Goudsche Courant, vrijdag 29 oktober 1897

tOste Jaariraris Vrydag SO October 1897 1 0 7414 mammmmm mmmm mmmmétm ftouMHE mmm MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere rege meer 10 Centem Groote letters worden berekend kaar fdaatsruimte t Inzending van Advertentiëntot 1 Uur d$i jnidd De üil ve derer Ctouraijt geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagren De pr J8 per drie maanden is 1 26 iranco perpoBt 1 70 Afeonderlükc Nommew UV CENTÉ Openbare Vrijwillige Verkoofing TE BERGAMBACHT De Notari J P MAHL 8TEDK l l r ii Toornemen p WOENHOAG 10 NO I VBMBKB 1897 de morgen ten ur ten hai t i C B z i m in bet openbaar te eerisQ teni Het HUIS geteektna no 4X7 wMrin Bakketj Winkel en Woning SUlliog iroor4 Koeien 8CHC UK BOOMOAABD TUIN en ERVE itwnde en gelegen op het dorp Bergainbaclit kiduter Sectie A no 4592 groot 7 Aren 97 üentian 1 In gemeld ptnd ii dert meer d n 40 ichtereenTolgende j rra de Brood K k ti B nketbikker J uitgeoefend Te unTurden I Juinari 1898 lïliohtiugen ten kantore T tt genoemden Notorii OPENBABE TEaSOOro De NoUri H OUOENENDAAt Mff ta Goutio ia Toornemene in het mmm openbaar om contant geld te rer koopem Aan de Bouwmaniwoning genaamd Wii laiiBnau G uo 1 aan den Oodkoopechen weg bewoond door de er en G OUAAKUAND te SLülPilJK gemeenlc RIEUWIJK i Op WOBN ÜAG den 3 NOVEMBER 1897 de voormiddag 10 uur precies miii imi BOUW en MELKGEBEE08CHAPPEN Tentwagen Boereiiwagen Blokwagen Kar op reeren twee Schouwen Roeiboot m eene partj AARDAPPELEN I ge groote pirtlj IIRJNDHOÜT B Op VBIJDAG den 5 NOVEMBEB 1897 dea Toormiddagi 10 uur preoie aan voormelde woning 1 lerenjarig bruin Merriepaard 29 KALPKOEIEN 7 Vaarkoeien 1 tte Koe 7 jon e Vaarzen 2 Pinketieren 10 Kniskalvereo 3 StierkaWaren 8 rette Varkena 2 Zeugen J9 Sobapen 1 Geit 7 Kippen en een Haan ME8T HOOI en 8TR00 Te betiohtigen op den dag der verkooping Tan dea morgena 8 10 nar Nadere informatiCn geelt roornoemde Notari GBOBNIüNDAAL U Gouda Gevestigd alhier OUWE c n de BleuwbenoenuleCollecleurder SUatslotcriJ W J L VAN DISSEL B t Kantoor ml op teerkdagon geopend IJn van 9 1 en t 4 Café biljard Op uer netten land Ie GravtnHa et wordt ter OTernftme aangeboden een lief Blerbttts met SlUterU Toor jonggehuwden een mim beataan opleretende en roor uitbreidiag vatbaar Koopprya f f 00 Tuaachenpereonen kamen niet in aanmerking Br fr lett G adr bur A HACK dm Hmg Zeer nette Gesteendrukte mUKAABTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON De Centrale Liberale Rtesvereeniging in hel Hoofdkiesdistrict GOUDA Kiesers Bovengfenoemde Vereenigingf beveelt voor de llerstemmingf voor een Lid van de Provinciale Staten op VltlJDACi 29 OCTOBER a s ten zeerste aan den Heer Mr J T C VIRIJLY en Vli t op zich vereenigde HaaêtrechtKhe Kwvereeniging U Haattrethi C J M KROON VoorHUer a VAK ZANEN MULLER SurtUint J BROUWER DB KONING Pmnmgmtetttr D RENEMAN B E BOER J LEEUWENHOEK W DO iTEROM B J VAN DUK 1 BBEEDIIK KÜtWreemgïng BurgtrpUehtt I U Woerden J A P LEVENKAMP VoorzilUr Mr F W T a SPILL Secrelarü M 8 NIEKERK Penmngmeuter A KNUKF Hm te Bietnld C MIJNLÏEFF te Barwoulfeaarder Biirgpmeester èr Gemeenten Haustrecht welke bij de eerste stemming reeds 1839 stemmen Kutwreeniginff Burgel licht t Gouda J M NOOTHOVEN tax GOOB VeortitUr D BUUTER Steritaru H J NEDEUHORST PmmngmeaUr H KSüTTEL Dr A VAK USENDUK C M na JONG Kitnerteniging Schoonhoven en OiMtrtken te Sc toonhovin C H VA SCHERPENZEEL VooniUer Mr J K VAN WEEL Secrelarü B VAN CALCAR Pmningmtater N KOOIMAN E C A J CHBI8TA CU VINOK Haastrcchts che Ries vereeniging Bij de aanstaande Hersteniinlng van een Lid voor de Provinciale Staten op VRIJDAG 29 OCTOBER a s wordt door bovengenoemde Riesvereeniging ten zeerste aanbevolen de Heer M T O VIRULY Burgemeester der Qemeeaten Haastrecht en Vlist die bij de eerste stemming reeds 1839 stemmen op zich ver enigde Trouwe opkomst wordt dringend aanbevolen kal I am ns bet Btstuur der llaastrèchtsclia Kiesvereenlxing C J M KBOÜN Voorritter 1 JOH LEEUWENHOEK H VAN ZANEN MULLER Secretaris W DOGTEROM J BROÜ WEB DE KONING P nningmeeeter R J VAN DUk Jfewto D RENEMAN J RBBBDIJK Vlx B E BOER I KLECTROIOTOBISCBÏT4JiDa USBA5iDJIS WBTTIO OtDEfONBIlBD BH het rebrulk daarvan ï M leJ ï Hinden krfifen der Kluderm Z BER RE NINÜTE PUN 10 000 Guldea wordt betaald aan hem die bewiJM i dat de by mu ter miage liggemle getnigschriften der mistekende resultaten van de Electroluotorische TaBdhulsbindjes niet echt nn Men Uüe op den naam mn dm Tabrikant BOUliKT HOIT 1 Wordt franco toegetonden alleen o onivangtl van postaegel ad 9S cent door ftOBRRtHüLTZ MUmegen Wederverkoopera gfvraagd Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ben pracli tig aaet l3n gr©3 icli t HEEREPUIS mei IM staande aan den Huis bevat beneden 3 Kelder Bovem 3 Kaniers Meidenkamers boven voor n achter aan Gang met Vestibule Alles voorzien van naar de eischen des WEG D 2i KAhrTENSlNGTEL Wijk Q No 141 Het Kamers met Serre Keuken en prachtifje met achter een jfi oot Balcon Zolder i beneden Privaat met Waterleiding hbt w t Huis Waterbesproeiinp een prachtige marmeren Tegels Qas en Waterleiding en geheel ingericht Te Koop of te Huur aa gebodeti im mumm staande aan de WE8TAAVBN Wgk B N U7 T bevragen Lange Htndemeg D 29 Het hviia bevat beneden 3 Kamers met Saite Kenken Kelder en Binnenplaats boven 3 Kamers en Zoldir verder alles netjes en doel matig ingericU alsBMde van Gas en Waterleidin vooriien Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding tijds Te bevrdgen LANGE TIENDE Co P ® S iip Éiitttri J a i H Stollen riUltrltl luiilcl tl en mru Der frwum Erlul VAN Blommestein s Inkt lis pf oJondep Hide fjk de BESTE en vQlkoineG ÖN SCHADELIJK APFLDOÓRN HOLIAND I hUilim wenhloaen Xachnhmnnorn s Mm Huft rt f umrt ttel icharfen M mr nniau itlnx Mr In nielm Imnlmdhirio aim atiêifltfl iitlm M mm i Kiezers aar is Heden Vrijdag Tan 8 tot 5 de itemmlflg Toor een lid T in d ProT Staten Dringend verzoeken vrij U uw item te gaan uitbrengen in het lokaal dat op üw oproepineskaart is aangegeven Onze oandidsat Ma J T C VI RüLY verdient de steun van alle Trijzmnigen Hij is een zeer ontwikkeld man die met de belangen van het district en de provincie vertrouwd is en zal dus o ze be langen naar eiscb behartigen BINNENLAND GOUDA 28 Octobtr 1897 OUtereoftTond hid de luUtU verMdering plaftti Tao het comité voor hat huldeblijk ud H W de KoDingin Regentes Er wm ootTftDgen UD giften ü 984 821 oDTernjtjaelQke iiitg TeD f 64 79 bUoo een ba ig tmo tn f 920 03 i welk bedrag ie ofergemtókt n d D pentiiDgmeester der ProTiQcialeCojomiBarie Zg die door toeTaUige omHtaadighedeo niet in de gel enbeid waren ieVs tó geten kunnen dMverkietende alsnog eene gdrage Mnden aan den baéT N Coi penningmeester I Naar wij Ternenen bestaat bg het bestoar Tan den iKomtkriog alhier bet plan om onze itadgenooten in de get enheid te efcelten de TOoHraehien ran den beer en mevronw Fool man Hugsen nit Botfcerdim ie genieten Daartoe it erenwel wn talrgke opkomst noodig Wg beboerea zeker niet te rermeldea dat de heer en mevroiw Poolman ia Terscfaillende plaateen van ooi lend zeer ten genoege van hoD gehoor ign oMetreden Daar de meeete tokken ran comiichen aard tgn k 1 menigeen een seer geno lgken avond kannen doorbrengen De gelegeabeid tot iffteekAiing ii opengeeield hg de beeran tan intam en Zonen Voor leden van den Kaoetkriog eo boone damee en kinderen is de toegaogsprgi i 060 per persoon Toor niet leden f 1 per persoon terwjjl de leerlingen ran M Gysnaaium en de H Burgersohoot f 0 50 moeten betalen Wg hopen dat door een luime mteekening het bestnvr lan den Kunstkring in staat cal worden geeteld hun TOornemen ten nitroer te brengen Indien de soWée doorgaat wat natnnrlijk FEVILLETOIM LANCS EIGEN WEG Weeë gelaUig ovorgelukkig dat z d geheele el aan jou behoort iO dat il het hoogite wat ik me kan deakea maar ben ik dat atlet waard t Zoo n groote liefde zoo n iDBige toewBdiDg 1 Ja dat ben je waard zeido Oile ematiflr eo met traeen ia haar oogen Waar hy vertrouwt moogt gÜ niet twijfelen Weet Je wol rervolKde zo laohead ilat niet veel broidjei ban braigoins zoo zelfbewust liefhebben t Is geen droonen of dwepoD geen zwakheid of blinde vergodine maar wkarheid en kracht fNiet veel braigoms geven er aanleiding toe v flEo niet veel bruidjes zyn t waard hè P Zoo kwpen WO in een kringetje plaagde Cilo De MigB wolk dio ik zie ia bet onnoomelyk aantal pluoryen ea hatelijkhedea waarmee zyn ouden ja wisn rervolgea Ze zullen ja atemmtng baderven js uit je humeur maken P l at ik m5 niet doen Ik hen bet onervarec nd van vroeg niet meer hu apeldeprikken zallonop m B kalmte en beleefdheid afituiteb Goud had ik noodig om b n te breidelen eo toen ik geen taa Mg het in natura te verdienen heb ik heT jgtoekwoord toegepast je weet wol proken i zilver B ygea l goon Ik heb nyn goad veroverd wnt om het ua him tooIm aoor te loggen maar Tan de inteekening zal afhangen U deze bepaal4 op Donderdag 4 Nov 1897 Voor de arrondissen en te rechtbank te Botterdan stond Dioadag terecht A C H 60 j koo Anan te Waddingaveen die den 8en Sept j l te ZoTenhuizen in het café de St Jorisc T Key den Koopman Bendrik Den Toom by de keel gegrepen en terwond had Uit bet gelnigenverhooi bleek dat deze mishandeling TOor eeu deel te wgten was aan de ónhebbelgke manier Wan optreden van Den Toom die den beklaagde in bet café aet eeo schnIdvorderiDg lastig riet ËiBch 14 dagen gerangenieitraf Op de te Stolwgk gebonden 2e veemarkt waren op Woensdag jl aaogeToerd 18 koeien en 45 kaWereo De handel in kalveren vlag In koeien minder ving Mbj Kroon te Stolwgk ia benoemd tot nderwgzerea aan do openbare legere school te Jaarsveld met ingang van 1 Norember as De vDoroitstrerende kies vereen igiog t olksbelang te Btolwgk die bg de e rste stemming Toor eeo lid der Pror Staten den heer Qantier candidsvt atside beeft io de gisteren gehouden veruadaring met atgemttene iteranien beiloten by de bentemming op Vrydag den heer Virgij vMl mogelgk te at a en Beroepen bg de Ned Hervormde kwk te Calemborg da O A Loïkema te Boakoop De St Ct No 225 bevat een betloit van de mioiiters van binnentaodsche zaken en van financiëo waarbg de n en doorvoer nitOrootBriltaoniëen Ierland van eenhoevige dteran eo van vleesch van die dieren afkomstig verboden is Maandab ia ts Schiedam ten hoizs van 3 L B H wonende in de Maasstraat vermoedelijk door middel van een valaoben sleptel ingebroken £ r is een driennoerigen koralen ketting met slot geatolen den gooden vrouwenring een zilvereneD broche en een lederen portemonnaie mèt eenig geld erin Üit de Dieze Qab j s Herlogenboach is eergisteren namiddag bet Igk opgehaald van zekeren V M werkzaam op bet werk van den heer Bos aldaar die Zaterdi het werk beeft verlaten eu sedert dien tgd niet is terugge om het als een lohild Uigep hen te gebruiken ik heb leeren zwijgen geen angstig Ewak lafhartig zwijgen maar zoo kalm trotscb en onkwetsbaar dftt zo hun macliteloosheid moeten efkenuen Neenf Cile ons geluk zal ik verdedigen verdedigen tot den laatsten ademtooht Drakke dagen volgden zoo druk dat zelfs Agstba de teleuntellinff welke de brief van haar broer haar veroorzaakte b na vergat Dolf schreef dat hy veol kans had op een betrekking in het stadje waar me vrouw vap Trompen woonde kreeg hij die dan zouden ze later bespreken hoe zyn hoiahovding te regelen Oüe had haar vader bewogen om by bet huwelijk tegenwoordig te zijn Walter had gaarne de gelegenheid aanK grepeu om Cile te ontmtieteo en mevrouw Van Trompen liad zeer bereidwillig alle mogelyke beslqmmeringen en drukten op ziob genomen Don dag voor het huwelyk had men heel gezellig en familie gedineerd en tot haar eigen rorbaziag verkleefde Cilo dat zyn ouders baar nog al meevielen Neen Brennenberg zeide Joban togen Walter toen baide heeren tn bun hotel gekomen meer lust £ ot praten dan tot slapen hadden Je Iaat je door vd roordeel leiden in plaats van zelfs ndig na to denken Wat z jn wy mann n dan tooh om gehoorzaamheid en onderdanigheid van een vrouw te eieoholP Zyn wy zulke reuzen in hart en verstand P Hebben wy onze bartstoohten zoo in bedwang dat we nooit onrechtvaardig zijn Hebben wy het eigen ikjo zoo overwonnen dat we alt d edelmoedig en zolfopoffar cd zynf Neeo hè en met welk reoht willen wjj dan veieord worion als wosoos van beoger I keerd Men denkt dat de man door de dutsterois muletd in het water ii geloopen Do kantonrechter te Haarlem wnes Tonoie ia d nek van C v d Spek boter handel aar te Ro rdam beacbuldigd van inplaats zo als besteld was zoivere oatnarbotar te leveren margarine te hebbeo toegezonden De kantoDreohter oordeelde dat het waitig en Ofertaigend bewgs vu geleverd al bad beklaagde ook aaagevoerd niet zelf de beatelliDg te bflbheti afgeleverd docb dit aan een gnei bediandflo te hebben ovei elatea en ver oordoolde bera tot f 100 boeU sobs U degen hoehtenis en plaataing van het voDoia in d i Nieawe Uotterdamscbe Courant de Opreeb te Haallammer en de Telegraaf £ sD urdig tooneeltjo echt karakttriatiek on het volk Keer juist typeerend iel Zaterdag aroad voor in de Korte Brugstraat ta Breda Hot op nieuwtjes beluste pobliok meeade MO wolkomen gelegflnbetd te hebben gevonden om in zucht t ar verrnMingea te zollen voldaan worden doordien het bg den heer Ktoa kinsky ooifieur twee mareoha otséea en een gevangenbewaarder zag binnnntreden Dal moeht wel een ongewoon verachynsplzgn £ d je hourt toch zoo van dielit llen c Daar ztt ar zeker eeo die ze zoeken t Ze bobben deu bftl n dag at gezocht f oa boor di 1 pk nnlfrf Wat zal ie aibakke trpkkw l tnid gelach Steeds grooter wordt het aantal nienwsgierigen c De verst afstaanden weten natuurlgk hoegeaaamd niet wat er te koop is maar ze wacbisn wachten mot on xikbaar geduld Wat blgvea ze lapg f tZe wachten tot ie goichoren ta in de gevangenis is bet norgen ook Zondag Inmiddels groeit do menigte dermate aan dat de door Dg geheel versperd Is £ ti voor vele was het bittere ont ooebeling toon zg de mannen der wet één voor eea zagen vertrekken met gladgosehoreii geziobi of goed geordeodea baard In de terp ie Foadgam zyn onlange by bet graTeu tob een pat op een diepte van ongeveer 9 a 10 meter een spinklüga eo een arn van roodachtige gebakken aarde gevonden idtze orn ia een groote bolvormige pot met esn w den buik en en maowe openingj zjj is ia gaven ODbeacbondeu itaat en heeft een iabood v n 7 tl tfet spinklooje dat een middellijn heeft van l dM dik is aaamerkelgk grooter dan dergelgke die men elders in Fries orde P Zoo bedoel ik bet ook niet Maar is die lanigO ssaaen werk ing die volkomen harmonie voor verwelenl king vatboarP Is t geen onbereikbaar ideaal rNeen duizendmaat neen maar we moeten ons niet door blicden hartetorht Jaten leiden nosh onderdanigheid eisoben We moeten liefde ragon en ook geven Toegenegephcid ea aohUng eerbied vriendschap en bewondering oen woderkeengstaunen en troosten een onbegrensd vertrouwen dat nlles luit bet eene woordje nliefdo in Johau zweeg eren en vervolgde toen kalm F lk erken onmiddeltyk dat niet velen t zy mannen of rrouweo zoo di p gevoelen zoo gelukkig kunnen 1 11 maar enkelec wèl Zq bereiken hot ideaal Ën jullie behfjort tot dia enkelen ffJe maar donk niet dal wij zonder strijd zuorer igekomen zjjn Niets is cns gOBohonken irït hebbon allea van het leren moeten afdwingeoi maar wo had den elkander lief onverdeeld Hef en dat is hot geheim van onze overwinning Denk je dat ik voor zoo q zacht lief aanhankelijk wezentje zoo als er bonderden zijn zoo veel zon hebben opgeofferd f Mooit I Cati is niet eens mooi maar wa it haar oogen straalt tfn op lioar gelaat zotolfj oeit mij sterker dan de grootste schoonheid Je hebt gelyk zeide Walter zortaf Als jullie voorbeeld me met overtuigt wat dan wèt Maar aar vindt men de Cato s f WaarP Eo dat vraagt gij P Walte ohte en bloosde q s een jong meisje Laal my eens heel openhartig zijn vervolgde Johau jyAls je Cile werkelük Uefhebt toon het dan door baar onaihanktl kb msvoel te eerbiedigen laad gevanden he tt eu lu hel uustum te Leeuwarden aauweaig a n De voorwerpen tga waariebynlgk uit bet Frankitohe en Meroviaginha tijdperk afkomatijf Do minister Tan Oorlog bogaf sioh ee ts teren naar Kde vorgotrld van de generaalmajoors Koel a Ügsbert Hodeopgl rnn kolonel Paathaleofi barou v Kok msjoor Sabron en den adjndaut vande minjtter kspiteia Doorman naar alle waaraciigniykheid om tnaacbeu Kden on Amortfoort hrt terrein op ia nomen met het oog op een militaire wapenaobon wing ter gel onhoid dor troonabeatygiag van 11 M de KoQiugio Toimoedelgk batten da rooidenlMto boaden Naar w Ternemen is deflate room luaDala telefoon vel blading tua cheo Auiiterdam en Rotterdam lo den llurlemmeraie rpolder doorgekapt tooal niet op recbtslreaks h hevel vaa bet llooghvamraadschap dan toch m l aijn medowelten eo toestemming Het llooghe raadschap aohgot het Ityk het recht te bettviatan 00 dezo Ign over ya gebied te lottgen De verbinding wordt hersteld en de jasiitia aal in do aak orden gemengd Van de zes Iguoa zyn Tgf doorgokapt coodatde vorbiodmg an Amsterdam mat Ilottardamgroote vartraging oaderviadt Hbl Bfj da to Dordrecht iageetolda reehürohe in varband met den diefam i aa oen g Ciota party koffie enz te Rotterdam geploAg l kwam de politie by een broodl akker fJie lo htit bezit was van ongeveer 140 kilogram ougsbrande kofSaboononi welhanat geworden dooi twee personen ter droging waren aangeboden Toen zy diH kotBe wilden tefugtialea werden beide personea zekere W J do O 31 jaar te Dordrecht oonacbUg on A t D 18 jaar wonende te Dubbeldam vat eoagezelleo van beroep aangebonden Het l gt voor do hand dat men eerst Jacht de daders van den lo Rotterdam gepleegden dietstal op hot apoor te zyit Het bleek evanwol dat dio party van aan in de Noord onder AIbla serdam gezoakeu stoomboot afkomstig en oor een knecht daarvan ODtvreemd en vorkocbt was De koffiei alsmnde noehoevftolheid gebrande koffichoooen eveneons van de gezonken Htoomboot herkomstig en reeds by oen vrinkelior te Dordrecht verkocht werden iii beslag Renomen terwgt tegen de daders en helers proceaverbaalwerd opgemaakt f Ct firanisfwr geen vrouw die zoo vrij denkt n zoo liep gevoelt als z j De vrouw is niet da mindore maar de gelyka van den man Ik bi r p wol dat je nivt gemakkelyk mot de tradities kent breken io moet door verstand en inzicht k men waar de ervaring en bet leed mij hebboa gebracht Wat gij moet berekenen heb ik djrp gevoeld Mijn overtuiiïtng is vaster omdat ik don ilr d bob uwrworsteld dien gij uit de verte bestudeert Ververp js geluk niet en rrken dat w errit holden moeten zyn voor we aaa idihflg kunnen eischen Niet eens mooi dafiht Walter toen bij dnn volgendon dag de pas gehuwden na ir het spot bracht Uij vestigde nogmaals zyn ondereookfudnn blik op bot jongn vrouwtje lyKojn Diet moei ichraadora ot nsligo oogon do stempel fan t lijdsu op het gelaat liofu verhelderd verheerlijkt els het ware ijoor haar liefde voor hem Wat zyn se gelukkig Met non zucht half Van angit half van alopzie keek b naar Cile en rofl c e iticper dan ooit dat hij van tioar geen afstand kon thwa Ken kwartier later waren Johnn fn ato vertrokken Met traaan in de oogen stond Cile op het perron en staarde den train no £ na toen hrt Isatsle rookifollcje reeds lang verdwenen as Kindst k keerde zy zich om fia nam zacijgond doa a m vaa Walter die geduldig op haar wnoStta Naawlijks zateo zi ia bot rijfuig of h viUtahiMi hand CUe Wslte