Goudsche Courant, woensdag 20 oktober 1897

De Centrale Liberale Riesvereeniging in lieit Hoofdkiesdistrict GOUDA Kiesers Bovengfenoemde Vereenigin heeft in hare Verjfadering van 2 OCi OBKR jl tot Candidaat feproclaineerd voor de Provinciale Stikten vacature G A An HOUWËIMI GC Gz waarvan de slemmingf zal plaats hebben op VUI llN i 22 OCTOBEB a s den Heer Mr J T C VIRÜLY Burgemeester der Gemeenten Haastrecht en Vlüt welke den Kiezers met den meeslen aandrang wordt aanbevolen Donderdag 31 October J897 No 7407 36ste Jaargang mmim mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k g met uitzondering van Zon em Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 iranoo per post ƒ 1 70 AlzonderUjke Nommere VUF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst va 1 5 regeli a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen Uroote letters worden berekend Haar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Een pracixtigr xxet in g erlclxt HEERENHIIS mei TUIN staande aan den KA ITENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kaniers met Serre Keuken en prachtige Kelder Bovea 3 Kamers met achter een jjroot Balcon Zolder Meidenkamers boven en Wnetfen Pi ivaat met Waterleiding vüor en acshter aan het Öuis Waterbespioeiingr een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingeriehtnaar de eischen des tiids Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Sociëteit Ons Genoegen Aan belaoghebbenden wordt by deze bekend gemaakt dat de eerstTolgende BALLOTAGE Toor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaatt hebben op ZATERDAG 6 NOVEMBER a en de Ballotage Lyst op ZATERDAG 23 OCTOBER 1897 gesloten wordt NameQB het Beatanr F HERMAN ¥ i Seeretarii Oouda 19 October 1897 TE ÜOOP Toor praaijesmakers de zaak van J HOOQëNDOOEN maar per abuis is hel loolosneq J H006END00R1I Qez VAK DANTZIQ Hoogstraat hebben de eer de outvangit te berichten der NÏEDWSTE MODELLEN Dames e Kinderlioeden Hoaden zich tevens beleefd aanbevolen voor het leveren eu maken ran ELECTR0I0T0RISG1TANDHAL$B4NDJES I Wirri IÖ ÜBDEPONEBaD i BU bet Kebrulk daarvul eschiedt bet I tanden krilKeu der Kinderen KDAIUEK I DE mHÜJÈ PIJN 10 000 Gulden 1 wordt betaald aan hem die bewezen kan I dat de by my ter inzage liggende getaig 1 sobriften der nitBt kende respHnten van ue I Ëlectromotorlsohe Ttndhalsbandjes I niet echt zyu Hk Men kite op tien naam i caii dmTabrikanttmmm IIOLTZ ü I Wordt franco toegezonden alteen no 1 1 ontvangit im postzegel ad 05 cent door JROBRRTHüLTZ UmegRn Wederverkooper gevraagd Kliniek en Polikliniek 1 OBSTKVUIB en Toor preeknren dagelyki van lH Sl u 1 Gratis Spreekuren Maandag Woenedag en I Vrijdag il uur 1 DORDRECHT Lijnbaan No 11 Hl A ClEVL O Oeueesheei Direeteur Stedelijke Crasfal riek te GOUDA De prïJB van het sm is 6 cent per M en voor Kooktoestellea of Motoren 4Vs t Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdbnie verbonden met 15 meter vrt e leiding achter den gasmeter Voor S en 5 licht asmeters bedraagt de huur 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ian hoogste 2 25 ptr week kunnen wekelöks afrekenen en van de fabriek lampen faooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in h nr bekomen Te Zoop of te Huur aangeboden m HEGKËNIilllS Staande aan de WESTHAVEN Wyk B N Hl Te bevragen Lange Tiendeweg P a9 Het haie bevat beneden 3 Kamera met Suite Kenken Kelder en Binnenplaats boven 3 Kamers en Zoldar verder alles netjes en doelmatig ingericht alsmede van Gas en WateriMdlstf vooraien Tevens boven en beneden Bvivaat met Waterleiding a Hrt bwte on ch iieIyk e tn ge mflk inakkalykit poetimlddel voor Uewea T R CD vooral datnet en Klnderacho nwf rk iKf l Appretuur van C M MUIIer CS0KF Berlis B ulh Str 14 Men letttffoed ötk op naam en fabriekamerk Virknillaar ky Hmtm hikellan In i at MW rt elaativlM r ai irifaa aaa wu SMtratl Oviat kyr W Strtanaaai Anliiia Wnt luwruvinff tegen Jiuht wat Rheamatiek LeDtUnpvnen kortom jgr Anker PaiiiExpelle r I if ullietMinMI utaT id iita n g g SAnker PalBlxpelier SSÏ RnkerliliiExpElter Pi l 60 oent 76 oenl m fl M de oittb Vtorhudaa la dt mMete Apotheken en bn t AjBi clitar t O t Bottenlam Te GOUDA by U LUGER Apotheker Markt en by WOLFF Co Westhave 198 Een ware 8chat Toor de ongelukkig slachtoffers der ZeUbevlekking Onanie en gehe=aie nitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBRWABIi G HoUandsche uitgave met 7 afb Prns 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van de onden l dt moet het ïmm de opreohte leenng die het geeft redt jaarl ks dnlsend van een sekeren dood Te verkregen bg betVerlags Uagaxin te LeipEig Neamarkt 34 franco t n inzending van het bedl 1 ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Mej J I AUTA rertoakumi e Lange Tiendoweg D 39 Kmvereeniging Burgerplichte te Gouda J M NOOTHOVEN T4M GOOR VoorzitUr ü RUIJTEB Seeretaris H J NEDERH0R8T Penningmeetter H KNUTTEL Dr A V4 IJSENDIJK ü M D JONG PAjRXja Kieêverteniging Sehomhmen en Onutreken te Schoonhoven C H viK 8CHERPBNZEEL Voortitter Mr J K VAN WEEL Secretaru R tan CALCAR Penningmeeeter N KOOIMAN E C A J CHRISTAN C L VINUK ORANDS MAOASINS DU Irinteips NO UVEAUT ÉS Wi i vet zoeken do Damös die ons geïlluBtreerii mode album voor het Winterael Koen notih mot ontvangen hebben dit te willen annvrapen aan I JULESJILO OTaC P ri I etzolve wordt dan omgaand gratia en franco toefEOZonden Bestellingen van af iS francs vrij Van alU kosten aan huis mot 6 verhoof mg Mqidlllstutiir ti Rnndiil 1 1 TANDARTS E CASSUTO Turfmarkt 171 ottda van 10 tot B uur bektlve ZONDAGS en WOENSDAGS voormiddag Baaetrechteche Kiesvereeniging te Baaitreckt C J M KROON Voorzitter a vm ZANEN MULLER Secretarie J BROUWER Dl KONING Penningmeeeter D RENEMAN B E BOER J LEEUWENHOEK W DOGTEROM R J Vi DIJK 3 BREEDIJK Kieevereeniging t Burgerplicht € te Woerden J A P LEVENKAMP Voorzitter Mr F W Tte SPILL Secretaru M 8 NIEKEBK Penningmeeeter A KNlJb P Bzn te Rietveld C MUNLIEFP U Bantoute oaarder iloofdprU 600 000 Hrk lenbiedehet De rljnsa zijn door den Staat gegarandeerd Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen van Ie door den StaHt Hamburg gowaarborgde groote Gelillotorij waarin reker 11 Mlllioen 349 325 Mark goffounell moeten woriteo De priJEeti vaa deee v el voordeel biodeade leldlolery ttie volgens het plan loütite 118 000 lot n bevat ziju de volgende De hoogste prijs i8 eventueel 500 000 Wark Premie van 301 000 M 1 prijs i 200 000 M 1 prijs s 100 900 M Zpruien a 76 OOIM 26prijiena 10 000 M G oprijzend 5000 M prijs prezen 1 prys Iprijs 1 prijs prijs priJEen 1 pr i ptijs i prijzen 106 prijztn a 3000 M 06prij8 n i SOOO M 70 000 M l 8ia piTjuen i 1000 M 66 000 M 1618prii7ona 400 M 60 000 M 40 prgcen a 300 H 55 900 M HOprijieni iOO M 60 00 I M 6958 p üiena 166 M 40 000 M 9t 8 iiv il 184 104 100 SO OOOM bssiprlji i 46 81 M 80 000 Ml totaal 59 18 p i on en worden deze in eenigo maanden in 7 klas 1 aen uitgeloot I De HoofdpriJB in de Ie klasse bedraagt I Mark 60 000 itggl in de 2e kl tor 66 00 0 M in de 3o tot 60 000 M in de 4e tot I 66 000 M in da 6e lol 70 000 M in de 6e I tot 76 000 M in de 7 toi 200 000 M en met de premie van 300 000 M event tot 600 000 Mark Voor de eerile prijstrikking die oRioieel Uvastgesteld kost een geheel origineel lot slecht Oald 3 50 een half origineel lot ileohts Ould 1 7 een kivart origineel lot sleohU Gold O 90 De in eggo den voor de volgende klassen zoowel als de lijst dar prrzea worden aangegeven I in hetoffio ae o trekkmgsp ao voorzien va hetWapoD van den Slaat welk plan ik op aai vrage gratis verzend j tedero deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de offloieele trekkingelijsh De uitbetaling on verzending van do prijzen geschiedt door my direct en prompt aan de win nen en onder de strengste geheirahouding 9 ledere bestelling kan loeQ eenvoudig I por postwissal opgeven I Men wende zioh dus met de aanvraag om I toezending van loten voor de spoedig plaais hebbende trakking zoo spoedig mogeliik of uiterlijk tot 4 mOFBIHBBH 0 k I met vertrouwen tot Samuel tleckscher seor Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG I Duitschlaod ftends Onik ran K BRINKMAN k ÏOON BINNENLAND GOUDA 20 Octobeï 1897 Voor de ArroQdissemeDts Eeobtbalik e Rotterdam werden gister o a de volgende vodniisen gewezen J M 53 jaar werkman te Cape le a d IJsel wegens diafatal vao 10 eenden ten nadeete van M van der Velden aldaar tot 6 weken gevangen iastraf J A B 17 jaar metselaar te Zevenbnizen beklaagd van diefstal van 4 eenden ten nadeela van J Hofman aldaar werd fry gesproken K fan W 21 jsar arbtider te Wsddingsreen wegeni misbaodeling van D Koster aldaar tot f 3 boste sabs 3 dagen beobtenis Hiern itoudan terecht A fan O v d A 20 jaar en J A K 24 ja r werklieden te Schoonhoven Ala bedienden in betrekking bg de firma B A Scbreuder Co ▼ erfhaadolaars te iScboonhoTen in welke hoedanigheid de Ie beklaagde o a beUst was met het tonen van gelden voor door de firma afgfltiverde goedeuD welke geldea dene dan afdroeg aan zgn medebeklaagda die Zaterdags met den patroon afrekandf hadden t g in Juli jl afspraak gemaakt eenig geld niet af te dragen doeh voor aich te befaoudeo Van een door hem van Bskerea W Verborg ontvangen bedrag van i 7 10 droegen zg f 3 10 niet af maar behielden het voor zich JBaide beklaagden legden een volledige bekentenis af dte door de verklaringen van drie getoigen nader werd toegelicht T en elk der detinqaenten reqnireerde het O M by monde fan mr J Z Masel 1 maand gevangenisstraf M n 17 jaar schipper te Lekkerkerk en L Ds 19 jaar sigaren make rskn echt mede aldaar werden daarna beklaagd van op en 6en September jl vaa een op bet erf van M D van Wynen ataandea boon een aantal peren te hebben a eptaki Tegen beide kna pan dia seer ongunstig bekend staan eiacfate Z E A 7 dagen gevangenisetraf Mishandfliing bracht vervolgens oor de heeren P C de G 20 jaar vroneade te Hekendorp Den 24en Angnstus jongstleden ton bij aldaar W Veiwoerd baisTroow van TV Boer moedwillig twee gevoelige slagen tegen het hoofd hebben toegebracht De aaolaiding tot het gebeurde bleek te moeten worden geBOebt in beklaagde s opvliegendheid Eiscb 14 dagan gevBBgeoisstraf C B 32 jaar werkman te Vlaardingeo die daarna voor de heereo verscbeen zouden 16eo Aa ostaa j I aldaar D v n dan Berg een ge mviLLE rif LANGS EKEN WEG 11 Ik moet noodwendig in het aalon k ksn of alles nog op zyn onda plaaU staat dacht ze es een airtje aeunende ging te biuneo f Wat is dat f en met eea pur paasen was t ba een Ufeltje waarop eea groep vun Pauat en Qretohea stond In bewondering bleef ze voor het sebooQ gedacht an mooi uitgevoerd beeld staan Het was dia alte tGesohiebte Faust had zgn arm om Qretchan geslagen en keek mei een mengetiDg van vvwondering en ongeloof van ernst ea angstige panning naar het bloempje dat Oretohen in de hand hield en waarmee zy baar aantrekkelgk spel speelde Haar bekoorlijk geziohtja gUnsterde van vreugde en droeg dien taohten ealigen lach die ran geluk getuigt Ër Hebt mioh liobt mich nicht teide Cile m gedaobta het bloempje ontbladarend Liebt miob Uobt mich nieht herhaalde za weiktuigelgk A m kind had het laatste blaadje maar Hebt mich nicht gaz d dochdanzon je bet orakel miaaehien niet bsbbsQ geloofd Arm Gretohen f Br iit a I Er ist i Wohin ist allo Qnaï Wohio die Angst dea Kerkera P der Ketten Du biat s I Eommsl mioh zu ratten 1 lok blo gereliet I prevelde CUe en io hare rerbaalding stoad Oaasf bat JsDge Troolyks Gretohen de ranpialiga beachol voetigen ilag tegen het lichaam eii diens bniavroaw M Hofman met eeu schoen een ilag tegen bet hoofd hebben gegeven Beklaagde bekende het ten laste gelegde doch beweerde uit noodweer te hebben gehandeld wat echter onwaar bleek te zyn Hg had zgn buren hetaedigd en was ben toen men de beleedigiug door getuigen wilde doen coostateereu te lijf gegaan in het portaal banner woning Eiscb 3 areken gevangenisstraf De 47 jarige winkelier G Z wonende te Gouda die hierna terechtstond w rd beklaagd op dan 2en Juli jl of daaromtrent te hebben weggenomen een coapon der Amsterdalische premieleening groat f 1 50 en een coupon der Ned Hypotheekbank te Veendam groot i 10 beide toebeboorende aan dé SO jarige Sientje Zondaal wed van A M van der Kint die by hem inwoonde Beklaagde bekende het ten laste gelegde eu verklaarde het feit to hebben gepleegd uit armoede De weduwe had een envelop met de conpo is op tafel in haar kamer laten liggen en dit waa hem zoo ierleid iyk voorgekomen dal hg ze wegnam om ze later te Uireobt te verzilveren De benadeelde als getuige geboord verklaarde dat dti niet di eerste maal was dat Z baar bes olen had In 93 bad bg de krasse finaucière die aU een die in t effecteufak gren onbekende is over haar Oostenrgkersc sprak voor een belan grgke fom aan effrcton bttBtolen Bg de ontdekking vHn dezen diefstal was hg voor haar neergevftlten en had om genade gesmeekt Aan de zaak was toen geen gevolg gegeven en sedert was Z btiig zgn schuld langzsmerband te dtlgen met de leverantie van wiokelwaren aan de bestolene Toen hg zich opnienw aan baar eigtïudom vergrepen had was zg verhuisd en eerst daarna had zg aangifte van dan dief ttal durven doen Mr I Z Mazel rond het feit zoo ern ig Int bg een strenge straf noodig oordeelend 9 maanden gevangeniaatraf vorderde Aan de universiteit te At stardam ia afgelegd het prop medisch eiamen door den heer A D Oheriei Door de feestcommissie te Waddingsveeo ia besloten bg gelegenheid der kroning onzer koningin behoudens de opgehaalde geleien een beroep te doen tot de offervaardigheid van den gemeenteraad ter lerkrggïng van eeu schitterend jubileum Diuidag geraakte bet kindje van den heer van der Kwast te Wnddingsveen te water niemand tegenwoordig zgnde vond da kleine zgnen dood in bet water digclg geketend m den kerker Hè t ia hier gerusrf k van morgen I Liebo Liobo i overal waar ik kom Zou dia groep aantante lila behoorenP Oile lachte half luid bekeek haar nog eens naunkaang nam een briefje dat zj nu eerst bemerkte en laswAan Cile Laaz dieser Blumenwort Dir Gólter AuBspruoh sein Ër Hebt dioh I Verstefast du was daa heïszt F Ër Hebt dich 1 f Phu u u zuchtte ze eindel k met een lang uitgerekten eaoht en bet beeld raat andere oogen bekijkend Ke liet haar hoofdje hangen keerde zich oed opende de ptano en zong ffMeiaa Buh ist hin Main Herz iat schwof Ich tinde sie nimmer Und nimmermehr Nauwétgka waa bat lied ten oiads of za bogipo weer opnieuw cb hoorde niet dat Wal er stilletjes binnen kwam Tegan den wand geleand bleef h luisterend staan Was dat haar antwoord dacht hij met loid kloppend hart Zou ze eindelyk bekennen dat za hem liefhad meer dan den speelmakker den broer dan rncnd hem lief had als den uitvorkorene dan man barer keuze den eenigen die al haar syaipatbie al haar liefde bezat Cile zong maar steeds door aen traohlta onderwijl baar gevoel te ontleden Eindelijk zweeg ie en Hat baar hoofd op baar hand niaten Zija Uefde dacht ze hem liafbebben verloo dat ia adUa betrekking adieu vrHmde Het plaatselgk comité voor bet hnldeblgk aan H M de fConingin Regentes bestaat te Ooderkerk a d IJael onder b t presidium van deo burgemeester uit de beeran J Boogaerdt als secretaris W Hoogendgk van Cappelleo als penningmeester J ran Holst C de Jong C Hoogendgk Az J Rgkasrt Pn Joh dS Jong als leden Op Zaterdag 23 October a s zal ene inzameling van gelden tot voormeld doel plaati hebben De ÏBzameling der bijdragen voor bet Nationaal hnldeblgk aan H M de KoniuginRegentes heeft in de gemeente Reeowgk na aftrek dar onverrngdelgke onkoiten opgebracht de som van f 146 03 Men meldt om nit Krimpen ann de IJsse i Gisteren werd door d n rgkaieldwachter W van Loon aangebonden P v d G milicieaatukryder hg het 2e r feldartillerie die als zoodanig als deserteur was afgevoerd Op last van den burgemeester word bg overgnbracbt naar Rotterdam en ter beschikking gesteld van den commandant der marine N R Ct De beer Van der Zwaag beeft in w Bweede Kamer als zgn ervaring medegedeeld dat vleescb en Ejiek lager genoteerd zgu dau i vrffsgero jaren waarm e hg bigkbaar wilde te kannen geven dat tegenwoordig door bet Ned rlandaehe volk minder vleescb en spek wordt verbruikt dan voorheen Dia meoning is oatr de heer Kerdgk in hel Soc Weekbl aantoood oniuist Hjj ontleent daartoe het volgende aan do cgfera der centrale commiaaie oor de statistiek Rund en kalf vleeacb Neemt meu niet enkel iu aanmerking bet aantal geslachte beesten maar ook den in en uitvoer van versch en gezouten gerookt en itedroogd vleescb dan vindt men Ofer bet tgdperk 1853 1896 de navolgende verboudiugscg ers van verbruik par hoofd dfir bevolking iu 1853 56 100 in 1857 61 98 17 1862 66 132 42 1867 71 145 21 1872 76 153 43 1877 81 164 62 188286 151 83 1887 91 166 67 189296 152 93 Ëen vermeerdering waarmede gepaard gt t die van het gebruik van varkensvleesch Gemiddeld is p r 100 hoofd derJbevolkiDgverbrmkt l io 1853 56 11 33 it iu 1877 8f 14 23 at 1857 61 11 38 1882 86 13 64 186266 11 46 1887 91 14 20 tnaoiohen met jullio werkend en worstelend zwoa BtiA en zorgend levoo verloofd I dat is r kdom nmusament verstrooiing zorgeloos genieten aanbidding rergoding en geluk P Mis sckien Missohien Ze boorde gedruisoh sprong op en atond tegenover Walter CiIe Walter I H pakte haar beide handen on Ew jgond zagen ze atkaar aan Ctls werd langzamerhand vuurrood Walter ptolsohng doodsbleek Zg dacht Is hij nl leng hisrP Heeft by allee gehoord P Zou hij dat ongolukkigo liod aig ernst basehoulreD F Hoo poetiscb een gezongen antwoord I Maar t ie geen antwoord 1 Bon ik nu coqust geweest P Heb ik hem u zonder hot to weten leel k behandeld Die akelige deur die zoo stil opengaat on dia nare piano met dien harden klank I Nu zal hij boos zyo en donken dat ïk valsch en bedriegelijk ban Ik houd veol van hem maar maar verloofd P Neon Ais een dwarrelwind vlogen al die gedachten door haubrein en donkerder ward haar hloa onrustiger haar blik Hy begreep opeens dat hlg te vroeg had gejaioht dat by haar li fde noK niét had gewonnen en buirereod faerinnerde hy zioh baar vonnis van vó r eenige maanden frVreemaen Hq jiet haar banden los en keerde zioh om Beiden zwegp Mooi h riop Cile met vaal inspanning hot pijnlgk zwijgeu verbrekend Mooi hè Ze stood al by de groep en keek on waar Walter bleef 1867 71 1 11 52 1892 96 19 20 t 187276 13 94 Dan dient nog gewezen op het alibans in sommige steden toegenomen verbruik van paardevleescb hetwelk waarschynigk bg velen met minder goed voortieoe beurs ia de plaaU van rundof kalfavleeach is getreden Na ontbrekeu algemeene gagevena daaromtrent maar bekend ia dat in da hieroader genoemde steden zgn ges acht na aftrek van afgekaufda gemiddeld in elk der jaren 1887 91 1892 96 te Amsterdam 1975 staks 2319 L Btoks Rotterdam 12l4 1643 s Gravenhage 474 1001 Utrecht 3 93 134 Haarlem 548 611 2 Arnhem 220 112 Ngmegeu 45 138 Gouda 3 164 192 4732 fctilks 6150 stuks Het gemiddelde over vier jaren Uet gemiddelde over dns jaren Bovendien wordt fermeld dat te Utrechthet van eldera aangevoerde paardevleescb in 188791 bedroeg 4192 in 1892 96 w entegen 12 558 kilogram gemiddeld per jaar te Gouda reipeotievelgk 285 en 452 kilogram c De Amstardamsohe rechtbank veroordeelde j Bterfln den brotalea bedrieger d e twaearme gezinnen oplichtte dour xioh voor ta doen a1 een reeds sedert lang doodgewaande zoon tot 2 jaren gevangenisstraf Te Grave is in een twist tnsacben de gebroeders V D steenleggers nit Berohera en twee arbeiders de jongste der gebroeders met een nes in den bals en over het galaat verwoifd Den ondste werden verwondingen toegebracht met een ateeoan luoifaripot De MUvallers zgn gearreateerd Da toestand der gekwetsten is niet gevsartyk Naar aanleiding van de in de Tweede KatJ met geroerde debatten over bet al of niet toelaten van mr Vsn GiUe schrgft deZeenw Zou t niet goed zgn iwarte atemkaarten in te voeren Zwarte stamkaarten waar geen ander wit op gevonden wordt dan de unmen der caudidaten en de witte stippen Alleen op die wgze zal men knnnenei cben dat op de stemkaart absoluut niets andara voorkoma dan t be vijt dat de gawanscbta candidaat ia aaageteakend Bevalt bet jo P irJa t IS prachtig t Wat z jn de gè ohtan vol uitdrukking hoo welsprekend die glimlacVop haar lippen on wat eon aardig contrast mot ziJto ernst Hg begrijpt er blikbaar uiots van en de hobdiBg I hoe los en natuurlgk en tooh zoo bevallig V jo wel dat je me zult verwennen met zulke tvi aiugenP Ik zal nog zoo raak thuiskomen beurs au bout de son latin raakt Ik bon er mao in mijn schik 0 1 Za TDUwHe haar handen samen eu keek om beurten naar hum en da groep Ëo ik ben dankbaar vorvalgde zij grenzenlooa dat begrijp je tooh wel b f Met baar gewone vroolgkheid kreeg bg een laahje een knikja on oon hand Hg het haar hand niet los en voelde grcoton lust nogmaals over ii ijn liefde te spreken Als point da dépirt wilde hg bet brieljo gnbrniken masr hoe onderzoekend zijn oogen ook rondkeken nergens kon hij t vinden Gevaarlijk veel te gara lgk maendo Clla en tot een balletje gemaakt had hot briefje eerst ruidentie gehouden in haar toegeknepen band toen in haar mouw oindelgk was bot veilig in haar lak terecht gokomon en misschien bestemd om als se allaea waa netjes gladdest roken en bewaard te worden Je beeft Cile U uit agitatie ter wille van een ander Zo trok haar hand uit do z jnB en varr Igde haastig Papa heeft je zeker allea verteld van onze logi ie juffrouw WilmerP Je weet dat Van der Lande vandaag bier iaï Wordt ttnolfi