Goudsche Courant, dinsdag 19 oktober 1897

No 7405 De Centrale Liberale Riesvereeniging in hel Hoofdkiesdislricl GOUDA Kie iers Bovon fenoemde Vereeniging heeft in hare Vergadering van 2 OCTOBEIt jl lot Candidaat geproclameerd voor de Provinciale Stalen vacature i A van Il HJW£i lI E tiz waarvan de stemming zal plaals hebben op VlUJfDAG 22 OCTOBER a s den Heer Mr J T C VIRÜLT Burg emeester der Gemeenten Haastrecht en Vlist welke den Kiezers met den meeslen aandrang wordt aanbevolen Dinsdag 19 October J$07 36ste Jaargang PAJRXJra mmm covrmt Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k g met uitzondering van Zon ea Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco pflr post ƒ 1 70 AfaonderHjke Nommers VU F GENTEN ADVERTENTIEN vrorden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend aar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Zeugestraat G 91 P HOND Pz GoUcLa Julêt tegenover de Waagbrug HEEFT WEDEROM ONTVANGEN EEN FLINKE SORTEERING fiin 1 iiuniin i Mfini IJ In aUe maten De e Kachel U besHat de meest elegante de doelmatiget dourhrandende Vulkaohel die gefabriceerd wordt Terena lö m Magazijnen rnim Toorzien Tan alle soorten gejoten n geSmalUeerde HAARDEN VULKACHEL8 en Tan igne overbekende solide eigengemaakte Agentaur by de Firma Wed BOSMAN te Gouda KACHELS in alle loowel eenToudige ala luxe modellen □ iri oM Voorts heeft hy een mimen Toorraad van alle soorten KOLEN en TUEt BAKKEN HAARÜSTELLBN STANDAARDS en alle artikelen zfln Tak betreffende Aanbevelend P ROND PZ Fabriek Tan KACHELS BBANDIOSÏEN enz Tevens LAKKMlilJtn SMEVERfJ l¥OLFV en € o Westhaven 198 ORAKDS MAOA8IN8 DU PriDtemps NO UVEAUT ÉS WIJ veraoeken ile Dames die ons geïUu treerd mode album voor het Wint p lcoen noch niet ontvangen liebben dit t wIU n aanvragen aan JULES JILUZOT G P rl Hetzelve wordt dan omgaand gratia en franco toogezonden Bestellingen van af francs vrij van all kosten aan huis met 5 verhooging mipMItli fcaiitoar ti BwiwJmI OPEHBASE 7ESE00FI1II te Gouda ten oreraUaD ran den Notarii G C FOBTÜUN DEOOÜLEEVÊR Op WOENSDAG 27 OCTOBER 1897 des Toormiddï js te 11 nren in het Logement de Utbichtschc Don aan den Langen Tiendewag van Ëenige perceelen best gnnitig golegen in de OUDE GOUWE to Gouda groot 4 hectaren 6 aren 51 centiaren Terstond te aanraarden TANDAUTS E CASSnO Turfmarkt 171 uouda Nadere inlichtingen geeft Toornoemde Notari niuuiJi van 10 tot S uur bekalTe ZONDAGS en WOENSDAGS Toormiddag I LECT IÜ 0T0RISCHE Hi LSB 1JES ITBrrifi OKOEPONSBRO Bti het irebrulk daarvau geschiedt bet tanden krUgen der Kinderen ZVNDKR DE llllN STe PIJN 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewgzen ban dat de by rafl ter inzage liggende getuigsohriften der nititekende resultaten van de FJectromotorische Tandhslsbandjes niet echt zjn Men lette op den naam vandenrabrikantUOmKtHOLTl Wordt franco toegezonden alleen na ontvangtl van postzegel ad 9S cent door jHOBKRTHüLTZ MJmcgBn Wederverkooper gevraagd Mej J i ALTA VerlotkunMge Lange Tiendoweg D 39 Te Koop of te Huur aangeboden ma staande aan de WESTHAVEN Wyk B N U7 Te beTragen Lange Tiendeiveg D S9 Het huis beTat beneden 3 Kamers met Suite Keuken Kelder en Binnenplaats boven S Kamers en Zoldsr Terder alles netjes en doelmatig ingericht alsmede Tan Gas en Waterieidlni voorzien Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding J VE RGEER G OUDA BeTeelt zich beleefd aan tot het schaven Tan KOPLATTEN ARCHITBAVEN en LIJSTEN ToIgeUB op te geTCn profiel Ook tot het zagen Tan TOOGSTUKKEN en verder alle zaagwork wat tot het vak behoort Met en zffnder lev ering van hout IJSpri P DIKE OODE SCHIEDAMMEK GENEVEB Uerks NiaHTOAP Verkriigbsar b ii PEETER8 Jz Als bewiji VBQ echtheid ia oaohet en kurk itMda roorsien van den naam der Firma P HOFPK Kütvereeniging Burgerplicht € tt Gouda i M NOOTHOVEN vi GOOB Vooratter D BUIJTEB Secretarü H J NEDEEHORST Pmmngmiettér H KNUTTEL Dr A Ti IJSENDIJK 0 H sa JONG Kiéneremiging Schoonhoven en Omttreken te Schoonïioven C H T4N 8CHEBPENZEEL Voortiiter Mr J K TAN WEEL Secretaru E VAS CALCAR Penningmeeiter N KOOIMAN Eaattrechtache Kieevereenigmg te Baaetrecht C J M KROON VoonitUr H TAK ZANEN MULLER Secretarie J BROUWËB Dl KONING Ptnningmeeefr D RENBMAN B E BOER J LEEUWENHOEK W DOGTEROM R J VA DIJK J BEEEDUK Kietvereeniging BurgerpUehte te Woerden J A P LBVENKAMP Voorzitter Mr F W TIB SPILL Secretarie M a NIEKERK Penningmeeeter KNIJFP üm te Biettield C MIJNLIEFF U Baruoutetiiaarder Bnaa rNKEL C Jmjxaft OPENBARE TEBEOOriHO te Mooriirecht ten overstaan van den te ïouiia resideerenden Notaria KOMNKUJkl SlOOMVl KVI KIJ n fyHI iMIS ill ASSfin HI I G C FOBTÜUN DBOOGLEEVEB op DINSDAG 20 OCTOBEB 1897 des morgens te 9 uren ten eterfhnize van den Heer A Tbttseo aan het Dorp get A en B 210 van eenen netten INBOEDEL waarby gewerkt GOUD en ZILVEB en eene groote party TURF Daags te voren van 9 tot 12 en Tan 2 tot 4 uren te zien Nadere inlichtingen geeft TOornoemde Notaris esa zju onovertrefbare 3 Cent SM€ISB BX Siparen Magazijn GOUDA A WIJDSTRAAT A 157 fl Aanbevelend l l rk k ik Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden EeEL pracla tigr 3a©t ixxgrexiclxt HEERENHlllS met TlIN staande aan den KATTENSINGEL Wyk Q No 141 HetHuis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtigeKelder Bovea 3 Kamers met achter een root Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbespioeiing een prachtigeGang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding e geheel ingerijh naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDhWEG D 29 sündfc Dnik a A BBINKilAN k ZOON BINNENLAND GOUDA 18 October 1897 De heer L M Mekz ia Ie Utreohfc bsTorderd tot Semiarii Beroepen bg da Ned Herv Kerk te Vara MTeld ds L F A Wetterbeek ran Berfcen te Nieaw rkerk a d IJael De Kamerleden Kerdyk Pyoappe Hartogh en Dracker bezi ekeo heden Jabbega pd Scboterlaod roor een onderzoek naar de werkrerecbaffiog door laodoDtgiooiugen waarran eeoigea tgd geledeo melding werd gemaaky Door het hoofdbeataar van de Hollandache MaatBcbappy rao Laodboav zgn de cweren G Yai Viater te Amaterdam P J A da Bruine te Zwgndreeht en jhr P J J Eep laer te Dobbeldam benoemd teo einde met d4 op de jongate algtmeaoe vergadering beDoemdabeerea d Oommiiiie tot wetaber zien ing voordamaat ehtppg QÜ to maken De eeirate vergadering dier commiwie zal piaata hebben op 25 deeer In het Zaid Hollandaob Kofflekaia te VQravenbl e Hdldablgk der Nederlaadrche aportwereld 1 planlieti foor een htttdcfbtgk door d Nederlandache sportwereld by gel enheid ran Hare kroning aan H M de Koningin aan te bieden bannen langtaoierhand een raaten Torm aau te neraeo £ en circnlaire onderteekend door den eerefoorz tter hek eerelid en twee baatnoriIedeD Tan den Neder Voetbal Bond de heereo W J H Uulier L J Wgoaoda J Warner en C A W Hirsobman ie gericht tot de vol ftende Nederlandsche bonden en rereenigingeu Alg Nederl Wielrgderebond Nederl Gjmnaatiekbond Naderl Harddr en RenTereemging Yelnwioke Jachtclub Militaire SportTereeniging Nederl JaohtTereeoiging Niarod Nederl Scbaaiaeurydersbond Kon Nederl Zeit en Boeirer enigiog Alg Nederl Kfgelbond Ned Zwembond Nederl Stndenten Boeibond Nederl Criokatbond Ned Kollbond Frieaaohe Kaatabond Vereeniging ter bevordering van viascherybelangen en den Ned Athletiekbond Bovengenoemd comité ia te rade gegaan met eanige autoriteiten op aportgebied en toandeze in principe voor een dergelgke betoogiog bleken te zgn beeft het t plan opgevat verteganwoordigera van ille vereenigingen hierboven door ons genoemd tot een vergadering bgeen te roepen op Znterdag 30 Ootober a avonds FEVILLETOX LANfiS N WEG Toen meneer Meastd den brief gelezen had aohndde hq bedenkelijk het grijze hoofd Kind in walke moeieinkheden breng je mij op mqn onde dag prevelde h Helpen ja ik wil wel help maar iS bet doenlijk In alk geval kan ik onderzoeken en direct natuurl k dat jonge goedje heeft nog niet geleerd te wachten Hij las den brief nog eens over sloot een paar velletjes in zijn schrijftafel eu nam de overige mede Ken brief van CUe Willem P vroeg tante Ida toaa hij eenige minuten later in de hniakamer kwam trJa en luister naar wat ze nu achryft Tk heb zoo n medelijden met die arme juffrouw Wilme ja weet wel Tda dat ondanv zereeje waarover k j yroager al lohraef dat ik alles zou willen doen om haar wat op te vroolijken en hattelijkheid te bew ien Na heb ik ean planne e gemaakt dat a zeker Eult goedkaaren Daar e geen enkele vriendio haeft blgft ae met de vaoantie altyd hier maar na wil ik eanige dagen verlof rragea kom mat de karatvaoaatie naar huia en breng haar mede O ze tal er zoo gelukkig meo tyn en ik zit ta laohen terwijl ik het Bchnjf u mag heel lieQea voor ons heiden reiageld zenden Cato heeft wel grooler ealaris dan ik maar de weelde van reizen kannen wJI one geen van beidan veroorioven dua balfacht in KrasnapoUky teneinde daar te beeliasen op welke wjjze men bet huldebatooo der Nederlandeobe aportwereld aan H M de Koningin aal knanen aanbieden Het comité beeft gemeend voorloopig de voornaamste lichamen die de verichillende takken van sport vertegenwoordigen la moeten oitooodigan tarwyl de vergadering terder kan nitmaken ia boever bieraan uitbreiding kan worden gegeven In het belang van een goeden gang vanzaken beeft men reeda bg de plaataetyke feeatcomité a te Amsterdam en a Oravenbage inlichtingen ioKewonoen wanneer soma het baUdebetooo zoo plaats vindon in den vorm vaneen optocht adresaanbiediog feest of iets vandien geelt Hbd De corr der N R Ct schraft De toepassingen der electricitett te Londen worden dagel ka menigvuldiger en meer veracbeiden Onder de zeer belangwekkende zijn de eleotriache advertentiSn zooa s men er in spoorwegcoapés ziet waar zy de stationsnamen vergezellen die telkena veranderen naarmate de trein vordert en savoads in vele gevels binnen de metropoUtMasohe middenwjjken De laatatbedo lde reclames zjjn doorgaans in gloeilichtan onaaloten doorglazen bollen van veracbiltebde klenr Sommige gloeilichten zjjn beatendii andere gaan uit en weer aan hetgeen bg vele het atkUt fflaftht van reuaacbtige woorden door een onzichtbare band in vnrige lichtende letters aan den trans gespeld Andere hebiwn voor bet verwgderde oog de uitwerking vaa bakens met wentellicbten welke op zee dniiteruhi aan den gezicbta inder met een alralenbondel afwisselen Deze gtoeilicht advertentiëai te Londen nemen alle dagen toe met telkeuanieawe toepas singen Zoo beeft men tegenwoordig geheele lichtbeelden die eerst donker zyn en dan plotseling van zelf in allerlei sobakeeringeo atra len grepen nit het leven faniilie tafreelen bestemd om de deugden van dit of dat voedsel van deze of gene zeep daadwerkelyk in het licht te stellen Levende licht fotografieën zal men no ook spoedig wel krygen Andere advertentiën met electrischliobt worden door sandwich mannen rondgedragen boren bet hoofd op dooracbtjnende papierramen maar deze draagbare electriaobe annonce scher men zyn nog niet boater in Irek vermoedeiyk omdat het vollen der accomolatora wel eens moeilgkbeden oplevert en kostbaar blgft Ken loepaaaing der eleotriciteit welke zeer in zwang komt is bet electriscbe hnnrrijtnig Terwgl de electriache omnibas en nog op eiob laten wachten althans in een preregetden dienst i Goede hemel Willem viel do oude dame hem tn de rede WBt zyn dat nu rour mallighedon t Kind ie onuiiputtelük in allerlei romaneske uitvindiugen Zij ia jong zeide hij goedig fEa weet dus niet wat ze doat vervolgde taate Ida ffDat zal je toch ciet toeataan hoop ik frWaarom niet V 3e hebt nergens gevoel voor Kan ik op het Kerafieeat een schooljuffrouw aan onze gaaten pro aenteeran P O o wat cal me nog overkomen I en half in wanhoop hief de oude dame haar handen ten hemel Kom laten wg kod bekrompen niet z n en Cile bet genoegen gunnen dat meisje mede te brengen Buitendien ia bet mij wel wat waard om te weten mat wie zij dagelyka omgaat irUaak je geen illasiea 1 Ze gaat om met burgermeisjes met hurgertgke begrippen en met kantoorlaï klaagde tante Idn Zg enoanailleert zioh elk uur van den dag ze maakt ztoh geheel onmogelijk in onzen kring ieder apot met haar en niemand zal haar ten huwelijk vragen Wat miaachien heel gelukkig is tfGalukkig f ja weet niet wat je zegt Cile een oude vr ster I Sen voorwerp van spot I Tc iaat vervolgde ze zul je inzien dat ik gelyk had Geen bittere tranen geen vl mend beroaw zal dan kunnen goedmaken wat nu bedorven wordt Haar Ida denk nu tooh eena even na AU Cile een jongen was zou je ondanks rgkdom ondanks atand goedkeurei dat hg een betrekking ver vulde f Je loon aou naar da aoadamia gegaan ajjn en siat men hier dagelgks vooral in de buurt van Charing Crosi Piccadilly en Regent atreet elaotrisohe cabs rondryden doorgaans laet m n cban er in zelfs dames beginnen zich nu te waanen aan het nieuwe voertnig waarvan gevaren en bezwaren in het gebrotk grootendeela denkbeeldig gebleken zyo Ik heb ook een rit met een electriache cab gedaan welke tussohen twee haakjes precies dezelfde vracht berekent ala een hanaom of vierwieler en ik kreeg geen berouw over myn proafoemiog De beweging is zeker oneindig stager en gelgdelyker dan met paard en rijtuig ofseboon ds gewaarwording aanvankelyli een bee e vreemd is Atooi kan men de Londensobe eiectrtsche caba ook kwalyk noemen maar zy zgn ruim want zg bieden slaobts twee plaatsen in wat men een coupé kan noemen en da koetsier of hoe men den man die het voertnig beiinort ook noemen moge zit hoog geno voorop om het uitzicht niet te zeer te bdefflmeren Mgo conducteur vertelde my dat er tegenwoordig zoowat vyftig eleotribcbe cabs door zyn maaticbappy te Londen in dienst zyn gesteld met bet Toornitzioht dat er binnenkort vele bykomeo De man zeide dat hg over bat geheel de voorkeur geeft aan de nienwerwataohe cab men bagrypt geen paard te roeren en te stallen Het electriBche voertuig ia gemakkelgk te beataren Elke conducteur i en ervaren hoarkoelsier doorgaaue een gewezen bansomkoelaier Hy moet examen afleggen en zes weken laag proefritten doen alvorens met bet verhuren te beginnen Uit Hamburg wordt gemeld dat het atoomachip Persia der Hamb A marie Liof op de laatste reis aan een groot gevaar ontsnapt is Tarwyl bet schip zicb bevond op 2 dagreizen ran het Kanaal werd brand geconatateerd in de atonrboord reaervebunkers waarin ditmaal klaverzaad was geladen Eerst werd beproefd stoom op deze afdeeling te zetten waartoe de inrichtingen getroffen zyn alsook tot tncbtdichte afsluiting De ingetreden stooni verhitte echter het zoogenaamde ossendek te zeer loodit de paarden daar geborgen onhandelbaar werden Daarop werd de stoom afgesloten en door de zywanden orerrloedig water in de ruimte gebracht naarop de bemaoning met ware doodareracbtiog binnendrong een deel der lading overboord wierp en het vuur overmeesterde Nadat bet schip to Hamburg gelost wai bleek de geheele hootgarneering te zyn verkoold Behklre de bootlaag was een asbsatlaag ter b schatting tegen de lietelwarmte aangebracht liad om Mr a of een Br a titel gehanld cd r jn maataohappehjko poatlia bad men kunnen nooraen Ëu als hg orenala Cile genoog gezond verstand bezeten had om in te zien dat hg in elk vak van atudie een breekebeen zou blgven en een andoren werkkring had gekozen wat dan F fGekbeid 1 Hg zou ona dte acbande wel baspaard bebben en atudent geworden zijn Hg zou zjo vrienden die niet preaentabel waren zeker niet hier gebracht hebben En die wèl p eaentabel wnren hadden waarschgnlijk een levonswijze die ik zou aficeuren Als dat juffertje maar half zoo Hef en goed ia ala Güe haar beachrgft dan zal het eind nog zijn dat je veel van haar houdt Moet dat menach dan toch komen Ja maar laat ik na rerd lozen I e direetsur ia op eens lief tegen me geworden maar de eer ran de orerwinoing komt me niet toe Een paar weken güleden hoorde ik Cile ben je hier Ik keek op en daar stond jhr Van Marie aw oude aoademievriend voor het loket De directeur die hem kende daar Van Marie den glans van zijn tegenwoordigheid raedr over ons stedeke laat eebijkeD kwam dadelijk naar me toe en gaf mij een paar uur vaoantie waarvoor van Matla hem op zijn gewone complimenteuae vanier bedankte Die jonkbeer had me op eens een mensoh van gewicht gemaakt maar nu was ik trotaoh en aceepteerdo de voorkomend beden van den directeur met dezelfde OBVersobilligheid waarmee ik ign oobelaefdhedeu verdroeg Eergisteren vroeg hg mg om kennis met ign familie ta komen maken en ik weigerde Het Vaderland c gaat na welke argumenten iwaarder wegen die van den minister Van Houten die hel sluitingabealoit van hetZwoIeche gemeentebeatour verwierp of die van den minister Goeman Borgeaiua die byvat ichonk aan het stnitingabealoit ran het Haarlemsoha gemeen tebesto or Hierby constateert het blad dat de letter ran art 13 Armenwet geen ricblaooar geeft en dat de toelichting tot het artikel geen bindende beteekenis heeft De meening echter dat aan de hier meer geciteerde woorden van Thorbeoke niet meer waarde kan worden gehecht dan aan teen peraoonlyke opvatting een opwellende gedachte is volgeot het VBd niat joiat Sr ia wel degelgk waarde aan te htchten zegt het niet omdat Thorbeoke ze neerschreef maar omdat ze geheel overeenstemmen met de algemeene beglnaelan die ganach oni administratief recht bebeer chen til dit dat hij adminiatratieve beschikkingen èn redenen van Staatabelang èn beginselen van recht richtsnoer vao handelen behoorea te zgn Dit neemt nu natonrigk niet weg rerrolgt het blad dat er wU kan te z geo lyn voor de opvatting van den minialer Van Houten dat het niet ter beoordeeling en besliisiug van het gemeentebeetnur staat in welke mate de ingezetenen meenen ta moeten en te kunnen bgdrageo tot ondersteuning van de beboefïigen Of ook voor d eaBing va tu blad De Nederlander dat het van belang i s ds liefdadigheid den vrgen loop te laten daar hoe meer men geeft hoe meer men leert geven Maar men kan legen het argomeol ran den minister Van Bouten aanroeren dat de atuiting eener openbare Inzameling de ingezetenen oog rolatrekt niet belet naar hartelust tot onderateoniog van beboeftigen bjj te dragen Op die wgze wordt alleen verhinderd bet beroep doen op de goedgeefichbetd in een bepaalden vorm die velen leidt tot t gedachteloos gaven om van het geianik af te zgnc En evenijoo kan tegen de redeneering ran De Nederfaader worden anngavoerd dat zoo het al waar moge zyn dat de waarIgk milddadigen ateeda meer geven naarmate meerdere behoeften aankloppen velen toch ook juist wegens te veelvuldige aanslagen op hnn tiefdadigheidsziu zich langzamerbaad van geven gaan onthouden ja wegeoa de beperktheid honoer middelen zich wel moeten ontbonden Eo dan leert men weder de jnïatbeid prezen van het woord van Thorbacke waardoor ook klgkbaar minister Goeman Borgeaiua zicb haaft laten inapireeren Het kan ook van gewicht zyo dat da liefdadigheid der ingezetenen nivt worde verzwakt of gedood door al te menig NiotP vroog hij verwonderd ffN eD tk dat k u Ik lieb nu kennissen genoeg Hadt u hot mg gevraagd toen ik hier vreemd was dan zou ik het gaarne hebban aangenomen t Ia nu te laat Ik kende n toen nog zoo weinig Dat is zoo Ik zweeg even keak ham eena aan en zeide toen met een vinnig lachje Jonkheer Van Marie had eenige weken vroeger mosten komen niet waar P Hg kreeg oen kleur van boosheid en ik van prei toen gingen wg ieder aan ons werk De surnumerairs waren een en al verbazing over mijn brutaliteit Zoo vor ik mg herinner was het de eerste maal dat ik ataundo op aw fortuin Waa ik arm geweest dan had ik moeten zwggen Bg dio gelegenheid begreep ik ook hoe moede den menach leert huichelen liegen en itedriegen Ik vertelde het aaa Biefting die er van aohrok en voorspelde dat de directeur het rog nu recht lastig zou maken Ik heb hem uatuurlgls aaw uit den droom geholpen Biefting is altijd aj n goed voor mg hg herinnert me telkena aaa Bon j vaat beatoten Oils haar zin te geven P vroeg Ida nogmaaia haar broer in de rede vallend Ja En welke kamera moet dia deftige jonge dame dat tohcoljuffertje hebben ffKiet tóó Ida Je moet het melqe niet zoo oeremonieus ontvangen De kam r naaat die ran Cite moet je haar gevni