUe was toegekend ofschoon dnarop de atemvakken voor dn nameo vao beide candidaten waren zwart gemaakt Het ïa wel zon hrling dst geen der leden vao het tembnreaa dat heeft opgemerkt in het prooesverbsat is r nieia van vermeld De mogelykheid ia ze er niet uitgesloten dat toen het stembureaB bet brieija opende de $ tip enkel öór den naam Van Gilre zwart vaa gemaak en later door het toevojwen en den drnk in het pakket het zwartsel op het andere witte vakje ia overgegaan Dit is aataarlijk niét meer dan een f issiug De commisBin die beide vakjei zwart vond moet het wel billyk ter zyde leggen Terecht heeft de coniniissie ook eeker aan genomen dat de niet kiezer die op onara ran een wèl kioter gestemd beeft ten oorechte tot de verk eziog heeft medegewerkt Twgfeiacbtig scbynt echter bet geval van l den kiezer die zyn kaart niet bj zich had Daarover vermeldt het verslag van het stembareau het volgeode fOp Vrydag den Sösten Juni 1897 den dag waarop de hetst mming p aats had van eeuhd voor de Tweede Kamer der Stateo Generaal in het kiesdistrict Sneek vervoe tde zich in bel atembareaa van I et onderkieadietrict IJlat een weinig vóór ier uur een persoon Door den voorzitter van het stemborean die oog kort het ambt vao bnrgemeeeter der gemceuie IJlst uitoefent waÜrdoor hg dan ook to asl onbekend met dien persoon was wordt dezen toegevoegd Mag ik je kaart De persoon antwoord zonder zyn nsam te noemen of te eggen dat hy zyoe kaart heeft verlor D of dat hem geeoe kaart is toegezonden weifelend wat in overeeostemming met zyoe j gaoBche houding was door iet te mompe 1 len over czgoa vroaw a De voorzitter zegt zonder kaart kur so mag je eiet tot de stemming toegelaten worden De persoon antwoord O ze hadden mg veT tetd dit ik daarom hier wel klaar komen kon De voorzitter vervolgt Ik zoo o gtiarne helpen doch kan zulks no niet doen 10 86 l At 4 10 04 lO U 10 18 10 86 10 S4 8 f t 8 80 11 80 10 09 10 54 37 9 47 9 4 10 01 10 07 9 10 10 16 6 17 6 87 6 84 6 41 6 4J 7 i t 10 6 80 I 6 89 9 48 9 69 4 58 5 04 10 34 10 64 9 01 10 08 9 88 1 9 8 7 3 1 46 8 4 De persoon zegt dan is het niet anders en verlaat hierop bet stemlokaal Deie persoon heeft dat nieU ran iqiie identitrit doeD blvJkeD Dooh aaimag om eeoe kaart gedaan De itemmiog beeft fer olKetia geregeld plpftts gehad terwijl door njemand op eenigerlei vigt daartegen beiwaten ingediend zgn Bg later onderioek ie gebleken dat genoemde periooo lioh ook niet op de 8e J etarie had begeTen om ene kaart aan te iragen Da horgemefster Tan IJlst heelt Toorl verklaard dal geen an do leden an het itembnreao dien persoon herkende omdat bg lich weinig in t openbaar vertoont lOodat geen bewüien Ta identiteit oorbanden waren Mag nn anlk een geTal n een rroon die ton naam niet noemt en niet nitdm kelök om een andere kaart Traagt beschouwd worden ilf een inbreuk op art 5 5 d r kieswet bepalende cAan den tol deelieming aan de stemming heroegden kiezer die zijne kaart heeft lerloren of wien jeene kaart is loegezondon wordt op IHO jan raga door of vanwege don bnrgemeesler een kaart nitgereikt mit hg TOldoando Tan zflO identiteit doe biyken De commis ie antwoord bereatigend omdatde borgem6e ter toch bed begrepen dat de manean andere kaart wensohte te ontvangen endeielfde burgemeeaton later verklaard heeft datall hg niet io de fte lige meening had rerkeerd dat de secretarie reeds gesloten was hüstellig een nader onderzoek zon hebben ingesteld Men moet zeker ook rekening houden mot de schncbterbeid van sommige kiezers die genoegen nomen met de noorden van deo borgemeester dat hfl hen on niet helpen kan in pli ts van op hun récht te staan zooals het flinke burgers past Daarom houden wiJ do meening der Commissie voor jo st Ook omriat omtrent de geldigheid eener keuze geen twijfel behoort Ie bestaan De kiezer in bet district Sneek zullen dan ook wel opnieuw moeien opkomen Wegens de veelvuldige kooeietü in gagementsakten welke gegageerde militairen van het O I leger pleegden heeft de Minister van Koloniën met roode letten op de gagementsakten het volgende doen plaatsen De gegageerde zij wel indachtig dat aan het vervangen van vermiste ga ementsekten moeielgbheden verbonden wgn en derhalve niet gereedelgk daartoe wordt overgegaao BIgkt bij het département van koloo ën dat da akte is verpand dan wordt daarvan geen nieuw exemplaar afgegeven c Jarenlang werd er ef en toe ia de afdaeling Lekkerkerk en Omstreken van de Bolland cbe Miatschappü van landboow over geklaagd dat het melkvee vo strekt met voldeed san de eitcher welke men er a n stelen mag en telkens werd eene der hoofdoorzaken gezocht in da stieren die bier ouder gewoonte lang den dgk geleid worden Pogingen tot verbetering van dezen toestand stuitten af op kapihal voor de sanecbaffing en op degescbiktsU stalling zoodat elk eec er van kan prnöteeren In de afdeelingsvergadering nam de heer Pb Blankensleyn op zich drie stiereu voor eigen rekening aan te schnffen die aan de mee t billijke eischen zouden voldoen indien de afd er haar stempel op woodrukkea De afdeelinii deed dit door de heer Van Blaukensteyu voor elke dezer drie stieren een premie a f 10 toe te kennen als tegemot tkoming tn ds kosteu van inechrgving in bet rundveestamboek De heer van Blaukensteyo bepaalde van sgne zgde na reeda het tiergeld voorzomertgd op f 0 50 en voor wint rtgd op f0 75 terwgl hijdes iereu olgens gewoonte ook zou laten rond eiden Bulteniandscb Overzicht Io de Oosteorijksche Kamer is beraads aagd over het voorstel ona den miniiiter president io ataat ran beschuldiging te ateltsn opgrond van het decreet vno 2 Joni betrt ffeode de bonding door de aatoriteiten aan te Demeo in de vergaderingen Badeni betoogde dat dit decreet oUtiekt niets onwettigs bevatte het ia aitgevaardigd naar aanleiding van de heftige tooot elen die in het parlement waren voorgeTHllen Heden loortzetting van het debat Da aangekondigde Nota der Porte betreffende Kreta sobgnt reeds verzonden te zgn en naar het heet wordt daarin met de lo te voeren autonomie genoegen genomen mits onder Tnrksche sozereiniteit en met een chriatengODverneur van Torksche nationaliteit Pit strookt ook vrg wel met hetgeen de Uongaarwhe ministerpresiiJpnt Bao op een interpellatie van Kosauth antwoordde De Mogendheden zeide hfl bedoelden aotooomie onder Turksobt sozereiniteit en honden niet langer tast aao do benoeming van den Zwiteerschen Md president Numa Droz tot gonvernenr van Kreta Di poit scbgnt dos werkelyk weggelegd Toor eei christen Tork De Londeo ohe ketelmakers hebhen Maandag aTOnd bealotoD aan den acbtorendsg va t te hondea maar niet b$t werk te sUken zoolang de oaderbaodetingea tnaschen hon president Knight OD do eigODamra der Theemi werven doren Knight heett te Carlisle een bestaurti vergaderittg van de E ederated Trades voortftt zBten en daar werd besloten den handelsminister Ritchie nogmaals nittemoodigen bemid defend tnaiphen het verbond vao mtacbinafabri kanten en het bestonr der Federated Trades Dp te treden De alge vaardigden van naar Schatting 000 Britsche spoorwegbeambten vergaderden gisteren te Birmingham ten einde een ultimatum eau de spoor wegbes to ren vast te stellen Daarin zal vervat wezen wat de heambtoo alt mininnm eiHcben Krygen zy dit niet gedaan dan zoi er een algemeenë werkstaking van beambten uitbreken Bovengenoemde Federated Trades waren van piaa op Vrijdag a s een algemeenë staking at tft kondigen ten einde met de m cbioemakers mede e strgden voor bet door ozen voorgestane beginsel M n tw felt niet of de werklieden zuilen aan de oproeping gehoor geven znodat als de staking doorgaat een week tater 30 belangrytfe takken van industrie in het Kooinkrykstil zullen staan B de Vereenigde Ambaebtsvereenigiagen zgn vikvereenigingen van ketelmakers scheepshonwers nllertei werklieden in het machine vak timmerlieden scheep timmerlieden modelmikers scbranwerkera lood gieters smeden enz aangesloten Men schat heft gebpel aantal werklieden dat dan hnitengesloten of aai het staken zal zgn op niei op Bvt veat minder dan 400000 In de tegenwoordige omstandigheden is het wel van belang na te gaan waarom een der groot te roacbinpfabneken in het Londen li Ëatt end weer deo negen uors werkdag beeft ingevoerd de terugkeer tot dien werkdag ïi zegt de firma in een pnbiicatie gebed pp ons eigen initiatief gpochied na 12 maanddn tang met den achtarer dag een proef genomen te hebhen iBet schijut niet algemeen begrepen te 7 jn ïoo het verder in de puhiicatio dat de invoering van den achturen dig niets uitutaande had met den tegeowoordiit strijd daar wy in onze fabriek dieoaaogannde een keunisgeviog aan lakte in October 1896 mededee eode dst wy vcornenlens waren met het achtnren steisel een proef te nemen en dat bet van de resulzoo afhangen of wy er ons al dan niet by zonden aansluiten De ervaring gedurende bel afgelooprn jaar heeft bewezen dat het werk volgens bet systeem verricht steeds meer kostte dan anders in weerwil van het feit dat onze nieuwe aSrieken en moden e machinerieën tn inrichtingen rns bijzonder in de gelegenheid stelten om pconomi cher te werken dan vroeger Wij kunnen tevens verklaren dat sedert wy vrywi Iig den nchturen dag invoerden wy oawr last hebben ondervonden dan te oren va i de instemming der verschillende ambaohttvereenigingeu in de regeling on verdeeliog van out werk De overtuiging dat ons eigen beataan afhing van het onbeperkte beheer eu de vryb id in het dryven oozfr fabrieken heeft ona zonder aarzeling er toe gebracht om ons lot te verbinden aan dat vao den Putroonsbond c De yo8o Ztg bevat een mededecHog die voor ons land zeer de aandacht verdient Van 21 tot 23 dezer zullen de burgemeestf ra en voorzitters van de Kamara van Koop handel der groote steden van de Rgnprovio cie Westfalen Middel en Zaïd Duit chland de gasten zyn van de glad Antwerpen die dear de baveniorirhtingeu zullen bezien ei bedprekiogeu zullen hnudeo over het graveij van het Schelde Kjinkvinaal waarvoor reedR laeg van de Dnitfche zyde pogingen worden aangewend De Duitschegast n zullen zeer goed worden ontvaoi en ook koning Leopold zal hen te Lnekeu io audiëntie ontvangen en een extra treio znl beu daarheen brengen De Vos5 Ztg doet de e mededeehngeu nnar aanleiding van eeu heftig artikel in een chtistelyk demncratisch blad uit Antwerpen de Klokke Roeland Tat in het anugekondigde bezoek een niifuweo stap ziet op den weg der stoffelyke m zcdelyke inlijvirig van Antwerpen by Duitaehland die een voorbereiding zoo zyn voor de politieke inlyving Het blad noemt Antwerpen reeds on schat plichtig aan Dniticbland de groote reederekoop ieden rankelaars zyn reeds meerendeeh Doitschers de Duitscbers die te Antwerpeo wel 20000 boofdé n tellen vormeSi een stad in de stad rg koopen slecht bg hun landslieden en de Antwerpenaars laten zich verdringen enz De Vo88 Ztg ziet ia dit alles slechts eert poging van de cbristelijk democraten om hm invloed te Antwerpen te versterken Misschien beeft het artikel dit niet uitgesproken t maar de pogingen die men te Antwerpen ddet om zg het met bnlp der DuiYacbers d ftad vooruit te helpen erdi en de aandacht voornamelgk hg Aotwerpen s concnrrentep MARB TBER1C H T Gouda H October 1897 Granen met roldoeaden aanvo rinvHste stemming TarweJarige Zoeuws S SB ƒ 8 fiO Nieuwe dito 8 85a 8 B0 Mindere dito 7 S Afwijkende 7 10 a 7 40 PoIder 7 7fift 8 l Z Rogge 5 80a B 76 Polder fi i Ü buitenlaodache per 70 kilogram f Gerat Winter 4 80 l f B Zomer 4 10 k 4 75 OhevalHer 75 O Haver per heot 8 90 3 fiO per 100 kilo 8 76 k 7 8 Henaeptaad niandaoh 7 a T S BuitenUndsche ƒ B 8 n 6 Kan riezBsd B BO n 7 KarweiBaart ƒ per 60 Kilo Koolzaad nieuw 10 50 a U Erwten Kookerwten 7 78 8 60 i tet kakende f 6 60 ï 75 Buitentandiohe voererwten per 80 Kilo 4 8 0 il fi Boonen Bruine boonen 8 B0 9 B0 Witte boonen 9 71 ü 10 60 Ouivenboonen ƒ è Paardenbooneu 5 80 6 10 Mais per 100 Kilo Bonta Araerikaanaohe f 4 30 a 4 60 Cinqiiantine B 7B R ƒ 6 Foxaoian a Inlaodsche meatiDg a ƒ VïEHjiUKT Melkvee weioig aanvoer handel enpriJBiii matig Vette varkens redol aanvour kandel vrij wel 19 a 21 ot per half KG Biggen voor Engeland weinig aanvoer handel flauw 18 a 18 ot per half KG Magere biggen goede aanvoer haodol vrij wel ƒ 0 9 ii 1 50 per week Vetie sohapen goede aanvoer kandcl flauw lï 20 Zuig Lam meren red aanvoer handel vlag f Nuchtere kalven redelyk aaovoer handel matiji 4 a 8 Fokkalvereu 7 a 13 Graakalveren groote aanvoer handel flauw 20 f 60 Aingevoerd 63 partijen kaaa Handel zeer vlug Ie mial 27 a 30 2e qual 84 ü 86 Zwaardere ƒ 81 i 32 Noord Hollandache ƒ 27 BO a Boter Tedfilijke aanvoer handel vlug öoeboler 1 80 a 1 40 WeiboUr l lO a 1 80 p Küo BUITENGEWONE SORTEERÏNG iMeiiwe DASSEN ONTVANGEN A van OS Az Md Tailloar Klaiweg E 73 73 i GOUDA Telephoim Mo 3i Beurs v in linslerdain slotkrs 8 V Vrkrs S8 99 98V tPU 8S 85V 13 OCTOBER FUBILJND Cert Ned W S V dito duo liro ü dito dito lilo 8 SB SI HoHO R Od Oindl 1881 88 i ItaLIB InsohrijvvRg 1882 81 B O08TENB O d tn pip er 1888 6 dit in zilver 1988 6 PoBTUQAL Old m t ofiiipon 1 diti tiolci t 3 Rl siAND Old Buiiienl 1894 4 dito r oaB 1880 4 ditobiiR lb 1889 4 d to b HoT ü 1899 90 4 l dito in Koud le ii 188S 6 i V 88 71 2 34 107 9BV 38 100 9t 50 610 G06 loni dito dito dito 18 4 tl gpiwr Perp t sohuU 1881 4 TuBKElj Gopr C iTiT eao 1890 4 Oeo leenina aetic D öec Ie niig Mrie O 86 Zwp Afh Rep v old 1893 i Mbxico om Buit 3 h 1890 VBNBZLTEtA Ohl 4oQlie 1P81 AWSTBEDAM OSh nten 1895 3 RoWEBDiM St d lei 1894 3 fEU N Afr llaiidesv HHol Arcudsl Tab Mij Certiinatoil Ddi Miiil ohftppij diti Atr Hv ioth oiti pin Ibr 4 Cult My dur Voratenl Band s Or Hypoihcekb i nlbr sy 100 Nederlands he bank and JOO Nel II andelmaatsoh dito 138 N W P 0 llyp b p indbr 5 5 i 5 R tl Hypothookb pan Ibr 3 99 l tr Hypithoetb diln 3Vt li OoST NB Oo l li BR banV a nd 183 Bi ar Hyp tht iekba k r db 4 100 Amkbika Eqnt liyfioth paiidb 5 80 Max h I IT 1 9 irt 8 27 Nio lloU IJ apoor v aani USJ M j tol Ëj l St 3 iw aani 104 Ne 1 tnd HpoorweKtn aand 00 Ned Zuid Afr Spm and 8 W a dito di o dito H l dltoi IM i Italië Ji or l 1887 89 A Eob 8 ii f Zuid Ital pwiuy A H o d 8 B Poi iN V ar8ohau tteanenannd 4 i 143 B i 77 l 10 £ IHSV 1007 1 0 139 l 10 13 Kmi fii Ru iir Vtjnbl 4 l 0 lHalliBilio dito aand FMtowa dito aand 5 lirang Dombr di o aau I 5 Knrsk h Aiow p kap obl 4 dito dito oblig 4 iKEBiKA Teut P i p Vlij o d 6 Cliio orlk W pr 0 V aand d to dilo W n t Peier obl 7 ïlem er s Rio Gr Spm reri a IlliitiaCoilralobl idifond 4 lOU r ouis 4 Jaili dlrCert k d 59 Meiioo ► Spw Mg lekyp i 9 103 15 Mi Kania v 4pot ptti aind 16 N ïork Ontaaiot V eil aand 18 a dito Pdon diio Oblig 107 Oregon iif 1 kjp io goud 7 S 9 Pilul Minn Manit obl 7 Un Pao Hoofdr iii oblig 6 100 dito dito I ino oL la hyp S 33 fi Dl Can South f ert aand S7 i fix C Rall tNa lelt dl O i Amaterd Omnitma Mt aafld 193 Rottotd Tram eg MiBt aaod 06 NeiI sum Amslfrdim aand S IOS 9hid KiX erilara aan 3 107 BUMi ï ladAiHTerpeil 18 7 J i WS Stad HriiMel 1888 103 Hoiio Tteis te i ul r He ellffh t 11 Ootten SïaaUbening 1880 1 HO K K Oi t B Cr 1880 3 SpAiiJB ft a Miidrid S i es i S 1 l Jed Ter B H p Sp bl eert I mV BArterlUke Stand GEBORBN U Oct Willsm ondeti J BiH en T Smit OVFRLEDEN 10 Oct O j tn VrenmiogBo 78 12 J VBDder Slirre Sm M TRQ der Kiot hoiaTr ted h Sobtnkfll 46 j 14 J Tsn Qon leD ntd D d KoBter 83 j GEHUWD 13 Oct E n Soelmtii en U tbh der Steeo N Fug Steen ADVERTSNTIEN FAILIJSSiffll i MK Door het verhiudend worden der eenige uitdeelingal et is bovengenoemd failliBBement geëindigd De Curator Mr M M SCHIM tan dbb tOEKF Advocaat Procureur Oouda Kleiweg 28 mim immm tn ééne Uttng te MOORDRECHT ten overstaaQ van den te Gouda reaideerenden Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVRR op VRIJDAG 15 OCTOBER 1897 des morgens te elf uren in het Koffiehuis van J db WILDE op het Dorp van No l tot 3 Een net goed onderbonden en gemakkeiylt ingericht get k en B 210 bevattende 6 Kamera KenkeUf Kelder en Zolder Eri en Tuin Boomgaard Lgnboan van 4 paden Schuren 2 Akkers benevens nog 3 HUIZEN en ERVEN geteekend C D en E 210 en een perceel uitmuntend staande en liggende iu de OoRtpolder ie Moordrecht nab het dorp te samen groot 1 hectare 26 aren 00 centiaren Mn 3 perceeienh Het HÜIS get A en B 210 met Tuin en Boomgaard zyn in eigen gebruik eu te aanvaarden by de betaling der kooppenningen het Huis O 210 is verhuurd voor 1 per week de Hnizen D eu E 210 elk met een Schuur en 2 paden elk voor 1 20 per week en hek Weiland ie te aanvaarden 1 November 1897 en thans verhuurd voor 100 per jaar En No 4 tot 8 Een enkele jaren geleden gebouwde goed onderhouden BOUWMANSWONING genaamd VREDEBBSTv Wyk B No 106 met Karnmolen en Stelling voor 24 stuks vee met Hchuur en Pa rdenstal Wagenachuur Bergplaatsen en 6 roedon Hooiberg benevena eenige perceeleu heat WEI en HCOILAND staande en liggende aan sGraveuweg en in den B8sepolder in de geraeent Meiiwcrkcrk aan cn Umi te samen groot 22 hectaren 42 aren 76 centiaren iu perceeien Te aanvaarden de Woning e den 1 Mei 1898 en de Lander en den 15 November 189 7 Betaaldag der kooppenningen l December 1897 De perceeien zgn te bezichtigen de 4 laatste werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 3 uren en t p den verkoopdag van 9 tot U uret Breeder by biljetten di met alle verdereinlichtingen van 7 October aanftifcaaisde af tebekomen zgn ten kantore van den voornoemden No ri8PORTUIJN DROOGLEEVERte Gouda J I II p ♦ U t Hei bettB onechul lylute én g oitUulykste pöetinlddel voor ünttn en voor Al dames en Klnderechoenwerk is de Appretuur v n C M Mttller II C Berlin Beulh 8tr 14 Menlett co d op naam en fabrlekBtnevk VerferyitMT r Mmtu WtakiMler Ir iBheinwerk terita treierypiMiji nu fcwweei Qmm kr lÊ ttritmtM ltnkwm