Goudsche Courant, dinsdag 26 oktober 1897

30ste Jaargang Dinsdag 36 October J89t No 7411 miMM COHMT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uitzondering vaü Zon en Feestdagen De prijs pe rie maanden is 1 85 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VUFCENTEN Wat fnwTDTÜig tageo It lit Ebmungtiek r nii©npyDen ki rtom g i AiABr Pain ExpeHer tflD vm Iniai uni Hf gt i BMt k t Ml nm UD ta waodaii tc gii Ei t AHter Palnlxpeiler Ylt Mwrt du ftMds woZtgnkerPaln Expeller kini4 7 Prv 50 omt 75 ounl a fi 25 ik flcï I Veorlüaden in da natiHto Apothekbii ui h j ï Ai Uioliler t Uo ta Hntlordum TeOOUUA by ü LUGEK Apotheker Markt en bij WOLFF Co WD tha en lOÖ liinËËËöii te Müonlreclit tea overstaan ran den te 6e u ia resideerenden Notaria G C POETUUN DBOOOLEEVEB op DINSDAG 20 OCTOBER 1807 de mofgans te O uren ten sterfbuize van den Ucer A Tkttiko aan het Dorp get A en B 210 van eenen natten INBOEDEL waarby gewerkt GOUD on ZILVEB en eene groote partij TUKF Daags te voren van 9 tot 12 eu van 2 tot 4 uren te zien Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris ÖmAËËlËSËÖÖPl te Gouda ten overstaan van den Notaris G C FOETÜUN DBOOGLEBVËB Op WOENSDAG 27 OCTÜUER 1897 dosToormiddags te li uren in het Logement cdb UTiiicu r iciia Dom aan den Langen Tiendeweg van Eenige perceelea belt gunstig gelegen in do OUDE GOUWE te Qouda groot 4 hectaren G aren 54 centiaren Terstond te aanvaarden Nadere inlichtingen geelt voornoemde Notaris OPENBARE VERK00PIN6 te GOUDA op DINSDAG 2 NOVEMBEK 1897 s voorm O uur in het lokaal Nieuwsteeg E No 17 ten overstaan van dan Notaris MONTUN aldaar van Meubilaire en andere Hoerende Goederen als diverse prachtige en goed onderhouden MAHONIEHOUTEN MEUBELEN w o Linnenkasten en Qardorabeka st BuSet Canapé Tafel Oylinderbnreau ent Verder andere Kasten Tafels Stoelen Gemakstoelen Ledikanten Haarden en Kachels Salonen Peuantspiegels Olievertscbilderyeo Porto Mauteau Lampen Porcelein Glas en Aardewerk eu verdere Buishoudelyke Artilelen Voorts Tapüten Vloer n Tirfalkleeden en Qordünen Te tien dea daags te voren van 9 12 en van 24 uur Xlr bestaat nog gelegenheid omgoederen b i te brengen ÉLECTIlOiüTÜRIS lliETAlH UmDJËS I WKTflO IKUKfONERKD BU het rebrulk daarvan roschledt liH tanden k Ukpu Ier Klnderai ZltAiUEK UK HISJSTE l MI 10 000 Gulden B wordt betftald aan hein die bewyaen kan dat de m m ter inzaj e liggende getuig adbriften d r uitstekende resultaten van de KlectrouiotorLschü Tiintlhalsban ljes niet ochi t ü H Men Utte op den naam van Uen J abrikant ttOUKItl UOLTZ Wl Wordt franco Idègezonden alleen na outeangst van posttegel ad 9S cent door llüBKtiTUOLT i megeii We lerverkoot ers gevraagd U uda Drek vu A BtUNKUAN k ZOUN De Centrale Liberale Riesvereeniging in het Hoofdiiiesdistrict GOUDA Kiezers t 4 Bovengfenoemde Verconijjinjf beveelt voor de Herstemming voor een Lid van de Provinciale Stalen op VllIJÜAG 29 OCTOBKIt a s ten zeerste aan den Heer Mr J T C VIRÜLY Burgemeester der Gemeenten Haaêtrecht en VUat welke bij de eerste stemming reeds 1839 stemmen op zich vereenig de KitBvereeniging Burgerplicht te öouila J M NOOTHOVEN va GOOR Voor iiter D UUIJTEB Secretaris B J NEDEIIHORBT Pemmgmmter H KNUTTEL Dr A VAK IJSENDIJK O M Da JONG Kimereenifing Schoonhoven en Omttreken ie Schoon ioven C H VAN SCHEKPENZEEL Voorzüler Mr J K VAN WEEL Secretarie R VAN OALCAR PenningmeeettrN KOOIMAN B C A J CHBI8TAN C L VINOK Baaelrechteehe Kieeveremignif te Baaêtreda C 1 M KEOON Voor Üttr H VAB ZANEN MULLEB Secretarie J BROUWER D KONING PennrngnuuHr D RENEMAN B E BOEB J LEEUWENHOEK W DOOTEROM R 1 VAN DIJK J BRBEDUK ï Kienereeniging t Burgerplicht t te Woerden i A P LEVENKAMP Voorzitter Mr P W TKE SPILL Secretarie M 8 NIEKERK PmningmeetUr A KNIJl F Hzn te RietveU C MIJIJLIEFE te Baraouttinaarder HoUandsche Maatschappij van Landtouw Afdeeling GOUDA en OMSTREKEN LIJST DER GETÊÖKIEI PKUZEI in 9e z4otina i i ae lijaenfie ö 9ez ijc § aa 3etvmaz 4t U êouda op VRIJDAG 22 OCTOBER 1897 LOT Paus Lot Pbub F a u £ R N NUHURa NUMMRK P R IJ Z E N nummer NUHMEE sj 52 88 EoKelsch Bit 3888 59 Eogelvcbe Leïdael 56 38 Petroleumtoestel niot Ketel 4033 84 Voetïiik 72 28 BaKule 2 K G 4075 48 Zilveren Horloge 147 39 Zomenlek met Singel 4270 54 Paardedeken 183 30 Régulateur 4383 45 Inktkoker 212 1 Utrechtach wagentje bespaooeu compleet 4406 98 Een Palm 412 7 BruioQ Merrie witvoet 4 jaar Kol 4681 22 Bruin Merrie V ealeo 437 46 Sclieap No 5 4707 25 Tuig mot Henniphaam 4 3 Braiue Merrie 5 jaar 4712 99 Een Palm 627 50 BeisdekeD 4728 20 Bruin Gevl Vos Hil Ruin 3 jaar 648 73 KaasbertidingDmefi 4732 15 Bruine Merrie 11 jaar 656 16 Zwarte Merrie IJ jaar 4768 65 Sigaren kaat 683 86 Kolenbak 4786 5 Bruine Merrie 2 jaar 754 81 Vogelkooi 4808 87 Roikam met toebebooren 845 37 Zwerp met Z Iverbeslag 4862 17 Zaarte Ruin 1 jaar 946 53 VnawitoAl 5224 90 Graaf eu Riek 1002 70 Botervloot 5315 2 Kaaabrik beapanoeo compleet 1104 77 Stallantaarn 5323 536Ö 52 Pol boter 5 K G 1205 91 Oiaaf u lliBk 93 Melkkan 1512 47 Zilveren Horloge n 5425 58 Trens met Bit lr 33 100 Eco Uolilkislje 5493 4 Bruine Merrie 5 jaar Kol 1556 72 Waratmacbina 5580 51 Pot boter 5 K G 1621 94 Hark Scfaop enz 5 atuks S614 76 Stallantaarn 1654 95 Zweep eo Ltsidael 5895 42 Hoofdslel 1909 60 Peirdedeken 5911 10 Bruine Mirriè H jaar 2023 34 2 LiDiaaro 5931 68 Melkkan 2027 24 Tuig met Koperbeslag 5994 67 Arredeken t 2040 35 Schaap No 3 Broodtayder 6334 71 Winkelbaacnle t 2053 60 6375 96 2 Emmers 2163 78 Theotalel 6528 62 Tranapmtkan 2229 83 Zwepp 6564 63 Paraploieatandaard 2233 44 Koffer 6767 4 Barometer 2235 32 Ctinapébank 6774 13 Zwarts Ruin H jaar i326 U Zwarte Merrie 1 jaar 6826 23 Arretnig met Carillon 2745 80 Voelenaak 6866 26 Schaap No 1 i 2762 8 Bruiin M tri 34 jaar 6907 97 Voeleniak 2843 27 MangKl 6923 14 Braine Merrie li jaar 2847 56 Wekker 6931 89 2 EmaeiB 3046 92 2 Bloemenstandaarda 6936 33 2 Lantaarna 3122 40 Halariem oitit Bellen 6983 64 Trekpot en Stootje 8218 55 Hooi bark 7026 18 Vos Hit 4 jaar Bles t 3305 29 Waterfornuis 7205 12 Bruine Herrie 1 jaar Ka 3315 79 Dam en Scbaak pel 7263 21 Zwart Merrie Veolsn Bles 3422 74 Wateratoof 7354 82 Handelingen over Vee 3 alok 3464 36 Reisdtken 7379 85 2 febilderöen 3525 61 Bloemenalandaard roet Pot 7417 6 Bruine Merrie 2i jaar Blei 3592 19 Bruine Bit H jaar Moorkdp 7539 9 i Bruine Herrie ij jaar 3786 75 Tarfbak 7579 57 Stoel 3812 41 Sobanp No 4 7723 43 2 Lantaarns 3862 69 Pairdedeken 1 7992 31 1 Schaap No 2 Namenk het B tuur da r Uollandioba Maatscbappu van LandhM De Secretaris A VAN VÏÏBN De Qemee atel egrooting i Oniie lezers hebben in ODs blad kennis 1 kunnen nemen van de cijtere der begrooti g I en van de stukken die in den Raad ge I wisseld zijn naar aanleiding van het onder 1 zoek daarvan in do afdeelingen Binnenkort komt de gemeentebegrooti g 1 dus in den raad in behandeling want I volgens de bepalinge n der wet moet ij 1 in den loop van deze maand word n I vastgesteld 1 De begrooting zooals zij daar ligt be 1 vat geen ingrijpende veranderingen die I aanleiding zullen geven lot veel verschil 1 van gevoelen Zij ia geruststellend voor 1 den staat onzer gemeente die in het f 1 geloopen jaar in zielental 418 vooruitge 1 gaan is Wat de hoofdstukken der Inkomsten betreft is hot groote verschil met vorige begrootingen gelegen in de gewijzigde p r soneele belasting en de nieuwe regelen die gemaakt zijn voor de uitkeering aan de gemeenten De hoofdsom van de personeele belaïting dte ten vorigwi jarc ongeveer f 45 000 bedroeg is door de nieuwe wet gedaald op f 32 000 en to gelijker tijd worden volgens raadsbesluit van 6 Awg j l 50 opcenten voor de gemeente geheven in plaats van 60 Een en ander heeft ten gevolge dat deze post thans begroot wordt op f 15 000 in plants van circa ƒ 27 000 ten vorigen jare Hier is dus een mindere ontvangst van f 12 000 Maar daartegenover staat dat het aandeel in Rijks belasting belangrijk verhoogd is Verleden jaar werd deze post berekend op een goede i 37 500 terwijl thans overeenkomstig de Wet van 24 Mei dezes jaars de gemeente rekenen kan op S 15 per hoofd plus f 600 een bedrag vertegenwoordigende van f 68 000 Hier gaan wij dus een goede 30 000 vooruit waardoor de schadepost van het personeel verandert in een bate van f 18 000 Inderdaad een aardige tegemoetkoming voor ds kas der gemeente waarbij nog komt dat dit bedrag niet zooals vroeger gefixeerd is maar verband houdt met het aantal zielen in de ge ÊEUILLETO LANGS JIGÊNWÉGT IS De wijze waarop ja dat allea zegt gotuil t uiut TBü Teel hartelijklieid Wi jij vorRCten dal rt jo broer geldt denk er dan iinn dat hij mijn zoon is nHartelykP Zoo lang zij loefde hebbon ivtj haar geplaagd en eroordefld nu z dood ia vorheerlijkcn wij haar Zoo hartel k kan iedereoa wel zijn Je hebt aergens gi roei voor merkte Sophie aan Dat geloof ik ook on tk kou dua niet loonan wat ik niet bezit Hoe lief van niQTrouw Aduard hè om zoo ganw te komen en met haar equipage Heb je t wel gezien Jeaunetf Zeker Nu wachten wo nog de fsmiliea van Van LgaeD en met groot welgevallen noemde Jeannel verscheidene namen die een goeden klank UI hst stadje hadden En dan mgu bgzoiidere tanniSaen nog Eb ta isyne Ik beo nog nooit zoo blij geweeat ala n a dat ik er geen heb zeida Agathe is etoot ook iedereen terug Ik ben het met ma eena dat men beiangttelling behoort te waardeeren Verbeeld ja dat niemand zich ieta van ona aantrok Weea er gelukkig mee Zoodra ik een overladene werkelijk betreur hoop ik van die belangateliing verschoond te bijjren f Ja moat aist aitjjd ket laaUU iroord iMUts bab De plaatselijke directe belasting was 1 oorspronkelijk door B en W voorgedragen I tot een bedrag van f 57000 d i ƒ 51101 minder dan voor den loopenden diens 1 Maar in hun antwoord op het rapport d r I afdeelingen herinneren ij dat onlangs besloten is jaarlijks ƒ 7ÜO0 van de nieuwe leening gasfabriek af te lossen hetgeen ten gevolge hebben zal dat fr f 4Ü0O I meer moet worden uitgegeven dan z j 1 gerekend hebben waarom zij voorstellen het bedrag te brengen op 60 000 do 1 andere f lOOfl komen van het Personeel Wordt dit goedgekeurd dan zal daarva i 1 het gevolg zijn dat de percentage gelijk 1 blijft aan die van iet loopende jaar Intusschen is het nog do vraag of niet op andere wijze dit kleine gantje gestopt kan worden Met eenigen goeden wil is daar wel een mouw aan te passen Het geldt toch hier geen werkelijke uitgave maar eene vervroegde terugbetaling van geleend geld dat wellicht nog wel uit de gasfabriek te halen is waarvoor het geld opgenomen wordt Wij zijn geen deskundigen om daarvoor een geschikten vorm aan de hand te doen doch zoude het betreuren indien de tegenwoordige burgerij moest betalen om de begrooting van over eenige jaren na ons te ontlasten Overigens is duidelijk hot streven van B en W merkbaar om de bronnen van inkomsten zoo vruchtbaar mogelijk te maken en het doet ns genoegen dat verscheiden posten belangrijk vooruitgaan I Zoo wordt het tolgeld Haastrechtsche brug f 100 en de knaigelden enz 300 I hooger geraamd in verband met de opI brengsten in de twee laatste jaren die I gestegen zijn respectievelijk van f 50 0 op f 5089 en van f fi6S4 op f 7334 Indien het tarief niet verlaagd was zou I wellicht de laatste raming nog hooger I kunnen zijn I Zoo vonden wij een vermeerdering van I f 14 lft bij de opbrengst van banken en I staanplaatsen op do markten welke vootI namelijk te danken is aan de staanplaatsen op de groote Markt stalletjes kermis enz die van ƒ 2571 1 3i stegen tot 3713 31 I De opbrengst der begraafplaatsen luidt I 600 hooger in 181 5 werd ontvangen I 2127 en in 1896 f 3390 50 bfln Axathff teido mcvrouMr stron Het meisj4 ziiohitf en sloot aff omnt de oogen Oie armo Dolf klaagde Biovnmw wnt t hijmoolen beginnen ffSVooqdo liy atol zoo vor van luor dun kon Jesnnet voorperst syn liiiislioudinf waahiomen lt ÖBR e dwaas Zoodra Herman ztja cxamui heoft grdaan tro jwrn we A ls hij slaagt wat naar vorigfi keeron te rekonen met boven allaa tvyfel vorhoftn 19 Kii dan raofit liij nog geplaatst worden u t Zou wet ongelukkig zije als hij ditmaul wenr zulke lastige examina oran trof of hslf tiek van over pnoamg was Hg zal gauw onocg goplHatst itijn en dan apijt het me zeer dnt ik afscheid van jo moet nemen Ik heb e ook aan gedacht swide mevrouw f maar de mogelijk korte dunr U oen groot beswaar Het zou zoo goed zijn als Dolf mot in vreemfte hsnden viel Zijn goedhartigheid maakt dat hg zeldan streng ia veel fouten door do vingers ziet en in zijn opgewoüdonheid aluit hg mis bien weereen dwaas huwelijk Ik kan je nïel missen Sophie anders moest gg naar hem toe Uat mg ga n mat riep Agatke opspringend Mevr uw keek baar doohler oven aan en haalde minachtflod de sohonden op i Jij lachte Sophie Rfü flinke hulp meende Jeaonet En je houdi niets vaa bnisalylce bezigheden ffNeeu niets I Maar ik uu dan tocb wat nnttiga doen ffNattigi 1 i Dea boei in de war etureo j i dat kun Je ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regeli a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd I I un mi iii i iii iiii i L 1 1 1 i i m i tij ii a gestrooide beloften zat hot nu heel andurs worden Hot duizendjarig rijk ia aangebroken waarin den burger da lasten verlicht zullen worden waarin de zuinigheid ten troon zal worden verheven het rijk der liberalen die grootscheeps voeren on altijd maar royaal omsprongen met des armen burgers geld ia immers uit Wij zullen de komende dingen bedaard afwachten doch voegen er al dadelijk bij dat wij tevreden zullen zyn indien da gemeentezaken en de financiën in oven gooden staat zullen zijn ala de tegenwoordige meerderheid eens een monichcnleeftijd aan hot roer geweeat ia Wy brengen hierbij het eerosaluut aan de vertegenwoordigers onzer richting di zooveel jaren met toewijding on naar bun beste weten wij mogen er btjvoogon mot zooveel succes het beheer bver de itBdazaken gevoerd hebbon Deze begrooting evenals zooveel vorigo draagt de blyken dat het liberale gemeentebestuur nauwgozat de belangen der iltad heeft overwogen en te rade is gegaan mot de eischen van den tijd en d draagI kracht dor gemeente Wij twijfelen of zo er heel veel anders uit zal zien als I zij door den Usd ia vaatgeaieM Du liittolo bedenkingen die in het verslag voorkomen zoo geheel in strijd met de vroeger op hoog n toon geuite afkeuring der oppositie is daarvoor een aanwijzing De schoolgelden en verdere inkomsten geven geen aanleiding tot opmerkingen Zij ïs n bijna alle tot ongeveer hetzelfde bedrag uitgetrokken Alleen de gasfabriek al ter Vfüdoeiiing van rente en aflossing van geldleeningcn ongeveer f 4600 meer moeten afstaan De post geldUenina ter voorziening I i de kosten can openbare werken die wij zoo vaak zagen zonder dat het er ooit toe 1 kwam komt op de c begrooting nist voor 1 Wat do uitgaven betreft hebben B en W zich blijkbaar beijverd do meest moge 1 lijke zuinigheid in acht te nemen zoods er geen ingrijpende maatregelen worden 1 voorgesteld miar hoofdzakelijk gczorgf 1 wordt voor instandhouding van het bo 1 staande De doof don Kaad gemankte opmerkingen botrefi cn op zich zelf nuttig 1 j maar geen gewichtige zaken Zij zijn onzes inziens voldoende door B on W beantwoord Alleen bestaat er bij ons twijfel of het tooziclit op de plantsoenen en do urinoirs wel zoo voldoende is als het genieentobestuur beweert Wij hebben er buiden den Raad ook wel over hoeren klagen Het dempen van do kom vóór L 4obegraafplaats zou zeker een groote f vêrtietering zijn BINNENLANDy GOUDA 25 Octübei 18J 7 Ün e Rtadffflpoot do lieer T ü J St omti 9r artH ifi bevorderd aan do UtrechtseUe IJiui erniteit tot doctor in d gj neeskiinde Wet lof na vordedth iug ran een proefachritt geiitu d luvav dea aard eu de betookonia dor JurynHbActeriün die op don normalen pliaryux nu d u muDSch roorkomen c Abraham Heratel T6rpleet E lo i o Oude Manonubuia Spier in nitraat F II ta b s Dinidag 2 üclobör Oi jaar ft i do Sttftt 4poorw gf ii J4 benoemd tot siirtiamtroir ingaftoüe I Nor VV Ë Ugteringe te Gouda I Onze lezers zullen het met ons eens I zijn dat wij recht hadden in den aanI vang van dit artikel te spreken van den I goroiitstellcndon toestand onzer gemconteI financiën Wjj zijn door voorzichtig bcI leid de moeilijkheden te boven gekomen van hot verlies der scheopvaartreoliton I die vroeger de kurk waren waarop wij dreven en die wij meenden niet te kunnen I misien Versoheidon bronnen van inI komsten vl eien milder en gestadig aan I neemt de bevolking toe terwijl de gemeentelasten vergeleken bij die van anI dore gemeenten mot buitensporig hoog I zi n VVij meenen dit in herinnering te moeten brengen nu ile Raad Jim is De fenintwoordclijkhaid berust voortaan bij de nieuwe meerderheid uit antiievolutioI nairen en katholieken bestaande In den erkiezingB8trijd is van die zijdo zoo dikwijls afgegeven op het liberale wanliohcer I dat wij niouwigierig zijn hoe de nieuwe heeren het nu zullen luinleggen Volgens I de met ruime hand aan de stembus uit KutiigM Jo kunt mot eens g id koken Jo 1 loudt de meid mot knnnon wg70n hrp er guactirob en gwchuiird moet wordt n Kn iie WBuch Kokken maagolon stijvm strgken wnt weet je daar van Je loopt altgd weg gt wfiult ziuklfl voor i ik beken sehutd maar ik weel toch mvcr van 1 dat gohuiahuud dan ju denkt en Wi t ik mot wout I zal ik loeren Binnen oen maant hen ik gereed Mag ik gaan ma F ffKn naaien en vor to loö koiison mazen on stop pBoF ÜDderkleerei kmpPO japonnmi maken Zeg hoe ton je t mtit dat alles stwllen iZwijg toch Hophio Tft bBgmnon met morgen Zal ik je toonon dnt ik dst alles kan Ik heb vroeger niet gswil l n nar iiu wil ik Ik vorferi ma hier grenzenloos nn verlang nmts Hever dan ep emdo san dat doellftOM loven to maken ik zallusiig huishouden als ik maar weet dal ik er iet rmiltigs mee doP Mai ik Raan ma Zal ik direct aan Dolf shrijren yNeon I Je moet wachten maar in elk goval hopen wij de bewijzen van je bekwaamheid to ion We kunnen lator over ii geachikthetd nordeelon maar we kunnen niets beslissen voor dal het examen afgeloopen is ftiog drifl maaoden riep Agalho w nh pig ffDoe me pleieier en laat mij wat rustig xittrn Ik beo moe en hob hoofdpgs en hoop 161 n half acht geen geluid te hooren vertocht mevrouw met oon afwerend gebaar legen baar doohter gftthe liet haar hoofd weer op haar handen rusian en de oudere zusters trokken het mandje met de knartjos oaar tich toe om in stilzwijgende overeenkomst uit te wken welke beneden hoorden en welke boveoop moontcn lixgi n Klokslag finjf nrhl b nrht de meld hot ihfowatnr liinnon lonnnot ree on mid dei lijk op 011 begon i o tlieotafwl gereed te maken mevronw wrrd wakker eil grffp iintr haar brrikoiis Bophie liaaldo hnar uaauloüsjo te voorschijn ntlos kwam in beweging behalve Agathe fietóhold en nog emts gescheld vlugge voetin dio naar boven Itepen hot binnenbrengen van pakjes waer kraakten do trappen en word do deur gtiopond op hetzelfde oogeublik dHi ook Agathe opsprong Oïle kwam binnt v groette vriendolgk bad voor loder een Ik b n nift wel ma t mag ik naar bed guan vroeg Agathe plotseling i KinJ wal ziet ge er uil eido mevrouw die nu pas het bli ke gezichtje fn l de flonkerende oogen goed bekeek k bon dood moe ik kan ni t meer Waeh uvon ik zat dÜdelijk met je meegaan Ooh own mal fk wil nog graafl oeu kop thee en laat me dan maar ntillcljes loopen ffMevroQw ik zal haar eena iu bod l gen mag ik I H Oda hOi graag tolfi un dwing baar dan wat sptritos te gobrHtken ze beeft vao top tot te n I fr rJt rervêtfd