Goudsche Courant, donderdag 21 oktober 1897

te Terwacbten tot het aanstellen Tan een derden geneesheer Volga 59 In Terbsnd met het rerzoek van P Bornea om verboogiog zgner jaarwedde stellen B en W voor den Ie kenrmeester van het rleescb te brengen op f800 den 2e kenrmeester op f 450 en den kenrmeester Tan de visch op f 150 Volgn 158 Daar het bedrag der laeuing is gebracht op f 78000 moil deze post met f 280 wor j a lerlioogd Volgo 1S9 Als gerolg van het raadsbesluit van 28 Sept zal op de leening I 7000 worden afgelost ONTVANGSTEN Volgn 4 Aangezien hel kohiei f 32000 bedraagt kan deze post met f 1000 worden verhoogd Volgn 6 Daar op de nieuw aan te gane leening f 7000 moet worden atgeluet moet de plaatselgke directe belasting met f 3000 worden Terhoogd Volgo 21 f 6 en W zeggen dank roor de gemaakte opmerking Beide etnkken worden ter visie gelegd 3 Een schrgven ran B en W tot wgziging Tan do Terordening op de Openbare Bewoarscholeu Zal tegelgk met de gemeente begrooting behandeld worden Brief ran de Commissie TOor bet Stedetgk Musenm vao Ondheden een aanbeTelioginzendende roor eene Tacatnre in gemeldeoommiseie Daarop zgu geplaatst de hh Dr L A Keeper en Dr B A M StaTenisse deBranw Ter visie Een brief van de Commissie voor deStedelgke Zweminiicfating een aanbereling inzendende voor eene racature in gemelde Commissie Daarop zgn geplaatst de hb A C Cosgn en L P Hocgendgk Jr Ter Tieie 6 Een brief Tan B en W op het adresTBU bet Alg Ned WerkliedeUTerbood houdende rerzoek om den bingwacbter ran Baaieneen brugwaohtershnisje te geven B en W adviseeren hierin tot fwgzing Ter Tisie 7 Een schrgren ran B en W op betadres san do Wed Boers Lafeber om teruggave van op dwangbevel betaalde belssting B en W adviaeeren tot afwijzing Ter visie Wordt vervolgd eohmmimrg trokken 500 stndanien naar da piel adr het monument opgesteld was vlak daateoor jvormde zg een pyramide en de vlugste kloiA nai r boven en maakte de touwen los die bet oltabt Isel vasthielden De klok sloeg twaalf en nHer oorverdoovend gejttich zahtg gt doek dSm op drie cheer s voor harCmajebteit en hst Qo Baië JiJaeen y Men sohrgft nïtS2ait Haag aa n de Amk Ct dat aan bet Departement van i nstitie bare gewerkt wordt aan een a geheele herzieniDg van het Wetboek tan Strafvordering hei voornemen scbgnt te zgn dit ontwerp tot wgziging zoo spoedig mogelgk bg de Volka vertegenwoordiging aanbangig te maken In de Yerzekeringsbode wgdt dehoefdredactenr M H Pimentel zeer waardoerende woorden aan de nagedacbteoia van den heer mr J Heemskerk Azo aan wien de redactie niet slle n menig advies dankt maar ook ve e belaagrgke artikelen meestal met een H onderteekend ierwgt hg aan het vak der levens verzekering en de daarmede aamenhangeode hygiëne en medische politie een warm hart toedroeg Xo de St Michielstraa i te Brn ï midifen I in de atid is Zondag osaohsh half 6 en 7 uur 1 een buis dojïr dieven geplunderd zonder at i ied j iets van bemerkte De bewoners een I Onde rentenier met een bejaarde dienstbode en 1 een commensaal een militair apotheker wa en 1 allen oit Toen de dienstbode tegen 7 uur I terugkwam vond zg at de kamers open ales I vao zgn plaats en een aantal voorwerpen van I waarde kleine scbildergn enz gestolen De I brandkast waarin een groote Hom werd bewaard 1 hadden de dieven blgkbaar niet kunnen op nbreken Men is de brntale schelmen nog niet op bet spoor In de Vragen t d D wordt da Tolgende aardige proef beschreTen Men neemt een glas in den vorm van een ciinder ongeveer 20 cM hoog en 10 oM in I doorsnede vnit het tot op de helft met sterken alkobol 82 procent bedekt bet met een porseleinen schoteltje en verwarmt het in een waterbad Dit verwarmen moet tamelijk langzaam gaan opdat de vloeistof het geheele glaa en bet schoteltje samen de verhoogde temperatuur verkrggen en er zeker een evenwicht lusI Rchen beu gevormd wordt Men mag den alcohol I echter oaoït Isten koken Wanneer men alles daarna uit bet waterbad neemt daarbg zorg dragende de vloeistof niet al te zeer in bewe ing te brengen en het op een bouten tafel neerzet tiet men na verloop Tan eenige minnten aU het scbeteltje voldoende atgekOsld is dat de alcoboldampen zich in de I nabgheid van het schoteltje beginnen tp I verdichten Weldra worden er doidelijk zicht 1 bare wolken gevormd die zich daarna in fijne 1 rsgendruppellje oplossen welke in een ontel I baar N tal loodrecht en regelmatig op de I vloeistof trfogvallen I Met h horizontaal mikroakoop gemeten hebben die druppeltjes gemiddeld een dnorI snede van 40 k 50 daiaendate millimeter Dit belangwekkende schonwipet kan wel 1 I een half nar doren Naarmate bet geheel af koelt daalt natnorlgk oo c hft niveau waarop de verdichting dar dempen plaats grgpt meer en meer en men neemt boren de wolken en volkomen zuivere zon waar I Op deze wgze heeft men ii t klein den geheelen waterkringloop vaa den dampkring voor zich De verdampende vloeistof stelt de zee voor basi ver daarboven is bet blauwe Incht daaronder zgn de wolken die xich in regen oplossen en deze keert tot de zeeterng Wanueer men dadelgk na het nemsn van bet glas nlt het waterbad bet warme schoteltje door een koud vervangt worden d temperatunrsrerBebillen in bet glas aanmerkelgk giooter en ziet men boi nvermeld pro Baiteniandscli Overzicht De Fransche Kamers hebben haar zitting hervat Er viel niets Toor dat vermeldenswaard is De voorzitter hield geen toespraakDe Pargsche gemeenteraad heeft een motie aangenomen waarin de wensch wordt uitgesproken dat wegens de duurte van hel brood de invoerrechten op granen met vier francs verminderd zullen worden Iu de NuovB Antologiat het voornaamite Italiaaniche tgdechrift komt een artikel voor van den beer Frassati die daariu eeo boek bespreekt ven den senator Cbiala dat onder den titel Het drievondig eo hel twecTondig Terbonds spoedig Terscbgnen zal Dit artikel trekt zear de aandacht Er wordt allereerst in nagegaan waarom Italië zich in 1882 bg Duitschland en Oostenrgk heeft aanijesloten Men was in Italië doods bang TOor Frankrijk en de betrekkiogen met Engeland waren na de weigering mee te gaan naar Egypte zeer koel geworden Italië roeide dat zgn poeitie zwak was eo zocht steun niettegenstaande de waarschuwing van graaf Robilaat bg Oostenrgk en Duitschland InlBBscben had Duilschland het grootste bordeel rss bet Terboud Een clansnle tot irederkeerige bescherming van de hoogite belaogen van eiken staat werd nietBangenomeu Italië zon daarmede bet evenwicht in de Middelandsche zee beschut hebben gezien en dit behoefde niet door de andere bondgenoolsn bewaard te worden terwgl Italië welde Dnitscbers moest helpen als Frankrgk en Elzas trachtte heroreren Intnsscben het aanzien Tan Italië steeg na 1882 wel In 1886 werd het rerbond hernieuwd maar op rerzoek ran Doitschlaud eu graaf Bobilant stemde er alleen in toe op voorwaarde dat Italië rerlof kreeg om ter bescherming Tan zgn belangen in de Middellandache Zee een tractaat te sluiten met Engeland welk rerdrag dan ook gesloten is In 1891 word het Terboud weer rernieuwd maar op een anderen grond markies Di Endioi wilde meewerken tot handhaTing van deu Ëuropeeschen rrede an zag den besten waarborg daarroor in de isolesriog vao Frankrgk Moet nu bet verbond na 1904 weer vernieuwd worden vraagt de beer Frassati Neen il zgn antwoord Bet tweevoodig en bet drierondig Verbond bonden nn elkear in aveuwicht Treedt Halië nil het drievoudig verbond dan wordt hel verbond EneUnd Frankrgk sterker Vandaar de prachtige ontvangst dis k i r Wilhelm zgn bondgenoot U Homborg en Ie Wiesbaden men denke aan bet syosbolieko tooneelstuk van Uoff bereidde 10 04 10 86 1 1 I 10 11 I 10 18 f I 10 18 t 10 84 10 64 11 80 9 81 10 M 9 64 a 10 01 f 8 10 10 07 10 19 0 1 V MO 8 38 1 1 M4 10 U U l U n U l 18 88 1 84 8 48 8 87 4 8 s igi 8 48 8 87 4 BS ADVERTENTIEN 11 88 11 88 11 48 Oopelle 1 48 9 8 I I 11 48 i 18 48 i BoHenUm 7 7 88 8 88 8 C8 8 80 9 88 9 4110 18 10 80 U SS 1 81 11 88 18 68 1 88 4 4 16 8 10 8 40 8 6 81 7 96 8 4 48 8 89 18 4 68 6 08 6 04 8 11 8 11 8 19 8 17 8 18 6 88 1 10 1 46 8 18 9 00 eOUDl DEN HiAa Qouda ZeTeahniuMMoerkapellfl Zoetenneer Zegwurd Voorburg Hage S 1 80 8 80 9 18 9 88 10 14 11 18 18 18 18 88 1 81 8 46 4 49 6 86 8 64 8 111 841 68 KW 8 64 10 10 8111 16 ÏM I 4S8 4 H 40 8 04 10 18 tZ 7 68 8 81 U 81 8 16 10 81 V 8 019 08 1 08 8 89 10 88 H 8 18 9 08 9 48 9 E4 10 4411 4818 461 10 8 06 4 18 6 16 6 68 6 81 M 8 04 8 84 9 9 88 10 88 11 6 11 44 0 0 1ID4 UTÏ1CHT ttonde 6 80 6 84 1 68 8J1 9 01 10 1910 81 18 00 18 68 S IO 8 114 86 6 08 8 86 8 86 10 11 10 88 Olli w 8 88 11 14 8 81 1 10 10 84 9 41 10 18 Te GOUDA bg C LDGER Apotheker Markt en bg WOLFF Co Wutharea 198 6 14 1 18 8 48 10 41 1 46 8 84 Ulndll 8 01 1 4 8 18 9 0 9 89 10 6111 46 11 81 1 18 8 08 8 60 6 08 4 1 89 e o V U A A H8TIIDAH 10 11 11 10 4 11 6 10 1 61 8 16 IJt l lt 6 16 1 68 10 16 En dit geldt ook or de MdeWBÖde De commiwie heeft na niet alleen de geplekte en gestippelde k arten oit te zoeken maar elke ile Tinger aan den anderen kant al de itemkaart waardelooi maken Daarom geheel zwarte kaarten aan beide kanten 1 4 Zooale de etemkearlen thaoe zfln ingericht it men nog beter af met de rroegere atembilietten Want de krassen en Toile TÏngere z n meest Tan onze laidjef Op of bij de beiderelden Tan de oude heerIgkbeid c Weaterwolde en het landschap Drente is in de laatste teertien dagen weer een wreed pe i gespeeld De gmker kwam zgn korren inspecteereo Nu Toor bet bat it Ze werden ge wogen en de beate en deilechte apart geset Slechts een dée grooter of kleiner al naar de plannen Tan den b enboerc op iokrimpiogof uitbreiding Tan het bedryf gericht zyu gaat naar de winterrerblgten Ken enkele zwerm wordt nog wel eens bg een andere korf gedaan Maar de regel u aoderfi De ngTere diertjes die den ganscben zomer grerig in de weer varen worden ondab ze Toor hnn meeiter het brood Terdienen op snoode wgze ter dood gebracht Vóór de gmker op reis Ksat maakt fa zich Toor de execatie gereed Een stnk zwarel wordt gesmolten en daardoor een strook papier gehaald datrerder in stokken ter grootte Tan een speelkaart geknipt wordt De groker zorgde dan nog TOor stokje die Tan boren gespleten zgo Deze wordeij ia den grond gezet en een stnk papi Wordt in de peet gestoken Dan een lacifer er bg de korf er oTer heen sarde walu heeft at ras het werk der raitfïeiing Terricht Thnis worden de korven uitgebroken en de inbond geperst De rest wordt gekookt en tot was bereid Een Pargtoh oorrespondant maakt meldintt Tan acht honden die men rond wakende bg 1 bet doode lichaam van hun meester in een 1 partionlier huis eigendom ran den graO f de Beanmont in de Champs Ëlyaées De graa was onlangs tan Fargs naar hei Zuiden ran Fcankrgk rertrokken en had een ooden congierge Tan Millot genaamd in bet buis sch tergslaten De conciërge had acht bonden bg zich Q deze dieren bUften en huilden op een nacht zoo luid dat de baren dachten dat een ongeluk gebeurd was in bet huis Tan Beaumont De politie werd den Totgeoden morgen met het ga al in kennis gesteld en toen en een Tan de kamers bioDeotrad zag men van Millot dood op den grond liggen en om hem heen waren z ne geliefde bonden gegroepeerd Oe hijnden wildeu de politie niet laten naderen doch enkelen werdsn met stukken vleeRch gelokt en de aodertm die niet Tan hunne plaats wtldoD gaan werden in zakken gewikkeld Toen werd om den dokter gezonden die constateerde dat Tau Millot plotseling gest rTen was aaO een aanval vao beroerte Toen de houden weder vrggelaten werden gingen zg weder het Igk Tan bun meeiter bewaken dat op t bed gelegd waa iu atwacbtiog ran de aankomst Tan zgo zonen Te Florence beeft Zondagmiddag bg de begrafenis van een socialist den lettsrzetter Vannncci een vaobtparty plaats gevonden tnssoben de poliiio en den begrafenisstoet De politie wilde een roode vlag in bealttg ntmen die door da sociatistiiche groep van Nauato was ontplooid De dragers verzette zich en werden geholpen door hunne kameraden Weldra waa hst een algemeen geTeobt Een zekere Mancini werd op den grond geworpen en stierf kort daarop aan een slagadarbreuk 8 48 8 4B a 8 1 88 7 8 7 48 MoordfiMlit KieuwwVwk Oopelle AllmDiiuiUli Bottariiin Oipelle Nioowerkork lioordlMlit Boud 11 11 8 10 W riei8 4 aouda 81 Ml 9 41 Iwtardaa O Bt 8 16 9JT 10 60 Te Montreal in Canada zon een standbeeld van Koningin Victora onthuld worden Maar de studenten waren het wachten op de oiBcieele plechtigheid moe geworden en besloten de onthulling zonder plechtigheid te l at o plaati hebben s Avonds na ten bezoek an den paarer hoe hg ook slaaft en zwoegt Een forsche greep één oogenblik de pon ran een Daendels meer is niet noodig en het hoogste inkomen is duizend gulden s maande en wg hebben een gymnasium op elk der vijf hoofdplaatsen en een academie te Batavia O dat daar eens een minister den moed toe had hö zon een zegen zgn roor dit scboone maar aan armen zoo rgke Uuid Te Poeldgk ia Zondag alweer een gebouw afgebrand behoorende aan M ran Paassen Dien nacht sldagde men er in een brand in een schuur ran J ran der Kaap ontstaan te blusBchen waardoor het gebouw gedeeltelgk gespaard bleef De oorzaken zgn weder onbekend Een dobbele moord Te Masseur zgn dezer dageu Tolgena Q n bericht uit Aach een zekerg S tre en zgn dienstbode op gru lgke Vgze vermoord Diefstal blee de di Tveer tot het misdrgf te zgn geweest De Igken waren vreeselgk verméiki door tallooze messteken De daders zullen wel met worden ontdekt daar zg een voorsprong van minstens drie dagen hadden toen men de Igken vond Te Nnland N B is Vnjdagarond het hnippostkantöor afgebrand De brand welke in het achterhuis ontstond nam £ Óó spoedig toe dat Jiet njet riet gedekte gebouw met den inboedel waaronder eene som ran ongereer f 500 waarvan den brievengaarder ruim f 100 toebehoorde een prooi der vlammen werd De brievengaarder was roor i 1000 rerzekerd ces m r regenbol sterkeren graad wervelwinden en I doen zich dan roor mi Flaagsche Dagblad zegt met zekerheid Ja konnen mededeelen dat mr C J Sickesz te Locbem bestemd is om eventueel op te treden ats directesr geoeraal van Laudbonw De coumissie nit de Tweede Kamer betr k1 ketgk de geloofsbrieven van den afgevaardigde voor Soeek mr van Gilse zal beden tot hervatting van het onderzoek zitting houden 1 terwgl ook dien dag bgeeokomb de commissie I an rapporteui s over Hoofdituk VII marine 1 der staatsbej rooiing voor 1898 I E P Bchrgft in het Soer Hbld over bezoini ng Schrijver zou bezuiniging wil en I vinden m de inrichting ran de stnataadmioistratie die hg eene weelderige noemt Weelderig wanneer men daarbg bedeakt dat die staatsadministratie hoe langer hoe meer eischen gaat stelten aan de beurzen vooral van de ver boven hun kracht belasting betalende iai jMmrB Bg de belastingen door des te brengen beweert hg komen de dlrecte en indirecte belastingen d n Earópeanen en vreemde Oos i t iJiwg Ë te betalen in de verste v rte niet in Schr ver vindt de tractementen in Indiëon rustbarend hoog in vergelgkiijg met die van hen die in Nederland de gewichtigste betrekkingen l ekleeden en als men er bg denkt j door wie ze worden opgebracht Ken kwart eeuw en langer geleden was de toestand van dien aard dat er voor het royaal zelfs te royaal bezoldigen van ambtenaren wel iets te zeggen vieï DINSDAG 19 OOTOBEE 18977 Voorzitter de Burgemeester R L MARTENS J Tegenwoordig zgu do bh Noothoven ran Goor Jager Herman Nederhorst Hoogenboom van Galen van Iierson Krook Bruot Straater Dessing Vingerliug Jaspers en de Raadt Afwezig de hh Prince Derckiten en van der Sanden allen met kennisgeving De notnlen der vorige vergadering worden Toorgolezeo en goedgekeurd Door den Voorzitter wordt medegedeeld datbg Kon besluit vao 17 Sept is goedgekeurdbet rsadsb slnit van 6 Aogurtu tut bet heffenvan 50 opcenten op de perconeele belasting endat door Gedep Staten ïs goedgekeurd betIe suppletoir kohier voor 1897 en het raads besluit van 28 Sep ember jl tot het aangaan 1 eenar geldleening Aangenomen voor kennisgering De Voorzitter Op den 12 October zgn de kas en de boeken van den gemeente outraoger nagezien en in orde bnvonden E ft procesverbaal ligt voor de rnadsleden ter visie Nog kan ik mededeelen dat door B n W is teraggenomen de voordracht tot benoeming eener onderwijzeres aan de Tweede Burgeracbool I Toor Meisjes In bet onderwgs wordt no tgdelgk voorzien Aani B Mtf voor kenniageriog Ingekomen 1 Het verslag der rapporteurs vao de afdwalingen loor het onderzoek der gemeenteb grootiog voor 1898 waarin o a het volgende voorkomt UITGAVEN I Bg volgn 46 wenschten enkele leden het salaris I van den gemeeote bode te verhoogenI Bg volgo 60 werd opgemerkt dat de brugI wachters op de Gouwe minder tractement I getlietsn dan de brngwacbters aan de KleiI wegsbrug Jao Kattenbrug enz I Volgn 65 Werd gevraagd of het gpen tgd I wag de wgkmees er op te beffi O A I Volgn 68 W rd geklaagd over het innaaieo I van drntiwerk Volgo 81 Werd geklaagd dat het verslag te laat kwam en gevraagd om de stokken van da Secretsrie spoediger af te gaven terwgl ook de wertscbelijkheid werd betoogd dit gratis aan de leden te verstrekken Volgo 82 Werd in overweging gegf ven beter De gemeenschap met het moederland waagenng de noodzakelijke mtgavea voor levensonde oud op Ëuropeeschen voet waren honger 1 de ambtenaren hadden een zeer veel omvat II tende werkkring en er werd veel van hen ge II vei d de middelen van onderling verkeer I vraren kostbaar men nam als het ware voor 1I goed afscheid van Europa en offerde veel op 1I velen zelf het leven want ook de gezondhei s 1I toestand was slecht de zeden waren losser en II geneeskundige hulp scbaarsch men had tegen II over den pas overwonnen inlander zgn atitat I op te honden en Toor het bjjna volledig gemis II van alle geestelgk genot wilde men schadeloos II gesteld worden door een rgk materieel leven II en de zekerheid van een gevolde koas 00 I men ooit het geluk had het moederland terng II te zien c i I Tegenwoordig is dit anders De toestand II is thans van dien aard zegt schrgver II dat men dien met den Ëuropeeschen bgna ge II heel gelgk kan stellen uitgezonderd het I I onderwgs I Wanneer wg hier dai ook inrichtingen van 1 I onderwgs hadden voor onze kinderen zooals 1 I men dij in Europa overal aantreft en niet 1 j langer genoodzaakt waren om onze kinde en I naar Europa te sturen als wg er menschen I van willen maken die bet tot iets brengen I dan zonde er na eenigen tgd maar weinig verI schil zgn tusschen het verblijf hier en dat m I I Nederland b v waar ook niet ieder in Den I Haag woont en van alles eiken dag kan profiteeyen Is het misschien daarom dat men iet tornen wil aan de veel te hooge tractementen Wil men de ambtenaren in de gelegenhetdstellen om hun kinderen in Europa op te voeden Dat kost geld en van een klein tractement kan men het niet bekostigen Maar was het dan niet beter om dat geld hier in het land te houden en hier de inrichtingen van onder wgs in t leven te roepen die ons nu ontbreken en waarvoor we naar Europa moeten gaan U Ook nebben grooto tractementen in den regel nog niet eens het gevolg dat sg die ze genieten er financieel door vooruitgaan Zeker niet wanneer men het komt in Indië zoo dikwgls voor medeleeft of tracht mede te leren op den voet ran gelgkheid met anderen En daarroor zoo besluit achrjJTer worden jaarlijks tonnen doordebelaatiogschnldigen opgebracht en blgft de Iblander een 8 80 8 81 9 80 1 88 8 08 8 09 8 16 8 86 4 88 6 08 8 0 8 18 6 88 18 88 18 81 18 48 8 88 8 81 8 14 7 81 8 48 9 10 10 18 8 40 t lO 8 88 7 60 BOTTÏRDA M 0 O ü D 1 10 19 11 88 11 80 19 81 1 44 8 80 8 4510 89 1 84 10 86 8 01 I I 8 08 11 64 11 08 18 41 9 14 4 10 4 4 6 80 8 86 6 11 1 88 4 80 8 81 t 4 81 f 8 84 6 04 8 41 8 09 4 08 4 89 6 10 8 40 8 86 6 47 1 48 DEN HAAS GOUDA 1 181 66 9 1810 08 84 0 89 M 1 48 8 1 10 10 IMfP Hago 8 461 801 48 8 86 9 48 10 1111 1111 111 88 1 44 8 40 4 08 4 88 8 80 11 SU th lï SL f J8 48 l l 0 l 0 1 tr8lu 7 lV80V 78 l4 O84 88 i 8 0 UTREOHT OOODA 07 10 08 ViM i f U 6 88 1 46 8 49 9 10 10 18 10 88 11 88 1 8 08 8 88 4 48 8 86 6 S 1 66 01 W rd 6 88 8 06 10 88 11 66 4 16 r ll li lUl ar lil 8 J 58 8 1 ILIOiLu 07 8 5o 07 1 1 M 4 l M H I AM8TÏED11I 800DA 1 8 9 46 ïï r 7 J I 5 5 1 iVo i x X l t i toeiieht la doan honden aa io plaata van Techtiche IJselatMn te gebrniken daar dit TOordeeliger waa Volgo 81 Werd geklaagd orer de afraatering en beter toezicht Tan wege de politie in de plantioenoD Volgo 85 Vele leden wenechlen deien poet aan te houden en na te ga n of het ondrrdek niet zon kannen blg en zitten en roor het bo endek iepenhent Ie gebrniken Volgo 90 Werd voorgeeleld om de kom Toor da alg begraafplaale te dempen en Terder door te gaan met de lerhoogiog der kegraatplaate Volgn 93 Werd gqvfeaen op de slechte toestand Tan ds ftichmarkt en koreobenrs en dwiooda die heide geboowtjes te amoveeren Volg 95 Zeer vele leden garen in orerwegiog de gemeente weakenzooTeel mogelyk nit te besteden Volgn 105 Men wenichta hg erenlneele Taoatnre den post van Inspeeteor van Politie te doen Teriallen Volgn 124 Opmerkinj wejd gemaakt dat de nrmoirs niet roldaende gedesinfecteerd warden Volgn 125 Men weoschte de bezoldiging Tan den eonoierge met f 50 te Terhoogen Volgn 128 Werd in oTerweging gogereD stappen ie doen dat de gemeente rrggesteld werd ran de snbsidie aan de Rgks Hoogere Burgerschool Volgn 128 Men wenschte het schoonboiden der eohooUokalen aan te besteden Volgn 144 Werd bezvr ar gemaakt tegen do foorgeitelde erhooging i n f200 Voor ieder der hoofden der openbare bewaar Roholen en werd terens gerraegd of het niet wenechelijk was de inrichting tot opleiding Tan bewaarechoolhoodereasen op te heffen Volgn 149 De wenscheljkheid werd besproken om een derden atadsgenees eer aan te stellen Volgo 21 f der ontrangsten gaf aanleiding om B en W attent te maken dut de kaden Tan bet weiland slecht onderbonden werden 2 Èan antwoord ran B en W op borenetaand rapport Volgn 56 brengen B eif W in herinnering dat de bode met 1 Jan jl pat Terbooging Tan salaris beeft genoten Volgn 60 De brngwacbters ran de Kleiwegs brng Jan Katteubrng enz hebben meer salaris omdat deze broggen Teel zwaarder en meer gedraaid moeten worsen waarom zij tegen rerhooging zijn Volgn 65 Met het oog op de rolkstelling zonden B en W niet graag de wijkoeesters opheffen Volgn 68 Orer bet innaaien ran drukwerk zal met de lereranciers gesproken worden om dat te roorkomeo Volgn 81 De uitgerer Tan het verslag zal hierop worden attent gemaakt terwgl levens werd Toorgeateld de sobsidie met f 75 te Torhoogen roor tegemoetkoming Tan 25 exemplaren Volgn 82 Volgens B en W wordt Tol doende to icht gebonden over de beatratiog Volgn 84 De rroegere afrastering in de plantsosuen werd dikwgls roor brandhoot gebrnikt zoodat die zeer kostbaar was op het toezicht zal meer gelei worden toch kan medegedeeld dat in 1886 meer dan 60 procesaen verbaal zgn opgemaskt wegens verbieling Ten het plantsoen Volgn 85 Daar de begrooting roor 81 October moet zgn Tastgestild kao dezen post niet worden aangehoaden B au W willen wel iepenhooi Toor het bovendek laten gebrniken Volgn 90 Demping der kom voor de alg bêgraafplaala is dikwgls bg B en W ter sprake geweest doch men is afgeschrikt voor de hooge kosten wat voorts het opboogeo der begraafplaata betreft wenschen B en W nog een jaar te wachten om te zien of de proef gelokt is Volgn 93 De Tischmarkt en d korenbenri ign Tolgens deskundigen in soo n slechten toestand niet toodat amoTeoriig niet nbodig is Volgn 95 Het College Tan B en W etreeft naar mkrimping doch zon niet gaarne oude werklieden der gemeente weg willen zenden daar ig dan waarschgnigk gebrek zonden lelden Volgn 105 Bepaalde toezegging om de betrekking san Inspeeteor van Politie op te heffen kannen B en W Tooralsnog niet beaman Volgn 124 De nrinoira worden op tgd ge deainfecterrd Volgn 125 Tegen deze lerbooging hebben B en W geen bezwaar Volgn 128 B en W zullen doen wat hnn plicht is eu zullen looreel mogelijk doen om deze snbsidie te doen Tervallen Tolgn 138 Het aanbesteden van bet schoonheiden der scholen achten B en W onnood ig Volgo 144 B en W handhaven ban voorstel tot rerhooging Tan bet salaris der hoofden der openbare bewaarscholen en sgn tegen ophetBug der inrichting tot opleiding lan bewaarsohoolhondarasson Volga 149 Van B eo W ie geen Tooratel Maar Italië geeft bg bet drierondig Verbond meer dan bet ontvangt Het wordt slechts beschermd tegen een steeds onwaarschgnlliker aanval van Fransche zgde mutr om zf q e lengen in ds Middellandschcz e o Vt Oosten bekommeren de bood onooten zich niet Met Eraakrijk en Euslaud kan Italië zich Uraivt Terbiadeu de spanning lasschea Buslaod eo Engeland lulië a natnnrlgken vriend belet dat K st das slechts een rerbond met Eigge land dat dezelfde belangen heeit in de Middel landsehe tee Het nieuwe tweevoodig verbond zon naast de twee andere staande de sijheida rechter an Enropa worden Italië ion op die manier hg een groten iMirlog waarscbgnlijk builen de aoodz kljjkbeid bigven mee te doen De sFrankf Ztg e merkt laar aaaleiding van het laatste deel ran hel artikel waarin gewezen wordt op de noodzakelijkheid van ataodrastigbeid in de buitenlaudiche politiek op dat deze al dadelgk in Italië uiet bestaat en Traagt of da schrgver biet reel rertrouwt op het gebrek aan egoismes van Engeland Eergisteren 18 Ooi deu verjaardag van wgleu keizer Priedrich III is te WieahadA een standbeeld van dien keizerlgken Igder die in 188S onder de foltering van zgu vreeseiyke kwaal slechts 99 dagen de teugels van h bewind mocht voeren onthuld door a looo den thans regeerenden keizer Wilhelm II Onder begunstiging van het prachtigste herfstwoder was een ontzagigke menigte van heiode en rerre saamgeatroomd en hadden vooral extratreinen uil Frankfort de aobsre zeer sterk doen aanzwellen doch door de militaire maoht werd de goede orde uitstekend bewaard De keizerlgke familie was reeds om 9 uur des ochtends gearriveerd en had na aan het station door generaal Vou Mischke weleer chef Tan den generalen staf des kroooprinsen Friedrich in 1866 ontvangen te zgn terstond haar intiek genomen iu bet Slot Op dn tribune tegenover bet nog omhuld standbeeld was ten elf uur elk plaatsje bezet Op twee torens achter het standbeeld stonden geharnaste riddera met bazo nen om den Keizer die klokslag 12 verscbeea te begroeten met faefares terwgl hg langs het front der eeieoompagnie schreed en vervolgens zgn Moeder de keizerin weduwe Frindrich naar da keizerlgke tent geleidde erensls prins Heiorich dit de keizerin Augusta Victoria deed gevolgd door de drie oudste zonen des Keizers de prinsen Wilhelm EitelFritz en Adalbert Nb een toespraak van den opperburgemeester Voo Ibell een cBoch 1 op het keizerlgk paar en een feestoaotate hield de intjindsnt Von HUIsen de feestrede Op bet oognnblik der onthulling weerklonken fanlatea Bsluatsalroos en klokgelui Na bezichtiging vaa het standbeeld door de keizerlijke familie die er rondom heen schreed eo kostbare kransen deponeerde onderhield de Keizer zich eeoigen tyd met deu beeldhouwer Uphues wisu hy een ridderorde overhondigde eo ter stood daarop begoo de paradis Daarna galadioi r alathaaterv3orsleliing en illumiaatie GelgktgJig werd ook te Karlsruhe io tegenwoordigheid vso de geheele groothertogeIgke familie en tal vau andere prinsen eo prinaesssD van Anhalt Saksen Weimar Boheuzollsrn Eadziwill Lippe en de gravin ran Vlaanderen en een nitgslezen schaar o a generaal majoor Von Waldersee en de Pruiaiscbe mioitters Von Marschall en Tirpitz ent eee een keizerlgk gedenjiteeken raet groote plechtigheid onthuld Te Leipzig is osn standbeeld van prins Bismarck ontbold en eerlang zal er voor dezen tDurcblanohta ook io de Berlgnsche academie nog een geplaatst worden dat Zaterdag reeda door den Keizer en de Keizerin en Eitel Fritz bezichtigd is Te Hamborg wordt a s Vrgdag ook al roor den vroegeren burgemeester Petersen eeo sUodbeeld opgericht t Is haast oiet meer bj te houden maar roor heereo beeldhouwers is het een goeden tgd tegenwoordig Men verneemt dat keizer Wilhelm en gemalin gisteren van Wiesbaden nit een bezoek gebracht hebben te Darmstadt aan Taaar en Ttarïtaa dia dan heden een coolra viaite zouden afleggen bg hst Duitsche keizerlgk Paar op het kasteel Kronberg van keizerin Friedrich Zaterdag woonden Tsaar en Tsaritsa op de Matbildenhöbe bg Darraeladl do eerstesteen legging bg voor eeo Grieksche kerk Zondag en Maandag waren Nikolai en gemalin de gasten ran den hertog eu de hertogin van Sakaen Coburg te Coburg De boiteogewone belangstelling voor de verkieiingen te New York spreekt niet enkel uit de groote vergaderiogen en heilige arlikelen maar bleek ook Zaterdag toen de Igaten der stemmende burgers werden opgemaakt en voltooid De sregistralioo ol votoras voor de verkiezingen op 2 November wgst eeo totaal ran meer dan 507 000 aan bguB gelgk aan dat ran een jaar geleden toen de geduchte werkzaamheid van Brjan alles eo allen in beweging bracht Overigens is nn alleeo te melden dat de brief van den minister Blis waarin de candidatuur van Tracy roor bet mayoraat word aanbeToleo protesten beeft uitgelokt o a ran den tegeowoordigen mayor Strong Dn dat alle partgen vol veijkouwaos sgn opdeorerwinning ds Citizens Union is orertnigd dat ilKf Low mayor aal worden Uenry George ie t aioh sterk door toena 8endeu bgral m ar oor de leidin ran Tammtny bebbra sterke hoopt op de zegepraal ran bon cftndidaat omdat er zooveel verdeeldheid is ooder dft ppositie Er wordt al druk gewed en tot nn toe meeat op TiKnmany gehouden BUITENGEWONE SOKTEBBING Nieuwe DASSEN r ONTVANGEN A ran OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA TetephoM Mo an ea ga I I s sssasBsm Beurs van Amsterdam Vrkr üolkn 88 Vi 99 S ia lOS i 87 8 88 Sii 11 63 98 4 1 4V mm 88V 77V V 4 lOlV 4Vn 88 m lOO t 04 M 67 811 489 1001 46 100 198 138 67 67 i 991 981 1847 m loov u 80 31 lUf i 106 101 881 a loov 841 887 148 Vi lOO t 101 68 77 108 lOl a 100 1 o I 188V l Vn loiV 86V 67V 108 l UI 16 108 to 14 mij 100 80 V 106 106 mm 1061 108 lOlV 116 111 38 86 117 19 OCTOBER Smublini Cerl Ned W 8 IV dito dito dito 8 dito dito dito 8 HoNoaa OM Geudl 1881 88 4 ItiLlB iQsohrüving 1868 81 8 OoaTZNa Obl in papier 1868 6 dito in zilver 1886 8 PoBTUou Übl met ooupoa 3 dito ticket 8 BcSLi NU Obl Bmnenl 1894 4 dito Ceoons 1880 4 dito bii Kotha 1889 4 dito bjj Hope 1889 90 4 dito iu goud leen 1888 6 dito dilo dito 1884 8 apANJB Perp t schuld 1881 4 TuaiEU Maiw L a Vt Lien eert Nio Holl IJ 8poorir Mg tand Mg tol Eipl V 81 8piv asnil Ned Ind Spoorwegm ssnd Ned Zuid Afr Spm tand 6 dito dilo dilo 1891 dito 8 TiLl 8poorwl 1881 8 A Eolil 8Zuid ltal Sp mij A M obl 8 PoLtN Wartohau Weeuen tand 4 Susi Gr Huaa Spw Mü ohl 4 Btltiaebo dito stod Ftalows dito atnd 8 IwBDg Bombr dito atud 6 Knrak Ch Aaoir ap ktp obl 4 dilo dito obtig 4 Amsbis Cent Pso 8p Mü oM Ohi j fcMorth W pr C v asnd dilodilo o 8l etfr pbl 7 i Deovtirh Rio Gr Bpai oort v a Illioeit Genlral obl In g sUd 4 l attiav SiNsahritl Cert v sand Mexioo N 8pw My Ie byp o 8 Miaa Kaaaaa v 4pct prei atnd N ïorkOntsaiokWeal aand dilo Penn Ohio obllg 6 Oregon nallf la hyp ln goud 8 SI Paul Hiau k Hsail obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dilo dito Line Col la hyp O 8 Gahaoa Can 8outh Cert v aaod Vbn C Rallw kNa Ie h d e 0 Amtterd Omnihua Mij aaod Rotterd Tramwog Mtata ssnd Ned 8tad Amalerdam aand 8 Blad Rotterdam aan 8 BzL0lB Stad ADl erpen I8 7 l t Wgl il 4 béit iMwrttrta tep D Jicht lapqaaa kortom g is Ankir PaliiExpBlIer Y t ISBaetketMlIilMssatawnlsatsceB Wat aaael das sttsds ta Isder kMM i Pi a 80 ent 78 oeat en 1 25 ds aaaih Teorliudsa ia éa meests Apotfaekee en bq r AL Riehtsr t Oe la Rotlardam Stad Bruaaol 1888 HOHO Theiaa Regullr Gaaellaoh 4 OosTSHB Staataleening 1860 6 K K Ootl B Cr 1880 8 SpiNJS Sud Madrid 3 1868 Nbd Ver Bet Hvp Spobl eert