Goudsche Courant, maandag 18 oktober 1897

r B LMiLE ZIESTESEENMG EümSPLICBT te Krimpen a d Lek en Omstreken heelt in hare verg adering van 29 Sept j l m t algemeene stemmen tot Candidaat geproclameerd voor de Provinciale Staten vacature G A van HOÜWENINGE Gz waarvan de verkiezing zal plaats hebben op VRIJDAG 22 OCTOBER a 8 den Heer Hr J T G VfflULT Bnrgewteetter der gemeenten Mamttreéht en rUêt die den Kiezers met den meesten aandrang wordt aanbevolen HET BESTUUR P TAK DIS HOOG Voorzitter J HOEI LAKE Secretaris K TiH DBK BERG Penningmeeater M BOOGAERDT Biasz 8 MAN IN T VELD Uaatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen Bij gelegenheid van de Najaarsmarkten te WOEROEN loopt op Maandag 2S en Woensdag 27 Octobpr1897 voor vervoer van DERDE Klasse Reizigers onderstaande Ta4Tai Met dezen trein kunnen ook Wagens Paarden en Vee bevracht tegen verhoogd wagenladingstarief verzonden worden iga f rblg io befc gaiiicbt dur te Uode BUr hg gftf foor dftt het geen kmoliEioDigeDgMticht mur eeo ziekeahoii wai wur meo hem had opgaaoioeQ nadat h eens op ttraai W Ijondeo een toera bad gekregen Hij had daar rertelde hg een poos moeten blaren en op warme da en ia den kelder moeien werken ofecboon hy zich weldra weer getond bad teTOetd Maar neo wilde hem niet eer laten vertrekken want men was bang dat do warmte hem weer naar bet hoofd r oa taan Jaffraow Mailer voegde er echter bg dat baar miKi wel eens meer dingen Tertelde die later OQwsaren reraoDnen bleken te tga De Eisenbahobetriebs Sekretar Oekar Bernhart in uw brief oit Londen Termeld die in Mei 1895 uameni de familie scbrittelgk en drjagend aan dr Sbaw in Beostead om ioHï htingitt rerzooht over den Rondheid toestand van den daar geïnterneerden Muller U genuwd met eeo zoster an Muller Deze bad hier zelf rerteld dat da toevallen waaraan hg voorgaf te Igdeo het gevolf waren tao en slag op het hoofd door hem ontvangen opeen van zgo overzeeaehe rondzwervingen Maar in zyn omgeving ia men eerder geneigd te gelooven dat hg door zgn ongeregelde levenswijze ia sga jeagd zgo gezondheid oodermgnd beeft ofschoon men geen stalligen frondalag heeft voor die meeoiag Ëen jonge vroow oil Fraoeker trapte eeuigeu tgd geleden io een naald die in den voet verdween en niet kon worden weergevooden In het academisch ziekenbois te Groomgen waar sg hulp zocht is daarop de voet met BQatgenstrslao gepbotograpbeerd en na was de naald doidelgk zichtbaar boven het knokkelgewricht van den tweeden toon en werd gemakkelyk verwgderd Ëene pbolographie de patiënt als een atndenketi gelaten wekt veel belangstelling in ds plaaA barer iovoniDg In een te Arnhem gehouden vergaderingvan da bewoners der Singels bleek dat h t gemeentebestaar bet plan had opgevat den weg waarlangs HH MU de stad zallen verlaten geheel met Bvogaelsch Toar te verlichten Daar men van oordeel was dat deze chitttrende varen het eigenaardig karakter eeoer toorts of flsmbouwvei lichting gehetl te iiiet zouden doen werd bedlolen het plan dat sanvaokelgk velep had toegelacbeo als een zeer geschikte hnlde der bewoners zelveu ud de Vorstinnen te laten varen De gevaarlgke n anie om records in bet onderwatar blgven te verbetpreo heeft te Stoctoo Aoterika weer een ofifer gekost GharIeiCavill lid vaiA een beroemde AastraliHcbe zwemmersfamitie wiens broeder Ernest onlangs den Engelscben kémpioen Nattall g tUgen heeft en wiens audere broeder Peroj dit jaar het amateurkampioeeschap op de lange baan heeft gewonnen Charles Cavilt waa profcsstonel bg fettigde eenige records in het zwemmen en dnikeo en te Sao Fraociaoo won bg het kampioenschap van Amerika In Stooton noudigde men Cavill uit te beproeven het record io bet onder water blijven Tan James Finney te verbeteren Dit geschiedde JD een glazen bauin in tegenwoordigheid van talrgke toeacboaw rs en tgdwaarnemers Langzaam gingen de seconden in miooteo over in ademloote spaoniog zagen de toeschonwera naar den Australiër die steeds maar bewfgioglooi op den bodem an het bassin Isg Na vgf minuten werden de omstaadera onruitig na zes minuten baalde men hem angstig uit het water het was het Igk van Cavill De sHano Kur geeft eeo tiagi ch verhaal van het vergaflu van den schoener aArvidi Het reeds dertig jaar oode schip waarvan de kapitein eigenaar was had te Gooi bg Huil kolen ingenomen voor Lttbeek Op da rais hWd man te kampen met herig stormweer Dag en nacht moest de bemanning pompen om het schip boven water te honden terwgl de kapitein matig in de khjuit bleef zitten ea zich bedronk aui whiakrj De manschappen kregen den indruk dat da geiagvoerder voornemens was het schip met man en mtiis te Uten vergaan Bg het verirtk had hg een briel outran en met de mededeeling dat zgo driejarig eevig zoontje Arvid was gestorven Üg had toen gezegd dan maakt het schip ook de laatste rei c De fttourliedfn kouden den kapitein die half waaniinoig van drookeoscbap was niet b weg de kajuit te verlaten Eerst toen de bemanniug de reddingboot bad gereed gemaakt verschweo de kapitein aan dek om met een wending van bet schip de sloep te doen terbryzeleo Na moeten jullie toch hierblyrenf lachte de dronkaard Daarna begaf hg stoh weder naar de kajoit om te driokeo Dps nachts om l nur deehle de utourman den gezagvoerder mede dat b taebip niet meer boren water te houden was en op strand gezet zoo worden Spoedig daarna zat bei vaartuig aan den grond en brak doormidden Op de achtersia helft bevonden zich de manschappen De reddingsgordels werden verdeeld doch d t kapitein wi rp den zgoen wsg Ug gat ieder der maoKbappen een borrel ao noodigda ze uit met hem op den dood te d iaken Kort daarop iloeg het wrak oiteen Alleen de beide etunriieden overleefden deze veracbrikkelgke schipbreuk Men Bcbrgft uit Utrecht Het verroer van olwassen boomeo naar bet huis Ter Haar ii weer aan den gang Thans worden deze nït den omtrek van bet Vosaegat weggehaald en met de daarvoor beitlemde wagens door de stad naar het kateet te Vleuten gebracht Vela bezoeken zoo hier ait de stnd al van elders worden raak teieergeste d wan Lnew zg meeaen het kasteel te bezicntigeo Dit is téti strengste verboden slecbta aan enkele bevoorrechten wordt de toegang verleend Anderen komeu zich op de afstand verbengen ia den herbonv van dezen ouden bnroht en zich verbazfn over dan rgkdom van den eigenaar die hem in staat stelde een lange breede oprglsan met dubbele rgen vgftigjangen eiken I en beuken te stichtei op een plaats waar voor een paar jaar de koeien nog graasden maar tot verdere bewondering wordt geen gelegenheid gegeren Minder be dan verwondering zal athaos gewekt worden door een dorpje van oudtrwetsche woningen van bakker schoeoma ker slager kroegbouder enz dat aan het einde der oprglaan verrazen is yersoholen achter een hoogen aarden wat t Ia eigenaardig maar niet aardig en allerminst fraai De keer W Sotlierlaod ook welbekeod als Victoria c te s Hage ontving dezer dagen een brie oit Parga met het volgende adres Aan den wandelaar bier stond een enge Ithe posisegel hetwelk most betetksnen Victoria f sdien baas onder de basen Al loopt hg nu wel zoo snel niet sla de baas onder de bazen Ge zult hem tonder zoeken poitvrindeo tin I Ua e toch zeker wel vinden c Bolland Door dien brief dadelgk aan t bedoelde adres te bezorgen heeft ds postdirrotie wrder bewezen zich steeds met atleEi zelfs mat port op de hoogte te houden D v Z H Bulteslandscb Overzicht De Ëoropeeiche diplomaten acbgneo in hel algemeen nog al ingenomen te zgo met den uitslag der vredetonderhaodelingen te Kon stantinopel door de gezanten der groote mogendgeden met Tewfik paoba gevoerd Het zou zeker onbillgk sgn te zeggen dat de gezanten niets bereikt hebben hon volboodeo beeft ten minste ten gevolge gehad dat de Forte heel wat van haar eiecbsn heeft laten vallen i 1 Maar een succes Het s t misschien prins Manrocordato en den heer Stefano die naar Konstaoiinopet zgn vertrokken om den vrede te slntteu gemakkelijker vallen het eens te worden met de ministars van den Scltao maar klaar ia het drfinitieve tractaat nog niet De militaire attaches reizen Zondag naar Tbasaalië en hopen het over de afbakening der greni wel eens te worden maar ten opzichte dar capitulation die de gezanten maar liefst buiten bun besprekingen gelaten hebben i i nog geen eenstemmigheid verkregen De gezanten hebben de Qriekiche ragesring die hou tussohenkomst verzocht voor het mogeiyk maken voo den terugkeer van Qriekaobe inwoners van Turkge n ar hun woonplaatsen gesntfoord dat de Turksohe regeering weigert op grond dat de deriostelling dercooBotaien niet verplicht is volgens de v redes voor waarden Dat pont zullen de Griskscbe zaakgelastigden dos oog moeten trachten geregeld te krggeo Maar waar de Ëuropeesche diplomatie zeker niet trotsch op kan zgn dat is het resallaat van haar bemoeiingen met Kreta Het moge waar zgn wat admiraal Canavaro oolangs aan een dagbladcorrespondent verklaarde dat de Krelensers nn veel verder zoudea zgn eo dat met name de Torksohe troepen al lang van het eiland zonden zijn verdwenen wanneer de Christenen in Maart maar niet de Helleeutcbe koorts badden gebad en tevreden geweekt waren met de aotouomie die hun iferd aangeboden de mogeudbeden hebben toch zeker den GriekschTin kacheu oorlog op hun geweten en zonder den oorlog zou de toestand op Kreta heel anders zgn Dat de regeeringau wel prikjes ia hun gawetens voelen bewgsen de lautate beriotitao uit verschillende plaats n Graaf Morawjef heeft aan de mogendheden een crentaira gezonden waarin hg een spoedige oplosaiog der Ereteoaesche quaestie noodsakelgk noemt Dit sohigven is door sommige diphmateo te IConstantinopel eo ook door de Turken met zeker wantrouwfo ontvangen De iVois Zlg t iMweert dat het Ëngelacbe argwaan is die in die circulaire een bedreiging van Rusland doet zien allMo voor 4le Eretensisohe christenen op te komen wanneer de andere mogendheden Diet meewerken Ën dat zal ook wel zoo weten Rusland wil eenvoudig het wel wat al te langzame tampo van be t Soropeesob concert een beetje varsnellen Uit Rome komt ook eau bericht waaruit men zon batlniten dat er inig leren ia d brouwerg komt De Romeioaohe correspondent van de Times t beweert dat de kabinetten reeds van meeoing gewisseld hebben over de Eret nsiache quaestie en dat men hoopt niettegenstaande den te verwachten t enstaod van den sultan toeb ds antonomin binnen betrekkelgkc kprten tgd ingevoerd te krggen Nu alles is belrekkelgk Maar om de autonomie werkel k goed in te voeren moetan de Turksche troepen van het eiland mogn deze troepen niet meewerken tot de ontwapening der chriitenberolking van Kreta moet een internationale gendarmerie gevormd en een gouverneur benoemd worden waarmede ieder tevreden ia er ts veel voor te zeggen dat dit alles betrekkelgk lang tal duren De verkiezing van De mayor van Groo er New York nadert snal De eene mas4 meeting volgt op de andere en de leus voor de stryd is ven de zgde der Citizens Union vtrledeu week Woensdag aangebaven doorSeth Low in de groote vergadering in Cooper Union toen hg in zijn betrekketgk korte maar pittige toespraak de vraag voorop stel da zal bet volk ret eeren of Croker eo Platt c Men weet dat de Citizens Union dezen zomer werd opgericht om voor de verkiesiogen van November onafhaokelgke candidatursn in bet leren te roepen tegenover den invloed der paity bosses Als zoodanig wees Low Platt en Croker aan ook Croker al wgst die den naam boss af en noemt hg zich gewoon lïd der partg Croker ia de boss der Tammanydemocraten sedert hg enkela weken geleden den voorzitter in naam John Sbeeban er faitelgk verdrong hg werft voor zgn eigen persooolgken candidaat den rechter Van Wjok dien hg aan Tammaoy beelt opgedrongen Ën Hlatt is de meest bdkeode boss ran Nefw York hg vecht voor den candidaat der republikeinen Benjamin F Tracy en zon beeft heeft hg gezegd nog liever Van Wyck zien zegevieren dan den candidaat der ooafhao kelgken Sath Low Ër iga vgf candidaten roor het mejoraat ran Greater New York behalve de drie genoemden Henry George die ook in 96 candidaat is geweest en zekere Gleason Setfa Low voorzitter van Columbia University is candidaat der Citizens Union ï Tracy die der republikeinen nnder leiding van Platt W ck die der democrateu ouder leiding van Croker Henry George die der Bryao democraten of zooals George zolf zoide van de New Jeffer anian Demoorary Deze vier aan den vgfden wordt niet veel beteekeois gehecht hebben den wedloop aangerangen en niemand kan zeggen wie het eerat cal aankomen Kr worden wel lal van berakeningen openbaar gemaakt zoo meent mea dat het de Ouiischers vgftig percent op Seth Low zal stemmen op Van Wyck dertig op Henry George twintig per cent dua op Tracy geen eokele Dit is leker dat de bekende en iuvloedrgke Carl Sobnrz op de geaoemds meeting in Cooper Union krachtig voor Low s oandidataur is opgekoman die ran Henry George noemde hg er eeu ran eeu braven theoriticus die hek goede wil maar wieo teaa ervaring en inzicht mangelt noo dig om een stad als Grooter New York te besturen De niouwe mayor zal aan het hoofd staan van de grootste btid der wereld na Louden mM een bevolking van 8 millioen een gvtal dat slechts door zes itaten der Unie wordt overtroffen Illiois Idiania Missouri New York Ohio en Penusylvaoia De mayor wordt voor vier jaren gekozen en zal na afloop niet herkiesbaar cgn rgn salaris i 15 000 dollar s jaars Hy beiioemt al de hoofden der departementen behalve den bestuurder der fiusDciën de comtroller wordt t elgk met den mayor de kieiers aangewezeii Gedurende de etste zes maanden van de waarnewing van zgn ambt mag by eiken ambtenaar ontstaan dien hg verkieB maar daarna alleen wegens bepaalde vergrgpen nadat bekl zal zija geboord en de gooverueur van den staat aan hot ontslag zgn goedkeuring zal hebben gehecht de salarissen dor aml tec reo door den mayor te benoemen bedragen gtzamenigkniet minder Han een kwart millicen dollar per jaar De mayor is ex officio lid ran den siedelgkeo Raad mag roede spreken doch niet stemm n Hem wordt overigens eeo macht en invloed toegekend all geen gemeeotelgk hoofdambtenaar in ds Unie bezit Voor dit ambt weoscben duiaendoa burgers New York den boitan alle partijen ttaaaden Bi th Luw zij met de Citizens Union vereeuigd willen uitsluitend good goverumentc en scity inpiorement t Zg vertrouwen faun candidaat als een volkomen eerlijk en bekwaam man en behtrgden de candidateu hter wie de bO Sea Croker en Platt zich roeren als leiders der partg madhines dte zg waatronven PosterUen ea Telegraphic Ia pluti lan d n lospictanr B J B £ dg lbrflcbt if de Boofdcommiea der pOBterg o H J Mabiaa opgetreden ala chef der Eente kid üog Algameeoe ukeD pottergeo Ten bet Boeidbeatoar Baaoaoid 1 Oei Tot commiei der poatergeb 4de klaeaa D Aeyelte lumamaruir der poatergeu eo talegraphia ta Arahem tot conmietan in poetergen en telegraphie 4de ltlaB e de raroDmerairs der poiteriiec ea telegrapbie G J D Degenaar te Amiterdam en A Terlel te Roermond 16 Oct Tot kl rk der postergen en teleg ph 2da klam M J Baak te Rotterdam telpgraafkantoer tol adeietent te Alkmaar J van Maarle eld tbana kantoorknecht aldaar tot brierengaircler te Kamperland F Kipper man tban poitbode te WiMekerke ta Beet Millingen mei E H J Regmer Be ordfrd 1 Oct Tol hoofdcommie dar poetergen de commiezen laU tot commiee der poetergen late klaaae de commiaien 2da klane P J Th Voet n Vormiïeeie ta Ametardam T J Uontgn te Amerefoort E Voorbg werkiaam bg het Haofdbeatunr en A O J Oegaen te Maaatrioht tot commiea der poaterijen 2de kiMae de commieien 3de klasia jhr V V T n mmingha te Breda en 6 F B Tan Hellanberg Hobar te Arobem tot eommiea der poetergen 3de klaaae de commiezen 4d8 kleaae J D Udo I Ie Grand eo P W Gerbere te Amalerdam Varplaatat 27 Sept De ronwelgke gdelgke lelapboniit W M C Cornaliiaan tan Rotterdam naar Haarlem 16 Oct De hootdoooimiezen der poetergen P Keg Cz tan a Hartogenboacb naar Arnhem en C C Vrendenberg tan bet aporr wegpoatknntoür No 4 Arnhem naar No 2 te Rotterdam de eomntiezen d r poetergen late ktaeae W E Carp Tan Dtreebt naar bet apooriieg poitkantoor No 4 te Arnhem B F Boekbold fan Leiden naar t Hertoge nboaob A 0 P T Hollingerua Pgpare ran Arnbem naar Leiden P J Tb Voet fan Vornv ieele fan Amsterdam naar utrecht T J Monlgn fan Amersfoort naar Rotterdam en A 6 J Oejiaan fan Maaitriobt naar het spoorweg postkantoor no 2 Ie Rotterdam de commiezen der postergan der 2de klasse J Wolteraem ran Gouda naar Maastricht en 6 F H feu Bellenberg Hnbar Tiin Arnhem naar Amsterdam da commiezen der poetergen 3de klaseé F W lomink lao a Herlottonboaoh naar Amersfoort J J ran Honifeoinga ran Qonda naar Haarlem jhr G £ ran dan Santbenrel ran Haarlem r aar Breda en J D Udo ran Amsterdam naar bet spoorwegpoatkantoor no 3 te Zwolle de comtaiasen der postergen 4de klasse U W Langareia ran Pnrmerend naer a Bertogenboacb J Greahof ran a Grarenbaga naar Osob L E Boicb tan Oaob naar Aro bem en D Aagelta an Arnhem naar Oudaboacb da commiezen der poaiargen en telegrapbie 4e klaiKi W B ran Rial ran Oodenboscb naar Parmerend en Q J I Dagenaar rao Ams erdam naar Zwolle poBt f kanloor da klerk der postergen en telegrapbie 2e kl G S W 3 ran Roaanm ran Amsterdam talegraafkantoor near Terschelling 1 Nor De commies der poetergen 3e klasee B J J L Gout rsn Utrecht inspeclie naar Amsterdam Inspectir de oommi e der telegrapbie 3e kl J Boa ran e Giarenhage near Gonda da rrOQwrlgke kl rk der poatergen en telegrapbie 3e kl C Rademaker ran Brielle naar Rotterdam telegrwafkantoor de klerk der poatergen en telegrapbie 2de klafasa K H Baschmann ran Rotterdam telegrsalkantoor naar Brielle Eerrol ontslagen 1 Oct De klerk der postergan eo telegrapbie 2e klaaae H Schippers ta Amsterdam tele graafkantoor INQEZOND EN QeaehU Rtdactmrl Hat bastonr fan de Kioderbewaarplaats albier rraagl weder beleefd een plaatsje ia uw reelgelezen blad om erenals rorige jaren hunne geerde atadgenooteu en reralag aan ta bieden ran deze zoo noltige inrichting De Kinder bewaarplaats blgft slaede aan haar doel beantwoorden In het ffeeloopen boekjaar werden Idiar rerpleegd 3822 kinderrn Merrouw A 0 WarUna en Mej Th Vit Niaowenkamp konden lot one leedwezen niet langer leden reu bel Bestonr blgren eeralge noemde om gezondheidsredenen laaUtgenoemd wegaaa aitatedigbeid Mej S Jonker nam bara benoeming aan i g blgren twee racatore dia we hopen waar rarvald ta zallen mogao tien Mat groote dankbaarheid mocht bet Baatoor wadar da jaailjjkioha toalatfa on rangan ran den Weledelgab haar T P Virnij en die fan de Stearir e Kaar enfabriek Haitelgk welkom was aao bet Bestnor hot kinderapoelgoed roor St Nicolaas waarmede menig kind rerblgd kon worden wg apreken daar oor zeer onzen dank oit Rooskleurig is de fiuantieele toestand onzer Yereeniging niet Tegenorer de ontfengateo groot f 1160 80 slaan de uilgaren groot f 1219 62i zoodsl we bet nieuwe boekjaar moeten beginnen ra t een tekort fan 1 58 82 Wg zgo met gronte zorg rerrold want de contributiea worden aleeds minder zeer gefoelige reri ezen leden wij door orerlgden en rsrtrak naar elders lan familiea die door bonne bgdrageo onze kas tzeer ateaodeo en ontmoedigend mag het herten wasr wg ran de bode moeleo rarneraen hft bedanked ran zoo menig lid zi oditt wg voor het ingetreden boekjaar een rerliea aan conlriboties te gemoet zien an t 68 50 Voor ieder die de rekening opmaakt ia bet duidelgk dat de Kiodeibewaarplaats oi t zal kunnen blgren b ilaan iqdieo e belongatelliog niet toeaeent Moet dan hierdoor zttik ene nuttige inrichting die tea doel beeft arme gehuwde moeden en weduwen lo ataat ta stellen roor b inne kinderen uit werken te gaan tan onder gaan Het Beslunr beeft nog een te goed fertronwen op de begunstigers der Kioderbewaarplaats om niet met beseheidenht id te durven hopen dat de noodige hulp haar zal worden geschooken De Kindèrbewasrplants bigre dos onze geeside stadgeuooten dringend nanberoien laat het Beatuur zich mogen rrfrhpugen iti uw hulp ala die o p eene of andere w ze zal gerraagd worden daarbij de rerzekering gevende dat bet zal voortgaan zooreel mogelgk te doen om de Vereeniging in ataud te doen blgren U mgnbeer daekzeggende roor de rerleende plaatsruimte hoogachtend Het Bentuur dur Vereeniging tot ioatand houding der Kind rbewaarplaals Wed J VAN SONSBEEK TAK LbbüWBN PffaKlente K BBAAT BoooilsDUKi Penoioginpealeresse = 5 1 C M E DOTILH S 5 M J TEN HOSCH Scholtens a S B SPBÜIJT TAN Galen f W J VAN WUCK 3 2 I S JONKRB Aüoop der Openbare Verkooping van Onroerende Goederen VEILING 15 OCTOBER te Moordrecbt Nots Fortoijn Droogleever £ a Woning en 3 Huisjia en Ër en met Klein garenbaan en perceel Weiland groot 1 hectare 26 areo te Moordrecht bg hel dorp l 7525 k P J da Knegt te Moordrecht En eene Boowmapswonii g en Landeigen gropt roim 22 hectareo te s Grarenweg en ia den Esssepolder te Nimwerkerk s d Wtgii i 34680 k K ran der Torren Jz te Waddiezreen LUST ran briereu g adres eerd aan oobeenden gedurende de tweede bol ft der maand Septomber en terog te rerttrggen door tos aehenkomst ran bft postknutnor Ie Qooda Vcrzoodeo ran GOODA Mej P ran Qamaid Breda W v Boscb Rolteidam J d Drido Snrék A Bontebil Brnsael Da Directeor ran het Postkantoor VORSTER RE 18Gli VI G lüircHTINGB WÜKK O TiAÏ SCHADE O HIBDEE KUIKEN VEROOEZAKHTf BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran Goida Gelet op de artt 6 en 7 der Jlioderwet Braogen ter slgeraeene keouia dat op de Secretahe ter risie zgu gelegd ferzoeken met bglagen ran 1 B Rtetreld te Gouda om erganning tot bet oprichten eenar spekslagerg en rookerg roor rleo cb en spek in het perceel geleien aan do Wacbtalatraat Wgk P No 218 Ka daatraal bekend Surte E No 834 2 C P ran der Luo te Waidinitfen omrergnnniog tol het oprioblan eonor sigarenfabriek met droogetg oor sigaren in ket perceel gelegen aan de Roosendaal Wgk M No 9 Kadastraal bekend Seolie O No 620 Dat op Vrgdag den 29 October 1897 dee namiddags ten Ij ore op bet Raadhuis gelegenheid ia om bezwaren tegen de gerrasiide rerginain n in te brengen en dat ged erende drie dagen rdor dien dag op de SecreUrie der Gemeente ran de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 16 Ootaber J897 Bo gemeoster ea Wethouders roorooeud R L MARTENS Oe Secretiiris BROUWEB Burgerlilke Stand GEBOREN 13 Oct Maria ondors A D de Jong en A A Heemaketk 14 Martinus Joaepb ouders P J BarteU en T A G O ran Vliet OVERLEDEN 13 Oct K Vermeulen 7 w 14 B J ran der Bree 80 j Gden Hertog 76 j 1 C Kgier 3 j ONDERTROUWD 15 Oct G L Vos 28 j au P Schouten 38 j C Soboorei 22 j en P A van Kerabergen 22 j J H Rotacheid 34 j en M C ran Vliet 36 i P Pauw ta Amalerdam 30 j en C J A den Hertog 33 j K E10LJL3 d E Zij de Damasten 65 Cts tot U e i per Meter zoowel Zwarte Witte en Gekleurde Ilenneberf if ran 35 Cte tot 14 85 per Meter Glad Gestreept Geruit met Patronen Damast etc ca 240 rer schillende Qual en 2000 rersoh kleuren Daseins etc tirtj van port en rechten in it Hf STALEN per omgaande Dubbel briefport naar Zwitserland G BeDiié3rg sZijile fabrieken K eiiK Holl z 1 H I c n BUITENGEWONE SOBTEERING ONTVANGEN A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOUDA TelepMon Xo ai ADVERTBNTIEN Mevronw de We J DUtlLHSjEBpa geeft by deze kennis ook namens hare Zusters en Kinderen Tan het overlydeo van baren geliefden Ëchtgsnoot de Heer J C G DUTILH Oouda 15 October 1897 Eenige en Alg Kenniigeving OPENBARE VERKOOPING 1 te GCUDA I 0 DINSDAG 2 NOVEMBER 1897 s roorm 9 uur m het lokaal Nienwsteeg B No 17 ten overstaan ran dan Notaris MONTUN aldaar ran Mexi bilaire en andere Eoerende Goederen als direrse prachtige en goed onderhouden MAHONIEHOUTEN MEUBELEN w o Linnenkasten en Garderobekast Buffet Canapé Tafel enz Verder andere Kasten Tafels Stoelen Qemakstoeleh Ledikanten Haarden en Kachels j Salonen Penantspiegels Olierertscbildergen Porie Manteau Lampen Porceloin Glas en Aardewerk en rerdere Huishondelgke Artikelen Voorts Tapgten Vloer en Tafelkleeden en Gordgnen Te zien dea daags te roren ran 9 12 en ran 2 4 nor Mr bestaat nog gelegenheid om goederen bIJ te brengen Fijne Inl en Fransche mwam bg SLOTEMAKBR C Kliniek en Polikliniek OBSTiSTtttE en tmXMBCOIMUUB roor t reekuren dagelgka ran 12 i o Gratia f preeknren Maandag Woenedag ea Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 r OBYL Qmeêiliitr Dirnttitr 1 WOERDEN Oyj EWATER HEKEiNDORP GOUDA MOORDRECHT NIEÜWERKERK CAPELLE ROTTERDAM Maas Sociëteit Ons Genoegen ENGLISH ROYAL EAKS BELL SINBESS KLOKKENSPELERS DüSCjilf S MILZEH Directeur e HA¥ART W J HAVART 0 KENDALL A BLRElDGE met hun prachtig Carillon van f f welloidende Klokken UITVOERING Woensdag 20 October 1897 des avoDds te 7 Mgr Prijzen der plaatsen Voor HB Leden der Sociëteit Ie rang 60 c 2e rang 30 c Voor nietleden i Ie rang f 1 2e rang f O 50 Programma s en toegangskaarten te rerkrggen bj den boekhandelaar J oa VEN en aan de Zaal Plaatsen te bespreken aan do Zaal op Dinada i 19 October dea aronds tttaschen 8 en 10 uur Uitvoering voor Kinderen op WOENSÜAG 20 OCTOBER s namiddags te 3 uar in dezelfde xaal Toegangskaarten op dezelfde plaatsen verkrijgbaar Voor kinderen beneden de IGjaar ran feden der Sociëteit Ie rang 30 et 2e rang 15 etEindersn van niet leden Ie rang f 0 50 2e rang f 0 25 Hunne geleiders f 0 75 en f0 50 Onders en onderwyzers worden roor hunne kinderen en leerlingen opmerkzaam gemaakt op deze welluidende Concerten Schoolkinderen onder geleide hunner onderwgzera betalen f 0 10 op alle rangen Militairen beneden den rang ran onderofficier betalen roor de middaguitroering f 0 50 en f 0 25 V A 2 uur nam 2 10 2 20 2 34 250 2 57 3 94 3 15 nal Rb tuiiatl k Lntd DpV D kortom UTrff AriBrPaiB Expeller Yll Is met ket Mi man saa la weeds la sn i5g Ai fcBrfaln Expeller Vat O bnlaceaie AntBrfalB Expeiler PiV 60 oeot 76 oeet ao 1 26 de i liVeerkuden la da maesta Apotheken an bu F A Rlckter t Oe te Rotterdam Te GOUDA bg ü LUGER Apotbeker Markt en bg WOLFF fc Co Westharo 198 mmm tebsoofii Tan BUS i iïGïlS en POPULIEREN ROOnEV BERGAMBACHT op ZATERDAG 30 OCTOBER 1807 dea morgens ten 1 are in bet voormalig Beehthuis De Notitiën der perceelen liggen ter inzage in de roormalige Rechthuiien ta Bergambacht en te Ammerttoi Inlichtingen zgn te bekomen tan kantore Tan Notaria MAHLHTEDE t Bergambaehl Ambachtstand Vereeniging WEDER ONTVANGEN puike Geldersche WORST A éX l cent de S ons Voorts alle artikelen tegen concurreerende prezen