Goudsche Courant, woensdag 27 oktober 1897

Directe SpoorwcnverMBdlngen met GOUDA Wlnterdlenst 1897 98 AansevaogcD 1 October W van Greenwich eOUDi KOTTVIDAH lUl 11 18 11 15 1 84 8 4 S 67 4 6 4 65 6 18 6 5L 1t 7 81 7 S6 8 S0 8 61 9 56 10 04 10 8 l 18 11 18 1I SI 8 0 f 8 08 11 8 11 8 4 r 5 09 a 8 0 11 4 11 41 o 5 H 1 11 5111 8 11 66 1 63 4 1 5 10 5 S5 6 40 10 8 7 60 8 6 KOTTIRDA M O O 1 D A 9 58 10 19 11 S5 11 80 1S I7 1 44 1 60 3 4 i 4 10 4 41 6 10 5 88 17 I 10 01 4 67 84 W4 10 48 f 1 6 5 04 i 41 10 18 10 41 11 64 il 08 11 47 1 14 8 0 4 01 4 89 5 10 5 40 5 65 8 47 7 46 t lO t ll 9 ia 9 54 10 11 11 11 f t r SO g ss a 47 lo is iMp ii si 16 6 81 J 5 1 40 M f I 47 SS 7 10 7 4i l lt 100 OODDA DEK HAAO Ooiid ZeraihuiuiMMrkipeUg ZoatermMr Z gwurd Voorburg HAgi B 7 0 8 0 15 i 10 14 11 15 U l U S l 7 S 45 4 49 5 15 6 54 U 7 S4 7 ni 7 4IS 4l 11 40 U7 6I 61 11 61 V 1 07 t OS I 1 05 t t t dl 1 11 Ot 9 48 E4 10 4411 41 ll 4 1 10 05 4 16 5 15 5 56 It 4 8 04 I D EN H A AG eOUDA 51 8 38 8 8410 10 8 ll ie 04 10 18 18 10 11 I 10 88 14 9 H 10 88 U 8 U 44 Ol DAUTIÏCHT a l 6 10 1 14 7 68 8 11 9 07 10 1910 67 11 00 11 68 1 10 Ollaw 8 86 11 14 1 S7 WMHln8 48 8 10 11 11 1 46 OilMkt 01 7 4 8 18 1 0 t S 10 6111 46 11 81 1 18 8 08 U T X I C H T O O D D A 88 7 45 8 411 1010 15 10 88 11 88 1 8 08 8 56 4 48 6 85 5 7 6 0 01 10 01 lO M 8 58 8 0 10 88 11 56 4 18 7 18 l Oud w t r 7 07 8 14 10 4 4 14 Boud 7 1 8 7 9 88 1 6 10 5 11 10 11 11 l Sl 8 40 4 87 5 10 8 07 7 M 4 lO M H IO AI1ST DA1I 00DA AmrtwdmCSt 7 05 1 10 LOS 10 41 1 58 8 45 4 41 1 7 46 6 OotdA 7 11 11 11 1W 47 8 4 7 4 1 4 HJO 8 17 4 8 06 a 65 8 t 10 17 10 86 7 10 10 84 8 84 1 14 7 18 8 48 10 41 8 80 8 08 4 7 81 8 61 11 1 11 1 S o U D A A MSTltDAII 10 87 11 10 4 11 i 8 10 7 81 1 18 10 17 1M8 U IJl 1 11 I l a 11 41 Da SfttadoD rtD BfcaTftDgtr en bark tio 1066 toD tertrok deo 13b JaU 1896 uit Naiuaitle in Nieaw Zoid Wales met een la din kolen na r Honaloeloe Het cbip wan omitreeke 20 jvit oad maar nog teer atefig en allei ging goed t t deu 7d Aog toen hei op een rif itoolte bg Sta buck eilaod een Tsn de midden Polynesiiche Sporaden De tlerko n Teraoderlgken itrooming bad bet schip op bet rif geworpen nachts ofschoon er oiikgL gehodden werd Manr plotteliog reea het rif nit de doisternie op de Saladon liep zeven knonpsn ea voor dat er iets aan te doen wwt bevond het tcbip EÏch midden in de branding Alle pogingen om bet schip af te brengen faaldeo en weldra zag man dat er rier Toet water in bet rnim stond Het icbip liep spoedig toI water terwyl hei in de branding lag zoo ferhaalt de twevde atoarman aan een medewerker van de Dailj Cbroniclei die de man bg zgo aankomst in Engeland interviewde en er bleef niets an ders orer dan de bootun alt te zetteO Kapitein Jeger nam bet befel over di eerste boot op sieh waarin 7 man plaats namen de eerste stnorman ging met de 7 acdereD in de tweede boot Zg hadden geen tyd om andere kleereb mee ta nemen wel konden z wat moodToorraad tn twee vaatjes water b ieeDbrt Dgf a De proTiiie beitond nit blikjes zalm en sardynpn twee of drie blikjes oisenvleesch en een klei vaatje beschoit £ en kompai en eeo kanrt werden meegenomen maar ongelokkigprw if vergat man in de haast den sextant Het zon tot niets gediend hebben op Btarbiek een goanorota die vijftien foet hoven de zee nitstak en geen lerende ziel hnrbergde ie landen De zeilen weideu dat gehpschen en m D richte zich naar het nabariget grootere eiland lialden De boot waarin de kapTteiti en ds tweede stnnrman zich befonden was de hHUt en y nam de tweede boot op sleeptoow Mst den mondroorrasd ging men natnarlgl titersfc tninig te werk ieder man kre slecbtf aan tardgn om er xgo maal mee te doen eb tweemaal daagr soutitends en ssvi n i m sas nor vier fietlepels watpr oit bei vaatje Maar men kneg Malden niet in bet gezicht Toen werd koers geiet naar Kerstmia fitaod Nadat de booten elf digeo gevaren baddeo sloeg da tweede boot om de eerste etuurmnn verdween in de golven ds overige teven werden in de grooie boot opgenomen Gelukkig koude meesto blikjes nog nit de kleine boot gered worden Msarde boot zelf was zc6 b scbadtffd dat men haar moeit laten wegdr vflu Drie en twintlg dagen had men zoo rondgezwalkt Toen was bet laatste beetje voedsel opgebruikt In de open overladon hooi leden de maoneo vreete yk van de hilte de huid tho hei gelaat an da armen schilferde geheel af hoo lippen waren xwart o o ezwotlen door gebrak aan en voldoende hoeveelheid water De kaoitein die een hartkwaal bad werd rustig ziek ook de zestigjarige timmerman Van Kerhtmis eiland geen spoor men hoopte nu maar een van de Samoa of Fidzji eiUuden te bereiken mnar bet gemis vau een KexiaDt was oorzaak dat men op goed gelak af dreef De meunen doeden hun best er den moed io in houden maar bet lokte niet te best De kap tein stierf Wie volgt vroeg men elkaar af toea het Igk overboord gezet werd er was uo niets roeer te eten alleen ving mea nog twee of drie vliegende visioheo die in de boot oeevkwamen Hei ware echter ma r kleiotjes De mannen werden boe langer hoe zwakker se konden uiefc meer slaan toch vlojjen eiken ochtend als het licht werd de blikken opnieaw den gezichieindar langs of er geen schip in de verte opdoemde 8 85 I 4 t CS S tl os n a ii St 1 MoOTlnokt 7 M ffinntkark Ml OiinU 1M Mlardui 7 7 11 If lllcn OlnUii lottmUa 0 U Hlnwwknk lloordHdit tnit t is 4 4t 4 St t 04 j n S 17 wik 4 17 Ml M e t ia UT 10 80 Zss dagen duurde die driti in de open boot onder den evenaar sonder voedsel mot mets dan een paar tepels water voor ieder Toen riep iemand Is dat geen land daar Het wits een klein eiland in de verte de witte tgn vaa den braodiog was doideiyk te bespeuren AU hei onbewoond wk en nieti opluverde zoo men dasr sterven als wanneer men in de boot bleef en de boot sou zek r onbroikbaar worden als ce door do brandiog esann wa Toefa beelooi men bet te wagen Een iware golf wierp de boot op bet strand en in ieeo hoop vielen de oilgeputie menschen er nÜ Ze koodea zich baast niet meer bewegen Twei inboorlingen die een pasr woorden Ëogel ch spraken verzorgde hen echter en zg hooi dï dat zg op Sophiae it and eei van de Ëih eeilanden niet ver van Fedzgl aaognkomen warev Zoorer bad deze stroom ben ierng gedreven naar Aoitralië toe Op bet eiland woonden twen iaboorliDgeti met vroowen tien personen in tgeb i i Ze hadden f en hooteo hut betrokken die er gezet was door d n gnftoohandelaar ftaq wien het eiland behoorde Siikela bananen en kokospalmen groeiden er en er waren duiven maar het voedsel was toch schaars De duiven moeit men vangen door s nacbte In de hoornen ie klonteren en met de band te grgpen 4 ze op de takken zaten te slapen De scbipbreakelingen tracb ien viicb ie vangen met bengela maai daar ba fden zg oietreel succes mae Zij bezaten oataorlgjE geen andere kleereo dao di waarmede zg de Keladdn vcElnten hadden 4ia waren geheel versleten Daar zg aiet w ten boe laoft zg op hei eiland zonden doorbr ogeo legi e zg een kleine aaoplantiog aan van baheaeo De inboortingen badden bun verteld dst de volgerfd niaand pn Kip verwachten oisarveracbtfideiii madludüu vcrli puu uurerieen zeiIsèUp lange het eiland k raro htet siKasa 0 de vlaggen vaDdescbipbre ikeliageR vrerden ehieV niet opgnmerkt Zg hadden op het eilandeenkleine boot gevonden daar door iemandachtergelaten Op zekefpn dag zagen zg leostoomboot Hun leinea v etdetn niet opgemerkt toen bracVtea zg de boot in zee en zg slaagden in aar dooV de branding been in duricbtlog fan het btoomscbip te sioffo Maarop het fcbip zag qaen hen niet en taleargasteld keerd an zg tertOg Eerst tien nftanden na hun aaokómsl op Sophiaeiland woeden di schi breukelingeu door een stoomboot opgenomen het w iB de Clyde een doktei naar eeo aodereiland ging Ta Snva op Fidzji wedden zg aan at ges t vandaar gingen zg naar Sidney en thans zgn ze weer op wegsnaar ban vaderli od Binnott eenv psar difj n zoUen sg Noorwegputer igzieo be egeni ven politie Machietse beeft Zaïerd aga ond te Scheven ogen op heeterdaad eeo berurhien ijsbreker betrapt Su vHlleereode op den Gevers Da eootw eg kenmerkte hg daar io een oobeweond maar g imeubelde villa eeö man beeig voorwerpen in de zak te vertj rgeo de poiiUe man bleef in de nab gheid en toen i e man bet huis verliet achtervolgde b beu Iet heerschap koos echter toen bj dit bemerkte bet b npad en winrp ooderweg d n zak mtft voorwerpen weg Hg is htpr echter aangf hiêaden au gisteren oaar bet huis van bewaring jTvfergeiritichi De Hf ogehoÉdene werd io 1881 wegeusdiefatftl ioX 12 jaren gevangenisstraf veroordeelden eenige weken geleden vferd hg wederom f evonoist tot 4 maanden gtvAn enisstraf die bgnog moest ondergaan t Moet gebleken zgo dat de aangehoudene Zaterdag óok treeft ingebroken io een oif rwoonde vtUa aav den Sheveningacben weg Ëen tienjaVig Kftaapje moes een opstel maken over de baby Hei ldtterkoadig pro dnet dat door khm geleverd werd laten wg bier volgen De baby s zgo de kleinste metiacheo die er beetaan Wg hebbeti er altgd ééa en wanneer die begint te Idopen komt er eeo andere en dan is dat de bab Ia onze sifHit zgn zeer veel baby s In elk huis één ea zoodra 9e zon spbgnt komen se allen op straat en dan kan men eerat sien boeveel er zgn lu veel l ioder wagens zitten er twe het eer e mst bot inzicht naar den oenen het edere met het gezicht naar den aodercfu kant dat noemt men tweelingen zji gelgken zoo op elkaar dat als meo deu et oen z et men meent d men den aodertn ziel De baby ign zeer lief en go aU cq sla o Wanneer men hen eieuwel wascbi of beo dea nachts wakker maakt schreeuwen zo eu men moet dan tart hen op eo neer gaan en hen schadden tn dan daarbg ook zingSDé Watineer men ban editer niet oitèchreenwen lant schreeuwen se nog vael harder Ifcler is eensvan zgn leven eeo baby geweest Gft otvader ook maar toen zag hg er niet 00 oit ale no jaartjes had hg toen reeds maar geen witten haard dat zegt mama wam die heeft hem toen 1 gekend De baby s hebben eeo landen en niets andars io don mond dan een duim Mea weet nog niet met zekerheid te zeggen waar de b by s vandaan komen De eeoe zegt dat de ooievaar aa breogt en een ander dat ze nit de koot konten Toeu in de vorigi week bg de loting vnor de militie te Geldrop reeds een aaota ioteliogen een bmnmer hadden getrokken bleek dat eeo der aangegeveoen die in den loop dezes jaars gestorven ia oog op de Igst voorkwam De lotiog werd dadelgk gesteakft eane nieuwe zal na over 14 degen plaats hebben Dit kom nu door dÜ eo tan door dut abiMS nog ai vsak voor Ons dunkt dat er een iDdere regeling voor behoorde te worden f emaakt die dat overlaten ontweek Want al is zalk eeo tweede kans saogenasm voor wie er eerat invielen de teleorstelliog voor ben die de eerste maa vrglootten maar bg de tsreede trekking een laag nammer krg eD gebeifl builen hun schold is groot en niet ie rechtvaardigen Vragen en Korte Mededeelingen Eeo eeuvondige m goedkoope manier otiu afdrukken van bladeree enz te maken Ër bestaan al heel wat meibodes cm natnurgetroowe eu tevens franie afbeeldingen van bladeren te makeu Heel gemakkelijk en heel fioedkoop is t spatten dal boveudien gre de zelfs artistieke resultaten oplovert Een bezwaar is dat de ner en van de gesp tia bladeren er later uit de baud bggeteekend moeten worden Wilde men ook de nerven afgedrukt hebben den kan man fiewoontgk ztjn Soevlucbt tut gewoon photografiach papier en gebruike dan t blad ats cliebé De uitkoj st is dan een tot tD kleine byzoBderhedeo natuurgetrouwe afbeelding maar duur ia t prorédé zeker Een pakje ceUóïdio papier 9 X Ü kost 75 et 25 vflU lieo daarbg komt dan nog t kleurflxeerblad en men ksn nog slechts kleine of zeer middelmatige blüreu afdrnkken Wilde men b v afbeeldingen op die maaier vervaardigen van onïe iulaud che varens dan zon men aardig diep io rgne portemonnaie moeten grgpen t Is Jaarora zeker voor velen wel aardig oip een methode ie leeren kennen die ichitte rende reBul aten oplevert terwgl een ufdrnk van bgv 40 X 0 cM dus een héél groote toch nog maar eeu paar centen koat Ik bedoel de z g blauwdruk of t mafe o vno afdrukken op blauwzuur gzerpipier Dit papier kao men by een haadetaar in pbotografieartikelen koopeo maar beter is t t zelf te maken gSedkooper natimriyk ook omdat men dan papisr Vjin verscbilleud furtuaat prepareereo kan terwgl de velletjes in e n pakje dat me in de winkel koopt van ééa welfde groote zyn Vooreerst dieot men dus te wuten boe t papier geprepareerd wordt Men pnnt eeo groot vel papier glad papier ia t beste op een plank zoo dat t goed vl k zit l Heeft veM voor een groot vel te prepnreeren omdat meu daaruit natuurlgk ieder gewenscht kleiner formaat ktn sogden Dit papipt wordt nu savonds bij laro Iicl t bestreken met een oplossiug die als volgt bereid word Qp I 50 cM waker 8 gr rood bloedloogzoot Opi II 50 cM water 10 gr citroeozuaryzeroxyd ammoniak Beide oplossingen moeten to t dooker l UlrMllt Woordw waard worden Voor t gebruik megg tcsa gelijke fêleo I en U en strglA dit meogid over tpspipr Het komt er opaan vooral loo elgk mogelyk te fetrgken waot streeperiff papier IS n et bruikbaar Zeer gelyk krijgt men het ala men een sponsje gebroikt Men drenkt dit met t mengsel en besirgki t papier er mee Dm wriogt men zgn spons oit en bostrgkt het papier met de nu bgna drooRe pons üo gaai men door tol t papi r ea fraaie gelgke gele kleur heeft aai eeom n Men hangt t nu te droegen ook bg lamplieht of in t donker en bewaart ook verder lyn papier droiog en in k donker Met de bovengenoemde hoeveelheid vloeislof Kan men verscheidene Q M papier prepareeren en de kosten yn dan 8 gr rood bloedioogzonl 5 et 10 gr citroenzuurgierosyd ammoniak 6 llè ct Als meii goed n zuinig ioaroeert komt op + 2 Cl per □ meter De genoemde rhemicaliön krggt men bijv voor 65 centi de lOi gTam Tot t maken au afdrukken op t aldus ge prepireerde papier hoeft men noodig 1 na tuorlgk het aftedrultken blad 2 een stak blauwzuargzer papier op de geweoschte oia it RO ïneden 3 fton stuk vensterglas van bijv 24 X 30 cM 4 eeo drukplaok 5 een G tal klemnlïu Ik geef met opzot eeo grooto maat op voor de rnit en do drukplaak die eveneens 24 X 30 zgu moet omdat meo dftarmee ook k einera formaten drukken kan Da Irukplnnk kan men natnurlyk weer koopen bg een photografie artikele handflaar am oeu een lang woord te gebrniken maar t fe ook heel gemakkelgk er zelf een te maken Men eerat een vel st vig bordpapier 24 X30 pM en flogdt dit middendoor zóó dat nieu 2 ihelft n 24 y 15 krijtft Men legt nn diehelften met de lanf ste zgden tegen wknar enplakt er dao van achteren een reep boekbroderslinn n tegen die als scharnier dienst doet iüen bft f do ya klemmen kost 18of 20ceot V Men rage z g chaduw rye kj mmen van Ijzerdraad Wil men ntr eeu afdruk maken dap legt taen zgu drukplank met de rCigzgde op tafel daarop een vel blouw uar gzerpapïer met de gevoelige gple kaat naar b v o en goed in t middeo van do drukplank daarop oei te druK ken blad in d gewen ebte liffging eu rart do nerven oj da Kevoelige kart van t papier en eiodelgk de ruit Aan de boekrn en aan de twee zijden plaatst men ago kteramen zó S das h t niet ter cbuiveu kan Het heele piikket wordt nn met do rui naar boven lu de zun of in helder d icht gelegd Om te kijken of de afdruk klaar is mankt men eeu paar klemmen tos 7Óó dat meu de eene helft van de drukplauk om kan kleppen De andere kieramen Inat raon stil itten opdat noch papier nocli blad vejBchuift Mjn moet iets doukerder afdrnkken dan menzynafbeeU ding wonacht want bg het nn volgende uitspoelen loopt de kleur een weinig terug Wanneer meu nl bet blad met al zyu ner en enz op pen donkerbUuwe achtergrond aiet afgedrukt maakt men t heele pakket los ea spoelt de afdruk in schoon water uit Oit spoelwater wüïdt een of tweo keer ververscht lu llaatiDte spoelwater d rfet men 2 a 3 drnppels zoutzuur Daarna droogt men de atdruk en plakt baar op of kao haar ook zoo bewaren Hei proces is heel eenvoudig ea ereischt heel weinig handigheid Alleen de door der belichtinfi d w z de tyd die er coodig is voor t beeld klaar is moet meu door eenige oefening leeren kennen De tyd haugt af vao t afiedrukken 70orwecp n 1 of dit meer of minder doorschijoeod is en van t weer Hoe meer licht hoegoawer de boel klaar ia In den beginne kgke men dus dikwyls hoever de afdruk gevorderd is 10 11 10 18 f J0 5 8 48 l lO 10 18 lOiil 10 54 11 80 8 1 87 10 09 47 7 S 10 01 8 10 10 P7 10 19 Ziezoo ik hoop dat ik niets vergeten heb en ik boop ook dat velen dwe maaier pro iKoreo sollen t li goraat de moeite trurd eo heel goedkoop liet boTonaltBode is iMgedrukt oit De leTeode D toort W Yeratuia fan kan 8t li gmet gODitig gevolg toegepast worden tot het oia ken Tan afdrukjei van photographiache negalieieo De amateors bier ter stede zollen waarnéhgolyk niet nalaten btermede proeven te oenK n Blaowzanr gzerpapier wordt ook gebruikt Ier Terraardigiog van aidrokken ran boowkundige teekeeingen De tee ening moet dan vooraf op duo papier nagetrokken worden fen einde het zoulicbt er doorheen te tateo werken Het papier wordt geheel gereed gele erd donr gebrf Cauta Hoofdvteeg Rotterdam Konuen de amateurfotografen albier zich niet aaoiloiten tot eene vereecigiug KEN AMiTEÜR Rttitentandscli Overzicht lu de üoatenryksche Kamer verklaarde de minister president baron Banffy doelende op de gebeurtenissen in Oosteuryk dat de regeering volstrekt niet vooruemens is van de verwikkelingen in Cis Leithanië gebruikte maken in het belang van flongarye üe HongaiirBche lïegeering wenacht Ooatenr k niet de banden tosschen beide ryken te zien verzwakken banden die gegrondvest ziju op de Pargraatieke Sanctie welke onwrikbaar blyft De gemeenschappelyke aaugelegenhedeu van beide landen moeten by weiten geregeld worden Voor het geval dat Oostenryk de oplossing van de grout wettêSyke quaestie onmogelyk zou maken zat de regeering haar plicht doen en de uoodige maatregelen nemen opdat Uongaryo in i taat zal z n de gemeenschappel ke aangelegenheden met Oostenrijk op een onafhanketyke wQze te regelen De vrede tusscheu Griekenland zal uo weldra gesloten worden De vertegenw9ordiger van de twee m gendbedeo vergaderen nu lederen dag 18 artikelen vormen het tiactaat dkt de Turkacbe gevolmachtigden aanbieden deze berusten op de acnt artikelen van het voorloopig tractaat dat de gezanten metTewBk Pacha gealoten hebben Van de 18 artikelen zijn er reeds zeven aangenomen We zullen de bepalingen tot uitvoering van artdne van het voorloopig tractaat moeilgkbeden opleveren maar daarop beboeft het sluiten van den vrede niet af te stoiteo Want deze bepalingen kunnen later worden vsstgei teld Zy betrefien du rechtsmacht der cousols De l urken willeu de£e gewyzii d vooral vermiDderd zien De Grieken daarentegen erkennen niet dat de zoogenaamde capitslati ën tot misbruiken annleidiag gaven Turkye verlangt dat Griekenland xoMAf vaipt het nrtikel zal aannemeo zooals bet outworpeo is en er op zal vertrouweo dat de Porie dan wel een auuuemelyke rege i zal maken Eeo tweede moeilykhtid levert bet aitikel op waarin de vergoeding vastgisteld wordt die Griekenland zat bebben te betalen wegens schade d bor zyu troepen toegebracht aau de eigendommen van particoliereo De Turken vrajïen diarvoor tien milhoen Dfvt de Griokschs iro pen voor tien millioen cliade souden hebben aangericht op TurkacU gebied klinkt wel wat vreemd Op deze punten zullen de gezanten der groote mogendhedeo misschien wel als arbiters gehoord worden En toch gelooft mea dat de vrede nog deta week zal worden gesloten In ebo hoofdartikel naar aanleiding van de interpellatie betreffende de doarte van het brood Zaterdag io de Kamer door GéranltRichard gebonden zegt de iTempsc het natunrlyk te achten dat de menigte deo staat voor dat verscbyusel aaosprakelyk stelt tin de duurte vao het luéod heeft de protectionistische ataat zgn sKect stellig ooioocbeubaar deel c De verbalen omtrent apeculstiën die de graanpryzen ver oogen zyn echter sterk overdreven Métine beeft hierop terecht gewezen De oogst ichiei la korte zeide de premier niet alleen io Fronkr k raaaf in heel Boropaij en al was er geen enkele specalaot io de wereld dan zon toch de prys van bet koren gestegen zyn door de machl der noodzakelijkheid eo door de wet van vraag eo aanbod dïe het zoo wilde Stellige beacboldigingen tegen speculanten had de minister niet vernomen f eene die hij ooderzoeht had bleek volkoman ongegrond te iMaar gaat de Tempfle voort al heeft de tpecnlatie geen eel n de daurie van het brood men kan niet bettelfde zeggen van het invoerrecht van 7 frapken n tgdeo van overvloedige oogsten werkt hei donsMr eht i echti gedeeltelflk en zon het zelfa in liet geheel niet kannen werkeo In i dea van ontoereikende oogUen echter komt het geheel en al bovenop den prys ter open markt Jlet kan lelfi oorzaak zyo dat de prgien stagen boven de som van den marktprys en het recht dan laten lich de dooane bezwaren eerst recht gevoelen en kan bg gebreke van de vorgeftiakkelgkiog welke de vrge rnilhaodsl zba var echaffeo enn premie ontstaan fo 1894 1895 en 1890 heeft Frankryk prachtige Oi sten ebail bei FranRcba graao heeft toen sichself couciirreotie aangedaan en de prijzen zgu zeer t lerk edaitld De bimetaltitten verbeeldden zich de ooiuak van deze daling in de depreciatie van het iilver te ontdekken men had haar evengoed io verband knanen brengen mei de wisselingen der zonnevlekken Er wai eenvoodif ruime oogst Nu volgt in 1897 eeo een ellendige oogst niet slechts ten onzent maar ook io verschillende vreemde landen Toen gebeurde wat gebeuren lanest Hei geld mocht al goedkooper worden de graanpryzen stegen zeer sauzienlyk en het douauorechi kwam dadelgk voor het beste bedrag boteeop de regelmatige rgzing van het graan Méiine zpgt de Temp8 heeft dit ook wel gevoeld Maar by sloeg er zich door op de volfseode wg7 e Al gg nu raaatret elen ie en tegeo deu landbouw gaat nemen d w z de graanrechten afschaffeuy welk vertrouwen wilt gg dan dat de landbouw hebben zal in de wetten die gg msakt Men moei niet bg bet minit alarm overgkl netton gaan afschaffen fn il het echtej zeker dat de graanprgzen oamiddellgk znuden dalen ah men aau bet f wetten afschafft nc ging Wanneer de wet den graanprijs als deze lang is met 0 7 centime vermeerdert gelgk thaca het geval ia zon men zich mogen bekladen wat dun te zei geo als alleen omdat het grtan Rcbaarsch is de prg en stijgen en uietteiiüu de kunKtmalige vfrhoof ing blijft bestaan Op oatour yke wyze zgn dko reeds hooga g aanpryz n bereikt en niettemin bondt men de rechten in stand Volgens de leer van Méline dij by het gehoodeu debat als een oeiler m zgp schelp ia blyveo zitten zou meu dos d hoop op vermindering v u de graanr icbteo voor altyd moetea opgeven Grant en Viger betuigden efs breve prolectiooiaten luide bun instemming met deze opvatting Kerst enoemde bevat alleen aU hutpmiddeltje de oprichting van coöperatieve bakliergen aan Tot een eigealnken itrgd tusschen vrybandelaara en proctionisten is hei Zaterdag niet gekomen Men beboeft dus niet aan te nemen dat de eerstgenoemdeu tot da Inatatgeonemden staan in de treurige verhondtug van 9S tot 3G0 bet aantal stemmen tegen en voor de motie waiirby de verklaringen van de regeering werden goedgekeurd Veel Argbandelaars zgn gelijk de tTempsv wartue vrienden van het oiioiaierie Méline en de drai g om bet kabinet uiet in den ateek te laten na een interpelUtie door socialiateu Qpgezel heeft dus andermaal tengevolRe gehad dat hei protectioniime eindigde met de overwinnintt te beha en De Spaaaacbe Hegeering beeft naar men weet baar antwoord op de Nota van den Amerikaanschen gezant Woodfort nog niet afgegeven mnar de te Madrid ver chgnende laden weten er toch den inbond van mee to deelen Eursi teiden zg enkel dat bet beleefd maar teveus krachtig n waardig was thans voegen zy erbg dat Spanje s onvervreamdbare flOuvereimteitsreohten oadrnkkelgk worden gehandhaafd en dus bet recht der Ver Stst om zich met de uitvoering dierenvereiniteit te bemoeien beslist wordt ontkend terwjjt tevens in verband met den jongsteo beimet jken toevoer van wapenen oti ammunitie wordt aangekondigd dat aU de Ver Stat de vrjibnitera xpeditien vao hun grondgebied naar Cuba niet weten te beletteo de Spaansrbe Hegeering het recht van onderzoek zal toepassen op alle schepen die ter cubaansche kust zollen ankereo Volgens den Qorrespondent van de FrankfZtg te New York zal Sligasta in zgo antwoord herhalen dal Bpeoje io het vertrek van vrybuiiers uit de Amerikaanscbe havens een schending van hel volkenrecht ziet Hei Senaaisuepartement te Washington moet daartegenover reedx hebben verklaard dat in dit geval de Ver Stat niets anders kunnen antwoorden dan dat hei afbreken der diploma tieke betrekkingen tosschen beide Ryken caen quo waar8cbgbli k j Ook omtrent de inttrncties door de Sj aan sobe Begeeriog aan den ni nwen gonvernenropperbevel hebber Blanco naar Coba meegegeven is reed helr een en ander bekend geworden Daarin wordt den Maarschatk nl de raad ge geven om het lot zgner troepen te verbeteren evenals dat der colooioien die zichzelf en hnn eigeodommen noeten verdedigen ingeval van nood met behulp der troepen De Regeeriog draagt hem op voor de geheele vfgziging van bet steUel op Cuba de medewerking van alle partgen in te roepen de inrichting van den oieowen stand van zaken moet wofden toevertrouwd aan hen die medehielpen aan de verdediging der lechten vao Spanje De Begeering zal niet langer ven Madrid uit de ambtenaren benoemen en zal van heo een ernstige administratieve moraliteit vordereq Wat do pers betreft geeit de Regeeriog maarschalk Blannce deo raad energiek op te treden zooder witlekeor De DnitHche bladen honden zich bezig met de verplaatsing van baron Von Mawïhall vau bet departement van baitenlandicbe zaken oaar bet gezantscbapabotel te Konstantioopel De Vo98 Ztg die zich een tesfeostanditer van baron Von Maracball noemt wat ds politiek in bet algemeen tangut verdeiJigi zgo optreden in sake de haadelitractaten die bg met zaakkenoi scherpzinnigheid eo moed verdedigd heeft Maar Von Manchatl beeft vele Ifi senitandera en de iw e processen Leckert Lüttow en Von Taasch bebben zgo povitie niet versterkt Merkwaardig ii dat Von Marschall onder cgn vganden er een heeft die na tangsamerhand wel ign gevoeleoa van vgandschap in bei alg meea aan den kapstok kan hangen Bismrck kao bet hou diif hem zgn opgevolgd oog altijd oiet vargeven dat sg op zgo stoel hebben gezeten Dat Vod Marscball an oi t geheel van ho4i politiek terrein verdwgot of niet boofiateiis het ministerie van Justitie neemt ia den Hamburger Nachrlrhtenc een doorn io het oOg In vengnl re befvoordinften poflrat bei blad de eerste daad van Von Maracball bei tractaat over Zaaiibar hot oogeInkkigste atnk van dien aard dat sedert deu vrede van ïitsitt noor de Doitsohe regeeriog il geaaakt Ook va zyu optreden te KonstantiDopel atelt het üismirck acHe orgaan zieh Diet veel voor liever bad het dit ga zani chap in hot intrigenuest aan den Gooden Hoorn in handen gezien van een tot diplomaat ofigeleid man van ervaring Do tFrankf Ztg merkt op dat de opvolgen vao Bismafck dia gebruikt en op een eigen aardige manier ontalagen zijn baron Vou Marschall heeft eyn overplaatsing in de oi uraol nlezea ata zg rost willen hebben maar moeten zwygen en zich io de eenzaamheid terugtrekken zoonts Cup rivi d ed WI1JTÈI ST0PFE1 voor Heoven KIcediiifi A van OS Az Md Tailleur Kleiweu E 73 7 o GOUDA Veleyhnan Xo Hl Bears van Amsterdam Vrkrs S l 8 7 9 i lOS 87 86V 11 83 8V 87 6 I 4 68 77 a iftj f i 31 1001 9t 15 811 489 1001 48 I 10 0 198 laei i 67 9 l 134 I 100 j 80 Sl a UI 108 801 881 100 58 143 100 I5V 77 108 108 100 1 0 18 18 looi 108 14 IS 10 f U i 100 o i V V 194 iO i 7 10 10 lotv u 181 il lil lolkra 8 Vi 8 l SB 81 63 2 1 ÜUTüBKllEUltUND Cert Nod W S 8 liut ilti litu üilito Jilo I1m 3 Hosoia Oil d uill 1181 88 i Italii IiiscUrij in 1B6Ï 81 5 OosTZSB O il in pip Frl8 8 ilil in il er 1868 5 PoaTVOiL Oijl m t ooujwn 3 illln tiokrt 3 Bl a Rlbunii Ohl lliunenl 1884 4 dito i rarii 1880 4 fditubiiltjlha 1889 4 dito bj Hop 1839 1 0 4 dito in Kouil Iii n 1883 II Aitn ililo ilita 1884 i Spanji Porp I É i liuU 1881 4 lYaKKIJ üopr t o iT öeu 1890 4 iro loeiii iK sotie 1 lioc lu BÏF flüriü C liuio Ara lUp v uW I8D2 5 Manco O il Uuit Sfli 18B0 6 Vemszvrla 0 p1 4 OliliOp 1881 AvBTBaOAH Oiih hteii 18911 i EoTTHanAM SLiKMren 1894 3 Nrd N Afr lUliilelBV AKii l Arendih Tab Mij Cettifi teD Deli Maftliohiit pij l t Ara llvpoih oVb pin Uir 4 Cult My lior VorBleul aaiiil i Gr Hypnlhoükh iiancllir 8 Hederlaü lBt ho iianlc aaiul Ned lluii lelmaatsob dito N W k Vic Ilyp h paiidlir 5 aai llypothookb p indbr 8 l tr Hyp llieokb ililo 3Vi OoBTiNtt 1 0 l llMiK bttiik aiinii Bl SL Ilyfvtheiekbank paadb 4 i AHkKlKA pAlUt bvpOtb p ITI lb 6 101 Mbx L II I r Lei oort flÜIU Holl IJ Spoor Vlij aanl ifty tol Kipl r St Spw aan l Nel Iml t poorwe in aaiid Ned Zuul Afr Spni aiiil 8 dito duo dito liilll dito 6 lTALiF JDOor l l887 89 A Eobl SZuid ltal pwiinj A H obl 8 POLRN Waracbau V eeiion aaiid 4 Rcsulir Kuu Ï pw Mij nbl 4 llaitiarhn dito aand Fastowa iito aand 5 Iwang Pumbr lilo aau EKnrak h Az ow ip kap obl 4 dito dito oblig 4 I i V 7 i V io Ahrkika feat PAc l p Mü o l 6 j Obic k ottli W pr O aand d to dito W n 8t P l obl 7 Denieri Rio Gr Spm ert r a lllinoia Central obl in f oud 4 l onisr 8i aibiill 0ort r ftaDd Meiioo S Spw Mij 1 hyp i 8 Mua Kanaal 4p t pr f aand K Tork Onlaaiok We t aand dito l eDD Oiio oblig Oregon Calif 1 hyp in gooil 5 St Paol Mina k Maait obl 7 Uo Pac oofdiüo oblig I dito dito Unn Col 1 hyp O 5 ANADi Cao 8o lb en f aaod Ta C Uallw liNa U h d o O Amaterd Omoibna Mij aand Botlaid Tram eg Maata aand 1 Ked l tad Amiterdam aand 8 Stad Holterdani aan S j BlLOiR Iad Antwerpen I8 i IVi Stad Hruaael 1888 HoKO Theia tUgullr GesellKB ♦ OoBTENa Staatal ening 1880 3 K K loit B Cr 1880 8 itkSlt Stad Madrid i IH NlD Var fiaa H p BpjbU earl BargerlUke Stand GEBOREN 23 Ocl CKrialin EÜMbelh oodera P K ao Kracea en 1 A E nn Leeuweo tl Anna Miria oodara B Kalmeiier eo H T nn den Eng OVERLEDEN 23 Oct M J Krögaoi 3 m 24 r N Revo 6 j W C Onwal huia touw tan M Tin Dillen 55 j W J tan den Eug trad S Piinaenberg bi j 25 J an der Veer 4 j m f R E C Ij A Iv I B De Zijde is verbrand zeggen de Damea aU de batraSende kleedingatnkken zeer dikwyia slechta na Hof 3 maal gedragen te zyn achenren enx in da runweu k ijgen of ala VVattom uit elkander gaan dat in echter geen toevaltig verbranden der ruwe xijde maar 2 j wordt met opxet ora de ijde dikker en goedkooper te laten ilr tOn n met Hnen plwuphortimr orerladen diade nerf van de ruwe zydetlr ad opvreet men neemt inik verven ehnrgeeren hoe meer de lijde gechargeerd moet worden l oe ma ijk Hnhaden ijj moet hebben om dit git leAt innig op Ie kunnen zuigen De gaverNeagde het edele apinael heeft dua de doodakiemen reeds in aich eer sy op den weefatoel komt De daaruit vervaardigde mmgenaamé zVJdeatoEfen moftifn na kortgebroik al tondel cbouren al naardat de ayde meer ot tuinder uechargeerd ii Do duro aijde incl maakloon ia totaal waairdelooa Monitera van mijn Mhte tijde par omgaande 13e atofFen worden porten tolvrij verzonden G lieoncb rg s Zijile fabriekefl K en K HoU xiinicD ADVCRTENTIEN Üetrouwd HENUl P VAN WIJNGAARDEN I a WILHELMINA B 8CH0KKENKAMP Qouda lUui SCHAlKk 2Ö October 1807 RoninkUfke UaoMnale Fabriek DE HONIOBLOBM v n 11 ï van Schaik Co geveatigd ta eOravenhage Heppterttraat M en S a aabg de Ragenteaaelaan van Z U den KONINO van BELOIE Indien giJhoe tll gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenUorat Honig Extract FLACONS van 40 OU 70 Cti en I verkrggbiukr bg Firma WOLFF Co Weathaven f 0S Itada K H VAN MILD Veental U 120 to a oud k BUUMAN MoordniM i C RATELAND Volloop B T WIJK OudemiTT M KOLKMAN Waddmintm Gevestigd alhier ciovwE c tir de nieuwbeiioeniileCollectenrder Stutsloierij WJaLvANDISSBL Het Kantoor nol op werkdagen geopend n an 9 19 en t é k