Goudsche Courant, vrijdag 22 oktober 1897

De Centrale Liberale Riesvereeniging in het Hoofdkiesdistrict GOUDA Kiezers Bovcn renoemde Vereenigingf heeft in hare Vergadering van 2 OCTOBER jl tot Candidaat geproclameerd voor de Provinciale Staten vacature G A van llOllWËKiNGE Gz waarvan de stemming zal plaats hebben op VRIJDAG 22 OCTOBER a s den Heer Mr J T C VIRÜLY Burgemeester der Gemeenten Haa trecht en Vlüt welke den Kiezers met den meeslen aandrang wordt aanbevolen Zaterdag S3 October 1897 36ste Jaargang fSo 7409 mimm courant Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uht des midd De prijs per drie maanden is 1 25 tranco per post ƒ 1 70 Afeonderiijke Nommers VIJF CENTEN f ÏB aao de diakooie lfc iiLed Her Gemeente aldaar f 300 gelegate M lELEGTROMOTOBISGHETAlBAlSBANDJES I WBTTIG OEDSPOSIBRD i BU bet gebruik daarvan gescbledt bet I tanden krijKen der Kinderen ZDNUEB I m HIHIiTE PUN 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewezen kati dat de by mg ter inzage liggende getuigscbriften der uitstekende resultaten van ue Ëlectromotorische Tandhalsbandjes niet echt zgn BtfU Men lette op den naam van den Fabrikant UOBERT HOLTZ Wm Wordt franco toegezonden alleen na ontvangst Tan postzegel ad 95 cent door ROBERT HOLTZ NUmegen Wederverkoopers gevraagd Te Eoop of te Huur aangeboden ïm DEERENHlllS ètaande Hen bide het gdokdehand HoofdprUs CM OOOHrk De prUzen zUn deer den Staat geiaraiideerd Uitnoodiging tot deelnemingin de Kansen van da dosr den Staat Hamburg gewaarborgde groote Galdloter waarin zeker 11 Millloen 349 325 Mark gewonnen moeten worden De prgïeo ran deae real voordeel biedende Oeldloterij dis volgena het plan Imhte 118 000 loten bevat iljn do volgende Da hoagite prijj i eventueel 500 000 Mark Premie van 300 000 M 1 pr s iï 200 000 M ü 100 000 M l ik 7MO0M 70 000 M 96 000 M ü 60 000 M il 65 000 M a 50 000 M i 40 000 M a 30 000 M SO OOOM l prjji prijun Iprü Ipr a 1 prlj Iprj r 1 prij prÜMU 26prijienü 10 000 M l 66 prijzen a 5000 M 106 pnjien ii 3000 M 206 prijzen ü 2000 M 812 prijzan l 1000 M 1618 prijzen ü 400 M 40 prgzsn a 800 M 140 prijzen li 800 M 186988 p iJEon a 165 Mj 9989 i r i 184 104 ll o 9861prjz B7 45 21M 1 totaal 69 180 prezen en worden deze in eenigo maanden in 7 ktasBen uitgeloot De Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagt Mark 60 000 stijgt in de 2e kl tot 58 000 S M in de 8o tot 60 000 M in de 4e tot 65 000 M iif de 5e tot 70 000 M indeOo tot 76 000 M in da 7s toi 200 000 M on mat ds premie van 300 000 M event tot 600 000 Mark Voor de eerste prijstrekking die officieel is vastgesteld kost een gebsel origineel lot slechts Onid 3 60 een half origineel lot slechts öuld 1 75 een kwart origineel lot sleohts Quid O 80 Da ialeggelden voor de volgende klseaen zoowel als de lijst der prijzen worden aangegeven in bat ofiioiee e trekkingsp an voorziee van het Wapen van den Slaaf welk plan ik cp aanvrage gratis varsend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gohad hebbende trekking de officieele trokkiogslijst Da uitbetaling en verzonding van do pryzeu geschiedt door mij direct en prompt san de winners en onder de strengste geheimhouding Iedere bestelling kar men eenvoudig 1 per poatwiaael opgeven Men wende zich dus met de aanvraag om toessuding van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelyk of uiterlijk tot MOrBHaBKH ft met vertrouwen tot Samuel Hecltscher senr Bankier en Wissolkanloor in HiMBUBO Duitschland TANÜAUTS E CASSnO Turfmarkt 171 uouda van 10 tot S uur bebalre ZONDAGS ei WOENSDAGS voormiddag KUsntremiging BurgerplUht te Gouda 3 M NOOTHOVEN vi GOOB Voortitter D KUIJTEB Secretaris H J ffEDBBHOEST Pennittgmeeiter H KNUTTEL Dr A VAN IJSBNDIJK 0 M BB JONG Kienereemging Schoonhoven i Omttreken te Schoonhoven C H viN SCHBRPENZBEL roor r Mr J K VAS WEEL Secretarie B VAN GALCAB P Bm n m r N KOOIMAN E O A J CHRISTAN C L VINCK Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ben isracli txg xxet irxg ericla t HEERENHllIS met TUIN staande aan den KAÏTEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder BoveB 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huii Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Maatscliappij tot Exploitatie van Staatsspoor egen Bij gelegenheid van de Najaarsmark ten te WOERDEN loopt op Maandag 2S en Woensdag 27 October 1897 voor vervoer van DERDE Klasse Reizigers onderstaande WOERDEN OUDEWATER HEKENDORP GOUDA MOORDRECHT NIEUWERKERK CAPELLE ROTTERDAM Maas Met dezen trein kunnen 2 uur nam 2 10 2 20 2 34 250 2 57 3 04 3 16 ook Wagens Paarden en Vee be vracht tegen verhoogd wagenladingstariel verzonden worden XLIe Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DAMESen KINDERMODES benevena HAND WERKPATRONEN BV IEDERE WEEK VBKSCHIJNT EEN NUMMER Ia ieder n telut mmarte It ilen m aekroiHek feiUUetoit enz eaz Ie Uitgave zonder gekt platen met 3 snüpatr en 3 groote geknipte patr Far I era 1 85 p post 1 46 8 als do Ie uitg met daareeboven 6 gekleurde platea 1 76 g 1 90 S U ligakl pl anl bijz geku p ta b t6eu f S tO 2 60 il g 8a V bij het 6s no 1 gekn patr n keure I2e een gekleurd Iraaia handwerkpatroon s S t 8 20 PEOIIfilMMÏR EJl PROSPECTUS ALOM X7ftol oi Eaaetrechteehe Kmvereeniging U Baaelrecht C J M KBOON Vvoriüter H TA ZANBN MULLER Secretarie J BROUWEE DB KONING Pennmgmeeeler D BENEMAN B E BOER J LEEUWENHOEK W DOGTEROM R J VAN DIJK J BREEDIJK Kieevereeniging BurgerplicUt U Woerden J A P LEVENKAMP Voorzitter Mr F W TBK 8P1LL Secretarie M S NIEKERK Penningmeester A KNIJFF Hzn te Rietveld C MIJNLIEFF te BarmuUnaarder FBAnSCHE STOOMYEBVËEU BN Ghemiscbe WiuscheriJ VAN H OPPErMHEIMEHT 19 Kruiëkade Botterdam GebreveteorJ duor Z M den Koning der Belgen Hoofddepit voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verreuvan alle Beerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n vam plttche mantela veeren bont enz Gordgnen tafelïleeden eni worden naar de aienwete en laatste methode gevortd Alle goederen betzg gestoomd of gerertd worden onschsdeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Stedelijke Gasfalsriel te GOUDA De prijs van het gas is 6 cent per M en voor Kooktoeatellen of Motoren 4Vb Onder zekere voorwaarden worden peieeelen gratia aan de hoofdhuis vettonden met 15 meter vrije leiding achter den gasmeter Voor 8 en 5 lichtgaamete bedraagt de honr 10 oaot por maand Bewoners van perceelen van ion hoogste 2 25 per week kunnen wekelyks afrekenen en van de fabriek lampon kooktoeatellen enz tegen betaling van eenige centen per week in honr bekomen Ter overname aangeboden te Ueventer Rielerweg 35 eene in volle werking zgnde en naar de eischen des tyds ingerichte goetl beklante STOOH WASGH BLEBKenDROOGINRICHTING F CIES ODOB I40 j P DIKS UUUJS t SCHIEDAMMER ENE7EE erkt NIOHTOAP Vorkrijgbsar bij M PEETER8 Jï N B Als bewijs van aohthoid is p osohet en kurk steeds vooiv BINNENLAND GOUDA 22 October 1897 By üe bedflD gehoadea fitemming voor een lid dor Proviociele Staten vacature G A van BouweuiDge zgo aitgebracht io bet Iste diiUict 559 atemmeo 2de district 498 SdediBtrict 368 Uet iDgenemeobeid deelea w mede datbet heden 10 jaar geleden ia dat de eerstepaardenmarkt ia Gonda ptaata bad J Wie roccep sieve lijk den bloei dier paa deo markt beelt gadegeslage i tbaos wBreo er 781 paardeo aao de lijn zal tbaos evenals w met entbouaiaame de moed jjrer energie eB volharding bewonderen van de oprichters de heeren J Breebaart Lz en A van Veen te Gouda Het ii ons daarom eene beboette onze warme balde te brengen aao genoemde beeren dic door bun visten wil en kondig overleg hebben getoond dat er nog veel ia daar te steil n De Gondsche Burgery eautOouda zal ook zeker zeer gaarne een bewya na buide en dank willen tooaen aan genoemde Utferen voor wat zy tot oprichting der jaarlykscbe paardenmaikt afgescheiden van wat zy tot den bloei der Maatscbappg vaa Landbouw bobben bggedrageo hebban gedaan en beboeti daarom g meenu onze lezer an ons blad met dit wrardig faest m kennis te stollejo opdat z evensN wy hun harteiyk geluk kann o weoBcben met nun succes daar wy ttaos de paardenmarkt to Goada als gevestigd kunnen bescbouwen De aanvoer was wfder meei dan bet vorig jaar aaarvan wartu meer dan 500 jong paarden Vele treemde kooplieden wareu aanwezig de handel was vlog en er werden flmkf pryzen besteed De pryzeo waren voor Inie paarden an 500 tot f 800 2i jangTan f 250 tot 350 li jariRe van 180 tot f250 veulens vaDflOO tot f 180 werkpaarden van f 150 tot f250 Wy vao oDze zyde zonden gaarne zien dal het gemeentebeatonr kon bedtuiten genoemd heeren eens adnea te vragea over de wyze boe deGoadscbe knaamarkt weder tot een er buBle van de provincie Zuid Holland te maken Naar onze meening kau zulks in geen beten banden worden toevertrouwd De Ie luitenant Grefe te Groningen io garnizoen wordt op verzoek overgeplaatst naar bat 4e leg iofanteiie tu Goada Dorr wylen m L de Jong te IjakkerWrk FEVILLETOX LANGS £ IGEN WEG 18 Neen zoo n slavennatuar heeft Cato uiet maar daar tegenover ou ze ook nooit zoo egoïstisch en onreohtraardig zij n om bij een verbintenis uitaluttend aan het geluk van een der partijen te denken Voor Walter kon antwoorden werd de deur geopend en kwam Cato binnen Zonder hem te zien liep ze vlug naar Cile en knielde bij haar neder Een zacht rood kleurde haar wangen haar oogen straalden van gelule en do glimlach waarmede ze haar gezicht tot Cile ophief was zoo welsprekend dat alle woorden overbqdig waren Koifi zeidfl se nGa gauw mee naar hem i Walter riep C le ondeugend doe boete voor zoo veel zachtheid Cato sprong op maar was in zoo n verwarring over haar onbeleefdheid dat zo na de wederzydsche ToontelIiDg niets dau een paar oneamenbangende woordea zeggen kon Ze geleek dun ook veel meer op een beschroomd jong meisje dan op eene die volgens Cile s uitdrukkelijke verklaring alleen kon staan 0a je mee Wnlter om met meneer Van der Land kennis te maken F ffËzouseer me Ik bsb nu noodzakelijke bezigheden maar hoop van middag het genoegen te hebben I Je diaee t bfj ons van daag hè P Tot straks Dr Schaepman li J P werkman twee borrels daaga gant tiUifgnDde heeft zicb bekeerd en is tot de afacbaffersvereeniging Het Kruiaverbond c toegetreden Door deo h er J Moerkerk gepensiooneerd militair i eeo oftea brief gericht aan de Tweede Kamer waarin de wenachelykheid betoogd wordt dat aan elk gepensionneerd of gegageerd militair van land en zeemacht en koloniën onder deo rang van officier een perceiitsgewyze stortipg van zyn pensioen of fiagement verplichtend wordt geateld en dat de gelden door het ryk worden beheerd om op die wyze aau de wedqwea en weezen der militairen een vast pensioen of gagemeifkte verzekeren Op de kermis te Druten was een caroussel geplaatst d t Dinsdagavond zyn taatsten rondgang maakte eo voor dat oogenblïk overgevald was Htt gewicht der ronddraaieuden werd op 15 000 pond geschat biykbaar te groot voor den bouw van den molen want op eens boorde men tot ieders ecbrik een vreeseiyk gekraak en bleek het dat 5 lange bouten waaraan de ichuitjes gehecht zyn door midden waren gebroken Gelakkïg kwamen al de inzittenden met dop achrik vry De commissie voor de geloofsbrieven van mr van Gi se heeft rich gisteren van 10 tot 1 uur met het nader onderzoek beziggehouden Waarschijnlijk uitgelokt door het mooie zachte najaarsweder en zeker meenendo dat bet nu lente is heeft e n dubbele roode Meidoorn in het p antaoep tegenover bet ZiekenbuiB te Utrecht staande zicb weder tot bloeien gezel Woenadag is ern geheel gezin te Eindhoven man vrouw en vyf au de acht kinderen bevig ongfl leld geworden na den uiaaltyd faeptaande uit aardappelen met pek Zware brakitigen en vrue elijkü pynen deden aanstonda aan vergifti nug denken De dtie kinderen die niet Van de spyzen gjenuttigd hadden bieren ongedeerd De vrouw verkeert in zeer bedenkel ken toest nd eo wefd voor zy naar bet gasthols werd vervoerd kerkelyk bediend Het overgebleven eten ea de potten en pinnen worden acbeikpndig onderzocht Een oogeobhk later stonden beule meisjes m de huiskamer Juffrouw Menatd zeide Johan fan der Lind Eind lylt eindol k 1 Aan u zyn wij ons ijoluk verschuldigd nooit Kunnen wij u genoeg danken Hy had haar beide handen gegrepen en zsg haar met vochtige oogen aan Dank geluk gekheid hoor Ik gis ja ik weet zeker dat ik geen ander motief had dan om uwe oudelm wat te contrarïeeren Geloof haar niet Johan Ons geluk was haar doel i Ze sloeg haar arm om Cile s hals en de lang weerh den tranen kwamen te voorschyn Snikkend leunde zo tegen haar aan Ën het doel ia hereikr zeide Johan Zwijgend bleven ze by elkaar staan Ken blik een glimlach en een handdruk vertolkten heter dan woorden hun gevoel CUe je hebt nog geen enkel hartelyk of lief woord tegen me gezegd zeide Walter toen ze na het diner in de huiskamer zaten Cile l cbte en keek vergenoegd in de rondte Tante Ida zat aan de theetafel vriendelyk en rustig als altijd Het rammelen van haar breinaalden het ruisohen van het gaflicht de half fluisterende en lachende stemmen gaven een gezelligheid die Cile dubbel aangenaam was omdat zy haar zoo tang had gemist Menper Menald had zyn atoel by het vuur geachoven en nu en dan een knikkebol gevolgd door een verbaasd opkijken bewees dat zyn courant meer tot schild dan lot lectuur diende Met een blik op den oadon man werden de ataumen steeds laohter Tf Dantiig heeft een luitenant der cavalerie een jeogdigen dagbladscbryver doodg schoten Dür dit geschiedde ia den vorm van een duel wordt t door de wet niet ala moord in koeleo bïoede beBchoawd Kaar meo verneemt beeft het digelykach bastygr van KotterJam op een desbetreffend verzoek van het comité voor de het volgend jaar aldaar te hoadeu iuternationatfl bakkerytentooQstelhhig geweigerd vyn medewerking te lerleenen tot het koatelooa alstaao der ierrei neo De hargemeester moet gezegd hebben dat bij hel gevraagde terrein niet kosteloos kon geven omdat dau irdere corporatie welke het een of ander op toaw dacht te zetten recht aon verkrygen op dat gnnstbewya Tevens zon fay er io één adem hygevoegd hebben bet out van dergelyke tentoonstellingen voor een genaeeote niet in te zien Voor de inwoners waren zy niet voordeelig ea bovendien trokken zy massa s slechte vrouwen en ander gespuis dat bleef hangen en later den noodigen last gaf Van dei lfde meening schynen de wathouders te zyn geweest die allen indiTidoeel vanwege het comité zyu bezocht De Paryschfl gemeenteraad eu de prefect van de Seine liggen overhoop De gemeenteraad herjt besloten een werkman die zich naar het aocialtstencoogres te Toulonse zon ba even de reiskosten te vergoeden De prefect der Seine de heer De Selves weigerde dit besluit goed te keuren Hy werd daarover ter verantwoording geroepen en verklaarde toen met een openhartigheid en een beslistheid die vau de tyde van eeo vertegenwoordiger der regeeriug ongewoon waren dab bet geld van de belastingplichtigen niet mocht gebruikt worden om revotutiemannen pleizierreiajes te Isteu maken Ala de socialisten m den gemeenteraad een banner op reis willen zeuideD moeten zy de reiekoateo maar uit hun zak betalen meende de heer De Selves Do gemeenteraad nam daarop een motie van af j keuring aan die den prefect alechta een glimlach ontlokte In h t militair hospitaal te Saargemüod worden de beratellenden naar het Fchyut bezig gehoudea met schietoefeningen m de salen Derer dagen waren een paar oppassers eo eenige herstellendeu bez g ich te oefenen in het achiflten met de revolver Een derachottrro mikte op de deur Jaist toen hy afdrukte werd deze deer van buiten geopend en kwani een aoldaat binnen Den ongelukkige dron de kogel iu den schedel Waarsohyolyk nl het ongeluk zyu dood ten gevolge hebben SD eoa laoh vlueigir geamoord Da jongo lui hadden nog nooU zoo goed doe ouderdom die oen raiddagslnapje doet gereaptioteerd eu achtten het hun sohuldigon plicht onl stil zeer stil te zyn Ily hut eerste luide woord klonk een roclboteekenend Chut de oude heer ia bobt nog geen enkel kwtelyk of Hef woordje tegen me zegd herhaalde vlUter Eo meen je dat jy daar recht op hebt Ja ffNu dan ik ben heel ia mijn sohik dat ik thuis ben en dat ik je weerZie Hen ja tevreden P O Cile I Wsarom blijf je niet voor goed thuis vervolgde hy aa zelend i Ik kan niet geiooven dat je gelukkig bent in je werkkring Waarom niet loQ alleen onder vreemden I Ouizeude dingou die je ergeren en hinderen telkens in botsing met de ruwe werkelykheid Daar houd ik van niet van het ruwe maar van de werkelykheid Dat ïootje voor voetje voortwandelea op eau gebaand wegje is gren eulooB rorvelcnd Pe studie naar het teven trekt me aan Pat vleien kruipen en bedriegen dal verachten bespotten en haten die aanbidding vnn het sucoes die augnt voor de publieke opinie al die verschillende machten msg ik graag in hun werking naspeuren Ku din roerende vneodelijkheid en hartelykh id waaronder zich het eigoubelaog verbergt Aardig om te zien Natuurlyk ontneemt het iemand dat i gewillige en teidzama omdai men langzamerhand tot de conclusie komt dat weinigen heel weinigen in staat tyn anderen te telden Gaat daardoor het fiaehte aanhankel ke teederei bémiDBelyke telooh Met een iy t voor een verlorene schaap of koe hepft menigeeu kennis gemaakt t Hangt heel veel v a deu kop af wat er geteekend wordt ËBU bnrgeEaeëaler in n der OldambtstT gomeenleii leidde zoodanige lyat tn tiaet deze versregels sOafa Grytjemui beur schaop ia dood t Verdryt vao t olie menich is groot Maor dut nou elk zien poaije opeo Dan ken ze w er soo n dyrtje koopaD a Da meDBchlievedde burgemeester had aicbniet vergist overal werd Grytjemui a lyat roetgelach ontvangen an er werd 0ink geteekend H Onder den titel snit de sociatiBtenwereldt leest men het volgende in De Graafeohapperc Ongeveer tien jareu geleden bevatte lËigen Haarde de portretten van de vier toen meest gevierde meest roerige leiders der sociaaldemocraten de heeren Domela Nieuwenbeia C Grolt Fortujn en v d SUdt Het viertal was nnafscheidetyk aao elkander verbonden Croll en Domela wareo toeotertgd sear intiem Domela en Fortojn hadden herhaaU delyk samansprektngen Fortnyo en v d Stadt gingou meer dan eenmaat sameo den bake lo Het was de lyd der eerste liefdn toen met vurigeo naijver eraaar gestreefd werd om eep halelykheid te zeggtio voor welke men naar de gevangenis zon mogen onder de toejuichingen der opgezweepte niasia Domela zaï wegens raajasteitsscbanDis ea de drie anderen maahteD er het weldra naar om hem te volgen Het was een wedstryd ouder de drie wie er het eerst van zoo pVofiteeren Keu wed trytl ook in het bezigen van moorddadige uitdrukkingen Fortnyu was leep genoeg om tn aardigheden kracht te zoeken doch v d Btadt was minder leep en flapte alsof het zoo ftiaar niets ware zyn sapaar Vronw oocb kiodi eruit terwyl Croll met theatrale betuigingen van apyl dat by slechts de pen eo niet da atrydhyt koo hanteeren itgn oefeo o io den haatc deef vergezeld gaan Zoo was het in 1888 Vao de vier leiden zyn tbaoi reeds drie gedeserteerd of geroyeerd Eerst giog vau de Btai t Mindi r nette krantenbericltien omtr ot hem gingen hem véór naar Vlissiogen waar een kepitaliitc hem deo gevallene op de been hielp en hy zgo groote trom reeds sinds lang op deo ond rommeixolder beeft weggeborgeo Croll de verdediger van Domela Nieoweohnis qotlndni mP € door r chada en chnode Verwijt me dat niet I Ik was verdrietig on ontstemd en daardoor onbillyk Ik meende het zoo nist Zal ik je zoggen wat me zoo lelflurstaide P Noenl Ik zat zeer grootmoedig zyn spotte zo ven je zoi dnr explicatie verjelffenis schonken Maar ik wil hot zoo graag vertellen Kn tk wtl het nu met hooron jrLster dan P Missohien maar eerst moet je lesren londar Vooroordeel un Laai rayn band los viel ze zichzelf in de rede Ben jo dwaaaP G iuw laat tos Wat zijn boeken toch nuttige dingen mfteodc Johan Kyk dat is een prachtige zin Cato WanrP ffHior Geef me even jo hand dan kun je het zelf aanwijzen Moot hèl Ik kan het uiet vinden iiJe wiJBi ook verkeerd Hier moot je zijn Neeo toch nift daar dan Kr ia zoo voel aan te wycen dat ik ja band maar zal vastboudea Boekon zyn nut ig met Voorst als je xoo n goed geh tiik er van maakt Met den meesten crnsï keerde hy do bladen om Kd dat houteMndje vervolgde hij Dat vrouwenkopje zoo vol uitdrukking Hy wee op het plaaije maar zag haar met zoo veel liefde aau dat Rsto blazend de oogêu neersloeg Ik kan aan niets denken dan aan ons geluk Üuisterde Uy laeder ik zal geen rust bobben voor we getrouwd zijn eo jy Ik ook niet DAn pas beu ik zeker dat niemaad ons zal scheiden