Goudsche Courant, zaterdag 16 oktober 1897

368te JaargaBg Zaterdag 16 October I89T De Cenlrale Liberale iesvereenlgine In hel Hoofdkiesdislrict GOUDA No 7403 mwxm mmm NieuwB en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Kiesera Bovenffenoemde Vero niging heeft in hare Verg adering van OTOBEU jl tot Candidaat jtsproclainperd voor de Provinciale Slalen vacature 1 van HOIJWËl Ii R ÜJe waarvan de alemming zal plaats hebben op VUIJ1I4C 22 OCTOBER a s den Heer MriJ T € 4 yiRüLT welke denniezers De Uitgave dezer GouWint geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon em Feestdagen maanaen üj 1 25 iranco p VUiFfCENTEN rgembester der tiemeenteii iJiï a recAif n yiist iet deil meeste aandmng wordt aanbeVolen Kümreeniging Bur erplüiht n U Gouda il U NOOTHOVEN ïix 000t Vooriitter D UUIJTER Stiretari a J NEÖEUïijRSÏ Perminsmul l K ÜTÏBL 1 1 A TAN U NDIJK 1 M mJON J Bmitrechtèche Kieeo reemging te Baatlrecht km door de regesring nit Kat Radja ontTangen telegrammen wordt bet volgende ontleend De Doekim Pakao Baroe Pakan Bol wnd den 7n September door den gonTarneor overgegeven aan Tengkoe Biatara Pinang die haar op de gB taide voorwaarden dat bg rast orde an veiligheid lou handhaven aanvaardde Heden werden Kota Soekoen Penteh Radja ei OedjoengLaotjoek door bem bezet lu verl aDd aarmede eene compagnie van hst 14s bataljon en sene sectie ariilloria naar Kota Badja nllen terogkearen terwgl te Segli voorloopig drie compagnieën van het 14e bataljon acbterblgven De gezondheidstoestand der troepen is goed onder da Gbiaeesobe wegwerken komen echter meerdere eboleragevallsn voor Den 7n rukte etne van Lepong nitgeroktc patronilU van 2 officiereu an 64 bajonettan in bet dal Lamteb slaags met aterks vgandelgke benden van Toekoe Oemar In bet daarop gevolgde gevecht waarbg tot driemaal toe klewangaanTallen werden afgastagan ea waaraan later ook eene van Lepong nitgerakte compagnie deel nam sneavaldan de £ nropaesche fuseliers Mornie eu Mewas een Iiilaadaob I sergeant en 2 Inlandsobe foaeliers De Ie Inilenant der inf A A van Hoa ik I gedetacheerd nit Medeiland die lavansgavaarI Igk gewond werd is sedert aan de bekomen I wopden overleden terwijl verder nog gewond 1 werden levensgevaarlgk de sergsaaten ThemI nissen en Terbelst en de korporaal Bikker I niet levensgevaarlgk de aergeant Boaeoa an I de faselier Lodewijks en Hebt 4 idlapdache I fuseliers I De faselier Donk bekwam een schampschot I De vgand bekwam tien doodan waarvan I sevw op bel terrein bleven liggen en vyftien I gewonden IM Sedf rt 30 Augnatos is een gele koffer aaeh gemerkt L J en bevattende gooden en lilveren dame sieraden en andere voorwerpen Op genoemden datum is de eigenares daarmede van Bonn naar Zevenaar gereild daar werd da koffer in bare tag nwoordigbeid gevisiteerd maar bg hare aankomst te Leiden waa hg Koek en bleef spek Het wordt niet onwaarschgnlgk geacht dat hg vai Zevenaar is venondeo in eau verkeerde riehtiog en als niet afgehaald aan een ot ander spooratatian staat De hoofdcommissaris van politie t s Hage waarschuwt dat men op sgn hoede ig bg het aanknoopeo van bandetsbetrekkiogen met een zich noemenden Kavelaar 29 jaar reitigar in Tsrscbitlende artikelen laatst wonende aldaar dat liindert niemand Maar Voortaan willen wij Bameo praten t Spyt me diat ik aiet kan beginnen mat alterUi vKtrouwelijkhedea mede te daelen maar ik heb geen enkel geheimpje boe ik ook zoek Ode keek nadenkend voor sioh maar aobudde weidrs ontudedigd het hoofd Ik weet niets Het eeaige wat ik kan zeggen is dat ik ennoodig zoo bard werk om mijn braod e verdienen Mijn vader is rgk msar sya rsvolutiounair dochtertje wilde wat vsn hel leven sien andere menscben andere toestanden kennen sn zoo kwam ik bier t Bevalt me best dat moet ik zeggen Had ik nu maar eeh enkel klein geheimpje om te toonen dat ik je vertrouw maar ik heb niets niet eens een geboime amour Beide meisjes keken elkaar aan bloosden tot achter haar ooren en barstten in een rrooigken laoh uit Cile wees op het ringetje en plaagde Je hebt hst toch verder gostuord dan ik Geea enkele reliqui hond ik er op na Juffrouw Wilmer verbleekte sa met tranen ia hasr oogen ztfchtta se Arme Johae Waarom arm Omdat je hem lief hebt yNesn maar omdat hy veel van mij houdt Z a ouders weigeren hun toestemming tot ons ogsgem nt omdat ik arm ben Ze hebben een rgke vrouw voor hem utlgezooht en jomdat bj haar niet trouwen wil b ihandelen zij henjf zoa leelijk O hy heeft al Eoo veel voor mg geledau I ffijfdt 9 reoVjd vVeder voorhanden EOLPENS in t Zuur W DE JEU Vleenchhouwer LANGK ÏIENDEWEO geluk Ie hand stmt geitanuiileenl Uitnoodiging tot deelnemingin de Kansen vaD da door den Staal Utfmburg f ewaarborg e groots Geldlotery waanu zekor tl Nillioeii 349 325 Mark gewounon moeten worden De pryzen van deae veel voordeel biedende Hldloiery die volj ena bet plan alchtB 118 000 loten bovnt zyu de volgende De hoogste rijs is eventueel KOO ÜOO Mark Premie vao 3011 000 M 1 pr jb a 200 000 M a 100 000 M a 76 000 M a 70 000 M il 66 000 M a 60 000 M a 66 000 M i 60 000 M a 40 000 M i 30 000 M priis prijzen Iprg Iprij f i Ipr 2 prijzen Iprgs P Ü 36 prgzen a 10 000 M e 6 prijzen il 6000 M los prezen ii 3000 M 206 prijzen it 2000 H 812 prijzen 1000 M 1618pri nii 400 11 40 prgzeu ii 900 M 140 prijzen a 200 M S6962 p iizeiia 166 M 99 9pr 134 104 100 9361prjz a7 46 21 M l 2prqzea i 20 000 M l totaal 69 180 prij zitn eu worden deze in eenigo maanden in 7 klassen uitgeloot De Hooldprijs in de Ie klasse bedraagt Mark 60 000 stijgt in de Se kl tot 65 000 M in do Se lot 60 000 M in de 4e lol 66 000 M in do 6b tol 70 000 M in de 6e tol 76 000 M lu de 7e toi 200 000 M en met de premie van 300 000 M event tot 600 000 Mark Voor de eerste prqatr kking die otücieel is vaHgesleld kost en geheel origiheel lot slechts Gald 3 50 eu half origineel lot sleohls Ould 1 75 OOD kwart origineel lot slsohls Guld 0 90 De m eggo den voor de volgende klassen zoowel als de lijst der prijzen worden aangegeven in heLotüoeee trekk ngsp an oorzieii van lel Wapen vin den Sjaaf welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats guhad hebbende trekking do officiei le trekkingslgst De uitbetaling on verzonding van de prijzen geeohiedt door my direct on prompt aan de winners en onder de strengale geheimhouding n ledere bestelling kan mee eenvoudig 1 por poatwissel opgeven Men wende ziob dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig jnogelyk of uiterlijk tol 4 mOrUMHBitt e k met vertrouwea tot Samuel llcckscher senr Bankier en Wftsolkauloor lu HAMBURG Duitschluud Te Hoop of te Huur aangeboden Fl HEKREIVIIIIIS Staande aan de WESTHAVEN Wyk B N 147 Te bevragen Lange Tiendeweg V 9 Het huis bevat beneden 3 Kamera met Suite Keakea Kelder eu Binnenplaats boven 3 Kamers en Zoldsr terder allea netjes en doelmatig ingericht alsmede van Gas en WaterieidluK voorzien Tevens boven en beneden Privaat tnet Waterleiding £ lFXTIlÜSIOÏORiSi HEÏA nii U B öJES WE rriG UBDEPUNBBRD UU liot iritbruik daurvaii gesclileclt het iHudeii krÜKeii der kinderen ZJ UEK UK NltSIË PIJN 10 000 Gul cu wordt betqald aan hem die befvyzen kan dat de by m ter inzage liifgen e getuigscbnften der uitstekende resultaten van de Kleo iromolorisctte Taudhalsbandjes niet echt z jn St Men lette op den naam van dek fabrikant UOUEUT HOL I O Wordt franco toegezonden alteen na ontvangst van postzegel ad 03 cent door ItüBKIlT llüLT i iNIJmegen Wederverkoopera gevraagü UMit Druk tu A BBINKMAN fc ZOON KUwertfnigiiig Sc umikmin ente Schoonhoven C H T4N gCHEÉPENZEBB VoortiLi Mt J K VAN WEEL cretaru E TiN Ci ViKV Penm g nLt r N KOOIMAN I I t Te huilr pf tp koqj aangebodeli om terstond te aanvaarden Eex2 pra c2n tigr ojiet irLgpera cl Lt t HËERË HOS met IM staande aan den KAlTENStJVGEL Wijk Q JVo 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een j root Balcon Zolder Meidenkamers boven en benede Privaat met Wateileiding voor en achter aan het Huis Waterbespioeiing een prachtigfe Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingelicht naar de eisehen des tijds Te bevrag en LAJNGE TIKNDEWEG D 29 Het groote aantal zenuwkwalen Taiizeoi r lioord Unar tot devoarafgnandekeHteekeneuviuiapopleilo neabeTO rttt tao trotwer i nog atBflda alle middelen door de mediBcha wetonBcliap ftangewend Earet au den nieawB tid komt doeer toe datziJ door hat ebmik maken van den eenvoad gitan w g namelijk laagi dehmd êaiis phyaiologiHOlie ontdekking gedaan beeft die na honderdo proefnemlKgan thaoB over de geheele wereld yerbreid is en tatwijl J weten schap palijk e kringen d boowte belangetelüng wekt taveu ene weldaad blijkt te eJJd Toor d aan Kennwkwalen lijdende menBotiheld Deze geneeawijEe U uitgevonden door den gewezen OUoler Taa Geiondbeit Dr Romau WeUamann te VUshofen en bernst op de on dervinding opgedaan In eene KVJarlge prakfojk oor wasnchinv vnn h t httoM mbbimbI per dus worden d l rto gMehtkleHteffen do r de linld aninldd llljk n hst mbbdwK mtel medeiedeeld Het deze geneeswijze warden werkelijk echitterenda reaaltatea T te KeB n Bij naakte xooveel opgang dat van een door dan uitvinder Kesotireveii werkje OVER ZENUWLIJDEN en Bt ROERTE hare voorkomiiifl en genezinD liinnen korten H d reedi de aie dmk verschenen Ih Dit bookje bevat niet alleen Tor het gTMte publiek verfltaanbara verkleilngen omtient het wezen der nieuwere therapie en de daarmede lelfa lil wanhopige gevallen veikregen uitwerking maar ook vlrtdt men daarin wetenBchappelljke verhdudelifigen uitde niedi lieblnilf n die aan dern gi ncenwijze gewiidziju loomede afachrin va tal van ctaigschiirten vau hooggeplaatste geneeskundigen onder welke P Henlire mid dr profeiior aan de polyklinlek Ie Parlji rua Rougemont 10 Steinareber mad dr praktlieerend geniMhaBr aan het krank linnlgen ceatlcht ds Charenten SanltatarathOr Cohn te Stattin Qroiimann med dr arrend arte teJdhlUgen Or P Foreitler geneeiheer dlreoteur vin het hoipitaal te Agen QBhelmrath Dr Soherlng kaatsel autenfelB Bad Enit DarsBB med dr geneeiheer directstir der galvano therapaulltohe InrlahtlnB voor lenywilldar te Parlji rua St Honore 334 Confiil van Aiohenbaah med dr to Corfu Dr Buibaoh arroad arta da ZIrknItx Obér tabawit Jeohl med dr te Weenen Dr C Bongavel taLa Farrlère Cure lldvaa d Oonaell Central d hygltni at de Santé in Frankrijk en vele andereu Aan allen wior xenuwceaitel meer of mlntlcr aMc da B Is f ttmm KovesKand Kenuwaelitisheld lijden waarvan de kenteekenen zijn ohronliehe liDardpIjn mlirahie tohele hoofdpijn liloedandrang groote prikkelBairtield gejaagdheid ilapetoDiheld llohametJjke onruit VB oab hagell ka tooatard verder alle ttekan d e door beroerte getroffen werden en nog lUden aan de gevolgen daarrui B oale varrammlngen onvRrtnegan tot aprekin iware tongval moeielljk tlikksR itijfhafd der gawriohlen met voortdurende piln plaitteiijka iwakte verifrahking van geheuflem eni en lij die reeda onder geneeakondige behandeling geweest zijn maar door de bekcndo middelen ala onthoudlngian en koudwaterknur wrijven elet tnsperen stoomlool of zeabadeirkeen genezing of leniging huner kwaal gevonden hebben en ten slotte zij Uie vrc a sevoelen vo r beroerte endaütoe redes bobben wegene verachijnselen ala ilah aanhoudend angitig vaeien verdooving in Int hoafd hoefdolja ngl duliellgbald mitkerlnoen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder Ret voorhoon auliiag In de aoren hot voe en vtn kriebelinil In en hst laptn van handen in veetan aan al deze drie oategorMu tui Mnnwlljdern all ook aan Jonge maiijes lijdende aan bliakzuchl en kraehtelooaheid ook an gezonde lelft aan Jonae parsonen die veel mot het hoofd worktn en j eesteiijke reactie willen voeAoaieii wordt dringend aangeraden zich het boven vermelde weikje aan te sohaffen hetwelk opMUtvrage koatelooi en mmoo ver Konden wordt o i AniMterilnm dotr M C I KRAW On Heillgaweg 411 Kotterdnui F E vnn NA VTK V KOT Apotheker Korte Hoofsteeg 1 lltrerht IiOBRY A POUTO V Oudpgrarht bij do GaardbruR V Vi Ov de neste hyglennisi h m iliftiuLle U ntoouKtellmg U de I i Wi lsemati i iche 9 neeawljse door de Mediaihe Jurij neet de jgllve rea WediUile bekroond XLIe Jaarffane van DE BAZAR Danies Modegids bevattende D A M E S en K I N D E R M O D E S bene ena UANDWiDftKPATRONEN a IEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN NUMMER Id ieder n iekat mwarie $ f t n moOekroaielc fetttiieion enz enz Ie Uitgave zonder gekl pUtea met 3 snypatr en 3 groote geknipte pair Per 12 am l U p poit 1 46 a als do Ie uitg net daareuboven 6 gekleurde platen 1 76j 1 Br 3a rif U M 4 ï S by het 68 no 1 geku patr n kuur tS t j eon gekleurd Iraaia band werkpatroon 3 8 20 PROEFSIIIMER E PROSPECTÖS ALOÏ lïïT io ro C Jf M KROON Voorzüter Ü Vak ZANEN MULLER SKretaru gfti J IjlBOUWER on KONING i winw O R NEMAN B iB BB J BpüWENHOEK i W DJbGTEROM j R Va CUK J 1 BEEOIJK p p J Kienereeniging tBurgerpScMt i if U Woerd J 4 P LBVENKAMPJ nwwj f lir P r 4 u SpI I SKrelarit i M S nIsKEBK fennüigmeuteT F Bjïn te Rietveld Utn é te EP Bamouttnaardp CH STÖÖmSfE CkeiiiischH Wassoberij 10 Kru1 Kmle BoUeriU m QsbrevetArl 1 or Z M den Jfoninader Belgen T Üaafddep6t voor GOUOA de Peer VAN OS Az Specialiteit voor het stoomeu en verven van alle Beeren en DameagarderobeD alsOok alle ECiüdergoederen Speciale inrichting voor het atoom n van plncbe mantela veerten bont enz Gordynea tafelkleeden ens worden aaftr de aienwste eu laatste miSthode geverfd Alle goederen hetzfl gestoomd of geverfdborden onBchadeiyk voor de gezoudhei en volgens staal bewerkt Ken ware Schiat voor de ongelukkige slacbtoffsra der Zelfbevlekking Onanie en gehe me uitapattingeu 18 liet beroemde werk Z Dr Retau s i LFiiK VAnii i QoUandscbe uitgave met 27 aib Pros 2 gulden Ieder did aan de verschriKfaelyke gevolgeu yau deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng di het geeft redt iaarl ks duizend van een zekeren dood Te verkrygen bfl hetVerlags Magazin te Leipzig Neuuarkt 34 franco tegen mzemding van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Stedelijke Gasfa1 riek te GOtJDA De prjis van het gas is 6 cent per M en voor Ifooktoeséelleu of Motoren 4 ot Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdbuia verbonden met 15 meter vrüe leiding achter den gaameter Voor 3 en 5 licbtgasmetera bedraagt da hour 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekeljks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoentellen enz tegen betaling van eonige oenten per week in huur bekomen VAN Rlommlsteim s Inkt is i M ü fonderVihdelijk de BESTE en Volkomea ONSCHADCLUK APELDOORN HOILAND De prijs per drie post ƒ l 0 Al onderl ke Nommers filNNENLAIfPf 1 GOUDA h October 1897 1 V £ Vothbond afd Qoada zal o ZoDfla 17 October d s avonds te 8 urn iirdo Zaal Kanstmtn der Sociateit 9ns GenoegJ n1eeoi vergdderiug boaden waarin al spiek Mljplredan de WelE w Heer W H R aief au iRotterdam i i lAaDgenomet het beroep by de Ned Hert K rk te ïflimansdorp door da J H Gunnioï ËjBz tti p ll B d iJsel m g ï Raad dei j Door dep h er Lion dir cteiui briek te Bohc ODhoTeD ia bg den Dpricbting en de explo gemeente Rhe eD conoe eie aangevraagd roD4 Dg eu de exploitatie van eene gas l l fièk ildaar De Raad heeft besloteD de behandeling to J iWtt volgende vorgedering ait te stellen lo deo Raad der gemeente Rhenen wdi door den voorzitter medegedeeld dat dt Ëfioancieele toeetand der gemeente niet toelaai Ideo afgebtandjeQ toren woder io zijn vorigen staat ierng t brengen en dat bet wenscheiyk in de hal van het Bgk en de provincie biervoor n te rofpen i Voofgciteld werd B eo W op te dragen hiervoor de noodlge stappen te doen Waartoe besloten werd Door de antirevolntionaire kieavereenigingen Nederland en Oranje zgn in de kiesdistricten Rotterdam I en V voor de verkiezingen v u leden voor dep gemeenteraad candidaat geatetd de heeren J M Voorhoeve eo dr W B van Stavei eo welke beide beeren in dezelfde diatricten ook gecandideerd zyn door de christeIqk bisioriaobe kiesvereeniging De heev k Pjjl Jzd wiens ferkiesiDg tot lid van deo gemeenteraad te Albtasaerdam door Qed Btaten onwettig is verklaard ia van deze besliaaing by H M de Koningin Regentes in beroep gekomen Het hooidbeatanr van den A N D B t Amsterdam had eergiaterenaTOod de leden der BtiljantsiypersbazanvereenigiDg opgeroepen tot eené vergadering in FraacaU waar de qaaestie van het bazengeld in verband net de eigen machtig door de KneobteDioreenigiog geproclameerde staking werd besproken In deze vergaderiog werd een motie aangeoomeD van deo volgenden inhoud FEVtLLETOX LANGS EIGEN WEG Nu draaU 9 het wapen ow lachte CUe Kerat noeaten wij thuitblijrea ter wille van de jongelui en tm W wille vaa one zelven Veel meiajej stellen zich door bare eoquetterie en dwaze houding beipoltelijk aan vuukt dat soort vindt men overal op Bolri ea conoerteo en bals zoowel alsin huiagezinnen io betrekkinRcs en op straalt Di gelden natuurl V niet mee V moet tot maatstaf nemen hel meiaje dat Kioh op waardige w ze gedraagt en atipt haar plicht veivuU Zij zal in welke vyandelyke sfmoafeor z j ook moet werken dwingan baar te eerbiedigao of tenjmiuate met ruat te laten Mooi giedeneerd jufiFrouw Meoald maar voor ieder meiaje aat niet noodukel k liaar brood moet verdienen keur ik dergelijke betrekkingen af Teder die niet vtfpUoht is in den vreemde te gaae moet tioh tbnis tevreden en gelukkig gevoelen 0 dat ziet op m riep Agi the de jongste dsehter die in groote apanatag bet gesprek had gevolgd Een koortagloed deed de iwmie oogen achitteren en het smalle hoekige geziohtje oog bleeker sohijnem Neen ik bén niet tevreden verToltde ze luid en driftig Ik verveel me ilc erger my dek ik voel me ata een gflvaagen inenaoh in dit huia Ik wil er uit ik wil in betrekking gaan sooala juffrouw Meaald en een ander le wn andere meosehen laeran kennen Ik De vergadering enz van oordeel dat door de knechteavereeniging S N V builen bet vetbitnd der organisatie dus zonder den Bond er io te Willen erksnoen een staking werd geproclameerd overwtgflode dat de Bazeovereeoiging zich bereid verklaard beeft de qoaestia van het bazeogeld door oïtspcaak vftn ds belaDghebbeoda parken t doen regelod verklaard zich bereid vóór Zaterdag 16 October 1897 deze zaak te regelmi met dien verstaado dat de rereenigiog S Nd V voor dien t d baar eigenmachtige atskiog doet opbeSen en bealoit dat de ledeo vao de B B Y geeo koeohten zoUeo aaQoemeo die voor andere leden der B B y slaakten eo zalten onmiddeliyk out slsao die knechten welke reeda aaogenoDien Dez Ude atakstryketera aan de fabriek van 1 de Geb Fallhe te Almelo die de vorige wwk 1 bet werk staakten doch Maandag weeij be gonnen vreigerden gisterenmiddag met het erk voort te gaan po verheten eindelgk de fabriek Ook bedenmorgen ifln ze niet we ïr begonnen eg willen eerst weten of de nienwe loooiyst die morgeo gereed Kal zgo eek in bun nadeel nitvatt Da verzekering vao de directie dat dit niet het geval zou zgn waa voor haar niet voldoende om aao t werk te blgven Het ergate ia dat bg een staking van een gedeelie van bet personeel ook het overige gedeelte veeltgds tot werklooabeid gedoemd is Ëen nieuw instrnment voor hoismoziek Uit Zwitzerlaod waar nienwe en doelmatige uitvindingen steod apoediger iugang vinden dan elJera vernemen wg flat aldaar eeo nieuw gemakkelgk te leereo n gofdkoop oinziekio strumeot algemeen verbreiding vindt de zoogenaamde Accoord itbers Vooial in industrieele dorpeo en gehuchtenhoort meu s avonds uit vele boizan aandoenlyke melodiease toonen die aan eene haf p I beriooeren maar die alleen begrepen wordendoor diegenen dte bet instrumeat kenoenMet de gewone Cilher heeft dit niets gemeendan de van ouds bekende vorm eo constracti maar de byzoodere daaraan erbooUene voorI deeleo zgn de navolgende I 1 dat men op dit inntmmeot gewone mr I lodiëu en bgv volksliederen spelen ka i I zonder nooten te keunen I 2 dat men daarop ie Ier accompagnement I gemakkelgk vindeo en apeted kan I 3 dat men bet instrusaent zelve stemmen kan I dit een en ander zonder vooraf onderwg I te nemen I Seo aaotal Doitsche en Amerikaanscbe I fabrikanten doen dan ook moeite om aan ae lk viel mevrouw haar atseng in de rade ik zal de meid aohellen om het aouper geréad te zetten dan ben je verplicht te zwygen e j n j ondankbaarheid me geen verdriet doen Ze voÉgde de daad bij het woord en een oogenblik latot rera heen Iwt dienatmeisje terw l Agathe baar hoofd mwendde om haar tranen te verbergen IV y tfWel juffrouw Wilmer ben ja niet boos op me dat ik zoo maar ongevraagd bg je biunea kom P vroeg Cile toon zo eanige dagen later atilleljea de kamerdeur opanJe Je kijkt al veiBoheidfn dagen zoo treurig en je bent zoo stil vervolgde ze dat ik noodwendig moot vragen of je Verdriet hebt Kiasflhion wil je bet övy toevertrouwee en kao ik je ook al niet helpen dau kunnen wij wieli samen praten Het oHderwijzeraBJe o nda haar oogen zoo wijd Ella ze kon en keek Oile zwijgoud a n tWaa lang geleden sinds iemand op hartelijken belangitellanden toon tot baar kad gSaproken t klonk haar ala Ihjiib rgeljen muziek in de ooron sIb een lied uit haar kinderjaren I Oils schoof een stoel b9 dien van juffrouw Wilmer pakte haar hand en z de vriendeljj Vertrouw me een beetje zeg mij wat je biadert Ëen zenu aebtige Isoh gleed óver het gelaat van juffroaw Wilmer een rilling voer doer haar leden I en met berende lippen sprak ze meer tot zirbself dan tot Ode Vertrouwen een mooi woord I t Ia heerlijk lis I men alles vat men denkt en gevoelt kan mededeelen I den lyt Van bet leed niet alteen moet draden in ADVERTENTIENtworden geplaatst vaa 1 5 regel i a 50 Centen iedere regd meer 10 Genten Uroote letters worden berekend Baar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd smgMda vraag naar dit instmment te voldoen maar ene Dreadener Firma overtreft deze 1 pogingen verreweg door aoliditeit van coo 1 strnetu eo welluidende toon loodat men xu 1 desLandige kringen de voorkeor geeft aan de 1 fabrikaten dier firma eo steeds de Mtlller aobe 1 Aocoord Cithers bedoelt als er sprake van 1 dese initrumeuteo is 1 Ook heeft desa firma J T Muller Dreadeo Strifltso een keurig boekje over Aocoord Citherfl I geprtticeerd dat op aanvraag gratis en franco I aan een ieder wordt toegezonden en oOk in I da oieestQ winkels van muziekioatromeDUo varkriggbaar i I Wg bevelen alle vrienden van bartverblg I daods huiamuziek aan de Maller sche Accoord 1 Citbtrs in de wiokela te gaan zien en het 1 reriMid boekje te lateu komen 1 B de befaandtliog eener strafzaak voor do I reohltiaDk te Roermond wairbg de beklaagde urn en der getuigen eeoige oorvggeo b ge I giNr o vroeg de voorzitter aao dien getnièe boo I lane dat oonggen geven wel bad gaaourd I Wm tweehooderdvgft g meter wad hst aniwoord D voorzitter die zich geeo goede vooiptelÜng aaWn te kanu o maken vao een klap o 250 i n aato r venocbt om opheldering hiervan en het 1 bliak tóen dat de man laoga een weg die circa t meter lang was aanhoudend oorvijgen had gpihad Feitelgk waa dit volgens dien getuige i aar een Mnboadende klap van 250 meter Heb record io het vlieger oplateo wordt I Toorseker gefaoadaa door dea beer Lawreiioe Roteb die in Nelure meedeelt boe zyo vlieger op deo 19aD Sept jl te Blue Bill ia Amerika I een hoogte ven 9386 roet boren den grond I of 10 016 roet bor n den zeeipiegel bereikt I beeft De booglebepaling geschiedde door I metingen met een theodoliet en werd bareaI tigd door de bsrometerwaarneming I Maar t iraa er ook een rtiagsr naar Of I eigenlgk een stelsel ran rliegeis dia samen I een opperrlalite besloegen Tan 200 tierk roet I Onze jongens mogen er bg watertanden maar I tg znllen t deo beer Rutcb niet nadoen waat I t ia een dnre sport waar de Smithsonian I lostitDtion een flinke som roor bestemd bad I bet doel was meieorologiscba waarnemingen I te doen in de hoogere luchtlagen I Ten einde aicb a denkbeeld te rormen I Tan de hoogte die dete vlieger beeft bereikl I neme en in aanm rkiug dat ds pjramidu I an Cheops 450 loet boog is de Eiffeltoren nog geen 1000 de stapelwolken gemiddeld I 4000 Toet boog drijren en de alloonmalos wolkon 7 b 8000 voet plaats vau onversobillighoid belangstelling en sym j patbie ondervindt Vertrouwen een heerlijk woord I Jammer dat woord breken belofte vergeten en verraden zoo vaak volgen Vertfouwes berouwen neen niet altyd Ze bekeek aaadachtig een mal gouden ringetje dat KB aan haar vinger droeg draaide het om en om eu drukte er eindelijk haar lippen op I Met een mongelii g van nieuwsgiengbeid Bohrik verbazing en medelijden in de oogen keek Cite even aandachtig juffrouw Wilmer alt deze haar ring nan vla ze zitk ii se krankzinnig F dacht Cile Haar vroolgk zorgelooi leven kende geen mgmeren in de eenzaamheid geen bedrog of verraad Hartelgkheid en lulengstelhng waren steeds haargezellen geweeat liefde had haar omringd waar aij den voet ook zette vl waaB hè vürvolgde juffrouw WHmer haar i hand weer in die an Cile leggend wdat ik alUonj spraken houd en toob ook weer begrijpelijk Ik I ben te etil to droomerig Ie afgetrokken urn vrienI dinnen te hebben buiten tü a aohooluren Spreek ik met aiemand en otlwillskeurig vertelt men dan aan zichzelf wat anderen niet zoudeu jiritlen hooren HEn de dames hier dan ffO aeen 1 Agithe is de eenigs maar haar levsn is si treurig genoeg Mevrouw eou woedend z U I als ik over ieta snders dan huiselqke betighedan met haar aprak n ik ben bang voor loeTrouw Zóó ik niet ifDat geloof ik graag zeide jolTroaw Wilmer met aec glimlaoh die haar wel tien jsar jonger l maakte fik beo niet zoo dapper weet je en zoek I mijn troost no maar in zwÜgea en alleenapraksn