Goudsche Courant, maandag 1 november 1897

30ste Jaargang Maandag 1 INovember J897 o 7416 MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN UITSLAG der geboodao heratemming op Vrydag 29 October 1897 oor eeo lid der Provinciale Staten ia he i Kiesdiatrict Goada Qoada I n III Hautrecbt Woerden Waarder Barwootswaarder Rietveld Oadew ater HekeDdorp Papekop Laoge Kuigeweide Waddioxveeu Reeawgk Scbooohovea Vliflt Stolwyk OodeFkerk s d IJatel BeikeawDode Goaderak Bergambacht Ammoratol Lekkerkerk Krimpea a d Iiek rimpea a d IJasel 48 3194 3069 gisteravop4 reeds per ToUat Beer C HOOGENDIJK Az dai door ooa binnen deze Gemeente ia bekend gemaakt Zoodat gekozeo is de BaUetin ao onse Abooné s yver en dezelfde raste band aait i t werk t liaa tot heil onzer tydende medélubvgers Het zal den geaobten chirurg zeker niet ontbreken aan bewezen van beUiagdtelling vini de zgde zyner talrgke patiënten en vrienden BINNENLAND GOUDA 30 October 1897 A fl Maandag 1 November i het 25 jaar geleden dat de heer M Sproet aangeateld werd als heelmeester aan da stadsgeatichten In die betrekking beeft by zich de algBmeei ü acbtÏDg verworven door egne hulpjaardigheiil ea groote bekwaamheid Voor velen ii bg een helper in den nood geweest en waar de konst te kort flchoot waa de heelmeester teveoa de opgewekte trooster en opbeorder der ladende natnurgenootea Wy wenacben den beer Spruat gelok mét den welvolbrachten arbeid aD een kwarteeow en hopen hem nog lang met denzcifden jeogdigen heer 8 de Jong te Haastrecht op 1 Kofembör zyue 25 jarige werkzaamheid ala hoofd der gemeeniuscbool Naar wy vernemen berden tt de I ang te Haastrecht op 1 No ei Voor de vrye en orde Offeoingen slaagde te Rotterdam o a den heer C A H Taminiau alfaier In de Harmonie alHier trad Dohderdagavond voor de Debatingclnb der afdeolïng van h FEUILLETON LANGS EIGEN WEG 80 Een onbeperkt beersohoQ en een slaafach gehoorurnen een ongenaskhare altvstendheid en bevende zwijgers en hoofdbuigers Wat God doet ia welgedaan P Een prett ge vorhoading waarin de vader de vriend ii vind ik alleen bg mijji Wel too je bent dus tevreden met me F O paatjo Ze sloeg haar arm om zijn hab en sag hem in het vriendfltüke gelaat En welke ontdekkingen heb je nog meer gedaan P Een algemeen gebrek aan liefde in de ruimste beteekenis van het woord Haast overal hardheid en onverBcbillighoid Eeue skoude die alle a thouaiasme doodt een ver aarloozing van atles wat poëde aan het leven geeft Hoeveel vooroordeel en bekrompenheid hoeveel huiehelarij en eigenbelang fr Je acht dus verbetering noodzakelijk F vroeg h j plagend Ongetwgfeld en het allereerst schafte ik die gepronoDoeerde neiging om het elkaar eoo lastig mogelyk te maken f Wat konden veel men chen b j dezelfde levensomstandigheden minder ongelukkig Byn als ze maar een beetje anders waren Eb dan die zwekke weifelende karakters die lui die nooit weten wat ze willen en altjjd gereed zijn hun kleinere en grootere teleurstellingen tan anderen te wij ten Voorts mis ik haast overal een zekere troaw bartige kameraadachap ik weet hot niet boter uit te drukken Voor men iemands hulp aanneemt moet men akelig nauwgezet berekenen welke bedoelingen man met bat aanbieden kan hebben Van welwillendheid en belangstelling geen sprake een eindeloos gunstgebedel een ergerlijk kruipen voor superieuren Bah git hebt nog al goed gekeken maar wat eenzijdig Er is meer humaniteit dan je dankt meer vertrouwen en liefde Cato en Joban uO paatje als men zulke uitzonderingen niet bad zoif men aan t bestaan van t hoogere in den meoaoh moeten twyfelen Zulke sterk sprekende voorbeelden zyn hoog noodi en ze leeren meteen dat me zonder strijd het hoogere niet bereikt ifJuist Er moet nagedacht geleden rn begrepen rijn er moet gewerkt en eerlijk geworsteld worden om het helere te verdienen Menige poging mislukt door gebrek aan kracht want niet ieder is zoo dapper als zeker jong meisje dat geen behoefte aan steun heeft en in haar voortvarendheid onmiddeltijk hot ontleedmes ter hand neemt Ze slaat nu en dan den bal deerlijk mis maar wie hulp noodig heeft kan op haar rekenen Dan breekt haar goed hart door alles keen frA ls n me zoo plaagt loop ik ganw weg J Als ik je ivil laten gaan Hij sloeg zijn arm om haar heen en vervolgde zacht Zeg Cile ben je tevreden eo gelukkig F Ja Twijfelt uF Niet precies toch denl IIe Aoms dat je genoeg van het vreemde hebt en weer kon ons terug komt Neen zeide ze sohicAülblroaar zweeg plotaelibg Hij was al zoo oud l rBrtangde naar baar Haarlcmilier s kiaalwater A an be velend SLOHMA ER r KoiUnkilJke Machinale Fabriek DE HONIGBLOBMc v u II ÏM van Schaik Co gevestigd te s Gravenhaye H eppteratraat Z en 0a Baby de Begeutesaelaau van Z M den KONIING van BELGIË Indien gijhoeHÜ n ebmikb de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior Druiven Borst Honig Extract fLAOONS TBB 4 0 ets 70 ets en ƒ verkrijgbaar hy Firma WOLPF Co Weethaven MQS Gouda E H vm MILD Veerstal ü 126 te Gouda A BüUMAN Moordrecht J C UATELAND Bos rop B V WIJK Oudewa rr M KOLKMAN W 4dèmeen TANDAItTS E CASSIÏO Turfmarkt 171 uouda MfflllJISll ISILÏïrai van 10 tot 5 uur behaWe ZOMDAGS en WOENSDAGS yoormiddag Een ware Schal Toor de ongelukkige slacbtofEers der Zeïtbeylekking Onanie en gehe me uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBFAVAIU G üollandsche uitgave met 27 afb Prj 8 2 gulden Ieder die aan de verscbrikkel ke gevolgen van deze ónden d I dt moet bet lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarl ka duizend van een zek en dood Te verkrygen bg hetVer ags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag o k in postzegels en in eiken boekhandel ia Holland Wsit i iiiwruviag tegen Jiolit Bheumatiek Leaaeiipyiiea kortom AnIter PainExpeller B Ben van al lei aard Wat is met het butl MHn aan te weadeo t ÏJ KieapÜD r HooMpjjn D f Terkendlw hnisgeziQ f Ygf moet du iteeds in iii Toorkaa den worden gehoodea Prgs 50 oent 76 ceut en fl 2h de tlea ti Vporlüinden in de meeste Apotheken en by F It fc Xichter 4 Co te Itotterdam Te GOUDA bü C LUGER Apotheker Markt en bg WOLFF Co Westhaven 19B Mej J IVAIJTA ferloiknntUge Lange Tiendoweg D 39 Te Zoop of te Huur aangeboden Eli nrjiinniiiiuiLi Staande aan de WKHTHAVËN Wijk B N U7 Tehevr en Lange Tlentleweg ÏJ 9 Het huis bevat benedöo 3 Kamers me Suite Keuken Kelder en Binnenplaats boven 3 Kamera en Zolder verder alles netjes en doel matig ingericht alsmede van Gas en WaterleidiukE voorzien Tevens boven en beneden Privaat qiet Waterleiding T ËLËCTKÜUOTOBISCUETANDOALSBAlJKf WETTIG OBDEPONEERD BIJ het Kebi uik daarvan geschiedt het iindeu krüïeii der Kinderen Z9AIDEII DE IHIKSTG PUN 10 000 Guldeii wordt betaald aan hem die bewijzeii kan dat de by my ter inzage liggende getuigschriften der uitstekende resultaten van de Electromotorische Taudhalsbaiidjes niet eeht zyn OAf Men lette op den naam van den fabrikant UOUEKT HOLTZ Wordt franco toegezonden alleen na ontvangst van postzegel ad 95 cent door OBERTHüLTZ IJmeft ii Wederverkooper gevraagd Riinland s Eun dergeld Ingelanden worden herinnerd dat op 1 October 1897 is verschenen de laatste termijn van Hynland s Bundergeld over 1897 en derhalve verzocht om het nog verschuldigde spoedig te voldoen VERSTER VAN WULVERHORST Rentmeester van Rynland BEKROOND MET GOUDEN MEDAIL E KRA£FEIIEN HOLM S Quiiia Laroche UN Staalh iidende dulna Laroche is de meest krachtige en versterkende KINA WIJN Aanbevolen doortBl van binnenen buitenlandsche Geneesheeren Verkrügbaar in flesschen ƒ 1 90 en ƒ 1 00 GIGARETTEN TEGEN ASTHMA De inademing van den rook dezer Cigaretteu geeft den lyder aan Asthma terstond verlichting In Ëtni 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel bjj Hoest 6 Verkoudlield Oflosseui en verzachtend Prys per flescbje 20 Cent Khabpelibs HoLM Hofleveranciers Zeiêt Depot te douda bjj den Beer A H TBEIPE Apotheker en bü de imeeste Apothekers en Drogisten ver trggbaar FEANSCHE STOOMVEEVERIJ EN Cheiiiiscbe Wnsscherij VAN 11 Pt Ë IIËIMEK 19 Kruiskade Uotterdam Gabrevetecrd duor Z M den Koning AfiT Belgen HoofddepSt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en vervea van alle Beeren en Dametgarderoben alsook alle Kindergoederea Speciale inrichting voor het stoom n van pi achemantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschad iyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt mJImÏdII M Bekroond TöntoonMMMHBiM ateUingSoooeomakery mSDH s Haee Aag lBBC Wareldberoemd fiolioeii Appretuor Liparin Satin ena syn d beate middeteii voor bet Bonder moeite keurig poetsen VftQ 11e swart eo ff kleura aohoenwerk TeKkryebftar by winkeliers In Bohoaawerk CtaUntenen Drogeryen enz Uen lette § ned op ii Rm en fabrieksmerk enAgent W Sardwninn Amliem Gonda Druk van A BRINKMAN 00N Te huur ofte koop aangeboden on terstond te aanvaarden Eera p xacl3 tiér net i3rLgrexxcla t HEERE HOS met ÏM staande aan den KAl XENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder j Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolcjer Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en aoliter aan het iHuis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG U 29 Het groote aantal zenuwkwalen nog teed alle midd leu door damedi oli w t chap aaniawoud BBritaui d n nl i uSkiSdo eor toe dat aij door het gebruik makon vaa den eonvoadiMtoB weg namolllk Imieb d hafit tcMJÏS S 5 onldokking gedaan lieett die na hoaderde proeTliemlngoii thaiujvor dl gaheelTÏenïd IIS h lll S h i li PPiillike kringen i hoogeteb lang telllng wekVÏÏïïïiSÏÏwoldaad bHJkl to zün Toot da aan onnwliwalen lijdende menianeld Doie goneSiwtila la iïSevo 5 J I Taa Oozoadhoit Dr Koman VVoieemann to Villbofen en beni op daoa dervüidlng opgodaan in oeie K Japlgo praktijk Hoor ai aFhlii i vsn h t llêoM M a alperdu wor l iiaa rt ates hlkMaUireiidaordelinldoiimlddellUkuiih tn v KC tel medeaadeeld Uot d ie geneoawijee werden werkelijk BOhlttorendo reaoiutea TirbacaBon clj maakte aoorool opgaog dat Tan een door don nitTindei goaobreTen woruj OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing binnen korten l d reoda de Ule dmk vcrsobonen ia Dit boekje berat niet aUam Tor bet KTa ta Dnb lek voretaanbaro ïorklaringon omtrent hot woao dol nionier thorapior n daïmodT elK n wanhopige geïallon ïorkregon uitwerking maar ook vindt men daarin wotanaJbapMlUte vér ImidoMngon uT de nedl che Ut a niT l rlk i r ro e e i Aan allen wier xennwvcstel meer of minder naaceiaan la f mu ec HaaBid J l n waarvan da kenteekeaen eijn ohranlipha bao ilJii mlBTitM h H hoofdpltti bloedandrang iroott Brlkkalbwrhflid Bijaiflilliild ilapalaoaheld llohaniatllka onruit en onbahualllke tol tand i verder alle Bleken die door beroerte getroffen worden en nog Uiden aaQ de wvolren damrrao Eooals ver mmingen onvormoBon tot preken iware tongval moalelllk illkkon lljfhofd er iBwrloMen met voertdurende p jn plaataelljke iwakte vanwakklng van leheugen enz n alj die reeda onder geneaaknndiKa beliandeUng KeweeBt zijn maar door dn bakende middelen ala onthoudingaan ea kondwataAttS wrijven eleetrisecien atoomiooi of ceebade Tkeen genozioK of leniging luuner kwaal gevondenhebhen en ten elotte ziJ die vreea Kevoelen voar beroerte n daartoe radea hebben weireni verHchIjuiieleii als ttoli aaahoudend angillg voelen verdooving In het heeN hoanipljn met duliellolielil fllkkerinden en donker worden voorde oogen drukkende pijn onder het voflrboon laMng tn deoaraa hetvaB en van krlehellng In en hel alapen van handen en voeten aan al deae drU MtegorUla van taawlUders iala ook aan Jonge melojei lijdende aan bleekiuoht en kraohtelooeheld OOK an geaonde lalfi aan jonge parionen die veel met hel hoofd werksn en geeatehjke reactie willen voorkomaii wordt dringend aangeraden zich het boven vermelde weikje aan te aohaffen hetwelk op aanvrage kaatelaoi en fitnoo vataonden wordt duui AiiiMtvrilHin dotr SI CLEBAST A € o HeiUgeweg 4a Itottorilnin f E VHu 8A VTE V KOI FF Apotheker Korte Hoofateeg I lTtr i i t LOBRV A POltTON Oudegracht bij de Gwrdbrng F glenntach medioinale teutoouMtellliig Is de l r WelMmann aohe Op de lonjCBte byj wljie door de Uedlaclie JnriJ met de 9SII veren Uedallle bekroaad Fabi Patent H Stollen SUti setarf iroitiiWli UlBÜÜliCl Ill ilnug Fnt ttitti nr iliIU FiMitm Warnung T r gronife Brfolg l m Mterd Patent H StoUen errutigen liat Aniiui iu rar mhladsnen werf ilomii Nachahmungtm geétbtn Min kaufa dahar antert tttet gcharfen H Stoüm itur ton urn direct odar In to dmn üaanhandtanian ti danait untêrPlakat wla nabanatelwid uuiahbifiH = PrtitUMm and Zeugniaat ml f XLIe Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DAMES en KINDEBMODBS benevens UANDWERKPATRONEN ar IEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN NUMMER In ieder n tektt Ktcarte it oleu medekronfek feiitlleton enz enz lo Uitgave zonder gekl pl4toii met 3 snij patr en 3 groote gskniple pair Por U nrs 1 25 p port 1 462 n aU do Ie uitg met daarenboven 8 gekleurde platen 1 75 1 0 So i Ie IZgakl pLsn 1 l üz gekii p l hel Seao 8 50 iM 4 3e by het 6a no 1 gekn patr u kou7 e 12e v eon gekleurd iraaie handworkpntroon PRÖEFSUHMER E5I PROSPECTUS ALOM Uitgave ao GEBR BBLINFTB AN te a oravenhago Wagenatraal IpU 108 GebrS StoU werck a Chocolade en Cacao l I T Deelmati door de nieuwste uitviodingon op madiinaal gebied Terbef rd fliBrlcstie CU uitslttitend gebruik van fijne en fljnite gronilBtoffuti garandoci ei len verbruiter van Stollwerck s Chocolade en Oacao oen aanbevelenswaardig fabrikaat nauwneurig beantwoordende aan den inhoud der resp Etiketten De Hrma behaalde S7 Brerets als lïofleTeraHcierj 44 Eero Dlplomii s gouden enz Medalllesj oen bewijs van uitmnntsnd fijn fahrika t Keeds 1874 schreef de Accademie national de Taris j Nou VOUB déronions nne HedalIIe d ap premilre clM n oonddératlon qb votre exoeUont fftbrloatlon de Ohooolat bonbona variéa eto eio werck i fabrikaat is verkrijgbaar bij U H Cunfiseuis Banketbakkers enz enz Generaalvwtegenwoordiger voor Nederlïnd Julins Hattomlodt Ai08t rdam Kalveratraat 103 Algfrmeen Nederlandsch Werklieden Verboud ais apreker op de beer B H Heldt lid der Tweede Kamer met bet onderwerp VoIkshuiiveating Spreker had zijn rede in de ia volgende atelliogen verdeeld Verbetering vgo de huisvesting der minder en minstvermogenden ia oen dringendeeiach des tyds uit een oogpoot van gezondheid zedelgkbeid en maatacbappalyken wela ftnd Algemeeue verbetering is niet moge yi zonder kracbtdadigo medewerk ing van overbeidewege Deze behoort vonroamelyk te bestaan in a een Rykswet waarin miniranmnischeiizyn TOorgescbreven waaraan woningen moetenvoldoen n b het opleggen der verplichting ann de gemeente om Toor de stipte naleving der wette zorgen en het hnnr geven van de vryhei lom binnen door den wetgever te stellen greo zen verder gaande verordeningen voor t achr ven c een in te stellen Rgka inspectie belastmet bet tuezicbt op de opvotging der wetteiyk vooriehriften eo roet bet geven vnn raad d een wyziging der onteigeningswet waarbyaao de gemeentebeotoren vrijheid wordt gege Ten woningen en voor den boow van woningenbestemden grond te onteigenen e huip van atoffeiyken aard aan vereenigtngen jprelke ich ten doel stellen niet nit eenoogpimt van winstbejag arbeiderswoningen teboawen en te verhuren welke zijn ingerichtvolgens de daarvoor geldende voorachriftnn tanryksen gemeentewege 4 Coöperatieve vereenigiogen vin werklieden die zich het bouwen eo verhuren vanwoningen ten doel stellen behooreu algemeente worden opgericht Deze stijtlingen werdeo door apr op zeer bevatteiyke w ze toegelicht waarby hy eenigi merkwnardige bi zonderbeden omtrent d woningtoestanden in groote steden meedeelde Om tot verbetering van f e woningtoeatanden te geraken moeten de arbeideravroningen aao apecolanten worden onttrokken en bet eit endom worden van coöperatieve vereeniitingon Ook waarschuwde spreker er tegen dat men trachten zou de arbeiders persoonlyb eigenaar van bun woning te maken Omtrent dit pnnt werd spr in het debat bestreden door den beer D Rujter doch hy wist hem by dts repliek op voldoende wgze ie weerleggen U N Naar nanltiding van heriohten over waardelooze muntbiljetten zenden de heeron Montyii Dertland alhi r aan de tTelegraaf het vol bijzijn en zo Hot hem alleen Zou za thuisblijven Ze hnl hem zoo liof en ze het hem alloen Zou ze thuisblijven haar werkkring verlaten tot hot onbeduidende leven van vroeger terugkoeron Zou ze Ja vraagt naar geen enkele kounis zoiüo do oude heer die do wolk op baar goziobtje zn Beste paatje Ze legde haar Ijoofd op zijn schouder en onderdrukte do tr non die baar in de oogen sprongen uU er niemand P yJa wel maar vertel mo eerst wat er met Van Duno gebeurd is Ik rsiBde met twee dames dio hrt heel druk ovor hem hadden Do eeno noemde het een vingerwijzing Gods do andere de straf dip op de zonde moot volgen Wat heoft hij uitgevoerd Eigenlijk niets Je weel dat hij klerk is bij notaris De flaesen on samenwoont met zij moederen zuster die eeheel door bom worden onderhouden Hij heeft nog ccpieerwerk on houdt voor een paar firma s de boeken bij Hij werkt van den vroegen morgen tot don laton avond zonder eenige uitspanning Hy komt nergens maar permitteert zich nu en dan de weelde naar goede muziek te gaan luis toren Eenige weken geleden speelden hibr een paar oelebriteiten Van Duno gaat er heen en beeft het ongeluk b het weggaan van een trap te vallen en zijn rechter arm zoo te bezeeren dat bij niet kon schryvon De halve stad kwam in beweging ieder bed wat te oordeelen Wat deed zoo n arme stak ker zoo u b ngerlijder op een concert P Dergelijke dure iiefhebberyen waren goed voor gefortuneerde meniohen maar voor individuen zoo als bjj t gende lystja van waardelooze muntbiljetten waarvan hun de bonders bekend zyn Achterzijde Linker helft Rechter helft W 9678 AG 6920 A X 2267 BS 6148 A K 3069 M 1102 A O 4758 M 9070 A H 9832 H 156Ö A H 3228 A O 1630 B 4722 A E 94 U 8225 AG 9790 B 5484 F 4833 B 5991 S 1738 A K 2314 A W 97 H 1452 B A 6405 F U 1277 F O 4Ö6 B C 8236 P 7139 A W 4473 D K 8726 Z 4292 G F 3606 F W 1277 F O 4U J is ood model Misschien kan het pnbliceeren van dit iyatjt tengevolge hebben dat een of meer biljetten tot elkander gebracht worden De beeren Montyn en Dortland zyn tegen vergoeding tan het port gaarne bereid de gcwenscbte inlichtingen te verschaffen Ds A Vogel overgekomen van Dintelourd werd Zondag voormiddag tot zyn dienstwerk by de Geref kerk te Gouda B ingeleid door ds G J D Aalderfi met de woorden oit 2 Timotbeus 4 1 en 2 Des avonds deed d bevestigde intrede naar aanleiding van 1 Kokingen 3 9a De door den gemeenteraad te Waddingsveeii vastgestelde begrooting voor den dienst van 1898 bedraagt in ontvang en in uitgaal f 31059 60 de hoofd oraalag is i eraamd op 9000 de ryksuitkeering op f 8090 44 en de aabsidie aan bet burg armbestuur op f 3600 In de gemeenteraadsvergadering te Haastrecht van Dinsdag jl deed bet lid B Snit bel voorstel om do schoolgt lden aan de oponbarti school te verhoogen en het aluitingsnur der koffiehuizen weder op 10 uer te brengen Op beide voorstellen werd met 5 tegen 1 ateiu afwyzend beschikt Men schryft uit Vllst dd 27 Oct Heden morgen bad het zevenjirig docbtertji van den landbouwer De L do vryheid genomen achter op tiet voetyzer van den omnlbn te gaan slaan om zoodoende gemakkelyk naar Hnaatrecht te komen Dicht hy den molen van was bolHch lyk De lite uit de Btad was or vertegenwoordigd on dan hij con notari klerk hoe durfde bij P Hoogmoed bewoerde de een bluf zeide de ander en iedorcon waa benieuwd hoe De llaosen die overal vertelde dat zyn klerk moer gold voor muziek kon besteden dan hy zou handelen Van Duno was opoons een verkwistor dio hot liestnan zynor moeder op het spel zotto eon aanmatigend mensch die ziob golïjke rochtcn toekende als zijn meerderen beiaten Hij vergat dat hy non nodengo betrekking bekleedde enfin to veel om op to noemen Armo kerol niemand trok zijn partij niomaud schoon te l egrijpon dat hij die enkele avonden genot brno lnoo iig had oin te kunnen blijvon werken dal zijn doodvermoeide horsens toch een enkel rustpunt moesten hebben wa rze wat kracht on frisohhoid opdeden I Hot besluit van Do llaesGn om hom als hg over acht dagen zijn werk uiol kon icrvatlon Ie ontslaan werd door velen oodgokt urd door anderen hard on onbillijk avonden Onder de enkelen die meelij toonden w s een joniie ranu die den notaris annbood zoo lang do plaots van Van Uuno in te nomen totdat hy beter was t ICostto wel wat moeite maar Do Haesen durfde niet weigeren Sinds veertien dagen speelt de jonge man notaris klerkje en redt daarmee de familie Van Duno van een zekere ondergang Dat is flink dat is nobel riep Cile Wie is hot Kon ik hom P Ik wildo dat Ze zweeg maar een vorraderlyke blos kleurde haar wangen Wat wildo je F vroeg de oude heer haar gez chtje tuBsohen zijn banden nemend en haar seherp aanziend ft ordt vi rtolgd