Goudsche Courant, dinsdag 26 oktober 1897

besta ars voorstel stellen IJa eu weer dienende zal de bood io t vervolg domicilie kiüzen eu een tent op de Boschvyvers te s Gravenhage o a om de er pubJiceering gezonden iisbericbten van de verschillende afdflulSDgoQ in dht aagst te nemen Üy acUmatie werden de aftredende Uden Trtn hel uitvoerend comité herkozen dé heereo W F Ma gadant vojrzitter C J de Jong penningmeester en Hoyor secretaria Tot ondervoorzitter werd benoemd de beer Van Duyvendyir bargemeester van Stompwgk Doer de ifd Rotterdam werd het denkbeeld geopperd eo de gehetle vergadering stemde er ten volle mede in om voor tvrrsolg de secretarissen der onderaoheideue atdeellugen uit te noodigeo aan den alf emecnen secretarie den heer Hoyer jairlyks een kort verslag vao de voornaamste gebearteaisseo hunner vereeeiging te zenden om op diewyzesen jaaroversicbt op breeder grondslag te verknjgöu Voorts w ideo nog tal van nnisboudelyfee aangelegen beden besproken om een buek bonder aan te Aan den handel De wereldfirma Moothaa dam schynt te meeneu dat er op bet ondermaantche nog wel iets te leiuigen istn bestelttcarpet sweepers tapjjt borstels aan tenraaatschappg te New York De maatschappy isbet io grondbeginsel mnt Moutbaan Co eens docb sehrjift terug dat zij de order oietkan uitvoeren oujilat het hnar harer borstelsbaar niet solied geno g voorkomt om fcswindlersde wereld uit te swiepen De maatschappijbehie d naar haar Handelsbel De Ned van mr Brooshood rernam nit gebeel vertrouwbare bron eeu curieus gevat By de verkiezing te Druten waa de naam van den beer Travngti o de onderito van bet Ijjstje en de pastoor bnd da den kiezers vermaand de laatsle o zwart te maken In de bus werdeu dientengevolge enkele stembiljetten gevonden waarop de o van den naam Travagliao wa zwart gemankt Co te Amster Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA 9 10 9 18 0 99 9 64 10 11 U 19 11 80 10 09 9 88 9 47 10 18 10 0 11 88 6 51 7 86 8 8 40 9 M 6 88 7 10 7 48 8 18 9 00 9 47 10 18 OODDi DEN BiAG ZooUtrmeerZegwurd Voorborg Hag 6 7 80 8 80 9 16 9 9 10 1411 16 19 16 19 88 1 87 8 46 4 49 6 86 6 54 8 11 7 84 7 69 P 88 8 64 10 10 81 U fl l ü 1m 8 89 f 10 88 V 8 079 08 xo 44lï 4ll8 46u5 8 05j l5 6 l6 6 I6 S M 8 4 i Y4 5 9 88 l o HU e 11 44 BOl Di UTÏÏCHT 6 84 7 68 8 81 07 10 19 10 67 19 00 18 58 t 90 11 14 6 10 11 81 48 8 88 9 0 9 8 10 61 11 46 18 88 1 86 8 08 10 34 10 54 o o U 1 1 A M8TBIIDAM 87 81 48 10 87 It lO 4 U Q 8 11 Ml 19M tJ 1 1 l l 9 48 11 10 Te Rotterdam zgo Zaterdsff geilaagd oor bat examen rrye en ordeoefcnÏDgen der dyuiDMtieb de beer J J Gorneliweii en de dame W M Boogaart en A Scbaling allen albier lo bet Alg Politieblad U geaigoalterd FrancifCDi Pieter Roiicb gebor u te G udii 10 October 1870 foorier fty de Ie compagut 2e bataljon Tan bet 4e regiment infaDierif laa at in garnizoen te Leiden tbani voortvluchtig lang 1 638 meter aangezicht oiaal Toorltoofd laog oogen n gt nens ea moud gewoon kiu rond baar wenkbranwen eo knereltja bruin krallebol opgewekt uiterlgk naar den kryttfi raad verwezeo tnr zake fan diefital a s geemployeerde Da auditeor militair ïn bét learrondistetneot tandplaate eOravenbage ferzoekt opiporiog aapfaoadiog en bericbt Men meldt ons ait Lekkerkerk 6y bet overstaken van de Lek werd desen morgen do Lekkerkerkacbe Tceriaan nangevtireo door de Dereoter scbroefboot Do roeibootTao den Teerman zonk Ug zelf kon zichradden op een der xcbepen die door de De renter geeleept werden N R Ct De commandant véq bet regiment gienadiers en jagera hetjft eene commiesie benoemd beataaode nit een briofd en 3 aabalteraeoffieiereo tot bet iusiellon an een onderzoek uiwr de reden waarom in den laatsten tyddo kr icutpu Tan lie atelmnziuk ra bet regiment zoo zner verhinderen Sedert het optreden tbd den nienwen kupelmeeater den beer Bonman zijn raad vele slafmozikanten op bun Tirxoek otit alageu en tbaoa beeft wederom een der be t oliateu een verzoek om ont ag iugeHifnd Hagbl De commiaaie die zicbonlenga te Amaterdatu bad gecoii l lu erd om middelen te beramen tot bet oprichten van een centraal IiiMëlitucb krankxiouigengealioht bad tO a a is mfdegedeetd daartoe eerst bet ong gevpgtigd op het kraaksionigHngeaticbt te Kadegaefit by Leiden met dien feriitande dat by dit geHticbt zou worden aangebouwd een vlengej alleao voor laraSlietiitcbe lydera Bet lid der commiflsie dr Ph Kooperb rg te Leeuwarden dat met dit plan oiet bal kunnen medegaau diende later lan zgno mede lenen een ander uitgewerkt pan in atrekkeode tot opriobtieg van een gebeel zelfstandig lara liettscb geaticbt Üet gevolg hiervan ia geweest dat de commissie op bet eerHte dankbaeld ia teruggekomen en eanparig zich met bet plan vaodr Knoperberg beeft Vfreenigd Dit plan bouüt u a iu dat er eene naamlooze veanootacbap mot aaudaeleu zat worden opgerioht die hel ge tiobt zal eiploiteereo Ala gevolg van het genomen besluit zgu reeds onderscheiden sob cammissiëa benoem bestaande KOowel nit deskundigen als ail tioancieis en recbtgèlaerdén Vure CoDeon j Men meldt ait Va w OmiU 6 80 7 86 MaenliMkt 7 89 Hmnrkak 7 89 Oftüt 7 46 Ballardui 7 7 86 M Mln Kultp tuMtiitm 0 mU Hinwirkark HoordNokt s a L 8 10 8 86 8 48 8 49 0 66 9 05 8 68 6 08 6 11 0 19 6 9 80 6 16 8 88 4 48 4 88 i04 11 8 17 Saula Zanikiuiw yosrkipgUe e 7 80 8 80 9 ÏM 7 48 8 41 18 51 ÏX7 H 8 11 V 8 07 8 08 H 8 K 9 08 9 Uouda 6 10 Ol 5 86 Woanin 6 48 VkjtMkt 6 08 7 4 OoU i M Het tjalkschip C oearrenl van J J Smit te Wildervank geUden mrt atrandpalen komende van Breda waa Zaterdugopde Roompo ter hoogte van de Oranjezon onder Vroowepolder gekomen om daar te loMen Dg het aan wal brengen van een lijn stootte de boot stuk en geraakte de schipper te watejr die eohter xoowel als de knecht den wjkt bereikte Daar de boot niet meer gwbruikt kon wo deu moesten ds loods De Landmeter van hier en een 73jafige vrouw de moeder vao den cbip per op de tjalk aohterblgven eu den liachtop desa gevaarlgke plaats doorbrengen DescjiippBr liet ziJn knecht op bet strand de waobt hoad a an ging zelf naar Veere om a a stsniie lo de meening dat een zeeichip mot bont was gaitraod w rd uit Vlitiingen fen grote sleepboot geaoudeu die wegens zgii di tigauj gaeo bnlp kon bieden Daarop zijn gistareomirgeo de TykHnoiieolegger M J van iiovcr n fti scbipper lluybrechta met diens lii 0 7nrq tn 4 den Dua van de Rn 8iw he hontbaodel nitgebreide zaken drijft iu dat materiaal met Rnalaod Oi k lyn bet landgoed Vryland waarop dbeer Van Heeckeren in den laatiten tjjd verblyf hoadt en het Deelen woud by t baarabtrgap onder zeker vootbehood in deze overdracU begrepen Velen bonen en waarscbgnlijk de koopers ook dat de pmeente Arnhem het binnun d n mnur gelegen Sonsbeek zal overnemen en bet £ 00 behoudeM zal blyren voor de waod llng man aitgeTAren tgnda Jakob van Bereran Jan van Bererea Jan Minneboo en Klaas Minneboo Gelukkig kwamen ze nog juist in tjids om aan stranding te verhoeden Te oiiguraer 11 uar voormiddag hadden ie de tjitlk met bemanning en lading reiüg in de bnveu aldaar bionengebracbt Door het aliogereu is de tjalk wat lek geilagen T i Bombay in d voorniiamate stad van EnctUcb I Ddie id onlangs een gnbonw voltooid dat den roep beeft bet grootste spoorwegatation dur wereld te zyo en niet slechts bet grootste maar taker ook een der scboon8t die ooit gebouwd werden De gebeet ait marmer eu graniet iu eeu aau oad iudiicheo stijl zeer verwanten styl opgetrokken bouw is het werk van den eogelacben botiwmeester Steven iu den vorm van een boefyzer Jrrootacbe door koepels gekroonde tort na open zujlingangen in de ou l iDdiscbe gewelf architectuur vormen den voorgevel gekroond met beelden van handel en verkeer landbouw en wetenschap Üe bonw vorderdfl tien jaren terwyl d kosten niet miader dan ongeveer 30 millioen golden beliepen We ka onaangename gevolgf n wantrouwen hebben kan bleek te Utrecbt Mevr S d e pas een nieuwe werkster lo dienst ganomen had borg ter meerdere veiligheid een iirooie som geldt aan bankbiljetten in den oven van baar furouis En toen dit een paar aur brandde dacht zg aan baar acbat fn vood da bankbilietlen grootoodeels vertmrd terug Uelukkig t a eltbanfl gedeeltelgk de nammers bekend De mitiiater van binnenl zaken bee t den bU geme Bter van Ziitfeii medegedeeld dat by geene termen atinwe ig acht om bet beelait van den raad dier gemeente van 7 September jl tot instelliog van school ergaderiog u aan do Koningin wegens stryd met de w t ter vernietiging voor te dragen Volgens den Minister wonlt op geen ongeoorloofde wy e bs lag geleitd op den vryen t d van de onder wyter evenmin ala zulka bet geval is iu eeu voorschrift voer de ondttrwyzers Om eenigoa tyd voor den aanvang der school dat is bniten den tyd waarin zy hunne wettelyke taak vcrïullen ter bevordering der goede orde in dd scboollokalen aanwezig te zyn Voort wordl volgens den Minimier geen inbreuk gemaakt op de zelfstandigheid van bet hoofd dnr school aangezien aan do besluiten der vergadering gotffr bindende kracht wordt toegekend In den nacnt van Zaterd op Zondag is op brutale wgze ingebroken in bet kerkgebouw van den Allerbeiligaten Verlossar aan den Ooodscben Rgweg te Rotterdam Zaterdagavond hebben zich v rmoedelyit een of meer personen laten intluiten terwgl ty zicb op de galerg of de tribone van die kerk schoil hi den Vandaar sollen zq s nachts toen allen in diepe rust lagen langs een trap in een gang gekomen zijn die voert naar den Ooodscben Rgweg no 197 de pastorie ïc die gang ia aen trapje naar ds portierakamer van het klooster der Rudemptoristen De deor van die kamer was van biooeu gcgreiiJeld doch ter mans hoogte naatt die deur ia een raampje 36 by 7 5 oM breed en boog Dit renmcje ia door du inbrekers ingeslagen en daarna geopend en fervolgeoB zyn g daardoor naar binuedgeklomman Ia de portierakamer hebben zjj een ka t opengebroken en uit daarin alanode offurbufsen eau bedrag van ongeveer lOU ontvreemd welk geld voor liefdadige doflt iuden was bestemd Met den bnit nio ten de inbrekers lange denzelfden weg teruggegaan zijn om gistermorgen by bet openen der kerk deze oagHmerkt te verlaten Van de inbrekers gpen spoor Dit Rome wordt ooa gese nd dat de jaryVittori den moordenaar van wylen dan oorrenpondeat van ons hlad aldaar dr Modderman levenslang tot de galeiea heeft veroordeeld enzyn medeplichtige Fiori tot een galeistraf vantes jaren N R Ct Ëergisturmiddag kon men aan de Kanaalkade te Alkmaar tegenover de A kraaar che atoommeetfabriek eeti uii uvverwet cb sport artikt l van Amerikaaiioch syHtetu zion Flet geheel bpstord uii een paar zeildoeken laar on vau bnneu met gntta percha bekUed ter lengte van een mansbroek en van boven van dien vorm waaroinheeo ter hoogte van bet miJdtl een vry breede gordel van gnttaprn lm wa gemaakt Die rand van binnen ho kon dour middel van een perspomp geheel gevuld worden met lucht terwgl de binnenruimte plaats het voor eeu persoon om daariu te iiafiii statin zooiily dan uuk go chiedde De persoon die in dit toestel plaats nam begaf zich lu bet kanaal te water en bleef ala zat bij iu een bootje ter hoogte van dea met lucht gevuldan gordel drijven Met zyue beenen die door de laarzen om even vry iu hot walor hingen maakte by voorwaartscho bewegini er terwgl een klein roer hem beunlpzauii via in het zwenken De Zuid Boilandscbe IJsbond hield gisteren te s Gravenbage onder voorzitterficbap van den heer Mar adaot zyn gowone jaarvergadering waarop tegenwoordig waren met de ledt n vau bet uitvoerend comité afgevaardigden van de afdee ingen Rotterdam Leiden sGravenhafte Sasseiibeim Lisso Vodrscboten s Gravonzande Kwiatsheul Nualdwgk Pynackwr Berkel Schipluiden eu Leidschendam De rekening en verantwoording over 1896 97 sluitende mat een batig slot van f 295 67 werd goedgekeurd Ook uit het jaarverslag ble k dit de bond iu bloei toeneeml IJa was it in den afgeloopeu winter weinig en wat i r was beantwoorde niet aan bot ideaal van scüitatsjnryders Dii kwam zeer ten goede aau de kas en met gèrustheil kan thans ook de ysvorst worden ufgewacht Met byzonder genoegen m akt bet jaarorerzicbt melding van de toetreding sedert de vorige vergadering van eene afdt eliug Rotterdam hetgeen een belangryke el 8p vooruit voor den boud wordt geacht £ r werd op gewezen dat io Uljrecht eene rovinciaie vereoniging ia opgericht Ig heel geschoeid op ioe t van dtm Z H IJsoond De heer I R H de Jong directeur dnr Utreohtïcbe TramMaalichappy benft nu als zooianig zyn ontalag ingediend Thans wordt die betrekking tydelyif door den heer commiaiaria O J H Muller waargeeomen ter wyl sollicitanten worden opgeroepen voor de vervulling der betrekkiD Da portier van een hotel te Bszet beeft van een log eoo ge hooderde fianken baargeld en honderd goaden en ilreren burlogp i f e stolen HiJ ia gevlacbt maar werd te Olten gearresteerd Voorts werd medegedeeld datopqe statateïr r i i i i j i j i i 11 i l In oen gop onidüo raiui van den gordel werd de koiiiuklyke goedkeoriog juist gister is veik regen Door vertrek naar Transvaal had de beer Eloog zich verpliclit gezien zyn ontalag te mmen als penningmeester In zyne plaats wa benoemd de heer C J do Jong j Nog werd raodegedt eld dat te ilouster en Poeldjjk een vereeoigiog is opgiricbt ier vooroemen bet ii tot den bond toe te treden De bond telt thans 20 afdeeüngeiji Met htt oog op dezen omvang werd goedg eard bet vervolgens riet gestoken zoodat het geheel geleek op een drgvend eilandje De beslemming van dit sportartikel ia speciaal voor de jacht op wilde eenden men laat zich langs de met riet begroeide oevers glyden teueinde zoo de eenden te verschalken Men schryft aau de N R Ct Do nieuwe wgze van boeking der bevolking eener g raeente bet zoogenfiarade pe soon Als een flinke daad van den minister van kolomen brengt de heer R A van Sandick ia Ibsuliude bem warme hulde voor de meded eliog in de Staats Coutant dat in de 3 eerstvo geoda jaren telkens gerekend kan worden op de oitzending van 10 jongelieden die hier te lande voar betgrootambteoaar examcu ges aagd zyn Nu weten zy die op de Indische iorichting studeereu ten minste eenïge jaren te voren waaraan zy zich hebbeo fö houden De vooruitzicbteo voor hen zegt de heer v S zyn voorzeker niet schitterend Maar de minimier heeft de zenuwaohlige t pjaagdheid en onrust opgeheven die het Indische Bonaatiebericbt dat er in de eerste vier jaar geen ambtenaren zouden worden oitgezonden volkomen onnoodig hier te lande had opgewekt tJit naam van allen die in de Indische instelling belangstellen wordt aan minister Cremer daarvoor dank gebracht De eigenaar van Sonsbesk de beer Vun Heeckeren te Arnhem heeft volgens nadere midedoeling van Het Vad al zyn eigendommeri bj de stad waaronder ook bet ganscbe landgoed met heerenhuis boerderyen enz uit de hand verkocht aan d n heer B Kooy Jr rii l V tnuxtl will II rniiifiinnfi ilt ornl r AaogevaogpD 1 October T l vao Greenwich WInterdleost 1897 98 10 86 1 18 10 04 10 11 10 18 10 96 10 84 8 8 30 8 51 6 61 6 14 7 31 7 55 8 02 6 09 8 16 8 96 4 56 6 09 5 09 5 16 6 95 8 50 OOUDA ftOTTBRDAH 11 1 18 18 18 85 1 84 8 48 3 67 4 58 U 98 18 88 11 86 18 89 f 10 16 7 85 5 40 S 4 i 11 49 1 18 46 10 4 9 87 9 47 4 10 01 10 07 6 10 6 38 7 50 4 10 5 80 5 85 4 4 4 50 4 57 5 04 6 10 6 17 6 97 6 34 6 41 6 47 1 54 8 01 8 08 8 14 10 89 10 86 10 48 10 49 3 61 li8S 19 65 1 58 4 15 6 10 ItOTTBKDA M G O l D 4 9 68 10 19 11 86 11 511 18 97 1 44 8 10 7 45 4 89 6 40 5 65 Dt N HAAG OOUDA 10 1111 97 18 99 1 85 9 44 3 40 4 06 4 33 5 30 6 19 7 18 7 68 9 88 10 08 10 17 1 41 4 39 18 I 10 3 1 55 4 68 6 80 10 48 I 8 06 5 04 iHige 5 467 807 43 8 8S 9 46 Voorb 5 69 Z i rw6 6 Zer lil 6 17 11 54 18 08 18 47 8 iud 6 88 7 48 8 18 9 08 10 1610 64 u 57 18 50 8 17 3 14 4 08 4 88 6 16 6 8 60 7 48 8 88 10 10 10 88 9 07 10 089 98 19 86 9 4 10 S4 8 17 4 86 6 06 6 65 8 16 10 17 10 85 7 10 10 84 8 84 6 94 7 18 8 48 10 41 S 60 6 08 4 7 89 8 69 11 18 11 18 t T R B C H T O O U D A Ulraobl 6 88 7 45 8 49 9 80 10 15 10 88 11 88 1 8 08 8 56 4 48 5 85 6 66 7 56 WMrden 6 58 8 06 10 88 11 55 4 16 7 18 Uudawitei 7 07 8 14 10 46 4 94 Ooudt 7 98 8 87 9 98 9 58 10 59 11 10 19 11 1 89 8 40 4 37 5 80 6 07 7 89 8 88 AM9TEXDA M O V D A 8 10 9 06 10 48 9 8 8 48 4 41 9 K U H lt lllMI 8 4 4T 1 49 T Ml 1 4 7 06 19 7 1 8 86 8 8 1 1 lO lT U U 1141 U 7 81 8 AMIttldlB G Bk Oondt kMrlen talMl 1 Urtan ook dit blad eea kart o enichl gaf is in den laataten tyddrok beaprokea VVg rsrhen geQ ODB daar hartelgk ofer waot daardoor is eeo tak der gemeeate admiuistratie bp den foorgrond getreden die tot bedeo door sommige gemeentebestaren nog al te vaak ats itiefkiod wordt bebaodeld Teriryt zjja we goed lagelicbl AatsterdaiUt Rotterdam Utriecht a GraTenbnge Dat deze daardoor zyna hAndeo Tol heeften onmogelQk alles io de puntjes kan doen zal ieder deskundige moeien toegeven Zondert meii de talrgke uren af welke zoo iemand moet besteden aan de vele werkzaamheden die niililie scbuttery en kieswet van beo vergen aan het ge en van de mnsaa s inlK btingen welke politie en justitie belastiug en poat dagelijks obüdig hebben dan blyft hem weinig tgds over om zyn hoofdwerk matig eo nauwkeurig nit te voeren flet bovenstaande dunkt ons goed eene onder de aandacht van bet publiek te brengen dat zeer zeker belang heefi bjj eene juiste boeking eener gemeentetyke bevolking omdat het zelf herhaaldelijk voor zgne zaken inlichtingen nit de bevolkingsregisters noodig beeft De centrale commissie voor de statistiek zegt ia hare hij het ontwerp be luit toevoegde raisaira aan den minister vau binnenfandsche zaken o a Zoo woonden op 31 December 1889 io ons land volgene de bevolkingsregisters 4 54K 596 personen volgens de volkstelling slechta 4 511 415 personen makende een verschil van 37 181 personen wat y t op het voorkomen van een groot aantal fouten in de bevolkiogsregisters der onderscheiden gemeenten De commissie wgst de oorzaak van dit be langrijk verschil grootendeela aan de vigeerende bepalingen betvrffende het houden van levolkingsregisters o i heeft echter de wjjze waarop sommige Remeenten die registers bijhouden wel degelijk chutd 1 Dit etelael waaraan en uitstekend denkbeeld ten grond ag ligt ia nitgodacbt door Mr N J E de Voogt chef van het bureau voar den burgerlijken stand eu het bevolkingsregister te Rotterdam Het werd op verzoek der rcgeeriog door de centrale commissie voor de statistiek als een odtwerp besloit tot berzieoiiig der thans geldende bepatingon voor het byhonden der bevolkiagsregisters nitbewerkt Bnlteniaudscb Overzicht Zaterdag bad te Berlyii de uitwisseling plaats der ratilicatieoorkonde van be nienwe nitleveringsverdr g toaschen Duitscbland en Nederland dat den 31 Dec 1896 gesloten werd eu vao het tractaat regelend de uitlevering tusscbeo Nederland en bet dour Duitschland beschermde gebied gesloten den 31 Sept 1897 Beide verdragen zulten drie maauden na de uitwisseling der ratificatie oorkonde in werkiog treden In de Parysche Kamer heeft Geranlt Richard de regeering geïnterpelleerd over de rijzing van den prjjs van het brood en gevraagd wflke maatregelen zg daartegen deukt te nemeo Mctine antwoordde dat de regeeriog meent de iuvcerrechten niet te moeten opheffen De ryzing van den broodprys is overdreven do oogst was slecht wy kunnen den toesland van deo Inndboow piet gaan verergeren door de rechten te verlagen het ia geoorloofd te gelooren dtl de prgs van bet brood niet duurder zal worden De ryiiag van den graanprys ia een verscbynsel iD gebeel Europa Wy hebben Hiunen de grens der wet h t kwand ker speculatie tegengegaan Hftt is de social isti au be campagne die de ryzing teweegbrengt Alle annklarhten togen epecolantan hebben aanleiding gegeven tot een onderzoek Zoo er schuldigen zye zullen wy hen vervolgea De Ksmer heeft ton slotte met 398 tegpn 76 temmen aangenomen eene doar d regeering aanvaarde motie waarbg da verklaringen der regeeriüg worde goedgekeurd en acte wordt genomen van bare vurhlariogeu ter zake van ongeoorloofde operation Dat de Franscheo wat meer nuchter gaan denken over het bondgenootschap met Rusland kan onder meer blyken uit een artikel van Delabaye io de Libre Parole Oelahaye heeft zich voornamelyk bekend gemaakt door de moedige wyze wtarop hy in de Kamer bet PaoMna schau daal aan da orde stelde Het Mtikel mnnt nit door BVansche helderheid tWakaye redeneert aldns De beweegredeo Toor bet verbond van Ressische zyde moet uita nitend worden gezocht in de fioancieele en politieke behoafien van Rosland en io de verte niet in eenige sympathie voor de Franscbe MTancka Van 1866 af gaat Delabaye dal lelfzochtifce politiek van Roeland na In den jaar evenals in 1870 stood Roaland aan de MJde Aon Praiien om daarop itaanaod deo t genatud van Oostesryk eo Frankryk tegen zyn voortwerken in de richting van Eonstaotinopel te breken Pruisen mocht echter ook niet te machtig worden en daarin ligt de kiem voor de toenadering tot Frankryk Rusland heeft tot beden daarmee twoe dingen bereikt loi de milliardeo verkregen die H uitstekend beeft aangewend en 2o de onderitauniog van Frankryk by zyn politiek in het Ousïen Fraokryk heeft tot dauk dairvoor tot dusver uieta ontvangen dsn bezoeken en parades Men z gt weU Gezonde taal maar wat helpt bet wanneer meo chen of volken eeomgal zich iets i bet hoofd getet hebben Dfl stryd tiieschea de w Brkg vers en werknemers in het macbinevak wordt io Engeland met zeldtame hardnekkigheid geroerd Het it meer dan ooit schjjnt bet een strijd tuiachen den arbeid en bet kapitaal in bet algemeen en er schijnt reeds gesproken te zyn van een algemeene werk ttakiog in alle vakken dit zon natiiarlyk icnrn grano aatis moeten worden opgevat dte de grootste onheilen zou ua zich sleepen Opmerkelyk ia vooral dat de werkgevers htt zoo eens zyn en blijven Nooit bij een der vele groote werkstakingen die Engeland toch reeds doorstaan beult waren de patroons zoo eensgez nd en bereid da kans te toopen bun ganscbe bedryf te laten verloopen byv door mededinging uit bet buitenland als thans Thans doet de Board of Trade ongeveer gelykstnaLde met en ministerie van bandül een voorstel tot bemiddeling Vier maanden beeft men den strjjd aangrzien meenend dat het psycbologis h oogenblik voor tusfchenkomst vau staatswege nog niet was gekomen Zal men slagtm in de poging tot verzoening Mei is zeer de vraag De grondslag voor de onderhandelingen die de Board of Trade voorstelt is de volgende lo De Vereeniging van Patroous verklarende niet het voornemen te hebben het wettig optreden van de Trade Unions te varhinderen zal niet toilaten dat dn werklieden zich iulaten met bet beheer van ban zaken De Trade Unions van bun kant verklaren terwyl ZIJ hun recht van vereeniging volhouden dat zy niet bet voornemen hebben zich te bemoeien met het beheer van de zaken der werkgevers 2o De eisch van een werkweek vau 48 uur door bet werklieden comité gedaan aan de gezameblykfl pi trooos te Londen zonder een voorafgaand verzoek om een ramenkomst wordt ingetrokken Volg n nog een derde en een vierde pont waarin een conferentie wordt bepaald en de wyze vao samenkomst Zyu deze voorwaarden van disousaie aannemelijk De meeste bladen meenen het wel ook eoke e radicale al kunnen zij niet nalaleo op te meikan dnt de overwinning is aan de zyde der werkgevers wanneer da werklieden bat voorstel aannemen Want ae arbeiders moeten hun eisch intrekken en ongelyk bekennen vóór de discussies geopend worden Toch raadt byv de MaiiCheMtèr Guardran aan dat de a beiders de onderhandelingen op de voorgestelde basis zullen openen Zjj boigeo eenvondig voor de overmacht majr geven daarmede niet toe dat hoo eisch niet rechtmatig zou zyn De Chroniclec hoopt nog dat er velrandering zal kaï neo worden gebracht in do grondnlagen van onderliandelmg en de Westminster Gazette f acht bet ook juister dat men geen voorwaarden stelt vóór de besprekingen zijo begonnen Dit blad oa gaarne een samenkomst zien van afgevaardigde der beide partyen met een onp rt dig man a s de hoofd rechter van Engeland aan wien da vertegenwoordigers vooraf hnnne weoscheo zoodeo kunnen oiteeozetten De fflsesta andere bladen zyn het bemiddedeliogsvoorstfll zeeV gunstig gezind De iStandard zegt dat de party die de tnsscbeokomit van den sBosrd of Trsdsc oiet aanneemt de sympathie van het pabliek zon verliezen VaD praatjes dat zjj geen lusscbenkomst looden verlang n wi len zij niet hooren c lotasicbeo Mfayol er ree kana te zyn da hat regeer ngsnrgaan dei Iyko praatjes tooit te hooren zal krygen Want een dei voo nsamsta werkgevers beeft reeds verklaard at het voorstel erg aardig was om te lezei maar dat wel noch de werkj evers noch de werklied n jbet zooden aannemen Want de wrrktieden zouden feitelgk toegeven dat tij gesla Rf n zyn en dal zullen zy niet doen eu de patroons willen geen tai henkom t maar eiacheo onderwerping Het schijnt dal de patroons overtuigd yn dat de arbeiders bet oiet laug kunneft houden en binnen enkele weken zich toch moeten onderwerpen lotai cheo beweet de rodépendance Bi lge dat er oneenigheid komt tiisichoo d e werklieden Iu het Noorden zonden de arbeidere minder geneigd zyn tot oibouden oiral omdat er zooveel aan de penaioenka is n wordt cnttrokkao Ook vloeit da hulp fan buiten min ler Eufm toe Cuba bljyt eeu twistappel voor Spanje eu de Vereenigda Staten en de stryd heeft een scherpBOD vorm aaogenoraeo door bet jongste vertrek van twee vriibnitei gpxpeditie9 uit Amerika De Spaaufobe gezant te Washington de beer Dopnjr de Iióme heeft aan de regeeriog der Republiek doen weten dat B pnuje voortaan bfl vertrelj van dergelijke eipeditïea zat moeten opratt n als een schending van het volkenrecht Da regeering te Washington Het antwoordendat eg göüoeg baar best deed om d eipedi ties te beletten ta verstrekken maar dat Spanjevelf niet in staat wai geweest de ontscfaepingder vrybmters tegen te gaan Dit verwyt ia niet gebeel en al gegrond want Spaoje beeft niet het recht om 6eö seftip onder merikaantch9 of andere vlag te motestreeren zoolang de regeeriog niet van te voren heeft afgekondigd dat zy schepen in CnbaaDscba watfre zal onderwerpen aan een visitatie Wellicht zal dit bibnenkortgefohiedeu Maar bet antwoord der regeering te Was hingtoB kan Spanjp niet voldoen eo men ver zekert dat het Koninkryk een beroep wil df en op de mogendheden indien do Rpjiuhiiek in den vervolge niet boter bare beloften kan bonden Volgens den correepondent van de cFrankfZtg te Ne York zal da heer Hagsatainzyo antivoord op da nota van generaal Woodlord herhaleb dat Spinje in het vertrek van vrybniler oït de Amerikaan cbe baver n afn schen ding van het volkenrerht liet flet Senaat departement te Washington moet daartegenover hebben verklaard dat in dit geval de Republiek niets anders kan antwoorden dat het afbreken der diplomatiek betrekkingen tus cben ffefdfl rjjken ccasu qno wnarscl j nlyk is Burgerlijke Stand Haastreoht GEBOREN Tennis Floru onders J Krayestein eo J lloogenboom Cornells ouders 11 Nydam en A Amem OVERLEDEN E Pot 79 jaar VllSt ONDERTROUWD H Natzijl vsn Aramer stol en N da Jong GETROUWD M Kortleven en J C Ooua driaan OVERLEDEN O Znidbroek 77 j BURGKMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter openbare kennis dat een afschrift van het proces verbaal betreffende de stemming der verkiezing van een lidderHtaten van Zuidfloltand is aangeplakt in den Korten Groenendaal alsmede dat gelyk afschrift op de Secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage is nedergelegd alwaar daarvan iiizags kan worden genomen op iedereu werkdag van des mollens 10 tot l uur Jouda 25 October 1867 Bargemeester en Wethouders van Gouda R L MARTENS De Secretaris BROUWER De BURGEMEESTER van Gonda Brengt ter openbare kennis dat op Vrydag den 29 October aanstaande tuaschen des voormiddags acht en des namiddags vyf uur de herstemming zal g schieden t r vervulling van eene plaats in de Provinciale Staten van Znid Holland waarvoor ats candidaten zijn gestald HOOGENDIJK Aeibzs C VIRULY Mr J T C En herinnert aan den inhoud fan art 128 van het Wetboek van Strafrecht luidende Hy die opzettelijk zicb voor een ander uit gevende aan eene krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemt wordt ge straft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar Gouda 25 October 1897 De Bargemeester voornoemd B L MARTENS BÜITENGKWONK SORTEERING Nieuwe DASSEN ONTVANGEN A van OS Al Md Tnilleor Kleiweg K 73 73a GOUDA TelephOBU k o 31 Beurn van OCTDHKR Vrkn loikn M MXl Cerl JJeJ W S SV dltü lilt ililo s 997i f ililn duo diiu 3 8Vii liHotlojK 0 il ituill U8U8 4 lOS Itii ik liiiiclirtj ing 18111 31 6 87 OosTENii O il in pajiior 18 18 84 l 7 ilH in iil er 1868 t 8 1 8tVi PoKTioiL Old mal ouupon 3 it tiokel S 11 IV RusLiNO OM llinneui 1884 4 j 3 S i dhi Cfoiu 18SI1 4 I dito li i R ilht 1880 i I 8V duo bj HO 183V 0 4 8 l dito in loud IO ii 1888 I d le iliM duo 1884 S Spm j Perp l Mhold 1881 4 i Jg TtKii u 0 iprC j leeo 181 0 4 7JV Gee Iee nin eerie D i 1 Oeo Ie üln c wrie O 9 8 looy t ir lOOV 4S Uli A R R P ï olil I8a 5 Milloo OM lliia Holi I8 0 8 VsNgiutl OM lniilje i U81 AwSTKftD4M OMi ot en 1898 d tturfEBUAW St d t efi 1804 3 N D N Afr lUnilii ii uiud Arend T li MiJ ÖerliB rten DaliMMivl Cliii i iy ditiAm ihpotheeklt p ip H r 4 CulLMy diT Vyriloot Mnd ir Hypolheokli li udliii SV lOO NedfHaiMlirha li iik end 198 Ne l lUedolmaiilêeh dito 1I 8 m t8 194 1001 80 SI 111 I 106 I ilV l l 100 64 687 WO 6 77 I 103 loaV 100 1 O I88V li U 100 103 U 16 I08 74 i 100 80 661 104 soa 108 106 109V 101 IM lil 36 117 N W II P p Ilvp i p ndl r 8 87 H II Hypolhe kb pendbr 3 9H 1 Ir iryp lieakb ililo 81 llo8T K Oo l ll lig banV d Bï L Hyp Ibelekbaiik r iidb 4 Mal L i I r l iaii oorl B SI NlD lloll IJ 9poorw j aani Mi tol K 1 l Hp aan I N ai Ind SpoorweKm aand Ned Zni l Afr Spm aand 9 dito dlu dilii l l diloS lTAi idi or l l88r 8 A Kobl S Znid ltul fpi urg A H o d 8 68 A H l OLRN V arielian V eoimn aiiiid 4 HusL Cir Ku Sipi MgobHV 100 101 llaltiBclio IUo aand FaHtowa dilo aand 8 Iwnog Domiir rjile nnii I 9 Knrak h Aüoff p kap obl 4 dilo dito oblig 4 I 1 V I7 l V 101 Ambkika ent l ui Sp fy ol l fl Chid k orth W pr V v aand d lo dito H n 81 I otor obl 7 Dfiii orSi Hiodr Hpni eert y a Illinoi rtiilral ibl irt fotid 4 Louiar bVa b dlrOert r aand Meijco V Spw My Io hyp i 8 Ml 8 Knn Bs v 4pot pruf aand I York Ontaaloii Weat aand dito l enn t bio oblig 6 Oreffte t nllf la byp in oüiï ü at Paul Minn k Manit obl 7 t n Pao Ilnofdl jn obltft 1 dit dito l iiio Col Ie hyp O 8 ANi DA aii 8autll ert v aand Vun J Hall tNa lob d o O Amatord Oinnibiia Mij aand j Rotterd TramuogMaat aand j Nku ytad Am tefdfim and 3 Stad Ro tord iiu aan 8 j B L0IE fiad Antwerpen 18 S i Steil llruiiel 1888 lloNG Tbma ReKuilr leanllM h 4 OoaTKNa Btaatal eoing IRRO 5 K K Oo l U Cr 18SU 3 IrAHjl Htad Majirld 3 HAS 36 Nil Ver Boa llvp Spdil oijrl APVERTEWTIEN Te Koop of te Huur aangeboden ufi mMmam Htnaude aan de WESTHAVEN Wyk B N U7 Te bevragen Lange Tiemleweff Vtf Het huis bevat beneden 3 KameremetSuite Keuken Kelder en Binnenplaats boven 3 Kamers en Zoldjr verder alles netjes en doel ofltig ingericht alsmede van Oas on Waterieidinij voorzien Tevens bovöo en beonien Privaat roet Waterleiding I AN DAHTS E CASSITO Turl nmrkt 171 uouda iS iilLIlïi f Dn 10 tot S u r Main Z0HDA08 en WOKN8DA08 T or middag