Goudsche Courant, woensdag 27 oktober 1897

l o 7418 Woensdag ST October J897 dOstjB Jaargang De Centrale Liberale Riesvereeniging in hel Hoofdkiesdistricl GOUDA Kiezers I I II II L jtJ4 i atüuijiLij a i Jli ii m mimm mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Boveniyenoemdè Vereeniging bevecll voor de llerslémmiiitr voor een Lid de Provinciale Ktaton op VlUJÜ Ikl 29 ÜCTOBEIt a s len zeerste aan van den Heer De üiiguve dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uitzonderingvan Zon en Föestdagfen De prijs per drie maanden is 1 3i6 iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regelt a 50 Centen iedere regal meer 10 Centen Uroote letters worden berekend Haar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Mr J T C VIRÜLY Burgemeester der Gemeenten Haastrecht welke bij de eerste stemming reeds 1839 stemmen Kieêvereeniging BurgerpliclUt te Gouda J M NOOTHOVEN ViS GOOB VtoratUr D BUUTEB Stcretari H J NEDEKHOBST PenningnmUer H KNUTTEL Dr A VAN IJSENDUK C M D JONG Kitmrtmiging Schoonhoven en Omttrekente Schoonhoven C H VA SCHEBPENZEEL VoonUler Mr J K VAS WEEL Secretarie B VAN CALCAB PetmingmeeHer N KOOIMAN E 0 A J CUBI8TAN C L VINCK llooldprU er MW OeO Mrk Mej J I AUTA rerloMkuMdlge Lange Tiendeweg D 39 Aanbesteding I aSGEMTËN Tan het BByTEDELtNOKNHtlIS alhier inllen op DINSDAG 2 NOVEM I U B a I des afondu 7 uur in het Lokaal 1 Tan het Gesticht aanbeêtedeu t I Be LEV KRING der benoodigde LEV EN S MI DDELEN en STEENK LEN voor het jaar 18 8 De Voorwaarden Tan aanbesteding iig en I Tan 27 October af voor gegadigden ter lesing I in het Geaticht I Namens Regenten 1 F HEKMAN Ps Secntariê 1 DUKQBAAF EN HOOGHEEMBAD N VAN RIJNLAND brengen ter kennis van 1 Ingelanden I 1 dat de begrooting Toor het dienstjaar 1 1808 gedurende veertien dagen van 25 Octo I b r tot en met 8 November aanttaande op eiken werkdag van des raorgena 10 tot des namiddags 4 nrej op de Secretarie van het Hoogheemraadschap voor oen ieder ter inïage zal liggen n aldaar verkrygbaar is tegen beuling van 25 cents voor elk exemplaar 21 dat de Ingelanden hunne bezwaren tegen deze begrooting binnen iicht dagen nadat die ter visie heelt gelegen en dus vóór 17 November aanstaande aan de Vereenigde Vergadering moeten inzenden S dat de Vereenigde Vergadering op Donderdag 36 November 1897 des namiddags ten 3 ure in eone openbare zitting zal o ergaan tot behandeling van de bovenbedoelde begtooting Oykgraal en Hoogheemrade van Bjjnland BQBEBT DE VRIES Dykgraaf H P BEBDBNIS VAN BEliLBKOM Secretaris Ltiitn 18 October 1897 RSjnland s Eun Aergëld IngeUadta worden herinnerd dat op P October IB07 ia Terschenea de laatste termijn van H nland a Uundergeld orer 1897 en derhalve verzocht om het nog veraehuldigde $ poédig te voldoen VERSTER VAN WULVEKUORST Rentmeester van Rijnland IN UBÏ Sranbixmigengesticht te Delft wordt gevraaga BENE KEUKENMEID op een loon van iüO tot 200 per jaar met verval vrye Bovenkleeding en Be vraBsching Adrei in persoon bg de Uuisuieeaterea Ielectroiotohisciie tamiual iiandjës I Wltri tü UEDEfOHEKKD BI li t nbrulk daarvan teschledt liet landen krHgeu der Kinderen 7 IvnRlt UE nmm PIJN 10 000 Giildeu I wordt betaald aan hem die bewgzen kan I dat de bp mu ter inzage liggende getuigI achrifteu der nitstekende resultaten van de EleclroHMlomolte TaH ilialst i ii jt s I niet echt rAjn BMu MmUiteopdennaam I van dm Fabrikant UOBEUT HOLI K Wi I Wordt franco toegezonden alleen na I ontvangtt vau poatzegel ad 9i $ cent door llOBKKtUüLT i XUniegüu I n alerverkooperê gevraagd Kliniek en Polikliniek OaSTKTHIK en voor Hpreeknren dagelgks van 12 a u Uratis Spreekuren Maandag Wotjudag en Vrijiag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ir A BVL GtMahttr Dintmr Menliieilehet De prUzeii zp door den ÜUat iteKaraudeerd üitnoodigingf tot deelneming in de Kansen van de door den Slaat Hamburg gowaarborgde groote Ueldlottjrg waarin zeker 11 llllioen 349 325 Mark getvonnen moeten ivordeti Do prjjseu van deze voel voordeel biedende leldlotery dio volgens hot plun sipobu 118 Q00 loten bovat z u dü volgende Do hoogtte prljg i eventueel SOO OOtl Vlark PromI van 300 000 M 1 prp i 200 000 M ü 100 000 M i 76 001 M ü 70 000 M a 6 000 M a 60 000 M a 66 000 M a 60 0 iiM n 40 000 M i 30 000 M 80 000 M l S6 prijzen i 10 000 M SOprgzana 6000 M 1 prïj i prijzen l ppija Iprij 1 prij prijs prijzen 1 prga prij pryzoQ lOBprijzvnii aOOOM 208pt n k 2 100 M 818 prijzen i 1000 M 1618prij on il WO M 40 prijzen f 300 M 140 ptijton a 200 U 86964 p üzona 166 M 9 9nr k 134 104 100 986lpröz ü7 6 l M totaal 69 180 prijzen worden diee in eenige maanden in 7 klaa 1 aou uitgeloot I Do lloufilprljs in do Ie kUsao bedra i 1 Mark 60 000 t j tt in do o kl tot 65 000 M in do So tot 60 000 M iu do 4e to 1 66 000 M iu de 6e tot 70 000 M in de Fe I tot 76 000 M in de 70 toi 200 080 M ei mot Ie preoiio van 300 000 M event to I OO OOü Mark I Voor de eerste pr jstrekkiiig lie officieel i 1 E vastgesteld kost I oen geheet origineel lot sleohta Gnid 3 SQ 1 een half origineel tot slechts tinld 1 75 1 een kwart originoet lut steohts juld O 80 De in oggo den loor de volgende klussen zoo wel ala d iijst der prijaon worden aangogevet i in hoLoRioee e trekk ngsp an voorzien van I e I Wnpcu Vdu den Slait welk p an ik op lan I vrage gratis verzend lodiTO deelnemer iti de 1oter ontvangt on gevraagd onmiddellijk na de plaats gehad bob liendü trokking da officieele Irekkingslyst Do uitbeteliAg on verzoUtiing véh de prijzen geschiedt door mg direct n phompt aan de winuera ou onder do strengste gdheimhmidiag I B IP ledere bestelling kauuiwn eenvoudig 1 wr postwiasol opgeven Müu wonde zioh due met de aanvraag om I toeeeuding vnn loten voov de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelgk of I uiterlijk tot mOVKimBBR t k I met Yarlrouweu tol Hainuet llcclsscher senr I Bankier en Wisselkantoor iu HAMBURG I Duitsohland en VIM op zich vereenig de f Hacutrechtaefie Kieevereeniging te Uaaetrecht C J M KBOON VoorziiUr fl VA ZANEN MULLEB Secretarie J BBOüWEB DS KONING Penningmeeeter D BENEMAN B E BOEK J LEEUWENHOEK W DOfiTEROM R J VA DIJK J BBEEDUK Kiesvereeniging i Burgerplicht e te Woerden i A P LEVENKAMP Koorai er Mr F W TEE 8PILL Secretarie M S NIEKEBK Penningmeeeter A KNIJFF Hzn te Rietveld C MUNLIKFF te Barwouts caarder i Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Eera pra dxtig n et ingrericixt BEERENHlilS mei TLia staande aan den KATTENSÏNGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden IJ Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven i Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkaniers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en atihter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerichtnaar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D ao Het groote aantal zenuwkwalen vau zent f hoofdpijn ar tot de votrafKaande keiit lieDenTan apoplexie tt erfleiib oerta t9 trotuerw nog ateedB allo raiddelen dooi de medlidie weteosctaap aaDKewend Kerst aan den aleawan tUd komt d eiT toe dat Eij door het f ebrulk maken van den oonvondlKitep weg namelijk langs d hnld w pfaynloloKiflClie ontdekking Kedaan beeft dis na houderde proefnemingen thana over de geheels wenld verbreid iBi en terwijl zij In weteoBchappeliJke kringen dn hoogste bBlangHtelling wekt teveas e n weldaad blijkt te zijn voor de atn Eenu kwalen lijdende mensüliheid Dene geneeswijse ti ultgAVonden door den gewezen orfi der van Qezondheit l i Komau v ciBsmann te Vilshofen n bernat op d 1 on dervinding opgedaan In eene 60 Jarigö praktijk l oor wansehlnff v het hooM eeHmnal ver flas w rdcu d rt gcaehlkte aioffen do r le hnld onmiddellijk aan h t ztanw I S Btel uiede edeeld Uet deze geneeswijze werden weiketljksotaittereadereialtateuvarklH en zij laaakte zooveel opgang dat va een door dan uitvinder geaehroveB erkj OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hare voarksmlno en genezing binnen korten d reeda de yiè dmk verschenen ia üit boekje bevat niet alleen Tor bat fr tt pnblleh vaataanbare verklaringen omtrent lj et wezen dor nieuwere therapie en de daannede zelfa iu wan lge gevallen verkregen nltweiking maar ook vindt men daarin wetenschappelijke verliRudeUngeu iiltde niedlache Waden die aan deza gencpswijze gewijd zUa loomedeaftohrlft van tal van getuificliilften van hooggeplaatsto Kei aaitknudigen ouder welke P KénlArt med rir profeaier aan ia potyhlinTeh U l Brl i rue Rougemont 10 sTelngreber med dr praktlietrend gBnaoiheer aan hat kraakilnnlgen gestloht deCharanton Sanlttltirath Dr Cohn e Stettin Oroiimann med dr arrond arti leJoMlKDeaj Dr P Fareitlar genssiheer llreoleur van htt hoipitaal te Agon Qehelmralh Dr BshBrlni katlesl fluteafala Bad Emi Dartss med dr gansashaer dlrtiouwr der galvano therapeutische Inrlohtlng voer laauwthdflra t Parlji rus St Honori 334 Coniul ven Aichenbaoh med dr te Corhi Dr Busbaoh arrend arti da Zirkniti Obar labiurit iBohl med dr ts Waenin Dr C Bongavel te La FarHtrs eurs ld van dan Conatll Cantrat d hygièea It de Santé In Frankrijk en yelo andeien Aan allen wier xenuwKeHtci meer or minder HMaS 4aaii rMiii iovaa Ma d KenitwBehllsheld lijden waarvan dakenteekeaeu zijn thronltohi hatHplln mlgralAa iDhata hoofdpltn blaidandrang arsota pMfckelbaarhallJ aelaagdhetd tlafielooiheld llohaantlikt osriat en enbehagalljka loaitand verder alle zieken die door beroeite gatroffan weiden nno lijden aan de gevolgen aaarraai tfloalB verlanmlngea oHvermDgsn tot tpriken iware tongval moelelljli ilikkin altjfktld dsrgawriehHn mat aertdurende aljn p1aalial ka iwakte vanwakklng van oaheugen enz en zij die reedi onder ganeeakluiAiE behandeling geweest zijn maar door de bekanda middelen ala onthondingaaa M koudwaterkunr wrijven etpdfriaeeren atoomlool of zeabadeiTleen genezing of leniging hunner xvui garondenhebben en tén ilotte aij die vreea eveelen vosr beroerte en uütoa reden habben wegana fllkksrlnasn en donker worden vosr de oogen r vaa krlibBflng In an kit alapen van handen aa voeten aan al daze drto oktecotita van MttBta wnjaer ail ook aan Jonge mcl ea lijdende aan bltakiuoht en hraehtalo ahsl ook an gazonda lalfs aan longa aarianaa dia vee met hst hoofd werkan en geestelijke reactie willen voerkovea wordt dringend aangeradao zich het boven vermelde werkje aan te schaffen lietwelk op aanvrage toetalooa en non verlonden wordt door AmNtprditm dear I RDAW Co HeiUgeweg 4il Hotterdam V E vitu NANTRM KOLfF Apothektr Korte Hoofsteeg 1 Vtreelit LCIBIIV PORTOW Ondegrai lit bij do flaardbrng F ML Up dn longstfl hygtPiiuisJi mRdiomale tentoonstelliug Ib de l r WelMBnnn sche SaMaolwijie door da SïedUche JuiU met da Kllveven Vodftllle behroond wiJie i verlchijnaelen uta iloli aanhoudend angallg vetiaa vardoevlng la kat kHN h afdil a it duliitigliald fltkksrlnfan en donker worden voor de oogen drukkends al n ondar hit voarhaM aalilag la da aeran kat vee en XLI Jaargang van DE BAZAR D nj tSB RONEN I ieder a tektt miearte p iileii m dektoutek teawe i 6 190 I M 1 76 lo Uilg e o iaor gekl pUteo mei 8 Q ip tr en 3 groote g ko pte patr r 11 J i Ir do lo uitg mei JaarooboreQ 8 golleario plMeo f 85 l l g kl pU lliii l P So büheU no lg ko p lt ll i 8 een g Ue rd Ir ie Wn4 rk a oon j g Jj pTjE wi roriwiTöö ioiT PEFNIIIEB ifhmilTÖSALÖÏ Den Kiezers wordt herinnard dat a 8 VRIJDAG Tan 8 tot 6 uur de eterabus is geopend TOor de herstemming voor een lid van de Prov Staten Ieder vrijzinnig Kiezer richte bet zoo in dat hij van de gelegenheid om zijn burgerplicht te vervullen gebruik kan maken Onze candidaat is Mr J T C VmULY die bij de eerste stemming verreweg de meeste stemmen op zich vereenigde BINNENLAND GOUDA 26 October 1897 Men Bcbrljft uit Boskoop aan de N R Ct f Wat reeds dikwgU Toorkwam gebaarde gisterochtend weer Ëen diep geladen dchip MD zoogeDaamde tKeatenaarc bleef RJatermorgeo 9 oar in de brug over de Gouwe vastzitten en tevergeefs poogden eenige toombooteo btit vaartuig er door te balen zoodat bet niet te voorzien ii wanneer het schip er door zal zyn AHe vaartoigen die loeicben Amakerdam Rotterdam etc de Gonwe bevaren kunnen oiet doorgaan en boopeo aan beide kanten der brug op Paflsagiera die met de booten naarLetdpo Gouda eo taascbeni elegen plaalaen verroerd worden zien zicb iu hun reis telenrgesteld eo kannen da epoorweg tatioDB niet op tyd bereiken goederen die met booten verzondeo wordeUf komen met op tgd aan om verder verzonden te worden met de booten naar Engeland Amerika enz de gemeenRcbap over de brug tosscben de beide zielen der gf meeote ia verbroken eo dat in dezen drukken t d an hfli jaar dat dagelyks duizeodun planten van deo eenen naar den anderen kant over de brug gebracht moeten worden Geen wunder dat men mort en luide klaagt Had men gehoopt dat uu de Gtouwe door de provincie beheerd wordt de toestand zou rerbetereo die hoop blykt ydel te we ea Ofichoon Ged Staten met den ellendigen toe tand bekend zgo hoort men niets vau maatregelen om aan den onboudbaren toeetaud een einde te maken Nu eens is bet de sterke Btroom die zoo f terk kan wesen dat sleepboottn de schepen niet door de brujt kunnsn balon dan weer i bet in de brug te ondiep of U li t Bfhip tp Inn n dat het Of k al öe FEUiLLETOiX LANGS EIGEN WEG 16 Ik kan het niel meor uithouden Cilc zichtte Agathe toen ze eenige minu en teler te bed l g Ze maken luo gek lv Wees r iet zoo wanhopig Latou we mofRen kalm nadenken en plaauen tot verandering makon t Helpt niet meer t Is te laat Te laat F Ja ik Eie het duidelijk Ik begrip nu ook mijn fout Ik hflb don strijd niet aangedurfd ik heb me door de speldeprikken vof Sophie en Jeannct laten wondee ik heb me ni t gelinrd en inptnate rnn nuMdig m n wit door to drjyron heb ik d i handen gevouwen en het hoofd gebogen Ik heb geklaagd IQ plaats van te wtrkon ik heb gesuft en niet gehandeld handeldDat niets doen dat verdeelen van verk onder drio monsohen wat Uowclgks genoeg vooreen il dat eeuwigdurend hetzelfde die aanhoudende org ri en verveling hebben mg vermoord ïk h d bekortte ASD steun en aanmoediging en miste de kracht om datgene van het Itven af te dwingen wat mg tevreden zou hebben gemaakt Ik had behoefte aan een werkkring aan een doel en ze Iiaddeu er ïïtij een moeten geven toen ik geen moed had hein te veroreren In plaats van me op te heffen hebben zg m j neergedrukt een loodzware hand heeft altijd op mijn ziel gelegen Al irat mg interesseerde ffat ik wensohte wat mgc geestdrift opwekte werd oniin beard is d t men een zjiv eljgel itiof t afbrfken om het schip er door te kryueu chz ouz maar zooats gezegd is vau verbetering hoort men niet Tol Zondag waren er te Voorburg tien gevallen vau typhus Door b t gemeentebestuur worden He pogingen id bet w6rk Held om de ziekte te hetpugelen Bjj de melkboeren eo in de baizeo waar de zisHa beersc fc werden monsters voo melk en a het water genomen welke scbeiknndig worden onderzocht Sterfgevallen kwamen nog niet voor Een onder de oouteipe viaduct te Amsterdam zittende boereubedrieger i8 eergiatereotpiddag terwijl by beiig ai met hot bekende feD twee drie klaverf naa68p lletjf door do po litie die gewaarschuwd was ingerekend Twee kampradeo die met hem wart n kozfn de vluc it Daar dichtbij op Da lUytrrkadt bad de politie het te kwaad met t enige kwarj svin dera Eon agent had hon lu Hun bediyf gestoord en toen hfj lien achtervolgde oamo zg een drfi Qnde boudioK aan ze zouden bum met een dolk ovprhoop steken U hji hen nog langer votgd v Toen de agent als eeoig antwoord zgn sabet trok zette bt t beele troppje het op ren lo pen Ter zake van diefs al iu Qreeniging met ge eldplej ing is tegen Frünkel die eene jafironw in d n Baag bestal nn hanr bedwflmd te hebben gistareo door h t O M by de r cbt bsnk aldaar nrgen j inr geëiscbt Achter ern vrachtwagen van Gorinchem op Herwljaen was eeu wagentje ba aden met een l tafzerk ge panoen daarop had onne vrou plaats gevat Te Vuren gokooiftn verloor zg liet evenwirht vi l tusscbeo de heide wagonH 6 1 werd mpdcgea eurd Haa roepen baatte niet wanl dfl foerman mennde dat de Vorensche hem najoowdo zooals velen aldaar gewoon ityn vreera ViogPU te doon Alzoo werd devronw t lfetpda njedegesleept Niet lóórdit r ij deerljjk Pprwond wss werd de voerman baren b nardfln toestand gewaar Men scbryit van Tessel Onze boerenstand bpgiiit rarer en meer in te zi o welke belingrgke winsten de hoon der teelt hy zorgvuldige behandeling en verzorging der kippen afwi rpt De duizfnde i kipeïereo divroeger van Tesspi verzonden werden zyn aangegroeid niet tot ti ii maar lot bonderdduizenddn Binnenkort is r eii aanzienlgke promotie tt wachten hij d nTiMpmmn in dienst vnn dwiuuhcid en p dantcrie genoemd Dat eouwigo huishoudou is de homo met con handwrrkjo voor hot raam iet paradijs Zo hobbfn mo suf lam half idioot i omaakt Agathe haalde diop adem on vervolgde mot eeu zachte stom nMane dii hier nog zoo noodig is sterft en ik een onding ion nutteloos muubel blyf leven üij kon nog niet gemist warden en mgn waardeloos beslaan rekt z ch lot in het oneindige Met tranen in haar oogen stond ile by hel bed en liefkoosde en zoende Agathe alsof M een kind was Kn nu ik oon laatste poging waag om me te redden wi4 tnama mo drie maanden op de beslissing laten wHchton Drie maanden I Hen eenwighfid Maar ik wil met neen ik wil niel Ik zal aan Dolf schrijren en ik weet zeker dat hg liever mij ziel komen dan Sophie of Jeannet flSehrijf hem dan morgen maar h nu slapen Agathe sohuddo ontkennend met h t hoofd en barstte in een luiden iaoh uit Ik ben i en keer in mijn leren dapper geweest dat zou ja niet geboren hè en toch is hot zoo Mnma en wg allen waren tPgen het huwelijk van Dolf Waarom P Ja dat weet ik tot heden nog niet zeker maar ik geloof dat ma Marie reol to Sink rond Ze was niet afhankelijk en onderdanig genoeg en kwam er rond roor uit dat zg haar huishouding anders zou inrichten daa mama de hare en dat was heiligschennis Marie was een vrooliike aardige meid een echte spotvogel die met alles laefate maar altijd gereed om te helpen wie hulp noodig had Zo bad een mooie stern maar midden in mama s geliefkoosde koraal gezangen begon za aan een opera air e eo lachte dan soo ondengeod I s Rgki belastingen omstreeks 70 commiswD der 2t 3e tjx 4 kiaase zullon bavordard wordM Te WiDichoten is de walerdoikerscharenslg per i ena dronkenscbap in arreftt gebracht Had hu te Xoidbreek met het lichten eener machine ia een faalf our tijdi f 27 50 Tordiend eeo nvt later was er van verteerd aansterken drank 24 De beer J O van de Vyvor onderwijzer ta sGrav ktge heeft in eene vergadering vtn de afdfitriog Delft van den Bond van Nederlandsohe Onderwijzers eene lering gebonden over het onderwerp De onder wyzer en de Bnmoristische Pers ïlieria zette de spreker uitenn hce tot ergernis van dsn onderwjj ef in bladen van allerlei richting maar vooral in de bumorifltifche door beeld en schrift de onderwgaer en zyn stand belachqiyk worden gpaakt wat hoofdzakeiyk wordt geweten aan te lage snlarleering waardoor de ouderwgzer maatschappetgk achterstaat bg velpo die iu ontwikkeling en etndie zyoe minderen zyn De spreker wekte aan het slot zgner rede de onderwgzers op om door hnn optreden ook boiten de school dia waardeering en acbtiag viQ hflBne mednburgprs af te dwingen waarop zy k aobtens bon ambt recht hebben Men herinnert zicb h e de vorige woek twi vroowen den beer Leo Mflutheim iu ke KoningHraat ts Haarlem op situkscho wyze optichteen voor een hndrag van f 22 aan conpoua manufacturen Nader vernemen wy dat het tweeial toen met hetzelfde uccei is opgetreden by den beer Funke in de Anegsng Na eeo en ander te hebbeu bezichtigd en uitgfzoofa werd verzocht dat te doen bezorgen eveneens aan het perceel Kraisw g 23 een huis dnt by onderzoek onbawoood bUek te zyn Nadat de dames waren vertrokken bemerkte m o dat verdwenenen waren een lap safTet en een lap suhra ter waarde van ongeveer f 25 M ja is het dievegt en paar nug niet op het spoor O vratig of de prins van Sagan ontvoerd ia door zyn vrouw boudt dezer dagen de groot wereld te Parys druk bezig Ër zyn twee lezingan van het geval Ia den loop der vorige week las m n in den Gii Blasc u a dat de prim diegeruimen tyd ziek is geweest verlof bad bekomen om uit ts gaan Hy bad daarvan gebrnik gemaakt om zich iti gpzeischap van een pleegcuiter te begtven oaar de woning van cya vroow pfn doc itrr van baron He wrps rn t beloofde zoo lief büterschap dat Aa rrode wpsr horstold werd o was wat ring in bsar oordoel maar ze mee de wat ze zoide on kon ifoon onrecht cion onder woedend op te stuiven Oolf on Eii hielden idrilasl veet van elkaar en mama zag dtiidelgk dat zo de beorschappg ovi T haar koo ano nndoro handen moest afslaan Talloozo onaangenaamheden rolgdpn en liet emde wm dat mama een rerbreking ran hel engagement eisRhto en zijn huwelgk met een moiije dat ze lelf had uitgezocht Dolf bedankte natuurlijk Een jaar heoft die itrgd geduurd in het begin b ereo wij als gofd gedresseerde soldaaljes hg onEO aanvoerster maar topn ilt alles heter begreep en zelf onder de onrerbiddolgle hoerschzucht ran ma 00 veel te Igdcn had liep ik naar hul ryundohjkfl kamp over en dat wordt me nooit rergnron Aa waren heel gelukkig met elkaar maar linantieel ging bet hun niet te bost Ik vind h t iots rrceielijks dat de omBtandig hrilon Marie hebben gedwongen baar oadate zoontje bij ons te geven Was dat nu niet dapper van mo Agatbe lachte en lehreido tefteltlk O mtjs hoofd mga hoofd klaagdo ze Nu spreek je geen woord mt er Ai gaat rmlig hggan hour Je hebt bepaald een zware koorts en ik lal nu de baas eens over je scelen Met de moeste zorg werd bet hoofdkussen gesch met de cologne gospreukfrld het licht getemperd in 6ea woord si die kleine zorgen dit van een har telgke toegenegen he id getuigden Clle schoof ba r slos bjj het bed en knikte glimlachead telkens als de Btcke de oogon opaïoeg Vil fZ oa me het pleisier Agathe en leg dat aaai wie h j aeilert jaren oiet meer samenwoonde en daar U by gebletan And re bladen daarentegen beweren dat de prins dio hersteld kou t i naar hek jjebaam maar nog niet velkomen bel er van geasi bui ten zyn weten en zonder zyn roorkeonia door een ayner zoons is ovorgebracht naar de woning van zyn echtgsooote en daar wordt gebonden Het dapkfceald dat do prins is ontfoord schijnt gaopperd te zya door ayo ftimitia dio in onmin leeft met de prinses D oudste soott vftD den prins graaf Hélie de Périgonl heaft zieb aan bnn zyds geschaard Blykans ea briof van hem aan don Figaro tal hy don familieraad byMoroepen en reo aanklacht indienen by den procorear der Bepubliek Dat b looft een belangwekkend proces te zollttn worden Tengevolge van aanhoodende etorlregepa zgo verschillende Itatiaansche riviereoi Toornamitlyk da Satioello da Fordeoo en de Trento over een groote uitgestrektheid buiten haar oevers getreden Genoemde rivierei hebben de vlakte tot aan de haven van Ascoli onder water gezel despoorw verbinding A coli San Benetto Guilia Nuovn is daardoor verbroken T llooze buizen lyo ingestort De tcbade dis allerwegen aangericht werd is groot To Aooona had men bysonder veel last van da oierKtroomiog Veiicheideoe bewoners zyn dakloos geworden daar ze geooodaaakt werden de met oodergnug bedreigde hïfiz n in altergl te verlaten Graaf Raimond Ricotti werd tt Ancona door de overstrooming meegesleerd n verdronk Te Cocolia in da provincie ftavenoa zyn drie huizen plotseling ingestort lerwgl verscheidene andere dit voorbeeld dreigden te volgen Per soonlyke ougelukkeu kwamea niet voor doo1i de bevolking verkeert oor een deel in deo grootsten nood Richard Kissinger beambte io oen tinfabriek in NewCastle PenaayUaoii is door de directie der iabriek outolagoo wyl hij omhelsd had of liever had trachten te omhelzen een jonge Engelscbe ingelgki op het kantoor der fabriek werkzaam ICisainger was lid van de Vejeeoig ing der werklieden to de tlnmijoeu Do leden dezer vereenifiing tonden op de laa st geboudeo vergadering dat het stellen van een kns geen i uldoeod motief was om iemand te ontilaan Zy verlangden dus dat Kisfiagor weer in zyn ambt werd b r tald Da directeuren hebban Tgoweigerd om aan dit verzoek te foldoeo on de werklieden hebben bet werk gestaakt De directeuren zeggen niet of de mooie Engetsebe geweigerd beeft om icb te laten kotsen work Hpor Noen Cile t tk fach goen nist roor ik mijn proeven rfln bekwaamheid heb sfgflorord Je handnit aJ heol dwaa on als je zon roort gaat hen jf ziek voor dat de hripf ran je broer konl Ik wit met ongosclitkl verklaard worden IV Dat zal met mnar ren zieko lusler is zeker onbruikbaar als huisbondster 0 Cile vO Agathol wDwingelsnd r l at beo ik Oeef me dus rnuw mgn tin Oob help u me toch rurrolgde Cile zich tot merrouw wendend die jni l binnen kwam Ik beweor dat Agathe zich mei al die ororhaaiting nog ziek zal maken irJe hebt bepaald gelgk lilc maar t is mrt haar altijd botten of stilstaan Ik Imh rr mg al zoo vaak verdrietig orer gemaakt Gisteren heoft ze weerde koorts gehad ze ontkende het wel maar ik zag hst tooh Och m mij mankeert niets MevroMw we zgn twee lege v6a dus hobbea wij bel recht in handen W uemea haar eenvoudig het naaiwerk af en mag ze dan oog evon mee naar boven liachend zag mevrouw beide meisjes na en dacht V o Dolf Kan woduwcaar net drie kiaderen ea OsD 9 u jong mooi uk meisje t Was een ge waagde v r t erst liii aar Oile die haar kring bail verlaten om iu l j ii kïnB te aanvaarden zon Dvor alle bezimao hoawiltAPen zoodra ze een man liefbad i ïran 0 ev hcHHMlfipen zoodra ze een man M 41