Goudsche Courant, vrijdag 29 oktober 1897

368te Jaargang Zaterdag 30 October J807 No 7415 J ieuwS en Advertentieblad vóór Gouda en Omstreken ADVEHtEJfTIEN worden geplaatst van 1 5 reg s a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen ixroote letters worden berekend aar plaatsruimte Inzending van Advertentien tot 1 liur des midd De Uitgave dezer Ck uiant geschiedt d a g e 1 ij k s met uiteonderiilg van Zon ea Feestdagen De pr jg per drie maanden is 1 25 franco pér post ƒ 1 70 Ateonderlüke Nommers VU F CENTEN Haastrechts che Ries vereeniging Bii de aanstaande Hersieu mlng van een Lid voor de Provinciale Stalen op VRIJDAG 29 OCTOBER a s wordt door bovengenoemde Kies verceniging ten zeerste aanbevjilen de Heer M J T C vmULY A I n i tI i iV + an Vliet staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat b eneden 3 Kamers mét Serre Keuken en prachttgre Kelder Bove 3 Kamers met achter een groot Balcon itolder Meidenkamers boven en ben edej P nvaat met Waterleiding voor en achter aan het Hi g proei ng een prachtige Gang met Vestibule wit marüerenTSgls Alles voorzien van Gas en Waterleiding en f f ar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 25 VTl laftvfi anff an DE BAZAR Dames Modegids u n A M F S en K 1 N D E R M ODES bencTen HANDWE PATRONBN beTattende DAMEj Dg BWEHE VERSCHIJNT EEN HOSIMEB leder UM C rUp ten m aeHronUlc feutl U 1 U f t nder gekl pUleu m S ngp lr en S groote pkn pt petr P r U i ü d Ie uitg rut d renbo a gekleurd pUwu Sc Ie 4 r i bnheUeao Igek p tr o k r i j en gellnrd hnuue kindwirkMtroon 0 1 vimi AN tl s Gnfi Qon Druk Tan A BRINKMAN ï i Sint Janskerk te Oonda OP Zaterdag 30 October 1897 2 Biir TA Gewijde IMiixiek De Centrale Liberale Riesvereeniging in het Hoofdkiesdistrict GOUDA Kiezers voor een Lid ten zeerste aan Boventrenoemde Vereeniging beveelt voor de Herstemming Ao Provinciale Staten OD VRIJDAG 29 OCTOBEK a s t van de Provinciale Staten op VRIJDAG den Heer ODtlef leidiDg vao Prof LEO 80UBEE mot medeweiking T n EDOUARD JACOBS Vwloneel BNTBÉE Toegangêbeteljiien ign te Terkrögeubg firma EUAUW Boekhandel Dubbele Bnurt Qouda Mr J T C VIRCLY en Vliêt op licb vereenigde Haattrechtiehe Kua treentjiüi0 Ie Baatlreekt C J M KEOON Voorzitter H TA ZANEN MULLEE Secritaru J BROUWEE Dl KONING PenmngmeetUr D EENEMAM B E BOER J LEEUWENHOEK W DOGTEROM R J TA DIJK 3 BREBDUK Kteevereemging tBarjfrpSchtiU Woerden JAP LEVENKAMP Voorzitter Mr F W T E 8PILL Secrelane M 8 NIEKEBK Pennmgmeeeter A KNIJKF Bïn te Rietveld C MUNLIEFF U Bartioutetcaarder Burgemeester der Gemeenten Haastrecht we he bij de eerste stemming reeds 1839 stemmen Kuivenemgtng y BurgerplulU tó Oouéa J M NOOTHOVEN tas GOOE Vooralier ELECTROMÖTORISCBE TANM imDJES WBTIIU CfBÜKPO BKai BU b t Mbrulfc duaryan f el ledt h rt tanden krUgm der Kinderen l9Mtm DR III ltiTE PIJN 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewuxen kan dat de bi mfl ter msaae liggende getaig schriften der mtttekende reeultaton van de Kleclromoloriscbe TaBdbalsbandjes met echt znn A MmUlUapiUnnmm an dm f ointonf BOBEKT UOlf I Wordt franco toegeiondcn alleen no ontvang Tan po t igel ad 9S rent door 0BRaTllOLT2 Uinegpn Wedervtrkooper yevraagil O KUIJTBB Stcrelaru B J NEDERHÜR8T Penmngméoter H KNUTTEL Dr A TAN IJSENDIJK C M D JONG Ktmeruniging Schoonhoven en Omttrtken ie Schoonhoven C H TA 8CHERPENZEEL VoorniUr Mr J K Tl WEEL SeereUra B TAH CALCAR Pmfimgmealer N KOOIMAN E O A J CHB18TAN C h VINCK I Te Koop of te Huur aangeboden m UEEttEMIVIS jt der Gemeenten Haastrecht en Vlist die bij de eerste stemming reeds 1839 temmen op zich vereenigde Trouwe opkomst wordt dringend aanbevolen 1 rouwe upuuii eni het Bestuur der Ila itreehtMh RtósTereealtln I JOH LEEUWENHOEK C J M KROON Voorïitler w DOGTEROM H VAN ZANEN MULLEB SecreUn i VAN DIJK Remv k J BROÜWEB DE KONING Penningmeester B Ig l SuKVl D EENEMAN a BE BOEB St inde aan Jê WESrHAVEN W k B NU7 Te betragen Lange Ttondeweff D 119 Het hun b Tat beneden 3 Kamwi met Suite Kenken Kelder en Binnenplaats boTen 8 Kamer en Zold r Terder alle netje en doelmatig ingericht aUmede Tan Ga en Waterleidinii Toornen TeTen boTen en benedenPriTaat met Waterleiding Mej J l At I A Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ben praclrLtiÊT 3 ©t In Êrexicla t HEEBENHIIS met IM Laage Tieaaeweg D 39 Hooivikic sdistrict GOUDA Door de Liberale Riesvereeniging BURGERPLICHT te Krimpen a d Lek en nsirekenword bij de Herstemmlii op Vr jdag 29 Ttober a s van 8 r5 uur voor een L d van de Prlvhiciale SUlen met den meesten aandrangaanbevolen de Heer Mr J T C VIBÜIY aantal stemmen werd uitgebracht S MAN IN TVELD p VAN DER HOOG VoomtterJ HOEFLAKB Secretan K VAN DEN BERG Penningmeeater H BOOGAEBDT Biasi V ii rnrn 1 TeatooA SSa5 S Zm netto Gostee ji riLkte worden GELEVËllü door A BRINKMAi ZOON i BINNENLAND GOUDA 29 October 1897 Uitilag der heden geboadan herstemming in de BaTolgende dittrictw Qonda I Uitgsbmeht6S5 tamm n V o tinwaarda 7 Hr J T O VIEULY 373 ilemnwn C aOOGENDUK As 275 Gouda II Uitgebracht 585 ttenioen Vaa onwaard 2 Mr J T C VIRÜLV 265 atemmenC HOOGKNDIJK Ai ilH Gouda III Uitgebracht 440 atemmen Van onwiarde 4 Mr J T C VIRULT 218 alenin 6n C HOOGENDIJK A 218 Bedenavond hopen wg de niet ofiioiep e o gaT Tan bet geheele district per balletla aan otiM geabonneerd u bek od te maken n Mat xeer veal g oorg o kunnen wg mede daelen dat het met leel koiten en moeite aan d n Heei an Bolhuii Hoiltoma is gelukt het Tsigende aan het kunstminnend pnbliek te kannen aanbieden 1 dat Toor de Gonwenaars gelegenheid bestaat om tegen Termiaderden pr js T n een of meer Tooratetliogan der Nederlaodscbe Opera Ie Rotterdam te genieten 2 dat ar na afioop d r Opera Tooiatellingan een eltra trom naar Gouda loopt waarian da bezoekers dier Tooratelliogen met gewone retoorkaartin kilometerboekjea ol g ielaeh pablljetten kannen gebruik maken ó dat door bera eenige dagea te Toreo in data Courant kennia tal worden gegeten welke Opot nl wordra opgefoerd en op welkei dag en nar plaateen besproken kunnen worden 4 dat Igiten ter lasohrgiing TOor da Opera biljetten ter teekeuiug tgn gelegd bg de Beeren Tan Bentnm Zn en J de Ven aan de Markt op de Sociëteiten de Rcouia c op da Oaitbaren en Vrede Beat aan de Markt en in t Café het Schaakbord t irma A Dam op da Kleiweg 5 dat de eerittolgende TOorstelling zal plaata hebben op 10 Norembar a s en bat dos raadsasm is vóór of uiterlgk 7 Norember 10 te taakenen om te zien of de deelname Toldoenda is lerwgl de heer ran Bolhuis Hoitaema bereid ia alle mogelgke inlichtio n ta geren Wn twnf len nirt of Tan deze nun tiae ge FEVILLETO IV LANGSJIGEN WEG 19 Wil js ket fOBoU bwroepen wurby jg mq TOor MD vreemde hebt Terklamrdf Ib groote ipuDing xag hy hur ua lk wil Oeeu voord werd meer g f proke eo eerst toeo BI ibuu wirea het hy haar baou met ean tachten druk Im VIII tO Ctle wat Tiod ik het aardig dat ja rag m rnqo eig es huiqe eeat komtopioeK D uide A gilhe die in haar Haliteit ran hauhoaditer tbd hur broer het tyne ook het hare noemde En Tilt aÜM je nog al m F U j Dolf it heel hef voor me en de kiodetw begunen ran me te houden Verbeeld jo WIL g TrMgd of hg ook hier mag komen dj f h tmI preUigvr vinden dan bu grootma te bl rea £ aP rBolf Uit het gehwl aaa mg over Ik mofit be tuaea heeft hq g iwl Zoo leU u me nug nooii libeiird Bn heb je al beatiatf tJa Hij mag komen Ik nod hat heerlfjk dat hg liever hg m u dan bg ma AU het j maar di te druk u O oeeu Ik b n nc oooit mm geiwiid geweeet getegeoheid zal veoali circa tieu jaren geledea eea ruim gebrotk worden gemaakt Een aak met eea lading aardappelaO van Strgeo Sh Daar Gouda tegen eea der paloa van de apoorwefibrag ifi Dordrecbli aaaite ou eD Het vaartuig bekwam durJooreeu gat m den boeg eo werd dodr eeu slnepboot op Jmo wal geset dMr bet acbip aodera toa ffiiODk6Q zgo Zflkers A D L oa 53 laren koopman te GoQda bad uch ter vefkrggtug aa oacbtver b gf vervoegd aaa bet politisbureau te Dordrecht betigeei hem beroidirillig waa verleend Dft mau werd ecbter den votgeodeo morgen naar bet Baia vaa Bewanag overgebracht omdat gebleken wat dat bg oog 14 dageo bechteiiiB moest oadergaao Bg M bea tgo o a tot noriitter eo burgerlyke Uden van de ouderscbeiddDe militieraden ea tot huone ptaatovervnnitera voor de lichting der uationaln militie m de prov neie ZuidHo laMi VBU 189H beDoetii lu bet Ut militiedistrior tot vooriittar J R okea Borger hd der Proviooiale Siaten tot agn pUatii ervanger J M Nootboveo an Goor hd der Provinciale Stateo tot hd J A vao Hamel hd vao deo itempenteraa l vao Leideu tot agu plMtavervaager PLC Drieaaea lid vao den gemeenteraad vau Leiden De Kaad der gembeote HheoeD beeft eeo aanvrage bebandatd van den beer B Lino te Scboonboveo tot opricbtiog eo exploilittiR van eea gaefftbnek te dezer atede De voorzitter stelde voor lO beginael ztob nit te aprdken vóór of t eu de verliobtiog door gas Mt t op drie na algemeeoeatemraeD verklaarde de llaad ztcb voor gaiverlicbtiog Naar meo aan bet Vad meedeelt ia het wetsontwerp tot invoering van peraoonlgkeu diëufltphcbt tbaii bg den lUad vao State ingekomeo G lHk bekend ia beeft teo oadeele vao den iooBMÜpeler deo boer Willf m vao Znvlen c n diefstal plaata gehad Het Algemeen Poll tieblad bericht dat ontvreemd zgo lu deo avood vao 24 October I ten nadeule van dien acteur ait den Roitaodicbmi Bchoawburg tn de PUdtage te Amaterdam 2 muDtbi jetteo elk ad f 10 1 bankbiljet ad f 25 1 geoden penning ter grootte van een goadeo tieotje waarop aao de eene zgde een ndder te paard een speer in dn hnnfl hnnflpn l wllff hj in dwn ppn hIb tegenwoordig Ik ga laat naar bad ata vroag op en bsn toch met moe Uet een pgnlijk gevoel keek Cile naar het amaUa zichije het acherp ge eekende bloqa en de schtt terende oogan van Agathe Ik heb er zoo n sobik in v rvolgde ze om met allH gereed te tyn sta Dolf binnen komt Dan zgn de kinderaa gekleed en bet ootbyt staat klasr o zoo gezellig hn tante Agalhe krggt geregeld eeu prgaja dat z met graag zou mtssen f Avonds woebt ik mat de Ihee op hem en dan praten we over de kinderen over Mane orer ign tegenwoordige positie of hg vertelt roe vso vrot er en soms ook leest hg mg voor Onderwgl spj g ik kousen of verstel oen gesobeurde jirk Kiodetlgk doe ik iets nuttigs t werd tqd ook I Zoo veol jaren geleefd en mets Ifirfterlgk mets goeds gedaan Dat is toch te Wel tst maar wta kan aanhoudend tegen den erg atroom oproeien f Cato had wrl getgk dat de kiodoreh zelf mg dea weg zonden wgsea vervolgde Attathe opgewonden Uanetje vooral hesft nch bgzonder asn mg gehecht Als ik haar eeo sp ookja heb verteld alaat ze haar armpjes om m o hals en zegt dat te even lief nis tante Agalhe wil worden I tracht ben zoo gelukkig mogelgk te mikken ik kao alles voor ben opoffttren en nu allen zoo hef voof me zgn kost het mg volatrekt geen mooite f6 Uoh me zeker wel uit dat tk zoo kinderaobuff ben ik kan bet aiet helpen maar ik ben soo b dat nu toch eiodslgk iemand ra n kuip Boodig he Qiaterenavoad had ik plan even naar ma t gaan maar Dolf vond bet veel prettiger dat ik thuis bleef 4k zal t van avoo penden mail vau en draak itvekt aan de andere egde een acbip met zbil u eeu engei welke daaiio btaaat Ter viering van hai 10 jai ig bettano cn4 la Eegelclub Kwaldi te Amatéïdkm op 12 li 25 2b en 27 DiKembor a a een ubiUrrend Coneonri ffe ea op de daarvoor nteuw ta rantaureeren Kegelbanen lo CmU Keataorant cCoocordiat St Laotënatefig Daar bovengenoemde club Wg iaM Zunerclnbi in geheet oua Uod wel hekend ia kan zeker op groote dfleliiflmiag gerekai a wordee Eau aantal fraaie medailles en koatbare prpten zgn daar or diapooibet geste d Kegelcluba welke ook geene Circiilvire ooi aBgen hebben woMeo varzoebt hiervan opgave te doSiB aan d n l ierretana vao Ëwald dea heer Jac Wels Jr van Wouitraat J Wg leien tn ds Uaagsch Sprokkehngeut van M Utr Dbd Wat er van de SpheveHingsohe qaaestia val Wacht l omen ia m deo laiereti tijd wwr eensonzeker gewordf o door de vArklnringy welk de minuter L ly van zgn roMega Ltand icbgot verkregen ta faobbao dat er g en ort vou geeiscbt worden voor eeu oodirp bommeobaventje De vraag wordt nu nl gecembl ceerd 1 bigft zg deze hod d Brbeveoingflcbe n verb id te belp n nau wftt 0 btboeftoin tegMËmbdeo enz te fcunneo eottcurreeren d i eengroote baven d£èr of asn den Hoek ei 2 komt er du dere bg of de boruoienvisBcbergeen toekomit beoft en de kosten van eeu 4 voets baveuije waard is De moeilglibeid n dus lu plaats vau weggenomen verdubbttld ende oploèsing waarscbgnigk alweir verxrnoven die laoctzftmerband dreigt te gaan komiiD aUde paUeat jaist deo laatsteu adem be ft uitgab azen c De Iweede Ksjner zal reeds 9 of 10 Nov weder bgeenkouen Vad Het Witte lïttisc ta Rotterdam wordt b neden ingerubt voor koffiehuis en sigaraumagazgi De eerate twee verdiepingen zgn iia r mfD verneemt reeda door de beereu Srhilffar en Co voor kantoren gebuurd ad f 5üO per maand Ook een fotograaf he ift zich leeds upgedaao voor de bovenste toren étage Ia afgeloopen nacht werd door een politieagent te LeidSD op beetardaaJ betivpt een perioon die na eeu raam ao € éne woning aan de Haarlemmerstraat te hebben opgsobufen zich de foor het raaufT lo de kamer staande weer eittts opperen uil en maar om hem ti liooren saggen dat Itg ma lievur hior houdt Hu zjo heet bartelgk tegea mg zeker omdat ik sttgd voor Marie par g trok Je ffaei mat hou gelukkig ik boni Daar lach me nu uitl Ik laoh je in t geheel niet uit en ik denk dat hg mat alleen ter witlc van zgo noaw hef tegen je II maar omdat hij veel van je houdt Geloof je dat vroeg Agatha opgotogcn Ik ben er zokar van Hoe kan het ook tDdari Ja doet zoo veol voor hem jOch neen zag dat mat Wat ik vooi heöi doe vagoedt hg ma duizendmaal door igo zorg eo toogenegenheid Ik ban niet verwend eu daarom Da tranen sprongen haar m de oogeti en hfiar arm om Cile s hals slaande vertelde zo nogmaals hoe gelukkig zg waa Adieu Agaibe Ik moet naar hot kantoor Morgen ga ik uaar huis en overmorgen kom ik weer terue Tanie Ida is nid wel en wilde ïoo graag di TTUkwam Ir iB ematig ongesteld Neen met eens bedlegerig maar op baar leaftgd I Adieu kindje Wat minder levendig dan gswoonlgk kwam Cile IbuiB maar nau lgka was za overtuig dat de co gesteldheid van taute Ida weinig te betaekenon had of da oude vroolgkheid kwam weor boven Met bei meeste geduld luitterJo zg naar de bekeeringaplannen die ds oude vrouw bad gemaakt naar bet verbaal van bet gezeliiga ht k leven d t ie haar nichtje nou Veraobalfen van d hl jdaohap fin de vnemUnneu en van eau gelukkig huwelj in t verschiet enkele laVeu wi terwgl nudere op hetn bevonden werden Aai btt pnlitioboreaa bl eek dat men met een bekends der jnatitie ta doen had en tevens dat bg ook ehuldig was aan meer diefstallen vao dieu aard tlét Vuderlaiid de Atgemaene beschouwingen ofer de btaatsbeg root ing besprekende begrgpt het out met cvan die opgewlirmtle drukte over den verkinzingsstryd en was dat omverhalen van alias én nog wat bg de oorbereideude helaugstelling der staatslwgfooiiDg miiandflo na dato Dat leidt maar tot verspillan van nstionalen tgd Bg bet etir tte optreden van bet Kabinet bedden zgus insiena een paar vragen voor de band gelegen Keu andere optosiiug der crisis wars mogelgk gewofst doch de heer I iAraon ksK agn optrtden a s kabinetaformator en het zich omringen mat deae ambtgenooteu volkomen reohivaardigen Twee dingen tsaa vast i dat de erkiestngsstrgd er ten slotte toe beeft geloiH d i alle liberal eiemfnlen ioh vereenigden tt gen de kerkelgke art en en jdat desa liberale rombiBalie zs evierde aa in de tweide plasta dat sociale politick sterk op den voorgrond ia gatrvdflB en aan de vooruitstravrode elfmentea 10 ue meerderheid het overwicht beett verie kerd Dieutengevetgn lag het optreden voor de hand viufc eeu K binet uit de hberale meerderheid oiet te ênt féig sameiigeiiteld maar van overwegei d voor uit travende nehtiiig Waar deze taak ta volbrengen viet wai b t te verwachten dat eo man als da heer PmrhOü diH bg de variobillendo frartiiu in gro t aanzien ataat wtens politiek verlt dHn van stork geproonneeerda oentgdighmd vrg ts en dia u deu verkiezingfistrgd een tattiok van vereouigtng voorstond het battiu desa pogintfeu znti alrtgau De t rief dat de premier ali minister van financiën optreedt lerw jt totsb met flfiisucifMia bervormmgen da hoofdtaak zgn an het Kabinet ta weinig gegrond omdst thans hetgeen vsu zelf üaar voreQ hI kom n zich over verscbttli u Im iittuittfri ele departementen f refuel t wsarbg komt dat h t departement van buitenland che zakao waarvan de titnlans tweemaal ho ld van bet Kabinet was geheel buiten d binuet landücbe olitifke bawrging stuat tsrwgl het beb er van bet dofartement van flnanciiin aan het boofd wnarvau nu de proa ier wordt gevonden met de gei eele bloneniaodscbe en ook met ds sociale politiek ii iiameogeweveu eo daarop van zelf uverwegeodeii invloed moet hebben Maar man bad knaoen vragen op waUÉV OTVaardan amenwerkln g is verkregen tul vOOTVaardsn npn en hnileiilnf l rliB Bchen d tril s Br v laittt Ha pleitte rntt uvan veel vrnrnitu atn lie zinder dat zr eeu van beiden oen atap card r Lwstueii het einde waa dat buideti hartetgk tlLbleii mii de verg cftebe poging om prowiltrteii to makou lie atflihd oii ii opende een paar minuleo later heel voorxiohtig lie deurNfir baar vad rs ksnsr lie Fapastje e sehouf een stoel naait jJid zgae on zette zich naast hem $ Wat beu ik big dat ja tbuu beul Ik ook Je moet al gauw weer lertig kninun 7jul je Ctlu lachte on kuikte toratommend maar pi taehng vml bet haar op d4 haar vader 700 uil zoo heel oud waa gofvordon Hg waa mo big dat hij haar weer hdd eit zg liet ham alleAu uu ta tbutshlgfen lou ze 1 Je hebt verlangd monHebeu te Jesreii kennen flp duiut je kunt tevreden zgn Ja Ën tot welke lutousüpvatling ben je gekomen V Dat weetik tint Ik te zoor et lAgenatrgdigs gezien dat ik bet niet lot u n gebeel kao verwsrken Ken ding ia zeker namolgk dat ik nergens zoo a best vadertju heb Ontmoet als de mgiie is Van n degenen die ik ken kunnen de vader eu moede aamen met opwegen tegen u atleou ifkhoid Neon ik meen het on u muet me g looren ook Overat atutt ik o p guzag Vrees es ouhartstikheid nergens vind ik hutde o vertrouwen ir rit tmelfi