Goudsche Courant, zaterdag 16 oktober 1897

Terbeelden aan bet schermen Terwgl zg op elkaar io waren gegaan en zoogenaamd worstelden nitts een van beiden plotseling een kreet yan smart door een ongelukkig toeval was bet mes vao deo ander hem io het famt gestooten De 18 j irige jongeling was oomid deUgk dood Gistermiddag Rtondeu weder 5 van de oproermakers in de gevangenis aan den Amatelveeniohen neg te Amsterdam terecht Zg hadden allen een of meer ruiten van boa telstukgeslagen de een omda bg eens kgken wouwat de anderen deden een ander omdat heteten zoo slecht was dat bg er dol van werd enz Het alot was dat M Oaerido S v KleefAbr V Teylingen W C L Faberen W G Boooekamp werden veroordeeld tot 5 maandengevangenisstraf Het tekort in de kas der Stadsbank van leening te Kampen moet f 18 828 41 bedragen De borgtocht van den directeur bedraagt f8500 In den gemeenteraad is de opmerking gemaakt dat 14 jaar geleden bg de aanvaarding der betrekking door den pa goschorsten direrteur oen tekort ia kas was van f 6000 De raad besloot den directeur te ontstaan en de bank van leening op te heffen Te Aken werd Zondag jl een jonge man begraven die eenige dagen te voren des nachts door drie sergeants van het 40e regiment intanterie zoodanig met de sabels werd toe retakeld dat hg zonder tot bewastzga te kimen aan de bekomen verwondingen bezweek Het onderzoek io deze zaak is thans afgeloopen De diie onderofBciereo zgn schnidig bevonden aan den onlzsttelgken manslag en zullen eerstdaags door dea krijgsraad veroordeeld wor den De omstandigheden waardoor dit feit gepleegd werd zgn voor de verdachte zoo bezwarend dat ongetwgtetd een zeer ernstige straf zatlen oploopen Zü hebbeu namelgk in beschonken toestand kort voor de misdaad toen zg nit eeo in e nabijhaid van de plaats dea misdrgfs gelegen café verwgderd werden do bedreiging geuit Een van de burgerij zal vau daag oog bloeden t Hnn slachtoffer overvielen zg gemeensohappotgk waarna zg den man tegen den grond sloegen en met de sabels afraoselden Een der getuigen bad gezien dat een sergeaat zga voet op de borst der ongelokkigen plaatste en hem vervolgens met de sabel in den haU stak Een drietal personen traehte daarop den ongelukkige te ontzetten waarvan het gevolg was dat zg efoneens op sabelhoawen werden gelracteerd Deze ware toedracht der zaak die eerst na de begrafenis van deo verslagene bekend ward heeft te Aken de grootste verbittetering Om inkt van papier te verwgderen make men een neogael van 2 cent chloor op een spo thekerdfleschje water Dit Iaat men rustig 4 nren staan waardoor de chloot beziokten het water boveqdrgft Nu giete men bet water af en dit met de verkeerde zijde van den penboader over een inktvlek of een geschreven woord gewreven lost de inkt o h Met een vloeipapier neme men het vocht weg en late verder bet blad eenigen tgd droogeo Naar gemeld wordt is thans beslist dat met 1 Januari a s de le kl rgtuigea op de Bel giscbe spoorlgnea zallen rarvallea s Een Zwitsersche berggids ZurbrigKen beeft den Aconcagoa den bergtop der Andes welke zich 7068 meter boven de zee verheft met een Engelscben toerist Fitzgerald beklommen Ia i 883 had ds heer Gosafeldt het tot 6560 met gebracht en in eeu blikken trommel zgn kftartje achtergelaten dat Zarbriggen er ook gevonden hesJt Grooter hoogte dan deze bergbeklimmer ooit te hebban bereikt I Wlnterdlenst 1897 98 A ni evaogeD 1 October GOUDA 19 8 1 84 18 38 18 89 r 18 46 18 6 l M 4 4 16 6 10 HOTTIRDA M G O U D A 10 19 U 8S 11 0 18 87 1 44 l 4 r 8 01 r 8 08 11 64 18 08 18 47 8 14 8 08 4 08 Directe SpoorwegverblDdtngen met GOUDA 9 10 9 18 9 89 9 64 lO U 11 18 ROTTKKBAU 8 48 8 67 4 68 6 88 6 6 6 14 7 81 4 6 6 09 6 09 1 6 36 8 0 6 40 8 4 i 8 10 4 10 7 60 80 9 S8 9 47 10 13 10 80 6 61 7 86 8 8 40 38 4 41 4 60 4 67 6 04 6 10 4 89 6 40 J 7 10 7 46 8 18 QOUDA DEN ElAG SauiM ZernlnuM Moerkapelle Zoatermeer Zegvunl Voorburg Hig S 7 80 80 9 16 9 86 10 14 11 16 18 18 18 88 1 87 8 46 1 49 88 6 4 8 11 7 S4 7 68 KM 8 410 10 88 11 16 M 7 48 8 48 18 40 8 04 10 18 8i7 68 8 l 18 61 lO l T 8 07 9 08 1 06 8 89 10 38 K 8 18 9 08 9 48 9 E4 10 4411 4 18 461 10 06 4 1 t l 6 88 M 8 04 8 84 9 9 88 10 88 ll 11 44 BOUD A U T B I C H T UnwU 80 84 7 3 8 81 9 07 10 19 10 7 18 00 18 3 DEM HA AG GOUD A iHaga 6 4 7 80 7 48 8 81 9 46 10 1111 87 18 891 86 8 44 8 4 1 4 06 4 33 6 30 6 18 Voorh 6 8 10 17 1 41 4 89 6 18 Zagir6 10 89 1 66 4 68 80 2eT M 6 17 10 48 8 06 6 04 6 89 Onnda 6 88 7 48 8 13 9 08 10 1610 6411 67 18 608 17 3 14 4 08 4 88 8 1li W BOl DA UTBICHT U T K ï O H T G O U D A 1 80 6 34 7 68 8 819 07 10 19 10 67 19 00 18 3 8 80 8 17 4 36 08 6 6 8 86 10 17 10 86 ütreolit 88 7 4 8 419 90 10 1 10 88 11 88 1 8 08 8 66 4 48 6 fl6 56 7 66 9 07 10 08 10 84 3 11 14 8 87 7 10 10 84 Woerdan 6 8 8 06 10 38 11 66 4 18 7 18 9 88 10 64 6 43 8 10 11 88 8 46 3 84 ► 84 7 18 8 43 10 41 Oudawalar 7 07 8 14 10 46 4 84 6 03 7 4 8 88 9 0 9 89 10 6111 46 18 88 1 96 8 08 3 0 08 4 7 89 8 9 11 18 ll HOoild 7 98 8 87 9 88 9 88 10 9 11 10 GOUDA A M8TEBDAM A H 81 K D A H 0 O D A 87 81 9 48 10 67 18 10 4 11 J 6 0 7 1 8 96 10 17 10 86 AaatwdaB C St 7 06 8 1 9 S6 10 48 M 8 46 4 48 19 7 46 9 48 B8 BL 8 1 JH 10 0 1 8 1 18 16 8 8 10 18 lUl Sowla 7 88 8 08 9 18 IM 19 111848 8 4 47 8 48 7 4 8 4 M 10 aosdk ♦ Fraakliasirut 15 Hjj koopt by Toorkear rijwitlen en mosiekiaitramentsD mMr do betaling blijft Bchterwege Liebkneoht de 72jftrige leider der Daitacbe looiMl demokrataD werd in 1895 rproordeeld tot 9 rannDdeo gevaogetiia vegaos beleedigiog TftQ den Duitschen keizer io een rede gehou den op bet sociati teDcoDgrei te Brealao Van jdit roDDis wrrd appèl aaogeteekend maer de suk kon oiet bebaodeld worden zoolang de Rgkedegsittiag doorde Gister deed bat Rgkagerecbtshof Ie Leipzig aitiprask en TOrwierp bet beroep soodat t ronois Tan kraobi blgft Dq rede waarroor Liebknecbt deitgdi vervolgd word was ala t ware een antwoord op eenige aitlatingeD ran dea keizer over de Umstarz e partyen Dinsdagmorgen is tiq het Deronsbire Park Eastboroe de beer Cbarlea Pollock met een ballon opgoetegao met het Tooroemen om aldus bet Kanaal over te steken Om zervn aar was men begonutin met de rniling van den ballon die 70 oet boog is ea een omraog heeft van 120 roet deze werkzaambeden waren om kort na negen nor afgeloopen Bet voornemen was om toBscben Boulogne en Dieppe te dalen doch io geen gstal zoo de beer Pollock voor 4 nar op de plaats agner beetemmiog zgn Volgens een te Eaatborne ontvangen telegram is de lochtreiziger werkeijjk in sgn voornemen geslaagd en te balf vyf aangekomen te Domart twailf k Teertien mnlen teo Zaid Oosten van AbbefilU De eerste poging om het Kanaal per balIon over te steken dateert van 7 Jannari 1785 toen Btanchard vergezeld van eso Anerikaao den tocht waagde eu ook volbracht doch met groote moeite Minder gelakkig waren in Juni van betzelfde jaar de loebtreizigers PiUtre de Rosier en Ramaiu die er het leren bg hebben iogeacboten In 1886 den 21en Juli voer Lhoste der ballou van Cberboarg naar Tottenham den 15en September 188S was hp reeds gereisd van Botflogne naar Asbford en 7 Aagostas 188i van Boulogne naar New Romnej Kapitein Burnab stak 23 Masrt 1882 over van Dover naar Calais doch oog meerdere luchtreizigers bebben io de laatste 40 jaar dezen toobt tot en goed einde gebracht De Leodeosehe ketelmakers bebben besloten Yrgdag bet werk te staken omdat de patroons van de Tbeems werven den negenaarswerkdag weer invoeren Volgens den secretaris van de ketel maker s vareenig ID g Koight die tevenf president ia ran de Federated Trades c betreft deae werkstaking ecbter alleen de Tbeemswerven De patroons van de katoenapinnergen nit hel Noorden vaj Engeland bebben eergiateren tte Manehwter vergaderd Datr werd bekend gemankt dat ruim 80 pet vao de patrooos de voorgestelde verlaging van bet loon met 5 pet goedkenren Aan de arbeiders zat nu kennia g e en worden dat de verlaging wordt iogeroerd en deze zullen over boa hooding een atemming boaden Het patroonsverbond van de katoenweven doet aan deze toonsbeweging niet mede Het congres van spoorwegbeambten te Birmingham beeft bet ultimatom aan de spoorwegbesturen vastgeatald Da hoofdeiach is de aobturcndag voor zekere klassen van spoorweg beambten terw l voor anderen negen nar geSischt en tien oor a s bet maximum gesteld wordt voor de overigen Voor overwerk eq Zoodagswerk extrabeta ing Aan de spoor wegbestoren wordt een termgn gesteld veot fana antwoord waarna de beambten weer byeen anllen komen om over de antwoorden te be raadslageo 7 S 7 88 7 89 7 48 7 6 8 80 Hoordneht n NienwMrVerk a Hi Boltardui 7 AUcm Diudagi BotteiOaa Ctpelle HiaawHtek HootdiMbt 8aU 8 36 8 48 8 49 9 6 9 C6 1 6 08 11 8 19 6 96 9 80 6 16 8 88 4 4 4 04 11 17 Otitw 3 Wovrdon mnckt 6 Te Buobten L bestaat sedert eenigea tgd onmin tusBchen de bnren Oieaen en Hoobeu No en dan bebben er hevige woorden wiBselingen plaats Onir Oinsdair was ziilkq bet geval doch nu bleef het niet bg woorden Vrouw H kwam met een flobert gewaer te voorschgn ea loete dit op H De kogel kwam in diens schooderblad terecht gelukkig zonder diep door te dringen H begaf zich onmiddellgk naar Sittard waar eeo arts den ko el verwjjderde en door den wachtmeester der maréchaasiée prooea Terbaat werd opgemaakt Tengevolge van de vele braodsticbtiDgen die te Keulen ia den laataten tgd bebben plaats gebad zooder dat bet der overheid moebt gelukken de scholdigen te ontdekken hebbeq de bew9ners van een der wgken ip de slad de handen ineüngos agen tot bet nemen ran roor ziohtig hei ds maatregelen Welke die maatregelen zeilen zgn zal besproken worden op eeo openbare vergadering Onder de bewoners van de bedoelde wgk beerscht groote schrik daarnogdagelgkseeoiKe banner dreigbrieven outvangen Wet zgo io de laatste digen een paar aAnboudiogen gedaan maar de arrestanten moestenu wojy s het ontbreken van voldoeode gronden foor verdenking weer op vrge voeten worden gelaten De beroemde Berlgosche boogleeraar dr Von Lejdeo beeft te Moskon op het congres van geneeskondigen een zeer belangr ke voordracht gebonden over de I ehaodeliog Hü longtering taberculoK Hg wees op het gioote belang dier behaudeling omdat jaartnks ia Europa 1 milHoen meoschen aan die stekte sterven Toch bestaat er mogetgkheid haar ook in de gevolgen la beperken zooala ds bar kende inrichting van br Brebmer te Qöbersdorf heeft geleerd Als men aanneemt dat de bacterie die prof Koob beeft ontdekt de eenige oorzaak is van de ziekte dan ii de besnettiag enkel door orerdracbt mogilgk waarbg dea echter nog komen moet dat het lichaam door eeo zwak gestel en erfgelgken aanleg er toe geSigead ia Daarom moet vooral 700r versterking en harding van het lichaam gezorgd worden en tegen het overbrengen dooi de fllipate reinheid worden gewaakt pe vrees vopr overbrengen in de ziekenhuizen zeJven is blgkena da ervaring ongegrond geblekeo Evenwol is gebleken dat er tot nu toe geen afdoend genfeamiddel i gea de ziekte bestaat ook bet taberoolioe heeft niet aan deverwachtingen voldaan Tot dusver heeft de methode tan dr Bremer nog de beate uitkomsten gegevea een vereeniging van hulpmiddelen zacht klimaat tofvrjje lacht rnime voeding bewegicg rust en geneesmiddelen Bergstrakeu een zuidelijk vr irm klimaat zeeldcht in t algemeen streken waar de ziekte geen voedsel vindt zgn aangewezen al leveren zg gun volkomen roorbeboedmiüdel Eeo zeftvsM kan baat geven es ook bet noordelgk klimaat kao mits op beschntte plekken heilzaam werken Vóóc alles veel lucht eairere lucht zonder bacteriën Daarom bebooren de woonkameia en sUapkamera rnim te zgn en veelvuldig gelucht te wordefi Een tweede vereiiohte is rgkelyke voeding ook met vee vpt hj t ia weoscheljik dikwgla den patiënt te wegen Zeer acbadel k ia echter het gebruik van alcohol Matige licbanmaoefeningen port zga mede een geschikt hulpmiddel vooral die in de open lucht slapen met half open renslera eeo koude afwrgving s morgens en avonds Ook wieirgden kan nuttig zga mits onder groote inspanning Lgog slapen en een kort middagdutje zgn aan te bevelen Éen volkomen naleven van zulke voorschriften is alleen in bepaalde gestichten mogelgk De tegenzin daartegen ia maai een vooroordeel dat overwouuen moet worden Als de zieken iich meer in zulke gestichten lieten verplegen zon het sterftscgfer spoedig aanmerkelijk dalen Het is volgeoa prof Von Layden een pliebt van de overheid zulke gesticbteu lieist in de nabgheid van groote steden op te richten Twee joiTgeliedeu te Marteitle waren voor de grap met korte messen diedegeus moesten ll n f8 18 11 88 11 86 11 4 Ih ü 1 1 19 88 9 8 10 89 10 86 10 49 9 47 10 18 9 81 Jöy 3 van de Vereeniging von gepensionnaerde onderofficieren ea minderen vaa het Nederlnnd cbe leger opgericht in 1879 9n y J Maart jt nit 20 afdeehügeo en 16 correspondentscbapnen te a eu met 564 gewone leden waervan er in dit boekjaar 260 ondersteocd werden Gaat men ra dat er nu reeda flogeveer 200 weduwen ondersteoning genieten die in de plaaU ao hare echtgeoooten traden dan kan men veilig aannemen dat met inbegrip van de wednwnaars die bg bon overlgden geen weduwe aohterlieten er reeds 500 ond gepensionneerden zgn die door de Vereeniging vopr zoover zg dit vermocht werden geholpen Het bedrag rfü i cfïj loopen boekjaar t X9 d52 75 waardoor bet totaal bedrag der uitgereikte ondersten oiogen sedert bet oprichltn der Vereeniging klom tot ongeveer tweemaal honderdduizend galden De Ettirkte van de oattgorie besebermers beachBrmfroowen donateurs ea donatrioea dat zijn ag die uit znivere be ang4fllling in de Vereeniging haar meteene jaarlgksche bgdrage pt aoen was op uit Februari la volgt 101 beachermers en 26 beBchermffroowen die per jaar miasteua f 10 bgdragea of ten minste f 25 in eeoi schenken terwgl er meer dan 300 beschermers en beïchermvroowen zga die door eeoe schenking in eens van minstens f 25 in vorige boekjaren ingevolge het bepaalde bg artiktl 9 der stataten op dieo titel aanspraak bebben Verder telde de Vereeniging op 28Pebr jl 2553 donateurs en 310 doaatrices die jaarigks per hoofd vjia af f 1 tot beneden f 10 bgdrageu terwgl er in dit boekjaar roim 100 bijdragen in eens beoeden bet bedrag van f 10 inkwamen Sarah Bernhardt speelt beden Vrgdag voor den tweeden keer io Deo Haag Voor het bespraken van plaatsen stond de eerste pecsooo giiterenochtend te half vgt aan den schouwburg Te tien minuten voor vgf unr kwail nummer twee en te nrgeo nnr waren reeds 130 nummera nitgegeveui En de atatlea koaten f 8 1 De heer van Nonhnjs in het Vad is ook nit over Sarah s tegenwoordige Msrguerite en prgst tevens krachtig Deval Armand TOOHTJSimLi Het voor eenige iaren alhier opgevoerdetreurap Medeai werd gisterenavond doordeVereenigdeEotterdamscbetoonecliitflO als oerstevoonlelling in het Abonnement gegeven Dehoop dat we meermalen een stuk van vroegere jaren er et groot socces gespoeld zullente zien krggen is daardoor verlevendigd Medea ia een treurspel waarin de echte kunst aan twoord iv Zonder eene actrice als de begaafdeMevr Beersmans zou zeik een moeilgk werkniet te spelen zgn Zg was dan ook de ster die in tgeheele tuk schitterde Het is bgnaoist mogelgk deo machtigen indrnk in woorden te brengen dien de talentvolle kunstenaresop de toehoordal s maakte Haar spel an haarzeggiogskracht ontploo den in vollen f domhaar genie Wie uit de Oude Qeachiedeais zich dentocint der Argaoautea herinnert weet welk een rol Medea daarin speelt Hoe ontzettend zgp de toestanden die zg doorleeft Hartatocbtelyke liefde en haat brengen haar tot het voU foeren van vreesetgke dingen Hoe meesterlgk gaf Mevrouw Beersmans ze weer zoowel da oitbaFstingen van growelgke nrask als de teederste nitiogen van innige liefde Wg kunnen niet anders doen dan onse bewondering uitaprekan toor alles wat ze ons te genieten gaf Zg kwam als konstenarea weer io volle grootheid uit en wg waardeeren het dat zü voor ons is upgetreden en spreken deo wensoh uit dat zg niet meer zoo lang van ons wegblgft De zware rol van Jasoo waa TUd vao 8 80 8 61 9 6 8 48 9 10 10 16 6 17 7 96 87 6 34 6 41 6 47 Greeawlcb 7 66 6 08 8 09 8 16 8 86 86 10 04 10 88 1 18 10 11 10 18 10 86 10 34 10 64 11 80 8 9 87 10 09 8 47 f 8 84 10 01 7 46 8 80 10 07 10 89 7 18 7 66 9 8810 08 8 4 9 48 9 69 7 48 8 83 10 10 10 88 io htaden Tan dan haar TaiUiid Ia het laaUia gadealta van het atok beTiel hg ona het baat Bg karaat aioh in rela opiicbten meestariyk T n gna taak Majifrroaw Alida Klein ala Kranaaa waa in den beginne aoma wat tacht Haar apel waa ala ateede bo en onzen lof De Beer Br ndgeeat heeft na en dan ieta eaotonifi in zgne atani Toch had bg uok oogeublikken waarop hg de aympathie vati bat auditorinm wiit te f erwer an De boer Alex Faaaaen rerdieot ooipo dank voor zgn goed OTerdaaht spel Over heit geheel mag men etkantelgk zgn voor het konatganot dat men in dit tieurapel heeft mogen imaken Bet naHukja cEen gril werd ving en ga makkelgk geapeeld en bad bier en daar aardige trekje Vooral Marraow Van Eg den Vink waa bgzonder in baar kracht De voor ateliing waa rg goed bezocht Toob had zg aene itamprolle zaal ten zeerate rardiend Bnlteolandsch Overzlcbt Gisteravond is president Faure op de beurs door handel en ngverheid onthaald aan eeo feestmaal waaraan 750 personen deelnamen Io antwoord op een heitdronk vio Gay pre sident van bet handelatribuoaal te Parga gewaagde Faore van de diepe ontroering die bg onderroDO toen Pargs door zijne toéjuiobingen zgn vaderlandslievende genoegdoening te kennen gaf over de woorden die er te St Petersburg gswisseld waren Bet is door groote wgsbeid en politiekeojgeest zeide de president der Republiek dat de democratie zich verbigden mag over de verkregso uitkomsten De rcpublikeioBche iustelliogen waarborgen den bionenlandachen vrede ea verzekeren naar buiten een bestendigheid van meeningen en beleid zonder welke niets blgvends kan tot stand komen De president deed een warm beroep op deu Fraoscben handel omdebuitenlandsche markten te verbeteren en noodde Frankrgk op de groote aameukomst van 1900 waaraan de vreemde volkeren zoo n ruim deel i alleo nemeo De patroons van de katoeuspionergen nit bet Noorden van Fngelaod bebben in hun vergadering te Mancheslor bekend gemaakt dat ruim 80 pCt van de patroons de voorge stelde verli ing van bet luon met 5 pCt goedkenren Aan de werk i dea zal nu kennis gegeven wordeu dat de vfrloKing wordt ingevoerd en deze zallen over hun houding een itemmiag houden Bet latroonsverbood van ds katoenwevers doet nan deze loonsbewegio niet mede Het oosgroK vau spoorwef beambten te Birminghatn beeft het ut i niitum aan de spoorwegbeaturen nu va itgeatcl l De hoofdeiech is de achtnrendag voorzekere klassen van spoorwegbeambten terwijl voor nudereo negen nnr geëischt en tieo uur als het maximum gesteld wordt voor de overigen Voor overwerk ea Zoodagswerk extrabetaling Aan de spoorwegbestureo wordt eeo termgn gesteld voor bon antwoord waarna de beambten weer bijeen zullen komen om over de antwoorden te beraadslagen De Londeosche ketelmakers babben besloten heden Vrgdag het werk te staken omdat de patroons van de Theema werven den ni geDnurawerkdag weer in voeren Volgens den fieoretaris van de katelmakers vereeniging Enigbt die tevens president is ven de fede rated Tradeic betreft deze strikec echter alleen de Theemswerven In den Ooateorgkichen Rgksdag en hel Hongaarsche Huis van afgevaardigden is een ontwerp van wet tot verlenging an den voorloopigen Ansgleichc voor den tgd van ién jaar ingediend De bgdrsgen van dé beide deelen der monarchie zouden dus voorloopig deozelfden bigven aU tot nu toe De vr ag is nn of de oppositie in den GoiteBrijkache rgkadag ook egen dit vooritel haar obatroctie Steisel zal toepasneo Het moet in Oottenrgk zoo goed sis in Hongarge worden aangenomen om eenig eüect te hebbeo De regeering achgnt besloten te hebbeo zich da intrekking der taaiverordeningen en het ontsltg vio graaf Badeni niet te laten afawingen Wordt hst voorstel in OostenrÜk niet aangenomen dan zal de regeering zonder da medewerking van het Parlement beshiiten moeten nemen Ea au vragen de Dnitschers in Oostenryk of de Hongaren er toe zullen medewerken dat het absoluliame in Ooatenrgk ingevoerd worde Neon antwoordt de Paster Llogd hjerop maar Hongarge zal nog minder zgn gewicbtïgste belangen prgs geven om een Oostenrqkache minderheid in taat te stellen een ministerie omver te worpen dat haar niet aansenaam ia W sgn velen het met de Pester Llogdc mÏÏl u Hongargeo wel er toe meoewerken het parlementaire stelsel in Ooim t r ï J nven Maar de obstructie r sturen 8 PÏ i f k i de Tnsoohen Zweden en Noorwegen bestaat reeds i g raimen tgd een oneenigheid welke met deo 8 m heftigheid is toeganomeo Da Noren tehfi gelgkslelling mat de Zweden ag willen niet dat de belangen der Noren in het baiteoland worden behandeld door IZ eedsche consols zg eiacheo eigen consulaten en een eigen Noorscbe vlag De Koorsobe vertegenwoordiging heeft reeds een pasr totaal daarop bstrekkiog hebbende beatniten genomen welke door den koning evenwel niet zgo goedgekeurd zoodat zg buiten werking bleven Het 8tor thing heeft den kooiog daarvoor gestraft met het schrappen van aanzienlgke sommen op de civiele Igst de apanage van den kroonprins wtrd zeïls in haar geheet doorgestrekeo Thana hebbeo er nieuwe verkiezingen voor bet Storthing plaats dooh deze zullen niet uitvallen ten gunste vao den koning Ds radicalen ds heftige voorstanders van de zuivere vlag hebbeo reeds uu besliste overwinningen behaald vgftien zetelt hebbeo zg den gematigden es conservatieven ontrukt en nn hebben wetiawaar van de 114 verkiezingen nog slechts 69 plaats gehad dooh bet ia niet aan te nemen dat bg da overblgvende 69 de gematigden en couBervatieven de geleden nadeeiéti kunnen inhalen De radicalen rekenen er zelfs op dat zg in het Storthiug over het tweederde deel der stemmen te beschikken tullen hebben en aldus in staat zallen zg i veranderingen aan te brengen ia de Grondwet Als zeker mag ecbter nu reeds worden aangenomen dat de besluiten die reeds weewaat door het Storthing zgo goedgekeurd doch door deo koning veruiatigd thans voor de derde waal een meardemeid zullen verkrggen zoodat eg dan toch niettegenstaande bet verset des kooings kracht van wet krijgen De nieuTve zitting zal 1 Februari 1898 geopead worden De vertegeowoordigera van Griekenland bg de defioitieve vredesooderhandelingen in Eonstantioopel de beeren Mavroeordato en Stefano zgo volgens het opgemaakte plan giateren naar Konstantinopel vertrokkeo vergezeld door eeo secretaris drie tolken en drie attache s van bet ministerie Io de finanoieele commiBsie van cootrOle der Griekache fiuaociën zal Rusland vertegenwoordigd worden door de heer Snirnofif eerate lecretariS der Euisiache legatie te Athene baron Testa de vertegenwoordiger der Daitsche regeeriQg werd gi tereo te Atbeoe verwacht terwijl de nderen gevolmachtigden binnenkort zullen aaukom n De Griebscbe regeering houdt zicb zegt de Atheensche rorrespondent der TimeB die ook bovenstaande berichten geeft hoofdzakelgk bezig met bet repratriëeren der vUchtehngen en worden daaromtrent ooderbandelingeu gevoerd tosscben Griekenland eo de groote mogendheden De regeeriog van Griekenlaod heeft bg de mogendheden aangedrongen op het beritel der Griekscbe consulaten en bet terugkeeren der Grieksche onderdanen naar Tarkge nog vóór bet vredesverdrag zou zgo onderteekead De mogendheden bebbfo daarop geantwoord dat Tarkge zicb daartegen verzet omdat artikel achi der vreclesvoorwaardpn het herstel der GriekBcbe consalaten niet verplicht stelt De Torksche regeering toont evenwel goedertierenheid en beeft medegedeeld dat deze qoaestie missohieu zoo kanoen worden geregeld zoodra de Griekscbe vertegenwoordigers te Konstantinopel zgn aaagekömeo Mogelgk zal dn grBcbiedenis ons leeren dat bet einde der XlXe eenw eene omwenteÜDg in de geneeskunde heeft opgeleverd want niemand toch weet wat de toekomst ona voorbehoud Op het gebied der weteoscbsp zsl zg natuurlgk eet vooroitgang faststelleo waarvaa het menacbdom dagelgks de weldaden geniet Tot staving gevsn wg ds merkwaardige genezing die een onzer correspondenten ons mededeelt 1 Te Kadzand eene gemeente in de provincie Zeeland Holland woont Mejuffer G Brevet 44 jaren oud dia sedert jaren doof was zoo doof dat ig met moeite het klokgelui van den kort bg bare woning stsanden kerktoren kon booren alle gemeenzame omgang was haar bgua onmcgelgk geworden zg leed aan gebomoiel duizelingen hoofdpgn en onverdrageIgke jenkiog in de ooren Deze gehooraandoening was ontstaan door een begin van etterachtig uitvloeisel dat vermoedelgk ook het oortrommet vlies aangetast en eeoigazina beschadigd bad Herbaalde malen beproefde Mej Brevet de genezing daarvan en zicb ongeneesbaar wanend bad zg dao ook op raad der dokters alle gebrnik van geneesmiddelen gestaakt Omtrent dit tgdstip vernam zg door de nieovibladen dat het Instituut Drouet van Parijs eeoe dergelgke inriehtiLg te Brossel in de Troonstraat 147 bad geopend zg schreef er beoea en ontving benevens eene cooraot voor dooiheid keel en neosziekten eeoe vragenlgst tot kostelooae raadpleging dat ook aan ieder die znlks aanvraagt gratie wordt gezonden Na lezing ran Terichillendedoor dït genaes kondig Institnot bekomene genezingen besloot mej Brevet lot eene laatste poging om de nienwe geneeawgze op oitweudige toepassing vao bet anticatarrhoal papier van Dr Drouet ta beproeven dit papier werkt krachtig zonder pgn noch prikkeling op gehoororgaan Den 25n dag ontstond er reeds verbetering als t ware eeaeomwenteiiog io hsren toestand het gebommel de stekidgen de pgnen waren bgna verdwenen terwgl het gehoor aanmerkelgk was verbeterd de gene og waa echter niet volledig eu werd eerst dea 35sa dag der geneeskuar vastgesteld Thans U mej Brevet volkomen genezen zg schr ons dat baar geboot oitmuntead is en üKÜat volgaarne toe nit eeo ueoiohlievaad oogpunt dit feit door de di jbladen openbaar te maken dsar zulks nuttig kan zgn voor dezen dia vermoeden aan eene ougeneesbare doofheid te Igden Voorzflker is dit eeo nieuw bewgs vao de Qitmnntende geoeeskundiga methode waar loor het Instituat Droost oader de belaogrgkste wordt gerekend Indien bovengemeld toeval vele navolgers vindt zullen wg weldra nieowe belangrgke genezingen van doofheid door toepassing van het antioatarrbasl papier van Dr Dronet en daarbg behoorendo behandeling verkregetr mede t dep pn hebben BUITENGEWONE SORTEERING Niéuwe DASSEN ONTVANGEN A van OS Az Md Taillear Kleiweg E 73 73 GOUDA TeUykoon Xo 3t Beurs van Amsterdam Vrkni slotkrs 88 88V 7 98V B 87 86 861 7 86 14 OCTOBER BDBBL ND Ceft Nbd W 3 Va dilo dito duo H dito dito duo S HoMlB Ooi Qtudl 1881 88 4 iTiLll Insohriiving 1868 81 6 OoBTïME Obl UI papier 1868 6 dito in ülrer 1868 6 PoBTüGll Ohl mftt coupon 3 81 63 98 99 10 s 68 7 V U 107 96 36 lOoi 91 60 610 606 100 48 100 ÏOO 138 l 8 l 9 98 133 1001 80 S7 118 1047 800 8911 100 64i i 143 100 777 inav 10 100 1 o 18 1 101 103 18 107V 7t 100 38 V V 1981 106 1067 107 1 08 108 ll V 120 SW 1157 dit tiok t 8 Rusland Obl Buinenl 188i 4 dilo Goconi 1880 i dito bi Hothi 1889 4 s V 687 dito bj Hapal8sg 90 4 dito in goud leoD 1883 6 dito dito dilo 1834 SpANJIi Ferp t Bohul l 1881 4 TmiïU Oopr Ooiir eBn asao 4 Geo laeniiift serie D 6eo ie DÏRj urie O IIuidAfb Bep t obl I80S 5 Ullico Ooi Buit Si li 18B0 6 Vbnuzuela Obl 4 0Qbep 1881 AVSTERDAH Olili Ht OU 1895 3 KoTTEauAH 3ted leen 1894 3 Nbd N Afr Haude sv niiud ArandHb Tab Mg Cortifiraton DtliMaatfchappij dit Am Hypothoekb psodbr 4 Cult Ü j der Vorsteul aaud s Gr Uypolheekb iBudbr 37 Kederlaniisclie batik aand Ked K andelmaatsob dito j N W k P O Hyp b pandbr S dott Hypothoekb paudbr 3Vi rtr Hypitheekb dito S OosTKNa Oct HtuK bsukaaod BusL Hypotiieiekbaiik pandb 4 Amirika Ëqut bypoth pandb 6 Muw L ï Pr L eb oart 6 Nm Holl IJ 8poorw VI aan l Hg tot Eipl 3t Spw sau I Ned Ind Spoorwegm aand Ked Zuid A Fr Spui aud 6 dito dito dito I8V1 dito i lTlLll SooorwH38 89 A lob 8 Zmd Ital Sparmij AH obl 8 PoLBN Warschau Veeiien aaod 4 UuBL Or KusB Spw Mjj obt 4l i Battischo dito aaud t IO b 187 isv FMtowa dito aaud 6 Iwang Dombr dito aau I B KursiÉ Cii Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AUBHA Cent PacBp MiJ obl 6 Chic k Vorth W pr C v aand dito dito W n St Peter obl 1 Denver i Rio ïr 9pm rert v a niinois Central obl in goud 4 Loui8T Kash rille Cert r aaod Mexioo M Spw Mij Ie hyp o 6 Uiss Kansas r 4pct prof aand K York Ootasiok West aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif 1 byp in goud B 3t Peul Mina k Hanit ohl 7 Un Pac Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Is byp O 6 Canada Can South C ert r aand Vbh CBbIIw t Na Ie h d cO Amsterd Omnibus Mij aand Rotlerd TramwegHaats aand Nbd Stad Amsterdam aand 8 Stad Botlerdan aan S Bbloir Stad Antwerpen 18 7 ZVs Slad Brussel 1886 2 i HoNa TheiBi llegnllr iesellsch t OoBTBNa StaatBlKOning 1860 5 K E Ooit B Cr 1880 3 SlFAlUB Stad Madrid 3 1868 N D Ter Bei Hvp Bpobl eert BarKarlllke Stand Hoordreoht GEBOREN Stepbaniia Aodreai oadara S Boers ea M Geueagalgk Wilheliuat Adrianas Aotonins ouders A VermealeD ea M Ham OVFiSLEDEN L J i i itt Spak 6 m ApVERTBWTIEN Kliniek en Polikliniek OBHTBTKMB m evmMECotMtiim iToor Hpreekuren dagel kt ran IX X a Gratis Spreekuren Maandag Woetudag en Vrijdag 9 ll uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ur A GBYI OtnMsfiier lHretdur TANDARTS E CASsno Turfmarkt 171 uouda Milis IE laLlEI van 10 tot B uur kekalre ZONDAGS en WOENSDAGS Toarmiddag Mej J 1 AÜTA Wertöihundige Lange Tiendeweg D 39 Koninklijk MachinaCe Fabriek DE HONIOfiiaEMB v n H van Schaik Co g TeBtigd te Oravenh€ige HeppierÊiraai 99 en 0a labg de RegeoteaMlaan ran Z U den KONINQ ran BELGIË Indien gijhoenttt ebraikt de allerw e bekroonde en Wereldberoeipde Saperior DruirenBorst Honig Extract FLACONS Tan 4a Cta 7 O Cta en I Terkr gbaar hg Firma WOLPP Co Westhaven f OS Omdm e H TAK MILD Veental B 126 te Oouda A BOUMAN Uoordneht J C RATELANO Bolcop B ï WIJK Oudtaakr M KOLKMAN Waddirmeen Een ware 8chat Toor de ongelukkige slachtoffers der Zelfberlekking Onanie en gehe jne uitapattingen is het beroemde werk Dr Retau s z ELFBEWARL G HoUandsche aitgare met 27 afb Prns 2 gulden Ieder die aan de Tersohrikkel ke gerolgen van deze ondeo d Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgka duizend van een zekeren dood Te Terkrggeu b hetVerlagB Mi azin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzendmg van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland