Goudsche Courant, maandag 25 oktober 1897

fSo T410 Maandag S5 October J897 36ste Jaargang Meuws en Adverteniieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 g k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Ahwnderüjke Nommers V IJ F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 reg 4s a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd UITSLAG der gehoodan attmming op Vrgdag 22 October 1897 lOor een lid d r ProTweiala titaten io be Kiesdiatrict Qooda 3 De volstrekte meerderneid was 2519 atenmeo Daar geen der oaudidaten de meerdirbeid had moet hentasiming plaata hebben tnaiehen de heeren Mr J T C VIRULY en C 1100QENDIJK A7 ELECTROHOTORISCIIETilNDHAyBANDJE $ I WKTTIQ OEUBPONEERD I UiJ het icrhrulk daarvan eiK hiedt bet tanden krijirrii der hinderen M r K I IIE IHINSIE l M 10 000 Gulden I wordt betoaB aan hetn die bewyzen kan I dat de by m ter inzage liggende getaig i acfariftËn der aitatekende resultaten van de I Electromotorische Tandhalsbandjes 1 niet echt z n Mfc Men Uttf op den naam I van dm Fabrikant UOUËKT UOI TK O I Wordt franco toet ezondeo alteen na I ontvanget van postz el ad 95 cent door UOBEKTHüLTK K JinegRD I Wederverkoopers gevraagd Te Koop of te Huur aangeboden GP HËËKEKHIIIS staande aan d WESTHAVEN Wuk B N U7 Te bevragen Lange Xiendeweg IJ Ü J Het hou beiat beneden 3 Kamera met Suite Kenken Kelder en Binnenplaats boten 3 Kamera en Zoldar rerder allea netjes en doelmatig ingericht alsmede Tfiu Gas en Waterieidlnif voordien Terons boven en beneden Privaat met Waterleiding Kontnlilijlfe MacMnale Fabriek DE HONIÖBLOEMt n II fM van Schaik Co gevestigd te $ Qravenhage He ferttraal 99 en 20 Baby de RegeutesBclaan ran Z il den KONING ran BELGIË i Indien giJh0G t t ebraikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemdo 8aperior DruivenUorst üonig Ëxtract KLAGONS van 40 Cts VO Cts en I verkrügbaar b I Firma WOLFF S Go Westhaven 19S Omula E B VIN MILD VeersUl B 126 te Gouda A BÜÜMAN Moordnehl J G RATELAND Bob op B T WIJK Oudmmirr M KOLKMAN Waddiimmem yfnl is dl beits InwruTini tegen Jithl nol RlMunilIsk IWenj inui kortain W Anhr Paifl Expeller legen t D Via allerial iai4 ygfH iSMstkatNlkéMlaaatswiiidaiitigeii S ABfer PalnExpnller fit M t lis sls ls iD tider huiigeiu Pi 50 111 75 oent m 26 de B s L Tiorkuidaii la dl meeste Apothukeii m l v T iiPBIokter k Oo ts Rotterdam Te GOUDA b C LUUER Apotheker Markt en bg WOLFF Si Co Westhaven 188 Kliniek en Folikliniek OUSTmTUitS en WKMECOItOfiÊK Toor Spreekuren dagelijks van 13 9 u Gratis Spreekuren Maandug iVoeiudag en Vrijdag 9 11 nor DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ilr A OBVL Een ware Schal voor de ongelokki e slachtoffers der Zellbevlekking Onanie en gehe me nitspattingen is het beroemde Wttrk Z Dr Rctau s ELFBEWARli G HoUandsche uitgave met 27 alb Prfls 2 ijalden Ieder die aan de versohnkkelgke gevolgen van deae ondeugd l dt moet het lezen de oprechte leering dm het geeft redt iaariflka dmamd van een lekeren dood Te verkregen bj hetVerlags Magaiin te Leipzig Neninarkt 34 franco i gen iniending van het bediug ook tu postzegels en in eiken boekhandel in Holland H MprU MMiU fJ I Hrk 9dukdehaiHi j Ser 1 Uitnoodigingf tot deelneming 1 in de Kansen 1 van de cloor den Staat Hamburg gowaarbor 1 1 groute Oeldlotorij wiiaria zeker I 11 Nillioen 349 325 Mark 1 gewoutien n oetfn wordoü I De prijaeu van deae veel vootdeol biedeni I Geblloterij die volgenB hel plHn fllt4 li I I 118 000 loten faeYat e u du rolguDdo I I Du hoogste prijs is oroDtueel KOO 000 Vlar 1 Premie Tau 300 000 M 2fi prgien h 10 000 J 1 prijs 200 000 M 66 prijzoiU 6000 1 1 prys tt 100 000 M lOfiprijzfenii 000 I 12 prezen k 76 00it MJ 206 prezen i 8000 I 1 prys i 70 000 M 812pnJMnft lOOft 1 Ipr s a 65 000 MJ 1518 pr fen i 400 1 1 pr s fi 60 000 M 40 priJMD u SOO 1 prijs a 55 000 M 140 prijtou a 20U 1 l2prij n li 50 00 M li69bÜ p ijniua 155 I Il prijs H 4O 00OMJ9KF9t r alS4 104 1 I llprgi k 3O OO0MS35lpr iz a7S 45 31 1I 2 prezen a 20 000 MJ totaal 5 180 prijzen II en worden deze in eenigo maandeü Id 7 Vla II sen uitgelaot II De Hoofrlprija in de Ie klasso bnlran II Mark 50 000 stggt tn de 2e kl to 55 00 5I M in de U tot 60 000 M m de 4e to 1I 65 000 M m da 6e tot 70 000 M in de S 1I tot 76 000 M 111 d 7e tos 200 000 M en I met de premia van 300 000 M event t II 500 000 Mark II Voor de eersl pr strek It ing die officieel I I TAstgesteld kost II een goheel ong iieel lot aleohts Guld 3 50 II een half ori meel lot slechts luld 1 75 II een kwsrt origmoel lut Bltchts Until O 90 II De in uggofden obr de volgende klusstin zoo I I Wel als de Iqst der pri izeii worden wtngOj ove O I m beloRliieeo trekk n sp an vooruion vtiu Ie II Wdpcii van den S aat wellt p n ik op fan II r ge gratis vorzend 1I iedorG deetnomer in de loterij ontvanfrt on 1 I gevraagd onmiddellijk na do plaats gehad heb 1 I bendü r kkiug de officietle tnikkingsljjat 1I De uitbetaling en verzonding van de prijze II geschiedt door mij direct on prompt aan d II wioncra en onder de strengste goheimhoudiiig II WÊÊK ledore bestelling kaï moneeuvaudi I 1 por yostwissel opgeven I I Men wendü zich dus root de aanvraag o II turzeiidiiig van leten voor de spoedig pla II hebbende tre iking zoo spoedig mogelyk o II uiterlijk tot I met vertrouwen tot I Samuel lloclssclicr seiir PAJRIJrSI I Bsnlicr en Wisiolkjulour m IIAMBÜEG aRANDB MAaASmS DU Innteips NO UVEAUT ÉS Wu verzoeken dn Dames die ons gelllu trooni nindo albuin oor het Wlnteraal EO n noch niPt ontvangen hebbon dit te willon aanviMfltpn aan IM JULE8JILIIZ0TaC p rt Hetzelve wordt dan oiutraand gratl en franco toegezonden Bestellingen van al 5 francs vrij van all kosten aan hun met B 7 verbooging Te huur ofte koop aangeboden om tcislond l aanvaarden Eezx pracla tig riet i2 ig exiclxt HEEKEKHl IS met TDN staande aan den KA1TEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamer met Serre Keuken en rachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot BaJcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbespioeiing een prachtige Gang met Vestibule Wit marmeren Tegjels A les voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerirht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDE naar WEG D 2 Maatschappij tot Exploitatie vaa Staatsspoorwegen Bij gelegenheid van de Najaarsmarkten te WOERDEN loopt op Maandag 2S en Woensdag 27 October 1897 voor vervoer van DERDE Klasse Reizigers onderstaande WOERDEN V 2 uur nam OÜDEWATER A 2 10 HEKENDORP 2 20 GOUDA 2 34 MOORDRECHT 2 50 NIEUW ERKERK 2 57 GAPELLE 3 04 ROTTERDAM Maas H JÖ Met dezen trein kunnen ook Wagens Paarden en Vee bevracht tegen verhoogd wageniadingstarit f verzonden worden Het groote aantal zenuwkwalen TUieenvf hoofdpiJnBf totdevo rafgaatidekeDtflekenenvaBap pl xl ffa rB nberosrt t fl trots ftrM HOK steeds lln middelen dofir do mediBdie etensrhap aansewend Kent au den sitnwra tjid koMt de eer toe dat rij door het lebrsik maken van den eenvoTidigatsa weg nattelljk lanca de bntd mm pbraiolojEiscfae oDtdekkinc Ksdaan lieert die ua Uonderde proefnemtlgea thans over deKebeelewBrsld verbreid is en terwijl IJ in witenBchapnelIJke kringen de boogafte belangstelling wekt teveis sens weldaad blgkt te fijn voer d aan sesDwkwaJ n lijdende msnsobheid Dese geneeswijzs li nitgevonden door den geweien OfBcler Tam Öezondheit Dr Boman Weissroaim te ViUhofen en bemst op ds on derrlnding opgedaan Ia sese BO Jaiige praktijk Hoor wnaBchlnv v n het livefd CMBRftl tt l medesedceid Het dose geneeewlJEe werden werkelijk aohltterenda retoltatea TariiM M s lU matkts looveel opgang d an een door den nitvinder gesebreven werkjs OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare vaorkomlMg en isneilnfl binnen korten tl d reeds de aie dmk verschenen lo Dif boekje bevat niet aUwnvot bet grette pnbHek verntaanbare verkluiingon omtrent het wesen doi nieuwere tberapia en de daarmede zelfs in wftnho ilgfl gevftllen verkregen uitwPiking maar ook vindt men duarin wetenBchappelijko ver hiiiidelliigfii UI dn tiiedf schn binili n die aau deze gjeneeewijze gewild zlju toomede afsobrift vaa la van RptuUBcliiirtpri van hoogRi plaatete geneoskuudigon ouder welkeP Meniere med dr profetior aanilepolyklintek ta Parijs rue RougBinoiit m SteingfeUer med dr praiitliesrand gonecihear aan hat krank Elnnlgen paitlcht de Charenton Sa litatiratti Dr Cohn te ütatKn QrotsniBtin med dr arrend arts tsJdhUnsea Or P FofBBtler BBneeihLer dlroctaur v n het hoipitaal te Agen OahBlmrath Dr Soharini kasteel Butsnfela Bad Emi DarsBi med dr oanBeiheer diruoteirr der galvano thBrapeutiaohe Inrlohttna voor iinuwllldori ts Partji ruB 8t Hofloré 334 GdtiiuI von Aiohenbaoh med dr te Corfu Dr BMsbach arroad art ds Zlrknlti OberitabiVit Jeahl med dr te Wsenen pr C BoBgawBl teU Farrlèrs Eure lid aa dea Consill Central d hy lèao et de Santi In Frankrijk en vele andereu Aan allen wier Kentiwvrat meer f minder MkiiKeda ii l f i n seBftRBad Kenaw ohllsh ld HJden waarvan dekenteekoien zijn ohronUotii hoofdpijn mluralns lohele hoofdpljn blaedsndrana ireoteprikkelbaarheid getaaBdh id BlBpeloDaheld llchamatiJkB onmit en ontiehae ll fce tss tand verder alle steken die door beroerte getroSan werden en nog lijden aan da gevolgen dauran EDoalHverlammingeN onvermoBsn lot spraken iwarsteflflvalmDBlaliJk slikken itljffceld der aewrlohtenmstvesrtdurande pijn plaatselijke iwakte vanwakklna vsn gsheuflen ens en sij die reeds ondet geneeskundig behanieling geweest rijn msar door de bekende middelen als onthoudingasnen koudwatarknur wrijven eleefrlBeeren stoomlool of ipebadoiTVeen genering of leniging hannet kwaal gevonden bebben en ten slotte sIJ die vreea sev el nvoor l rroert enauitos rsdSB bebben wegens verBclitjnBelen als ilch aanhoudend angstig voBlsn verdoovlng Is hst hoafrf baBf Bl a ntt dslisllgheld flikkeringen en donker worden voor de oagen drukkende pijn onder het voorbeoN tatslei Is de stren tot voe en van krlebeltng In en het aiapen van handen en voeten aan al deie drto oatMoHfo Tan nnwigders als ook aan jonge melBjea lijdende can btaekiuoht on kraohtelooahsld ooi tn gwionde isirs san Joaas personen die veel met het hoofd werken f n geestelijke reactie wtllen voaAonea wordt dringend aangeradSQ ich hot boven veimolde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvtag kasteleos snTpanoo vertonden wordt door Amsterdam dosr H C I RBAW Co Hi iligeweg 43 Botterd m F R vhh HANTRK KOI fr Apotbekii Korte HoofSteeg 1 Utreelit I OUnv dl POKTOV Oudegraatit bij de 0 ardbmg F i Up da jongste hvglenniBch m diolnale t ntoonHteILiag ie de i r Wels m nn sob VeieeiwlJie oor d MediBcbe JurU met d Kllvcren Hed lll bcbrvaad GebrS Stollwerck s 1 Chocolade en Cacao S i iO DoeimatiKf iu ir de ntoiwit uitvindingen op machinaal f i icrbeterdefebrteiitle CU uitalmtend gobmuk van fijne eii fijn e gi onditoiTeii pir i i oi Irn veubruifcer van Stollwerck s Chocolade en Cacao c n nanheveie iswaardip fabiikaat r tuwfc iL ig beantwoord i de a l tUn inhoud der resp Ktikptten Uc irma bciuuitde 1 27 Brevets als ïïoflevereacler 44 Ecre Oiploma Si gouden enz ModnllleBj Ti b wiJH in uitmunlond fija tibril4a it Keeds ItU sibretf a Academie naüona do Paris Nous Touo dèesrnons ano Wedallle d o pr mi re el i on ooiisld r tlon oe votre oxQolleut fobrloatiou do Ohooolat bonbons varies el i UfVwell t üibriljBvt U verkrijgbaar bij H H Cnfiseura Bunln thalikers enz enz i I m Oeneraalvwtegenwoordi r oor NedOTlatid A T BRINKMAN k WON eoDJa D i I Amsterdam Kalvorstraat 103 3 4 STEMIJ18TRICTKN Goodt I 741 618 305 746 131 125 99 450 117 61 117 482 359 561 82 383 393 114 207 44d 183 500 295 231 11 UI Huutrecht Woerden Waarder Barireotiwaarder Rietveld Gadewater Hekeodorp Papekop Lange Baigeweiije WaddiDiteen Reeawgk boonhoten Vlii Stolwijk Onderkerk a d IJuel Beikenvroode Gonderak Bergaaibaeht AmmerBtol i Lekkerkerk Krimpen a d Lek Krimpen a d IJnel 8602 Totaal BINNENLAND GOUDA 23 October 1897 Remltut Tsn het baoteriologiich onderzoek TkD driokwftter der Goudsche WaterleidingMutsofaftpptj DatDm 20 October 1897 OorbproDg KrUD kantoor Aantal Uldagen 2 kiemen per gram 20 TerTloei ode kiemen O Boorten 2 ziektekiemen K db Opmtrkiogen zeor goed wai get Dr H J van V HOFF LANGS EIGEN WEG U jpik tal met bIIm baaaten zooveel ala ik maar kan Ik wil je geen uar langer misaeD dao boogat nood zakolyk ia ik jou ook niet O Johan je hebt zooveel om m aentwtt geleden dat ik niet weet boe ik het je moet vergoedsD Ik zat miJQ geheele leven aan je wijden mijn innïgito Zwijg toch gauw anders aluit ik je in myn armen en zoen je waar de heele familie bg zit Üat mag niet hoor Ze bloosde tot achter baar ooren en half lacheDd hgJf geschrikt keek ze op eo ontmoette den blik vaa taote Ida die baar rnendelijk toskoikte De vlugge vingeren breiden steeds voort eo de gsdaohten ysB de oude dame dwaalden naar lang verloopen jMM toen een welluidende maoaooBtem baar woorM vol hefde had toegeSmsterd toen krachtige Buaattaarmen baar door het leven Eouden dragen maar ia dacht ook aan die vreeaelyke ure toen hij ver rao iur op hei alagveld waa yestorvea fC le denk je ooit aan my Saiaterda Walter haastig et met oen tnelloa blik op de coannt die langzaam weid diohtgevouwea Ze knikte loestemmend Wat maak je me gelukkig I fik moet wel weet je omdat een van de jongetai van hst kantoor ia soo veel opsiohtan op ja gelakt 300 192 160 167 114 18 10 5 118 18 12 15 58 61 138 30 5 61 139 174 lOÓ 70 135 3 23 13 125 27 16 B 75 5 80 100 116 98 21 186 5 47 35 67 14 12 53 113 28 61 10 11 178 11 15 83 3 5 93 56 555 495 363 260 446 80 81 55 321 65 40 73 25 187 291 127 11 75 112 5 1 8 3 4 68 146 257 1 12 132 94 52 86 138 153 86 228 191 ru 5036 43 I 134 392 1555 I 1839 I 1116 Üy bet op 22 dezar ta liotterdftm guhoQden examen rryeen ordeoefeuingen zyn o a geslaagd de dame A W GroeDeodaal eo G Blommendaal beiden alhier Mc veel genoegen veroemen wy dat een ODMT Btadgenootbn moeite beeft wiHen doen om dè QooweDRare evenala ongeveer tieo jaren geleden tgdena b t beilaan der Doïtscbe opera te Rotterdam het geval wai de gelegenheid Ie openen om mi van dé vooratelliugen dor Nederlandicbe Opera onder Directie van den lieer C van der Linden te genieten Na reet moeite en inspaniiiDg ia bet hem gelukt voordeetige condition te bedingen en de gelegenheid te krggeu om oa afloop der voor Cde Zijn verwijtende blik ontmoette ilon hare en voor He eerate maal m zijn leren moond b by den oii liakenbaren plaaglust nog iets anders in aar org te zien fonkelen De heer Menatd stond op tante Ida riokeldo met de kopjea en de fluisterend gevoerde gesprekken werden gestaokt NeeD Cato ik kan het niet goed vinden zeide Cite toen de beide meisje eenige uren later op haar kamer waren lic vind het al erg genoeg dat jo in dezelfde stad moet wonen en de zaken mogelijk n eens gecombineerd warden maar om er nu Ir gaan logeeren Ik kan het niet verdragen hoor I Ben je dan zoo pto eling vergeten boe ze je hebben behandeld f Neen ik weet nog ijjles maar ik weet ook dat ze my geen gevoelig leea meer konnen berokkenen Al mijn verdriet zou ïk kannen vrrgeten maar vat z § hem hebben doen jyden ia de afgrond Jie oos scheidt en waarschijnigk attgd scheiden lal Kn die belachelijke pretensie om keanii te maken Hoe dur en ze Ze weien 4at hun laagheid afstait op je eerlgkheid dat je tot geen haicbetarij en leugen te bewegen bent itat je allevalsehbeU en e ntrouw verafschuwt Ja bant met veranderd fU veranderd w l Vroeger kon ik hen halen en vwaokton na niet meer Heb ik geon toegenegenheid vriendschap of aehting voor ban toirh kan ik hnn handelwüze onpartydïger beoordeelsn Ik zie nu veel dingen anders in dan vroeger al maakt het ook den afstand toaachen ons niet kleiner 0 Cato ik veigeof hst je nooit als je hsrtemk atellmgen per extratretn naar Goada terag te gaao MaiDdagavooJ ora acht uur precie worden degene opgeroepen tot eene Vergadering op de DowBïial van t Café t Scbaakbord van den Heer A Dam op de Ele w g die hier van zullen wiilea gebruik maken en wy twijfelen niet of de opkomst en deelname zal zeer groot zgn VEKQAOEUING VAN dkn GEMEENTERAAD op Dtaadag 26 October 1897 n namiddaga ten 1 uur zoo noodirf voort te zetten op Woeostlag d a v e 1 nnr Aan de orde De4wno Riing vin een lidjptt van een plaats vervRügeod lid dar Commi m e vafi aaoslag bedoeld in artikel 19 § Ib der wot tot beffiug eener beleatingop bedryd en andere iokoinsten De Begrootiog van de inkomsten en uitgaven ó r gomeante voor bet jaar 1898 De ioterpel atie van den beer J vau Galeu over de bestrating van de Korte Akkeren De Mrtte prya in de Paarden Lot ry ie io deze gemeente gsvHllen De raad der meente Berkenwoude heeft besloten de jaarwedden van dua buri em etter en Èi T itmB icïdpr nie 100 gulden te erboo cn maar op bet vnrsoek der oodBrwy7 ere om F rbooging VBO jnariveddo is afwijzend bpioliikt De beer J BergamR te Htolwyk steatopdo voordrnrbt ter benoeming van een derden onderwijzer aan de sibool dec Isie k m No 70 te Amsterdflra In een woning in de Na eauatraat to flotterdau heeft de politie een jongon van 19 jftar aangphouden die in bet b gin v n dit jaar uit de oudtr ijke wooing te Waddingaveen waa tvegg loopen Zgn aanboudiDgjwaa io het algemeen politieblad door den burgemeester dier gemeente oaiaena de oodora verzocht Het bericht dat by H M da Koningin bet Tooroemen zoude bestaan in Heo loop van 1899 de rqviocidn to bezoeken is van nilfn grond oütbjoot Een dergeljjk voornemen beataat bealiit Diat Gisteren werd tydeni de sitting ran het kan Don gerecht te a Grareqhage een hierfaoiahouder uit de zaal vorwyderd dtu maar niet of lief tege ii tion bent Ik rat belBöfd gyu meer met Ik ksD tooh niet uiistaan dat jg ze nu al in do gel nbeid stolt om je te bele digau eo U grieven Dal zullen ta niet Ik ben het afhankolgko weeimoiBjo de alteenstaande oodefwijiAres niot menr maar de verloofde v n huii roi n Toen waren e dappor genoeg nu zullen ze zwijgen bjj de Tortuiging dat Jolian vsn het rooht om me onvoorwaardelijk te verd digen l gebruik maken Kn dan we lijn woreldwyzo wozonijes gij en ik zien ze minder ifo aanstaande rrouvi van hun roon m mij daa de piotéü i e van deu heor Monatd I st steunt weet jo en geoft i ts als oen hchikran ffik vrees ik vrees seide ile sohonderophalend Als ze vriendelijk togoa Johao zijn dan bon f in laat alles te rergeren tn te vergeten wie weet hoe Tlug dan hartelijkheid en varlrouwfn vo gen flWees raaar gerust Ik zal jo Hes haar p vertellen n dan ben ik zeker dal je tcvreden rnlt zijn Ze wensoheo dat ik kom goid ik zal gaan maar geen d ip z n van de Iteffaeden die ze met moenenDe stryd is minder ongolijk dan vroeger en do kann om te overwinnen totaal voor hen verloren Ik heb leeren worstelen om het geluk dat nu eindeljjk het myee is en nooit zullen ze het ibij ontnemen nooit I Je kunt gerust weien Cile Wa H beo d vuurproel doorstaan Zyn liefde waard te zyn ia het asnige dori van mijn leree y tfevrouw Van Trompen en haar dochters laten LD de huiskamer uv gend hij elkur Het was een drukke dog geweeat Tal van ro¥wvisitc hriereg wilde bpgrypen dat na het aljiin van miÜdertiacbt een andere dag ia aangebroken weshalve de agent van politie dte hem een half uur ua middernacht btikenrd bad wegens het ich op baret der politie niet aanatondn verwydereo uil een votksoploop in zyn procea ver haat a a tyd tip d r bekeuring had vermeld daa voormiddaga te 12 ure Dat woa er by hem maar niet in aUiddaga om batf een bad hy nieta kwaads oitgavoerd eo den agent had by in t geheel niet de eer te kennen Naaat de ambtenaar van bet openbaar ministene met dan kinlourecbter benrtelfng alle mottite badden gmlaao om bem de taak duida l k te makan en eeratgenoemde tan lotte den man aanried om de lagere aehool nog maar eens te beioekeu achtte de bierhoiiboudftr zioh zóó huleedlgd dat hy een brutaal antwoord gaf t welk i a uitzAtling tengevolge liad nadat hy repda t i voren eeu brutale faoodiug bad aRMRenomao Kr werd f 5 boete tegen hem gevorderd Men ao ryft aan de LfBagacbe Ct Voor n paar dagen weri een middel atageiiQven tegen ruwe uf 8pnngf nd handou en vermeld dat alie zeep lorgtuMfg van de handen moet gewasNohoo wordm die daarna ddohlig moet worden alg droogd Daarmede ben ik t door de nndtirvioding niet eeua Ik heb een aïterKe r ig le huid op m n baodun siMr drji en daardoor by de mi nate raiv of lonniga weerageate dbeid dadelyk rood Sedert jaren pas kk nu met het meeste aucoes het volgefMÏn middel to Na roy terdege rai t r enwiiiwr gowasBcben en alle r ep ven d hnntjan gi apoflid te bebbou wryf tk dï r rnaah me gewone vette zeep wryf di Uif m df i m droog daarna met een btt dkii de K A af Söderl ik die methodn V4 gt t wnaraan ik veel goteden heb geh l Ttrd ï r n met alleen maar geen weefageetebtheld hoeft UQ epuigf n in toed meer Wanneer de btiid springt i t gebrek taa iiiitaurlyk huulvet on daaraan komt men loodoimde tegemoet Hy de laatst gebonden loting te Leldiolian dam I een joogeting ntt de gemeente Veur door overmatig gebruik van sterkeu drank plotstiliog overledHU Vele lotelingon waren zwaar beachonken zoodat men a erk wenarbt dat t volgend jaar by da loting van overheidswege de kroegen gesloten worden Io een ofntel io een Engelscb tydaobrift oror tering by vee die op den mffo ch wordt rr rgebracbt verklaart d heer James Loog kunrtjcs de a li l hnd aaitliouibüid mA eindciyk wan er rust gekomen en t o damns gruolen er van itider op haar manier Wnt oen dug zachtto Agallie eiiidoHjk haar hocfd met beidi banden stouncnd Wat eeu vrocsolijkc dag Belangstelling moet men in alle lavmsomstaadighpden waardeeren meende mevrouw vWat liebliea dio nensohi n met hun oieuwsgicriglieid mijn Zfouwen KOpijnigd Twintig dertig muil hetzelfde verhaal Vreeteltjkl Mama ata morgen en overmorgen ook zoo moeten voorbij gaan dan vraag ik heel vriendelijk permissie om opm n kamer te mogen blijven Bzin AifJithe Je zoudt wel ds lusten maar nooit de last n vBn het loven willen dragrn bij Tourkonr werp je die op andere ichoudi rs Ik kan bet ni t uitstaan ma en het zat voorde bezoekers vnjwat geigk ü u of too n zwijgend wezen al dan mi aan tA il zU Ik beo in atiut de volgeudo dfie da en niet uit mgn l od te komen dan kunt a met een gorust hart verzekeren dat uw jongste dorbter on feateld ii Waarom pra t je dan niet meoP noeg Sophie Dnt geeft afleidipg voegde zg meteen knikje er bij ffVindt je bel dan niet voldoende dat drie mortellen lipe WO gaiohrHit zgn van den brief wat orn groot verlies het vobr Dolf en de kinderen i boe veel we van Marie hebben gelwudon en hoe ooge lukkig bet it dat we door zoo n grooten afstand van elkaar zgn gescheiden f Ik zie de noodfakeUjkheid aietïui om mee Ie door