Goudsche Courant, zaterdag 30 oktober 1897

rooTaad 1 l a btriebIgeTer ran Dailj Chronicle te 1 Cbristiania seint aaa tga blad eenige bgun 1 derbedeu betrefTeude de earslToIgende reis Tan Nanseo d pooUchip de Fr m Het Tatrtoig tal I gecommandeerd worden door kapitein Brer 1 drup die Nauen naar Groaaland volgde eo I ook gedurende d TOrige expeditie getagroer 1 der waa Hat Storthing beeft een eom an 20 OUO krqaao boHhikbaar geeteld oor bet kalefateren Tan bet ebip Hen dankt dat bgdragen tn particuli reo h t oretige tuilen Terschafï wat oor de reis noodig is Op ket oogaoblik wordt ree e LaTik aao de reparatie Tan de Fram gewerkt en men rekent dat tg eenmaal hersteld eéa cog grot ter weerstaodHTermogea tal hebben dan eroeger Verder be taat hel plan ou de eerstTolgendfl expeditie xestien ledt a meer te doen tellen dan die Tan Naueen Ook tal meo weer sled e gebruiken en daarroir een grool aantal honden uit Groenland eo Noorwegen doen komen Het vertrek der Fram Tan LaTÏk ii bepaald op een da § in Mei aanetaaodejaar men denkt I laags de noordwestelijke kuRt rati Oroeolaod aao Ie tallen booden lot het tjs en te groote biodernis gaat bieden Het poolscbip nevmt Toor Tier j lar prorisie mede maar kapitein I STordi ap hoopt zyn taak iq twee jaar te toI I breogen en acht hei beet mogelgk dtt by I onderdebaod nog leta te weten komt aan I gaande indré altgd ale dlie nog in I leren is ulteo de twee mtniun dw frovger b da gemeeoe b schoa iot en over de begrooiÏDg meermftUo hatiddenieeD rwkt D D vrw 19 ai i oDfiegroDcl dftt i die dikwgli tooadao op p iDeipi el T r chinen len boden te itaan eo die on broedertak eeazelfde progrsmaiA verdedigdeo door bau rertcbil tmd opvattiog of zelfa ran temperameot tol botbiog kuDDea girakeo Dao dringt de Traag aa r de fiaaocieele politiek ia het kabioet zich op D t saar t cbgot zoo goed ali uitalotteDd heil wordt gezocht in iariefbervürmiog meet feaige verbaziog vekkeo liet Terleden vooral t d miniiUr Piersoa moeit eao afdoende waarborg geweeat zgo tegen de gevolgtrekking der olericaleb adea dat DO de liberaleo uif d a weg de proUclis opgaan Ook t roiuisteri woorden zegifen klaar geooeg dat daartao geoo rtprake ii i aar tocb maant bet blad aan tut Toorztchtrgbeid in de baDteering Tan b jt wapen der tarief berxieotog eo bet vraagt of het mogelijk saUyo zonder eobade voor t algemwQ belang Tvie millioeLen uit deze bron te putten Te meer ktent dan deze raag of er to doeoda penpectiet ii io een finaccieele politïpk die zal moeten rekenen met booge erncbaa der toekomtt al zq eenzydig tot deze bron zich bepaalt tn rwdi van meet af f k verboogiDg rao directe belasting veroordeelt Van oodargeBohiki btlang acht het blad de negen ter nadere toelichting Taaigrat de troonrede belooft Dat iperplicbi en dWnslplIcbt roor aDctaaD ie te verdedigan aar deze onderwerpen gemakkelijker nit te oeren veel langer io voorbereiding en hoTeadien tocb ook aTeuali maatregelen betreffende de Tolkahuiaveitiog den arbeid 00 het armwezen van ingrypende btsteekenii ziJn De ontwikkeling der meeniogen van beo die bet kieirecht weder op d n voorgrond willeö brengeo kan men aU interessante openbaringen van zekere politieke etroomingen annmerkeD bet ie zeker dat de verkiezingen voldoende hebben nitgemaakt dat de overgruote meer derbeid der kiezen zelfs van ben die met de aaiigfnomen regeling allerminst iijn ingeoomon dit vraagttak voorshandu wit lalen ruiten Al was bat te wachten dat da niting van den miaiiter van Bnanoiën tot tngenipraak zou prikkelen bet wae miflaohteB goed maar teritood te doen releo dat de hervorming van het kieireobt op bet 4 jarig programma beali t niet voorkomt De rageering zal wel door baar daden ziob beyveren de meening van bon te logenitfaffen da er toch van werkelijke berrormiogen zonder voora aande verdere uitbreiding van bet kiei f recht niet komen kan Het ii tbao tgd om ie werken Moge de Kamer er bjj de behandeling VRD de itoatibegrootingaan indaohtig zyn wnrmsTOFFEir voor Heereii Kleeiling A van OS Az Md Tailleur Kleiweg B 73 73a ÖOUÜA TetephmaH Mo 3t Beurs van linslerdain loikn 88V B l Vrkrs 8 l 9 7 103 87 84 i t V 86 86 i 81 ü i 68 6SW a OCTOBER NlDtRliNU Cert NW W S dito dito dilo üdito dito lito 8 HoNO a Oil Oiuill 1881 88 4 Italii Insolirij iDg 1868 81 5 OosTlNB O il iu pspier 1888 6 dit i lilrer 1868 5 PotTuoiL Olil m t eoupou 3 dito ticket S RUBUKD Obl Binneiil 1894 4 dito leoons 1880 4 dito bii Bolk 188 4 dito bj Hope 1839 90 4 dito in goud leen 18 88 dito dito dilo 1884 6 8p wt l urp l sohuMUSl 4 Tuaitu Oepr Coiir een 1890 4 Om leoDiüfi serie D Uec Ie DiRg serie O Zuiu Ar Rlr i oW 1898 5 MtliüO OW Buit 8ob 1890 VnilzliSLA OM 4ouliep 1881 AvsTHDU Obllustien 1896 8 ÏOTTtaDiH SUid leen 1894 8 NlD N Afr llKiilelsl and Arendsb T b Hij Certltciiten fa ili M Uoh ppü diti Aru HvpotliHekli psadbr 4 Cult Mij dor Vorsteol nd s Gr HypoHoekb pendbr 8Vi Med rlandicbe bank stud Ned H ndelilia ltch dito N W k Vk Hyp b p ndhr 6 gott Hypotheekb pMidbr 8 Ctr Hypjlheekb dito 8 s OosTtsa Oo lHnag bank aiad Rksl Hyp tb iekb nk pandb 4 AktaiKA Equt bypoth piindb 6 M iw L O Fr Lieii eert NlD Holl lJ Bpoor Mg anl My tolKtpl St Spw uio l Ned Ind Spoorwegm sand Ned Zuid Afr Bpm and 8 dito dito dito 18 l dito S lTALllS or l l887 8 A Bobl 8 Zaid IUl 8p Biü AH obl J PoLlN Wersoheu Weéuen Mod 4 l 4 68V S6 loov t 65 611 489 lOOV 48 loov 198 l88 H 91J 18r 1001 80 81 111 106 801 888 100 41 8 4687 148 98 DINSDAG 20 ÜCTÜÜKU 1897 Vervolg VolgD 131 Toelageu en bgdragen tot ofilei ding van onderwyzers f 1450 De heer Derckien Ik ion gaarne zien dat die poet sucoeHiievelyk verminderde en verdween het is wel eeoigszins vermin lerd er tyn reeds zooveel onderwyzeri eo er komen er nog meer bg De Vootritter 1 De verordening sobrüft voor dat kwoekaliogen l 50 lalani genieten en door B ea W kuuneu verhoogiugf n worden toegestaan het gast toch niet Ban at kweekelingen die vroeger op een booger bedrag zijn aangasteld nn te verminderen De heer van Galen Ik zou er voor i yo dat dcrgelyke posten meer geipeoificeerd werden en dat de namen vermeld warden dit is niet alleen by dezen po t maar bg meer posten het gevat toob dring ik aan die post te gaan veilagfD daar volgeni de begrnotiag randde giÉieente Zwolle in die plaats sleobti f 200 is uitgetrokkeu Volga 131 wordt daarop goedgekeurd Volgu 132 141 wordso SQiv dcv hooldslyke stemmiag goedgekenrd Volgn 142 Kosten van beloouingen en eere iVI 887 Eusl Or Uu Spw Jig obl 4i flOO 101 BeltiMbo dito aand Faatowt dilo aand Iwiog Dombr dilo aan 1 6 Klink Ck Ktan if kap obl 4 dito dito obtig 4 AnttiXA Cent Pai 8p Mü o l 6 Chic l orth W pr C aand dito ito t n 91 Peter obl 7 Denver h Rio Ir Spoi rert r t I Illinois Central obl in goud 4 LoaiiT hVub ill Cert T aand Meiteo N Spw Mii lehyp ol6i Kits Ksnsai r 4pct prof and N Tork Ontasiok Weet aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon C elif Ie byp in goud 5 St PtU Minn k if aait obl 7 Uo Pee Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col 1 hyp f 8 Canaol Can 8ontb Cert T aand l Va C Rallw Na Ie h d o O i Amalerd Omoibus tty sand Rotlerd Tramweg Vnala aaniR KiD Blad Amsterdam aand 8 Btad Rotterdam aan 8 Bauin Stad Antwerpen IS l Stad Brussel 1886 8 I lOI Hobo Theiai BegnUr Heaellwii 4 OosTKMa Staataleeoiug 1860 5 K K Ooit B Cr 1880 8 inxit Stad Madrid 8 1888 Nao Ter Bat Htp BpoU eert 65 u 7TU VS 10 100 1 O 1S8V U 100 SU los 1 1 1 108 74 Igo 142 Kosten au beloouingen en eere e beer van Galen ue veroruayuK w Directe SpoorwMverblBdlngeii met GOUDA Wlnterdleost 1897 98 AanRevaopD 1 October TUd vas Greeswlch iVll 9 1 III U S1 r 8 08 10 11 i Vi 67V 141 109 0 i l 8 8 1 88 Moordroekt 1 Ifiouwerkork 1 8 Cpelle J 4 llina D1 1 Ronerdan i Oepelïe Hieawerkerk Uoerdneht 8 vM a If DEI H HB eOVDk I 194 808 in 181 ï K T fH r s Gouda 9 07 lO M 88 8 18 8 08 l i 9 88 il liUiU ll ll l i in 40 4 87 0 0 7 S 8 8 4 J 86 117 8 48 H 10 a IB 08 18 4 J iM8 18 11 18JI M bigken f200 De heer Derckeeo Naar aanleiding van dezen p it weo ch ik wet wat te zeggen reed een vorig jaar ie er ddor teïj op gewezen d t dit geld tfelgketgk zou worden verdeeld ovrr alte Bcholpo de priJHaitdeeliOK heeft alleen pi tala gebad op de beide Kost iooxe Scholen en op de Tuwcbenacboot op de Chriitelgke Bcholeo zgo 0 k el kinderen die daaronder geraogicbikt kuuneo worden dor enkelen ordt verlaagd Rcboolg ld betaald en ook enkelen genititen gratis onderwijs en ou zoa ik bet billyk vinden dat voor die leerlingen ook eeuig geld werd af i e t o eo ik hoop dat er een volgend jaar op zal worden gelet De Voorzitter Het orige jaar is 4oor dèa beer dn lUadt dezelfde vraag gedaan en toen is door mg medegedeeld dat die beatoren in dieo zg het aanvragen ook daaraan kaanen profitee eD Volgn 142 en U3 worden goedgeket rd Volgo l H Kosten der bewaarscholen f 4910 D heer van Galen Ik kan mQ tiet vereenigeD met dia verhoogiog van f 200 voor ieder der hoofden van die schpleo die scboleo kosten om een belaogryk bedrag en daareoboten veroorloven wg ons de luxe van een opleidiugBsrhool eo och bg eene vacature wordt er gef n benoemd nit Qooda wanneer Uarg en Weth over kunnen gaan die opteidiaKeBchool op ta beffen dan kan ik nij met die rerbooging wel fereenigeo Ds Voorzitter 13 it het antwoord van B en W blykt vbldoende dat zij niet geneigd zyo dat voorstal terag te nemen De beer vin Gaten utett des voor die poit met f 400 te verlagen Da hfer Jager Toen het rappart van de commissie wa ingekompo heb ik mij da moeite gi trooit Doar de school in de Patersteeg te aan en ik vond dat die ooderwijzerei die kjaderen op zoo n aaogeoame wgze wiit Uiig te houden eo te vormen dat het my zou spyten dat dte onderwjizerefl die verbooging oist zoo krjjgen vooral als moQ in sanmerking neemt dat die toob ook moet leven tjj moet toch wonen en haar itand hoodnn waarom ik mg verklaar tpgen het vooriiel van den heer van Qaleo Da heer van Goor Het zon m i beter zün dit dit voorstel werd gesplitst io mijne D bepaalt dat é9 oaderwgcaresoaa oes aoUi ii zallen genietan van f 500 eq wanneer mgn voorstel wordt aangenomeo dan bigft dit zoo De beer Hoogenboom Hobbeo die onderwyurpssen dan zelf aangaf rasgd om verhoogiagvan salati De Voorzitter Neen mynhear Hst voorstel van Gsleo wordt in stemming gebracht en aaogeaouen otet 9 legen 7 stammen die d r bh Nederhorst Straater van Goor vaji Iterson Jsger Herman en Prinee Votgo 145 wordt goedgekeurd Vo go 146 Toelage aan hetetedetyk Iuseam van Oudheden f 324 31 J Da heer ger Io het afgetoopeo jaar zijn aan bet Maseum van Oudheden een aanial munten ec penningen ten geschenke aangebo dt n door de familie van wylen den heer Fortuyn Droogleeirer ik zoo wel io overweging willen geven of die Mautso en peeoiQgun niet ten toon koodoo worden gcs eld en daarvan een catalogus te doen drukken dit zoo de waarde yan bet legaat teer v hoogen De heer an Iterson Het i teer zeker gewenicht d t w j zoo spoedig mogelyk in de ge genbeid worden gesteld daarvan een catalogus te doen drnkken maar voordat die man ten ter bozichtiging worden gestald dienen zjj in vUrinvs te worden nedergelegd wat nog al kostbaar zoo zgu en daaraan zou voorzeker de gemeente in tegemoet moeten komen De heer Jager Ik wrrlt versterkt in myiie meeniog door een lid d er comminie dat by gaarne zou zien dat rr een eatalo ns weid gemaakt dns zonden wü die commiasie een toeli e kannen toestsan De Vooriitter Men qioet gee weldaien aanbieden als de commissie dat noodig oordielt taI zy wel een verzoek doen Volgn 14C 148 worden goedgekeurd Volgn 149 Beloooiog van doctoreo beslmeeaters vroedoaeesterj vroedvrouwen etiz f 4100 afdpeUog wss er een lid die gsen f 200 verbooging wilde geven maar wel f 100 sn daarom komi raÜ de wenscbalykheid der splitsing vonr De h er de Raadt Ik zon ook het vooritel wMen splitsen De heer Htraater i My komt eene vsrhoogicFg van f 200 op een salaris van f 600 te hoog voor eene verbooging van f 100 dai ksn De beer Herman Ik wil het vooreiel wel doeu om bet iractement met f 100 te v r boogon De beer Dercksen Ik heb bet voorstel van den heer van Galen niet snderatennd omdat ik tegen die verbooging was nnar veelvr omdat de wet one zegt dat wjj niet verplicht zgn er bewaarscholen qp na ta boideo waren die er niet dsn kou het particulier initiatief bier optreden ik zoa het zeer goed vinden als die twee scholen tier verdwenen die kosten zyn veel te boog bet scbootgQld is te gering De hesr Heiman Ik kan niet m degaan met het voorstel van deo beer van Galen al zyo die bewaarscholen laet bj de wet verplicht toch geloof ik dat ik een weldaad doft als die lieve jeugd vso 3 6 jsar notlig worden bezig gehouden en die van de straat af te honden S De heer Deroltien De beer Herman kan zgo weldaad betooeen als hg eene tereeniging opricht om die kinderen warm voedsel en warme kteeding te verschaften ik blyf er bg ik son dia bewnarscboteD willen opbefien of zien ver dwyuan daar de wet oovdaartoe niet verpliohl De Voorzitter Het voorstel van den heer van Gslen Inidt om de verhooging niet toe te taan en ds beer Herman wil de onderwgseresscn een salaris van f 600 toestasu De beer van Galen De verordening bestaat T De beer Hoogenboom Ik meen dat bet bier te pas komt maar zooden wg niet overgaan tot het aanetellea van een derde geneesheer De heer Jager Ik heb vroeger behoord tot die heereo die er voor wa en een derde eneesbaer aan te stellen maar davr de beer Letedag benoemd is op een salaris vso f 1400 zon ik bet niet fair achten om bem dat ge d af te oemen De Voorzitter Dat hoort niet by de begrr otin2 wal by de benoeming Vblga 149 158 worden goedgekeurd Volga 159 wordt verhoogd mft i 4000 ingevolge bet Haa Isbesluit van 28 September Volgn lÜO PeoKioenen Igfrenten eo wachtgelden f 5329 De Voorzitter Dece post kan wordenvermindord met 1 120 door het overlgdeovtfn A Paonejris Wordt goedgekeurd Volgn 161 182 worden goedgekeord Volgu 183 Onvoorzieoe uitgaven wordt aangehoodflo tot de begroeting der inkomsten is vastgesteld Begrooting der Inkomsten otgn 13 worden goedgekeurd Volgn 4 50 opcenten op de hoofdsom der belastiog op hnt personeel f 14000 Dit wordt gewy igd en gebracht op f 15000 Da post Toor Plaatseliike directe belaating wordt terboogd met f 3000 Daarna worden alle volgüommers def ontvaogstso goedgekeurd en de geheele begrootiogzooder hoofdelgke stemmiog goedgekeurd Aan de orde De interpel alie van deo beer J van Galen OT r de bestrating van de Korte Akkeren Drt b er vab Galen Mgn vraag was of die weg voor de buizen die ipet het front naar do rottingfabriek staan ook niet begrepen waa om bestrsat te JÉtPk gemeeud dat dat er by behooSP V 4 88 08 6 09 8 18 6 86 8 60 18 88 18 88 18 89 i f 48 19 86 1 8 4 4 18 8 10 1Ï Ï9 88 n 80 18 87 1 44 lljl 18 18 11 88 11 88 11 48 1 1 81 18 88 I 9 64 10 11 ll l v J IO 8 88 10 8 48 8 49 9 88 9 08 6 40 8 4 8 10 4 10 8 88 t 88 9 4J 10 18 10 80 U 8 6 81 7 88 8 8 40 8 88 80 0 18 8 88 8 88 4 80 4 67 8 04 10 1 84 8 01 8 08 8 14 10 88 10 88 10J8 10 48 6 68 8 08 8 11 8 t9 8 8 4s 6 4 88 6 04 6 11 6 17 De Voorzitter Het ilNi4 goed mogelyk dat dat ook de bedooliog is geweest van de bewoners dier hnisan dit is evenwel ni t juist B en W hebben steeds gezegd de Heerenkade lang 270 Meter ea ook niet anders bedoeld dan de Heerenkade in het bestek werd genoemd een beitratiog lang 270 Meter zoodat 11 84 H l 47 t 8 0 4 06 4 8 e 8 88 7 0 7 48 8 1 8 00 9 47 10 18 f O O 11 D k n E N B 4 4 8 Oebdi Ze eMiuiui oerk pelle Zoetermeer Zegxurd Voorburg HaKe O 7 8U 8 80 9 16 8 86 10 14 ll K 18 1818 98 1 87 8 46 4 49 6 86 6 84 8 111 847 88 8 88 8 84 10 lO i 1 1 10 iM 7 488 48 18 40 1 04 10 18 t S 7 8S 8 61 18 61 1 1 10 81 V 8 07 08 1 08 8 9 10 88 r fH 8 1 B 8 48 t E4 10 44 11 46 18 48 1 10 8 08 4 18 8 18 8 8 88 Jt 8 04 8 84 9 9 88 10 88 11 8 11 44 9 O l D l V TUCHT Uonda 8 80 8 84 7 68 8 81 9 07 10 1910 67 18 00 18 68 8 80 8 17 4 88 8 06 8 66 8 18 10 17 10 86 OlMew 6 M 11 14 8 87 7 10 10 84 Woerden 6 48 8 10 11 88 8 46 8 84 8 84 7 18 8 48 10 41 7 0 8 M AMetardaaCBU Soadr I BOUD t i MBTEÏDiM 10 87 18 10 4 U 8J0 IJ U8 W I 7 81 É 88 8 81 18 18 10 17 l B 11 41 81 8 8t 8 48 1 8 87 8 18 Baada iutardaBCBL Utreekl 6 08 7 4 8 88 9 0 9 89 1 0 81 ll t8 18 8 1 86 8 08 8 60 8 08 4 7 89 1 8 11 18 11 IS het geen vergiasiog is dat een poor van die menachen daaraan hsbbeo medebetoald is niet onz zaak gewopot dat hebbeu sy ouderfiag goedgevoadan Alieea zgu wg ook maar in het bezit gesteld ren de Haafetrkade B eo W hebben bet plan niet dat daar o te laten sg zol an daar een voorloopiga bestrating laten méVen luaichen d Haerankode ea de gang naast de Gareospioueri De heer van Galen k dank a wel voor die inlichtingen het komt mg oor i at die traat daar ook bg behoort ik heb met Palsgruf daar ook over gesproken en die beeft den Hoed ook meie laten betnten omdat zg vermeenden dat ook deze weg er bg behoorde Het ia te wentcbafl det io die toestand eeuif e verbetetiog komt daar da asonenier van de bestrating at die grond uit de Heennkade daar beeft lat n liggen eo niet o lgeraimd De Voorzitter Dat spreekt van zeil dat dat wel ao wege de gemeente aal worden opgersimd Hiets meer aan da orde sgnde wordt da vergadering gosloten Buitenlandscb Overzicht De Eleicbs Anteiger beheUt het bericht dftt de stattsecretaris van boitsolandache zaken baroo Marseba 1 vod Bieberstein ontslagen is uit ryo tegenwoordige betrekking teneinde tot een anderen poet te worden geroepen ea dat Von Bü ow ontsli feo is als gezant te Rome en benoemd tot staatssecretaris van buitenlaudicbe zaken Haran Marschall von Bieberstein is gelykertyd met behoud van titel en raog van itaattmiuister ontslagen als lid van bet stsatsmioistorie eo Voo Bolow benoemd tot stoatamioister en Ud van bet stiatsmioisterie Engeland heeft zgo toestemming gegeven tot de benoeming vaa overste ScbSfer tot gonveroeur van Kreta en daarmee igu alle nogendoedeo bet eens Maar dt voornaamste per oon is deze de Saltan weigert halsstarrig de benoemiog goed te keuren Het wordt hoe Uuger hoe waarscbgniyker dat Tarkge langs de gtbeete Üoie zal zegevieren bovenal op Kreta en dat de ggogendbeden veel geld h bben verknoeid om ter wille van de Porta deo opstand op Kreta te laten dooudbloedeo De vlootvoogden gaan ort met krachtige vertoogeu en flinke weigeringen aan de Turken en goedgemeeude beloften aan de Kretensen maar zy kunnen niet verhinderen datdeTurksebe laudfoogd op Kreta steeds meer invloed krügt Het altreden vao dr Kathrein als voorzitter van de Oostenrgksche Kamer is zeer overhaalt geschied Maandagmiddag leidde hg nog een vergadering vao het presidium en vermoedde nog nienaand iets eo Dtnsdagmogen reed hij Laar bet Wester station en e trok hg naar ziju woonplaats Hall iu Tirol Vooraf bad dr Katbrefn in de aau bet atationegeboaw twee brieveo geworpen ééu aan de ondervoorzitter Abrahsmovioz waarin bü meldde d t hg zyn ontslag bad genomeu en eao aau dSn direi tear ran de kaoselary t Kamer deo heer Ualbaa woaria hg dezen verzocht aio de beide onder roorsitters zgo verontsohuldgingen aan te bieden wegens zgu overgld ertrak Hij beeft dit gedaan opdat men niet zou trachleo sijo beltnit aan het wankelen te brengen Kr wordt verteld dat dr Kattirein ook la afgevaardigde zal altraden Omtrent de reden van het ontslag ia nea nog BÏet wgzer geworden Aan gissingen is echter geen gebrek De welwil ende bonding an dr Katbreto tegenover zgu landifsnooten van da linkeragde wordt door de mee te politici als hoofdoorzaak beaehi awd Men gelooft dat de president door zgo heengaan verdere onaangenaam beden met de reonterzgde wil ermijdea Maar er wordt ook v teld dat de rechterzgd der oppoütie een beslissen den slag wil toebrengen sn dr Kathrein zich daartoe niet wil leenen I og anderen zoeken de oorzaak van bet ontslag in een heftig toooeel dat onla tusscbeu din ministerpr eMdent graaf Ba ni en dr Katbraio moet 10 04 10 11 10 18 10 88 10 84 H 7 66 8 0 8 08 8 18 8 86 10 18 7 88 1 1 7 80 8 10 84 8 87 8 47 t4 10 01 10 07 8 48 IO 8 17 8 87 8 84 8 41 8 47 11 80 10 0 7 48 8J0 40 10 84 10 64 11 10 1 4 8 4 4 48 8 1 8 48 t 4 8 48 4 41 10 8 moet agii TOOistiallw De toeaUod ie er owt beter op gewordeo 1 Hek altreden eao dr Katbreia kan voor de 1 oppositie allicht eao betaagrijke brOQ ao macht Kordeo Het isrdifgoeD na deaen in le 1 DuitKhe lagden eaa Ooatentjik ea ia het bg loader io Tirol hooggeachten man tan da 1 eerite plaati in het parlement tal ongetwg eld bg de Doitecber een diepen iodrok oalaten en ken een krachtige epooreiag ago om liofa naawer 1 dan oett aaneen te eloiten 1 £ o borendien etaan de rageering en de 1 meerderheid oor de moeilgkbeid nn een kanie I Ër worden al opeolgere van dr Kathrein twee I caodidaten genoemd beiden bekoortjnde tot de I katholieke rolkepartn nl dr £ benhoch eti dr Von Fnecbe Keratgenoemde beeft rerklaard 1 onder geen TOorwaard de benoeming tot roortitter te lallea aaaraarden en ook dr 1 Voo Fu ehe ie Tolgeoi het orgaan zgoer partg I het tVaterlandc niet geneigd het ambt Tan 1 praaident der Ooateorgkiche Kamer te aan j raardeo 1 Wie moet het dan wordec Tegen hel I tellen an een Puolnhen o een Cuchiaohen 1 caodidaat tgn ook heel lat beiwaren 1 Baaiand wordt door Telen ale het barbaar 1 ache land bg oitnemendheid bascboowd Nn kas niet aotkend worden dat er bier en daar toeetanden beataan welke in het Weaten niet gedald tonden worden Maar aao de andere igde moet worden toegegeieo dal de regeoring da oogen niet graloteo houdt wanneer bet geldt de belangen der iwakken te be cherueo Ale bewge het reglement omtrent den arbeid inar en de Terdeeliog ran ita werktijd m da iabriekeo waaraan d Tolgende bgraSderhedea ontleend sgn Toor de werklieden die aitsLniteDd lee daagi werken mag da arbeidatgd niet langer agu dan elf en een half unr de Zaterdag en den dag TOor de officieel Taaigeetelde feestdagen niet langar dan 10 unr De werktgd TOor arbeidere die oiteloitend des nachle werken mag den dnnr Tan lü aren niet oferiohrgdeo Wanneer de fabriek onafgebroken achttien nur werkt met twee ploegen kan de arbatdetgd tot 12 nor worden verh Mgd miti daarna de werktgd gedurende twee weken Toor ied ren arbeider niet laoger ii dan 10 anr SIken arbeider die meer dan tien nur dagelgki werkt moet een ruettgd an miuetene éeo nor worden gegnnd terwgl bem tcTenel gelegenheid moet worden gegeien te eten n kdat hg tee oi r aan den arbeid is geweest Niet gewerkt mag er worden op alle Zondagen en oeoige bgeonder Angeduide feestdagen ten getale Tan 14 Arbeidere die nietdan Chrietelgken godadienet beigden mogenin plaat lau de Zondagen eea anderen dagtot rustdag te nemen doch uitdrukkelgk wordthsTolen dat de rustdag bg tg dan de efficiiele Zondag of de door den niet Ch isten werkman telf gekozen werkdag den dnnr moet hebben san miDstens Tier en 1 twintig oor I Afwgkingett Tan dit reglement moeten I mat opgare der oortaken too spoedig moge 1 Igk ter kennii worden gebracht ran den I fabrieksinepeetaur Dergelgke afwgkingen Tan J de TOorgeachreTen bepslingen worden toege a laten Toor die werktaamheden welke niet 1 ttil kannen staair tonder dat daardoor aan het fabrikaat machinea enz schede wordt I toegebracht Verder TOor de werklieden die 1 met reparaiiaa het naiien der ketels en motoren met de rerwarming watarvertorging en Terliohting der fabrieksgebouwen met wachtof brandweerdienst tgn belaat of in het algemeen met die werksaamhe en welke moeten worden uitgeroerd opdat de febriek op den Tastgestelden tijd haa ar nid kan beginnen OTerwerk is iet geoorloofd tonder Toorafgaande oTereenkomst tosscben den fabrikanten ign werklieden bet aantal OTernren mageseawei niet het CBler per jaar OTerHbrgdaa P Eene kleine eloot eao stoombooten waa in de laatste week ran Juli met waren ran a erlei aard naar de Ob en Jenieaei nitgeTaren tkaaa beeft tij hare ladiegen aan land gebracht en ie ntar Londen met Siberiecbe Toortbreng alen Toornamelijk Ur e teruggekeerd Da Taart Tan Londen naar de Obmonding otar Vardö heaft 23 dagen in bealag genomen Aan da Obmonding werd in lichtere scbepeo die gereed lagen orergeladen wearm ê 94 dag heen giog Dete lichter turtuigen bereikten durs in 31 dagen Tjnme de meest Tarwg darda plaata wi baatemming toodat men Tan Londen tot daar tleebU twee maanden gebruikt haaft Het grootste gedeelte ran de ladingen bestond nit thee die ran Hankau komend in Londen OTeigllsden wai tn 3e kriegen der kooplieden geloofde men algemeen dal da thae tark in waarde rerminderd te Tjame aoa aankimen De Siberiecbe tbeehandelaran Terklaarden CTeneena dal de thee door de reit ametig ton Igden Het eenstemmige oordeel U aT awel dat de thee geen ilShade beeft geleden dat ig licb integendeel in ean betartn toestand berond dan gawoonigk de karaTaaaa thoa De reie langi dei n nieuwen w ie niet I alleeD goadkooper maar ok feal miadar tgd I H BOLiL3v4 EI De Zijde is verbrand zeggen d Dunei als de betreffend Lteeding siakken teer dikwgU slecht na tiofStaaa I gjodragen te sgn cheorea dk ia de ruowen j KQRea of kU WfttieD uit elktnder gftan dftt in echter geen UMvallig verbranden de 1 ruwe iflde maar zy wordt met opsusi on 1 de xgde dikker en oedkoop r t lat u Hchfjnfit 1 met itn en phoaphorxuur overladen di I de oerf van d ruwe zydedraad opvreet toen noemt inlk verven charyeerett hoe m e 1 de zydtt gechargeerd mcwt worden hoe mee 1 tinbaden zy moet hebbon om dit git zee 1 innig op te kunnen Kuigen De geverfde cyd 1 het ftdele spinsel heelt dos de doods j kiemen reeds in zich eer zy op deu weelstoe 1 komt Dedaaniii i TfoMT h ü MOOffenaamd t dw Sea moeten na kortgebruik alstoude 1 scheuren al imardst de zyde meer ot minde 1 echargeerd is De dare zyde mei maak 1 loon is totaal waardeloos Monsters van mön echte s Jde per omgaiaude De stoffe 1 worden port en tolvrt verzoa ten I 0 ÜHKbjni s Zi ik Ii l neke ï a ï U X ü n I c KË t istiËVit a De BURGEMEESTER eo WETIIÜUDËIW II Tan Gouda doen Ie weteu dat door den Haa II dierGemeente iu sgae vergadering ran d e I 19è October 1897 ta lastgeeteld de solgend 1I VerorJening I I VERORDENING to sirgaigiog de j I Algemeene Politic Verordening too I I de g meeuta Gouda 1 ËËNIG ARTIKEL 1 I In de Algemeene Putitii Verordening oor de I I gemeente Gouda astgeateld den la i ptember I 1896 eo afj kondigd den 24n dier raaaud I worden de volgende w jiigingeu aangebracb I Io tnaschen de artikelen 27 eu 28 wordt een I oieaw artikel 27a geveegd luidende I Het il verboden op of aan dan openbaren I weg binnen de bebouwde bom der gemeente I Tliegera op te laten I Burgemeeiter on Wethouders kunnen plaat I aen aaowyxen wearvoor di4 gebod tniet geldt b I 2o de derde cinsnede van artikel 70 vervalt I 3o de aanhef van artikel 174 wordt geleien I aOntermioderd de bepaling van artiki 1 H I Tan bet Wetboek van Btrafvordering Ua I met h t opsporen Tan de OTertrediui eu I adeter alg meene Politie Verordening bebulve I da politi belast ena I 4o in artiltel 175 wordt in dexin ned met I geldboete van ten hougete drie gulden I gevoegd tusichen de artikelen 27 en 30 bet artikel 27a I Zijnde deae verordening ean ne Gedeputeerde I Staten van Zuid Holland volgens bon b ri hl van den 2G 27 Oct 1897 in afschrift medegedeeld I En ia hiervan afkondiging geacbied waar het I behoort den 29 October 1897 Bargemeaatrr en Wetbouderi voornoemd K L MARTENS I ITe flecrethriSf I ItliOUWER BnrgerlUke Btadd MoordresM ÖEBOBEN Jan ouders T ran Gils en C Hofman GorerI oudera C Oojterom en E W Viseer Cornells Mane ouders J Bloot en C Krnit OVERLEDEN U van Vlaardingen ecbl snoota Tan W Kisman 64 j W A A Vermealen 15 d ADVERTSNTIEN V Voor de bljke van deelneming onderTondaa bg hel overlBden onier geliefde Moeder en Behnwdmoeder Mejofirouw do Wed J BLOBMINK geb Kaïn betuigen wjj onzen Telgameaudea dank H C VBKLOOU Bl OBlll V C B VÊBLOOIJ Oouda 29 October 1897 DIEl STBODE terêtond gcTraagd bjj Merr oatANGCiM PABSp MARKT 97 Zeer nette Gesteendrukte worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON TEER CAPSULES van QDYOT W01 FF en € o Hmthnven tm H ld rU UMtk J Zn W r gMd W rdU in de Kmison 1 aii iU Avii deti Su t Hsmlmrg w whorgd I f n nt iüliU iurij wiuinn ix ker I 11 lillioen 340 325 lark 1 owuunttii moeten wordec Drt pryic ii van dc ét vi v vtKirdt oi bitnloud 9 Ï4 IiUt tary ili ulKeiis hi t ilitn ale liU I 118 K 0 luteo bflvAt tgu de vulgoDile I Ou hoogvte prijft is eventueel ftOO OOO M rk I rretnic vsB SW OOO M 2fl pryteim 10 000 mI l prg i it 2dU 000 M tA praten 5000 I I prys nlOO aOOM l I0 prui it n 000 M l SprijKttti ft MU tM itOeprijMQ it HOoo M l 1 pr a n 70 000 M 8U prÜEen 1000 mI Ipry l 5 000 M l UUprgrea9l 4pOM 1 prjji ti SO OOO M 40 prgwa ü 800 N 11 prgi R55 0IIQM UOpri tonK SQO J£prij£tf s KÜ OO i M iASb l P OBUUK 155 J Ipry 4 iTl OOnM iJömpT èU4 104 1 rpryt s ao ttOOM 85ïpr i 7 45 81 M lSpryufl it 90 000 U toUid SH ISO prgieti I ea wordttu se ui ewuige luasnüuii Ui 7 kUa I Hf uitgeloot I I De Houfdprgi ü de Io klsata IxxlnK 1I Mark 50 000 atyxt bi dit U kl tul 5 00 J I M m ds 8a tut 40 0QQ M in da 4 to II 06 000 M iu ds 5e tot 7 000 M IR de I II tot 75 000 M n ds 7 tot 2UO 000 M e 1I mst ds premtu ¥ ftn 300 000 M oveiit to II 5Q0 A0Q Mark I Voor d ertt é prgatnkking tlie oIRckmI i I ait eitfl l koat I I fu half oriKitisel tot lenhta lultl 175 II eau kwart arigitiMt lul lleohla tïuttl O I De in enge dfn toor de volgocds klia üh tan I el U de l at duf priJMtt wonlvti MDgeKevs I in botofnoee o trekkmgap an roontien vau bol I Wapoii Tuit den 8 Alt walk plan tk op aan I rage grMla er iid N I lotlcrjp deetuemer iu de loterij onl an ci onI güTraftgd oamiddtiUijk n d pliuita gHhatl hub I Wndo trekking ds uffioiefle trtskkingtlijat i I l e altbiitttlinK un veT ondin t van ils pnjiou l KMohicdt door mijf dm nt u prompt aau do I H iunera un ondnr ïïrt airvngala gelieinihuudiug M MriK i d ruiMHit nitigkan rnoDmnvi uilig m w postwimsl ageren I Mon wvude tiob dut uet do witifralx oui I toftending rau loltin voor ilu apMdig nlant I h ld fndi trokking roo ajioudig WoKidijk of uitnrlljk lot I 4 mofmmmmn u nat rertrouwsn l it t Samuel llecUschursenr I I Bankier eu Wiuulknuloor lu lIAUIlUati I Duitschtanil I ömjueD MAAAaiMs nu Irintemps NO UVEAUT ÉS Wl verzoeknif di iMinns dl nna gclllot Iretird mixloiiltiurD voor tjf Wint r l toen nocli ii t ontvanjren l bbei dit te wlllpn ftjuivrnfcn aan I JULES JILUZOTtC rirM Hftt wdvf wi TilL diui omtóii ind gretle 0 franco Iftcaf yoiuleii DdHtelliti cn van nf sh fratHv vnj van all koHtcn aart luns mot Ö vfltiioofjing J VE BCËER G OUDA BëVeelt zich leafd aan tot het cbaVen Tan KOPLATTEN ARCHITRAVEN en LU8TBK Tolgeus op ta geTen profiel Ook tot het zagen Tan TOOGSTUKKEN en Terder alle zaagwerk wat tot bet rak behoort Mat n ouder leTering Tan hout