Goudsche Courant, maandag 25 oktober 1897

F AjaXJSS G ©a a era stl vs an IE3C © 2Ün onovertrefbare 3 Vent SltlJtÊKM S i gf a r c n HI a a z ijii 0 11 ü i WWD8TEAAT A 167 Aanbevelend t l 44t Bij relog oiilH id van do Najaarsmarktcn te WOERDEN loopt op ilaandaff lii en Woonsdaff 27 Oclobcp 97 voor vervoer van J3EilDE Klasse Reizigers Mideistaan WOERnEN V 3 lur nam OUDEWATER A 2 10 HEKENDORP 2 20 OUDA 2 34 MOORDRECHT 2 50 NIEUWERKERK a ri CAPELT E 3 04 ROTTERDAM Maas 3 15 Met dezen trein kunnen ook Wag ons Paarden i n V e bevracht tegen verhoogd wagenladingstariei verzonden orden Te huur ofte koop aangeboden om Icistond Ie aanvaarden HEERE HI IS iiiet staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers niet Serre Keuken en praehtige Kelder Boven 3 Kamers met aeliter een groot Ualeon Zolder Mcidenkamers oven en beneden Pinvaat met Wafeleiding voor en acbter aan het Hui Walerbesjuoeiing een praehtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerioht naar de eisehen des tijds Te bevragen LAJVGE TJENIJKWEG D 29 Ai waUiclit meer meDsehen jharlgkfch sterveD door het gebruik ran melk waarin zich deze imetkiomeQ beviodeD daa er zoudeo omkomeD ia eea moorddadigea oorlog Zoo wreekt het tsteaiEne oos vee zich op deo slactiter l c hmr Loog acbt drie maatregelea wenficheiyk lo Htelaelmatig toezicht en afmaken van alle lieka dieroD 2o ïneoling met taberculose eo onteigeuii g te cti Hcbadeloo stelliDg iadieu het dier niet bors elt 3o Ilei kosteloos veritrpkken van iiilichtmgea d or regeeriui ambteDaren en bel aaomoedigea tot afzonderiog van schyubaar gezonde die en welke oiettemia aao tubercalose l deü De bcbryrer rkeiit de grooto bezwaren die de boereo vooral t gen het eorste ariike zullen b bbeii Oat b i het niettemin aanbeveelt bewyit boe gioot hy het gevaar acbt De eergistereoavoud te Kotterdam asDgeko men wereldwandelaar de hoer Victor Coiotet werd ia den afgeloopen nacht door een in ronde zgnden inspecteur van politie op den Nieuwen Binnenweg aangetroffen waar by tegen ren hciuiog zat te ilupen Op de vraag waarom bj niet in een logem nt waa gegaan iutwoordde de Franschinan dat hij zich al by voorbaat trainde tegen de konde die hem io bet hooge noorden te wachten staat t Als we maar eerst 1901 hebb n had ky met bet manuaal van iemand dis een fijn sigaar rookt te voren tegen een paar agenten gezegd daQ btn ik ook t hserije c Dezer dagen had in Parys eea vergadering plaats der feministt u vereeoiging wasrin de vraag werd geatetd ils de vrouw geboren voor hst ecbtelyk loven V Dh vraag werd gesteld door mevrouw Potonié Pierre pre Jidente de redenaar die er bet woord over voerde verzocht zyn naam te mogen verzwyi en wijl liy leeraer was aan een giiesleiyk gymansium En da man had gelyk zyn nnam Kuheim te houden want na zlJn rede zou licht hot bestuur der school op de gedachte kunnen komen dat hy oigt nlyk niet voor onderwjjzer paile llü verteldede volgende wyiibeid Uargera burgereasen Ik heb onder m u chriftareD een document gevonden welks inhoud ik onder de aandacht der Kamer denk te brengen en dat ik n zal voorlezen Art l Het btiwelyk is afgeHoaft Art 2 Daftr de alavArny afgeschaft en het bawelyk de ergste is van alle slavertiyen hebben minnen en vrouwen het recht naar welgevallen te betcbikkeo ovur huo persoon Art 3 ledef contract om elkaar trouw to blyren ok van lydelyken aard ia verboden Art 4 Alten die een verdrag van trouw sluiten worilen met een gevangenitstraf van veertien dagen toi een jaar bestraft Art 5 Al degenen die do incpraRk der natuur tegengaan door de moaschsn auB t i sporen om tronwbelof en te doe worden met twee tot vyf jaren gevangenis gsikraft M Ën de kinderen nep een dame io de vergadering uit D kiuderen worden opgenomen in openlgke gesticbten De feministen wftren bet daarmee nog niet heelemsal eens naar bet ich eo Men dwaalde af van hot punt van uitgang Ëen dame uit Indië wilde dut de kinderen steeds deu naam hunner moeder zooden dragen Eeu andere dame verlangde dat de Slaat als i vader zou optreden dia aan alle vrouwen mannen g if welke de kinderen drie jaren latig ouder hnii vleugels bitildeo Een zekere movrbuw Roques wilde het idt aal der socisie gerechtigheid ontwikkelen voor de vergadering maar ging KÏcb daarby zoo te buiteu in aanvulleu op het kapttAÜsme en de kapitalisten dat er groot rumojr ootslond en mevrouw PotoniéPierre genoodzaakt WdA do vergadering te alniten zondi r dat men stemde over de 5 artikelen van denongenoemden heer Uit het leven van den leeawenteuimerJJuliua Sseth die thans te Zurich optreedt wordt het volgende rhaoM Bi zyo gevaarlyk beroep ontbrak het Seeth niet aan avonturen Zyu gpheele lichanm ia bndekt met Ütteektn en te Parye was bet slechts aan 7 yn tegenwoordigheid van geeet te danken dat by aau een wiaaeu dood ontsnapte Hy wildia de vervolging der Christenen onder Nero die in den Gircns maximua leeuwen op de standvaalïgo aanhangers der nieuwe leer losliet asnpcbuu welyk vcorstellen en ui e daartoe poppen in iialmirlyke grootte met paardenvloesch Hy bad daarbi de laakbare gedurfdbfid zelf het popptnkofltoum aan te trekken Z odat gemakkelyk een verHi singt kon plaats h b ben Inderdaad stortte yich eeo leeuw Ojp hem en reep hem b brt bsen liet dier acbudde hem bi pu en weer als oen kat de moia en s oeg bi in do yzertóo otang nit de hand Dj riefj om een andere slangen deze d eef by met reuzsukracht zoover in de keel tfti den lueow dat deze lyn prooi moest lo Iateu Seetb kon no matig de grooto leeuwen kooi vetlaUn terwijl het gewonde dier dat de yztron stang tevergeefs poogde kwyt te rikken bezweek De nmputalio van bet beeu van den lemmer scheen ouvermydelyk docbde kuust va I prof ïürmain wai in taat om hem na leven operaties voor vermiokiug te behoaden Dit ongeluk bracht dey man toi nuloDkeo over de gevaarlykheïd van zljn beroep eo overtoigde hem van de wenscbelykbeid zich in h t particnliare leven terug te trekken Hy bouwde oaby Lobeck eeo villa pUmte vreedzaam groenten en kweekte bloemen Na zeven maanden verveelde dit leven hem evenwel zoodanig dat by zyn villa met en benevens groenten en bloementuin verkocht ao weer vyfti n leeawen byeenbracbt Ug begon na de dresBQor en bet nomadenleven van vroeger opnieuw Merkwaardig is het feit dat de nit de wildernia afkomstige leeuw veel beter te vertrouwen eerlijker en gemakkelyker te dresaeeren ia dan de in diergaarde of menag rie geboren woestyo koniog Deze laalsle is aan bet gezicht van menachen gewoon en laat zich derhalve niet zoo imdoneeren De woestynleeuw daarentegen schrikt zoodanig van de plotse lioge verschgniog van den meoach dat he n dit z JQ gebeele ge angeoi leven byblytt Nooit ben ik door een nit Azië ot Afrika aangevoerdi a leeuw aangevallen wel echter door de kinderen uit de diergaarden van Europa die ik opkweekte ia de nrmen droeg en dagelykn Uefkoosdec verklaarde de leeuwentemmer Het moeilykste ia bet de leeuwen die du geiyks met paarden vleeacb gevoederd worden de poniea van het Igf te laten blyvon welke gezomelyk met hei roofgedierte optreden U de dreaanur dragen deze paarden dan ook veilÏKheidadekken die geheel bezet zyn met scherpe stalen stekels St at dan bet roofdier naar zyn begeleider dan trekt het bruUeud van pyn den gewouden poot tern en waagt lieh mat zoo spoedig aon een tweede proefneming Seetb s knnst bestaat hierin de diareo in ongelooflyk korten tyd onder zyo wil te doen buigen In Engeland wedde hy eenR dat by aan paa uit Africa aangevoerden leeuw binnen zes dagen te paard zon laten ryden Hy won ds weddenicbap Zyn koelbloedigheid in die soort van dingen ia z inder voorbrteld Hy Bta t in de waggoukooi waarvan de eene meeling zea do andere acht leeuwen bevat alsof hy in een rïjtuig stapte veegt het zaagitel er uit poesteo borstelt etkeu leenw pryitt en atraft en liefkoost zyn lievelingen kropt hen achter de ooreo kortom by gaat er rnee om al of het tronwe honden wiiren Door de zorgvuldigheid die by by het Bcboonbüudeo en voederen der dieren in acht neemt zien ze er ook friscb en weldoorvoed uit no de dagelyksche oefeningen die ben eeo tydlang aan de enge gevangenschap outrukkeo houden er de noodige lenigheid in tien zyner leeuwen zya dan ook ware prachtezemplaren zooala men ze in dierentuinen tevergeefs zoekt Elf gedetineerden die deelnamen atn de opstootjea in de gevangenis aan den AmtteU veenschen weg te Arasterdam warden heden door de rechtbank veroordeeld tot 4 maHuden gevangenisstraf Da eiach was zea maaoden De machine van de grooten madlrein van Oatende naar Brnasel is hadenochtend te Laeksn door da brug geznkt Geen perauonlyke ongevallen hadden plaat doch de Jiansluiiing vau Parys en Urusiel op Amsterdam werd gemist Koodat de pont me nangeteekrnde stukken io stede van te 11 eerat te 2 1fï te Amsterdam kon aankomen Het jongste nieuws t Zevenhuizen ia een inbraak in den ftacht van 20 October in de boerenwoning van den heer J Lukkerkerker aldaar s Nnchta ora 12 nron kloQim D t ea inbrekers door t raam van genoemden heer haalden twee kosten uit bet vuorverlrek en brachten din buitea Io den verderoa toortgang werden sij gestuit doordat de bewoner met zyn vrouw wakker werden en de inbrekers daarom het bazenpad kozen Terstond werd de politie gewanraohuwd maar van de inbrekers werd geen spoor ontdekt Alleen ia een balekfltting met een gooden slot vermist Te Voorburg komen gevallen van typhus voor Men wil de oorzaak zoeken io besmette melk altbani wordt den ingezetenen aangeraden de7e voor het gebruik te koken Men Bcbryft nit Haarlem Na Ie dezer stede het gerucht dat uit het K K St Jacobs Godshuis d 17 jarige Hendrika Joliana Hamakers tegen haar zin zoa zijn ontvoerd en overgebracht naar het gesticht De goede herder te Velp aanhoudt hebben wi eeu persooolyk onderzoek ingesteld naar deze zaak by de eerwaarde moeder deo regent F A Gryseels eo de zatter van het meisje Cornelia Hamakers De eerste vertelde dat het bewuste meisje eeu ondeugetd kind was dat ói t wilte gehoorzamen en daarom op taar vooTs tet naar Velp was gezonden Dat zy hot daar oiat loo Whi vond zou btyken uit een 19 Oct gesobrereo brief waarin onder talryke lyzonderheden over het gesticht werkelyk staat dat nu zy er eenmaal is meevalt en waarin zy verzocht vers billende zasterverpleegsteas aldaar te groeten Voor verdere byzonderheden verwees de moeder ons naar den heer Gryaeels die vertelde dat het mei e niet slecht doch onbao dftlbaar wai en daarom nit de omgeving ireg moest Haar was al eens gezegd dal dit zou gebf nreo en toen had bet voor eeo poosje geholpen doch spoedig waa bet weer hetzelfde geworden en toen was het besluit gavallpo Van ontvoeren was bier geen sprake welvan vervoeren Evenais dit wel in een gewoonhuishouden geschiedt roet kinderen die nietwillen gehoorzamen was hier gehandeld hetmeiHJs was eenvoadig in een andere omgevinggeplaatst omdat zy voor die bier lèrstode eenminder goed voorbeeld gaf wat io een atichtiog als dezs natnurlyk niet kon worden tuegelateo V Dat geen dienst voor baar was gezocht lag hem alleen san de jeugd eo onbekwaamheid Daar het mei je eeiat 17 jaar is en de regenten tot bsar 20e over haar macht houden moet zy drie jaar te Velp blyven teozjj zy daar ok nint wil gehoorzamen als wanneer zij naar een itrenger gesticht te ilmtloo gaat Indien de familie die evenals zygewaarrchuwd wai hiid aangeboden haar een dienst te bezorgen zouden regenten dit hebben toegstaao onder de voorwaarde dat zy later niet weer ten laste Vdn bet geslicht zou zyo gekomen Dal de reis naar Vdp waa aangevaagen s ocbtena te 5 uor was geweest eensdeels om l tig afscheid te voorkomen anderdeels omdat 0 weesvader die haar wegbracht s avonds wetr terug zou konnen zijn Cornelia ECamakers de zuster vertelde dat zij eerat Zaterdagavond tegen elf unr bericht had gekregen dat bsar zuster s Maandagsoch ends naar Velp zon gaan en zy des Zondags afscheid kon komen nemen Haar zuhter was toen zeer onder den indrak geweest en had gezegd met naar Velp te willen Zy Cornelia had aangeboden voor een dienst voor baar zuster te zullen zorgen doch dit was geweigerd Zy eo haar broeder waren de eenigen die gewaarschnwd waren een nom en een tante niet Haar zuster was bepaald teg n haar zin in het gesticht te Velp Zg had dien Zondag erg te keer gegaan en daarom ha l men had men baar op de ziekeuzaal laten slapen Wat de brieven aangaat die zij uit Velp had geschreven zy bad er ook een ontvangen haar zuster kon met anders ucbryveQ Zelfs als naar Velp ging en hare znster aprak zoo die moeten zeggen dat het haar goed bs iel want er was by diogeaprekken al tyd een der verpleegzusters aanwezig De heer Grijseels intuasiheo zy ons dat wie de aak goed wilde eten van het meisje zelf eenvoudig naar Velp had te gaan Of by hasr alloeu te spreken zou krygen eide de heer O er niet bij Zooala gB egd de zaak wordt op alkrleiwijzen besprükeo vandaar het onderzoek dalwy hier mededeelen N 11 Ct In den avond van 16 dezer is door Perriue op de Lick terreowacbt Mount Hamilton Californië een komeet ontdekt in het aterrenbeeld de Giraffe Ze heeft een kern die io helderheid met eeu ster vau de achtste grootte overeenkomt en een klfinen staart Ofschoon ze nog niet zichlbuar is voor bet bloote oog ia er wel eenige reden om to vermoeden dat ze dit zal worden Ze tast den gebeelen nacht boven onzen horizon Door een hevigeo cycloon zyo de eilanden Leite en Samar behoorende tot de PhiÜppyaen zwaac getttiaterd De plaatsen Curigara eo Burugo zyo nagenoeg geheel vermeld De etad Leite beeft betrekkelyk weinig geleden De storm ging gepaard aao een vloedgolf die het water verscheidene voeten hoog tpHowde Alles werd meegesleurd verecheideno dorpen vBidweoeu Io de stad Taelobao bedraagt bet aantal stachtofl ra eenige dDizènd u allen inboorlingen Op Samar werd de plaats Beruani vernield Het juiste cyfer der rlacbtoffora is nog niei bekend Léon Soubre Geboren te Luik in 1855 kreeg hy zyn ouderricbl vsn zynen vader Ëtienue Soubre de bekende direplepr van bet Conservatorium te Luik In 1877 ging bij naar Brussel waar by in 1883 de eerste prys voor compositie verwierf Onder Gevaerd s leiding werd hy kort oaarna Profesif or voor de sa ge en chef des oboors du cönaervatoire Do V tvoeringen onder zyoe leiding hebbeo in België eene vermaardheid gekregen bij dejaarlyki che audities door het ÜruMelsche cooservatoriura gegeven gaf hy maermaleo bevryzeo van zijne uitstekende kwaliteiten aU koor dirigent Om de werken van Oudere meesters ingang te doen vinden hy de muziek beoefenaars lu België hoeft hy eenige jaren geleden het Octuor Vocal Broxelloii opgericht waarmede hy evenals Averkamp met het klein koor a Cappella in anze stad au en dan nitvoeringen geeft De leden van dit knor zyn alle goed geschoolde stemmen zy hebben door jarenlange sameower kiog een geheel gevormd waarvan de Belgische bladen o a M Kufferath met veel lot ge ageo Mejoffroaw Margoériie LalVinand is leerlinge van bet Paryscbe Conservatoriom In 1885 verwietf zy de eerste prys voor haar piaoo spel Sedert is zij te Brussel gevestigd waar zy onder de raazikalo wereld eene eerste l laat itiueemt en eene veel gezochte medewei kster ia asn de talryke ait oeringeD van kamermuziek In bet vertolken der werken van de meesters nit de 17e eo 18e eeuw wordt sy zeer geroemd EDOÜARD JACOBS Edouard Jacob Usage en de Gréef de drie bekendste kunatensars van de Belgische hoofdstad Na eenige jaren in Weima solo violonceU list geweest te zijti vestigde by zich na deo dood van S rvaifl in België waar by in diens pUats aan het Coowrvatorinra benoemd werd Hy ia een der bekendste figoren in de muzikale beweging in België en heeft zich door zyn solospel een grooten naam ouk in het buitenland verworven Bultenlandscti Overzicht De Hongaarscbe Kamer van afgevaardigden hobben het ontwerp tot voortoopige verlenging van het dualistisch compromis met Oostnnryk of den zoogenaamden Aoigleioh voor den tyd van één jaar aangenomen Zooala men weet waren de langdorige en telkens hervatte onderhandelingen over definitieve vernteowing van bet verbond der cis en tranrleïthaanscbe Rykü helften vruchteloos gebleven omdat do Hongaren hun aandeel of Quote in de gemeenacbappelyko ot ryksoitgaven hoogitens tot 32 pCt willen gebracht ziea terwyl do Ooatenrykache Regeering 42 pCt vao ben ei cht Daarom moest evenali verleden jsar weder een voorloopige verlenging worden voorgesteMso Deze ia thans van Hongaarscbe zyden goedgekeurd Maar in Oostenr k zat het nog zoo gemakkelyk niol gaan De wegens bekende tDJechiüche taaiverordeningen in Bohemeo en Marovie verbolgen Dnitsch liberalen der Cisleithaansche Kamer trachten naar men weet door faun stelselaetmatig ob truotintsme elke afdoening van zaken eo in bet l y onder ook de verlenging vau den Ausgleicb oumogelyk te maken De Dnitachers uil de Ryoatreek burgemeesters voorzitters der Kamera van Koophandel grootindustrieelen en journalisten die eeo bezoek zouden brengen aan Antwerpen om kennis te maken met de faavene oer Scheldeatad eo zoo mogelyk de plannen voorden aanleg vau een Schelde Rynkanaal een stap verder tot verwezenlijking te brengen zyo Donderdagavond te Antwerpen aangekomen Vieren tachtig personen werden verwticbt waaronder de burgemeesters van Aken Frankfort Keulen Mainz Manheim Straatsburg Duisbarg Un frort de hoofdredacteur vsn de Frankfurter Züitong red cteuren van de Kdluische de Rheinisch Westphaliache en Wel een bewys dat men in de Rynstreek belang stelt in het plan By de ontvangst ten stadbuize beeft bnrge meester Jan van Ryawyck een rede in het Duiti ch gehouden Daarin wees by op de gemeenscbappelyke heluDgen van Duitsohtand en België en noemde het feest dat de Antwerpenaren den Daitscbera aanboden een verbroeder in gsf eest Hij herinnerde aan de opening van den eerstoo spoorweg tusscben Antwerpen en Keulen in 1843 aan den vooroitgaog van het verkeer sedert dit j iar en aan ds reuzeuachepeo die nu de Ouitscha vlag voeren Hij büloolde den Daitschcrs beden de havens te toonen die de vergelykiog met de grootste doorstaan kunnen Op den raout die volgde wt id een conceit uitgevoerd met Dutt icbe en Vtaamscbe werken op het programma een fchitterende ontvangst dos zooaU onze zuiderbroeders hun gaUeo weten te bereiden Ën al zullen de Duitschers zich door een mooi onthaal gesn zand iu de oogen laten strooien er aangenaam door gestemd worden zullen ze allicht En dan de Antwerpenaars hebben als daarna het bezoek aan de havens en haveninriobtingeu aan de beurt komt ook wat degelyka om te laten zien Id sommige Kngehche bladen wordt bet uitzicht op onderhandelingen met da stakers geopend Het heet dat de werklai zich nooit rechtstreeks om een samenkomst tot de patroons gewend helban Deden zy dat dan ware er alle kan dat dp patroons niet zonden weigeren Intosscben komen de giften voot de Amalgamated Society of Egioeers nit een al wyder kring iu Vooral de weigering van de patroonsom een sch idsgerecht te aanvaarden heeftaan de werklui vele vrit ttdea bezorgd Als depatroons echter werkelyk tot een samenkomstmet hun werkvolk genegen blyken ob ditargument om ban tegensUndera te steunenvervallen Van den Board ofTrade ia naeeoaankporiog oitgegaan om te trachten tot een schikking te komen Ze heeft gelyklaioende nets gezinden aan de secretariaten van de vereenigingen der patroons en der werklieden welk by het machinevak betrokken zyn en daarin gewezen op da Irearige gevolgen die voor het land voortspruiten üit hst voortdnrso van het geschil Vervolgens wordt ter goedkeo riig onderworpen eeo in ruwe trekken aan egeven grondslag waarop een conferentie zal laoneo jd hebben Een der bepalingen is dat niet zal worden aangedrongen op de oomiudellyke inwilliging van den eisch tot iovoeriog van den achtoorsdag zoolang da beanreking duurt De bedoeling hiervan is waarschiiolyk dat de arbeid zal worden hervat zoodra besloten ïs een byeenkomat van werkgelere en werknemeri te houden Intassch n mag men van deze en aederti ooffingen tot beëindiging van den stryd niet ïi eel verwachten Het volgende telegram uit Londen spreekt belaas duidelyk genoeg De deD van de patroonsvereeniging te Glasgow verklaren dat er geen vooruitzicht bestaat op het aannemen van bet voorstal der Borad of Tradec omtrent het houden eener conferentie Die inascbenkomst wordt niet noodig g cbt De BURGEMEESTER van GOUDA brengt by de76 ter kennis van de beUugbebbeuden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 22 October 181 7 executoir is verklaard Een kotlier der belasting op de bedryf en andere inkomaten diensljitar 1897 8 No 2 Dat voormeld kohier ter invordering ia gesteld in banden van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht ia zyoen aanslag op den by de wet bepaalden vott te voldoen eo dat heden ingaat de termyn van zoj weken binnen welken de reclames behooren te worden iagedieod Gouda den 23 October 1897 De Burgemee ter voornoemd R L MARTENS Burgerl ke Btand GEBOREN 21 Oct Jobaones ouders D de Pater en D Lo una Arie ouders D de Jong en J Verboef 22 Elisabeth Maria ouders W Boekjaad en H ötreefla od Klarina Josina ouder A J Blanken en M C van der Veer Wilhelm na ondera W Heii en M Muilenburg Adtlamt oadera P P Barne ak en J van Wilgenborg 33 Alida oudera J Wykhuizenen W Hoegee OVERLEDEN 20 Oct C Scharleman 2 m 21 G J Lafebfï 18 d 22 G van Rooy wed N van Hooft 84 j E M Boekraad l d N C Boon 13 d OMDERTROUWP 22 Oct H Anker 2fJ j en J F Versluifl 25 j A Overbeek 34 j en J Vergeer 29 j M Schriek 21 j en M J Spieriogaboek 24 j De Zijde is verTDrand zeggen de Damea ala de betreffende kleedingstokken zeer dikwijls alecbta na 2 o f i maal gedragen te zyn acheureu enz in de vouwen krygen of als Wattent uit elkander gaan dat is echter geen toevallig verbranden f der ruwe zijde maar zy wordt met opzet om de zyde dikker en gosdkooper te laten schijnen met tin en phospfiorxiiur overladen die de nerf van de ruwe zydedraad opvreet men noemt aulk verven c iarÉ eeren hoe meer de zyde gechargeerd moet worden hoe meer ttnbaden zy moet hebben om dit gif zeer innig op te kunnen zuigen De geverfde zyde het edele spinael heeft dus de doodekiemen reeds in zich eer zy op den weefstoel komt De daaruit vervaardigde xoogenna nde zydeatoffen moeten na kortgebruik als tondel scheuren al n iardat de zyde meer of minder gechargeerd ia De dure zyde inel maakloon is totaal waardeloos Monsters van myn echte xfjde per omgaande De stoffen worden porten tolvry verzonden O HeoDebrg s Zijiie fabrieken K en K Uoll z tj R I c n BÜITBNÖEWONE SOETEEBING Nieuwe DASSEiN ONTVANGEN A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73 GOUDA Telephoon Ko 3t ADVERTENTIEN ÖPli Riïïi Allen die ran de OPERA S in liotUrdam willen f nieien en na afloop gebrnik maken Tan de BXIBAIBBIN worden uitgenoo ligd MtiaHdagaemta precies om Siwr e cergaaeren op de bovenzaal Tan t Calé DAM KiHWM ORANPa MAGASINS DU ïrintemps NO UVEAUT ÉS Wii verzoeken de mines ilie ons peillustreerii mudealbuui oor liet Wintersel zoen noch niot ont an ïen lu bfei U dit te WiUcn aanviMccn a m f MM JULES JllLUZOTSC P rit Hetzelve wordt dan fnugaaod gratis en franco toeKQzonden BfistoUinpcn van if 2 francs vrij van alle kaati ii aan luns met 5 verhoORmg MixMiliUlliiiiloor II RgzHdul 1 B ONTVAWGGl de NIEUWSTE MODELLEN van mi i ivnnniinnr Aanbevelend De Wed RINT VA DAM Camphor WOLFr eii Co WeMhavea 108 Posterijen en Telegraphie AANBESTEDING Op VRIJDAG 12 NOVEMBER 1897 des namiddags ten 1 ure zal onder nadere goed keuring van den Minister van Waterstaat Handel en Nyverheid aan het gebouw van het Mmistene van Waterstaat Handel en Nijverheid worden aanbesteed de bouw van een Post en Telegraafkantoor met Direotourawoning te Schoonhoven Raming ƒ 19 500 Het bestek ligt ter lezing aan het Ministerie van Waterstaat Handel eu Nyverbeid aan bet bureel Laudsgebouwen 2de district Floweele Burgwal nf 16 te s Gravenhage aan dot van het Provinciaal Bestuur van Zuidholland en i voorts op franco aanvrage tegen betaling der kosten te bekomen by de boekhandelaars Gebroeders van CLBEF Spui n 28a te a Gravenhage en door hunne tuaschenkomst in de voornaamste gepifienten des Ryks Nadere inlichtingen zyu te bekomen aan het bureel Landsgebouwen 2d6 district Aanwyzing zftl worden gedaan op Donderdag 4 November 1807 des namiddags ted 1 ure s Gravenhage 7 October 1897 Ter overname aangeboden te KMeventer Hielerweg 35 eene in volle werking zynde en naar de eiscbeo des tyds ingerichte goed beklante STOOH WASGH BLESKenDROOGINRIGHTING J VE RGEER G OUDA Beieelt zich beleefd asn tot bet scharen van KOPLATTEN ABCfllTïtAVEN en LIJSTEN volgen op te geven profiel Ook tot het zagen vanTOOGSTUKEËN en verder alle zaagwerk wat tot het vak behoort Met en zondar IsTering Tan haat Fijne COGNAC aanbevelend SLOTEMAKER C Gevestigd alhier eovwK £ ir deDleuwbenoeiiiileCallecteDnlerSlaiitSilotfrjj W J L vANDim Het Unntoor xal op werltilngen geopend zijti van 9 is en t 4 Mej J i AUTA rerloikuHtUge Langs TisndowBg D 39 TANDAiriS E CASSCTO Turfinarkt 171 uooda MIIJIS iïlLllffl van 10 tot S uur iMhalTe Z0NDAG8 en WOENSDAGS ToormiiUag I taande Uaatschappij tot Exploitatie va Staatsspoorwegen Te Koop of te Huur aangeboden KKiV IIËËItllllUIS staande aan de WEHTUAVKN Wyk B N U7 Te bevragen Laiiae Tlenileweg IJ IU liet huis bevat lieneden 1 Kamera met Suite Keuken Kelder en Binnenploate boven 3 Kamers en old ir verder alles netjes en doel urntig ingericht alsmede van la en Waterleidln voorzien Tevens boven en beaedeuftivaat met Waterleiding i l lï P KoWMdJJW VjüOMVhltVKUU H f IIKÏWÏSCHI WASS HI 1 Agentaar hij dn Firma IVed B S iAil tcMda Zeer nette Gesteendrukte HAAEAAfiTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN 4 ZOON