Goudsche Courant, vrijdag 22 oktober 1897

STIK Dl O 06 IMl 8 61 I U 4 41 IMl 11 11 1M8 i il 4 41 M aoak 1 October Directe SpoorwegverblDdlngen met GOUDA Wlnterdlesst 1897 98 W A inu U U U il 18 18 11 85 1 84 8 4 8 67 4 58 8 14 7 81 11 85 18 8 ff I 18 8 ff ff c li 4 ff ff ff ff 1 5 1 58 4 4 16 8 10 BOTTIBDA M 8 O B D i 10 1 11 85 11 50 U 7 8 10 H 0 8 9 64 10 11 7 60 5 S0 88 9 47 10 18 10 80 6 S1 7 15 ♦ 1 44 8 60 8 1 64 ff ff ff 8 01 ff ff ff 11 64 1 08 18 47 14 3 0 4 DEN Hlie eODOA 7 10 7 46 Slll 9 00 OODiDEN H116 Qohda Zeraahaiaan MoerkapaUe ZoetermeeT Zegwaard Vootburg n 8 80 9 16 10 14 11 15 1 16 1S 8 1 S7 8 46 4 49 6 I 5 64 1 11 7 84 7 5 8 83 8 64 W 10 8 11 10 1 40 ff ff ff ff ff ff 4 ini 11 61 ff ff ff ff ff ff 8 16 ff 8 S Hage 6 4 7 80 7 48 8 85 9 46 10 1111 17 11 811 86 8 44 S 40 4 06 4 88 S SO 1 7 Voorb 6 68 1 17 ff J JJ ff ff ff J J o m Z Z gwe e ff ff ff ff 10 88 ff VM o so 9 69 ff t id S 88 i8 0 l l ir5 4 lVi 7 8 i4 0 4 M 8 7 4 8 4 9 8010 15 f ïl sl r s 116 4 48 6 86 M 7 9 0 1 08 10 4 l 5S 0 ff ff 10 88 ff 11 56 ff ff 4 18 ff 7 1 ff iSl 8 i 9 i8 9 6 1 iL lO li ll 1 S1 8 4 0 7 Jo 8 07 7 19 8 M 1 M U 9 18 10 88 U 5 11 44 aHU VjÓtB 4S l4 10 4 1 lï 4i 18 4 1 10 8 05 4 15 5 l6 5 55 Ül 8 04 8 84 9 8 0 1 DA UIEIOHT 10 1910 67 18 00 U 68 S0 S 17 4 8 06 ff 11 14 ff ff 8 87 ff 11 11 ff ff 1 46 10 61 11 46 18 81 1 15 8 08 8 65 10 17 10 86 7 10 ff 10 84 ff 14 7 18 8 4S 10 41 ff 4 7 89 1 69 11 U 11 11 8 O U 1 i i M 8 T 11 B D A M 10 67 11 10 4 11 1 O l S 1 18 1 1 f 10 17 11 41 verksricMk op zga 22e wai bg bekend ali UBDemer voor het Terplaatseo vaa baizeo en andere geboairéD op zyn 28e leofde hy ta Cbieago als groot boawondertiamer lo 1858 kwam by Igdende ouder de terruofienia faa het reizen per spoor op bet denkbeeld beter I ingerichte Bpoorwegwaggonfi te maken Hg I begon met twee onde wagene te hervormea lot I alaapwagona Vgf jaren later ontwierp bg den leeraten eigenlgkeo slaapwagea naar het model tdat Dn nog behoudena enkele wgzigintren roor de sleeping cars n gebraikie Deze Pioneer oala Pnllman betn doopte kostte ongefeer f 42 000 In 1867 werd de PdUusd PaUce Gar üompaoy opgericht die no met 1500 a 2000 waggons alaapwageoB hotelwageos eoK Toorziet io de behoeften van tal ran spoor egmaaticbappgen Pollman City werd gesticht in 1880 Diusdag zgo te Oenekamp aangehouden en naar de geraugeoia te Almelo overgebracht eeu paar persooeo verdacht van diefsml van horloges eo eso rgvriel gepleegd in Doitschhnd Nur wij vernemen is door de Daitscbe regeering nitleveriug gevraagd De sneltrein tsq Pargs oaar Amsto m kwam bedeuBTond door een defect a if de gasIfliding in dniatfltnis gehold q ÏA miouleo te laat te Rozandaal aan Dtior het oilzetteu van MB persoaenrgtuig werd bei enrul gebolpen de trein ve iAt met 20 minuten vertraging i 6 bouwmeestera in Luzern hebbeo besloten alle metselaars die Maandagmorgen het werk niet kwamen hervatten voorgoed van alle werk uit te alaiteo T v igu 274 nameo op de zwarte Igst geplaatst Even zoovele metselaarB Ego buiten de stad aangeworven doch op bet noc dat zg zooden aankomeo Zg zullen door cavalerie worden berchermd Het Zwiteersche Werkliedenverbond heeft een varf adering uitgeschreven waar zal worden voorgesteld reu algen eeBe werkstaking onder da werklieden van het bouwvak in het geheele land te proolaoieeren Ter galegeuheid van 1898 wilde meo eoobU geroimen tgd geleden werd gemeld te Rotterdam een standbeeld oprichten voor admiraal Tromp dat dan tegelgk een buide lau den TlootTor gd en aan dan oranjemso zou zgn Niettegenstaande de eerste ingezeteueu van Rotterdam er zioh voorspandeo tal er naar men aan de iZwolaobe Ot c meldt Diets vao komen de burgerg is er niet warm Toor te maksn Tgdens de loting roor de militie te Almeloo il Maandagochtend eensklaps de goudviscbkom waarin de nummers waren met een knal uit engeiprongeo Sea uaowkenrig onderzoek heeft niets aan hft licht pebracbt wat ann dynamiet of ieta dflrgelgks kan doen dt oken en men verouderatelt daarom dat er ieta tegen het glas geworpen is Wraak Zondag werd te Qroaakikiudr in Hongar e een man ontslagen uit de gevangenis waarin hij negen jaar bad doorgeliacbt wegens moor l op een boer Hg werd opgewacht door de iooub van zgu slachtoffer die hem koelbloedig doodstaken In 1882 giug te Yanlo failliet de kassierafirma Wolkers Het deficit bedroeg ruim twee miltioen gulden meest gelden van handswerks lieden eo kleine burgers Thans hebben de achuldeiaobers dus na 15 jaren aanschrgring gekregen om 3 7ii honderd als derde eo laatste uitkeering bunner geverificeerde vorderingen in ontvangst te nemen In bet geheel is 23 71 uitgekeerd Men meldt uit Zwolle w CkwU t BO 7 85 Hoordiaeht 7 M Kiauwailiarlc 7 8 OapeUa 7 4 Bottardun 7 7 55 IUh SiuiU BotUrlaD Gapalla Niauwatkeri Hoardiaalit 8ai a 8 36 8 48 8 49 B 60 B 05 5 68 08 11 1 86 80 8 15 8 18 4 45 4 66 5 04 5 11 6 17 88 7 80 ZM 7 41 8 41 t Z 7 58 8 61 1 0 V 8 07 8 0 ioada 6 10 84 7 58 8 81 07 Üuiew 5 85 ff t ff ff W aidai6 4S 8 10 ff Utmkt t OS 7 4 8 88 t O 9 48 10 60 Ml lt 87 B l aottda laatardaH O St Van de omstreeks 50 werklieden werkzaam aan de been zwart fabriek der firma G J Krol Co terena fabrikanten van kunstmeatstofftfn albier hebben Maaodagmiddag 19 toste werkHedeo het werk gestaakt Zg eiüchteD dat ban tooD even als dat der vante werklieden met 50 cent par week zoo worden verhoogd Daar eeu der firmanten oit de stad was werd bon etscb niet toegefllaan en het bon tot dien middag toekomende loon werd uitbetaald Kif stakers hebben Dinsdag namiddag bet werk tegen bet oode loon hervat Ue politie zorgde er Toor dat zg daarin niet door de óverigen werden rerhioderd vermoedelgk zulleD h den er uog een paar den arbeid bervattuD De meeste werkzaamheden laden en loisen zgn bg tarief vastgeet d en de werklieden kunnen daarmede van f 7 tot f 12 per week rerdieoen VERGADERINGVAPENGEHpill DINSDAG 19 OCX08flRlB97 logekjwiéo h 8 Binl rapport van B en Wk op het adres lAir deu beer H J Nederborst loudende verom oitgang te mogen h bau in heb g de Eatteoaingelgracht eo tevens tnk grond in eigendom of erfpacht Ie mogen hebbeo daar adreeiant voornemens is aldaar drie heerenbuizeo te boDweu B eo W wenschen aldaar gelegenheid tegeven tot het bouwen van buizen van minatenatwee verdiepingen en daar een straat te makenvoorzien van een trottoir van minstens 1 meter n bet plantsoen zoo noodig door sauplempiog van den Kattecsiogelgracht te verbreedeo iudian de aanvragers daarvuor perstrekkende meter voor houne gebouwen betalen Ter visie 9 Ëen brief van 6 en W inzendende eeoe aanbeveling voor onderwijzeres aan de Ie Bargerschool voor Meisjes Daarop zgu geplaatst de dames C E DE WOLFF te de Werken Werkendam A A GROENKNDIJK te Capelle De 10 N B C G C OOWEEUNG te Delft benoeming is tegen heden aan de ord Ëen brief van B en W inzendende een voordracht voor onderwgzer aan de Ie Koatelooze Sohool Daarop zgu geplaatst de bh J B KERPESÏEÏN te Nieowveeo H C GERMAN te St Maartensdijk J K VAN DEE VEEN te Akkrum De benoeming ia tagen bedeu aap de orde 11 Ëen adres van het MaouenïebgkoortGreaoeodo verzoekeode de buar vau het lokaalder 2e Bdrgeraofaool voor Jongen i voor kunnerepetities wat minder te stellen Zal worden behandeld bg puot 3 der agenda 12 Een adres van C van Ëgk n G J Lngthart verzoekende de verordening op hetslachten io deze gemeente te willen wgzigen 90 de oren voor keuring van vee te atelleu evenals op het beiaatingkantoor van 9 tot 1 en van 3 tot 5 uur De Voorzitter ïk atel voor dit in handen van B en W te stellen ter afdoening De heer van Galen Ik ou ditadrea wiUeo stellen io handen van B en W om preadvies er worden daarin toch klachten geuit eu ook eeue beech nldig mg in uitgesproken De Vooriitter Bg mg bestaat daartegengeen bezwaar Aldus beitoteo 13 Adreeaeo van 9 Terfichilleude vakverernigingen verzorkende om in bestekken vaogemeentewege op te nemen nioimom loon enmaximumwerktgd Io handen vau B en W t r fiue van advies Aan de orde De benoeming van a een lid der Commissie van administratieder Stedelgke Bank Tan Leening G PÈINCE met Benoemd wordt de heer H stemmen Aan de orde 11 1 18 18 ff U 8 ff 11 86 ff It 11 4 ff ll S 11 61 1 8 1 8 5S 10 8 lO Sri 10 48 10 49 9 47 Haga 10 18 10 18 10 81 10 81 8 84 ff S 60 6 08 7 51 88 8 51 10 11 b twee leden dor Commissie tot ooderioekder reclames tegen aanslagen in de piaatselgke directe belasting naar hei inkomen dienst 1897 Tot Ie lid wordt benoemd da beer F HERMAN Fz met 8 itemme B de heer de Riadt verkreeg 6 stemmen De heer Herman M de Voorzitter ik benzeer dankbaar dat de heerea mg ban vertrouwrn hebbeo geschonken maar voor twee jaarheb ik die functie waargenomen zoodat ik nudie benoeming niet kan aannemen De Voorzitter De heer flerma aakt bezwaar die benoeming aao te tHfieu zoodat ik opnieuw die benoeaiing du arde stel Uitgebracht word R stemmen eo wel 6 op de heer de dt 4 op deu heer Hoogenboom deo heer Nederfaorat eu 1 stem op dfi heer Jager De Toorzifcter Niemand der heeHo de volstrekte meerderheid bebbeude werdt orergpgaan tot eene tweede vrge s emmiog Uitgebracht worden 14 stemmee 8 op deo beer Hoogenboom en 6 op den heer de Raadt zoodat eerstgenoemde gekozen ia Nu ifl aan de orde de beooemiog van bat tweede lid Uitgebracht worden 14 stemmen 7 op den heer Jager 6 op deo heer da Raadt en 1 op de beer Prince De Voorzitter Wederom moet eene tweede vrge stemming plaats hebben De heer Jager M de Voorzitter een jaar of drie geleden heb ik dat baantje gehad ik gttloof dat zoolang er nog leden in deo raad zgu die die betrekking uog met hebben vervuld daanoor moeteu worde6 benoemd ik neem die benoeming niet san Uitgebracht worden 14 stemmeo 8 op den heer Prince en 6 op den heer de Baadt zoadat eeratgenoemda gekozeu is Aan de orde c eene onderwgzeres aan de Ie Burgerschoot voor Meirjes Beooemd wordt M j C E de WOLF met 14 stemmen Aan de orde d een onderwgzer aan de Ie EosteloozeSchool Benoemd wordt de heer J B KERPESTEIN met 14 stemmen Aan de orde Het vooratel betreffende het rapport van den heer F Sieverdink in zake de pensiouueering der gemeenteambtenarèo enz Wordt aangenomsD Aau de orde Het voorstel tot bet io gebrnik geven vao oen sohoollokaal aan dezangvereeniglog Crescendo c De heer Straater Ik kan dat nader verioek wel oDdersteuoen men nloet toch ia aanmerking nemen dat het werklieden zgn die zooveel niet kunnen bgdnigen d muziekvereeniging Ëupboniac betsalt f 20 kan CresoQodo ook oiet betselfde br talen Drt Voorzitter Dus de heer Straater stelt voor f 20 per jaar De heer Str ter Ja M de Voorzitter De b er van Ilerson Het ia wel waar dat EuphoDitn f 20 betaalt maaf dat is slechts voor 40 avondeo deze werklieden vragen voor 52 avonden Da heer Jager Ik heb het voorstel van den heer Straater ondersteund maar weet □ ook M de Voorzitter op te geven wat de kostende prga ia dan konden wg voor dien prgs bet geven De Voorzitter De kosten zgu berekend op f 1 per avond De beer van Galen Ik wooacb deze Werk iiedenvereeuiging wel eenigszini Ie gemoet te komen en hun evenveel laten betelen ala cEupboniB De heer Straater Ik lees hier io een rapport van B eo W van 13 December da de koaten per avond f 0 50 bedragen De heer de Raadt Men moet io aaomerking nemeo dat meo alleen maar 13 wekeo vuur en lioht noodig beeft deo overigen tgd ia dat niet noodig De heer Herman Io verband dat lEuphonia aan een zeker aantal avonden gebonden is zouden wg dit ook kunnen ioeataau alleen wensoh ik den heer de Raadt op te m rken AangevaogeD 4 66 6 0 6 0 6 18 5 86 5 88 5 51 5 40 6 88 4 4 4 60 4 87 5 04 5 10 U Jtreoht Weerden Ottdewater 7 Oottda 7 8 10 1 11 7 06 Amatatda G 3t Oonit 7 11 10 4 10 dat man geeu 3 muuden maar 6 maaudeo vuur en licbt ooodiff heeft Da Voorzitter B en W heb eea bezwaar voor 40 avonden fjifi te rekenen evenals Euphooia t De heer van Oik Men zoa boDnen bepalen datj iederen avond meer f 1 moet wor fptaaid V Vet vooratel van deo heer van Galen wordt zooder hoofdelgke stemming aiugenom D Aan de orde De ontwerp Verordening tot wgsiging der Algemeene Politieverordening De heer Straater Zooal de redactie van dit artikel nu luidt zullen de vaartuigen io de Singel wel licbt moeten voeren maar bg Kou beslait ia beslist dat vaartuigen in alle rivieren vaartan nz een licbt moeten voeren roodst ik dit artikel io strgd acht met bot Kon benloit waarom ik het geheel uit de Verordening ztfo willen lichten De Voorzitter Ik moot niet u vericbillen vïin meening bet Kon besluit bedoelt vaartnigen die varen eu spreekt niet van vaartuigeo dia atilligüen ik geloof ook niet dat Gedep Stitan op hét punt van verordeningen die niet oauwkenng zouden nazien of zg in strgd zgn met de rgkswetten was dit zoo dan badden wg de Veroidening teroggf kregen De heer Straater Art 8 van het Koninklg beelaH geeft hiervan een dnidelgkeomsohrg ving züodat er geheel in voorzien is De heer Jager Het zon een groot gemak zgn dat de schippers die in de Haven en do binnen Gouwe voor hunne Ior en laadplaatsen liggen geen Hebt behoefden te ontsteken daa wordt toch s a onds niet gevaren De heer de Raadt E e rgkawet zegt het immers duidelgk wanneer de vaart gestremd is die ia gestremd ala de bruggen eu de alui zen dicht zjin De geer Straater Indien de vaartuigen in den Singel zonder licht varen dan dient aan de politieagenten overgelaten te worden eeot bekeuring in te atelUn de rechter beeft allee te beslissen of de kaden genoegzaam verlicht zgn De Voorailter Ik kan niet andera dan bigven herhalen hetgeen ik daar straks opmerkte bigft o bg ow voorstel om de geheelo derde zinsnede te lateo vervallen i Da heer Jager Wat willen wij nu waarkomen wg toe de kaden zgn genoeg verlicl t eo de sohppen liggen vaat keuren Gedep Stat u deze wgzigiog niet goed dan hebben g eeiigoeden wil gehad Da heer Straater Het is niet voor d ecbippprs die stilliggen maar wel Toor do Rchippera die vareo dat er geen vrgdom van licht mag zijn De heer vao Galen Ik wenachte een klein pleidooi te honden voor bet oplaten van vliegers en wel om niet de geheele kom der gemeente dtit te verbieden daar torh niet op alle straten telefoondraden zgn B en W kun neo die plaatsen wel nader aanwgzen De beer DeaHiog Ik kao ook wel het voorstel van Galen onderatenneo ik wil d jongens ook wel wat gonnen Allereerst wordt bet voorstel van Galen om bet oplaten van vliegers op enkele plaatsen toe te laten in stemming gebracht en met algemeene stemmen aangenomen Daarna wordt in stemming gebracht h l oorstel Straater om de 3de zinsnede van ait 70 weg te laten en aangenomen met 8 teg n 6 stemmen die der hb Jager Nederhorst vi n Goor van Iteraon Deasina en Herman De heer van Galen De bestrating van df eerenka e is tot itand gekomen ik daotit dat het ged eite achter de rottioglabriek ock daarbg bedoeld was dit is zoo het schgntoiei zoo toch is mg veriekerd dat die eigenaar van die hnisen daar mede had bggedrageii aan die beetrating Is de bedoeling vao B en W om dat gedeelte ook te bestraten De Voorzitter Io de volgende vergadering zal ik uw vraag beantwoorden daar ik mi t de Wethouders daarover niet gesproken heb Niets meer aan de orde zgodfi wordt do vergadering door den voorzitter gesloten TUd vao Greenwtcb 10 8 1 18 10 04 10 11 10 18 10 86 10 84 7 56 8 08 1 01 8 18 8 86 8 80 8 61 9 66 8 48 8 10 lO H 6 17 7 85 87 ff S4 ff 8 41 47 6 40 5 68 S SO 18 7 18 7 66 9 1 10 08 ID 4I H 10 7 45 1 1 7 46 BulteDlaadscir Overzicht j De plechtige bekendmaking der onderscheidingen ter zake van de ia ter nationale tentoonatelliog te Brussel geschied in feestelgkeo bijeenkoma waarbg de Koning prinaas Clémen tiue de grtof vao Vlaanderen eu prins Alber aanwezig waren Defeeatzaal was versierd met een rgkdom van gewassen en vlaggen ep krioelde van de menschen Er waren vgfdnizend uitgenoodigden gedaan Het coaps diplomatique was rechts van de koniukigke tribune gezeten en de leden der regeering eo ministrrd van ataat zaten links Overigena waa de zaal bezet door hooge waard ïgbeidHbekleedenr en de exposanten Kadat de mosiek der grenadiers een nummer had uitgevoerd hield de miniater van ugverbeid ea arbeid Nja eus eeu redevoering waarin hg bat beloopder tentoonatellingo ing Er wareo 11 000 deelnemers van wie 4000 Belgen Bg de 8000 onderscheingen zgn toegekend waarvan 550 groots prgzen 829 eerediploma a 1936 gooden medailles waarbg nag komen de helooniogen voor echoone kunsten voor den laodboow en voor den tuinbouw Deze belooningen voor desiderata zgn nog oiet vaatgeateld au zullen op een bgzondere prgzenlgst worden bekend gemaakt De minister eindigde met een zeer warm toegejuichte buide ta breov gen aan de medegadongeu hebbende landen Graaf d Oultremoot algemeen regeeringacommiaaaria le it daarna de aantal onderscheidingen opt door elke natie verkregen De oommiB aris8eu geueraat defileeren voorbg deo Koning die beo gelukwenacht en de miniater van ngverbeid stelt aan ieder hunner eeu exemplaar van de oaamlgat met de bekroningen ter hand De beer Oeti Tex neemt de gelukwenacheu dea ïönings voor Nederland in outvangat welk land met 116 deelnemers 14 eereprgzen 16 earediploma e 28 gouden 35 zilveren 16 bronzen medailles eu 8 eervolle vermeldingen ontvangt tezamen 117 onderscheidingeo Nadat de muziek zich opnieuw had lateu hooren eindigde da plechtigheid en vertrokken de Koning eo de konioklgke familie Nog zg vermeld dat de heereu Taiio Mefdag en De Jager leden vao de Nad algmeene comaiisaie tot officier in de Lepolds orde beDoemd ign De Griekscbe onderhandelaars Maurokordato en Stephanoa die gister voor het eerst met den Turkeohen minister Tewfik of een ander vertegenwoordiger der Porte zullen confereeren hadden bg aankomst te Konstantinopel zulk een onhensche ontvaugst dat het weinig ge achaetd heeft of zij hadden maar dadelgkrechta akeert gemaakt Da Tarkiche politie ont wapenden bun bedienden of kawa eeu en deed hen hun livrei met burgerk leed ing verwisselen terwgl de Tnrkicba kommiezeo de bagage der gezanten wilde onderzoeken alsof zg gewone sterveliogeu waren Eerst toeb priua Mflurokordato aan den kapitein van zgn schip last gaf tot omkseren bonden de Torkeu snel in maar de gezanten waren zeer ontstemd De Mogendheden wisaeiden thans onderling over de quaeatie van Kreta druk van gedachteu maar achguen haar gezanten te Kouatantinopel nog geea defioitieie instructies gegeven te hebbon wgl zg van Turksche zgde verwarring of kunitmatige verwikkeling met de Griekscbe onderhandelingeu vreezen Ook was de jongate Nota der Porta niet zeer bevredigend daar zg zich naar Oosteraobe manier weder op heel ander standpunt plaatst dan aanvanketgk verzekerd scheen t Is waar zegt de Porte wg hadden vdór den oor og toen Vaaaos op Kreta geland was in begiuGal de autonomie voor het eiland toegezegd maar dat was een eoDcassie om den oorl alsnog te voorkomen Nu dat niet gelukt heeft eigaulgk de cooceaeie zelve geen zin meer maar de Porte wil haar woord niet breken en zal dus zelfbestunr aan het eiland toestaan mits onder paaaende voorwaarden d w z niet enkel onder Turksche ózereiniteit en met een door da Porte zelve e benoemen chrlstengooveroeur van Torksobe nationaliteit naar ook eerst na pacificatie van het eiland door Turksche troepen Nooit heeft de Porte toegestemd in ontroimiog van het eiland door de Torksobe troepen of in baooemiug van den gouverneur door de Mogaodbedeo maar wat zg eenmaal beloofd heeft op het punt Tan belastingen eu invoerrecbten dat lal zg boaden Kortom de Porte heropent de quaeatie van meet f en de Mogendheden dienen zich alweder te wapenen met een eio deloos gedold terwgl de loidjea op Kreta voortgaan met hoogerlgden eu moorden De vlootvoogden bg Kreta hebben aan 20 Mohammedanen die sedert drie maanden te Saloniki in ballingschap leefden omdat zg op Kreta christenen overvallen eu zich aao ophitsen tot ongeregeldheden sehatdig gemaakt badden vergunning gegeven naar Kanta terug te koeren Het proces tegen de moordenaars van de drie Christenen uit Taikalarïa neemt den 27n dezer eeo aaovang Maandag gaf een Italiaanaohe patrouille bg een der poorten van Kaoea aao eeu troep verdacht aitziende Mohammedanen last om door te bopao In plaata daarvan echter schoten tg op de Italianen en een van de karabiniera werd eroatig gewond De soldaten schoten tow torag aan Mohamme aaD werd doodalgk gewond en eau andere in hechtenia genomen Zoowel onder de Mohammedanen ala ouder de Christenen moet weer erge opgewondenheid heerechen Badeoi zon Dinad te Pest konsen endaar dadelgfc door keizer Frans Jozef in audiëntie ontvangen worden Gelgk voor de hand ligt beet het nu dat het van dia onderhoud afhangt of Badeni al dan niet zgn verzoek om ontslag zat indienen Intnsacben scbgut de verwachting dat Badeni nog wel bigven zal weer veld te winnen Althans dit schgnt af te leiden uit eeue beschouwing welke het Fiemdenbtatt wgdt aan den poUtieken toestand Het blad v tigt daariu de abndacht op bet plotselinge verstommen vkn de geruchten over eene miniaterieele crisia Het blad meent de verklaring hiervan te vinden in het aterke verlangen van verschillende partgen om bevrijd te worden uit de allerlastigfite poaitie waarin zg geraakt zgn Ten aanzien van het wetavooratel tot verlenging van den Toorloopigen Anagleicb met Hongarije zal gelooft het Fremdenblatt de regeering geen groote moeilgkheden ondervinden Immers het gebied waarop dat ontwerp ligt de wederzgdscbe verhouding van de beide helften der monarchie en de verhouding van de monarchie tegenover het buitenland dat gebied zal door geen der partgeo betreden worden omdat zg wel Weten dat dit doende de kaua om io de eigeniyke binnenlandsche aangelegenheden de leiding te k ggen voor baar verloren zou gaan Ia echter het Ansgleich outwerp achter deo rug dan btgven de verschillende partijen iu dezelfde moeilgke positie verkeeren als nu en daarom is het zaak alles te doen om verderen voortgang van de bestaande verwarring te atnnten Pet middel daartoa acht het Fremdenblatt bieriü geltgeo dat het vraagstuk van de talen flinkweg en kloek io het Parlement op deo voorgrond worde gesteld opdat doof wettelgke regeling het voornaamste etroikelblok uit deu weg wordt geruimd De mogelijkheid biervoor zoo volgeoa het blad gegeven worden door het bekende vooratel van Dipauli Immers tn vele Duitsch vrgzinnige en Duitschnatiouale kringen begint bet oorapronkelgke wantrouwen tegen dat voorstel reedate verdwijnen en ook de Tjeaiache organen beginnen tot het inzicht te komen d t eeue bealiaaing van den strgd door middel eener wettelgke regeling niet meer te vermijden is De Weeufr correspondent van de Times heeft bgzouderhedeu vernomen over den veelbesproken spoorweg door Siberië die Rnalaad in de reohtstreeksche verbinding zal brengen met Wladiwostok en deo Grooten Oceaan Die spoorweg zal Rusland oogehoord duuvkomen Om te beginnen zal hjj veel geld kosten Er komen nu bgr berichten dat gedeelten vande aangelegde spoorbaan in ds dalen van deaangelegde spoorbaan in de dalen van de Amoereo de Schilka weggespoeld zgn door de watervloeden vao bet Itiatata voorjaar Er ie geeuvoldpende toezicht zoodat koetsiers de kostbaiamaterialen per alee hadden te vervoeren o er een paar duizend wersten gedeelten van diematerialen w wierpen om den laat van housleden te verhinderen De moeilgkheden diezullen moeten worden overwonnen bij het gsvrghouden van bet BiMbalmeer dat do treinenpsr pind zullen oversteken zgn ontzaggelijk Maar dit alles zou nog niets zgu wanneer de spoorweg later maar iets rendeerde Daar aan twgfelt men evenwel sterk Wat er mee vervoerd zal worden zgn zeer goedkoope grondstoffen die geen verhoogiog van prgs door booge traniportkosten konoen verdragen Ën op vermeerderiogder bevolking van Siberië die die meer welvaart eu meer handel ook iu andere artikelen zou meebrengen behoeft men oiet te hopeo Rusland zelf is al niet dicht bevolkt zoodat ar wel oiet veel Raaaeo naar Siberië zullen trekken en voor vreemdelingen heeft immigratie in Siberië niela aanlokkeijks Het acbgot dat de Rosaiscbe regeering trouwens niet zoo heel verstandig doet tf n opzichte van ben die met Siberië handel zooden willen drgveu Iu de laatste jareu badden EnKelsche handelaars die over zee goederen io Siberië invoerden vrgdom van inkomaude rech ten Er bestaat geen vjijhandelatelsel aan de Ob eu de Jen asei maar op aanvraag wordt een zekere hoeveelheid goederen enkele waren ala thee uitgezonderd vrg vau reebten toegelalea Te beginnen met 1899 zoo vermeldt thans bet officieele ilad ran de provincie Irkutsk zal in geheel Siberië het voor Europeesch Boslaud geldende tarief worden ingevoerd Dit zal deo opkomeuden handel net Siberië een leelijken knak geven Iu de eerste tgden zal de Transch Siberiecbe spoorweg dus wel niat veel aader gebruikt worden dan voor militaire doeleinden en door den enketen globe tred enden zooderliog die in den kortstan tgd de reia om de wereld sal willen maken BargerlUke Btknd GEBOREN 17 Oct Reioier oodera A Ilendrikiae en M H Plak 19 Jacobna FnociaODf ouden U Hoogenatagar en C ran der Kind 20 Jacobus Helmig ondars F Weil en J G van Hollen OVERLEDEN 19 Oot C M Nieuwenhuizen 10 w M J de Jong buisvr van J taa Overateeg 54 j 21 A vao Wgmeo wed N van Leeuweu 70 j GEHUWD 20 Oct G van Breakelen eu W Compier J Kooiman en J G Bel aart 21 J vao Holst en F la Grand Roeuwljk GEBOREN Leonardos ABtbonins ouders A van Vliet eu C M Klever GEBÜWD G van der Star en C Vermeuten W b chouten en M van Dgk BUITENGEWONE SORTEERING Nieuwe DASSEN ONTVANGEN A van OS Az Md Tailleac Kleiweg E 73 73a GOUDA Telephoon Ko 31 Beurs van Amsterdam 20 OCTOBER Vrkrs slotkrs i 86 85 i ai 6S Bl LiNi Cert NeJ W a JV 88 88 I dito ililo dilo 8 I 9 ihto dilo dito 8 8i HoNQiH OM Gtudl 1881 88 4 lOS iTiUï InsohrijïinglSaii Sl 5 87 OosTlNK O il iup pierUeS 6 84i n dito in zilver 1868 6 SJi sPoamaiL OU m l opupon 3 dilo tioket 3 21 ElisuND 0I 1 Binneul IStl i 68 dito Gocoai 1880 4 98Vidito bü Botlii 1889 4 98 dito bj Hopo 18S9 90 4 I 98 dito ia goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 1 4 i Spanje Perp I Bobuhi 1881 4 BS Toaiaij Gepr OonT ieen 18 ll 4 77 Geo leeoing aeiie D l Vlt Geo Ie niag serie G M Vja ZuiDAra R p y obl 1893 6 loa MlliüD Obl Buit 8 h 1890 6 94 VBNazOBti Obl 4oiihep 1881 1 36 AïSTSBDiM Obli atien 1895 3 lOOy EoniHDiLM Sti d li en 1894 3 94 Km N Afr H iitlol wnd t Anudab Tab Mij CottiAoatea 611 DcliMsatrahsppij dilo 489 Arn Hypolhceltb pjodbr 4 100 Galt Mtj dor Tarateal aaiid 48 Gt Hjrpotheekb pandbr 81 10 Oi ia leilandiche bank aand 198 57 Nod lUndelraaalMb dito 188 i l N W 1 PdC Hyp b pandbr 6 671 Kott Hypothookb pnndbr SV 91 1 rir Hypitheekb ilito 31 1 981 OoaTXNR Ooat linng bank aand 134 BusL Hypothoiekbankpandb 4V lOOl Amkeika Kqut hypoth panilb 80 33 68 Mai L i Pr Liou oert 31 Nbd lloll lJ 3poor Mü aand lUV Mtj lot Eïpl 81 Sp aan 1 106 Nel Ind epoorvregm i and 01 Ned Zuid Afr Spm aanil 6 I 298 dito dito dito 1891 dito 6 IOOI lTiLlliSpoor 1 1887 89 A Kobl 8 64 Zuid Itól Ppwmij A H obl 8 68 Polen Warschau WoONen aand 4 143 Paalowa dilo aand 6 77 Iwang Dombr dito aand 6 108 Knrsk Ch hioir if kap obl 4 102 dito dito oblig 4 12V 57 i4y 109 AmaiKA Cent Pac ap Mg ot l 8 100 Chic k lorlb W pr ü v aand 1 O dito dito W n at Poter obl 7 188 Demerk Rio Gr Spm eert ï n 12 Illinois neutral obl in goud 4 100 Louisv MasbfillflCert v aand 56 Mexino N Spir Mij Ie byp o 6 103 Mus Kansas V 4pct pref aand 14 N YorkOntasio West aand 15 dito Ponn Ohio oblig 6 108 Oregon Cnlif lehyp ingoud 6 74i St Panl Minn kManit obl 7 118 Un Pao Hoofdlüa oblig 6 I 100 dito dito Lino Gol Ie hyp O 6 SO GAUlDi Onn South Hirt Tsand 56 V N G Hall liKa loh d c O 6 Amsterd Omnibus Mü aand 194 Eotteid Tramwog Msats aand 06 Ned Stad Amsterdam aand 3 106 Stad Bollerdam aan 3 j 106 BiLOlE Slad Antwerpen I8S7 2 102 102 111 121 86 117 Stad Brussel 1 HoNO Thoisi Kegnllr lesellech 4 OoBTEK Staatsleening 186f 5 K K Oost B Gr 1880 3 8pi jb Bind ailrid 3 1868 N B Ver Boi Hvp 8p bl cerl MAR K TBEEICHTKH aoiida 21 October 1897 Granen zeer Tast oo oranderd Tarwe JarigeZoeaws 8 40a 8 70 Nieuwe dito l 25ii 8 60 Mindere dito 7 90 i 8 1ü Afwijkende 7 20 a 7 50 Polder 7 76 ü 8 26 Z Bogge 6 0 4 6 76 Polder fi 1 5 26 builenlandsohe per 70 kilogram Gerst Winter 4 78 i 6 10 Zomer 4 60 i 4 7V Obevalliar 76 a 6 60 Ha er per hoot 2 90 i 3 60 per 100 kilo 8 75 n 7 2 Hennepzaad Inlandsob 7 a 7 25 Bnitenlandsolie 6 76 a 6 Kana rieiaad 6 60 i 7 Karweiisad per Kilo KooLaad Dieaw ƒ IO 6O i f 11 fcwten Kookorwten 8 i 8 76 Niet kokende 6 60 i 6 76 Bailealandsoha Toererwten per 80 Kilo 4 80 11 6 Boen Bruine boonen 8 50 a 9 60 Witte boenen 9 0 a 10 60 Duirauboonjjn Paardenboonen B 0 i 6 10 Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaanaohe f 4 80 k 4 10 Oiatiuaiitine 5 75 a 6 Folaniun i Inlaudsche mesting k f Vkbhibkt Melkrae weinig aanroer handel en priJEon matig Volte arkens radol aaatoer kandel vlug 19 a 22 et per half KG Biggen oor Engeland redelijk aanroer handel flauw 17 i 18 el per half KG Magere biggen goede aanToer handel rrg wel 0 9 1 50 per week Veile aohapen goede aanroer handel flau 10 a 81 Zuig Lammeren ti iX aanvoer handel Ing a Nuchtere kalren eenige aanroer handel matig 4 i 8 Fokkalreren 7 8 13 Graskalroren goede aanroer handel matig 18 ü 60 Aangeroerd 68 partijen kaas Handel eer vlug Ie ual 8 a 30 2e qnal 24 r 87 Zwaardere 81 if NoordHollandsohe i f Boter weinig aanroer handel ring Ooeboter 1 80 ii 1 46 WeiboUr ƒ 1 10 i 1 20 p Kilo R B O Xj A 1 E Zij de Damasten 65 Cts tot ƒ 14 65 per Metei loowel Zirarte Witte en Gekleurde HennebergiiUde ran 3B Cta tot U65 per Meter Glad Oeatreept Geruit met Patronen Damast etc ca 240 rer Bchillende Qual on 2000 rerBch kleui en Oesaina etc cry can port en rechten In hui STALEN per omgaande Dubbel briofport naar Zwitserland i Densebsrg s Zijde fabrnken K en K Hoil ziiHicn ADVERTBNTIEN Gevestigd alhier eovwE c ir ie iiieuwbenoeindeCollecteurder StaiisloleriJ W J L VAN DISSEL éuMrinr Het Kantoor xal op werkdagen geopend 1jn van 9 111 en t 4 Koninklijke Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM v i II M van 8chaik Co geveetigd te sGravenhage Hepplerêlraat 9 en tO aaby de Begenteaaelaan ran Z M den KONING ran BELGIË Indien giJhoeutU gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldboroerade Hoperior Druivenüorst Uonig ETtract isAi BLi a n ti3 b KLA 0N8 van 40 Cta 70 Cts en 1 J verkrijgbaar h Firma WOLFS Co Westhaven tOS ioudm E H VAN MILD Ve rsta B 126 te Jouda k BOUMAN Uoordreek i C RATELAND Bodoop B y WIJK Oadmiairr M KOLKMAN Wadifiimim rl li Het ticate roakkelykate poetsmlddel voor Heneq en vooral dames en Klndersctioenwerk J Is de Appretuur van C M Muller fc Ca Wjf 8arlla Beuth 8tr 14 Menle S oed tlv op naam en fabrleksmnk Vwfcriritaar kr Hmt sn WMrilwi In uh ww h ibImihIw HsriraasM s 8e rut 0sy ly H larMssaM raliais