Goudsche Courant, woensdag 20 oktober 1897

DEN H4AQ COUDi 3S 7 10 7 46 8 18 00 QOUDA DEN HJiO ZodlermoerZegwMri Voorburg 10 1111 97 19 881 35 9 44 8 40 4 06 4 38 5 80 6 19 7 18 7 55 9 88 10 08 IV t S 10 89 1 55 10 43 9 06 fU Ze ultiiizaB MoerlEBpelle Zoetermeer ïfiegwurd voorourg i f 7 80 t 80 9 15 9 SS 10 14 11 15 18 16 18 88 1 81 8 46 4 49 6 8S 6 54 11 7 84 7 69 P 83 8 54 10 10 89 11 6 7 488 48 18 40 04 10 19 7 68 8 61 18 61 8 1S 10 81 8 07 9 08 1 06 8 9 10 88 8 119 019 4a 9 4 10 4411 4618 461 10 8 06 4 15 5 15 6 6 t 8S M 8 04 8 84 V 9 88 10 88 11 6 11 44 Zof M 6 17 10 48 8 60 7 48 8 18 10 1010 88 Ooud 98 7 48 8 18 9 08 10 1610 6411 57 18 508 17 3 14 4 08 4 33 6 15 DTEECHT 0 OÜDi IJtreckl 6 33 7 45 8 49 9 80 10 18 10 88 11 88 1 8 08 8 66 4 48 6 36 56 7 6 Woerde 68 8 06 10 88 11 65 16 Oadewiter 7 07 8 14 10 48 ♦ ♦ Gouda 7 89 9 97 9 88 9 07 10 08 9 5 loM 11 10 l ll 1 8 3 4 0 4 7 6 5o o 7 7 99 8 M lo OOI D A U TKKCHT 84 7 68 8 919 07 10 19 10 67 19 00 18 63 i iO 8 17 4 8 05 11 14 8 37 11 81 8 45 8 84 18 88 1 85 8 08 3 50 6 65 8 10 17 10 85 7 10 10 34 M 6 84 7 18 8 43 10 41 4 7 89 8 5 11 19 11 19 11 10 9 45 U IO AHSIKRDl U e O U D A 8 10 9 06 10 41 8 8 8 46 II 10 II9 18 1118 8 li i 4 G O U 1 i MSTEBDiM 10 67 18 10 4 U 1 l 1 1 U 10 17 10 86 11 41 staaode herfstTergadsring der Pro Stateo o e het Tolgende oaderwerp ter behaodi Hn aaohangig gemaakt Een gew Eigde Terordeniog op de Gouwekaden lo dit ontwerp wwrdl voorgesteM da kadenen oeverbeklepdiog 6ö de pro incie in beheer en onderbond te nemen doch daarentegen d pold ra jaarlöks in d ko en f en dit ooderhoad te opd bedragen zoodanig bedrag dat elke gedachte aan eeo onbillflke bevoordeeling der polders wanrtne de vroeger Toorgedragene ferdeeline an brt onderhoud beneden en boven A P aanleiding ga nitge§IOten wordt Dw onHwerp terordeoing omvat ook de kaden langs die deelen der Kromme Gouwe die lengevolge van bet reclifieeeren der Kromme Gouwe afgesneden worden doch die met de Gonwein gemaenachapblyveD Da iaarlök ho bijdragen der polders worden bepaald naar de bedragen die jaarlöke aan het onderbood dat da verorflening ter varzekering van den toe tiod der Gouwe knden té honnea laste legt z n besteed Ged Staten berichten dat omtrent de bedragen van de verplichte jaarlökBche uitkeeringen der polders vewchillende beienkingen zjjn in het idden gebracht Het faoofdbestaur der Hol Maattc r appg van Landboaw heeft een antwoord aao Cedeputeerde Staten van Zuid Qolla d ingezonden op de □ ota van bet Statenlid den beer J Riakee Boiger Het hoofdbestuur heeft besloten aan enkele personen die sicb tydeos de tentoonstelling te iGraveobage verdie natel ijk hebben gemaakt een berinne igsmedaille uit te reiken Door bet boofdbeatonr zgn de narolgeode drie leden benoemd ten einde met de op de algemeene vergadeting benoemde leden de commissie tot wDtsberzieniog uit te maken nl de bieren G Vas Visser Amsterdam P J A de Bruine Zwgodrecbt en jbr P J J a pelaer Dubbeldam terwijl de heer P J A de Brnine als voorzitter dier commissie werd aangewezen pj eeï te vergadering iran die commissie werd bepaald op Maandag 5 dez r te b Gravenbsget Naar men mede eU bedraagt de uit ta keeren asiurantieaom voor do kerk te Rbenen 448 700 Dé verzekerde som bedroeg f 60 000 Id de spoorhaven te Zuidbroek atriveerde dezer dagen e a vaartuig met ean nieuwe ma chine voor een stoom olieslagery B bet op halen brak echter de kraun en de machine litofte met alle ap en depeodenties in t water Een deskundige nam op zicb om bet gevaarte te lichten wat ook gedeeltelgk gelukte Een ware zeren cylinder was échter met geen mogelykheid van zyn p aats te brengen Er werd OU naar duikers gevraagd maar daar doza veel geld zouden kosten heilbot mm bet gedeelte der bavan af te dammen Maar ook dit baatte met daar ook nn nog de weerbar stige cylinder aieb aan bet modderbed waarin hg was neergezakt bleef vastklemmen Daar meldden siob twee mannen aan om voor f45 den cylinder boven water te brengen De een was eeo dansmeester en de aoder een scbarenslyper Hoewel de eigenaar niet veel vertrouwen stelde in deze oienwe duikt ra nam hg toob het aanbod aan en beloofde nog f 10 bovendien Sn ziet de heeren duikers lieten zich met een spons in den mond n waterneergiydeo krabden t zand nder den cylinder weg toegen toen een ketting om t gevaarte en baalden het daarna op Heeds ODtangs constateerde De Stand bet feit dat uit de onderscheidene Commissies die in bH land in do provincieB en Kemeenten gevormd zgn voor de Kr ninga fee ton en bet Huldebigk de Anti a Ura zoo yoöd als uitgesloten zgn de volution 4 66 6 08 t 04 6 11 6 11 19 6 17 g ts SoufU O zu IM V 8 e Hl UMd 0 0 lew 5 85 WlM l n5 48 OliMkt 08 7 4 8 10 8 98 9 0 9 89 10 6111 46 9 48 10 0 81 9 T 4 87 8 1 aoudk l w anUB 0 8t Ze badden binnen een uur f 55 verdiend Op de Igst van de leden diT oommiasie voor de kroningjifeesten te Amsterdam vindt men slechte twee Antirevolotionuairen In de Centrale Commissie niet één Onder de voorzitte s er DiHtrictscommiasies is er slechts é n tn evenzeer slechts één hunner is ondfr voorzitt r In de Commissie voor bet Bnldeblgk is de heer Kater de eeoige Men zal toesteramen schrgft nu De Standaard dit ia schier erj er dan uitf luiten Het is evea toonen dat men nnf weet dat ge er zijt om n voorts duideiyk te doen verstaan dat ge in dit booge gezelschap niet thuis boort We spraken van redres maar redres scbynt niet te komen Ven niet één kant Dit maakt voor de Calvinistische d i voor da historische Oranje partg de positie uiterst moeiiyk Wat zal men doen Men kan zich oiet opdringen Zal men ztrh dan afzonderiyk organifeeren Voorabands durren we bet niet aanraden £ ike afzoaderiyke organisatie doet afstand van het nationaal karakter Of dan ook dÜ krenkende onrecht maar weer moet geleden worden Allicht Mits duideiyk in al onse organen nitkome dat het onrecht bestaat éa dat het gevoeld wordt Want wat een enkele tegenwierp dat men bg het opmaken van zalke tijsten niet iraagt naar kerkelijke of politieke gelorfubeiydeais wat is dit andere dau eeo praatje voor de vaak Juiat om nationaal te kunnen zyn movt al zulk optreden een optraden zgn van mannen uit alle provinciale sociale kerkelgke en politieke gro pen De Scbutteraraad te Haarlem zicb vereen geoda met den eisoh van den anditenr VBO dien Raad beeft den schutter Lgnzaad die den kapitein der schutttiry P Crnand k met zgo geweer heeft getracht te lilaan omdat deze hem met de sabel saofteraakt bad feroordeeld tot een boete an f 10 De Schattdraraad heeft als verzachtende omstandigheden aangenomen de beroowvoUe bekentenis van den beklaagde De stad Windsor 140 mglen ten uoordwcsten VQD Hallfax in Canada is Zaterdag door een brand dia in de bandeUwyk uilbrak oor zeven achtsten in dn asch gelegd Ëen hevige wind joeg de Tiaramen en de vonken iq alle richtingen en aa deze omstandigheid is dé omvang der ra np te wgten Alle kerken openbare iobtelMugen bank en handelabuizea zgn een prooi der vlammen gO Vorden terwyi drie duiteud personen dakloos warden Te Gent ia groote sensatie verwekt door de gevanganoeming van een jeugdige fabrikant iu het naburige Bellem Zgn vrouw stierf in Maart van dit lMr en het gerucht liep dat hg ban baar dood niet vreemd was en dat hg intieme betrekkingen onderhield met enfabrieksmeisj De jaititie gewaarschuwd deed hetHJk der vrouw opgraven en er moet gebleken zyu van arsenikvergiftiging Ëen zwarte bende bestaande uit 50 perionen waarvan de helft iu handen der politie is hield zich te Pargs bezig met fleascbentrekkerg c in den letterlijken ziu zg bestelden nl groote hoeveelheden wgn te Bordeaux voor fictieve klanten betanlbaar over drie maanden Ze kregen dan provisie en verkochten bovendien den vyn tegen spotprgzen De macht der gewoonte Ëen jongen q t Loosduinen die giaïeren voor de Haagsche rechtbank als getuige werd geboord antwoordde op een vraag van den president der strafzitting heel gemoedelgk jawel baaac 10 86 10 48 10 49 9 47 Hage 5 7 1 S 8 88 10 15 Blgkens de vastgestelde statuten stelt de V eeniging tot beslrgdiug van oneerlgke concur rentie iu den handel gevestigd te sGraven ha o ziih tüu doel bet tegengaau van ulle oneerlijke concurrentie in welken vorm ook Zy tracht dit doel te bereiken door a Het nil fc raad en daad bystaan barer leden wair deze zicb door ooderkruiping inhun bestaan bedreigd zien b waar zich een gavat van valsche redarao ordoet met aila geoorloofde middelen betpubliek foor te lichten en van de onware voorsteÜing lïer zaken op de hoogte te stellen c het doen honden van voordrachten hetdoen uitgeven van geschriften en bet houdenïHD vergaderingen d by gebleken uoodzakelgkheid pogingenin het werk te stellen opdat do wetgever zicbhet doel der VereenigiuiE aautrekke Als gevallen vnn onaerlgke concurrentie welker be tryding de Vereenigiog od liet oog heeft werden o a genoemd het aankondigen van den verkoop van benaderde goederen torwgl b t 1 geen benadering meer wordt toegepa t uitverkoop wegens schade die stecbtg bestaan heeft b v in het breken vau een winkelrnit id wegens faillis aement zooder dat de winkelier zelf gefaitlt erd is of zonder verdere aanduiding hoegenaamd gedwongen opruimiog wegens schade door brand die niets is geweest dan een klein begin dat met een emmer wator ie geblu cht e d Met behelp van familieleden van aannemers is gistermorgen aan het heiwerk by de brug over de Brouwersgracht te Amsterdam weder een begin met werken gemaakt Oh stakers die zich in de nabgheid ophielden slaagdeu er niet in deze arbeidera tot een werkstaking over te balen misschien wel door de aanwezigheid van eau politiemacht groot 16 man die den geheelen dag post bleef vatten bg het werk Van verscheidene zyden ia beproefd om oni volkilied eenigerraate om te zitten zoodat het toepa seiyk werd op het g val dat eene Koningin legeert Loffelgk zgn dia pogingen maar een lied dat nu eenmaal in bet volk is vaatgeworteld kan niet zoo gemakkelgk frorden veranderd De eenvoudigere manier om het toepa seiykte maken zonder veranderingen in den tek l hoorden wg bg bet bezoek onzftr Konioginnenop 11 Zaterdag te Arnhtra Een straatzangereindigde het meest misschien zon menkunnen zeggen het eenig algemeen bekendecouplet met achter het woord vorst doodeenvoudig i n te liiten volgen om maat ofmelodie bekommerde by zich niet aid bg hetwooid vorst had gezongen zeide hij er achter in A C Even voor bet atatinn Oudenbusch wotd de itneltre iu van Pargs die 3 14 nur uit Antwerpen vertrukt tot staan g bracht daar de wachtere van een ovsrweg had bemerkt dal een r il gebroken map Dunk zy de waakzaamheid dier vroow ia een deraillement van den u volle vaart zguden trein voorkomen In de Sl Pitulus kathedraal te Laik is ZaterdagmiJdae brand uitgebroken Het wan omstreeks ééa uur toen een paar voobggangers uit het dak ro k en vlammen zagen opHggen De braniweer werd gewaarschuwd maar intusschen was de kleine brandspuit van het naburige circus aangerukt Men beproefde tevergeefs de kerk binoen te dringen all i deuren waren gesloten en de s eutels niet te vinden De acrobateu van het circus klommen toen met groot gevaar voor hun leven langs de buitenzgde vau het gebouw naar boven en tastten daar bet vnur aan Toen de brandweer aanrukte waren de slentela nog altgd zoek Mt n was van dan deken naar den kotter gi lopen en van den koster naar de kaaanniken msar niemand wist de slentela Ëindtlgk werd de kerk van binnen geopend Er waron werkliedon aan den arbeid die ten laatateook niihiMl hulden bemerkt Oudanka den voiiiji n teieu poed was dn brandwi nr hfi 4 4 50 4 57 6 04 5 10 8 01 8 08 8 14 Huge 6 487 90 7 48 as 9 46 Voorb 6 68 ut Z Zegw6 6 ff Zof M 6 17 7 05 99 Anuterdam O St Ooud 7 11 let vuor apoerfig roeefiter de schade is oiet groot slechts het dak en d torenspitsen hebben door het vuur geleden de heratellingon die pas in het fraaie goibische gebouw waren verricht gu onbeschadigd De oorzaak van deu brand ligt iu het dui ter De kerk dagteekent in haar tegen woord ge o vorm van de dertiende eeuw en seder dsn bouw was er oog geen enkele maal voor dezen brand nitgebroken De beer Pyttersen lid van de Tweede Kamer beeft aau de Kamer keuni gpgeven dat hg met het oog op de plannen d T regeering tot CODceotratie der landbonwbelangen da bebar deliug zgner motin van ordi betrekkelgk bet toezicht op de boter op dit tijdstip onlgdig acht en die motie danrom intrekt Deze zal nu van de lyst an werkzaambeden worden afgevoerd De stoomtram der H IJ S M in DenHaag vervoerde Zondag tusscbeo 1 en 5 nor in den middfg 5300 ptraonen van en naar Scheveningen Ds Frie8che Ct schrgft uit Leeuwarden Biymoedig fluitend wandelde op een onzer siugels een amateur photograaf Af en toe stond bg stil taxeerend de diepte en t lichteffect ma r t eb scheen t niet te zgn wat hg zocht Weer staat hij iti en nu toch fchgot bg bevredigd Een rg Rohepen een molen mot hoornen op deu achtergrond en links een brug B hoedzaim stelt hy in Daar duikt plotseling van nit het vooronder eea 8cbippers vroow op nog niet geheel en al goMeed en met loshangende baren Een oogenblik tuurt 1 6 naar den niets kwaads vermoedenden ams teur eu begint dan luidkeels te schreeuwen iPier Pier amiet die kerel met die zwarte doek daar weg Hg wil mg ütpotretteerelc Haastig komen een paar schippers op den photograaf toeloopen mtit niet te mi keonen bedoelingen t Pbotografeub rt slaat acht en tachtig Met een ruk grypt hg zgo toestel van dangrond en loopt loopt Men beeft hem er nooit weer gezien In een courant stond Ta koop een zeer weinig gebruikt aniateurpholograpbie toestel form 13 by 18 Wy ontvingen bet verslag der 46e gewone vergadering van de boodicommiasia der vereeniüiging Ned rUndsch Mettray gehouden 4 Juni jl Aan het verslag vau commi sariaaariaien ontleenen wy het volgende 77 Kweekelingon waren over de verscbilleode werkplaatsen verdeeld als volgt 2 in deboeH darii 10 ID den tuin 17 in de timmermanswinkel 22 in de smedery 6 in de kteedermakerg 9 in de schoen makerg 3 in de erverg en 4 in de bakkery terwyi er 42 overigen de bevolking der school nitmaakfon een cgfer buiten verhonding tot het aantal hetwelk in de beiden klaaren kan worden toegelaten De sterkte bedroeg op 31 Dec 1896 119 jongens 20 nieuwe kweekelingen werden opgenomen 29 verlieten de kolonie allen op weinige uitzonderingen na omdalzg den leeftgd van ontslag hadden bereiki Het niocbt den directeur gelukken voor allen plaateing ta vinden bg een patroon in het vak waarvan zg zich de eerste kennis hadden eigen gemaakt Het gedrag der kweekelingen wns over het algemeen goed al valt het niet te ontkennen dat ongehoorzaamheid en verzet meermalen voorkwamen de aard der inrichting brengt dit trouwens mede waar zulke ver uiteenloopende karakters a n geenerlei tocht gewoon de noodzakelgkheid om zich aan gezag te onderwerpen moeten leeren inzien terwgldiezoo gemakkelgk weer uit den band springen wanneer nieuwe elementen een ongunstigen invloed komen uitoefenen Minder goed was de gezondheidstoestand Vooral is heelkundige hulp bg verscheidene kweekelingen noodzakelgk geweest Onder do baten welke in 1896 inkwamen TUd vaD Gre DWlch 10 86 1 18 10 04 10 11 10 18 10 85 10 34 8 11 80 10 09 10 54 37 9 47 9 64 10 01 10 07 8 48 9 10 10 19 6 17 7 95 6 87 6 84 6 41 6 47 5 86 8 80 1 61 9 56 5 55 4 89 4 58 5 04 6 80 6 30 9 69 10 84 10 54 7 18 6 19 t 7 4 49 4 4 7 45 8 80 noemt hel yerilag io de rato pluta aen gift f n 1100 Tan de KoniDgio Regante bentTt i mm vaa f 300 elke onder letter S werd ontrangen Eeu legaat groot f 1000 lermaakte mr W Mnyderraon Loofa o orl6den te Am terdam tenrgl ds reate van een legaat bedragende 5100 3 pC N t san de bolonie in 1885 nagelaten door wglen de wed H L Ploem geb Pijman te Renkuin van 20 No 1896 af na den dood der rrucbtgebrnikeier den aticbting U ten goede gekomen De inkomatea bedroegen in het geheel f 33 839 waarvan i 391 a 8 Toordeelig aaldo kan wordeo geboekt Ëen ËDgelaobman William Oldham zal deter dagen het waagstuk onderr emen in een miaiaiaor raartnig van 3 meter lengte en nog geen meter breed en diep geheel alleen den AtlantiBohen Octoao ovrr te steken H t scheepje dat geheel nit staal ia vervaardigd kun aan alle yden lucht ea waterdicht afgealoten worden loodat de reiziger bg hevig s ormweer zich rostig in zyn vaartuig opsluit en zich om de golven niet bekousmert De noodige lucht wordt hem door eene aotomatiiohe luchtpomp toegevoerd Oltbam heeft voor 60 dagen proviand by zich msar hy denkt de afaland tusschen Liverpool en Newyork in korler tjjd af te lengen daar hg berekend beeft dat zyn booijs de snelbeid van 7 K M per uur heeft De beweegkracht bestaat nit een tweebladige schroef die de i eiziger door middel van pedalen ongeveer als van een fiets zeltd in werking brengt Te Warschao is een 78 jarige architect vermoord in zgn woning gcTonden Uit de opengebroken brandkast was f400 000 aao geldswuarde ontvreemd Een scheepsramp te Cube Volgens een telegram uit Havana is het kostatoomschip sTritonc aan de noordkuit der provincie Piosr del Rio vergaan De Tritonf had ongeveer 100 passagiers aan boord onder wie twee msrineofficieren benevens 77 man equipage Van du opraronden zgu voor zoover bekend s eohtj twee personen gered De ramp wordt toegeschreven aan het feit dnt bet schip overladen was Op de soheepsbouwwerf van Scott U Co te Oreenock zgo Zaterdag verscheidene gebouwen en kostbare machines door brand vernield De schade bedraagt ongeveer f 180 000 In een soboQwburg te Gincionati ie tjjdens de Toorstellieg een deel van het dak ingerallen drie menseben werden gedood twaalf ernstig gewond en velen kregen lichte blessaren Te Leeuwarden werden Vrgdag 10 000 Igsters te koop aangeboden zg deden gemiddeld 12 cent De meeste dezer vogels worden naar België verzonden een groot deal ook naar Hollaad en Londen Nansen beeft eeu spoorwegongelok mede gemaakt De Noord pool reiziger was in den trein van flelsinfora naar Kopenhagea die Donderdagavond ontspoorde Hjj kwam echter met den schrik vrij evenals de andere reizigers £ en ISjarige jongen te Ond Beierland bad de onvoorzichtigheid een zakje buskruit in brand te steken Hy werd zoo deerlgk aan het gelaat gehavend dat men voor het behoud van zgn oogen vreest BDiteDlandsch Overzlcbt In Engeland ia een blauwboek verschenen behelzende de Correspondentie over de Kre teosohe qnaestie en den oorlog tusschen Tur kge en Grieken land Veel nieuws staat er niet io Het be iut met het verslag van een onderbond op 14 Februari van den Eogelschen gezant te Berign met keizer Wilhelm die het eerst op gezamenlgk optreden tegen Griekenland aandrong £ r blgkt uit dat Lord Saliabitry de blokk ade van den Piraeus tegenhield tegen de drie keiznra in Lord Salisbury heeft naar nit het blanwboek volgt gedreigd lich terug te trekken uit bet concert wanneer men niet als stelregel amnam dat geen bewoode plaatsen van beteekenis aao Tnrkije zouden mogen komeu £ r beeraobt oneenigheid in het Tory kamp Al lang is een deel der conaervatieve partg in Eogelajid weinig ingenomen met de richting die het kahinet Salisbury volgt tenminste wanneer de heer Chamberlain een der eerste violen den toon aangeeft Dat is dezer dagen gebleken te Berwick io Northumberland waar lord Loodondvrrj de voorzitter der partg die o a reeds ernstig oppositie gevoerd beeft tegen Cbamberlain a wet op de achadevei oeding bg ongelukken aao arbeiders verklaarde bet presidium te willen oederleggen daar het met de radicale neigingen die het kabinet onder leiding van den keer Cbamberlain aan deo dog legde niet kan meegaan Toen de vergadering bleek dezelfde eeniog over den heer Chamberlain toegedaan te zgn aU lord Londonderry trok deze zijn ontslag als voorzitter io Men is zeer benieuwd wat de heer Chamberlain nu doon zal De Westminister Gazette wgst ar op dat Lord Salisbury Lord Londonderry de heer Balfour ens allen evenveel beloften deden hij hunne verkiezingen aU de heer Chamberlain Toen gingen zg allen samen Nu blgkt dnt de heer CbamberUin het gemeend heeft met beloften en de overige leden van zyn partg niet Wanneer bet waar i dat lord Salisbury zich om gezondheidsredenen wil terugtrekken zal het zeker in deze omstandigheden zeer velen benieuwen hoe bet Engelsche kabinet er na de reconstructie zal uitzien In een correspondentie uit Petersburg aan een groot Onit ch blad werd dezer dagen en interessante beschouwing gegeven over de opkomst van het Rassinche rgk en de hooge positie die zgn reieering vooral de laatste jarpn heeft weten in te nemen onder de mogendh dan van den eersten rang Gedurende Uuslands aanwas onder de vros gere keizers werd aan de organische aanfluiting van het nienwverworven land minder waarde gehecht dao aan het voorwaart i ohQiven der greos teenen in steeds verdere streken De gebrekkige verkeersmiddelen io die tgden waarin het spreekwoord ontstond cDe hemel il htiog en de Czaar ver warpn een ouoverkomelgke hinderpaal voor alle pogingen tot samensmelting der bevolking t t rerspreiding van Westerache of althans Weat linsiisebe gedachten eo vóór alle dingen tot controle der ambtenaren De periode licht nu echter achter ons Nooit is zoozeer ais thaus in regeeringskriugen het oog gericht geweest op doordachte organisatie Tan het aanwezige op wegneming van dia hinderpalen die afataod en tgd io het reus achtige rtjk opwerpen Wat Kualaud van zijne vaderen geërfd beeft wil het ezploïtaeren Zgn blik 18 naar binnen gericht Niet alleen door de reosachtige spoorwegondernemingen die hfft verste oosten en het biooenland van OeotraalAzië met het westen moeten verbindt o en de groote plannen tot bet annleggen van kanalen wordt dit doel nader tot zgo verwezenigking gebracht Zoo zullen oog in den lonp van dit jaar commissies te Petersburg vergaderen die een meer centraal en aan het westeo aansluitend bestuur der traos Kaspische en verdere streken moetfn uitwerken Ofschoon men zich van dit werk niet dadeljjk alles mag voorstellen zal het toch bet geheel een stap voornitbrengeo V iW Ilu land is groot genoeg om langraam te kunnen gaan Tegenover hei werk der binnenlandtcbe beschaving zinken de vraagstukken der buitenlandsobe politiek bgna io t niet Op elk gebied der buitenlaodscbe staatkunde zien wg sedert eeBige jaren het Czarenrgk zgo in ioed ten gunste van deo algemeeneo vrede aanwendsn vroeger een zeldzaam versebgnsel en met zorg weerstand bieden aan de verlokkingen om den stoot tot algemeene troebelen tege en Er was maar één woord noodig geweest om in 1896 Armenië in te kunnen palmen toen de gebeurtenissen aldaar de peheele wereld tegen de Turkschefmanier van regeeren opgezet hadden Maar de gevolgen van deze Rnssische tusschenkomst zouden dergalgke ondernemingen van andere mogendheden in andere g westen van Turkge geweekt zijn en indelgk ware eene botsing van vijandelijke belangen onvermgdelgk Toen Ferdhiand van Boelgarge zgo zoon tot de orthodoxe kerk deed overgmn was men vredelievend genoeg hem te gelooven dat bg die vroeger oiet met Rnsland leven kon nu niet meer zonder Rnsland wilde en de vredezon bestaaalde de verloren eo teruggevonden zonen van Boelgarge En eiodelgk nam de bekendmaking van bet Russisck FrauBch verbond den laataten twgfel weg Tegenover de Potersburgscha duma stond op het Newski Prospect bet monument van den vrede Franscbe bladen bevestigen dat het verbond eerst mogelgk geworden is nadat uit het program het berwinoeo van Elzas en Ltthariogeo geacbrkpt werd Het drievoudig verbood voor den vrede is een vgfvoudig verbond geworden en onder de bescherming van deze wachters zal Europa rustig werken en aitruaten kunnen Wanneer uochtaasvoor het Russische leger en met name voor de vloot op uitgebreide schaal gezorgd wordt alleen de maand October van dii jaar verrgkt de vloot met een kanonneerboot en twee groots pantseracbepen ii dat niet meer dan logisch Want om daii vrede te kunnen bewaren moet de wochter zoo gewapend zgn als de tegenwoordige krggswetenBchap het verlangt Dan alleen kan bg bewakeo beschermen gebieJen Rusland als wachUr van den vrede is een nieuw beeld Man moet er aan gewennen nu men niet meer mag twgfelen En boe zal het in de toekomat zgn Als zegt de Bcbrgver eer t eenmaat het groote Russische rgk zoo ver beschaafd is dat het niet meer een ondanks zgo grootte minderwaardig deel der aardoppervlakto voorstelt dau zal de tgd gekomeo zgo dat ervanRnslauds wil geen beroep zal wezen Uaar öf het zoover komt tonder dat er eent atrgd wordt gevoerd over hagemooieioEnropa Uit bet fei dat Rnsland na langs den weg de vredes langzaam aan komt waar het wil mag men nog niet afleideo dat het al zgn idealen zal bereiken zonder met de belangen van andere Blaten in bot ing te raken Gelgk men Vrijdat seinde hebben de Londeofche keteluiakers een schikking die voorloopig door ban afgevaariÜgden en deeigenaart vao wervpD aan de Theems gesloten was verworpen 7 g blgven bun eisch om behoud vao den ach tn ars werkdag gestand Dienavolgens hebben ig het werk gestaakt Of de overige vakken vao de Federated Trades die in de schikking betrokken waren er genoegen mee nemen moet nog blgken In het eigenigke machinevak heelt het lock out zich weer uitgebreid De AmalgamatedSociety of Egineers beeft nu wekcigks ruim f 300 000 aan stakingfgeld noodig Het ontbreekt haar imaahchen niet nan hulp Vrgdag ontïiug zij een f 16 000 o a f 6000 als derde bijdrage van het Duitach Metaalwerkersverbond f 2400 van het Deenacha Machine werkers ver bood f 6000 vau de Vereenigiog vao Marine machiueworkers f GOO van eeu kleermakersvereeuiging te Leeda Chamberlain en de aaitsbisacbop van Canterbury wier bemiddeling was ingeroepen hebben geantwoord dat zg geen heil zagen io tnsscbenkqmst huniierzgds Naar het hcbgut hebbeu de patroooa beloofd hun eischen te iormuleoren eu bekend te maken Dit kan een grondslag tot ouderhandelingen worden Vandaag zouden de Grimsby 400 pontonwerkers het werk slaken aN do patroons hun onder andere lunten van minder belang geen tienuurswerkdag als roaiimum toestonden Do patroons hebben hun werkvolk al willen tegemoetkomen met verhoogd loon maar het aantal werkuren verklarea zg uiet te kunnen vaststelL n Beurs van Ainslerdam slotkrs 8 V I Vrhrs 1 997i 1 a8V e 97V8 85 85V n r tv 68 i 2 V I 24 107 6 35 100 91 50 610 B06 100 48 100 800 188 98 1S3 100 80 2J 113 104 00 82S iod mI 86 86 1 OOTOBEE EDBKUND Cert Nul W 8 2i illU duo lilto 3 ilito duo liilo 3 lloKoiK O il Gaull 1881 88 4 iTiaiB InsohrljvinB 1862 81 6 OosTma 01 1 in pappfr 1868 8 lili in ïilier 1888 5 PoBTUOii 01 1 m t coupon H iliti llokft S 30 ausuND OM lliru eiil 1894 4 dito Gtironit 1880 4 dito lil llothB 1SB9 4 dito b llopo 1839 90 4 dito iu goud o n 1883 6 dito dilo dito 1884 6 Spanje Perp t acIiuM 1881 4 TuaKEFj Gopr Conv ooü 1890 4 Geo loeninj aorie D öüc Ie nÏK sorie C ZuiO AfEi Rei V ohl 1892 6 Mtllco Obl lluU 8 1 1890 B Vmïzubl OI I 4 ufco U81 AuïlEUUAM 01 1 teu 1696 3 RonEHUiM St d Iroi 1894 3 Nrd N Afr lluildo v iiaud Aremlal Tab Mij Corliiicateu Drfli Maalpchappij dito Am Hypolhuükl pindl 4 Guit My dw Voratüul aaiid s Gr Hypoihookb aiiill r 3 HederlanilstliE bank iia id Nsd Huudolmaatacll dito N W 8t Pi o Ilyp b palidhr t Bilt Hypollieokb panubp 8Vi l lr Hyp itbootb dit 8Vi OoBTENH 0o4 liiijï bank aaiiil Bl BL llyp th iekbartk isndb 47 Amwika Kqut hypotb pniilb 6 148 190 85 V7 102V loai 100 1 0 13 J 1 l 101 89 105 15 18 107 n Maxiv L i t r Iju eert 8 Ne lloll iJ Hpoopï Mg aanl M j tol Kipl V at S w aau I Nol Ind poorweiïm aand Nsd Zuiil air Spni aand 6 dito dilo dito 1191 dito 6 iTiUBSoooriïl 1887 89 A Eobl S 64 Zaïd Itnl pivmü A H o jl 8 61 Polen Warschau V eeiion aand 4 ilüSL ir Ku s ï pw Mij obl 4 Baltisi hu dito aand Fastowa dito aand 5 Iwang Dombr dilo aau I 6 Itursk h Azow p kap obl 4 dilo dito oblig 4 10 13 l V 67 V 192 205 B I 6Vb 107 102 IOÏ b 118 120 84 115 Amerika eul Pai Sp Mij o 1 ö Chic orth W pr C v aand d lo dito M n St Peter obl 7 Penvar Itio Gr Spin lert v a niin is oiitral obl in goud 4 Louiav Si Vasb vill Gert v aand Meiico M Spu Mij Ie l y 6 MiiB Kansas v 4pct pr f asnd N ïork Ontasioi Weat aand dito Penn Obio oblig 6 Oregon Calif hyp in goud 31 Paul Mmn Manil obl 7 Uu Pao Hnofdign oblig 8 dilo dito l iuc ol Ie hyp 0 5 lANiDi an Soutb rert vaand Vev C Eall iNa lo h dc O Atnflterd Omnibus Mij aand Rotterd Tramnog MaSt aand Ned Stad Annterdam aand 8 Stad Ho lerd im aan 3 BlLolK Stad Antwerpen 18 7 8Vb Stad nrussel 1 8 2 HONO Thtiii liegullr HesBll eh 4 Oosten a Staatsie ing 1880 5 K K Oo l B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 1868 NlD Ver Bei Hyp 8p U 08rt Burgeriyke Stand GEBOREN 16 Oct Heudrit onder U vao deo End en A Boutestein Cornells oader A Junker en C P Maller Agttba Hendrik oudera P J Wout en M J nn Egk Elisabeth onder W tan drr Horst en H de Jong Dirk ouder M de Jong en H de Kriegor 17 Cornelia Adriaan onder H Korevaar eu J Tempelman 18 Daniel onder W den Hoed en F E Verpoorte OVERLEDEN 15 Oct M M lolmao huisyt Tan A Prin 50 j J C G Dulilh 70 j 17 A Blooi 52 j 18 A Paniievi 83 j M do Marre huiavr vau D Hotsteden 54 j UÜITBNGEWONK SORTEBRING Nieuwe DASvSKIN ONTVANGEN A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Telephotm IVo 3i R E O Xj A IV I Ei7 Zij de Damasten 65 Cts tot 14 05 per Meter zoowel Zwarte Witte en Gekleurde HenneberffxIJtle ran 35 Ota tot 14 65 per Meter Glad Gestreept Geruit met Patronen Damast etc ca 240 veracbillende Qual en 2000 verach kleuren Desaiua etc cry van port en reoAten i Aii STALEN per omgaande Dubbel briefport naar Zwitserland i lleiineborij s Zijè fabrieken K ra K M a i H I c n ADVERTENTIEN Faillissement Wed DE ÜEUGD Door het yerbindencl worden dor eenige uitdeeliagalijst ie borengeQüemd tailHssemenfc geëindigd De O orator Mr M U 8CÜIM tan ube LOEFF Ad VQcaat Procureur Gouda Kleiweg 2d FEAÏÏSCHE STOOMVEEVEEIJ KM Glieiiiische Wasschcrij H OiU ir lli iMER li Kriiishaile BoUerilitm Gabreveti vl iImit Z M den Koning der Belgen Hoofddepêt voor GOUDA de Heer VAN 08 Az specialiteit roor het stootneu en verven van alle Heerenen Dameigarderoben alsook atls Kindergoederen Speciale inrichting voor het Htoom b van pluche mantel a veereu bont enz Gordynen tafelkieeden onr worden naar de nieuwste en laatste métbode gevadd Alle goederen hetzij gestoomd of gevertd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens ataal bewerkt Wie icokuf iiyj ftii dd t chte L Ëik ll CuCaO I0 antvangon tesamen gebtold en oa velu proQfoeniiogeu in don handol gekonioD undo deii Kfiam dos I uitvinders Dr MlchoellB verraardigd j op de beste machines in het wereldberoemdo étabblissement van Gebr StoUwerck to Keulen eUche DrTQielztieli Cikel C actio in vierkanten bussen Deze Eikel Cacao is met melk gekookteone aangename gezonde drank voor da I gelijksch gebruik oea 2 theclepeli Tan 1 t polder Toor een kop Chocolate Alsgeneeskricbtige drank bij gevj Tandiarrhee slechts met water t gebruiken Terkrggbaar bij de Toomumla H Apotbekera en L r 1 80 cO 90 0 0 35 Oeneraalfertegenwoordigor voor Nederland JuHus Mattenklodt Amnterdam Kalveistratt 108