Goudsche Courant, zaterdag 23 oktober 1897

ütrecte Spoorwegverbindingen ntct a uda 80 7 S6 8 10 8 18 9 10 u 9 89 9 84 MoonlrBoht 7 8 Ir 8 42 w ff Hinuirmkerk 7 8 8 49 r ff ff 0 eUt IM g S s g Botterdam J 7 5S S 88 a C8 9 30 9 S8 9 47 10 i8 a llltn Dinidti 1 Bottoilu 4 48 S 62 6 18 6 S1 7 28 8 Otpelle 4 Si e os ff ff Niouwerknk 8 04 n ff ff Hootdnclit 6 U e 19 f ff ff ff S md B n S il e ss 7 10 J48 5 22 5 61 6 14 7 31 11 211 1 84 12 31 ff 12 89 ff ff e 11 46 ff ff ff ff 12 BS l tS 4 4 18 8 10 KOTTERDi 11 0 O U D A 10 19 11 88 11 80 11 27 1 44 7 S0 5 S 11 64 11 08 11 47 9 00 9 47 10 18 GOÓ dA DEN HAAÖ 8 7 80 8 80 9 15 9 26 10 14 11 16 12 16 12 28 1 87 8 45 4 49 B 26 6 64 U 7 34 7 61 Ü 8S 8 64 10 10 8 II O ÏM 7 418 4 ff ff ff ff ff 11 40 ff ff ff f ff 8 ï 7 6a 61 ff ff ff ff U B1 ff J l IkV ïi o 8 9 8 9 U 10 44 11 46 11 46 1 06 4 16 6 16 6 66 e ll M 8 04 8 84 10 88 11 6 11 44 DEN hAAO OOUOA HM8 6 46 7 10 7 48 8 35 4 10 1111 17 11 111 36 1 44 8 40 4 05 4 38 5 80 6 11 7 18 7 65 9 18 10 03 Voorb 6 61 ff ff ff ff 10 17 1 41 4 39 6 18 9 34 Z Ze w6 6 ff ff 10 31 ff 1 66 4 68 6 80 ff 9 48 Zef M 17 ff 10 43 1 0 6 04 6 89 9 69 Wda 6 18 7 48 8 18 9 08 J0 1 10 64 11 67 11 601 17 3 14 4 08 4 83 6 16 60 7 48 8 13 10 10 U T K E O H T 0 O D D A Uirecht 8 88 7 48 8 49 9 10 10 16 10 88 11 88 1 8 08 8 66 4 48 6 36 S 7 66 WakirdeD 6 68 8 0t 10 38 11 55 4 16 üudmatef 7 07 8 14 10 46 ff ff 4 14 Gouda 7 12 8 17 18 9 58 10 5 11 10 11 11 1 8 3 40 4J7 5 10 6 07 7 29 8 18 eoi DA l Til CHT 84 7 68 8 11 9 07 10 19 10 57 11 00 11 68 1 20 ff ff ff 11 14 ff 1 87 8 10 ff ff 11 21 1 46 6 18 9 0 9 89 1 0 6111 46 11 81 1 28 8 08 3 17 4 S 06 8 66 i U 10 17 10 85 ff ff 7 10 ff 10 34 ff 8 84 ff 14 7 18 8 43 10 41 8 60 6 08 4 7 89 8 69 11 11 11 li AHSiTIRDA M O n D A8 10 9 06 10 41 t 6S 0 11 U 0 11 11 IM M o o U U A A MSTIKDAU 87 Ml 9 48 10 87 11 10 4 11 P 8 ia 9 11 10 60 IJ 1 18 6 18 10 17 10 86 11 41 wg gewordeot liep over naar het kamp det radioaleo ïeïwijl eiodeiyk Fortayo de stoute agitator door de onderTiDdiog wözer gewordeu de partg TBD Üomela dea rog toekeert eo zich voegt bg de parlenientAi e sociali t o Domela NioaweDbuia üroll Fortnyo eoT d Stadt wat ia er vaa ow klavetblsd orergebleveo dan de herinueriog dn boe zal Tfrenkele jaren de nieuwe party Fortojn Troel t a Vliegen Van Ko er aitziaa Men meldt van Urk Woensdag Btoomde de Bchelpzoiger De Hoopc van de maatschappjj Üe Hoopt te Harlingen de baren binnen met 140 Atuks zware zeren platen 10 balen meel en de stoompyp van de Onderneming Ds gebeefe lading ia thans nit bet gozonken atoooiBchip verw derd Alleen moet zich er nog 1 3000 aan geldswaarde in bevinden van den verdronken Fontein die beatemd waren voor bet koopen van aardappelen in Friaaland Zoodra bet yzer op dien wal gelost is per BcbeepBgelegen beid zal bot later naar bet Noorden verzonden worden zal met de voorbereidende werkiaatnheden voor bet liobten worden aangevangen teneinde binnen enkele dagen met de blazerecbuif en asiisteotie van een paar Urkerbottera de ODderneminff naar boven te brengen en zoo mogelyk naar Enkhuizen te vervoeren Ta Vnren hebben loteliogen gruwelgk ge ToobteD waarbg drie personen ernstig mot meiBPn gekwetst werden De justitie uit Dordrecht keeft een onderzoek ingesteld waarop twee der vermoedelijke daders gearresteerd en naar bet buis van bewaring te Dordrecht zyn overgebracht Het Igk van den persoon die door den trein Groningen Saawert is overreden is door de familie herkend Het bleek te z n S Bolhuis Ifindbonwer te St Annen Ten Boer De man ÏB door bet overstappen van de 2e n de 3e klasde onder den train geraakt N G C Te Patys hebben sedert 1886 zes maatlob ppÜen conceasies voor de levering vsn eleoirieob licht Zy bedienen 36Ü000 lampen van de 650 000 die in de groote stad branden de overige krggen schouwburgen hotels stations groote magazyneu enz uit eigen inrichtingen De prya van het electriacb hcht is nog vry hoog 10 ii 12centimes per bactowatt togen een prys vun 3 tot 5 centimes te Londen De pryzen loopen trouwens in t e roracbillende landen eer niteeo Wy vinden opgegeven vo9t België 7 voor Zweden 8 voor Uaitscbland 8 tot 14 fOor OüBtenryk 11 voor Kasland 20 voor Zwitserland 30 centimes De Farysche maatschajpyen die voor i meerendeel 4 a 5 pCt di idend uitkeereo hebben verlenging gevraagd der couce sie i die ia 1906 afloopen en wel tot 1931 De commissi uit den Gemeenteraad heeft hierop gonatig geadviseerd mits de Maatscbat pÜQ i aan etju aantlil voorwaarden voldoen zooals verlaging van den prys zoodat die niet hooger is dan voor gasgloailicbt inrichting an vee stations voor hot laden van toeBletlen oitl reiding tot andere gedeelten der stad bet dragen van iuBtallutiökosten door de conceteionaris en enz In Frankfort neemt bet gebruik van electrischa verlichting en baweegkracbt ook zeer top De stad zelf heeft daar de verlichting in handen en Idat tot uitbreiding der werk u thans een stoomdynamo oprichten vsn 1500 paardenkraoht met een rad van 8 meter middaliyn en met drie ketels Intusschen syn weder nieuwe concurrenten van gasen electrisrbe verlichting opgekomen in de moderne spirilui en petroleumlampen die met gloeikousjed branden ioada 6 10 Uudew 5 86 Woardeii 6 43 g Utiwkt 6 08 7 4 Souda laatndaa S Bk Onder hen die te Arnhem deelnamen aan de lotlug voor do nationale mitiiie was eenjongmauBcb P M die nog geen meter groot was Den vermoedeiyken dag der inboldigirg an koningiu WiJbelmina besprekend varwncbt het Hbl dat die zal vallen in de eerste vijlle week van Sept mbT De Grondwet vorder niet dat aanvaarding der regeeriDg en inhuldiging op den zelfden dag plaats hebbeo In d meeste gevalle zal dat ook niet doenlylt tyn Ook in bet gewone geval immers wanneer de kroon wegens over Ujden overgaat eiarht bHt landsbelang dat de regeeriug zoo spoedig ipogelgk door den geroepen troonopvolger worde nitgeoeif nd maar de pUchtigbeid der teraaardebesteljing en dt noodtge voorbereidingen voor de iubuldigini maken h dan noodzakelgk do luatste eenigeii tyd te verdagen Vandaar dat volgens de bewoordingen der Grondwet de inbnldiging eeral na de aanvaarding der regeering behoort i geschieden zoo spoedig de omstandighfden het toelaten Koning Willem III is dan ook zooa a wy gezien hebben ongeveer twee maanden na de aanvaarding der regeeiio itigebuldigd De genoemde rodeo van vertraging bestaat niet wanneer Koningin Witbelmina in bet volgend jaar dé regeering zat aanvaarden by iiet bereiken der grondwettige raeerderjarigbeiJ dat js als zy haar achti nde jaar vervotd ybeeiTc Dat tydstip nu zal pas laat op den 31n Aug yyu aangebroken Kerst te 6 uur in deu namiddag van 31 Aug 1880 verkon digde bet geschut dat een prinses nit het huis van OranjeNaBsau was geboren Aan het urondwettelyk voorschrift dat het 18e jaar moet iju ver Totd zal dus eerst zgn voldaan wanneer de 3le Aug voor het grootste gedet lte is vcrstrekeo De aanvaarding der regeering al d tn ook Odgetwyfeld in den avond vaa dien dattim in het lolgend jaar plaats hebben Van beëediging en inhuldiging op dien dag zelf kan derhalve geen sprake zyo Zeer wairscbyniyk echter zal de tnsscbentyd tasseben ain aarding en inhuldiging met zou lang duren ah in 1810 en 1849 het geval ia geweest Het Hbl gelooft niet dat de daf thans reeds U bepaald maar U M zal er Zeker eveoa a de natie prgs op stellen dat het grondwettig verhoud inderdaad zoo spoedige mogelyk op plechtige wyze worde bezegeld Gevaariyk souper Een der leden van een te Beilgn optredend dames orkest kreeg van huin nit Bohemen een gerookte gans gezonden Zy noodigde al de dames nit s avonds bij hasr te soupveren en men smulde heeriyk M ar na korten tyd openbaarde zich by at de musioinnos sporen van vergiftiging toen zy ger ed waren haar avondconcert te begipnen de oitToeriog moest gestaakt worden Tweedoctoron werden ontboden en de meeste dames wttrdeu naar bed gezonden en qioeaten rust nemen Gevaar beitaat er evenwel echter niet Do Spaansche kuatboot Triton dieZaterdagmor nu ann de noordkust van de Gubaansche provincie Pinar del Rio is vergaan wna Vrydagiivond by awaar weder nit Havana naar Bohi Honda vertrokken Het schip had een tw eehonderdtal passagiera aso boord met een bemaaniog van dertig koppen Verder eeu groot aantal muilezels en dertigduizend dollars voor de Spaansche oorlogskas in Pinar del Rio De Triton was zoo zwaar geladen dat het becedendek elechta een paar voet boven water wai Reeds by het verirek vreesde mou zeer dat d reis niet goed zou afloopen ui sr de kapitein was vol vertfoaw n Zaterdagmorgen werden tusscben Dominico en Martel door eeu onbekende oorzaak de machines onklaar het lohip was aan de woede der zee prybgegeven en w rd naar de kust gedreven Het stootte op een rots en zonk vyftieo minuten later in 120 vademen i ter De booten werden uitgezet maar bewezen weinig dienBt De eerste sloeg onmiddelyk om en allen die er ïn zaten verdronken Ook de twfede boot sloeg om Er waren 28 nienscleo in waarvan acht er in slaagden de boot om t l eeren en zich te redden de overigen kwamen in de golven om Een kanonneerboot en ftpn le pboot die nit Havnna waren affifezonden 10 11 11 IJ ll l 12 18 11 28 ff 11 88 ff 10 80 U SS 8 40 9 U 42 1 81 li S2 10 19 10 86 10 48 10 49 10 12 0 21 10 88 T 61 8 18 8 81 10 18 6 10 18 9 88 om te zien of er nog iels Ie redden viel keerdan terug met 44 geredden Man vreeot dat honderdfyftig opvarenden van de Triton zyu umgekomea By de loting oor de nationale militie te Kollum trokken drie broeders drielingen allen een hoog nummer Ëen idioot trok No II De hilariteit der aanwezigen werd echter door den btompert niet begrepen by licbtn Door de bekende tbee Srma Nord Tbomsnn is in den handel gebracht een fraai tbeebuija voor geregeld gebruik inkoudeode I ons thee Het vertoont in eens verscheidenheid ven kienren op tvvee groote vhkken bnt portret van de Koningin Genevem een allegorische voorstelling van de kroning Be halve het sifrljike biedt het busje ook nog praetiscbe voordeelen aan H t dopje kan nl dienet doen voor theemaatje Aau bet BolKiBcbe grenaatation Esschen zgo niet minder dan 64 stuks vee nit Nederland voor den invoer in België geweigerd Slrchts eca enkel stok vee werd venlacbt verklaard waarop de geheele lading werd afgekeurd en naar Nederland is teruggezonden De teleargct ïlde kooplieden die de beesten op de Tielflobe markt duur hadden gekocht gaven in hun spyt dan ook volmondig te kennen dit zy den handel in Hollandscb vee onmogelijk kunnen volhouden Twintiiï verdachte beesten zyu gisternacht te Rnzendaat in eeoe schanr geslacht Voor de hiildebetooging der gezamenlyke Nederlandsche liefbebtfery tnuziekgezelschsppen larmoot en fanfare korpsen bij selegenbeid der 0 8 krooingafeesten hebbeo aicb tot bad n reeds meer dan 200 Kezelaehappen tot deel neming aangemeld Eene vergadering der voorzitters dezer gezdHchappen zal binnenkort te Utrecht ot Arnhem plaats hebben Alsdan zal een definitief bestuur worden gekozen en vastgesteld worden wanneer waar eo op welke wyze de betooging zal plaats hebben In geoo geval kan deze op den feestdag zelf gebonden worden dair dien dag de gt zelschappen in bun eigen gemeente nnodig zulten zyn ter opinisteriog Van de te houden festiviteiten Zooala men weet wordt deze hutdebetooging op touw nezet door den hear M J H Kessels te Tdburg i in 95 de zoo uitmuntend geslaagde betoogiiig der Noordbrabantche ran aekkorpoen inrichtte by Kelegenheid van bet bezoek van HM MM de Koningiunen aan Tilburg De rechtbank te Breda eergiiterenraorgen mtsprask doende in zake C J B de dame dia te Bsrgen op Zoom zich schnidig maakte san t uitgeven van verschillende vujscberyks daaldera veroordeelde haar tot eaoB gevangsnisalraf van 3 iaren op grond van art 200 W van S zoodat dos tegep vsfer verwathtiog dit artikel wel van kracht ia geweast en ia aangonomen dab zy bjj t uitgeven der geldstukken wi t dit deze valsch waren Op de werf van den heer J Lagendyk Jr te Amsterdam werd gist ron eene heiniacbine beproefd die niet door stoom doch door een petroleum motor gedreven wordt Het onderNcbeid tuischen een gewot e heimachine et deze bestaat s echts hierin dat de stoommachine door een petroleum motor vervangen ig Biykt de nieuwe motor te voldoen dan is daarmede bet vraagstuk der lastige rookverspreiding opgelost De machine werd voor den bier R Cruyff door den beer D T H Hassolman gemoakt Ze is gebouwd voor een blok van 500 KG en gebruikt bij 6 paardekracht drie lit r p etroleum per uur Dinsdagmiddag is te Haarlfm by da fif a Leo Müotheim in Üe Koningstraat een brotale diefstal gpplcegd Tegen drie nor kwam èn daar een paar dames in de winkel om het een en 8 42 8 67 4 82 6 40 3 4 6 10 4 10 4 85 6 01 6 09 6 16 5 26 4 l 4 6Ï 4 67 6 14 6 10 1 64 1 01 2 08 1 11 2 60 4 20 Aiutudam 0 ït Oooda 7 06 8 10 7 8 3 08 4 05 ander te bezichtigen eo kochten voor ongeveer f 22 aan conpons manufacturen verzoekeode die te willen bezorgen aan baar adres Kruisweg 23 Ze gaven op Bergen te heeteo Even nadat de dsmts verirokken waren kwam de eene terog en vroeg om eene parapluie ter leen daar bet was begonnon te regenen als het goed gebracht werd zon de parapluie mee teruggeReven worden Kort daarna mistte de winkeljuffrouw eeu conpon en toen de overige aap di n Kruisweg berden bvzorgd bleek het dat daar geen dames Bergen woondt n en dat men vao niet afwist Men was dus de coupon benevens de parapluie kwyt Mf n denkt dat do dames van ueo oogenblik dat de winkoljoffrouw zich omkeerde gebruik hebben gemaakt om een coupon onder de japon te verberKen De firma looft thans f 20 uit voor dengene die aanwyziogen kan doen welke eene arrestatie der oplichtstera tengevolge hebben Haarl Ct In de duinen ouder Loosduinen staat een eenvoudig onoogelyk buisïe Ot er een vloer in is moet nog blyken Wel bedekt een laag vuil hooi of strooi den gron llptvaarop een paar kreupele verteerde stoelen bet huisraad uitmaken terwyl een hoek van bet vertrek dienst doet als bergp aatB van alle frccaÜën T midden van de pestende omgeving leefde Dolfc de om yo originaliteit by oud feu jong bekende Dolf Daar op die vloerbedokking sliep hy ook terwijl men op zolder een ongebruikt bedvoM M t veel moeite hebben zyn naaste betrekkingen hem uit dien mesthoop en in het R K ziekenhuis to s Graveuhage weten e krygeo waar hy uu de vorige woek overleden is By bet opruimen in zyn bnisje vond men in den grond verborgen vele kontanten en ook sieraden goudn horlogfa enz terwyl het bakend is dit veluD in de gemeenten geldt van den zonderling ter leen hebben De koning van Biam heeft by het feestmaal dat men hem te Sao Sebastian ssubood d n weosch te keno gegeven apu echt spaaosch stierengevecht by te wonen Men bad zulk eeu schouw psl niet op het programma der feestelijkheden gebracht om de godsdienstige gevoeleus van den koning niet te kwetsen maar Chnla Longbnrn ot rklaarde dat bet hem geen aanstoot zoo geven daar zyn godsdienst salinen het doodcn van koeien verbiedt t En nu door die subtiele ouderscbeiding bet bezwaar ia opgeheven maakt men te Madrid de ooodige toebereidsülen voor een stierengevecht ter eere van deu koninkiyken gast Een ingenieur door een LonJenaohe exploratie piaatHcbappy naar Klondike uitgezonden is met de boodschap teruggekomen dat bet gnud er zeer ongelyk lOiKleu bodem verspreid ia Naast buitengewoon ryke claims liggen er arme H j noemt de berjchtpo óver den goulrykdom terk overdreven Een ander de beer Joaquin Miller maar hy is een dichter schryft uit Klondike dst bet goud er io fabelnthtigen overvloed Ie vinden ia De raeofiobeo die in Juli Klondjke van den mond der Yukon af hébben trachten te boreikpn zyn ni veider gekomen dag de Beneden Yukon Een gedeelte is terugi ekeerd het andera zal in bet onbergaame oord overwinteren Te Cook Inlet v in Alaska op grondgebied der Vereen gde Stalen moet ook veel good gevonden zyn ÏD den avond van 18 dezer is te Schiedam een 50 jarige schipper verdronken Vermoedelijk is het lijk met bet spuien de Maas ingedreven ïndieo het wordt geyonden dan verdoekt de commissaris vao politie te Schiedam telegrafisch bericht wjiarvao de kosten zullen worden vergoed De familie zal voor de begrafenis zorgen Woensdagmiddag ontstond te GoQr brand ia bet bars van smid Hnitenk in d Honge TUd vao Greenwich 10 86 l ll 7 66 8 02 8 01 8 16 8 26 10 16 7 15 11 80 lo o 10 64 87 9 47 9 64 10 61 10 07 10 04 10 11 10 18 10 16 10 84 17 6 27 34 41 6 47 8 7 4li 8 10 10 8 6 S 7 66 7 18 ff ff ff ff 17 7 89 8 18 9 07 10 01 9 18 9 86 ff 9 49 10 84 10 84 10 64 11 10 8 48 4 41 4 4T 1 4 19 J 48 H 10 6 40 5 66 TeldereUaBt Do eigenwr wa jnist op het punt om met den trein te gaao toon meo bet oobeil gewjaar word Vermoedeiyk is hooibroei de oorzaak 1 Tot laat in den arond naa de braod weer g rig bezig tuD inde het vaar te biosKben I4tu9 hen ia hettgebeele htiia afgebrand da belenideode geboawen mocht men erenwel bthoodeu Hnia eo inboedel sgn rerzekerd Ben rechterlijk ambtouaar nit Algiers die te Marseille vertoefde werd daar WoFosdaiinacht op itrnat aangevallen dogr zes kereli die hom iloegen eo schopteo en venolgens van geld en kostbaarheden beroofden Hj werd op onomen en naar zjJQ kamer gebracht waar hy kort daarna overleed De rechtbank te a Graveuhage deed uitspraak io de zaak van een landbouwer te Zoetermeer tegen een notaris te Luiden De l ndhonwer had den laatste gelden en een effect ter band gesteld om te beleggen Te dien einde bad de notaris deze gebracht bij den bankier F die kort daarop voortrluchtig en in ftaat vao faillissement verklaard word De eischer stelde den notaria voor bet verlies bierdoor geleden aansprakeiyk De rechtbank stelde echter den notaris in zijn g ljjk anoemeode dat er aan zijo zgde geen verzoim in bot volvoeren van zjn last bortaan heell In den nacht van Zondag op Maandag is in de gemeente Nieow Hellevoet eene fatsoenlijke getrouwde vrouw gewelddadig eaugorand mianandeld en in een stoot geworpen waar ze eerst na een groot uur nit kwam Na een moeiiyk onderzoek is het deo ryksveldwachter van Keulen ts Nieuwenhoorn gelukt deo vermoedeiyken dader een marinemairoos op te sporen Posterijen en Tclegraphle Post en telegraafkantoor Zeveniia Jaarwedde f 1900 en vrjje woning Pen ioengrondsIag f 2200 Borgtocht f 8200 Ofschoon aan de ambtenaren van de beide dienstvakken vrijheid wordt gegeten om zich aan te melden ht bben toch ingevolge de be atingcin van het Kon besluit van 21 Maart 1894 no 17 de poitatnblenareu voor deze directie den voorrang Sollicitaties in te zenden vóór 1 Noveipber e k Benoemd 1 Oct Vot telephonist te Amsterdam P J Cofaterus tot ttjdelijko tel phonis e te Anisterdamf mej C 4 Saur tgdelyk klei k der tele graphle aldaar 16 Oct Tot Directeur van het po t en tele graafkantoor te Barnevetd J E A Post Uiterweer thans Directeur van het postkantoor aldaar 1 Nov Tot Directeur van het post eu ttdu gr fkantoor te Steenwijk B D Rink thans in gelyke betrekking te Zeven aar toï directeur an het postr eo telegraaf kantoor te Vooi cboten O J H van Tus aenbroek thans oommies der poatergen 2de klasse te Utrecht tot brie vengaarder te Posterbolt H H Mangels 1 Jan 18ÏÏ8 Tot brioveng a rd r te Hoold plaat T Boes Verplaatst 16 Q De commiei der posteryeo Ute klakse A G J Geljaen van Maa tricbt osar het spoorwegpostkpntoor no 2te Vliasingen in plaats van te R ttfrdam 1 Nov De vrouweiyke commies der telegrapbie 3de klasse F Gauw van Rotterdam naar Tilburg de vronwelyke commies der telegrapbie 4de klasse J H Ëotrop van Tilburg naar Botterdam de klerk der postergen en telegrapbie 2de klasse J A H Mattouacb vin hot Hoofd telegraafkantoor naar het bijpost en lele graatkantoor Amstelstraat te Amsterdam 1 Nov de klerk der telegrapbie 2de klasie H Laagland van Amaterdam naar Drachten de brievengaarder H C Geelen van Pos terholt naar Grubbeovorst lüervol ontslagen 16 Oct üe brievengaarder A X Wiertz te Kerkerade 1 Jan 1898 Da brievengaarder j Boei tê Hoofdplaat BaltenlandSGb Overzicht Zon er toch iets waar lyn in het bericht van de Daily Chronicle dat Lord Salisbury er over deokt heen te gaan Men weet AaX de minister het bericht rechtstreeks eif heeft ugesproken cno truth in slatement was lakonieka boodschap die hg zond Maar vóór lord Salisbury wiens echtgenoot zeer Jydende ia oaar zyn landgoed Hatfield gi aH oad hg gesprekken met de hoeren Balfour eu Lhamberlain eo de whip der conserv ieve party had bekoekan ontvangen waaraan ook een beUekenis gehecht wordt De geiondbeid n lord Sftlitbary uM is ookoiet zeer goed De premier is on 67 jaar oud De Wutmioister Gazette die Dinsdag het denkbeeld aau de hand had gedaan dat Lord Salisbury ds portefeuille an builenlandsche laken zon overgeven en zelf alleen eerste Minister blgven gaf eergisteren een prentje waarop Lord Ualiabury was afgebeeld met moeite twee zware valieEeo dragende Foreign Office en Premier en bet onderschrift Ik kan ze allebet wel dragen £ n werd bg verteld dat de gezondheid van Lord Salisbury niet slecht is Toch meent m n in Engeland dat er wel iets broeit Het aftreilea van Lord Salisbury zon algemeen betreurd worden ook door de radicalen De radicate Cbronicte byv eeft thans reeds esn zeer waardeerende beschouwing over hem Zy noemt Lord Satiabuiy èen eerIgk man wiens fijne critiek machtige intelbgenlie groote ervaring hem tot een groot man eo een root Ëogelacbn an gemaakt hebben De bemoeiintïen voor bet tot stand breugeu van het Rgn Elbe kanaal hebben een gevoeügea slag gekregen de Duitsche bladen zeil erkennen het Djn 21en Maart waren dogemachtigden van de verechillende groepen die bg den aanlfg vsin dit kanaal belang hebben induslrieelen en kooplieden uit Weitfalen de Rijnprovincie Hannover Saksen het eens geworden over dfl lasten die men in bet belang van deze zaak op zich zoi kunnen nemen Maar het orgaan van de Doitsche mgubouwveroüuigingen het Igdsohfift GlÜck auf bevat nu het bericht dat de ministers van koophandel openbare werken landbouw eo financiën alle voorstellen van deze commissie van gemachtigden rondweg verworpen hebben De gemachtigden hadden aangedrongen op poedige indiening van het wetsontwerp op den aanleg van het kanaal maar met de bepaling dat eerit dan een aanvang gemaakt zou worden met de werkzaambedsn aan het kanaal als de btitrokkfu gemeenten de verlangde borgatfllÜDg mtdrokkelgk op zich hadden genomen Voorta verklaarden zg dat de belanghebbende kringen bereid zouden zgn een garantie ven drie procunt voor eei derde vaff de geraamde bouwkosten op zitih te namen mits het Süd Eraseher kanaal tcgelgk met het Lippe kanaal gebouwd werd De regeering antwo Je echter dnt zg zelfs geen vlaonen voor Rijn E be kanaal aan deu Landdag kan voerleggen zoolang da gemeentou geen bepaalde verbintenissen ten aanr ien van de kosten op zich genomen hadden daar toch de offervaardigheid van de belaughabbend U een toets toen vormt voor do nood akelgkheid van pen werk als dit Voorts xou vau geIgktgdigen aanleg van twee verbindingen van het Dortraood Eomskanaal met don R in de zoogenaamde SüdEmscher en de Lippe lgn reeds daarom geen sprake zijn wgl het de groote kostfn van de onderneming nog aanzienlgk zou verhoog n t IJit het antwoord van de regeenng op de voorstellen van de commissie uit belanghebbonden blijkt telkens zegt de RheiuigchWeatfillische Zaitung dot t me het RgnËlbekanaal en over tgeboel met den gan chen kanaalaanleg iq weerwil van de woorden des Keizers zoo ongunstig staat als ooit De Turksche en Gripkacbe gevolmacbtigten voor het vredesverdrag hebben zich Dinsdag slechts mflt regeNngsquaestien beziggehouden Banloten werd elke week drie zitliugen te bonden De voorzilt ir van de Rekenkamer Haa saa Febmi Pasja ia benoetpd tot tweede getolgmsgtigde voor Tnrkge ile ecretaris fjeneraal van bétmmisterie van Buitenlandsche Zakep Nuri Bei tot bgzitter Naar de P 8t verneemt heift Rns and den Sultan voorgubt d een Hus te benoemen tot gonveruenr van Creta daar zulk een gouverneur wegens zijn Grieksch ortodoxe geloofbeIgdeois bg de christen opstandelingen byzouder in de smaak moet vallen De amba adenrs te Koastantinopel hebtjen zich bg Tewfiijt Pasjïi beklaagd o er de oüregelmaiigfl verlicluing van de Dardapellen over het ionen van belastingen in Tbessalië tep behoeven van de Turksche schatkist en het rooTVQ Van kudden h TheawlKe De nieuwe Griek ache minUter fan Ootlig generaal Smolenaki vat zgn nieuwe plichten boogtit ernstig op Zuoals reeds gemeld ia beeft bg een conmiasie benbeiod van hooggeplaatste officierdü met generaal Manroqaicbatia aid voc zitter w er taak zal zgo een onderzoek in te steltefl naar de gebeurte iaiBo in dt o oorlog oM bekwame elementen in het leger te Bcfaeidcn faa de onbekwame De mmiasie zal het gedrag der afzooderlgka roepenafdeelingeo mfltyr voor alles de houding van de officieren nauwkeurig nagaan en dugenen die zich misdragen Iji iiBben straffen Verder is generaal Smolepaki voornemena de bepalingen ran de wet op algemeenen dieostpliont te verscherpen en z te ooltrekkeo aan deo invloed der partgen eia der politiek Hg hoopt een eind te zullen maken aan de vale vrgateMiBgeè diA door geld of poliiieken invloed worden verkregen daardoor zou veel ou tevredenh6id worden Termeden Dé géneraal wil verder twee permanente kampea inrichten een te Phanalos e eeo te Korinthe waar zoowel de soldaten als de koninkigke prinsen oodphood lgk geoefend zallen worden De artillerie die bg den oorlog gebleken ia bet eenige braikl re vapen te zgo zal worden uitgebreid en de cavalerie gereorganiseerd De inteodance lal verbeterd worden en de generale staf hervormd De zitting der Oostanrgksohe Kamer die de behandeling der voorstslleo tot het in staal van beschuldiging stellen van Badeni zou voortzetten koD Dinsdag niet doorgaan omdat geen voldoend eaotat Udeo aanwezig was a Avonds werd opnieuw vergaderd maar to n krefg meo efeomin wat gedaan Da gausche zitting nerd weer zoekgemaakt met hoofdelgke stemmingen waarbg het opnieuw tot heftige woorden tasBchen den president en de linkcrzgde kwan Woensdag eindelijk werden spgkers metkoppen geslagen Hei vooratel tegeo Badeni dai Toorttproit uit tgn Ikkenda taal verordening veor Boherat werd van de agenda afgevoerd want met 161 tegen 1 tl stemmen ging men over tot de orde van den dag Zoo men ziet ia de minderheid zeer groot by dn komende campagne beeft de premier dua maar een gering getal leden van zieb te vervreemden om door ds oppositif te worden overwodnen Dat Badeni voortoopig den strgd oog met opgeeft Bchgut nu weer tamelyk reker U zgn De gernrhtea over een ministerieole crisis zgu althans weer verstomd Daily Ne toont zich eea weinig verwonderd over nat voornemen van Alfred Milner Avn gouverneur der Kaapkolonie om de Uollandscbe taal te gaan leerec Nist hbt feit zelf raaar do motieven die ilaarby worden aangevoerd doen het blad vreemd opkeken Wat toch is Het geval Du goDverneur sprak ala zgn moening uit gpdurende zgn reis door de buiten diatrictBn dat het hem webiicbelyk voorkwam dut by of in t algemnen de gonveruenr de kolonisten kan aanspreken lu de tial die zy b t beste vtr tssD Hg hoopte dit gebrek aan taalkennis te boven tre komen en if voorta nog dat bg de HoUaudiiche taal genoeg machtig behoort t zgn om zich met elk burgnr die ge o Ea eUch verstaat e kunnen onderhouden Dit beachouwdü by zelfa nla een godeelta van zgo plicht No valt Daily News over dat kunnen aanfipreken van eiken kolonist in zgn eigen taal Ala dst bepaald ooodig moet heeteu dan zonden aommigo gouverueura dienen te beschikken ovel linguïstiiicbe eigeoflchappen van een buitengewoon bgzooderen aard zegt het blad Maar dat hg de taal kent die bet grootste deel der bevolking spreekt of verstaat mag toch zeker geen overdreven eisch beeten ook niet voor den Brit hoezeer deze do gewoonte heeft al wat niet Engflscb ia met zekere mi n nrbtinc te bft eeen n Beurs van Ainslerdam lorkrs 88 Vrkrs 88 l S 7r 9 103 87 8 k 85 20 OCJTOBKil EUEttLANu Gert Nbif W S 3Vb iilo ilo ilito a hlo ililo flïto 3 86 85 81 03 Hü 0iii O I G6u ll 1881 88 4 Italië Inschrijving 1862 81 B 003TENR 0 l in npiorl8fl8 6 lilt iH nl r 1888 S POBTOOiL Ül l mul ooiipoii 8 ililo ticket 3 I 21 UlisuND Olil Iliiinml 1891 4 l 8 dito Ü Torn 188 1 4 98V illlo lin A jlhs 1889 i I 987 illto b Hopo 1889 91 4 98 lit in gcud io n 1883 8 djto lilo ditó 1884 6 14 SpillJE Forp 1 acliul 11881 4 68 TOEIBIJ Oupr Cwir eon 1890 4 77 Gee lueni iff aerie ü 2 V Oor Ie nÏEjr BorioC 24V i Zuid Afh Kep ï ol 1892 6 102 Mhico OSI Unit 8 h 1890 fi 9l Venezoela OM 4pnlie 1881 SS Amweedam Ol liwten 189S 3 lOOl BmEiiiAil gt d lc io 1894 8 91 Kf D N Afr H n lol ï ml 8 Ar nd i Tuli Mij Onrtiliiflen 611 D liM i l oh ipij illto 48 Am Hypoihcekli pn r 4 lOOl Colt Mij dnr Voretonl aand 48 lOr Hypo hmlkli Molcrlsiiilsdie bsiik and 196 Ned lUndolraaaliieli dito 188 ii 67 N W k f af Ilvp II paridbr 5 IV S It Hyputbeodi pamlir SV 91 Utr Ilypillieokl iliti 37 98t OoBTKNtt ti t Ki nfï baak a iud 134 EüSl Myp th ieHmnkritiidb 47 lOO i A E HKA EllUt bypoth panilb B 80 33 Max L G l r 1 ei oerl 6 1 81 KlB Hoil IJ 8poorw li j anl IIIV ii lol Kipl 8t 3p aand lOB Ned Ind Bpoorwegm aand 201 Ned uid Afr Spm aand 9 222 dito diio dito 1191 dltoS j lOOl lTAUE3noori 1 1887 89 A Eobl S 64 587i 101 Zuid llal Sp mg A H bl 8 68 Pmen M rwhiu Heeuen aand 4 143 Ell l Or Ru Spif Mü obl 4 100 Baltisrlio iito und 66 ra lo a dito aand B 77 Iwaflg Domtir tiilo aan 5 103 K r k ühAüoa p kap obl 4 ll 2l diio dito o ig 4 AüEKiitA Cent l ar Sp 4s o d 6 j 100 Chic i voith W pr O T aaiid j 1 O d todltoH n Bt I aler obl 7 188 Dmivprii RioGrSpm rort V 8 12 71 léV 10 llliD d e lfalobl io ouil 4 lOO i Louis liSasli illnOort niid 66 Meiioo V Spw iVlij Ie by i n 6 103 Mi B Kaniaa v 4pct pr f aand U i N Yorkl nlajiok Weal pand 16 dito l onn Ohio oblig 108 Oregon Calif la byp ia goud 6 j 74 100 so 651 5 194 ioa io V io 102 lOJl w 121 36 117 8t Paul Hinu It Huil obl 7 Un Pao Uoofdlyu oblig 6 dit dito 1 inc ol Ie hyp O 6 Canada n South Oert TMiid Vin C Ball SiNa leb d o 0 AmBterd Omnibua Mg aand Nku blad Amalerdam aand 3 Stad Itolterdam aan 3 Beloie ftad Antwerpen 18 7 SVi Stad Brusael 1886 2 Homo Theiii Kegullr Geaelliob 4 OoaTEMa Staatal ening 1860 5 K K Oo t B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid S 1 68 NlD Var Boa llvp Sp bl cart BUITENOEWÜNB SOBTKEIUNU Nieuwe DASSEN ONTVANGEN A van OS Az Md Taillour KlaiweK E 73 73o OOÜD fj Teicphoon mo 31 tiurgerXiJke Staad ffloordrecbt GEBOREN ChiiBtina Corntlia onderi L Wolrera eo J Tuiaenbn g Cent ouden J Poot en M vau der Hoeren OVERLEDEN G H Vetnal 44 j T VV Tan Hemert 15 dagen AÏIVERTENTIEN TANDAUT8 E CASSITO Turfmarkt IJl üoBda MGMSjICBi ii van 10 tot S uur beUalve ZONDAGS en WOENSDAGS roor middag FEANSCHE STOOMVEEVERIJ KN Cheiiiisolie Wass Aerij TAN II OPPEIVIIEIMER 10 tirnlnhade Rotterdam CebreTetoLr il or Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor UüUDA de Hwr A VAN OS Az ripeomliteit voor bet itoomen en rerven ran alle Heeren en Dameegarderoben aleook all Kindergoederen Speciale inrichting voor het itoom B van pluche mantels veeren bont enz Gord nen tafelkleeden eni worden aaar de meuwBte en laatste methode geverfd AUe goederen hotz gestoomd of gevertd worden onschedeiyk voor de gezoudheid en volgens staal bewerkt W Pm f ikb oude 4t SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt NtöHTCAP Vorkriigbaar bUi M PEETER8 Jz N B All bowga n echtheid ia cachet en kurk steeda vooraieo ran den naam der Firma P HOPPE Stedelpe Cfasfal riek te GOUDA De priis van het gas is 6 cent per voor Kooktoestelleo of Motoren V ct f Onder zekere voorwaarden worden pet gratis aan de boofdbais verbonden met meter vrije leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 licbtgasmeters bedraagt df hnur 10 oent per maand Bewoners van perceeien van ten hoogste 2 5 per week kunnen wekeiyks afrekenen CD van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in hnur bekomen