Goudsche Courant, dinsdag 19 oktober 1897

OTTIRDi M 6 O U D i 10 1 11 S5 11 50 18 87 10 8 10 8 10 48 10 48 4 10 4 4 6 80 6 85 17 4 60 8 4 61 84 6 04 41 4 89 6 10 5 40 56 4 DEN UAAO eoVDA 16 6 61 7 85 8 40 8 88 11 64 18 08 18 47 81 7 10 1 46 8 18 8 00 GOUDA DEN n ika Ctoaa Z h ini MoMV p Ue ïoBtemeer ZegHMid Voorturg Hag O 1 io 6 80 8 16 9 88 10 14 11 16 18 16 18 8 1 81 8 46 4 48 5 85 6 64 8 111 841 68 C 88 8 6410 10 88 11 ïk 7 48 8 48 f l 0 OJ 10 18 ïj 7 68 8 61 1J S1 1 T 8 018 08 1 06 f l H g8 B 4 1 80 7 48 8 8S 9 46 UTRECHT Q ODD A 66 8 88 10 11 10 85 Utnobt SS 7 45 8 49 9 80 10 15 10 88 11 88 1 8 08 3 56 4 48 5 86 I 5e 7 6 1 10 10 84 WMlden 63 S Ot 10 38 11 66 4 18 MS 94 7 18 8 43 10 4 Ottdevata 7 01 8 14 10 48 4 84 4 7 89 8 69 11 18 11 18 Goud 7 98 8 87 9S 9 58 10 69 11 1018 111 38 3 40 4 31 5 80 8 01 = 7 99 8 88 o o l D 1 U T X C H T 84 1 68 8 81 S 01 10 18 10 61 18 00 18 68 8 80 8 11 4 06 11 14 87 8 10 11 88 8 46 8 84 8 88 0 9 80 10 61 11 45 18 88 1 86 8 08 8 50 5 08 AU9TIRDA H e O O D A 1 6l 8 10 9 06 10 48 8 63 3 46 4 48 8 09 9 11 10 11 11 lU 8 18 4 41 l 7oïl wVo 4 u 5 t 7 61 S 88 10 17 10 35 A t d O au 1 8 1 1 5 1 10 1 H l Oo d fnldiga ioroeping Tanwege ie veel beBtnrea in Mn tekort tydbefttek c Uet sckynt ods daatbg goed gezien ali de gemeeatebeatareQ minder fnoiel cijo tegeooTer opeabare iazameliogea van elders geTeatigde rerepoigitigeo dan Tan die welke in de gemeente vAi thalt bebooren Reeds omdat het dikwyU oomogelgk is de zekerheid te Terkrögeo dat die elders gereatigde initelliogeD niet vallen in de toepnssing tbd het laatste lid Tan art 7 in welk gerat de openbare inzameling ongeoorloofd ton zyo Maar boTendien omdat de penningen die elders geveitigde veraenigingen ten goede komen licht aanleiding zgn dat de gaveu Toor de in eigen gemoenta ga vettigde instaUiogen minder raiiu vlosien In strgd met de meaning van het Weelc bUd T h Rechte zegt het yad De armenwet wil ds armensorg plaatielgk georganiaeerd hebben en erkent aU de orerheid die in geval an onTermjjdetykheid hnlp moet bieden allet D de gemeentelyke overheid Welnn dan is bet zooder twyfel ean geme n telgk belang dat die geTaHen van onTermydel khaid beperkt worden en al wat dm knn medewerken om de ia de gemeente gevestigde initallingao fidaatieel krachtig te maken alt ÏD den geest der armenwet Men behoeft tooh wsarlgk niet te vreezen 200 hesloit het bUd dat beperking dét eindelooEe collecten waarmede het publiek wordt Ia tig geTalIeo noodlottig sal werken op den liefdadigheidazio Ëar het omgekeerde ia waar Is het stelsel van openbare col acten niet absolaat te Tcroordeeleo het collecteeren voor allerlei ioatetlingen en allerlei doeleinden soms half bekend soma weinig aanbe elenswaardig werkt gedachtelooa en nnltalooB geven in de hand Evengoed ala de openbare bedelarg kan het openbaar collecteeren den ingezetenen een ergernis en een overlaat zyo Waar np de openbare straat gbvraagd wordt of de ngezateuen in t openbaar aan da hnizen worden lastig gsvallen kan het eiscU van goede politie worden dit evengoed als opp obare bedelary tegen to gaan Ën waar bovendien het belang tiener goede plaatseiyhe armenverzorging eiiobt het beroep op de bennen der ingezetenen tan bate van e ders gevestigde instellingen te be perkan daar zgn er twee redenen oor één om de administratieve jnrisprodentie tea tejoicbau die dit tegengaat Toor zoover het kan worden tegengegaan Door eene commissie nvt de ofdeeling Utrecht vaa do Maatsobappy tol bevordering der Boawkonit ia een rapport nitgebraoht over de vraag welke middelen zgn aan te wenden om het boawen van alechte haÏMn en bet gebrnik van a echte materialen tegen te gaan Het rapport is belangrgk om da byzondarheden die er in worden medegedeeld maar een bepaald middel tegen dien toestand bevat bet niet als men terwille van grooter winst kÏQ verknopen ol verhuren goedkoope hniieu laat boDwen van elachte materialen door niet bekwame architecten en werklieden kan Kgk noch Gemeente daartegiin veel doen Slechts algemeene regf len kunen worden gegeten en toelicht gebonden op deinriobting daar niet de boaw in alle onderdeelen kan beoordeeld worden Alleen zouden zg dio hypotheken geven wat nauwlettender mOeten zyn zoodat men voor den bonw van zntke slechte hoiien niet zoo gomakkeiyk geld kon bekomeo Hierdoor zon da apacnlatiebonw worden belemmerd Als het publiek zulke huizen niet kocht of fannrde zou het bouwen ervan uit zich zalf ophonden Maar de meeste menschan vragen meer naar hetgeen goedkoop ia dan hetgeen goed ia ook al bedriegt in dit opzicht de zuinigheid de wyaheid Hoordreaht KieuirerVerk OapeUa Botterdam RoMerdaaA Oapelle Kioaweikark lloordvaoht Cteada 4 46 6 58 4 55 0 1 04 11 6 11 t 5 1J 85 118 118 08 48 t t Uoad 6 80 Maw 5 S5 WmhI 5 48 IMtMkt 08 7 4 r 81 9JI 9 48 10 60 aoadt 4wl du 0 81 87 8 1 Kort geleden werd heel Kenlen in opatand gebracht door en schandeiyk voorval ean volkomen onbesproken dame waa op btraat door een politieagent aaDgegrepeo en op rnwe wi zn naar den potitiepoit gebracht een poos in arrest gehouden nadat zy baar naam had opgegeven die ongelnkkigerwyze geleek op den naam van eao dame dia o dar politietoezicht stond Bet slachtoffer van de lompheid van den agent lerd gevaarlijk zitfk door de ootsteltBnis tegeu den ent zelf werd een onderzoek ingesteld maar op last van hoogerhand mocht de man niet vervolgd worden Ook buiten Kenlen wekte dit voorval heel wat ergernis Thans komt uit Mainz een bericht waaruit blykiriioe de onschnldigate niet alleen gemakkeiyk in hechtenis genomen kan worden ponder eenige aanleiding zgner gda maar hoe mén geheel onrechtmatig in arrest kan biy ren Iemand waa beschuldigd 400 m k verduisterd ta hebben hyzelf beweerde dat hg ze verloren had Een achrgver van de gevangeoin waar de dian ïn voorarrest gehoonen werd nam 9 mark weg die den arreatnnt toebehoorden en om zgn diefstal ta verbargen ve nietigdo hij tevens de stukken die op diens znak betrekking hadden De arrestani ia dientengevolge zes maanden in arjreat eebleveo zonder dat iemand zich om b m bekommerde Men vraagt zich a hoe zoo ieia mogelgk was terwgl de jnstitie toch Tan de laak wist en de inspeoti a geregeld moeten pUata hebben Er is nu aen streng onderzoek ingesteld Onze Loodeniche correspondent aohrgft uit Chatham dd Vrijdagavond De ontdekking dat Gastav Muller de moordanaar uit de iiichooterhoschitraat in het werkhuis te Chatham is geweest alvorena naar Loiiden te komen op de manier in myn vorigen brief beeohre en zie N R Gt van 10 Oct heeft mg beden blerhenen gebracht Hoeik dat ontdekt heb Wel het doet er jnieta toe Laat mij liever terstond zeggen dat een onderzoek van aen paar uren in de oude boeken en papieren der Medway Ui iom alhier waarby da klerk en de doctor welwillend de gewenachte in lichtingenjgaven het feit bevestigd heeft waarvan zg allereerst door mg gehoord haddan het feit n1 dat Gdatav MttUer komende uit Nederland en dns niei uit Fraukrgk gelgk de Ii an den 19n April 1893 aan df Sbaw te Banttaad medadeelde van 21 tot 29 Maart daaraan voorafgaande geweest ia het nrmeDhnis te Chatham en niet voor de eerste maal gelgk men mg daaf wist mede tedeeleo Hg was er integendeel al zoovele malen geweest dat hy er bekend stond ata de Dntchy Hollander Maar terwgl hg vot Maart 893 ta Chatham logeerde els ean casual warkc d w z als een voorhygangnr werij hg daar p Uaart lan genoemd jaar verpleefïd in een Jer ziekenzalen op zgn eigen aangifte ah leidende aan Dit voorname punt kon heisas niet worden opgehelderd aaoftezien he zickeorefiister juist Tan het voorjaar 1893 niet meer bestast ala zijnde verbrand op het zonderlinge bevelschrift der armbeatnnrders Doch ofschoon ik ongelukkigerwgie bet pörtiet van Gnstav Müller niet kon overlettgeo was er hoejienaamd geen twyiel aanwezig of hg en de latere moordenaar zgn een en dezelfde persoon Vooral dr Bochanen de armendokter wist zich den man zeer goed 4e herinneren als zgode onder de behandeling ge weest Maller ia op 29 Maart 1893 te Chatham ontalagen krachtens zgn eigen verzoek en ia toen volgens zyn zeggen naar Londen gegaan waar hg aen dag later in Sonih Wark il aangehouden Hg moet dns per trein zgn gereisd vermoedelgk met geld hem gegeven door den Daitschen consul te Rochealor Maller gedroeg zich te Chatham even orden telgk ala te Banatead Van dronkenschap vallende ziekta of hallnoinaties ia daar hg hemniaa gebleken N R Ct De atnkstryksters bg de firma Palthe te Almelo hebben genoegen genotnen met de loonswijziging De staking is geëindigd Men meldt uit Almelo 8 41 10 13 Dezer dagen deed het bericht de ronde ala zon de firma Hedemaa alhiar bezig zgn ait de boeken eend loontyat samen te stellen waaroit zou bHiken dat zg g euiddald f 2 85 per getoDv d i voor ean wever f 8 55 per waak uitbetaalde Maar het thans bestaande conflict is niet onletaan ait een loonvertchil tuaachea haarea da wevers de laatate hebben dan ook het werk niet gestaakt maar hebban gedaan gekregen Zy verlangen dan ook nietd liever het werk hoe oer hoe liever te hervatten en ook volgens het hastaande loontarief Het verschil bestaat toaachan de firma en de aste loonarbeiders wier loon Tarieerde van f4 tot f6 per week terwgl zg voor de overwerkuren geen vergoeding ontvingen Hun eiscb wM f7 loon per week en vergoeding voor overwerk Hierop wenachte de firma niet in te gaan en van daar da ataking Zooala uit borenstaaode blgkt heeit de staking met het loontarief TOor de weTers niets te maken Wia heeft niet Tan den Gordiaanachen knoop gehoord dien niemand ontwarren kon doch Alexander de Groota met zgn zwaard dooi hahte aldus het orakel waarmakende dat wie dien knoop lo maakta de wereld zon veroveren Die knoop heette naar een Pbrijgiachen koning Gordioa een voormaligeo boor die ook al door een godspraak op den troon ia gekomen namelgk eeo waarby het berstel van orde in het land werd beloofd ala de eerste persoon die men hij een tempel op een boerenwagen door twee runderen getrokken aantrof tot koning werd verheven Dat was Gordios die ter herinnering aan dit feit den wagen waaraan het juk der runderen met een kunstig gelegden knoop was vastgemaakt in d n tempel liet bewaren Qy Htiobtta de stad Gordion die in den Romeinschen tijd Juliopolis werd genoemd maar sedert verdwenen is Zóó zelfs dat de ligging ten eenemale onbekend was Nu oolaugs hebben twee Doitsohe reizigera de beeren KSrte en Naumann op een ontdekkingatocht in Klein Azië de plek waar de Terdweneu stad volgens oude schrgvers gelegen moest zgn nagegaan en in het dal van Sakaria waardoor thans de AnatoU oha spoorweg loopt bg een dorpje Pebi uitgestrekte sporen geTonden Tan een groste stad die zg voor het oude Gordion honden Eerst nit opgraving zal kunnen bigken of dit jnist is Krankzinnig of niet ïo 1890 achreef mr J W Spin een hrochpre naarin hg den toönraaligen roioister ran Binue4ila id ohe Zaken jhr mr A F deSavornin Lohman verweet dat deze 6 Janaari 1886 met dr A Koyper en eenigen z ner aanhangere zich meester bad gemaakt van deNienveKerk te Amsterdam De schrgver dier Irochnre zon vervolgd worden maar men talmde tot in Dec 1890 het bericht de ronde dued dat mr Spin wegens krankzinnigheid was aangebonden en naar het gesticht te Mederablik fffvoerd Later werd hg naar Meerenberg overgebiacht en bet vorige jaar nanr aVeldwak te Ermeloo waar bg nn nog ia De heer B Bgmholt uit Uffelte achrglt thena in de Te o a bet volgende In April van dit jaar bezocht ik mr Spin te Veldwitk Ik had hem niet geziea sedert Febr 189 X toenmaals wonende te o Gravenhage Én ik was verwonderd hém zo weinijit veranderd te zien Precies als voor zeven jaren zeer nerveas ja maar zooala er zooveten zgn belangstellend in allerlei qu iestiëo op politiek en sociaal gebied informeerend naar het lot van oude kennissen enz 1 44 1 64 0l 8 08 8 14 8 08 4 06 7 9 Ik verbaaade my er over dafeen ontwikkeld man als de heer Spin zeven jaren in verschillende krankzinnigengestichten kon doorbren gen zonder stapelgek te worden In zyne nervensbeid bet kenteekeu van een of anderen vorm van krankzinnigheid wat ik als leelc niet beoordeelen kan dan is die krankzinnigheid toch zeker van zeer oo hnldigen aard als ze hem veroorlooft zich mondeling en achriftetyk goed nit te drukken maar tegeiyk ongeneeslijk als de patieut er na een zevenjarig Terhigt in krankzinnigengestichten nog niet van genezen is Maar welk motief beataat ar dan den heer Spin nog langer geTangen te honden gescheiden Tan vronw en dochter Men leze zgn artikelen over de zaak der gebr Hoogerhoia in hat Frie8ch Volksblad en Trage zich af of dat het werk van een krankzinnige is Ia het niet Tersohrikkelgk e n ontwikkeld mao als mr Spin joren achtereen te midden van gekken te laten leven En tuigt het oiat voor den adel van gemoed van een man die zelf opgesloten nog pleit voor de vrglating van anderen Wordt bet niefc meer dan tyd dat de zaak Spin onderzocht wordt c Een voormalig officier van gezondheid ta Aramon Gard Orgeaa genaamd die meende TÓor jaren bg een nit po itiakeu hait geboren proces dat bg Ter oor onrechtTaardig behandeld te zgn schreef sedert oponigk hoonende brieven ann allerlei magistraataporaonen in de hoop Tan deswege voor een Dof Terv Igd te worden als wanneer hg het bewgs zou mogen leveren van zekere aantijgingen en zijn tegenstandera beschamen Toen da betrokken toagiatraten er zich niet aan stoorden schreef hy een nog erger brief aan den procurenr j eneraal on dreigde dezen net ded dood Nb werd bg wel vervolgd maar alleen wegene dit laatste dns weder correctioneel en is no tot vier maanden gevangen s en in de koeten veroordeeld Kunstmatige regen Men neemt eenfflasin den vorm van een cilinder ongeveer 20 c M hoog en 10 c M in doorsnede valt het tot op de helft met sterken a cohol 82 procent bedekt het met een porseleinen schoteltje en verwarmt het in een waterbad Dit verwarmen moet tamelgk lang duren opdat de vloeistof het geheels glai en bet ric pêltje een verhoogde temperatuur verkrggen en er een zeker evenwicht tnsscheo hen gevormd wordt Men mag den alkohoï echter nooit laten koken Wanneer rapu allei n altfa nit het waterbad neemt daarby zorg dragende de vloeistof aiet al te zeer in beweging te brengen en het op een houten tatel neerzet ziet men na verloop van eenige minaten alabetachotettje voldoende afgekoeld is dat da alkoholdampen die zich rgkelgk ontwikkelen zich io de nahgheid van het schoteltje beginnen te v rdichten Weldra worden er rfoideiyk zichtbare wolken gevormd die zich op hun beurt in fijne regendruppeltjes oplossen welke a een ontelbaar groot aantal loodrecht en regelmatig op de vloeii tof tarogy allen Met het borizontaal miero coop gemeten hebben de druppeltjes gemiddeld een doorsnede van 40 50 duizendste millimeter Sommige zgn grooter andere weer kleiner Dit belangwekkend sohonwspel kan wel ean half nnr dufnn In het eerst stggen de dampen tot bet fchotehje op Naarmate het geheel afkoelt dasSt natnnrlgk ook het nivean waarop de rerdicbting der dampen plaata grgpt al meer en meer en m u oeemC alleen boven d wolkenatreek een volkomen heldere zon waar Op deze wgze beeft men io t klein den geheelen waterkringloop van dan dampkring vóór zich De verdampende vloeistof stelt de lee voor heel var daarboven is de blauwe tucht daaronder zgn de wolken die zich in nerkelyken regen oplossen en deze keert tot d iee terug Het verschil is dat alles hier in plaats van door water door alcehol gei ormd wordt Wanneer men dadeiyk na bet wegnemen vanhet glas uit het waterbad het warme aohoteltjedoor een koud vervangt wordea de temperatnursveraohillen in bet glas aanmerkelgk grooteren ziet men bovenvermeld proces in veelaterkeren graad wervelwinden en r enbogendopn zich dan voor Vr t d D 7 85 7 f 9 47 9 64 10 01 7 46 8 80 10 01 10 89 orjAïlo siW So III IK t O 9 8 8 9 49 10 34 11 10 8 45 H 10 7 41 8 49 i l 1 4 Vrgda aToiid deed een dienstmeisje te Amsterdam een boodschap vergezeld van een groeten hond Een reohereheur van politie eiscbte i eo hond op zeggende dat bg gestolen nas Het meisje waa echter zoo verstandigi den bond niet af te genn o atalda TOor geum iiiyic uur bet huu baan meesters te gaao De mBD wilde toen met geweld baar den bond ODtoemeo maar hg werd door aoderea io zya poging verhioderd en men ging geumealijk opmarsch gerolgd deor eenig Tolk By Ae woning genaderd scheen de 2g politiemaa t tocb maar veiliger te achten zich te verwgderen Cit Breda wordt aan de Tjjd geaohreven Werd er reeds meermalen doer ons op gewezen hoe tot meer dan één jaar celstraf veroordeelden tengevolge van die straf n of andere wekte beloopeo en werd toen door ons als voorbeeld het geval aangehaald van een gevangene te Breda dio als gevolg van t Bitten een levenagevaarlyke operatie in het ELK gasthuis te Breda moest ondergaan van welke operatie hy opkwam doch welke niet de oorzaak zjjner liekte kon wegnemen thans is bg kon beslnit aan dien gevangene kwflt scheiding verleend van de rest zgner celstraf van drie jaren waartoe hg den 2n September 1895 werd verootdeeld Ware het niet wenschelgk dat van Kegeeringswege eindelgk eens een enquête werd f eopend oiu na te gaan of inderdaad langQrige eenzame opsluiting slecht werkt op den gezondheidstoestand der gevangenen aUicbt zou dan die enquête ook oorzaak worden dat er verandering kwam in ons strafstelsel en dat men bv door deportatie elders Uet goedmaken wat hier te lande werd misdreven of wel dat men hetzelfde in ons land beproefde door gerangenen aU heideontginners te gebruiken c Er is in de Alpei veel sneenw gevallen De meeste toeristenspoorwegen zgn versperd en daarom is de dienst nu tevens maar voor dit seizoen geëindigd Ook de kudden zgn naarde dalen temggebrocht Zooals wg reeds meedeelden zgn te Ternowol bg Tirespol in Rusland opnieuw Igken van leden der fanatieke secte opgegraven welke secte zich met het grootste genoegen aan een verschrikkelgken dood heeft gawgd Men vond de Igken van een onbekende non van een achtjarig meisje van een veldarbeider en zgn 6 jange dochter en van twee onherkenbare Tolwaaaen peraoneu Kowalew het hoofd der sècte verklaarde desgevraagd te hebbeu geweten dat de arbeider en zgn dochter het voornemen bodden zich te laten inmetselen Kowalew weigerde de plaats aan te wgzen waar zich de overige leden der sectie ten getale van 26 k 30 moeten bevinden Buitenlandse Overzicht De Libertéc welke een officieas blad wordt genoemd bevat eenige bgzonderheden om trent de controle welke op de Griek oha fioancijitt zal wordao uitgeoefend En inaien deze luist zgn kan man zich roer goed de Terbalgenhaid der Qrielieo be rgpen want over het beheer der geldmiddeled vaa den Staat zoUen zg letterlijk nieta meer te zegt en hebben der Griekache regeering blgft niet het minste rpcht meer over om over d atBAts inkomstan te beschikken Griekenland scbgnt als het ware onder haar eigen staatspapieren ta moeten worden dood gedrukt Elke der zea mogendheden aldus de Li berléc benoemt eeo controleor welke benoeming door den koning van Griekenland binnen een beppalden termgn moet worden goedgekeurd wanneer deze termga veratreken is zonder dat Griekenland iets van zich heeft laten hooren wqrdt aangenomen dat de Grieksohe regeering de bennemingeD goed keurt De controleurs worden benoemd voor den tgd van vgf jaar en kunnen na afloop dezer periode onmiddellgk worden herbenoemd Op de kassen dezer commissie mag geen haslag worden gelegd enrgzgu niet onderworpen aan de wetten des koninkrgks De maatsehappg dar Griekache monopolies staat eveneens onder haar toezicht en is verpicht al haar kasfietd aan genoemde commissie af te dragen Elke Wflttelgks bepaling welke met deze vooraohriften in atrgd i8 wordt als nlettig beschonvrd Het ovaracbot dat door het tolheatnur an de regie is verkregen wordt gesteld ter bescbikkiug van den minister van financiën opdat deze instaat zg de aobaldhrieven te voldoen welke nog niet betaald zgn Indien er verschil Tan meening ontstaat tosacfaen den contr61e commis8ie dan wordt het geschil onderworpen öf aan een door de mogendheden aangewezen rechtsgeleerde öf aan een scheidsgerecht hetwelk bestaat nit drie door de m endbiden aangewezen leden die in hoogste instantie vonniaaeo Verschil van meening tnsichan de commissie en de mooopoÜemaatachappij wordt onderworpen aan bet oordeel van den koning van België of den president van Zwitaerland Kike besUsBing der monopolie maatscbappg moet onderworpen worden aan net oordeel van de commissie van toezicht welker leden gerechtigd zgn de commissie van bestonravergaderingen dier maatschappg bg te wonen Het toezicht blgft bestaan zoolang de staats chniden niet zgn afbetaald De verschiliogeu betalingen in het bniteo land znllen geschieden te Londqn Farg Berlijn en Frankfurt Bet Terkeer met die staden berust bg de commissie ran toezicht Do Standard ontvangt uit Konstantiuopel bericht dat Bulgarge aan Torkge heeft voorgesteld een of en defensief verhond te stuiten Da termen van dit verbond zouden de volgen de zgn Prins Ferdinand zalgoaverneur geoeraal rao Roemelië worden door bet leven en dit ambt wordt erfeitjk in zgn familie Bulgarge erkent ten volle de anzereiniteit van den sultan en daartegenover waarborgt Turkge de integriteit van Bnigarge Diu volgen bepalingen over de scbattio g van Bulgarge en Roemelië en eindeTgk wordt bepaald dat in geval an oorlog Tnrkge 200 000 eu Bnigarge 100 000 man troepen zal leveren De correspondent van de Standard seint dat commandant Bbrger naar Sofia ib vertrokken om bet verband te bespreken maar hg meent dat de voornaamste bopuliogen van bet tractaat reeds vaststaan en door beide partgen goedgekeurd zgn Men herinnert zich het bezcek door vorst Ferdinand dezen zomer te Konetantionpel gebracht en de goede ont aogat die em toen te beurt is gevallen Dit bezoek werd toeo in verband gebracht met den wensch an vorst Ferdinand onafhankelgk en koning te worden Hg zon zelfs den sultan zgo gaan vragen hem te erkennen wanneer hg zich onafbaokelyk verklaarde Zgn die berichten miuder jnist geweekt en zgn te Confflaotinopel toen de grondslagen belegd TOor ó n verdrag dat voor b ide partyen zeker groote vourdeelea meebrengt Misschien zal dit verbond wanneer hetgesloten wordt er toe bgdragen de toestandvan de Bulgaarsche en Servische grenzeü tdverbeteren Moord plundering en brandstichtingzgn daar aan de orde van den dag Zg gevenden bdUbd de verklaring aan de band voor bet Zduden van troepen ter aanvulling vnn het bezettiugsl ger in T asalië De bataljons nu in Thessalie moeten aanl evnld worden omdat zg bestemd 7gn nit Tbessalie naar de Bulgaarache eu Servische grenzen gezondei te warden Zou verklaart het Turksche departement van oorlog De wedgver tuaschen Frankrgk en Engeland iu het gebied van den Niger neemt hoe langer hoe mter een scherp karakter aau en de polemiek in de Franecbe en Engelscbe bladen over dat zaakje wordt te U op opgewonden toon gevoerd Wat ernstiger i is het fait dat naar men zoo zou moenen een bot smg in dat deel van Afrika te avond of morgen niet kan nitblgvan De Fransche ea En geUche expedites m deze streken rukken van verschillende kant op elkaar aan en dus ie het geens ioe oumogelgk dat ze op een gegeven oogenblik tegen elkander zulten botsen spgt alle pogingen der diplomatie om zulke Ie voor komen Wat dan staat te gebeuren beeft de ondervinding van vroeger jaren ons genoegzaam geleerd Naar da aanvallende en uitda ende houding van die Fransche bladen te oordeelen die gozegd worden de meaning van Hanotaux we r te geven zal de Hepnbliek voor niets terugdeinzen om baar oogmerken door te zetten Het gerucht heeft reeds geloopen dat Nikki bet gebied wnarover de tvist loopt iu handen van de Franseben ia gevallen maar te Londen weigert men dit te gelooveu Intnsschen ia bet wel zekt r dat Nikki bet doel is van de Fransche expeditie die van nit Porte Noto vertrok maar even zeker dat da Britsohe expeditie van Lagos uit is afgezonden jnist om de inbezitneming door de Franacben te verbïndelen om hun voor te zgn dus Aan welke mogendheid behoort Nikki Engeland en Frankrgk beweren er evenveel recht op ta hebben en nn kon dit wel heel gevoeglgk door arbitrage worden uitgemaakt maar als er eerst slagen tuaschen beide partgen ginds gevallen zgn is het missohien voor arbitri fa te laat Voor Satisbory komen deze moeilgkheden op zeer ongelegen tgd De keuteekenen nemen toe dat het conservatieve ministerie aan pres tige begint te verliezen De redenen hiervoor liggen voor de hand De zeer geringe rsBultaten it £ de bnitanlandsche politiek van Engeland verkregen en de toenemende ontevredenheid in het binnenland worden de tegenwoordige Kegeeriuft ook daar ten laste gelegd waar de schuld wellicht niet bg haar ligt De algemeene toestand is in Engeland ongunstig en de gelegenheid om groote overwinningen te behalen die de aandacht afleiden wordt boe langer hoe zeldzamer Het groote Afrikaansche plan ia tamelgk wel mislukt in Ooat Azi zgn lastige concurrenten opgetreden Amerika laat geen gelegenheid Toorhggaan oiu Eugtluud te dwai boomen en nog kort geleden heeft het den Engelachen in het onde geschil ov r de robbenvangst eene poet gespeeld door Russen en Japabneezen in de beraadslaging te betrekken ofschoon men te vored overeengekomen was de qoaestie aan de bedlissing eener Engelseh Amerikaansche commissie te onderwerpen Hierbg komt nn weer het Engetich Fransch geschil over de streken aan den Niger waar de grensregeling der beide deelen door eena nulitaire expeditie wordt ingeleid dia den concurrent het betwiste gebied tracht afhandig temaken En herinneren we dan ook nog aan de Egyptische quaeatie dan blgkt doidelgk met hoevele ootzaglgke moeilijkheden de buitenlandache politiek van lord Salisbury telkens weer te kampen heeft Om dan vsn de binnenlandsche staatkonde nog te zwggen Volgens de Herald is er onder de ministers met weinig oneenigheid Qver de mnotqnaastie die de Indische regeering weigert nogmaals aan de orde te stellen Zg acht een verhooding Tan zilver tot gond als Xbi tot 1 onaannemelgk en voorziet uit een plotselinge stgging van den zilverprga van 30 tot 60 pence per once de grootste moeielgkheden De regeering te Calcutta zon er echter niet op tegen hehbüu om de aanmuntiog van zilver weder open to stellen tegen een verhouding welke meer in overeenstemming ia me den tegenwoordigen prga van zilver b tegen 42 d per once zegt da Herald Hoe t jji hel moet niet onmogelijk wezen dat het over deze qnaestie tot een raiuiaterieele crisis ïq Engeland komt De minderheid van bat kabinet acht zich verplicht met het gev0el n van de Indische raadsleden over een laak die voornamelijk Indië aangaat rekening te houden maar andere leden meenen dat de regferiog te Londen in de mnntqnnestie reeds te ver is geganD zoowel tegenover andere regeeringen ais tegenover een groot aantal van haar aanhangers dan dat ig zch nu terug kao trekken Wat het gevolg zal zgn van dezagi schillen vaa meebiög ia moeilgk te zeggen miar t kan best gebeuren dut twee invloedrijke leden van hpt K t inflt rullen aftreden BUITENGEWONE öORTEERiNG LMeuwe ÜAJSSEIN ONTVANGEN A van OS Az Md Taillonr Kleiweg E 73 73ii GOUDA Tulephoon Mo Af Beurs van mslcrdain slotkrs 8 V Vrkrs Iu 16 OCToBKK mBMAND Oert Ned W 3 2Vs liilo ciuii liïIO lilo hlo dito 3 S5I 8S l a 85 21 9 i 9 1 i U 58 2 V 24 107 96 SB lOO l 91 50 610 606 100 ♦ 100 ÏOO 138 l 99 98 133 100 80 27 118 104 2110 228 i 100 541 1 HoKOiH Ooi Gioai 1881 88 i Itaub InbclirijviiiK 1862 81 5 OoSTBNE O 11 lil piip r 1868 6 Ml 10 iiUoT 1868 6 PoaTDöAï 01 1 m t o fupoi 1 litif tick t i 3 V RuSLASn OW liiiinoiil 1894 4 dito CcmiiB 18S0 4 dito liii nutln 1889 duo bj Hoial8ii9 0 J ditoiDnoud lopn 188 6 ditii dito dito 1884 i SpiüJB Porp t Hchul I 1881 4 TUBKRIJ GeprCiïOV eori 1890 4 Geo leeuiri aerie l Gec la ni g Bene G ZuiDAra Rbi ï ohl 1892 6 Mnioo Otil Bu t 8 l 1890 6 Vbnhzuela o d 4 Uibep 1 81 A 9TRttDAM Ü ili I t en 1896 j ROTPEIIDAM Si d 1 On 1894 8 Ned N Afr llaii le sï aiiu l Arondsh Tab Mlj Ceilifj atün DtliMaaifchappij diti Arn Htfpoth ükl pindlir 4 GuitMg bir Voratoul aaud h Gr HypolUroKi d ilir S j IndiTlarirlsrlie ba ik laad Nsd Hundelmaalaoh dito N W It P c Hyp h piiidlir 6 itott Hypotheokb panilbr S j l Ir Hypjlhookb dito 3Vi OosTfNa 110 t U lig bank aiiiid AiaL Uypalii ekbaiik audb 4 Akriuica ICqut hypoth panilb 6 Msiiv L 1 1 r I ei oorl 6 Nkd HoU f J Spoorw My aan Mtj lot liipl r at Spw aan I Nel Inil fpoorwegni aand N d Zuid Afr Spm and 6 dito dito dito 1891 dito 6 lTAUl Spooml i88r 89 A Eobl 8 Zuid I al bparnnj A H obl 8 j PoLïïf W araohau eauoD aaiid 4 j 143 lom 65V I Vt 102 lOS a j 100 1 ov 138 l l 101 s 103 15 18 8 107 75 100 33 57 192 20B7 10 V 107 102 102 11 ISO ♦ 115V UUBli Gr Bufca pw Mij obl i i Baltiaiho dito aand Fistowa dito aand K iirang Dombr dito aan 1 5 Rarak h Azo 8p kap obl 4 dito dito oblig i 101 IS s Akbrika ent P ii Sp M ij obl 6 Chic k orth W pr C aand d to dito W D St l o er obl 7 Denierïi IliüGrapm iert v a IllinoiaCeiitral obl i i goud 4 LonUT N aah iU Cert v aand Mexico N Spw Mij Ie hyp o 6 Mifa Kanaaa v 4pct pr f aand N York Ontasiofc U oat aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon nlif 1 o byp id goud 3t Paal Minn Manit obl 7 Un Pac Hoofdlijn oblig 6 dito dito I inc C ol Iu hyp O 5 ÜAN DA Can 8oiith CJert T aand V K O KalU Ka loh dc O Amaterd Omnibus Mij aand Kotletd Tramweg Maata aand Xbd Stad Amsterdam aand 8 Stad Kottordam aan 3 Bblqib tad Antwerpen IS XVa Stad Hruaael 1886 2 HoNQ Theism Regullr GeaelUch 4 OoatBN Staatslening 1860 5 K K Ooat B Cr 1880 S SPANJB etad Madrid 3 1818 N D Ver Bej Hvp Spobl oerU KENIVlSiïEVirVG De BCBQËMEESTËa on Gouds Gezien Art 55 der Kieswet Brengt ter openbare kennia dat op Vrgdag den 2 October R Qstaende tnsecben des Toormiddagg aoht eo des nemiddage vyf oqr de stemming zal geaobieden ter Tervulling tan eene plaats in de ProTinciale Staten van ZnidHoliand waarroor aU candidaten zyn gesteld BRANDSMA Johs Zn W GAÜTIEB F S W IIOOGENDUK AeieZn C VIKÜLY Mr J T C WEIJOEN M C 1 viH DER En herinnert aan den inhoud van art 1 28 van bet Wetboek van Strafrecht luidende flii die opzettelijk zich TOor een ander nitgevende aau eeae krachtens wettelijk voorsehrift nitgeschreren verkiezing deelneemt wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar Gonde den 18 October 1897 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS ADVERTENTXEN V Mevrouw de Wed DÜTILU SjBaFs geeft bg deze kennis ook namene hare Zusters en Kinderen vau hot overIgden van haren geliefden £ chtgonoot de ileer J C G DUTILH Gouda 15 October 1897 Eeniffe en Ahj Kennisgeving eLËCTIIOHOTOBIiSCIinANI B L$BA DJES WBTOQ OEDEPOMBHRD uy liet Kebrulk daarvan Koschleilt li t tiiiuk ii krljïcn der Kinderen litlVDKR l E MI iTt l IJIV 10 4 00 Gulden wordt betaald n hem die bewgzen kan dat de bg mg t inzage liggende getuig ischriften der nimtekende resultaten van de t leclromiHt sohe Tandh lsbandjes nj fc eebt zgn Mk Men lette op den naam tan dm fabrikant HOUEKT UOI TZ 99 Wordt franco toegezonden aVeen na ontvangst vaa postzegel ad 9ff cent door llOBKIlTHOLÏZ NUnieg in Wetlereerkoopera gevraagd KonlnkHijke Machinale Fabriek DB HüNIGBLOKM v a II K van Schalk Co gevestigd te s Oravenhage lieppler$traat 99 eu 29a nab de Regerttesselaan van Z U den KUNINQ van BELGIË Indien giéhoeatti gebruikt d allerwege bekroonde en Wereldljeroemde Superior DruivenBorst Honig Kitract FLACONS van 4 0 Cte yO Cts en verkrijgbaar hj Firma WOLFF Co Westhaven § 09 Gmdt E H viS MILD Veeratal B 126 te flouda A BÜÜMAN Moordrecht J C RATELANÜ Bosloop B ï WIJK Oudewaicr M KOLKMAN Waddmmem