Goudsche Courant, vrijdag 29 oktober 1897

Directe Spoorwegverbindingen met GOUÖA Wlaterdlenst 1897 98 Aaopvaogea I October i o ll GO K D 11 11 1 84 11 81 11 81 f H M 11 11 l li 4 4 11 8 10 KOTTlRltl H B O U S 1 1 18 1 61 8 14 7 81 9 10 9 11 9 M 9 64 10 11 IH 7 6 5 20 S 1 10 18 10 80 ll 51 6 MO 8 40 5 65 11 84 11 08 11 47 0 88 7 10 1 n 8 l8 8 00 8 47 10 18 OOVDl DEN Bil A O ZMtermvorjEegwurd Voorburg Hag DEN Hlie GOUDA Hi 6 48 7 80 7 48 8 8 4 10 1111 87 18 881 86 8 44 8 40 4 06 4 88 6 80 8 11 7 18 7 81 l Voofl 6 61 10 17 1 41 4 89 6 18 ir Z ZMW8 6 10 88 1 55 4 68 6 80 9 48 wr t 17 10 48 8 08 5 04 ia M Ooad 6 187 48 8 18 9 0 10 1 10 6411 67 18 80 8 17 8 14 4 OT 4 88 6 16 60 7 48 18 10 10 10 3 B 7 80 8 80 9 15 V K 10 14 U IB 11 16 ll lSl S 8 48 4 49 6 86 6 64 11 7 84 7 51 S ll 8 6i 10 10 89 11 10 XM 7 48 8 48 11 40 8 04 10 11 2 Z 7 61 8 51 11 51 8 tl 10 81 V 8 07 9 8 1 06 m 10 88 H 18 8 0 9 48 8 6 10 4411 4 11 4 1 10 1 05 4 16 18 6 65 88 4 8 04 IJ4 9 9 81 10 8811 8 11 44 I D T 1 0 a T e o D D A Ulnékt 88 7 48 8 48 10 10 1 10 88 11 88 1 8 08 8 86 4 48 5 85 8 68 7 88 Weudn 58 8 08 10 88 11 56 4 18 7 18 Osdewiter 7 07 8 14 10 48 4 4 Ooud 7 11 87 9 18 9 61 1 68 11 10 18 11 1 88 8 40 4 17 6 10 8 07 7 19 8 18 AMSTIKDAH eOIIDA AaMMHiG 8t J 1 8 8 10 9 8 1 41 8 68 48 4 48 Oomlt l I H UI IMt lt UlM M 1 M8 oi Di UTKÏCH T 8 84 7 6S 8 Jl 07 18 19 10 57 18 00 18 63 8 10 8 17 4 88 11 14 8 87 U il 8 45 9 89 10 5111 45 11 81 1 16 8 08 I 1 10 85 7 10 10 84 8 84 14 7 18 8 4S 10 41 8 0 6 08 i 4 7 8t 8J 11 11 11 U 11 10 45 M 10 18 17 10 88 Na de Hurl Ct aifc goede bron Terneemt beeft bet bestaor tad deo Uurlemmer meerpolder op deo 25en dezer een begin doen maken mpt het wegruimen der naar bet oordeel Tan dat bestaar wederrechielgk in en boren gronden der potdera naiiwezigeiniercnmmonale telefooDgel ei dingen nadat reeda T ór deo len October jt de minister van Wateratast Handel en Ngrerbeid rerwittigd was van een eerlang te wachten wf ruiming Het kleine weggeruimde gedeelte der geleidingen ie Otuadignacht berateld door een ploeg werklieden van de rykntelegrftaf onder berelen fan twee telegraaf ingf QieQre en on er bedekking Tsn een brigade ryktreldwacbteri ran 8 man Heb geconken schip dat op last d deo waterstaat te Zwamraerdam gelicht is werd beden ten raodhnize aan den ïorigen eigenaar De üaon terkocht voor f78 50 terwyl het pain door dezelfden pereoon voor f 10 rerkregeo ie VERMDERMVANDENGEHEENTERAiD ÜINSDAG 26 OCTOBBR 189 7 Vervolg Volgn 70 Koeten van bet onderbonden en Rcbooohooden an het gebouw of rertrek bestemd voor de vergaderingen van den Raed en van liurgemeester en Wethouders m H gaden voor de Secretarie der Gemeente f 550 De heer van Oalen Qy dezen post zon ik wel een vraat willen doen en wel deze uf de benoodigde meabeleu enz niet knaneu worden aangesobaft van leveranciers uit deze stad onlacgs is een kleed aaugescbaft in d Kamer van den Bargemeeater eo dit ia naar my ia medegedeeld in den Haag aangekocht ik zon beleefd willen etzoeken daaraan wel tegemoet te willen komen De Voorzitter Wanneer de leferanciers hier niet te veel ia prgs verwbillea zullen wy daaraan gevolg gevon Volgn 70 75 worden zonder hoofdolylie stemming goedgekeurd Volgn 76 Koten fan de kiezersiy tea en van bet nitoefeuen der kiear er rich tingen f 600 De heer van Galen By dezen post ion ik wal willen vragen of er niets aan te doeu is dat de stembiljetten zoo doorsobya nd zijd en ot men dit den leverancier niet oider het nog too wiMen brengen of die er ook niets op wist De Voorzitter Ik zal voorzeker uwe opmerking by B en W overbrengen Volgn 70 80 worden zonder boofdeiyite stemming goadgekear VoIkd BI Toelage ter tegemoetkoniing in de kosten der uitgave van het verslag der handelingen vaa den gemeenteraad f400 De Voorzitter Volgens bet voorstel van B eo W moei dezen poet met 75 worden verhoogd Deze post wordt goedgekeurd Da Voorzitter Dan ia uitgemaakt dat de raadsleden het verslag om niet zullen kragen Volga 82 Onderbond van straten en pleinen f 8300 De heer dè lUadt M de Voorzitter no wg aan dezen post zijn ion ik willen vragen of er geen beter toezicht kan gebonden worden op de bsatratiug volgens mg zou er wat meer gestampt moeten worden en vooral te zorgen dat de strateb goed onderhuuden wurden en nog meer op die straten waar rails liggen daar liggen de straten op sommige plaatsen aeer ongalgk bg de rails zoodat Hlliebt onge Iflklten konoen komen De Vooriitter Ik zal owe opmerking bg B en W oierbreogen VolgQ 82 en 83 worden zonder hoofdeiyke B IO 8 8S 8 4S B 49 9 60 9 Q6 5 6S 08 S U 8 18 B 1B Oauds A ttO 8 Meoidreokt T 8S Nieawerkerk t 7 B9 Oapelle IM ftotterdam 7 IM t ï illm Dimidm Eolterdom Oapelle Jliaawerkerk Uoordreokt t Sonde t so t lt S 98 4 46 4 BB 6 04 K n 6 17 Ooudi Z ealiuiuii Mi rk pella Init 6 10 Uu ll 5 86 I Wowd 6 4S VttttM 8 0 7 4 8 10 8 18 9 0 e O s i 4 10 87 IJ 1 81 9JT 48 10 88 8 87 8 18 Soud Aaui rtluB O St stemming goedgekeurd Volgn 84 Oüderbood van wandel plaatsen en plauteoenen f 1275 De heer Jager Ik wenschte bg dezen peit een paar vragen to doec die my al Ung heb ben beziggeboadsD en die ik doelit dat bat beste was om bg de gemeente t egrooting te doeo behaadelen Allereenl boe of bet met de beetemmiog van bet wandel park en met den tain ona gelegateerd door wgt n Mr van Bergen Mzendoorn en diens ecb enoote betreffende den tnin wenscfa ik te vragen of die verandering dit jaar neg zal geschieden zoodat wg bet volgende jaar kunnnn wandelen ia dien luin en of de industrieeleo in deze stad zgn r pgoroepeo om dien in ofh te maken en wat voorts bet legaat vaq dea beer en mevronw van Bergen IJzendooro betreft ol wy niet zonden kunnen besluiten het geheim op te heffen dat in onze bealoteo vergadering genomeo u wy ontmoeten hier en danr ongetoovigen en daarom sou ik in overw ing geven dat geheim op te hrffen De Voorzitter Heden moigen zgn wgjaist klaar gekomen met het pUn voor den tnio eo na afloop der vergadering kuunen de leden dat plan iozieu wat evenwel het geheim van het legaat betreft dat kunnen B en W niet opheffen dat moeten besluit vanden raad zgo De heer Jager Vrgbeid om dat mede te deelen mogen wy niet wg zyn gebonden nn tel ik wel niet vonr om bet oogenblikkelgk op te heffen matr B en W zQllen dit wel knnnen doen De Voorzitter Over opheffing van het geheim van bet legaat knnnen B en W niet besliasen dat kan alleen de raad doeu B en W hebban tot heden alles gedaan maar nog steeds vruchteloos De beer de Raadt In het rapport hebben B en W gezegd dat bet raaterwerk dikwyls gebruikt werd voor brandhout maar gisteren ben ik io Breda geweest en heb daar ook raaterwerk gezien dat gemaakt was van 1 by 3 hetwelk geschilderd was dat alond leer goed ZooaU nn de afrastering 8 deugt sg niet Wy zullen toob wel hakbont krggen en dan kao daarvan rasterwerk gemaekt worden De Voorzitter B en W zullen ernstig nw denkbeeld overwegen De h er Deasiog Ik kan ook wel vereenigen met het denkbeeld van den heer de Raadt met de tegenwoordige paaltjes kao men ongelukken kryiten maar ik weosoh n M de Voorzitter er attent op te maken dat in het plantsoen by de watermacbine een bsnk bignen de paaltjes Ktaat en een daar buiten De Voorzitter Ook uw wenk lal overgebraoht wordou Da heer van Qalen Zooals nu de afraitering is vind ik die al zeer ellendig die paaltjes staan een heel eiod van het gras is dat om te laten zien boever bet gras geweest is of tot hoever bet komen moet Buiten de Tiende wegspoort sOg ik gmêa bet ras ter werk Ml t ei vroeger wat waar daargasteld dear dat faa t rwerk Je veorkeur verdient voorts wensch ik er nog op t wgteo dat buiten genoemde poort van eeu paar groota boomen de toppen zyn afgswaaifl en daardoor wateren die boomen in aan di9 boomen zyn nog 7 er zware stammen en i udien hek in bet najaar eena sterk woei zou tiaar lichi een ongeluk koonen gebenren De Voorzitter Ook uw wenaofa lal woideo overgebracht Vnlgn 84 wordt goedgekeurd Volgb 85 Taderhoud van bruggen en ovcrzatveran f 3450 IL l 11 18 11 18 11 88 4 ll 8 I X l 11 81 8 18 10 88 10 88 10 48 19 48 k 1IISTEK04H 18 10 11 f 1 18 U J8 10 J De haar Deisiug In hel rapport van B en W heb Ik o emerkt dat B en W het dek der Kèeiwegsbrng met lepeabout zullen lateu bakteeden voor een jaar of drie is deze brug van een uieuw del voorzi en en nu deugt er niets meer van ik geloof dat deze begrooting zeer goed daarvoor geraamd is VolgD 85 U3 worden goedgekeurd Volgn 94 Onderhond der overige eigendom men waarvan de inkomsten zyn vermeld onder Hoofdstuk Sder outvangrten f 1800 De beer van Oalen In de memorie van toelicbtiog op dezen post leea ik vernieuwing der brng iu het Qondsche Ilgpod onder lieierekoop f 800 io bet vorige jaar is daar een nieuwe brng gemaakt was die dogwydte dan zfjif of ia dii brag niet tooala eg Ifcbt gemakkt De Voorzitter Verleden jaar 1 zyn vier pieawe vlèogels gemaakt tot op heden is door het polderbestour geen aanmerking gemaakt op de dagwgdte nn evenwel die achoiUn er niet door kansen beeft men bemerkioif gemaakt zoodat d ario dient U worden voorzien bet ie met hetzelfde werk van verleden ja r De beer Nederhorst Verleden jiar sgo viervleugels gemaakt en no moeten de likadhoofdenvoorzien worden 1 De heer van Galen Br stond loeo daidelyk in de begrooting vai 1896 Jernienwingder brng onder Reierakoo i De Voorzitter Ik mo t u med deelen dat wat on geicbieden moet bepaald noodig is De beer van Galen Ik moet he tea zeerete betrearen dat toen diei brng ni t goed gemaakt is De Voorzitter Ik moet den bee van Galentegenspreken toen zyn geen laodboofden geslaakt wel vleogets i De heer de Raadt Toen zgnlde vleugels vernienwd eo nn moeten de landnoof den worden vernieuwd dat is niet betzflfde Volgn 94 wordt goedgekeurd Volgn 95 Dag en weekgelden den werklieden en bedienden in dienst der Gemeente mitsgaders verdere ko iten der fabricage f 13550 De heer Deiaing Ik zoo het weDschelglc ncbten dat de werklieden der gemeente werden verzekerd tegen ongelukken de koaten zgn zoo groot niet want 13 X 50 dat z n zoo vele koiten niet en daarom zou ik dib mennchen willen verzekeren eigeolyk is wel de Geme ute verzekerd doch zy weten dat zy bg ongelukken oitkeertng genieten De beer de Raadt De Gemeente achryft voor aan aannemers dat zy hnn werklieden moeten verzekeren nn bsgryp ik niet waarom de werklieden der Gemeente met het oog op de kleine kosten ook niet verzekerd worden De heer Dercksen Vel zekering kan op verBchillende wgze worden opgevat wanneer de gemeen e geld geeft bg ziekte of ongelukken dan zgn de werklieden ook verzekerd daar de gemeente soliede is De Voorzitter Ik wenicb eenige inlicbtlogen U geren zoolang de tegenwoordige boDwmeester bier is en dit is een dertig jaar is er flecbts een ongeluk gebeurd en die nleuBchen krijgen bun volle loon tot dat er misbruik van zou worden gemaak De risico die de gemeente loopt is zoo grdot niet het komt ons ounoodig voor de weiklieden in dienst d r gemeente te verzekeren zy zgn al verzekerd De heer de Raadt Ik dank n voor nwe inticbtingen maar het is meer dan eenmaal gebeurd De beer Deasing Ook ik dsok o voor owe inlichtingen maar M de V als nn loo n werkman eena doodviel dat kan toch ook goheuren zou dsn de gemeente die i ednwe ook een som van i 1000 uitkeeren De Voorzitter B en W zgn iu de vorige vergadering uitgonoodigd praeadvies nit te brengen op het voorstel van den h er Sievardink tot regetiug van de pensioenen voor de werklieden hunne weduwen en kinderen Ik moet deo beer de Raadt mededeelen dat er twee werklieden eeu ongeluk hebben gehad in dien tgd De heer Dercksen t Ik zou een betere regeling getroffen willen zien wanneer die werkman zgn volle loon ontvangt is dat meer een gonst ik zou een contract gemaakt willen hebben waardoor i die werkman het recht in zyn handen had De Voorzitter Reeds sedert lang ia men bezig met die arbeidscontracten evenwel nog zonder goed resultaat laten wy daarom liever eerst nog eens afwachten Volgn 95 104 worden goedgekeurd Volgn 105 Belooning van de inspecteurs dienaars en verdere beambten van politie mitsgaders van de verwachters f 1000 Do heer Vingerhng Op dezen post ia een verbooging voorgesteld jran l 1200 voor een hoofdagent en een ageni dar derde klasse de ROTTIKOIH I tt 8 87 4 ti 4 85 S OI 8 09 S K 8 85 1 50 10 4 10 81 8 45 4 41 4 80 4 67 6 04 6 10 1 84 1 01 I Ot 1 U 4 01 4 l sjoedf h o linff daarvan linterov rrrt mg mair de dienat van fa t naehtperaonael is og al zwaar waarom ik zoa willen vooratolten drie agenUn der vierde klasse aan te atollen epe ciaol voor den nacbtdienat op een salaris rao f 400 voor ieder De Voorzitter Djt voorstel gaat niet alt van B eo W auir van m aU hoofd der politie ik kao evenwel geen voomtet doeo in dien gee t omdat daarmede de boofdageoten niet worden gebaat De beer Derekaen Ik dacht dat de heer Vingerliiig het voorstel deed ora die f1200 te schrappen en toch het denkbeeld van den heer Vingerfing verdient wet overweging De Voorzitter Over het voorstel vao den beer Vingerlint heb ik niet gtdaebt de hoofd agenten doen 15 unr dieost en dat ia te lang daarom acht ik het noodzakelgk het aanstellen van een derden hoofdagent De beer Vingerling Dan ainit ngn voorstel op technische bezwaren De Voorzitter Dan wenscfa ik nog te coo stateer D dat die zware dienst van de hoofd a enten wordt verlicht De heer Vingerling Ü kan zelf wel nagaan dat ik er niet voor ben om die dienst te bezwaren maar f 1200 daarvoor toe te staan vind ik miader goed De Voorzitter Het spgt my dat u io dia maand dat de begrootng in aw bezit was geen tijd heeft gehad met mg d arover ta spreken het zon nu een aoort van verroaaiog zyn vao u eo uWe vriendjes De heer Vingerling Ik zal mga voorstel intrekken De heer Dercksen Ik moet bier coostateeren dat ik daar nie s van afwist De Voorzitter Ik heb uw naam niet genoemd De heer Dercksen Ik zie daar een Inspecteur van Politie die functie kan volgens de vet niet bestaan kan die geen hoofdagent zgn De Voorzitter ik zal nw denkbeeld in overweging nemen De b er van Galea M de Voorzitter in de algemeene politie verordeniog ia opgenomea een bepaling dat met velocipedes niet mag gereden worden op de beatrate voetpaden daaraan wordt slecht de baud angehooden ik zie dat oog al eena op den Zteiweg ook gebenrr het zeer veel dat zg dee avpnds geheel geen licht opbebben het kan wel gu dat er enkele onbekand zyn met deze bepaling waarom ik in overweging geef bjj de ingangen der stad by de Kaarsenfabriek en by de Hoaetrecbtaehe brng bordjes te plaatsen met dit verbod De Voorzitter Ik zal uw deokbeeld ovtntbreogen by B en W Volgn 105 109 worden goedgekeurd Vol n 110 Onderbond der laataRroB f 3500 De heer van Galen Ik heb gemerkt dat sommige telefoonpalen het licht der lantarens belemmeren dit ook iu de Peperstraat het geval het is daar beter dat er geeu licht wordt o eatokeo dan wel Nog wenaob ik aan te dringen op eeue betere verlichting der boiteowyken daar wy ala bet ware het gas voor bet nemen hebben ik kan dao ook bet adres dat bedeu inkwam vel ondersteunen De Voorzitter Ik zal uwe opmerking bg B en W overbrengen wy zgn van plan de bnitenwykeo in het algemeen beter te gaan verlichten voor nieuwe lantaarns is daarom ook f 500 uitgetrokken De beer Dercksen Uet het oog op het rerliobten der boitenwgken spreek ik ook de wenacbelykh id nit det bet licht wet beter sel worden bet lioht ia niet helder Da Voorzitter De gasoommissie heeft reeds maatregelen daarvoor genomen De heer Vingerling Hat ia minder oaogrnanm dat er klacht op klacht wordt geboord maar ik zou de verlichting buiten de Tieudewegspoort ook wel wat beter willen bebken Volgn 111 123 worden goedgekeird Volgn 124 Desinfcctiemiddeten f 300 De heer van Galen It heb met genoegen gengezien dat de orinoira gereinigd woiden maar zonden op enkelen de waterleiding met knnnen worden aangebraebt De Voorzitter Wy hebbeo er vroeger ook TUd vaa Greenwicb 10 88 1 18 8 01 01 I K 16 11 80 10 09 8 48 8 10 10 18 7 16 10 04 10 11 lO K 10 16 10 64 8 87 9 47 8 4 10 01 1 T 10 84 6 17 17 84 8 41 47 10 89 16 M 10 6 8 07 lO Ol 88 1 9 88 n 8 48 ll M 1 6 18 7 46 8J nod our g dKhl 8 l iaiBgio lKb ppB o r io OïdorbaodsUngife eut mMr door d famga eiMjhdii ign dia o darb odolingon afgaatait w j lalbn Iraebtan I daokbaald t otwezanlskao M Volgn 124 wordt De heer n Itenron Het i toch genoog utm bekend d l B en W te d werkwam üo om iierian rflgetteld t worden De B r Brnnt O ar dewlfde mk on de h r Herman mrt gn ttiend d heer Borg D Vooraitter Ik iht het Ter t 6digerhier niet op deie wjjte oTer die aak te preken Volga 128 130 worden goedgekeurd Wordt Torrolgd Buiteolandscb Overzicht Ia den Oottenri k chen rijkidag lal er hel niet rnattger op worden na de preaideat dr Kntrein ijn ontilag heeft ingenomen Waarooi dr Kalhrein heen gaat blgkl niet gn maderling wm geheel ongemotireerd en hjj ia Uratond naar Firoa Tertrokken loodat het ook moeilgk wu tem naar de reden ran ign bealnit te tragen S9mmige hondea het er roor dat de boosheid ran de reohtertgd orer het compromia omtrent de orde ran behandeling de reden ran bet altreden ran den preaident ia Aijderen meenen dat ayn poeitie legenOTe r de Toorstellen ran baron Dipaali de aanleiding it De regMring ia in uaaehan in groot Terlagenb id Qitteren interpelteerda de algeraardigde hacg r de regeetiog orer de rerklaring ran baron Ban y io de Hoogaarscbe Kamer bg gelegenheid Tan de debatten orar den lAulgleiob Dei rerklaring komt eigenlgk kierop neer dat wat ook de oop der diogeo in Ooatenrgk sy Hoogarge er nooit bg rerlieren kau Ala er geen Asagteicfac getri ffan wordt dma komt Hongarge in ie poaitie ran róór 1867 dat wil teggen dat wil leggeu dan wordt het irg alleen te b ndelan sonder Ooelanrgfc Dr Longer kntg niet real antwoord óp gi itttarpellatie D llMrderheid ie roor de tot atandkomiog van den roorloopigen Antgleich c en hoopt er door te krggen ook zonder d wgiiging die baron Dipsnii oortt lt ten miaite in eertta leiing Maar alt dat nn door de obttrnctionittiwhe politiek der oppoiitie niet getchiedt Het bestoor Tan den maohinewerkemboDd te Loodeo hoeft 26 October een rergaderini gebonden om de nitnoodiging ran den Board of Trade tot hel honden een r reriosningeQonterentie met de pftiroona in oreiwegiog te nemen De vergadering was besloten en alleen dit ia nitgelekt dat het er nog tot geen b liieiQg it gekomen maar reracbeiden spreker moeten wgiigiogen hebben roorgeeleld in df grondtlagaa roor soodanige cooferébtie door den Board of Trade ontworpen De pitroonsbood hoadt Dinadag ook eeo geheime rergadering te Maocliesler onder he Tooriittericbap ran deo boodapresident Dyer tot orerweging lan s hnren Ritchie plan de bgeenkomat sat rermowlelgk tot laat in d n namiddag voortduren en de beatitsing roti di al mocbt worden genomen Kal dos wèl kwalgk roor Diosdagarocd bekend raden Middelerwgl cgn er iele tegenttrgdige geruchten in omloop nopens den aard dier heBÜsaing Bt t meerendeel erran luidt niet gnnstig en en be langhebbend kringnn hondt heden da orertniging de boreahand dat de palrocnaboud vaathoodende aan tgn gedragelgn totdusrerro garolgd nn geen conferentie m t de ambacbtelieden rural ratt geeu daartoe strekkende inmenging nn d rden gediend nl willen zgn Het is Hogelgk dat er in het noodntkelgko antwoord naii den Bofrd of Trade een ontwijkende bonding sti werden aangenomen met he uitspreken nn de orertniging dat eeu oanierentie op de roorgaaleld grondslagen tot gmn nitkomtt lou rooren tenig de Eagin erB Uloreent hnn roornaamsteeiwheo inunderuëid den achtoren llg laten nren Veel kans hierop bestond in elk geral roorahanda aiet In de betAikk a werkmanskringen wordt renekard dat de nilirat concMtie der Engineers weien i dat ig hun strike nottMai Toor Londen zonden intrekken mits de pafroont hnn lock oot ng icw roor d protineiin osk intrekkon K en ander toont aan dat wg nog eei eind Tarwjjderd zgn nn het bjjéenkom n dei ttrgdend partgen laat dan staan n i nteneoing faarar principieel geschil In £ en der groottt rtraik lblakken op het pad der TWzoming ia da haat en bitterheid nn de een partg jagraa deandar WiadaarTaa hoofiakalgk aeliaM draagt wil ik niet onderzoeken rermoedelgk beide gelgk doorgaans waar twee aan het kgven tgn Net bezorgdheid rolgt men de nil Mew Vork komend berichten intake de gal koorts io h t Zaiden in de ewate wwk an dei maaod hwft de siekjle zich onmiskenbaar uitgebreid rpornamelgk ia Niiw Orlean waar thans geen gk meer rrg is Op 6 October lelde men 25 op 17 39 op 8 46 op 9 36 op 10 37 en op 11 October 39 niewe gerallea aarnn rele spoedig den dood tengerotge hadden Oogetwgleld it de ziekte naar d stad Patterson in Loaisiana en oaar de Texaaotche haren stad Galrsston orergebracht in welke laaf ale plaats op den 8 October onmiddellijk 8 gevallen roorkwanjen Het bericht hierna reracpreidde zich terstond door de geheele stad on reroorzaakte groote ontsteltenis Wie daartoe in de gelegenheid waa riochtte met eersten den b sten trein naar het Noorden oi nog ait de stad te komen róór de andere Texaansche plaatsen li h roor hea zonden sluiten Op den avond van den 9 October reisden alle beambten van do Golf Colorado en Santo Fé poorweg met hunne gezinnen van Galveston naar CIbborne om d ai te blgveo tot het gevaar geweken is De stedao Houston San Antonio Bryan Marscball en andere hebben zich roor GaUeitoo geheel gevloten en beletten eiken van daar komenden trein het binnenrgden Naar het zich laat aanzien zal bet geheele ZuidTexaansclie spoorweg erkeer tot Btihtand gebracbi worden Reeds thans heeft de geheele handel van de i ni lgke Staten tengevolge nn de gele koorts groote verliezen geleden Uet verliet dat Nsw Orlaaot alleen treft wordt op 25 millioen dollars dat van Mobilee op 2 millioen dollars en het verliea nn an dere steden door nitgoven ter in ttandhooding van de quarantaine en door staking van het handelsverkeer op minstens 10 millioen dollars geschat De gele koorts heelt zich ook geopenbaard tan boord nn een Engelich schip da Med vay komende van Jamaica en gaande naar Plymoatb Aan boord z h twee persooeu aan de ziekt bezweken Uet schip is de vorige week te Plymouth aaogekomeo waar noodige maatregelen voor ontsm ttiog en obserratie werden genomeo KaDtongereciit te Gouda Zitting van Woensdag 27 Oct 1897 De volgende personen zgn voroordMld w egens Overtreding wet 6p de kleinhandel in steiken drank P J V V te Oonda ont lagen van rerbta verrolgiog Loopsn lange den spoorweg zonder daaitae bevoegd te zgn N T n te Oonda tot f 1 of 2 dagen Overtreding prov reglement J J te Bergachenhoek tot f 1 of 1 dag P d V zwervende tot f 3 of 3 dagen J U te Nieawerkerk a d U tot f 2 of 1 dSen f 1 of 1 dag W V V en J V d H te Zevenhoizen No i lot f 2 of 2 dagen en No 2 tot f 1 of 1 dag Jachtovertreding K J te Ueenwgk aaagehonder Viaecherij overtreding C B on A B te Papekop ioder b f IK of 6 dagen H K te Waddingsveen tot f 1 of 2 dagen Overtreding Strafwet E V M t RMUwgk tot f 2 of 2 dagen Politie overtreding te Qonda J J en zijne hoiivr M C O t Utrecht ieder tot I 1 of 2 dagen Openbare dronkentchap a P P 8 es P V te Oonda A VFle Moordrecht G V H P S en A M ü t Gonda E M te Waddiogsreen A d B en W G te Go da ieder lot f 1 of 2 dalen ♦ G R Ie Bleitwgk tol f 2 f 2 dagen Openbare dronkenschap hg recidive G C H te Gonda tot 2 dagen hechtenis C en P d V te Sonde tot f 2 of 2 d O 8 te Gonda tot 3 dagen lt R TBBBtCHTBH Ooiober 1897 Clranen Ml voldoenden aanvoer roor de vraag onveranderd vut Tarwe Jarige Zeeiiws 04 8 70 Nieuwe dito 8 15 i 8 50 Mindere dito 7 90 ü 8 10 Afwijkende 7 15 i f 7 50 Polder 7 76 4 8 86 Z Eogge P J Ce 4 5 35 bnileolsndiobe per 70 kilogram 4 70 i 5 Oorst Winter 4 75 i 6 S0 Zomer 4 50 i 4 75 Chovallier 6 76 4 6 S0 Haver p r heet 8 91 4 8 60 per 100 kilo jjf lO 4 7 ÏV Hennepzaad lolaadsob 7 4 fP U Buitonlandtclie 6 76 4 6 Kannriezaad 6 50 4 7 Karweiznad ƒ 4 per 60 Kilo Kooltead nieuw ƒ 10 60 U Erwten Kiokorwten 8 4 16 Niet kokende 50 4 6 M Bnilenlandsche voerorwlen per 80 Kilo 4 85 4 S Boonen Bniice boooen 8 16 4 9 50 WÜte Boonen 9 0 4 10 60 Doivenboonen 4 t sardenbaenen 6 80 4 6 10 Mais pee 100 Kilo Boni inUndMke meHiug m TzzM aiT M lkvee goede i ovs r biadel en priJDi re l Vette verkeos goed auvoer btndel vr $ val 19 4 88 et per half KO Biggen voor üngtland go de aaavow handel vrij 1 17 18 ot per kalf KO Magere biggen goede aanvoer btmlel vrijwel 0 9 4 ƒ l Sli per week Vette sekapen goede aanvoer kindel nw 10 4 88 Zuig Lammfiren red aanvoer handel vlug Noohtere kalven redelyke aanvoer handel vrij el 4 4 8 Fokkalveron 7 4 13 ïraskalv n go le aanvoer bandel vlugger ƒ to 4 H Aangevoerd 88 partyen ktas Handel vrü wel Ie i oal 87 4 80 8e qual 14 4 ie T waardere SI 4 NoordHollaadselle 87 4 Boter weinig aanvoer handel vlag Uoebotor 1 40 4 1 10 WeiboUr HO 4 1 80 p Kilo wintÊestÓffen vtH r Hl oren Kleeiliii f A van OS Az Md failleor Kl iwi K 73 73a QOÜÜA Telei k M mo ai inslerdani alotkra Beurs vaii Vrkn 997 8 10S 8 m 86 Sl i 6S 17 OCTOBV H VlDBtUKn Cert Ned W S l i dito MiA ilito S dito dito dilo 3 Ho ioit C l üi udl l8lil88 4iTAUl Insobrijviug 1861 81 l Oo9TBn O l iup pipr 1108 O 84l ii dil3 in liUar 1888 5 85V PoaTt OAL Uhl mèf ooupon i dito ticket 3 81 Rusmn OU Blonenl 1894 4 68 dito ü vons 1 80 4 dito bü Kothi 1889 4 j 88 dito bj llofo 1889 90 4 dito in goud Ie n 1888 A I dilo dito dito 1884 5 1 4 SriNJB Perp t sohul l U8t 4 68 TualtlJ f opr i ijV lein 1890 4 11 1 tïeo teeoinu lerie D 1 Vji Oec Ie nilg lori C 84 Ümo Ara Rzp V obi i898 s lOS i Mziloo O l llmt Sch 1890 HC b Va Hztiai A OM 4oiil ep U l SJ A STt ill übhK ti u 1896 3 100 EoTTttD ia Sttd ken 1894 8 9tNsi N Afr llaiiiWiv Miiil 65 Araodtb Tab Uy Cettiïeiten 81 6ullMiuil eh ppg dito 48 Arn llvpothi Okb p ndbrj 4 lOoy Coll Mij dor Vorslonl nd 48 lür Hypolheekb p ndbr 81 100 NederUadt ho bank and I Ned lUndelaamiob dito 188 i 677 184 lOO 80 31 mv 105 801V 881 100 64 69 1 3 100 Ballinbn dito sand li Ttttowi dilo aand 5 77 lirang Doiobr dilo aau t 6 j li 8lomk h Azo p k p ubl 4 IPlV dito dito oklig 4 I Amani Ceol P e p ilij oi l i 100 Chic fc Vottb Wipr C V aand l dilo dito W n üt Pater oW 7 benverfc HioOr Spm iert v s Iltinuis V ntr8l obl in goud 4 Louiiv Vssb rille Oort v iuind Mexico N Spw Mij Ifl hyp Uif B Kapsae V 4pct prof aftnd N Tork 041 not West annd dito Wnn tibio oblig 8 Oregon Calif U hyp in goud l SI Paul Minn k Manil obl 7 Un Pac Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col U byp O 6 Cajiaoa Cao South ert v aaod V C Sall Il Na Ie h d cO Anuterd Omnibus Mij aand BoUerd Tramwog Msals aand Nzn Blad Amsterdam aaud 8 j Stad Botterdsm aan 3 BzLoi Stad Antwerpen I8 ï i N W k Pvc Ilvp b P lbr K lt llvpolhookb pin lbr 8 Utr Hypathookb ililo S i 8 OoSTZna Oo t Hong bnnk eand JOil Hyp Iheiekbnukpandl 4 AaxaiKA Kqut bvpotb pHiidb 5 83 llszw L i l r l iii oort 6 N Holl IJ Spoorw Mtj o 1 Mg tot Bzpl r SI hl ann I Ke l lud Spoonvflffm nnnd Ned Zufd Afr Spm lunil dito dilo dito 1 1 dil 6 lTUll8poorwl 188i 81P A Kob 8 Vl ïnid lUl iipwniij All o jl 8 Pol Wartobau Weeuon smid 4 Kot Or UoM i pw MüoW I 100 I 65 101 u i 16 10 lesf 74 11 100 80 66V 6V 194 I 80S i r 1 111 81 786 10 Stad BruKKjl 18811 ï 108 Uoss TbeUi Uegullr Uesellicii t 111 OosTZNa Staatsleening 18S0 5 K K Oo t B Cir 1880 3 SpiXJa Stad Madrid 1S68 Ng Ver Bes llvp 4pibl eert I 117 ABVERTSNTIEN DIËI STBODE teraiond gevraagd bg Mevr naLANGCaM ftoM UA fS 97 De DIRBCTZE der Fatntfk SIMANALAGI gevestigd to t GriXvénhage gMft an hare afnemen bg dea kannii dat alle hare AKTIKELEN ala Sam baJ laan 3 BOEKEOE EOEUEOE ATJiiRl§l enz hg den lieer T C llll HASf roniKitiblfsliiiiilflMr f UUUnA vorkrgghaar zijtt io dpr a UMkl 4 U ijplakèkixl MM W ark staal gcrarandFrm lJitiu o ligiiif f tol leeliieiiiing in de Kirtisen van de door den Staat Hamburg gewaarliorfile groote leldtoterij waarin leker 11 Millioen 40 325 Mark göwumivn tnoeUii wonlun priJMii van dcM riwt vnunlrot bioÜRntle tilillot rg ilie volffRR hel pUn aUifthii lU OOO loUa bevat k d du rolfreaile Dt hoo t pr i II arirntueel 500 OOO Mark PMmi n aOMOO M Sn prgtan a lO OOrtM l prys ft 800 000 M 16 prgMn ti ftOOf M 1 pi a ntOO OOOM j 06 pi Mn it 1000 M tpriiWD k TifiOnM iQ6pTijt a A 1000 M Iffrija tl 70 000 M HtfprgMnIt tOOOM Iprüi n flS OOOH U18 pryron u 400 M I priji i ftO 000 M 40 prÜfo u 800 M l prdi a 55 000 M 140 priiion i OOM ïpriJMn il 50 00oM fl ftS p iJtoua 155 M 1 pr i ü 40 000 M K pr il84 t04 100 i pryi IL 30 üyoM S51pr a ft7 45 ll M iprÜMii H 80 000 M toUftl öft UO pryïen eu or l u loif in rmiga miUDilan in 7 HmMn uitgeloot De IIcKifilprj in de 1 ItUuw IwdniKfil MBrk 50 000 ttitgi in de l kl tut B k O0 M 10 da U tot RO OOO M in da tot 6 000 M iti da 50 tol 70 000 M in iic e tot 75 000 M tn da 7a tot SOO OOO M en mat da prami tfta 300 000 M event tot 500 OM Mark tV ar de aante pr ttrakking die oAleiael U vM f taM kott e n ftebael onginMl lol uleohta daUi 360 cea Imir ortfrineel lot ilenliti duld 1 76 Ren kwart ongiiiMl lot UohMi iuld 090 Dl ttilaftgaldefl voor de Toiganda k aas n loo wcl al de iijat der prljiwu vorden itangegewn in batoffioi o trvltkinprap an roondon van hat Wa ion vnn dun Sia t welk plan ik op lan v R Rfttio v rutul iwlTe danlnontor m de lotorij ontvangt ongerraagd onmiddeliyk na da pliwli Riibad h bliendfl treiikitig dn offlcipele In kkiiigil al De iiitl i taltng en v rtonding van da prijwti jtottfllfjcdt door mü dirent an prompt aan de iriDnara en ondar tie Birengate gebeimhouding P ledere ImtelHdg kan meu eenvoudig i lier watwiatal opgaven Mor ire de iich da mot do KonvrnsK toezending van loten voor de Mpood plnaia bebbrnde trekking toa poedig mot cl k nf uiterlijk lot 4 KormmnmH met vertrouweo tol Samücl lleciiscircr s Dr Hankier eu Wlwolkenloor io HAMilUIKi Ilnilsohland VAXtxsim ORAMDB MAOAAlMfl DU Frintenips NO UVEAUT ÉS Wi veiaoeken do mmRfi dio oim nju treeM mc l Wilbum voor liet WinUr i zoert no nif t ntv ri f n hctib n dit te wtüiri riiinvi iti fii a iii iM JULES JJkLOZOTAC rariL ilotzeive wot dt dan oiagaaod gratt en fpan9a toftjrezonflen BestoHingen van af franc rrlj van alia kosten aan hum met B verlioo ing ÜxiiMltlMMttir U loiMul 1 1 y