Goudsche Courant, donderdag 28 oktober 1897

De Centrale Liberale Riesvereeniging in hel Hoofdkiesdistricl GOLDA Kiesers So T413 Donderdag 38 October 1807 36ste JaargADg mmmi mmmi Nieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Bovenffenoemde Vereenijjinjf beveelt voor de Herstemming voot ede Provinciale Stalen op VKlJÜAfi 29 OCiOltElt a s ten i Heer V r J T C VIRÜLir een Lid te aan van den De uitgave dwer Courant geschiedt d a g e 1 ij k g met uitüondering van Zon en Feestdagen De prqs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Atwnderlijke Kommen VUF CENTEN ADVERTBNTIEN worden geplaatst vma 1 5 rege i a50 Genten iedere regel meer 10 Centen l root letters worden berekend naar pfaMttsmimte Inzending van Adverte üeil tot 1 uur des mM Burgemeester der Gemeenten Haastrecht en yiint vvelke bij de eerste stemming reeds 1839 stemmen op zicb vereenig de Kamremiging tBurgerplMtt Ho pr ilMidebeJ j ÏÏ j Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen Tan de door d a BUut Umbarg gvwurb rgde oot Ueldlolerij waarin ttkvr 11 Ntilloen 340 325 Mark g woiin n mafltM worden ïh prHuo TiD dflse veel Toordeel biddeado Oeidlouri die volgent bet pUa eltvbU 118 000 loten baret lyD Aa volgetide n boog t priji ie eTentiwal SOO DOO Uark Premie res 300 000 M SA prqun k 1 000 M Ipr ït i 81 0 000 M l l dprquQ SOOOM ttlOO M JOOO M 1000 M OOM SOOM taoNj ISMJ iilOo gO IM 10 prtJ nH 7t 00 lH iOtprqioD i 70 000 M SlSprgmi 5 00011 ItUprijrm k 0 000 U 40 priJHii j tMOOUj UUpriiuni pra g i 50 000 M S aiI pniuo il Iprji M 00aM t pr i 114 104 lOp I pr i i SO aOO M iS51pr ji 71 45 11 M It4 0 10 000 M l toUal 59 110 prüua 1 vordan d n ia emige rauoden In 7 kluun uili aloot Da Hoofdprü in da la lilana iMdruKt Mark 50 000 ii gl in da la ki tol 55 000 M in da 8a tol 0 000 M in da 4a lot 06 000 U in da 5a tot 70 000 M in da a tot 75 000 M in da 7a toi 100 000 M an mal da prainia fan 300 000 M aTont tot tM OOO Mark Voor da aarita pr jitrakkln dia offioiaal ia Taatf aatald krnt aan galiaal originaai lot ilaohta Ould 3 60 aan liair ori naal lot tiacku Ould l IS aan kwart ori lnaal lot aleolit Guld 0 90 Da mlaggaldan voor de rolgande klaasen zoo wal ala da l at dar prijua vordaa nangegeTaü in hatoffi flaa a trakkingaplan Tooniao van liat Wapaa ran dan Staat walk plan ik op an vraga gialii oriand ladara deelnamar in de lotary onlTaupt oO gevraagd onmiddaligk na de plaali gehad hebbanda trekking da olBeiaela trekkingilgit Da aitbetaling on verzanding van da prijiien Kaaohiedt door mu direct an prompt aan da winnara eii ondar Je atrangite gehaimhoudiag M tadaru Iwitellmg kan mon aeovoudig I W par poitwiHal opgaven Man waoda aicb dai met de aanvraag om toaianding van bloten voor da poadig plaa habbendo trekking oo poadig mogel k ol uitarltjk to 4 i0WBimBBR 0 k nat vartrouwan lot Samuel Hecksebersenr Bankier an Wliaolkanloor in HAMSUBG Dnitaobland TISSOT 6l Co Bordeaux Botterdam t 1 40 pet litar a aaneselda berauda neich Tkn G n 2i litar Toonien vu het ttteat van Dr P II van Hamel Roo Proeffleaoh f 1 30 Verkrijgbur b J H ROODE OO OOA Te Koop of te Huur aangcbo ai EKN HËEKGKHÜIS 8Uud urn de WESTHAVEN WÜK B N 147 Te betrragen Lanae Tiendeweg D X9 Het hnia T t beneden 3 Ktmers met Suite Keoken elder en Binnenpisata boven 3 Kamera eii Zold jr verder allea netjea en doelmatig ingenoht alamade van Gaa en Watereidinj vooniea Tevena boven en beneden Privaat met Waterleiding Stsde ke Gasfabriek te GOH A De pri k van het gaa ia O cent per M ea voor Kooktoeatellen of Motoren 4 i ot Onder lekere voorwaarden warden peioealen gratia aan de hoofdbuia verbonden met 15 eter fröe leiding achtej den gaameter oor 3 en 5 hcbtgaametera bedraagt de banr 10 eest per maand Bewonera van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen Wekelgka afrekenen en van de fabriek lampan kooktoeatellen ent tegen betaling van eenige centen per week in knor bekomen Mej J i AU TA Fertodcmiilffe Lange Tiendeweg D 39 J M 800THOVBN ta GOOR VoorziUfr U KUUTÈft StmIarU H J NEDEUHOEST PmnrngmteiUr H KNUTTEL Dr A ilm IJSBNDUK O M D JONO KtenertenigiKi SehcKmhoem en Onulntm t Schoonliovtn C H TIN SCHKBPENZEEL Koofaittar Mr J K tas WBBL Steretarit R Tii GALCAR nnin ea r N ifOOlMAN E C A J CBRiaTAN C L VHIOK l HIUlJJIi Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden BerL praclxtigr xxet ian grericixt HEERËNHUIS met TUIN staande aan den KATÏENSIN EL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamera met Serre Keuken en ikrachtiffe Kelder BoveB 3 Kamers njet achter een geroot Baleon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule witi marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerichtnaar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIKNDKWEG D 2 Het groote aantal zenuwkwalen ü go d W nta AlugatTuing wak t ToAa meaaotihald Oa ganeanrUM Is ottf Ton u Wefumiuu t Vtlihofan n banutop do oa derrlBdlng opgaduua tai om MMwiga mkttjk n r WMMhliiB t h h t Üi M MMMMa SMtel aoold U t dOM gaaaooirUM werdon warkolljk lohlttaraado rooalütwi v iPrtooMpUn f tot do vo rafnand kMUekeunnTU apvplula h tMttb rU t 6 trottMW ledé UM mlddolsn doot ds mediiahe weténBchKp uncewaad lent au d n nlflQirtB tUd kont m dftt ig door bet ebrulk m knn vu dan MBTondlintttD waf ii ltik U ti dê huid MM oslaDbe antdakklng gadun tmft dia w hondarde pröStnamlllEan ttiuu over de gsbMlawat dlB n Urwljl slf Gi vatanfiehtppaUjke krlngaa da hoMsta balugataUlng wakl tavaA mb d blijkt ta iU voar da uu lasowllirU U ii nd menAhald Oai gane fW jM U ottf Ton dan door dan gawaian OUolar m Qaidadba Dr Komui WefHroun t Vtlihofan n banut op d OVËR ZENUWLIJDEN en BEROERTE btnnn kcrira MM neiM da ai9 ink ▼ r u li Dtt boekje bevftt niet llem TOr bftt grMta piib lik rïïïïïbMt erkUrlBie omtrent bet ien der nieuwere tbenpto en de d de leltl In nnboplie p Uen Terkrerwi nUwerbinl menr ook vindt men denrin weteneobnpMlUke budellnnn nJtde Uekel i il dla t deie eneee rlJ e ie ldlUn loomede hebrlR e 1 1 vnï VtSlnokrinen v n boone luute reneeekn dip onder welkeT iutn mU dr rene e de eeVueM te Perim ree Keeme l II tW er ed dr ra eeernd ï W ïr ct i rrr x wrsrrrr jur r r Ukwtt Jaohl r II Wmmm DTC oaHvol tl La Farrlèr Eur ll l vh riM Cast Ctntral il hygltai t II taal 1 Frankrilk a vele andaran Aan altpn wier wsaolAt MMr r winder aftMcodaftn la mt wMhtlcliold lUdoN waarvan dekentoëkeaeD aljn ehrifBiBofcaheoMftJ lirataaUohela keof bïbnndellni lewe J door dS b kïS M3ael nln entbondln ea u konlwnurknni enliven elioCrlerrree etaonilooi ol nibederVeu fenellnt ol lenl ln bmnnor kwul ronilen bebVen en ten elolte IJ die vrree rxl aTwwr k ra r i enJutlee t le hebben weiene bMnwlen Ie eeUeXeel e M i erdeeyle 1 bet beaM toeWI et diduNlield MterlHee ee de ker werdae veer de eeiee able da 11 aadar al VMrtaeX e Wa Ie da e v H haadH e veetVe v n e ve ee un 1 d drf ebtaffóvHB na ravwlUHera ala ook Mui l n a nelalaa Hldaeda aae Wtakneht ee traeliteleMlieW ook u goaonde lellk ua Jee Hreeaaa die veel at hal haera wertea en Reeateigke renette wllten Tooikoana wordt dringend aan gendao il b het boven vemelde werkje md te acbaffen hetwelk op unvnga keatalMa ae frawaa var aondên wörflt d R AR HelUgeweg 4g F K vi w A5iT s ltOI fï Agotheliarjtorta Hoofttoog 1 An le r aa doer Jl t 5 r Jw I O ilV dt rdikTÖS ÖndeirViftbTjlé lSidbrig f Un de lonkele hv iennieLli meiDrlii ls tentoenHtrlliug U de Ur WolUMftU aobo wUm door de Bedlacbe JnrlJ abt d KUverew üednUle bekroond XMe Jaare anir van DE BAZAR Dames Modegids b lt nd D A ji E 8 n K I N D K R M O D E 8 boüere lUNDWE PATRONEN iIdEHB WEEK VER80HIJHT EKN NDMMteR I i l t Uks $ mmmr n len m Oekramlek femUlefn z 1 mi T 1 KHlilei g kl pUlM mot 3 iig tr on 8 groot geknipt pair F r U nra l Ji p poat l iS I 1 i 1 itg ut dubrenboven g Hmrde pl l i 1 7 l 1 S I l e l g kl pl ilHi pk pm l f bgh l iio lg k pbtr o k dMl IN mmmi ifnmm mi M MLtehrtl tnwd kaBdwBrkintrooB e 8 e 5 80 nf W g tra 100 101 BaattreehUche Kittterteniging U a mtreehl C J B KROON Voorritttr H va ZANEN MUt EB Secretari J BROUWER UI KONING PenmnymeetLr D RENKMAN B E BOER J LEEUWENHOEK W DOÖTBBOM B J VA DIJK J BBKEDUK Kütvereemging Burgtrpliehii te Woerden J A P LEVBNKAMP Vo rziiler Mr F W TtK 8PILL Secretari M 8 NIEKERK PennmgmeeeUr A KNIJKF Sm te Rietveld C MIJNLIEFF U Baraoute iiaarder Sint Janskerk te Qouda OP Zaterdag 30 October 1897 2 nar TAH Gewijde Muziek E11 B ïiCML fffl onder leiding ui Proi LEO SOUBRE met medewerking vaa EDOUARD JACOBS Viotoncel ENTREE S Tohgangubeicijxen lön e lerkrugen bjj firma EUAUW Boekbaudel Dubbele Buurt Gouda mm m mummm WlfrTIO QRDEPOIJÏKBD uy liet brulk dtarvui geselilwlt lief tHndi ii krUgeu der hindereu ZMUEB UE HlN HIl l UN 10 000 G ul leu wordt betaald aan hem die bewyzen kan dat de by my ter inzage liggende getuigscbriften dernitstekeode reanltaten van Ue Kleetrotuotorisotie Tandhal bandjes niet echt zgn BÜ Men Utte op den naam van den Pabnkant I OBËKT HOL 1 t Wordt franco toegeisoudeu alleen na ontvangst van postzegel ad 95 ceflt door iltüBKin ilULTZ MJfflegeD I Wedërverkooper gevraagd Kliniek en Polikliniek OHfireVHiE en UHMABCOiMeiB Toor i teekaren dagelflki van 13 X o Oratie Spreekuren Maandag Woentdag en Vnjdag 9 ll Qur DORDRECHT Lijnbaan No 11 nr 4 CiBVL Gmeetkeér Direileur Zeer aetteOesteendrukte NAAmAEIJES worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON BE VERKIEZnTG Met etn eukel woord willen wij nogmaals wijien op het gewicht derverkiesing an a e Vrijdag Niet om Toorstandera van de candidatnur Hoogendijk oTer te halen tot onze party daarTan zal wel geen sprake kunnen zyn Maar om de thuiiblijvem tan 22 dezer aan to sporen den 29en niet op het app l te onthreken Daat toch moet het heen willen wij succes hebben Wel hebben wij afzonderlijk de meeste stemmen behaald 1839 op Viruly tegen 1555 op Hoogendijk en IU6 op T d Weijden maar nu de katholieken weer samengaan et de tatitevo Intionairen kunnen wij de overwinning i iet behalen tenzij van alle zgden onze rosBrvc in tgeweer komt De thuiBblij vers van de eerste lemming moeten aangespoord opgezocht ën overtoigd worden dat het bellang van het land van het gewest en van onze richting de verkiezing eischt van den heer VIRDLY Wii zien dat meer en meer de liberalen in het district Qouda voor de Frov Staten door bun tegenstanders worden overvleugeld Twee voorname redenen daarvan zijn het gebrek aan overeenstemming onder onze geestverwanten waarvan telkens een fractie een oandidatuur op eigen hand voorstaat n de onverschilligheid waarnieda velen onzer tegenovar de provinoiaio vertegenwoordiging bezield zijn Sn toch van hoeveel gewicht is het niet een man van onze richting in de Staten te brengen met het oog op d kouze der leden van de Eerste Kamer die door dat college geschiedt Dringend doen wij een beroep op den ijver aUer vrijzinnigen Nu de keus staat tBSSchen een liberaal en een anti revolutionair komt geen persoonlijke voorkeur meer te pas Aan ens beginsu zijn wij verplicht voor ons gevoelen o y te komen en aan de stemming deel teJfhemen Te meer daar naar onze njeening de heer Viruly stellig wat algemeene ontwikkeling kennis van bbetuurszaken en administratie betreft verreweg de meerdere is van de beide candidaten In het belang van ois gewest en van onze partij beide moet alles FEVtLLETO TaNGS ElfiENWËGT 1 Da toon wu nutaarlijk oowtdanUftobaar in ile K en Ttn de motAn j We hebbvn dor jniit md uurtje om met elkaar ie pritsn i tde Cile toMckeo Uto en Agftthe pluis neound Wtt sol ik b t bier e asum hebban aU allebei weg bral jrVraag toch too gauw mogelgk verplaateinge Ik Ibu het heertyk viadea ali w j elkaar dagely ka konden aprekeo Joban zou het ook loo graag willen g a ik ook I Welk eeo vergcbiitend lerea xutlen we hebbcD en Cato meent nattturlijk dftt zg faet beate heeft f a Ta saoi dtre 1 Ik wil niet nieisliid raüeo Ik krijg het lattigate baantje een treurende wediwoiar en twee kinderen en toch ben ik er xoo bl j mee En ik heb het zoo raatig meende Ciie Geen aua Ml naar de o n te zien geen kinderen dia me kwellen geen huishouding te rerxoigcn Heerlyk nw Trg m oDafhankelgk Ik ben niel jftloeruh Jg Agalhe F Je ik wri Zoo n man dat gaat nog maar kinderen I Ik rreee dat Ik niet met hen ororw tal kunnen es te nllan niet ran me bouAen ook Waarom nietF Qmdat tageuwoordig alle kinderen van me weg in h t werk gesteld warden om zijn verkiezmg te bevorderen In onze stad kunnen stellig nog een paar honderd liberalen meer opkomen in verschei den buitengemeenten met overwegende liberale bevolking staat het evsnzoo Ala de wil er maitr is kunnen oog heel wat stemmen voor onzei candidaat gewonnen worden Ieder dus de handen uit de mouwen Men pore de lauwen aan door persoonlijk bez fc en late het niet alloen op drukwerken en strooibiljetten aankomen Als overal goed gewerkt wordt komt a a Vrijdag met glans uit de stembus de naam van den vrijzinnigen candidaat Ir J T C YtRüLY BINNENLAND GOUDA 27 October 1897 Naar wg vao goede zgde verDemen zul Iti No e a i een nitToarieg plaata helïbea van de nan Ttlbekinde Damei KangvereeDigini Arnold Spoel c Daar ala rolviten lallen optraden das Heer Arnold Spoel Mavr Martha Spo l Pleiff r en Mej O P 8 il het wker overbodig om er andere aaobeveliag by te toegen Wg tw felen dan ook niet of bat aal wederom een avond lao waar knnatgenot worden Men meldt nit Boskoop Hat uhip dat Maandagoolit nd midden in de brog bleef vastKitten is gistermorgen 7 aar loi gekomen Het ie geladen met sleeoltolao waarvan giiterenoicht een gedeelte der lading op uit Den Haag ontvangen order it gelott Bgna 24 nren ii dm de vaart in de Qonwe en de passage orer de brng geitremd geweest alleen omdat bet water onder en aan den noordkant ean de brng la oadiep id Het scbip kwam via Gonda passeerde dns daar de alais ea de brog te Waddingsveen maar te Boskoop kon het niet verder Giiterenochtend kwam via Gonda weer eeo mtt steenkolen geladen scbip voor de brug maar werd wegens Ie rooten diepgang of beter gezegd wegens ondispte oAder en aati den noordkant der brug er slaat aicchts 1 50 meter watei niet toegalaten Ook dit schip tal wel gedeeltelijk da lading moeten loAeo eer het de braiï padsaeran kan Kn Trofger nXoen niet Ze bietden ran me en ik koo met bes spelen en laoben en ik wist altijd wat met ben te praten maar nu niet meer Toon ik Eerentien jaar wae selde mima dat ik me niet zoo kinderachtig mocbl aanitellen ik wu irgroot en de grootamensebacbtigbeid werd me zoo Ingeprent dat ik mat meer jong kon iijn Ik kan me n dt in hun toestand rerplaatHO ik weet niet wat ze verlangen ik kan me niet meer loag denken of Toelen Kun je t mg leeren Cato j Keen ik niet maar de kinderen van je broer ïioodra je zonder rrees roor onaangeuaambedon met de kleintjes kunt omgaan zooaU ja wilt xaljogauw genoeg weten op welke wijze je faun hartjes moet winnene Uaak je niet ongerust je zatt zien dat bet terecht komt Cato B eeg eren en verroigde toen ernstig 4 1 er wel iet zgn wat meer verlammend werkt dan het aanhoudend rit n op kleinighedca f Ik geloof het niet zaide Cilf Als mon geen woord kan zeggen zonder dat er aanmerkingen worden gemaakt krijgt men onwillekeurig iets aarzeleodi ol meiJ Meert zwygen Men kan zgn ge l8chten niet meer goed uitdrukken en door z n meentng niet te kunnen Terdcdigen of anderen er tegenover t booren stellen wordt men eenzjdig of men Terlieifc zgn belnagstelling in zaken die ons niet onmiddellg k iangaan Ja juut verlammend aan alle kanten en dut te mter omdat de patiënten dan op een leeflgd zijn dte het meeat fatbaar is Toor ind ukken Mon ont temt hun hot wlfferlronwen en leert hen sUunen op udtffn iMt hen matr na wkewd oordeeUn Door de Arroodtiwrneate Reebtbank te Iloi terduB werdea giaUreD Oe tt de folgende tooDinea jeveua A fw O f d A 20 jur J A K 24 Jwr warlilifld o te Schoouhoteo reap weffWi verdo iflteritig eo hetiog ten D de led TeribftDdeltan U A hrtader Co ildwr tot 1 maftad geraogeoiMtraf ieder M H 17 jaar schipper te Lekksrkerk LVm 19 JMr sigtrcDouikersknecbt wegen diefiili Tan neren stroopenj tot 3 dagen g W nitttra ieder P C De G 21 jaar t HakMdorp egeoa mifluuidetiDg tot f 10 botte itfW 10 dagen hebhttnia C Z 47 j r ifinkelier alfater wegenij diifM t ran geldiw rdige papieren tènaadeeb vao 4e 8 jfirig hy bem inwoneode wediyr Sieirtt Van der Kiat tot maaoden ge gaoiattraf VairiolgflDi eiac ite het 0 U eeo muoil gernBgeaisalraf tegoa de 17 jaTige O Q dan B i varenagezel te Hcboonhoreo di cicfa o 11 September ia eoo q eegawOQÜen tneetaDd voor xyoe wootag te Sc oonnafea bevond dat lijnt moedfli d T ldw cht r liet ontbieden om ham me te nemen l had by die gelegenheid dem veldwachter eeniKe beleedigaiidi woorden toegevoegd en Mkereo Fieter Kortenhoen moedwillig eeo loo betigeo ilag tegen ha hooU gegevea dat dexe verwond raakte 1 A Me 27 jaar loa werkman la Schoonhooveo wt rd op 6 September jl op verdoek van den tappwr Willem Hinkkoeit uit dien herberg rerw derd waar b j zich onordelyk gedroeg Buiten gekomen verbryielde hy eei glMmit Uehlaogda weet ztch ven bet gèbeardn niets te herinnereOe tJitspraak ovtt 8 dagen Een treurig oagtfnl hftd dexer dagen ttBatg Ambacht pJMtR Een 3 j ig80ontje van J de Hen aan Bergstoep waa Zaterdagoomid dag aan het ooderlyk oog pntiaapi en oa vergeefs loekeo en ioformeerlng dra aronda taet DOff Diet terecht Zoodagmnr en werd bel benas verdronken tn een alaot buitendyka gr voeden Men kan zicb de droifheid der oadera vooritellen by bet op de e wyie terogfinden rM bon lieveling J Eeo fietarjider oit Laideo wilde oen beïoek brengen aan de gemeente VÜat Eveo boitert da gemeente ataan twee personen op de weg die beido willen wijken De beryder wykt jniit in tegengestelde rtcbiing komt daardoor ia het paardenpad en gaat met fleU n at in het riviertje da Vliet Met behulp van een wegwerker komt hy weer op het droge eo kon fOorbariK liftnilelfin e eesjpffsloK bofraan do ijerolgen zullen hen moer tot nadenk n dwingen dan die aani oudeado berispingen die op drn duurargsrnis veroorzaken Kn klaag dan tovena de groote menechan aan ritp Agathe die zoo welgemoed de illuaies vernietigen van al t at jong is Als men geen TVeugde of gtiuk heeft en het ziob niet drooman mag hoe komt men dan aan levenaiust P Weet je wat te ook ver liaunP Het vertrouwen ran hun kinderen of of ik bedoel in welk verhoading een paar menschen tol elkaar staan Wis knn zeggen wat in hoofd en hart omgaat als men zeker ia öf Iteriapt of verkeerd begrepen te worden Met grooto gejai dheid had ze gesproken eo i C én adem voegde zg er bg Is kwarttor orer tienen ik moet naar beneden blyf nu niet te lang moer boren Wat heeft mevrouw Van Trompen v ol te loor doen gaan zuchttn Cato ffJa jammer genoeg Ken ar dero omgeving had wat goeds en fliuka vnn Agatho gemaakt in plaats van zoo n wankelend wezentje Wat moet menigeen booten voor de bekrompenheid vao zgn onders Daar kan ik overlnee praten Ja zoo iets Hè Cato over eon maand bon je al getrouwd Nu je hemel en aarde hebt bewogen om elkaar te krijgen zijt ge ook verplicht tot model van een gelukkig huwelgk te dienen Dat znllen wg Als men zoo n harde leerschool heeft doorioopen leert men Jiet geluk waardeerei Die massa kleinigheden die gewoonlijk aanleiding tot onaangenaamheden beleedigingen en vervreemding geren zullen door ons worden vetmeden Wjj habban te veel iu het groot moateo itrgden te Teel aieh by ago ke£lf dea landbotvtr WMr T q droge hieeras ir Mratfa Zaterdag beaft eea heviga aardbeving plaale gehad te Oran De aohokkeo biiflden vier mibuteo a£D In vele woningen werden flaeobeten omgeworpea eu glaerniten gebroken Peraooalyke ongittikkeD kwamen niet voor maar de menaofae DaivUaltttaii harig verachriht de hniten De nitelag vaa de giateren geboodan heratemmioj voor de Tweede Kamer io het diatrict Enkhuiteo ia a a volgt Uitgebracht 7022 stemmeo waarvao geldig 6041 De bear Kool lib verkreeg 38B1 d heer Raadt r katfa aOOO sUmmao Oekoieo is das de lieer A KOOL Het e wal eeeo merkwaardig taekea dai tjida dat vriendecbappelijke betrekhiDgao worden aangeknoopt tnsseheo Franacha en Dnitacbe stadeoton De direetenr van de afdeeling voor taalkande aan de univraiteit ie Dordaaox beeft nimeai eeoige stodeoten aldaar dea weoacSb te keanea gegeven met Dnitaohe atodaateo in brievenwiaaeling te traden tot wedertüdeobe b oefening vao Ftanech en Doitacb Elk acbryfi dan in ma eigan Ual tot leering van den ander Dit verioek is in goede aarde gevallen want reeds hebben elf Berlydeche stadaotan lioh bereid verklaard met de FraoKba kameraden io bnev Bviaeeliag Ie tredav De familie Janeh die io het dorp Brtatan io Zwitserland woont is op dit oogenblik het wraed geplaagd slachtoffer vao de croop Zy bestond ait radar moeder ao acht kioderea Drie kioderen ooder wie de oadste negeo jaar oad werden ploteelitig tiek de dokter oonalateerde o ot P binoeo acht dag n atierveu g alle drie Tboia wat 0 een i k kind De moeder in diepe amart verliet het bed vau baar kleine tiake niet Ook ig werd door da iiekte atngetatt en oa eenige dagea ttitrven moeder en kind Da vader mat vier Joaga kioderen bleef alleen achter Een brare eartgka smid fader vao een groote familie te Rrivea Prankr k beeft dan bootdprgs tOOOOO francs gewonnan io do obligatietrekkiag van het Ciédit Fonci r Toeif Farignac dit ia de naam va den grlakkig het boiteokanaje vernam bleef hy doodkalm Hg haalde ago lot aa hg nam de frekkingf lyet tette bedaard go bril op en ging atn t vergeiyken Ja t fa aoo ui hy tot ayo vroow Kn de eeovoodige karet ging terog naar zyn werkplaats oam ego faamer op n foor elkaar geleden en opgeofferd om ons door nie tigheden te ttlen ontatemmen Voor je beiuea heb ik ook geen rrees maar l voer de intrige van zijn oudaluï £ ê rergtvtR t Jullie nooit dat je tooh getrouwd bent Nooit bevestigde Cato heel kalm Maar we weten nu dat wij tegenover vdanden slaan Ze hebben hem tooh niet kunnen buigtal Neen dat niet naar ze hebben hem a vnfftIgkheid ontnomen het jonge zooals Agathe het neemt Ijn gulle lach en zga hartelgk woord heb ben moe en wgkeii voor verbittering nn wantrouwen Mot iets ODgednIdigs iets hards wgsl hij tiereen terug met een mmaehtend sehoudcropbsleri gaat hij allen voorbij ooverl jaren heefl hij Ifgeb valichheid omler verschillenden vorm moeten strgdea dat hg nu overal leugen en bedrog ziet T at oederig buigen dat slaaftch kruipen voor geld heeft hem alle geloof aan onbaatzuchtigheid ontnomen Ze hebben hem zoo onbarmhartig gekwfld en vervolgd dut hg zgo hart als hel ware heeft gepantserd Wal liesiemd was door z n groot moedtgheid en warmt velen te steunen en te troosten is nu onder een ijakorat verborgen Hg twgfcit aan alle behalve ff Aan jou 1 Ja aan allen behalvo aan mg ea het maakt m soma angalig ala ik a n do f ekomst denk lig stelt raé zoo h g too heel hoog dat ik vreet van htt idoaie standpunt te zullen dalen Kan St hem ooit genoeg liefhebben kan mgn toowijdiog hem ooit vergoeden wat hg verloor Alles lou ik kaaacD dragen alleen niet dat hy ongelukkig ward CrarA