Goudsche Courant, dinsdag 19 oktober 1897

o 7406 Woensdag 20 October 1897 36ste Jaargang De Centrale Liberale Riesvereeniging in het Hoofdkiesdistrict GOUDA kiesers Bovengfenoemde Vereenigingp heeft in hare Verg aderingf van 2 OCTOBBK jl tol Candidaat gfeproclarneerd voor de Provinciale Staten vacature G A van HOIJVVËI IKGE Gz vk aarvan de stemming zal plaats hebben op VBIJDAG 22 OCTOBER a s den Heer Mr J T C VIRÜLT Burgemeester der Gemeenten Haastrecht en VUst welke den Kiezers met den meeslen aandrang vi ordt aanbevolen mmm mm m Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Alzonderiijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend Haar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Een ware Schat Toor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbérrlekklug Oname en gehe jne aitipatt ngen is het beroemde werk Z Dr Betau s ELFBEWARIKG BoUandsche uitgare met 27 afb Frgs 2 ijalden Ieder die aau de verschrü kelgke gerolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVei lags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 fmaco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boeküandel in Holland HeDbiedebet HooMprQa ev S00 004 ark De prezen z n door den Staat eiarandeerd Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen TSD de door A n Staat Hamburg gewaarborgde groote Gelilloterij waarin zeker 11 Mlllioen 349 325 Mark geiroQQaD moeten worden De pr MQ van dez reel roordeel biedende Geldlotery die volgens het plan ilPchtB 119 000 loten bevat zyo de volgende De hoogste pr a is eTflotueel 600 000 Mark Premie ran 800 000 M 1 prys a 2i 0 000 M H 100 000 M a 76 000 M ü 70 000 M i 86 000 1 ik 60 000 M a 66 000 il a 60 000 M i 40 000 M 30 000 M S0 000 M 36prjjuH tt 10 000 M D6prijz8na 6000 M 1 prij 8 pryzen 1 prys Ipr B I prijs 1 pr B S prijzen Iprys prjJB p Eeo lOepr zftnit 5000 M 2000 M 1000 M 400 U 800 M 200 M 166 M 206 prijzen 812 prezen a 1618 pr Ven a 40 priJMD ü 140 prljcen a 86962 p iJEaua 9959 pr a 184 104 100 9861pr jz a7 46 21M totaal 69 180 prijzen an worden deze in eenige maanden in 7 klasBen uitgoloot De Hoofdpriji in de Ie ktaase bedraagt Mark 60 000 stygi in de 2e kl tot 66 000 M in de 8e tot 60 000 M in de 4e tot 06 000 M io de 6e tot 70 000 M in de fle tot 76 000 M iu de 7e toï 200 000 M en met d premie van 300 000 M eTent tot 600 000 Mark Voor de eefBte pr strtkking die offioieel ia Taatgesteld kost een gehael origineel lot sleohta ïuld 3 60 een half origineel lot sleohts Guld 1 75 een kwart origineel lot sleohts Guld 0 90 De inleggelden voor de volgende klaesen zoowel als de lijst der prijzen worden aangegeven ia het offioiee e trekk Qgap an vooreieo van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis versend edere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gühad hebbende trekking da ofBoieele trekkingalijst De uitbetaling en verzending van de prijzen gesobiedt door m direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding 9Ê Iedere bestelling kac men eenvoudig 1 per postwissal opgeven Men wende zich das met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot met vertrouwen tot Samuel Heckscher senr P AJBXJrS Bankier en Wiswlkanloor m HAMBURG Daitaohland aRANDS MaSaSINS U Printemps NO UVEAUT ÉS Wij verzoeken do Dames die ons geïllustreerd modeftlbum voor liet WlnterieiKoen noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan MIII JULESJlLUZOTaC P rii Hetzelve wordt dan omgaand gr tl en franco toegezonden Bestellingen van af 35 francs vrü van all kosten aan huis met 5 verhooging léixpédlUi kinleor ti bzmJmI 1 1 ti uda Druk vaa A BRINKMAN k ZOON Kieivereeniginff BurgerpUeht t te Oouda J M NOOTHOVEN vis GOOB Voorzitter O KUIJTEB Secretaris H J NEDEKHÜRST Pemingmeeiter H KNUTTEL Dr A TAN IJSENDIJK C M B JONG Kieevereeniging Schoonhoven en Ometreken te Schoonhoven C H TAK SCHIRPENZEEL Voorzitter Mr J K TAN WEEL Secretarie R TAN CALCAR Penningmeeater N KOOlMift Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ben praclxtig za et ixig erxclxt HEERENHlllS met Tll staande aan den KATTEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Bovem 3 Kamers met achter een jjroot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Piivaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels AUes voorzien van Gas en Waterleiding en eel ingeruditnaar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIKJNDKWEG D 29 LIEESALE mMEINieiHe EÜS3EEFLIC1T te Krimpen a d Lek en Omstreken heelt in hare vergadering van 29 Sept i l met algemeene stemmen tot Candidaat geproclameerd voor de Provinciale Staten vacature G A van HOÜWENINGE Gz waarvan de verkiezing zal plaats hebben op VRIJDAG 22 OCTOBER a s den Heer Ir J T C mUlT Burgemeeiler der gemeenten Haoêtreeht en l ttat die den Kiezers met den meesten aandrang wordt aanbevolen HET BESTUUR P TAN DHR HOOG Vooraitter J HOEFLAKE Secretaris i K TAN DBS BERG Ponningmoester M BOOGAERDT Bbesz 8 MA S IN T VELD XLI Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids beTattende DAMES en KINDEBM0DE8 beneTena HANDWËRKPATRONEN iP lEDKRE MVEëE VEKSCHIJNX EEN NDMHER Iu ieder a tekêl miearte i leH m aekrontek feutUetoH enz eui Ie Uitf ie 1 loniler gekl plalen met 8 niip tr en 3 jroote geknipte pair Per 11 r l 5i p poit ƒ 1 68o i all do Ie uilg daareuboien 6 gekleurde platen 1 75i 1 80 So i Ie Ugakl pl en Ugi gekn p li heUeno 50i MO its ril Se b j het ie no l gekn pair n keuMj Ue een gekleurd fraaie handwerkpatrooB v 8 8 20 PBOErMKR ÏJI PROSPECTUS Alöll X t fóo ro Haaetrechteche Kieevereeniging te Baaetrecht C J M KBOON Voorzitter H TA 2ANEN MULLER Secretarie 3 BROUWER o KONING Penningmmter D EENBMAN B E BOER J LEEUWENHOEK W D08TER0M B J VAN DIJK J BEEEDUK Kieevereeniging Burgerpliehte ie Woerden J A P LEVENKAMP Voorzitter Mr F W TB SPILL Seorelarit M S NIEKEBK PenningmeeeUr A ENIJFF Hzn te Rietveld C MIJNLIEFF Bancouis ociardtr Sociëteit Ons Genoegea ENGLISH ROYAL lANE BsiL mum K LOKKENSPELERS nVXCAN S UILLBB Directeur H HAVABT f J HAVART G KENDALL A BEHEIDGP met han prachtig Carillon ran MSÊ wellaidende Klokken UITVOERING Woensdag 0 October iS97 des aroDds t 7 nar Prijzen der plaatsen Voor HH Leden der Sociëteit U rang 60 o 2e rang 30 c Voor niet Ieden Ie rang i 1 2e rang i O 50 ProgramBia fl en toegangskaarten te verkrygen by den boekhandelaar J ok VKN en aan de Zaal Plaatsen te bespreken aan de Zaal op jyinada 19 October dea avouds tnsschen 8 en 10 uur UitvoerlDg voor Kinderen op WOENSDAG 20 OCTOBER s namiddags te 3 uUr in dezelfde ial Toegangslïaarten op deselfde plaatsen Terkrygbaar Voor kinderen beneden de 16 jaar Tan leden der Sociëteit Ie rang 30 et 2e rang 15 et Kinderen Tan niet leden Ie rang f 0 50 2e rang f 0 25 Hnnne geleiders i 0 75 en f O 50 Ouders en ottderwözere worden roor hunne kinderen en leerlingen opmerkzaam gemaakt op deze wellaidende Concerten Schoolkinderen onder geleide hnnner onderwyzers betalen f 0 10 op alle rangen Mihtairen beneden den rang Tan onderofficier betalen Toor de middagaitToeringfOSO en f 0 25 Te Eoop of te Huur aangeboden El l HËËRENHÜIS staande aan de WESTHAVEN Wp B N UI Te beTragen tange Tiendeteeg D H9 Het huil boTat beneden 3 Kamers met Snite Kenken Kelder en Binnenplaats boTen 3 Kamers en Zoldsr Verder alles netjes en doelmatig ingericht 5 attmede Tan Gae au Waterieidlnit Toorzien TeTena boTen ea beneden Priiaal met Waterieiding De verkiezing voor de Prov Staten Gisteren zijn bij de Kiezers hier ter stede de oproepingekoarten bezorgd voor de stemming op 22 October a a Vrijdag ter vervulling van eene plaats in de Staten van de Provincie Zuidholland Deze vacature ia ontstaan door het overlijden van don heer Van Houweninge te Moordrecht die tot 1901 zitting had Het wordt due tijd voor de kiezers om hun gedachten te laten gaan over de mannen die door de kiesvereenigingen of andere combinaties van kiezers op de candidatenlijst zijn gebracht en welke op de oproepingskaart officieel te hunner kennis zjjn gebracht Kiemand achte deze verkiezing van minder gewicht omdat het slechts geldt eene keuze voor de Staten waarvoor de groote massa zich niet warm maakt Dit is een verkeerd begrip Het college der Staten speelt een gewichtige rol in ons staateleven De belangen die het behartigt zijn wel grootendeele van stoifelijkcn aard maar vereisohen daarom niet minder zorg De polders wegen vaarten enz staan onder zijn voortdurend beheer door de Gedeputeerden oefent het toezicht uit op het bestuur der gemeenten eindelijk is het ook het kiescollege voor de leden der Eerste Kamer Allerlei belangen zijn dut toevertrouwd aan da leden der Staten zij kunnen veel inTloed ten goede uitoefenen indien het mannen zijn met bestuurszaken vertrouwd en op de hoogte van de behoeften en belangen der streek welke zij vertegenwoordigen Het spreekt vanzelf dat hun qualiteit van kiezer voor de Eerste Kamer ook aan deze stemming een politiek karakter geeft dat wellicht beter ware er van gescheiden te houden maar waarmede rekening dient gehouden te worden zoolang het hoogste Staatscollege niet door directe verkiezing wordt samengesteld Voor de hand ligt dus dat wij wanneer we niet voor ons zien een candidaat die reeds zijn sporen in de Staten verdiefid heeft of een candidaat wiens verdiensten zoo in t oog vallend zijn dat verdere FEVILLETOX LA NGS tIGE N WEG 10 t II rreeselijk rreeselijk 1 zuchtte de oude dame Ailerlei soort ran menschen in ons huis Ie brengen 1 Meneer Monald keek haar met zijn rrieiidelyken taohtaardigon blik aan en bood haar glimlachend de hand maar tante Ids was boos ea deed alsof ze nieta zag Toen ijj midden in haor pruttelhui poosde om diep adem te halen nam hy die gelegenheid waar om op te ryzen en wog te gsao hy herinnert mij telkens aan Waltar las hij balf luid toen hij weer op zyn kamer was Walter hoe gaat bet hem Studeert hy flihk unnseort hij zich goed heeft hij veel nieuwe kenniMeo komt hij vaak bij u Och schryf me eens wit TBD hem 1 Beste paatje zult u het niet vergetea F Alles wil ik van hem weten alles hoor vadertje De oude heer herlas met een tevreden knikje renata zya doobtar den langen brief en hoopte dat Kyn innigste wensch nog eens vervuld zou worden dat hy het huwelyk van Walter an Cile nog eens uooht beteren V De groote dog waarnaar meneer Menald coo had Tarlaagd was roorb Oila was thuii overwegingen niet te pas komen voor de hand ligt dus dat wij ons ook laten leiden door de algemeene politieke richting van de candidaten Dat doen ook de andere politieke partijen Nu komt het ons voor dat noch de heer A Hoogcndijk Az die van antirevolutionaire zijde is gesteld noch de heer M C J van der Weijien die door de Katholieken is aanbevolen zoo sterk sprekende verdiensten hebben dat wg ze in het belang der provincie zouden moeten verkiezen boven een liberaal Er blijven dan nog drie namen over De heer W Brandsma Tzn is ons geheel onbekend zoodat wij dien buiten beschouwing laten De beide andere candidaten staan in zoover voor ons gelijk dat wij ze kennen als ijverige en bekwame burgemeesters die met de zaken der pro vinoie voldoende bekend zijn en tevens behüoren tot de vrijzinnige richting in de staatkunde Persoonlijke voorkeur geeft bij ons daarom den doorslag niet Welde vraag wie de meeste kans van slagen heeft En nu komt het ons voor dat het raadzaam ia zich te vereanigan op Mr J T C Viruly die door bijna alle kiesvereenigingen van onze richting met algemeene stemmen candidaat gesteld is Deze heer was reeds een orig maal ernstig in aanmerking gekomen hetgeen wel bewijst dat zij die hem het beste kennen overtuigd zijn dat hij een goed lid der Staten zijn zou Hij behoort tot een geslacht dat in onze stad en omstreken met cere bekend is heeft in ons gewest vele relation en is door zijn burgemeesterschap van eene belangrijke gemeente in da Krinipenerwaard bekend met de zaken die voor onze omgeving van het meeste gewicht zijn Mot vertrouwen bevelen dus deze candidatuur aan Het is wel jammer dat de vrijzinnigen in het district zich niet hebben vereenigd op één naam Dit is echter een gewoon verschijnsel vooral als er sprake ia van een lid voor de Krimpenerwaard Daar schijnt altijd persoonlijke voorliefde een groote rol te spelen Zonder nu in het minst af te dingen op de geschiktheid van den heer Gautier zouden wij zijn voorstanders wel willen vragen of het ver Haar frisch gezichtje en do groote ondeugende oogen opraken van gezondheid en levenslust haar heldere stem on prettige lach haar vroolykhoid ea drukte brachten loven In de still kamers Onvermoeid luisterde hy naar wat ze vertelde van hairwerkkring ea van de families die zy nu en dan bezocht De oude heer had Cato Wilmer met do meeste vriendelykheid ontvangen en tante Ida die te veel dame wai om nu ze voor het feit stond haar verstoordheid te toonen was beleefd geweest Het vele leed dat Cato s deel was geiyeest en do droeve omstandigheden waarin ze nog altijd verkeerde hadden tante Ida wel wat zaohter gestemd en als de roorstelliog op het kerstfeest haar niet als een nachtmerrie op do borst had gedrukt zou het stille bescheiden meisje haar sympathie hebben gehad f Zy h eft zooveel kennis zegt Willem dacht tante Ida zooveel geleerdheid 1 Mooi is zo niet vervolgde ze Cato bekykende maar zij heeft ietsliefs iets bekoorlijks in haar wijze van zya zekyktzoo bly en gelukkig wat niet te verwonderen is Morgen komt die jonge man hier om alles te regelen en dan Hè ik wilde dat Cile ook gauw trouwde dan kon t geen dwaasheden meer begaan De heer Meoald had de kiesohe zaak die Cile hem bad opgedragen met heel veel tact hehandeld Na da noodige onderzoekingen es voorbereidingen bad hij relaties aangeknoopt met Joban van der Lande ea het resultaat was dat hy hem het benoodigde kapitaal zou leenen wat Johan zoodra hy het legaat van zyn peetoom in handen had sou teruggeven Den dag na do komst van Cile en Cato KOU Johan komen om het geld in ontrangat ta namen standig is de verkiezing van een liberaal in de waagschaal te stellen met het stellig vooruitzicht dat hun candidatuur niet den noodigen bijval vinden zal Voor zoover ons bekend is werd de heer O gesteld te Qouderak en te Stolwijk Nu is Gouderak op zich zelf te klein om veel gewicht in de schaal te werpen terwijl de Stolwijkers ton allen tijde zoo weinig belangstelling toonen voor verkiezingen dat hot aantal stemmon van die zijde niet veel zal beteekenen In het belang dor goede zaak zou het derhalve verstandig geweest zijn indien alle vrijzinnigen zich aangesloten hadden bij de Centrale kiesvereeniging waar toch ook alle locale belangen besproken verdedigd en geiierbiedigd worden Thans loopen wij weder gevaar dat onze beide candidaten overvleugeld worden door de antirevolutionairen eiu katholieken die steeds veel ijver aan dm dag leggen Zaak ia het zooveel mogelijk onze partijgenootcn in het vuur te brengen Dan is de vermoedelijke uitslag een herstemming tusschen den liberaal en den antirevolutionair en wij hrnpon de kans op overwinning Met aandrang verzoeken wij dus allp liberale Kiezers a s Vrijdag hun stem uit te brengen op r J T C VIRllY De wijze waarop do stemming geschiedt mogen wij thans als bekend veronderstellen Ieder begeeft zich met nnjn kaart naar het hem aangewezen stembureau en make daar het stipje zwart bij den vierden naam op het stembiljet dus van den liberalen candidaat Mr J T C Viruly BINNENLAND GOUDA 19 October 1897 Ia de heden middag gehouden zitting van den Gemeenteraad die door 14 leden werd bflgewoond afwezig waren de lih Princo Darcksen en Tan der Saodon kwam o a in bet rapport der rapporteara van de afdetliog roor bet onderzoek der gemeente begrootiag en nog een paar zaken van ondergoschikt belang met den heer Monald Ie besproken Hoe zal t zyn juftrouw Wilmer vroeg monoer Monald den volgendon morgen wzal u of ik het eerst meneer Van dor liaudo sp ekonP XJ het eerst meneer Als wy eindelyk samon zyn zullen wij zoo blij wezen dat hy met geschikt ia zaken te behandelon Een uurtje later waren beide meisj s in du huis kamer Cite iiop ongeduldig licen eu weer opende de photographiealbums om zé drect weer to sluiten bladerde in oenigo boeken las een paar dichtregels hardop en keek ontolbare malen op de pendule Gato zat op een laag stoeltje bij don haard on volgde glimlachend Cilo a beuegingen Wat duurt dut gesprek hing zeido Cilo Al drie kwartier datje hitr kalm wacht I Too word ook eens ongeduldig I Ik kan niet verdragen dat je daar zoo ruslijr in jg stoeltje iii Vs ben ongeduldig en zenuwachtig er hy ffja Keuaoh je bebt koude handen en ja beeft I Daar ben ik blij om weet je Ik word byna boos over je onverstoorbare kalmte Ze knielde bij Cato en keek haar aan met cea gezichtje dat het tegendeel van boosheid uitdrukte Myn beste Cile zei Cato met tranen in haar oogen wals je evenals ik zooveel onder vreemden hadt verkeerd zou je ook geleerd hebben je zelvo te bebeerschen De mooschen zyn zoo wreed misschien meer uit onnadenkendheid lan uit moedwil Kieachbeid fijn gevoel en medelyden ontmoet mea zoo zelden en wat ar voor doorgaat is meestal nieuwsgierigheid bemoeizucht en eigenbelang Die in lietrakkiog ii moet sich pantseren j zwijgend en in uiüt een antwoord van U en W op borenataand inpport Tot onderwyierea aan de hte Bnrgerscbool roor Meisjes werd benoemd Mej C E da Wolf met 14 stemmen Tot onderwijzer aan de la Koatetooxa School netd benoemd de beer J B Kerjeatem met 14 8t In ons Tolgend nummer tuUeo w i aaot meer uitgebreid veralag geren Door de politie ia a ngeboouea C Bos die nog rerachöidene dugeu gofangeniHhtr Rf moet ondergaan alsmede een jaar opzending naar eeo der gestichten Op het Ie Abonnementa Concert te gareli door het Utr Stedel Orkaet a b Donderditg 21 Oct zal worden uitgeroerd Onrertnre Etirgantbe Wsasii Suite CoaTBR onder Iniding t d Componist Oiirerture Tanuhnü ter Wagkbk Symphonift Cf ica Bbrtuoven BeEoekora uit Gouda kunnen na afloop ran het Concert nog terug naar Gouda Wielryden Eergisteren hield T H O R een wegwedatrgd op den straatweg Dordrecht WiUemadorp om het kampioenachap ran die rereeniging ïb KM Kampioenschap van T 11 O R 6 mededirjgera Ie pr Julea Bolle Antwerpen 2e Van der Laar Kotterdaoi 3e Coatcr Gouda 10 KM TOor ben die met gepUatatwerden in bet rorige nummer Opgekomen 10 mededingers Ie pr Lommelaird Ratterdain met minuut roorgift 2e J van Veen Hotlerdnm van meet 3o Ed Delome Rotterdam met minuut voorgift Aan den tweeden prijawinuer inditnommer viel ten deel een diamanten doekspeld roor bem die in di handicap race den kortaten tyd maakte zonder roorgift Hg de Zondag gehoudea rerkiezing van Udeu m bet algemeen bn tuur van den Ned Wielryderitboud z jn i n de afd Zuid Holland de aftredende leden herbozeu behalve de boeren Hooftmat alhier eo Van Everdingen te Delft in wier plfiata gekuzen z n de beeren SUcber burgemeester ran Zoeterwouda en Ottcn Voor de door toeneming bd bat ledental in de e prorincie rareiachte aanrulling van het aantal bestunraleden met óéc bleek gekozen de lieer 0 Gebel afdeeliogaoonsul te s Gravetibage G depoteerde Staten hebben roor de aao ooit eouvrigdureiKic goede luim moot men alle beloc digiagcn verdragen Uo een beschouwt jo ots ma stuk Hmusemant dat moti uanr willekeur weggooit on weer opraapt de nndnr nia een geschikt vnt om allerlei humeurig ij eden in uit tester en een volgende ala de juute pers ion tlie riglit man on the right place om naar willekeur to rernederea Ik rou nog eon tal van variaties kannen opnoemen maar allen tot dezelfde familie behooronde Als oen monsch ran hun soort dio ook behoefte heeft aan liartotijkheid en vriendschap die even gevoelig is voor onverschilltghfid er grieven die oven onmogelijk in eon ijskoude vijnndol ke almosfoer gerond kan hlij ven als een monich evun lijn hewLTkluigd als z behaotUlon zy jo niet Als mon dat alios vergoot on zich door vormehjko holoofdlieid en oppervlakkige woIwiUeiidhoid Iaat verlouien om vertroaweljjk to zgo en zich thuis te gevoelen dnn wnrlt men al spoedig met meerdere of mindere ruwheid naar zijn plaatsje dat aau den voet van don hcrg is toruggedrevoD Als ik kun zou ik iedereen die ontgoocheling willen sparen maar helaas telkens weer maakt de menscli eich iltiiBios en telkens wer betaalt hg het verlies er van duur zeer duur Men zegt dat er gunstige uitzonderingen zijn ik wil hi t gelooven ofschoon ik ze met kon en daarom houd ik mijn pantsorsysteem Gatn zweeg plotseling en Cile sprong op Daar kraakt papa s kamerdourl Daar komt Johao nu knn je mij wol missen Tot straks Gauw nog een ow en weg was Cile Wordt tervêlffd X