Goudsche Courant, zaterdag 16 oktober 1897

Maandag 18 October J897 368te Jaargang De Cenlrale iiberale Riesvereeniging in hetl Hdofdy esdistrict GOUDA Ktesers Boveng en öemde Vereenigingr heeft in hare Vergfadering van 2 OCTOBËÜ jltot Candidaal geproclameerd voor de Provinciale Staten vacature G A van BOUWËl lI CiE tiz waarvan de stemming zal plaats hebben op VlUJDAti 22 OCTOBER a s den Heer Mr J T C VIRÜLY Burgemeester der Gemeenten Haastrecht en Vlist welke den Kiezers met den meesten aandrang wordt aanbevolen Künereeniging Burgerplicht i f U Gouda M NOOTHOVEN ti GOOB Vwrzüter D HUIJTEB SKTetaria H J NEDEUHORST FtmmgmHtUr H KNUTTEL Dr A TA U8BNDUK O M u JONG So 7404 F DIKB OUDE SCHIEDAMxMEK GENEVEE Merkt NIGHTCAP VerkriigbaM bij PEETEB8 Jz A la bgv B ran echtheid m oaohet 60 kurk steeds rooisioo van deo naam der Firma F HOPPK r fiOlDSCHE COURAM Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitiondering van Zon ea Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 iranco p r post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden bergend naar plaatgniimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Kiutiertemging Sdwimhmm en Omttreken te Schoonhoven 0 H TAN SCHEBPBNZBEL Voorlater Mr J K TAM WBKL Secrelarit B TAN GALCAR Penningmeeiter N KOOIMAN Uitnoodigfing tot deelneming 1 in de Kansen 1 van de door dea Slaat Hamburg gewaarborgd I grooto Geldloterij waarin zeker I 11 Nillloen 340 325 Mark I gewoonan moeten worden I De prijzeu van ietü veel voordeel biedend I OeldlolQrg die volgens het plan eleoht I 118 000 loten bevat tgn de volgende I D i hoogeEe prijs is eventueel SOO OOO ilark I S6prütena 10 000 mI te prijzen a 5000 Ml 106 prijzen a 3000 M I 206 prijzen i 000 M l 81 prijzen i 1000 M ISlSprijïeaa 400 M 40 prijzen a SQO M l 140 prijsen a SOO M I 869 2 prqien il 16S mJ 99cet r il 184 104 looj tSElprgz ii 4I 21 M l I totaal IS 180 prijzen I Te Zoop of teHw aangeboden EEN HËËRËNHUIS Btaud um de WESTHAVEN Wyk B N 147 Te baTragen Lange Ttendeweg D UB Het huia beTai btnedea 3 Kamen met Suite Keaken Kelder en Bmnenplaats boren 3 Kamera en Zold rerder Uei hetjei en doelmatig ingericht alemede Tan Gaa an Waterieidln Toonien Terena boren sn beneden PrlTaat met Waterleiding I WBTtl B OIrOHM D 1 A BH het reliraik daaivta geschiedt h I tuilen krUgen der Kinderen ZON DEK I DE MlNm PUN 10 000 Gulden I wordt b tuld un ham die bewyien kan dat de by mg ter inzage liggende getaig I É Bcbriften der mtstekende reguUaten van ue I Ëleetrooioterisctie Tandhalsbandjes 1 niet echt zgn SA Men leift op den naam É van dên f ahri nt U0nmT UOLTZ M I Wordt franco toegezonden tUen na 1 oiUvangst ran postzegel ad 9Ö eent door ROBEBTHOLTZ Nijmegen Wede VérkooperH gevraagd Wl © zeker yn wii d Echte l Eikel CttcaO t ontTaagen teaameirlgeteld en üêi vele proefaemingen in den Bbaiidel gekomen onde de naam des I bitrinden Dr MiobneliB TSrvairdigd op de beste maokioes in bet irereldbe 1 rcemde étobljlisaernent van Gtot StoU I hvwofc te Keulen el Cht I J r mie ztieUV I Bikel eacao I in vierkanten bussen I Deze EiktïUCacao is met melk gekook I eene aanficenaine gezonde dnnk voor d I gelijksch gebruik een 2 theelepela tib I t paoder voor een kop Chooolftte U 1 I geneeskrnobtige drank b gttval v i 1 I diarrhee slecbta aet water te gebrttlken I 1 Yerkr gboar bg Iq voomaunrte H I I Apothekers enz lp Vt Ka V K prttftn w l f 1 80 c 0 Ö0 CL è 35 GeuerwlTertegenwoordiger voor Hed r and JuHus Mattanklodt Amdterdam Kalveistraat 103 BEKROOND MET GOUDEN MKDAILLE KRAEPEUEN HOLI S Quina Laroche Staalh udende uloa Laroche HmitredUtche Kiavereenigin te Baaitrecht ia de meest kraehtige en ver terkend KINA WIJS Aanbevolen door tal vaa binnenen baitenlandsche Geneeiheerei Verkrijgbaar in flesschen ii ƒ 1 90 en ƒ 1 00 CI6ARETTEN TEGEN ASTHIA De inademing van den rook deter Cigaretten geeft den l der aan Aathtna terstond verlichting In Etui 80 en 50 Cents C i M KBOON Voor r H TAS ZANEN MULLER Seertlarü i BBOUWEE Dl KONING Pemingmeuter D EBNEMAN B B BUER J LEEUWENHOEK W DOGTEROM Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel b Hoest en Fer rou i l oplossend en Terzachiend Prga per fleacbje 20 Cent Khaifiliin HoLu Hoflevennciera Zeitt Dt pêt te Qouda bg den Beer A H TBEPE Apotheker en bjj de meeste Apothekers en Drogisten verkrijgbaar R J VAK DIJK J BREEDIIK Kiemreeniging tBurgtrpUchtf te Woerden J A P LEVENKAMP VoorHtUr Mr P W TEï 8P1LL Secretarie M S NIEKERK Penningmeetter A KNIJFF Hïn U Rietveld C MIJNLIEFF te BarwoutKnaarder Hen biede heli gele de hand De prUzen zlln door den Staat gegarandeerd Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Be3=L pxacl Ltigr xiet in ericla t HEERENHIIIS met Tll staande aan den KAITENSINGEL Wijk Q No 141 Pet Cs bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en P acht ffe Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zo der Me denkamers boven en beneden Privaat met Waterieid ng Premie van S0n 000 M 1 prijs 800 000 M 4100 000 M a 76 001 M i 70 000 M i 66 000 U il 60 000 M a 66 000 11 it 60 00 M a 40 000 M il 30 000 M ii 20 000 M fooi en echter aan het Huis Waterbespioeiing een prachtige danir met Vestibule wit marmeren Tegels 1 prijs 3 prijzen 1 prijs 1 prijs 1 prijs prijs prijzen iprgs prijs prijzen Gang met vesu p Waterleidina en geheel ingericht toriawdier VanherKoninklykef uisderJ rederlanden D wordaa dene in eenige maanden in 7 ktas m 6 Hoofdprijs in da Ie klasse bedraaKt fMark 5 L000 tygl in de Sa kl tot Sn OOO SM in de Se tot 60 000 M in de 4e tot I66 000 M ia de fie tot 70 000 M inde8e tot 76 000 M in dfl 7 toï 800 000 M e 2 met de precnia rao aOO OOO M event lo 1 00 00Q Mark 1 Voor de eerite pr strakking dia offleieal I een geheel origiiteel lot aleehte Gutd 3 60 I een half origioeel lot ateohts Guld 1 76 1 ean kwart origineel tot sleohts Guld 0 90 I De in eggelden voor de volgende klassen zo I wal ala de lijst der prijzen worden aaagegere I in helofBo aele trekkingsplaa vooniaa van h I j Wapen Tan den S aat walk plan ik pp aa I Trage gratis verzeAd I tedere deelD iD r m de lotery ontvangt on 1 gef raagd oniftiüdeUijk na de plaats gehad heb bende trekking de offioieele Irekking lijat Do Bitbetaling on rerxemling van de prijien I geaehiedt door mij direct en prompt aan de I winuers d onder de Btrengste geheimhouding L n Itdere bestelling kar men eenvoudig I l r por poatwiasel opgeven I Men wenda cioh dus met de aanvraag om I toeïeuding van loten vooï de spoedig plaaw i I hebbende trekking eoo siweilig mogalyk of I uiterlijk tot I 4 mormmBBH I met vertrouweo tot I Samuel Heckscbtr senr I Bankier en WisselVantoor in HAMBUBO I Daitscbland 2 patent H StoUen irrungeti hat Anlait tdiMimi w rthini 7i Ntwhahmuugen itiebea Hm itufe Miw luiure me s achar en H floUm m twi not etrtBl Oder in lotchm UtêRlwidim io la MtM eaierf alil Iê laimllimll iiiitttui lw ay IVriatietwi iiotf ZuutntM trilt mi tna WEG 1 2Ö XLI Jaamne v n DE BAZAR Dune M d dij Ie Uitgave 2 Se f als a ie uitg t a ir nbo n 6 gekleurd O 0 0 l I2 kl pl lbii S P een gekleurd Iraaie haedwerMaii IPSOEÏMIIER KN PROSPECTUS KM r Se bijbel e no l gek pair o J JOeen gekleurd lraai ba dw rk alroo j jjj tNrnl AN 1 ani a a Uil Wagenstraat 100 IM oude Brak van A BUINKMAN fc ZOOK BINNENLAND GOUDA 16 October 1897 Vergadariag van den Raad der Gemeente Oonda op Dinsdag 19 Ootober 1897 s na middags li nnr Aan de orde De benoeming van a een lid der Commissie Tin administratieder Stedelijke Bank vao Leening b twee leden der Commissie tot onderzoekder reclames tegen aanriagen in de plaatse ykedirect belaitiog naar bet inkomen dienst 1897 c eene ondertryzeres aan de Ie Burgerschool voor Meisjes d een onderw zeres aan de Ie KoeteloozeSchool Bet Tooratel betreffende het rapport van den heer F Siererdiok in zake de ppnaiouneètini d r gvrneenteambtenaren eoE Het vooretel tot bet in gebreik geven Tan een scheollokaal Vin do zaogrrreenigiag sCresoendoc Da onivrerp Terordeoing tot w jjz ging der Algem Poe Politie erordeoing Gisteren middag ten ongeveer drie nnr tsio bet vrater der 4de Knde verdronken het rie jarig zoontje Tan Kyzer e libera e kieavsreenigiog te Lakkerkerk heeft candidaat gesteld vor een ld voor de ProT Staten ran Z Holland den heer mr 3 T C Viroly bargemeeater van Haastrecht ïn de huishonzelyke Terfjadering van de afd a tolwyk van dan Ned Protestantenbond Dinidagavond gebonden deed de pennin tm likening en verantvroording orer 1896 97 Diarnit b eek dat de uitgaven de inkopift n met ruim f 9 hadden overtTo£fen Voor bet grootste gedeelte wai dit een gevolg daarvan en dit werd ook door het verslag van den Beer den leden in herinnering geb acht dat er deo vorigen winter niet minder dan vyt openb vergadeiin en waren gebonden aaria sprekers van elders waren opgeteden In verband met de rgksnitkeering in zake de jaarwedden van deo borgeme ster en deo secretaris heeft de raad der gemeente Waddingaveen de jaarwedden van den burgemeester sn den secretaris elk met 100 verhoogd Ook de jaarwedden ran den gemeeote Ontvaoger en van den ambtenaar ter secretarie werden elk met f 100 Terhoi gd FBIILLETOM LANGSJiGEN WEG Ze SWMg Tto en TsrTolgde toeo langzaam wik lal je alias Ttrlellon van het begin hf Ik bon een wee en zondar familie of vrienden in oen weesliuis opgevoed Ik kan mè uieta van mijn oudera herinneren maar men heeft m later verteld dat ze zeer ryk zgu geweaat Door het een of ander toeval of een verkeerde specuialie werden xe geruïneerd Mijn vader Heeft zich door een pittoolichot van het leven beroofd mgn moeder die ziekelyk waa ia kort daarna van schrik tn verdriet geatoryen Ik kwam in én gesticht en toen aaep ntijn le rla t opmerkte werd ik tot onderwiJMreB opgeleid Ik dséd mijn aorste examsn met gunstig gevoJg werd dadelgk aan een partiouhere school geplaatst en door Toorspraak w de regentessen van het gesticht kreeg ik privaat I ti dieOfilavos was zgn zusje oen gebrekkig 8 kind dat een paar jaar geleder gestorren ï had zich aan mjj gehecht en daardoor werd Ik vnendfllijker behandeld kwam in den hniselijken trmg o leerde Johan kennen Weldra hadden wij hiti S Toor z Q ouders verborgen meer Ze waren woedend op me en beleedigden mij waar ze maar konaan en had het zieke kind nie4 M unogiid myn komst geéiseht dan zouden ze JJj P rawsto wgze htm huif hebben ontzegd I ay werd dag aan dag met verwijten en bedreigingen orerladen ik met amaad en spot f maar we waren Bg koD beslait is o a beooemd by den waarborg der gooden en ziWeieo werken tot commies atempalaar te Kotterdam E van der Werff te SchoooboTeu te SchoenboTen H A M van Viavliel aide eaiaieor Wy TernemeQ zoo zegt Recht Toor Allen dat te Haarlem druk gesproken wordt over de Terreerjog Tan een mei j Beodrika Jaliaoa Ramaker oud 17V jaar ait bet ftesticht ïr t Jacob te Haarlem naar het gesticht La eustem ooder Velp De ontToeriug moet beblieo plaats gehad tegen den wil ran het meifje zoowel ala van familiebetrekkingen Het geheel der zaak schjJQt echter oog duister Ëohtér ia naar ny Ternemen de biasohop Tao Roermond door familiebetrdkkiugen lo de ziak betiokkeo Wil hebben bieromtreot een onderzoek ingesteld en bet is ons gebleken dat dit beriobt zeer is overdreTeo Het bedoelde meisje aa opgenomen in bet St Jacobs Godsbats R Katholiek Weea en Armenhois docb baar gedi ag maakte Tolgens regenten der inrichting oreri ttatsiog noodig oaar het gaaticht LareoBtein onder Velp waar streoger toezicht wordt aitgeuefesd De familie ia keoois gesteld met het rooroenen van regenten difode gaec bezwaren in zoódat de overplaataiag dan ook geschiedde Het meisje zelf scheen eTeeeeus niets daartegen te h bben doch do ze iu Lareosteia is Maandng It waq bet eertien i agen geleden dat ze daarheen weri vervoerd nu meent de familjp dat bet meisje ia minder goede banden is en beefó zg den biascbop van Roermoud men meende dat betgestiéht Larenstein onder diens toezicht stond hare gevoelens te deien opzichte kenbaar gemaakt Wut bet resultaat van diens bemoeiitig is gwweest ia ons nog niet bekend Haerl Ct Men schrift uit Veendam dat tao gevolgeder lage prgzen van bet vee dair goede qualiteit randvleescb verkocht wordt Toor 25 centP V KG Dinsdagavond werden vanwege het postkantoor te Amst rJam eenige gesloten zendingaD pakketpost waaronder Öok losse pakketleo aan bet Centraatstation aldaar gabracht nadat zü eenige oognnbükken onbeheerd opeen bandwagen badden gelegen werden zes stuks vermist alle van Amsterdam en bestemd voor De ft Tot beden zyo ze nog niet terecht zoodat zy rttrmoedetijk gpktolan zyo Het gerechtshof te Leenwarden heeft arrest ewfl7en te en Hendrik K 26 jarpn Irfnd jong en baHdra elkaar lief De geheele familie kwam ia beweging om ons wn h l ongerijaide van onze liefde ie overtnigetj want ik was immers arm De een zoowel als de ander wilde mij dwiogen hem te ze gan dat mijne liefde gotiuioheld was dat ik hem bedrogen en een vaUch spel met he n gespeeld had Ik weigarde standvastig maar was bereid lot alle mogelijke opofferingen die Johaa zelf zou verlangen had bij spijt van zijne liefde voor ray dan zou ik hem da mijne nooit door woord of d ad meer toonen Alle pogingen waren te vergeefs wejiadden elkaar lief en lieten ons door niets soli iden Ik wat nog jong bad weinig ervaring of mensohenkennis en meende dat knnde tegen geld opwoog Ik werkte hard ten koste van mijn gezondheid maar ik deed telkens weer examen en elke nieuwe akte beschouwde ik als een sport die me lang amerhand op die boogte van den maatschappelijken ladder zou btengen waarop c jn ouders door bun geld stonden Ik rekende mis natu trtijk I Ik w at toen nog ni t dat voor de meeste menaohen geld alles is da godheid waaraan zij hun ziel verpanden Het zieke kind werd geleerd zich aan oen ander te heohtea men had mgn diensten niet meer noodig ik kon dus gaan Wij s beidden met duizenden beloften van trouw In bet begin bielden wij dru ike oerreapondentie onze brieven kwamen by oen vriend van Johan Plotsaling voelde do man gewetenswroeging en in plaats van ons te waarschuwen verklapte hy alles aan Johan s vader Ër volgden hevige aoènes en Johan moest beloven niet meer aan mij te schryvon Hy is toen hier geweest om ny alles te Tertalleo en my opnieuw van z n liefde en trouw te verzskerea Sinds dien tyd schrliren we niet meer boQwer te Wildervank thans in bechteoia die door de reohfehank te Winfchoken is schuldig Terklaard aan r rdaiiterio omdat hg na het OTerlgdea zyner oadeia een groote boeveelheid eÖecten uit den boedel beeft achtergehouden ten nadeele ran zjjoe zusters en aan meineed tweemalen gepleegd omda hg die efi eten niet heeft Termetd in de memorie tan successie en toch die memorie dea 26 September 1895 voor düu bantonrdcbter te Zoidbroek heeft beeedigd ze verrolgeas eTenaeaa T rswygeade bg de inventarisaiia van den boedel op 4 October 18 5 welke aangifte hg Ifn haodeo Tan den notaris H Zareo te Wilderrank heeft beeedigd en hem Ti roordeeld tot 1 jaar en 6 maanden ge vangeuisstraf Het hof heeft ded officier ran jostitie te Winsehoteo niet oatrankelyk verklaard ia zgn Tordering betrefifaDdu de Ttrdaistei ng omdat daarrao niet dooi dea bevoegden peisooa aangifte il gftdaan en ie zooverre faf t vonnis vcïuietigd maar roor al het orerï ge beTestigd BtatOD Generaal 2 Kaux Zitting tao Vcgdag 15 October Bg de I tbaudeliog van bet rapport bvar den geloofsbrief Van Gilse bestreed Mr Teegensde ooDclnsie dar commissie omdat deze nonrechte afrekent eene stem daar aan een kiezer te IJlst een nieone kaart son zyn geweigerd raker nu bfetoogde dal de wet oitdrokkef B aikobe dat de ideuiiteit ran deoaaoTrager biyka en dit kon bier niet daardeze zga naam niet o af De wrigeriog wasdus niet ia atryd met de wet De hesr Kerdgk verklaart niet Mr Drucker de stembiljetten Vfoadsnnd te hebbea oagezien an daarondür een hiljtt te hebben gevonden dat aan Mr Heemskerk is toegekend ea dat ongeldig behoort verklaard te wordaa daar de vakjss TÓór de namen Heemskerk en V au Oilse zyo zwart gemaakt geheel overeenkomstig de mededeeting in het adr a Feenstra Altorens de beslisfliog ralt dieaea de ledea allen dit briefje te zien De beer Lobdi in verdedigde de cooclutieder commissie Daar de leden van het etembureao den aaoTrager keadea behoefde de ideotiteit met bewezen te worden Wat het briefje Woudsend betre l de commissie erkent dat hei afwgkt TAO de normale biljetten maar er z io loo Tela kleine afwykiogen in de biljetten die ten gonste Tnn Qilse zyn aangenomen Da beer Troelstri keurt af de weigering Tan een nieuwe kaart aan deo beer WieheCaossen ea meent dat deze niet het slachtoff r mocht zgn van de onkunde of de onwetendheid van den bor meester Tan IJlst Overigens meent maar komt bij ééa keer in l jaar een paar lur hier IHj is meerderjarig en zooder toestemming kunnen wij trouwen loaar dat heb ik niet gewild Zijn vader is lakenfabriknut Johan de eenige loua 00 bestemd om de zaak tot grootor bloei te brengen Had ik toegestemd dan bad by een betrekking gezocht maar ik reet zeker dat hij als ondargoschikts niet tevreden cal siju Ht wil zelf wen zaak beginnen maar het duurt nog drie jaren voor hij daartoe het geld heeft Zijn peetoom beeft hem bij teatameniaira beschikking een aanzienlyke som vermaakt maar met do bepaling dat bij paa met zijn dertigste jaar de hoofdsom in handen krijgt Daarop moeten we nu w ohten Hy heofl al Tarschöidene pogingen gedaan om geld te Isenen maar niemand wil helpen De oude vriendeo oud in jaren bedoel ik willen ziéh de ongenade van zijn vader niet op den hals halen en do jongen hebbon het zalf niet Drie wekan gelede is bij hier geweest en met veel moeite ben ik te weten gekomen hea ze hem plagen en sarren Hy heeft zoo n allerakejigst ongelukkig leveu dst het n cl vol te hondec is Ik kan wachten al was het nog tien jaar boe onnoemelijk langzaam ze ook voorbij kropen eenmaal toch zullen ze ten einde tyn Ik heb rupl en kalmte maar hy I Arme Jolian I Ik heb al vaak gedacht dat hij die ryke vrouw maar moest tronwen dooh ik kan het harde eheidingswoord niet uilsprokeR Dat moet je ook niet doen riep Cile opgew nden als hij den moed gehad heoft zoo veel voor je te lyden dan heb je het recht verloren hem too diep te grieven Uoad je met beide handen aan jullie liefde rast rMaar als het roor hem beter muf hg dat een geheel nieuw onderioek Loodig ia en niet alleen ras het hriMje door deo heer Kerdyk bedoeld De Voorzitter meent dat onafheokelyk van verdere roorhtellen gelegenheid moet worden gegeren bet bedoelde biljet ran Wondeend t bezichtigen en teboret de vergadering tot kwirii TÓrfr êéo De heef Lobmmn meent dat no de Kamer één quaeiiiena biljet heeft getien zy ook de andere qaaestieaie moet onderzoeken De Voorzitter stelt roor bet nader ondersoek aan een commissie op te dragen De heer Troetatra wenscht aanvnlliag dier eommiaele doch dit blgkt in strgd net bei reglement Dft beer Kujper wensobt de oommistie op te dragen te sckifteh de biljetten en af te zonderen alle die iets kiiders bcfzltten dan eea zwaitgemaakt Ttk Da Toorzitter neemt aas dat de commisiiedit zat doen Nadat de beeren Pgnappel e Dracker er op gewezen b ebbeo dat atleeq debyvoegingeD on Rdigr maken ia het TooraielTao den Toorsitter zooder atetpn ing aangenomen om een nader onderzoek aan eene commtisis op te dragen De Kamer is op reces De BsrlgaaclËie correspondent deraN R Ct c cbrylt De vermoorde Margarelha Hannemaon heeft terwgl zy in Uollaod woonde net haar familia te BerlgB brisfwisseling gebonden tHt wordt eerst tbnus erkend door baar moeder die aanraokelgk beweerd bad niets van baar rampzalige doibter gehoord te hebben sedert deze met Muller heimelgk bel land rerlaten had De brieven moeten hoofdzakelyk gewisseld agn toseohen d rarmoorde en baar mater Aou die bir bg haar ooders inwooüde De onde Haooemann bigft bg zga beweren det hg ran de heele briefwisseling niets afwist dë rroowliê lalden bet achter 7 yti rug om ge laan Ia de brievso die Margarethe nog lottatetyk uit Rotterdam jtan haar bloedrerwanteo schreef inuet er uooit sprake vaa geweest zga dal Muller zich tegeoorer hoer oaTriendalgk gedroeg of door het eeo of a6der aauUidioggaf om aan zga rerstandelgke vermogens t twijfelen Het w reu meeat korte brieiao geweest mat beriobleo orer Margareth a gezondheidstoestand en de inrichting ran baar huishouden eena bad zg een portret van baar kindje ingesloten hetzelfde kindje dat 66k door Muller op zeo afschnwelgtte wgza vermoord werd JoffroDW Agues Muller de vrouw Tan dea moordenaar zegt dat Muller toen bg alt JÜiigflurtd teruttkwam baar verteld heeft van vDat is het niet I Verbreek toöh niet moedwillig zoo n sohoöne verbiutenist geef den strijd bjot op ik zou niet kunnen verdragen dat ten slotte zgn ouders d overwinning behai on t Is zeker niet heel lief en zaoht maar ik kou doea wat ik kop om hunne tirannia te trulseeren door een volmaakt geluk zou ik hun later oenen dat bet boogsta voor geld niet te koop is Hè ik wilde dat ik hen naar hartelust kon plagen Wees Hever blij dat j i niet in loo n geval verkeert Ai wat je lou zeggen of doen gebroiken ze als reden om hem te treffen Nog drie jair vervolgde ze droevig drie jaar dat hij eindeloos gekwel I en gemarteld zal worden Hoe kan ik hem ooit 100 reel leed Tergotdeo Had hy me maar nooit lief gehad De tranen kwamen haar in ds oogen die strak voor zich uit staarden Ho hartelijke woordas en do warme toon waarop Cile sprsk deden jnSrouw Wilmor alle zoin eheüraching voHiczon Ze schreide on snikte en klaagde o r haar verdriet soo ala ze sinds jaren niet had gedaan Lang nog zaten ze bij elkaar tot Cile plotseling eprees Ik moet naar bel kantoor en als ik terug kom een brief aan papa schrijven j vandaag bobben we dus geen tijd meer maar morgen kom ik een uurtje praten Het was dien avond laat toen Cile naar bed ging Met een tevreden knikje herlas ze haar langen brief en hoopte op een spoedig en natuurlijk gunstig antwoord