Goudsche Courant, donderdag 28 oktober 1897

GOD Di ROTTItlf iu ii n 18 18 IMIi 1 84 8 41 8 67 4 61 11 11 ff 11 81 ff ff ff 11 88 ff 11 81 ff ff ff 11 48 11 48 ff ff ff li tl 11 88 11 16 1 88 4 4 18 6 10 HOTIÏRDJL I 8 0 D D i 8 8 88 10 18 11 86 11 60 18 87 1 44 ff 10 88 ff ff ff 1 64 10 88 r ff ff 8 01 ff 10 48 ff ff 1 08 7 10 18 10 48 11 84 18 08 11 47 8 14 Te GOUDA bg C LUOBB Apotheker Harkt en bg WOLFF Co Westhaven 10B Iloofdlkiesdi tricl GOUDA m mimÊÊmÊmÊÊiÊmmÊmmÊm Door de Liberale Kiesvereenig inj BUIIGCRPLICIIT te Krimpen a d Lek en Omstreken wordt bij de ller§teiiiiiiing op VriJ4Ja 20 October a s van 8 5 uur voor eea Lid van de Provinciale Staten mei den meesten aandrang aanbevolen de Heer Hr J T c mntr Burgemeettér ean Bnaêtreeht en flM Of wien reed bij de eerste vcrkiezint het jfroolstc a intal stemmen werd uit febracht HBT BESTUUR P VAN DER HOOG Voorzitter J HOEFLAKE SeoreUris K VAN DEN BERG Penningnw M BOOGAERDT Buiz 8 MAN IN T VKliD Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Wloterdienst 1897 9S AangevangeD 1 October TUd van Greenwicb 8 18 8 8 a 4 10 11 11 18 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff f W 8 4710 18 lO iO 11 81 81 7 88 i 8 40 1 88 8 14 7 81 7 0 6 80 7 10 7 48 8 18 8 00 8 47 00I3D DEN RA S fioudl Z T nliuiMn Mo rk poil6 ZoetonnMr ZegivuH Voorburg Htgr B 7 8U 8 80 8 16 8 86 10 14 ll U 11 18 18 88 1 87 8 48 4 48 8 88 8 84 8 11 7 84 7 88 SJ8 8 84J 0 10 88 11 10 ÏM 7 48 8 41 ff I ff ff 18 40 ff ff ff C ff ff 10 11 C Z 7 88 8 81 ff ff ff 18 81 ff ff ff ff 8 18 10 11 V 1 07 8 08 ff ff ff ff 1 08 ff ff ff ff ff ff ff 8 88 ff 10 81 d 8 11 08 8 48 t E4 10 4411 4 11 481 10 8 08 4 111 18 8 88 8 18 M 8 04 1 84 Ml 10 88 11 8 11 44 OEN HAie eOUDl Hh 4 7 80 rus 81 48 10 1111 17 18 11 XIU 1 44 8 40 4 06 4 88 80 11 1 K SI 88 10 08 Voorb 6 1 ff ff ff ff 10 17 ff ff 1 41 ff ff ff 4 8 K ff Z Ze w ff lO M l t 4 8 8 8 ff J 48 Ïe M 17 ff ff 10 48 1 0 j ff ff 6 04 ff ff ff Oiwd 8 88 7 48 181 08 10 1810 6411 67 18 01 17 8 14 4 08 4 88 8 16 60 7 4 3 10 10 1048 o o l D k V TUCHT Jl 8 07 10 10 10 67 11 00 11 8 1 10 8 17 4 8 08 ff ff 11 14 ff ff 1 87 ff ff ff ff ff 11 18 ff 4 8 84 ff 8 0 a SO 10 1 11 48 1 81 1 1 S OI 8 60 t Ol o T R 1 C H T 8 O U D A 10 88 11 88 1 S S8 8 S 4 4 8 7 6 8 07 10 01 11 6 ff ff 4 1 ff ff 7 18 ff 10 48 ff ff ff 4 14 ff ff ff 8 ff 7 8 8 17 8 18 1 1110 8 11 10 11 11 1 8 40 4 ST 10 1 07 7 18 1 18 8 48 10 84 AHdlKDAIIr SaiIDA cat t 8 10 8 IMI 1 8 i 4 4 tf 1 J J T n 8 11 1 SM 11 11 IMt M 4 41 Mt f 4 1 86 8 18 10 17 10 8 7 10 ff 10 84 ff 84 7 18 8 48 10 41 4 7 88 8 M 11 18 11 11 BOUD k k HSTtlPlM Ml 1 48 10 87 18 10 4 11 17 10 80 1 1 UK 8 8 4 H 10 10 1T IMS 11 41 woldra ipatUa htm da Ttarrosk wmt om d ooreo Dfl mettelun ud d a arWid by don bouw Tftu dt uienwe CftcaolAbrtek dor beoreo Blooker t Amitordam bobben giitereo bei rerb gfl tukt Teritood ii den UDremer nititei aa opiereriog Terlmnd onder beding dat geeo der ctokeri weder io dienst geuomea ut worden eo momio eeo ootclag briefje zal ootvaageo Het itaat do tamelyk tait dat Vaebter de borderdooderf ten minste Degeatieo moordeo Tao joDgeliegiD eo meiejes bedrereo beef ineeit met de gruwelykete mühaadeliDg taade lykeo gepaard Twaalf heelt by er bek iid Oe officier ran juelitie te Prtra heeft deo Kiaire rao Baint Etioone de Boologoe oilg noodigd om officieel der borgery zyiiBr gemeente bekend te maken dat Vechter twee jaar geleden de dader ii geweest ran eeneo moord waarvan te dier plaatao een onscboldige Uanoier beschaldigd ward die 22 dagsn dsewege in verz tkerde bewaring werd geboadea zonder iemaad te mogen zien en wieo sedert het leren door cyne Tyaodeo zoo oodragelyk werd gemaakt dat by naar elder Terbaiien moekt De burgem ester beeft dasrop terstond de dorpelioKeo byeeognroepea en bon den brief ran den ofBcter Toorgelazon en ditn in de rer chillende onder bem reiortearende gebacbten doen aanplakken Uit de benrt tan at h D ichryft aten aande sArnh Ct J By d loting Toor de militie doet lich oog eltyd het vericbynse voor dat jongelieden door bet aanwenden tan kanUmiddeleo elke het bygeloof aan de hand doet een niet dieostpliobtig nommer trachten te trekken Dat men toch eindelyk eene begreep dat hoe geheimzinnig oai dat gtoe met papiertje ook torscbynt geen middel om van het blinde toeval vrymaken kan Beetond znlk een middel dan lootte weldra ieder vry I Het geral doet my donken aan een in dete treek aeer bekende pereoonlykheid de in 1895 overleden Derokaen Zyo hoofdwerk wae bek een bezweren daarby oefende by ook kwakzaNerapralttyk oit en heeft daardoor meermalen met bet gcreobt kennis gemaakt lo zyne eerste hoedanigheid heeft hy menigen kwaden geest afgestraft ook in de laatete cee jaren Zalk een kaar koitto 25 gid Ouk om Try te toten wae by de man dit kootte weer 25 gid Ën hy niat daarby zoo wel prekeod eo overtnigeod te redeneeren dat alle twyfel ophield Viel de loteling dan tóch er int dao gaf hy de 25 gid terog en wist ryo praatje wel weer te maken Een heer uit Lnik die voor zaken naar Parye giug ontmoette in den treiu een beleef den Franscbmia die eoA praatje begon over bet rooken en hem eiodeiyk oen lieet fijne aanbood De I uikenaar die op dat oogenblik geen trek meer had vroeg of hy de eigaar mooht bewaren en stak die ia den zak Kortdaerna kwam men te Parys en de reizigers namen afiobeid Een unrtjo later toen de Laikonaar in een café aat itak hy de aignar aan en voelde zich spoedi onwel worden Een onoverwinnelijke tucht tot elapon bekruop bem Gelukkig bad bij de tegenwoordigheid van geest dadelyk de sigaar neer te leggen Toen by weer bygekomen wae vertelde by t gOTal en een politie beambte hooopte dat in zyo oor Men zocht eo rood den mnn die zoo royaal was met fijna sigaren De Belg was er bast afgekomen ate by in dan trein de bedwelmende itinkadoree gerookt had zou ze hem daar gekoit hebben want hy had een welvoorciene portefeailie in den sak Vooriiobtig met bet toekenen op ly ten t Dat men niet te voorzichtig kan zyn met op lysiea teteek nen welke loo vaak naaft aoodl 6 10 8 34 7 8 Unlaw 6 86 ff f Wo d l6 4S 8 10 VtnA 08 7 4 8 88 Ooudk 4 87 iautHdui O St 1 hat heet voor een of ander liefdalig doel w Otiid 80 l il 8 10 8 36 11 10 8 48 Hirawwknk 7 t 8 49 ff kpaU 7 4 V t ff otttrdui 1 7 1 8 18 0B 8 80 lllm Dludip Bottarlui 4 41 8 8 8 18 O p 11 4 ti 8 08 ff Hl iiw t k 8 04 U HoordnoM B ll 8 18 8 di 8 17 8 15 8 38 vooral dan meergagoedeo worden aangebodan hebbeo enkele ingazetenon van Ctreebt weder ooderfooden Door een net gekleed beertje van omstreeks 18 jaar werd nl dezar dagen by ver chillende aanzie lyke familiee aldnar een keurig geachreven lyat ter inzage aangeboden waarin door een der eerste scbi erepstruons op e D hartroerende wyze bet treoriglot werd vermeld waaronder de weduwe tan ren schiU deriknecbt met haar 8 oog jeagdige kinderen gebakt gaat terwijl als alot een beroep werd gedaan op de boKoode ofierraardigheid enz tieeaerlei bedrog vermoedende daar de onderteekena r als een zeergeacht persoon bekend itaal en door innig medelyden met de ongelukkige vrouv en kinderea gedreven werd menig tientje op bet altaar der liefde geofferd totdat er opoens ea kink in den kabel kwam By een der famiüvi wsar de lyst werd gfpretenteerd wu namelyk toevallig genoemde trooa voor zaken aanwezig zoodat men een uitgezochte l elegonboid bad om zich omtrent bet gezin te infoTmeeren Vreemd keek men echter op toen de goede man verklaarde van bet gsheele verhaal niets te weten doch aller verbazing steeg ten top toen het heartje daarop binnen geroepen brntealweg te bennen gef dst de patroon in qnaettie wirns woonplaali by zelfs noemde bem perioonlyk de lyst had ter band gesteld Jammer dat de jeogdige oplichter nadat men bem bad ontmaikerd gelegenheid bad om te ontinappen want nu is bet te voorzien dat by eldara dat lelfde kanstje nog eeni zal vertooneo Zekere Kölfin te Nagf tbeck L ean 40jaHg jongman geraakte eergisteren van het veld komende onder zijn met tvee paarden bfipanneo en zwaar geladen kar waardoor by zoodanige verwondingen bekwam dat fay eenige uren later een lyk was Zyn vader die ep de kar zat ea er afviel kwam ar met eeniga lichto kneuzingen af VERGADERINGVANDENGEMEENTERÜD DINSDAG 26 OCTOBER 1897 Voorzitter de Ourgemeeeter de beer B L Mutans T enwoordig waren da bb Noothoven vanGoor Jager Hei man Nederborst Uoogeabooro Prince Derckien van Galen van Iterion Krook Brani Straater Dessing Vingerling Jaspera en do Uaadt i Afwezig de bear van der Banden net kenniiftaviog De notulen der vorige vergadoricg worden voorgelezen en goedgekenrd Ingekomen 1 Een adrei van Affi van der Kind en 12 anderen verzoekende het plaatieo van lantaarne op bet draafpad De Voorzitter Daar dit tot de competentie van B en W behoort etel ik voor dit in onze handen te etetlen 3 Een voors ol van het raadslid J vanGalen tot wyziging van de voorgeetetde ontwerp verordeoing op de plaatior ke directebelasting die in de vorige vergadering doorB eo W il ingediend Ter vltif Aan de orde De benoeming vsn oen lid on van oen plaativervangend lid der Commiisie van aanslag bedoeld In artikel 19 g Ib der wet tot heffing eener belasting op bedryfs en andere inkomsten Uitgobraobt worden 15 biljetten waarvan de heer l J Bonoeur er 9 verkreeg en de heer B Herman Fz 5 en 1 in blanco De Voorzitter Zoodat benoemd it de heer I J Boonenr Plaatsvervangend lid U T II 88 48 l 18 Uitgebracht worden 15 stenmen waarvande beer C A B Baatzinger er 8 verkreeg de beer Herman 2 du beer teeveDi I en 4 in blanco f5 W Da Voonittar Zoodat beooamd is da baar C A B Bintzingar De beer Dr van Itereon hnd da zaal verlaten tydens de itemming zoodal hy daarvan geen deel nam Aan de orde De Begrootiog van de inkomstso an ailgaven der gomeeate voor bat jaar 1898 De Voorzitter Wenicht een der leden aog algemoene besehonwiaKon te honden De heer Herman M de VoortitUr ik heb bet wbord gevraagd voor de algemeene be choowingen en meen ook bet recht daartoe te hebben cd met bevreemding gezien dat het rapport der rapporteura geen joist beeld geeft van het gesprokene in de afdeeltogen waar men toch opmerkingen heeft kannen maken ia een der afdeellngen ie door een lid gezind dat de oitgaven gering weren geraamd en de ontvangsten hoog hetwelk d v r een lid onmiddellyk s weersproken en dan is znlk eea rapport hetwelk dat niet weergeeft geen zuiver rapportk bet zoo ligt den scbyn hebben of deze besonldigiog door den geheelen raad werd gedeeld en daar moet ik taffen proteateeren daar de begrootiog van 1897 en ook deze jeist getuigen van een zuinig en eerlijk beheer ik kan niet beter doen dan een woord van dank hiervoor richten tot bet dagelykech bo taar eo hoop dat ditzelfde college nog lang in bet belang van Gouda werkzaam zal zyo De boer van Galen Uet veel belangstelling bah ik den heer Herman geboord in de afdeelingen syn rapporteurs benoemd en ik heb alles weergegeven wat my ie medegedeeld ik heb getracht in het alg meen rapport de verBcbiltendo besprekingen terug te go en De heer Vingerling beeft my medegedeeld dat bet rapport door de afd waarby do heer Herman toch tegenwoordig was werd goedgekeurd en na vind ik het onbillyk dat do be r Herman hier een beechuldigiog uitspreekt dat bet rapport niet zou syn hst rapport der afdeeliugen De heer Hermaa U leut daar iets voor wat niet in het a gemeen rapport is opga nomen De heer van Gaten De heer Vingerling beeft d t rapport gemaakt z i ia het een tegen overgesteld feit deze begrooting is met hooge inkomsten en lage uitgaven De beer Horman Het gezond veratsod roep tk tot getoige dat bet alg rapport niet weergeeft hetgeen gezegd is het gaat ni t aan om dat sdres te verdraaien De heet Vingerling D beer Herman heeft gnhoord wat de zinsnede in bet rapport is bat reobt van ieder lid om iets in eane v lie vergadering te zeggen mag toch niet verkort worden deze woorden zyn wet gesproken de discossiën worden niet in het rapport vermeld van al die debatten is geen woord gemeld toen het rapport in de afdeeling ter goedkeoring werd aangebodoo is door goen enkel lid aaomerking gemaakt ik begryp my niet dat de heer Herman daar zoo n geweld over maakt dat de beer Herman zooveel lof heeft voor bet dag beitoar dat kan ik toch ook wel doen wy moeten ieders recht daarlaten De Voorzitter De bedoeling van den heer Herman is dat in het rapport bad moeten staan dat dat gevoelen door een der leden was bestreden en dat is niet in bet rapjfort opgenomen De heer Herman Joist M de Voorzitter Alsnn werd overgegaan tot de Artikelegewyze behandoliog der uitgaven Hoofdstak I Hntsboudelijk bestunr Afdeeling 1 Volgn 50 55 worden zonder boofdelyka stemming goedgekeurd Volgn 56 Jaarwedde van deo coocierge en ven de boden f 850 De heer Herman M de Voorzitter de jaarwedde van den concierge wil ik baiten bespreking laten maar ik wenach den gemeentebode verhooging van salaris te geven en stel voor die post raet f 50 te verhoogen 8 61 4 66 6 01 6 01 6 18 6 86 1 60 10 4 M 6 40 8 4 i 4 1 4 60 4 67 6J 4 6 10 UbjMbt 88 7 48 8 48 8 10 10 11 WMrdoD f 68 1 08 ff 10 8 Uudowitef 7 1 1 14 Gond Volgens het rapport heeft de bode vrye woning die gerekend wordt np f 1 per week de bode moet bet gebee e gebouw seboonboaden waarvoor by een werkatar oc dig beeft die hy f 1 moet betalen en daarom son ik ktt tractofflast willao braosenop f 700 Do Voorzitter Mag ik n an de overige hoeren verzoeken bonne voorstellen schriftelyk in ta dienen Volgn 56 wordt oa verhooging met f 50 by acclamatie goedgekenrd Volgn 57 en 58 worden goedgeknrd Volgn 59 wordt door B en W gewyaigd en verhoogd met f 280 waarop bet wordt goedgekeard Volgn 60 Jaarwedde van de sluiswaehtars broggeo ophalers en dergelyka f 5691 Da beer van Gaten M de Voorsïtter de bragwacnters op de Gouwe Tordioneo maar f5 per week die op de Kleiweg en Baven f 7 per week dat loon v i f 5 is toch wat gering die meaacbon moeten toch den geheelen dag op bon post zyn ik stel voor die drie brngwocbters op de Gonwe ieder f 1 per week meer te geven De Voorzitter Ik moet er op wyteq dat de brngwachters op de Haven worden veroagelykt daar de bruggen op de Haven door twee mealohen moeten worden bediend die op de Gonwe slechts door een persoon De beer de Raadt Da brnggen op de GoQwe moeten voor ieder schuitje worden om gedraai de brogwachters opdeHavouknnneu elkander belpen die hebben tyd genoag beide bruggen to bedienen Da beer Dercksen Als wy A menaohdu f 52 per jaar meer asfon den maakt het nbg eeo verschil vsn f 65 kuanendiomen achen op de Haven bet niet af dan moet men die menschen ook meer geVen Do Voorzitter Ik moet opaerkeo dat ik niat zeg dut die salarissen van de bragwaefatera op de Haven boog genoeg zyo da raad kan B en W opdragen na te gnan of die tractemeuton herziening behoeven waarom ik den beer van Galen in overweging geef syn voorstel in te trekken De beer van Galen Ik handhaaf myn voorstel dan weet ik zeker dat die monsobes wat meer znllrn krygan De heer van Itersoo Ik zon er tegen zynnu een beilnit te nemen en vinJ het beter dat aan B en W wordt opgedragen te onderzoeken of de tractemrnten hersienig vereitehan Da beer de Baadt zegt dat die broggen op daGouve 300 dikwyis gedraaid moeten woi eOfmaar de brngwachters op de H iven moetenveel meer werk doen wanneer het hoog jMtejLis moeten die meoicbea eea massa waterMl zetten en dat kost kracht j De heer Dercksen Ik beo het niet £ et u eens en zal er voor zgn ata die brogwiloh era op de Haven znlk zwaar werk hatfbeo dat ook zy verhoogd wordoo De heer de Raadt Ik heb bet onderzocht en op de Haven zelf geprobeerd maar op de Haven hebben zy diie uar rust en op de Gouwe maar 1 uur daar moeten zy blyveo taan de brogwachters op de GouWto hebben te weinig loon Het voorstel vsn den heer van Galen wordt in atemoiiog gsbracHt en aaoganomon met 14 togen 2 stemmen dia der boeren van Goor en Iterson Volgn 61 65 worden sooder boofdelyke stemming goedgekeurd Volgn 66 69 worden goedgekeurd Wordt v ïvolgd Ruitenlandsch Overzicht 10 04 10 88 1 11 10 11 ff 10 18 10 86 ff f 10 84 10 64 U 8 8 87 UM ff 47 ff 4 ff 10 1 8 80 10 07 10J8 8 61 8 68 7 66 8 01 8 08 8 18 8 18 8 48 8 10 10 18 17 7 86 87 ff 84 ff 41 ff 47 7 46 10 84 10 84 11 10 f Op het Trafalgar plein te Londen beeft Zondagmiddag de groote wrgadering vau wel 20 000 werklieden plaats gehad waarin John Burns den machinemakers aanried de door bet minifllerie van koophandel voorgestelde ooDfa reotie aan te nomen en met do patroons in onderhandeling te treden Mochten die onderhandelingen niet slagen dan moeten de werkatakera den stryd voor bun recht krachtig zoortzetton en zich bewast syn dat een overwinning der patroons zou getyk staan met enne herleving vao het stelsel van industrieel kMeht elu4i Bsm iMilook met een Wroep op d LoDdenKho warklieden om een d g na ban weekloon tl te iluii lierer du de nederlaag der mnobiaemnken ie dnlden A n eeo ertegenwooidiger dar Londe echo cDuly News bebben Eoowel invloedrijke pa Irooni nis werktiaden in het maobinavak da meeoiDg te kennen gegaTan dat de door bet mitiieterie ran koopbandel Board o Trade aangeboden bemiddeling door beide partyen ttA aanvaard worden Da Time meldt hetielfde wat de enginera betreft Ze hebben de nitnoodigiag tot het bonden ran eeo bgeeukomat met de patroona aangenomen roorwaardeu echter dat in de grondalagen ter beiprekiog de bepaling zal worden ingevoegd dat net collectief ontslag lock ont der arbeiders in de Eogelacbe maebinéfabneken ui worden ingetrokken te tfalgkertQd met bet lerognamen van den eisch omtrent den acbtnorswarkdag Wat de patroons tallen beelniten tegenover bet voorstel van den minister van handel Itaat offitieel nog niet vast Do aSt Jamea s Gasettc venekeri dat ig de inmenging van den heer Ritchie onnoodig achten omdat er volgaas hen ove nieti valt i onderhandelen Oa bond van patroons moet echter nog te Maaehesler bgaenkomeo om een besluit te namen Bg de vetdeie verkiezingen in Noorwegen hebben de radicalen van de linkerzgde nog sooveet nieuwe overwinningen behaald dat zg thans over meer dan tweederden der letels ran bat storthing beicbikken en dus allicht de consnlaatsM iaestis weeer te berde tollen brengen waarbij naar men weet verlangd wordt dat naaat de weedache getsnten ook Nooidsobe consuls b t gemeenscbappelyk Ryk in het bnitenland sollen vtrlegeowoordigen De Franscbe begrootiuga comraiasie beeft voorgesteld da helasling op de rijtnigen uit te strekken tot de aitomobilea en die te bepalen naar de bevolking der gemeenten op 10 tot 20 francs s jaara Parga 60 bü rgtaigen voor 2 perionen eo van 20 tot 75 Parijs 1 X frs bg die voor meer personen Deter dagen werd door de Popoio Roma no ff bet bericht verapreid dat de Italiaanache en de Egyptische regaeringen het eeiia cgn over de overgave van Kasala aan Ëgjpte en dat de Italianen oog dit jaar in fort Barstietie plaats zullen maken voor een Kogelscb garnizoen Ër werd verteld dst de overste Parson die 15 October te Kasaala ia aangekomen ia bat begin van November naar Masaowah zou tarogkeereo en dan een raport zoo opstellen voor de Egyptische regeeriog en dtit dan de Maatregelen voor de overdracht van het Italiaanache gebied terstond zouden worden genoman Zelfs werd er reeds bg bericht dst Engalsch Indiscbe troepen van Boakin uit Kaasala zonden bezetten omdat de Egjp ische legermacht op baar t cbt naar het Zniden naar Kartonm geen troepen kan mibsen Deze berichten zgn later weer tegengesproken Tbana bericht echter de Romeinsche oorrespondent van de aTimesa dat bet allee nog wel niet officieel zoo ie en dat da Italiaansuhe rogaering nog niet het bericht heeft ontvangen dat lord Cromer de overneming Kasaala beeft goedgekenrd maar de correspondent toch dat het wel tal geschieden Voor de Italianen die van Kaaiala af willen is het natonrigk even gemakkelijk Ksssala Ie nntmimen en ta vernielen ala het aan de £ gyptiecbe troepen over ta geven en dat zonden g noli doen wanneer lord Cromet niet Iw aloot het t aaa vaarden Maar misschien heeft Engeland daarop komt het toch aan geen Inat msw troepen te miaaen voor de bezetting van Kaaaala I En jnist gepubliceerde statistiek van de misdaden in Egypte ia wel geichikt om da Bngelacbe trotKh te doen zgn op bet resultaat van hnn bezetting van bun bezetting van hat Ngdal Da orimioaliteit is in de eerste drie kwartalen van dit jaar zeer sterk verminderd de roovergen zgn zelfs met 40 pCt verminderd verüolekeo hg het vorige jaar Dei Termindering heeft zich getoond het geheele land door en gaat van maand tot maand geregeld voort Dsarbg wgten de Eogelsche bladen er nog op dat do meeate troepen nn joist in 8o dan zgn en dat de vermindering van bat aantal iada en wyst op een algamasne verbeteiing T i de toeftandan De Engalacbe znllen nng wel lang in EgypU De aniomatie voor Cnba tcbgnt er wal een beetje andere nit ta znllen tien dan die van Kreta Behalve de Tnrkache garniioentn die avenwal niet altgd tollen bigven tal de band tnttchan Tnrkge en Kreta wel in niet veel andera bestaan dan in de aohatplichtigheid van Kreta Schatplichtig nn tal Cnba volgeha da nieawite plannen van da Sptansche rageering welke da aSandarta meadedeelt niet woidan Bat ulaiaant dat men op Cnha wil instellen tn dat nit twee Kuiera zon bestaan gekozen door hai tigameen slemreckl zal de volle beacbik fc over de belastingen en beschikking nabken over de beltetingen en ook de invoerMohten raastellen Uaar deSpaanscberegeeriag i l da mtchl hebbtif oin lager ea vloot Ja polit da k tk da nilgiitratnnr en ds bnitan landache taken Cnba ton vert janwoordigd bigven in da Spaanache Cortet Eeen Spaanach goaveroenr geaeraal zon president zgn van de ministerraad die oit vgf personen zoa bestaan Met dit wel wat vage plan souden de aotonoffliaten op Cuba en die in de Vereeaigde dtatan en Frankrgk zich kunnen vereenigao zegt de Standard Als het eens waar wss I Bet spant er in New York t Een pur weken geleden ruda leek de stad volgaas de verlekeriog van de aNew York Heralds éao groot gekkenhuis De verkieziogen die in d voli eode week zullen geschieden hebben een tgdelijkeo waanzin over d3 kiezers gebracht De advocaat John Feuoel een democraat heelt op een groote openbare me ting wssr hg voorsat tioh te veel opgewonden en is overleden Een der candidaten van Tammany Ball James P Daly heeft sich overwerkt en ia na den ganachen dag kiezera hetocht en dea atonds twee redevoeringen gehouden te hebben bezweken De groote meetioga volgen elkaar ateeda sneller op d lange veratagrn vol hartstoohtelgke uitingen over wat er gedaan moet worden en hoe slecht de tegeostaodcrs zgn kan mm niet bgbondan De weddeeschappen tgn in Vollen gaog We hebben nu vier partgen in New York Bchrgit het weekblad Tbe Nationt adie alle zich inapannen om bon candidaten gekozen Ie krggen ala embtenareo van Greater New York Doch het merkwaardigste van den atrgd is dat maar ééa dezer verzekert gekozen te willen worden ter wille van de betaogeo der stad zelve al de aoderen wenscben ter wille van ieta anders gekozen te worden Groker wenacbt zgn candidaal rechter van Wijok te tien zegevieren ter wille van ade organiaatiet en die aorganiaatiea bestsat om de goede plaatsen te doen bezetten door de Boya Platt wenaoht tgn candidaat Tracy er door ta helpen ter wille van de republikeiosche partg en ter wille van zgn eigen gezag hg benoemiogen en over de wetgevende vergadering van den stsat Henry George wenacbt gekozen te worden ter wille vno ade beginaelen van sociale oeconomie waarvoor hg reeds zoo lang atrgdl c Eo Setb Low is de eeoige die be weert mnyof te willen worden ten einde verbetering te brengen in de administratie van de Rtad v Afloop der Openbare Verkooping van Onroerende Qoaderen VEILING 27 ÜCTOUEU 4 b C a 54 c Weiland Onde Gonwe f UOOO k T IJaaelatiJo Beurs van Xmsterdam sloikrk 88V Vrkn 9 V 8V s 108 87 84 i 86V il 3 V 1 81 1 4 i V 1 loov t 1 11 I 48 100 48 I 10 0 108 188 71 981 184 100 30 Sl a 111 106 801V 88S s 100 64 68 143 86V 108 10 100 1 O 1S3V H e 100 66 103 ♦ 16 108 J4i I 6 86V t u 08 3 i OCTOBKE DiaLiND Cert Ne i W 8 81 dito dito dilo S dito dito dito 3 HoNOaa O il Gtudl 1881 88 4 talis Insobrijving 1888 81 6 OoaTBNK Ob1 ie papier 1888 6 dito 10 zilver 1886 A PoBTroiL Obl m ooiipon 3 dito ticket 3 V RcauND Obl Rin n siil 1 94 1 dito Gucona 1890 4 dito bii Kolha 1S8II 4 duo bj Hope 1830 80 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1J84 6 Spahjz Perp t ichuld 1831 4 Toatiu Oepr Coiiv een 1880 4 ïeo leeniag aerie IJ Oec Ie oizg aerie ü ZuiDAra Bip v obl 1818 s Utllco Obl Boil Bch 1380 Vrnszusla Obl 4onbep 1881 AnnuDAlt Obliifalieo 1886 8 BoimDAK Strd keu 1394 3 NlD N Afr Haiiilelav annd Arendab Tsb Hg Ceitifinateo DeliMaatflohappü dito Am Hypotheekli paodbr 4 Cntt M der Vorstenl aaod a Qr Hypotheekb pandbr SVi Nederlsodache bank aand Ned HHodelmaataoh dito N W fc Pao Hyp b pandbr 6 Etott Hypotbeekb paodbr 3 l lr Ilypollisekb dito 3Vi OoeT NZ OotI Hi dr bsnk aand BnsL Hyp Ibeiekbaiik psndb 4 i AliSMiCA ICqut bypolb panilb 6 SS Malw L O Pr Lieu oerl Nto Holl IJ Spoorir MiJ aan I Mij tot Ezpl r St 8pw asnil Ned Ind Spoorwegn aand Ned Zuid Afr Bpm aand dito dito dito 1381 dito i lTALnSpoorwl l887 38 AEobl S 58Vl Zuid IUl pwmij A H obI 8 PoLBN Warschau Weeuen aand 4 EvsL Gr Uuas Spw Mij obl 4 Bsttlaebe dito aand Faatows dito aand 6 Iwang Dombr dito asod KoralÉ Ch zotr jp kap obl 4 dito dito oblig 4 18 6ÏÏ llVa 10 AutKA Onl Pacgp Hij o il 8 Chie k North W pr C v aand dito dito Vt n 8t Peter obl 7 Denverfc io Jr Spm rort v a Illinoia ntrsl obl ia goud 4 T Aoiav lt Saab ville Cert v aaDd Ueiioo N Spw Mij Ie byp o Mias Kaoaaa r 4pct pref aand N York Ontaiiok Waal aand dito Peno Obio oblig Oregon Calif Ie hyp in gottd t 11 100 O 184 808 IOC IOC 108 108 IH til 31 117 atPaaLHInn kMBnit obl 7 Ua Pan Ilocfdlüu oblig dito dito inc C ol la lyp O na an Soath en vaaoid Va CfUll tN l k dcO Amaterd Ooiniliua Mü aand HoUerd Tr m eg Ma ta und Nio Snui Am t rdam aand 8 Stul Bolterdam aan 8 Bitoit 8l l Antwerpen 18 1 Stad Bruaaol 1888 1 Ho o TheU Regullr te IUch 4 fwarsx 8ta UI e iing ISSO i K K Oo t B Cr 1880 3 Sl iKJt twl Madrid 3 6B Ver ISo llvp Sp bl corl Il I e v w E WINTERSTOFFEW vour Heei en Kleediiig A ran OS Ai Md Taillenr Kleiweg E 73 73o GOUDA ADVËRTËNTIEN V t e Heir en Movronw KOOIMAN BitinHT betuigen ook namens wederzgdsche familie hun hartelgken dank voor de bewijzen van helangstelling bg hun huwelgk ondervonden Voor de vele bewgzen van deelneming ontvangen hg het overlgden van onze gehelde Moeder Behuwden Grootmoeder betuigen wg onien hartelgken dank üü offer naam W C KEUUL ütnckl 26 Oct 1897 Stedelijke Gasfatriek te CiOlJDA De prÜH vai het a a w G cent per M en voor Kooktoestellea of Motoren 4Vi Ooder zekere voorwaftrdeu worden peiceeleo graÜa aan de hoofdbuis verbonden mei 15 meter vrije leiding achter den gaemeter Voor 3 en 5 licbtgasmeten bedrugt d kcmr 10 eent per mMUd in o kurtutii BDwonera van jwrowlen ran t o hoogste 2 25 per week knnnen wekelyks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoesteltun ouie tegen betaling van eènige centen per week ïn hanr bekomen AnkerPaiii ExpellBr tegsn pijneii ran tU yd la mat kM Ml msl saaie wanden teiea fü ArterfaiiiIxpiiller lo led r hoiiffeiin EB Aoker Paifl Expelier Prija 50 Wnt 7D oeot en fl if de flmt l TeoTUndea bi da mMate Apothetm xn K r ltL ioktar t Ou t KnttAntSin ZZLfmkMm k K niKLUKC I 1 m ZM tKaniHlilHIca UMMnale FabHe 1 1 DR HONIOBLOBMv y 1 ll vanKchaik Co l 1 gevestigd te Oraiienimge 1 1 Hepplerttraat en 1 1 aaby de RegenteeMtlaan 1 1 HOFLEVUHAHCIERS 1 1 van Z M den KONINU van UBtUIK 1 1 Indtein giJhiUMVt i ebrnikt de allo 1 1 wege bekroonde en Wereldberoemde H 1 1 perior Omivea Borst lIonigExtraci 1 1 FLACONB van 40 l a 10 Cti 1 1 l verkrggbaav hfj 1 1 Firma WÜLKF Co 1 1 Weatliaven t OtuhM 1 8 11 van MILU Veeratal 1 U 120 te flOHia 1 1 A UUIJMAN MoordMthi 1 1 J 0 RATKLANI Bm oop 1 1 U V WIJK Ondtmm 1 1 M KOLKMAN Waddm inm 1 lANüAllTS L CA ITO Turfmarkt iTjU uouda MmjKs iHöim van 10 tot B uur b kalv ZONDAOS en WOBNUUAÜS voormiddag Stollwerck sclie Borstbonbons itbiloeerd na vuonidirift r a den koo Universiteita ProC Oetun Bcfrad Dr HartM Bonn hobbea sedert M Jaren ala Tanachtend auUnI tegen hoesten eackheid en aandoening dor ademing organen uilateekonde diensten bowozon UiJ tpocdigo afwiewling van warme en kuudo lucht Ie t bijzonder aanbeveleua wardig en bonbon t gnbruiken Vorpakking 0 ele pakjoa k it oent Alon vorkrilgbMr