Goudsche Courant, donderdag 21 oktober 1897

Vrijdag 82 October J897 No 7408 30ste Jaar df De Centrale Liberale Riesvereeniging in het Hoofdkiesdistrict GOUDA Kiesers Bovenjjenoemde Vercenigingf heeft in hare Ver raderingr van 2 OCTOBRIt jl lol Candidaat yeproclaineerd voor de Provinciale Staten vacature G A van HOllWËIMII GE Gz waarvan de stemmingf zal plaats hebben op VUIJDAG 22 OCTOBER a s den Heer Mr J T C VIRÜLY Burgemeester der Gemeenten Haastrecht en VUst welke den Kiezers met den meesten aandrang wordt aanbevolen mimm courant ïïieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a ge lij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 iranco fi post ƒ 1 70 Afaonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADTERTENTIEN worden geplaatst va 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend Baar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Kitneremiging Burgerplicht te Qouda J M NOOTHOVEN tin GOOE VoorzitUr D ttUIJTER Secretarie B J NBDEHHORST Penningmeester H KNUTTEL Dr A TiH IJSENOIJK C H Dl JONG Kietvereeniging Schoonhoven en Omstreken te Schoonfioven C H TAS SCHERPENZBKL Voorzüler Mr J K TAN WEEL Secretaria R TAN GALCAR Penningmeester N KOOIMAN E C A J CHRI8TAN C L VINCK Si t Janskerk te Qouda OP Zaterdag 30 Ortober 1897 2 nnr TAK Gewijde Muziek BiMiiïeiirai onder leiding Tan Prof LEO JOUBRE met medewerking van EDOÜARD JACOBS Viotoneel ENTEÉE 0 loegangabewU en zjn t terkrijgen by firma EDADW Boekhandel Dnbbele Bnurt Qouda Ter overname aangeboden te JOeeenfer Rielerweg 35 eene in voi wething egnde en naar de eischen des tydB ingerichte fioeA beklante STO0I WASGH BLEEKehDROOGINRICHTING TISSOT Co Bordeaux Botterdam 1 1 40 per liter in rerzegelde bemande Beech Tan 5en2 iUter Toorzien Tan het attest van Dr P P van Hamel Boos Proeffleeoh 1 30 Terkrggbaar bg J H ROODE o o C D A Koninkiyk MachiruUe Fabriek DG HONIGBLOËMc i u H van Schalk Co gereetigd te êOravenhage Keppteritraal X en 99 nabg de Regentesselaan ran Z U den KONIMO ran BELGIË Indien gijhoeitttt gebroikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Sqperior Druiren Borat Honig Extract FLACONS Tan 40 Cte 70 Ct en tl Terkr gbaar hy Firma WOLFF Co WeathaTon t99 Gouda E H TIN MILD Veerstal B 126 ts Gouda A BODMAN Moordrtcht J C RATELAND Boüoop B T WIJK Oudeaaicr M KOLKMAN Waddinmetn Kliniek en Polikliniek OUSTBTnfB en erMMBCOtMtlIB Toor H leeknreu dageljjki Tan IS 2 n Gratis Spreekuren Maandag Woetudag e Yrijdog 9 11 nar DORDRECHT Lynbaan No 11 Kr eBVIi Qtneeihéev DirtaUur a uda Druk lu k BRINKMAN li ZÜON EUCTROMOTORISCHE WHALSBAtlDJES WKTFIO OEDBPONEKRD BU bet gebruik daarran geschiedt bet landen krijgen der Kinderen ZSNitER DE MINUTE PUN 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewgzen ban dat de b m ter inz e liggende getniffaobriften der nititekende resaltaten van Je Ëlectroinotorische Taadbalsbarxyes niet echt zyn Bift Men lette op den naam vat den Fabrikant HOmnr HOhTZ IM Wordt franco toegezonden alleen na ontvanget Tan postzegel ad 95 cent door ROBERT HOLTZ INUmegeo Wederverkoopers gevraagd Stedelpe Gasfa1 riek te GOUDA De priie Tan het gas is 6 cent per 11 en Toor Kooktoestellen ot Motoren 4 ct Onder sekere Toorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdhuis Terbonden met 15 meter True leiding achter den gasmeter Voor 8 en 5 liohtgasmeters bedraagt dt hanr 10 cent per maand Bewoners ran perceelen ran ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelgks afrekenen en Tan de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling ran eenige centen per week in huur bekomen Te Koop of te Huur aangeboden EP HGGRENBlllS staande aan de WESTHAVEN Wgk B N U7 Te berragen Lange Tiendeweg D 99 Het huis herat beneden 3 Kamers met Suite Keuken Kelder en Binnenplaats boTen 3 Kamera en Zoldsr rerder alles netjes en doelmatig ingericht alsmede ran Gas en Waterieidluif Toorzien Terons boven en beneden Priraat met Waterleiding GENEVEE Merkt NIOHTOAP Verkrügbsar b i PEETERS Jz A ls beirijfl van echtheid i oaohet en kurk atoeds roorlien van des aaam der Firma F HOFFB i£OPa f dike oude m SCHIEDAMMER Haastrechtiche Kiesvereenigmg ts Baaetrecht C J M KROON VooKÜUr a TAN ZANEN MULLER Secrelaru i BROUWER Dl KONING Penningmeester D RENEMAN B E BOER J LEEUWENHOEK W DOÜTEROM R J Ti DIJK 1 J BREBDUK Riesvereeniging Burgerplicht t ie Woerden J A P LEVENKAMP VoorzHUr Mr F W TBE SPILL Secretaris M 8 NIEKERK PenningmeesUr A KNIJFF Hzn te RülveU C MIJNLIEFF te Baraouwtaarder Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Bein pxacli tigr xxet Ï3n gr©3 icla t HEERENHlllS met m staande aan den KATTEN8INGEL Wijk Q JVo 141 Het Buis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtigre Kelder Boven 3 Kamers met aehter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbespioeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerichtnaar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG IJ 20 IDE LIBESALE SIESTEBEENm BWSEFUCBT te Krimpen a d Lek en Omstreken heelt in hare vergadering van 29 Sept j l met algemeene stemmen tot Candidaat geproclameerd voor de Provinciale Staten vacature G A van HOüWENINGE Gz waarvan de verkiezing zal plaats hebben op VRIJDAG 22 OCTOBER a s den Heer Mr J T C VIBÜIY Uurgemeeêter der gemeenten Baattrteht en fUêt die den Kiezers met den meesten aandrang wordt aanbevolen HET BESTUUR P TA DBE HOOG Voorzitter J HOEFLAKE Secretaris 1 E TAN DUN BERG Penningmeester M BOOGAERDT Bienz S MAN IN T VELD XLI Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids berattende DAMES en KINDERMODES beoeTens HANDWBBKPATRONBN ar IEDERE V EEK VERSCHIJNT EEN NÜMHEB In ieder n tektt mwurte p tem m aekr0ntek feiMtet enz enz Ie Uitime i londer gekl pUten met 8 mjpatt en 3 groota geknipte pair Pm 1 or ƒ 1 88 p post 1 45 i all do Ie uitg Htt daarenboren 6 gekleurde plalen t i li a i Ie Ugekl pUn 1 liüi gekn p ki het 6eao 8 60 n f t a Se ff bij bet 6a no 1 geka patr u kttuite ISe a een gelleard iraaia handwarkpatrooB a 8 k nmMM EN PROSPECTUS ALOM 5 1 4 SToo5 101 BINNENLAND GOUDA 21 October 1897 WooDStlag ftvood raden in de Zaal Kaoetmin dar Sociateit Oo8 Genoegeof de Royal biiDdBeU RiDgers direeteor den heer Duocar S MiUer op De zaal was goed bezet eo naar bet applaui te oordeeteQ dat aa da oitToeriiig der varicbilteode nommers den aitToerendeo werd egeTen wai bet wel het oeste bewijs dat men op deze wijze bolde bracht aao dexe verdienstelijke mannen bet zat toch wel OTerbodig rgn te wyzen op da moeite en volhardende stadie die zij zich hebben moeton getroosten voor zy bon epet tot bet bgna volmaakte badden gebracht De laognDmmers gaven een goede afffiaseliog aan bet geheel Wg ventohen hen voortdorend soccee toe daarby niet vergetende dat ook voor een gedeelte met bonne oitvoeriogeo een goed doel wordt beoogd Woensdag bad alhier de tweede jaarvergadering plaats VAD den tCbristeiyk Natiooalen Werkmansbond De vergadering werd bggewoond door de afgevaardigden van Den Haag Gonda Dordrecht Utrecht Middelborg Hoiterdam Wag iwgani Scberpanzeitl AmcterHeni Scheveningen Kempeo Goes en Ëoscbede Uit het verslag bleek dat de Bond bestaat oit 20 afdeelingen met 5600 leden In dit jaar werden 10 nieawe afdeelingen opfiiericht waarvan de jongste te Mpppel met 100 leden Nadat dr J Tb de Visser eerelid van den Bond eeoe opwekkende rede bad aitgesproken kwamen o m de Volgende nten aan de orde lo Behalve de gewone contribolie der afdeelingen hetale ieder lid vanden Christ Nat Wermaosbood eens per jaar 5 ets ten behoeve v n de nationale kas Dit voorstel werd aangenomen met een amendement van dr De Visser om 5 cta te betalen nadat de afdeeling een jaar bestaat 2o De Werkmansbond geve voortaan een jaarboekje uit Dit voorstel is tot de volgende jaarvergadering oitgMteld Er werd een commissi tot onderzoek benoemd die met bf t hoofdbestonr eeu onderzoek zal is tellen Iti beginsel werd de wenscbelvikheid van de uitgave van bet jnarboekje nitgeeptoken 3o De 1 tdttjiitigea noodigeu voortaan bg h re jaarvergaderingen de besturen van andere afdeelinacn nit Dit voorstel werd aangeno men lu plaats van bestaren leze men eveowel Hfg vaardigden c FËVlLLETO UNGS EIGEN WEG M ivJa ik weet aUes Tk ken haar verloofde nog niet Haar verloofde Zoo ver iqn zij nog otet Neflii maai nu da geldqusestie opgelost is kuonen zijn oadera het ongagetaent niet meer verhinderen zoo min als het huwelijk dat al heol ipoedi wordt gesloten wZijn ouders zullen je ni l dankbaar tyn ft Wat heel jaranjer is I spotte ze Je begyypt lat de waardeering van die geldzielen me teer aangenaam zoy zyn NeeD dat interesseert je niet maar je moet je op hun Btaodpunt plaatsen U kan begrypen dat M tegnn dat huwelyk waren Ik niet maar wol als Cato weigert bij z jn oudera n hftw te komen of hen in Het hare te onlvatgen Wit heel verkeerd zou zijn okien Cato kan de wijze waarop zij haar eo hem hebben behandeld vergeven maar nooit verbeten Ba elk woord bij elke handeling zal ze onwiUekenrig aan een geheime vyaadige bedoeling j M loop van jaren kan een rustige JiMdelgke stemming bestaan maar nooit hartelgk wi of vertrouwen Vreemden blijven z i voor haar fla reroordeeld om nooit haar diepste aandoeningen haar innigste gevoelens te kennen nat wel beschouwd gelukkig is AJi niet weten wat haar sym 4o Op Bemeivaartsdag worde eene nntiooalo bondsdag gehouden Dit voorstel werd verworpen Besloten wtrd aan de afdeeliiii en 1 1 deze het initiatief over te laten Dea avonds had een ieestel ke samenkomst in de Groote Kerk plaats mtt medewerking der MeipjesKangkoren Martha en Maria en het maonen nngkoor Creioendo afdeplmg Gouda van den Bood Ingaande 1 Novwaber 1897 wordt by de Maatflchappy tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in bet tarief voor aboooementskaarten de navolgende aaavolliog gebniobt Er wordt eene nienwe groepenkaart Groep III ingevoerd geldig voor de Ifloeo Amsterdam Emmerik Leiden Woorden Den Haag Gooda Rotterdam Utrecht Harmeten Breokelen Zevenaar Winterswijk ZwolloArnbem Venloo Nyraegen Kleef Zatfen Grouan Almeloo Salsbergen en Rotterdam Dordrecht De bepaliageo voor deze nieuwe groepenkaart zyn gelyk aan die wethe van kracht zyn voor da reeds bestaande groepeokaartsn Da oryzen zyn voor de Ie klasse eerste maand f 50 elke verdere maand f 36 voor 12 maanden f 400 voor de 2e klasse f 38 re p f 27 en f 300 en voor de 3e klasxe f 25 reap f 18 en i 200 en is boven een waarborgtohi van f 5 verschuldigd Te Rotterdam zyn de volgende faillissementen uiigBsproken 29Sept Adr Streng koopman in gooden en zilveren werken ta Schoonboven Rechter commissaris mr J H van Meors corat r mr P A Qreup 16 Oct A ie D Rietvpld kooj man en schilder te Bergambacht Hecbter commisBaris mr J P V d Lek de Ciercq curator mr P A Greup Maandag wordt voor de Haagsche r ecbtbank behandeld de zaak van den Dnitscber Frünkel verdacht eene wedawe op de Turfmarkt aldaar te hebben bestolen na haar vooraf be dwelmd te hebben De uitslag der vprkieiing voor de Tweede Kamer in het kiesdistrict Enkhoizen is uitgebracht 6946 geldig 6810 stemmen De hper Rant verkreeg er 2625 de heer Kool 2308 de he r Gerritflen 1386 da heer Slaia 491 Herstemming tusacben de heeren Raat en Kool Ntiar men van doorgaans goed ingellëntï zijdo liiiO Het Vad t verzekbrt heWtT de 8che III II II pathie opwekt en waaraan haar hart hangt dan kunnen ze haar daarin ten mteste niet treilen CilerCilel Daarvan zullen ze toch geen studio maken P t Is geen studie 1 ze kannen niet anders zijn Ze moeten ritt n plagen afkeuren en veroordeelen moeten vernederen verachten mishandelen eu vertrappen wie zo beneden ben rekenen hot eeniga wat hen in toom houdt is geld en dat juist bezit Cato niet Die O ideis zullen aanhoudend aanleiding tot botsing geven ze zyn struikelblokken op Cato a weg voorworpen waaraan zij ich bij elke pas stoo ten doornen waaraan zij zich telkons weer wondon zil ff Meer nietP y 0 ja nog veel ftioer Zo zwoeg even en vervolgde kalmer nf sik geval moesten dergolyko lui niets met elkaar te maken hebben Cato heeft ai zoo veel laod gohad dat ik van harte hoop dat zy nu heel gelukkig tal zyn Ik ook al was het alloon er wille van jou Toch geloof ik dat je die ouders wat te hard beoordeelt Met een ongeduldige beweging schoof Cile haar stoel dichter bij het raar fron to haar wenkbrauwen on hem met een boozon blik aanzi ndo zeida ze Corabineeron is met mogelyk je moet party kia ten of voor haar of voor hen voor beiden kan ikniet Ik gis dat je keus niet moeilyk zal zyn want je begrijpt immers ook dat zyn ouders tegou bethuwelijk waren Zeg me eens wat je in hun bandelwy ze goedkeurt Walter zweeg tag haar even aan en bekeek toon schijnbaar aandachtig rOretohen en Faust Hy was vetiingBche havenqoaestie io den laatsten lijd ftn belangryke schrede voorwaarts gedaan Het Vitoet namelyk aan de bemoe mgnn van den minister van Waterstaat gplukl zya van zjjn ambtgenoot voor Oorlog de verklaring te verkrijgen dat indien te Scheveniagèn een haven werd aangelegd van niet meerdere diepte dan noodig is om de boraraenvloot te bergen vau den eisch dat by die haven een fort zon moeten worden gemaakt wordt afgezien Van deze Mtsiiflg au door den ministor vaq Waterrtrat aan het Haagsche ïemeentebestonr meded pling zyn gedaan opdat het thans zoo Iconen overwegen wat verder te doen sUat OmHent het omkomen van ren spoorweg reizgerte Groningen meldt meo nader De Ivitigfr was ten ongeveer acht unr aan de halM aldaar in den trrio gestapt Aan het siatioD Saawert misten de m dereïzigors hf m Er wird naar de halte getelegrafeerd men ging dis tgn op en vond op ongev er 100 pas van bat station tlyk van den man De wagena Waren blykbaar midden over het licbaam gegoBD Men heeft de identiteit van den persoon Diofsdagavond nift kannen vaststellen De jas die de man dioeg was gemerkt S J B o grys van klenr evenals de demiiaison Bü droeg voorts eeu liohtgryze pantalon Irigf vcltoeneo donkerbruin gebreid ondergoed een wit Ëngelsch nemd gewonen fautaisiehoed ee I overhirmd met staanden boo d een strik en een gouden horloge n et ketiing en medaillon Voni t overige loidt het signalement aldu t lang 1 70 mpter zwart kort geknipt haar geen baard of knevel kleine mond middelmatige neoa boog voorhoofd Het lyk is naar bet academisch ziekenhuis overgebracht Ia de laatste tgden werd de boekery van het Musenm van Knoatnyverheid te Haarlem weder aangevuld met verschillende belangryke werken en 70oals bekend is worden deze werken aan belangstellenden zoowel aan hen die zich m t de studie van de Kans geschi denis of der kunsten en ambachten bezyiJtti den als aan hen die praktisch we£b tfam sijn gratis voor geruiraen tyd tes teen reratrekt Thans is mot liet Isngprfrorden der avonden de tiJd weder nan broken ilat velen vau deze gelegenheid 0 ruik maken onder anderen bebbéo verscbiil nile genootschappen wier leden het kunstambacht beoefenen verzamelingen Maatwerken voor het honden van Kunntbefchouwingeti aangevniagd Zg die woiiscben vno de boekurij gebruik te maken kunoeu zich nGht 3ti trit d n conservator toleurgasteld bnos verdrietig Mot sfltioone droomoB in hot bnofd don verwnrmünden gloed der hoop in t hart was hy gokomon Grotchen s Maine Hub ist bin Mem Hers iat sohwer had too boerlyk zoo roelbeteekonend geklonken Oabewegelyk had bij naar de stem dio hom zoo lief was geluisterd on als betooverd in hot fantnstiHch land der jongo hofilo rondgedwaald Kort heel kort had dat zalige oogenblik geduurd de zonnigu toekomst werd in nevelen gohula eu do worlcelykhcid stond voor hem Moe t zoo hun oorste ontmooting zun DS zoo vele maanden soheidons I Hadden ze gsen snkel hartelijk woord te soggen niets aan elkaar toe te vertrouwen P Vreemden vroomden rniiohto hst m EÏjn ziel Geheel ontgooohold stond hij daar en geroepen om iets te vordadigoc wat ook bij niet verdedigbaar vond Ily tocht nog steeds naar woorden die m ovorrodingskranht de bare konden orenaron toon Cilc op haar vroolyk plagonden toon vroeg ir Waar blyft js pleidooi advocaat in spe F Denk je dat Gretchen jo zal inspireeren P Ik stol mo op het standpunt van dio ondo lui zeide Walter Krogf en dan bogryp ik dat e voor hun eenigen zoon scbitterondo plannen voor de toekomst hebben gemaakt waartoe in bun oogon eena schoondoohtar dio èn geld in relaties of een van beide bezit een eerste vereiichte is Het is hard afstand te doen van datgene waaraan men met zyn geheele ziol hangt Bogryp jo dat niet Cile ffik begrijp alles wat je wilt alleon niet dat een sohitterendo toekomst boven een gelakkige gast Ze meenden natuurlijk het gsluk van hun kind van bet Moseum van Konatnyverbeid den heer E vop Saher die gaarne bereid ts alle gewensclite inlichtingeQ omtrent do Boekarjj te geven De heeren J Terpstra en W H Doorman commissariMon vso politie resp te Hoorn en te Zaandam badden hunne ambtgenoolen opgeroepen tot eene aameokomat op gisteren middag te twaalf nut in het hotel Patais Royale te Amsterdam Doet der samenkomst was bet beramen van middelen om verbetering te brengen in den toestand waarin vete commissarissen van politie verkeeren Men wilde door samenwerking verkrijgen verbetering van aller positie en van de toekomst der weduwen en weezen De vergadering was drukker bezocht dan men had dorren hopen en wol door 24 per soneo uit zeer ersehillende ourdan des lands Er werd besloten om een bond op te richten die zich met de naak zal bezig honden Twee liedjeszangers lan den Parysoben Chat Noir hebben om 20 000 fraoce een weddenscbnp aangegaan dat ly in een jaar tydé uitgegaan zonder een cent pp tak een reis door da wereld zooden ddsn en op dien tocht 10 000 ftancB uitdeelen aan de armen De Zwerverslost met méét dan de zekerbeiil vaa altooi wel een dak en een itnk brood te iudan Verleden Ziterdag hebben sü alles wat zg bg licb hadden op het bnreau van La Réforme te BroBsel afgegeven Zondagavond traden zg op in bet Thé tre des Nouvoautés Djnsdttg waren zy te Antwerpen daarna znn Gent Namen en Luik aan de baort Onze viEOSMift landgenoot de heer Ma thi u Hopfnagjl l zich te Luik by hen aanvlaiton eu jfMophun tocht als manager terajj staag Van Luik gaat de ijftsr raar Duitsobland Zwitserland Italië gftyfie enz In April a s hoopt het driéV Nederland Ie zijn om van daar orej Ifingelaod naar Amerika te vertrek k it October 1898 moeten ze te Brnssel terog ijo Uit Chicago wordt het overlyden ten gevolge van een beroerte gemeld van George Mortimer Pullman den prf isident der Pollman Palace Car CompsDj en stichter van Pultmao City de bekende arbeidera vooritad van Chicago Pullman werd in 1831 geboren in Cbantaoqua county in den staat New York Op go veertiende jnqr dreef hj reeds zaken als handelsman op zyo 18e werd hij flrmant an zy ondcrftii broeder te Albion in i cdb schryo te vt rzekeren Dat IS juist de fout Wat zoo n ader on mooder in bun booge wysbeid voor nuttig of noodtg good of best verklaren moot door de kinderen als zoodanig crlkond worden Johan heeft bewezen dat geld voor hem niet het hoogste ia z jn ouders donken er anders over dus Cato ward voroordüold Ik beweer niet dat ik het goedkeur uiaar mf n moet rekening houden met do monsohou zoo als zo gn er niet t oa als men ze zou weusohen Zo vr egi D cVfr juffrouw Wilmer bad het niot zo mooston dus legen dat engagement zijn O natuurlijk I Hot eone is een gevolg van b t andero Cato flink karakter on velo kundigheden kunnon niet togen gold opwegen Zo beeft eichzeir en nuttigen werkkring terschaft zij is ir zekeren zin anafbaukatijk kon alleon staan on En hfofi daarmee waarschijnlyk dat beschroomde zaohto en toedero vortoron t welk een meisje zoo bekoorlijk maakt dat k imopaohtige Oobruik toch die slrcbte vergelyking met I kon geen karaktorloozer ding dan oen klimopplantje Hot hooht zich letterlijk aan alles zoo bard of worm fltekfg zoo vuil of verrot kan hot nirt zyn of bat klampt er zich zeor welbohagolyk nan vast Zonder iots van het zachte on teodere dor blaa jes te verliezen laat bot zich aan don oen ontrukken om door dea ander gesteund te worden Bah t fvDat aanhankelijke gewillige lejdzamo vervolgde Walter dat eon man oen gelukkig buwelyk wa ï borgt I ordt trwolfd