Goudsche Courant, maandag 1 november 1897

De Fr sprong 7y er af en knam zoodaaig op deo groüd terecht dat zy met eea ernstig bezuerdeu arm geneeakuudige hulp moest ialoepea Dat andei leeriirgeu zïcb daftraan mochten spiegeleo Het hoofd van een bleedermakerabedryf oulBDgs oit Indië gekonaeu beriep zicb gister voor deo kaotoDreohter te s Hage op ya kortttoodig Terblgf hier te lande oor ïijdq voorgegeven onbekendbeid met de Arbeidswet hierdoor was hy er toe gebomeo werksters te laten overwerken na e avonds 8 aur en had hy ook geen arbeidskaart aangevraagd en de lyst van art 11 niet in de nerkplRata opgebangoD Den avond dat de politie ten huue van bekl een onderaoak kwam lOBtellnn waren de meisjes bezig broeken voor nltreatingf D te naaien Dieu dag zouden de meisjes niet hebben behoeven over te verken als alles normaal was gegaan maar de patroon waa jarig had de mei ts onthaald en het inhalen van den verloren tyd veroorzaakte het later werken Het O M èiaöhte eihter vier boeten van f 20 en 10 van f 5 W Zegers landbouwer te Gemert thans te Den Boacti gedetineerd heeft cassatie aaogeteekend tegen bet arrest van het gerechtshof aldaar wairby hy veroordeeld werd tot 13 jaar en 4 maanden gevangenisstraf Men seint uit Amsterdam aan de N R Ct la Plancitis werd gisteravond eene vergadering gehouden van werklidden in de bouwvakken aldaar ter bespreking van de wijze waarop met primo November e n werkdag van 9 uren zou kunneü worden iiïgevoerd Zij werd geleid door Bon die zeide dat deze byeenkomst een vervolg waa Jer vergadering op 10 October in Frascati Men waa toen van oordeel dat die vergadering wegens gering bezoek niet competent waa om eene besÜsüing te nemen Men besloot toen aan l einde der maand eene groole meeting te beleggen ea iuuiiddets propaganda voor een 9 ucou werkdag te maken Aan die propaganda acbi nt weioig gedaan te zyn want de opkomst van thans is zeer ontmoedigend Spreker benonerde er no aan dat een 9 uren werkdag geen einde zou maken aan de werklooaheid doch de besturen der vereeuigingeu m de bouwvakken zyn vnn oordeel dat de maatregel er iets toe kun bydragen Hierna gaf vaa Vliet als zyn gevoelen tg kennen dat by de weinige belangalelliug welke voor de zaak aan den dag wordt gelegd de maatregel moeil k door te voeren zou zya By betreurde dan ook de zwakke organisatie in de boowvakken en aangezien een 9uren werkdag tot aclitergrond beeft loooaverhoogiiig vreeade by dat de werVgevera bet voorstel alleabehalve met vreDt de zullen begroeten Ëa wordt de maatregel niet algemeen doorgevoerd dan zou het een wapen in do band zyo van de werVgevers om ds arbeiders er onder ie hoeden Hii noodigde nu ellen eit die meer licht in de zaak zagen dan bij dtt licht te ontsteken Ëen der aanwezigeo raadde weder a n dat de werkloozeo by Iroepjes langs de buizen om werk zouden gaan vragen een andet wilde het privaat bezit aantasten een derde wilde alleen nd in erfpacht uitgeven om werk tóüüDA Wlnterdlenst 1897 98 AangevaogeD 1 October TUd vao Greenwich 00 B Di 18 6 1 84 18 3 II t K 11 39 n n r 18 46 II II I 18 66 1 68 4 4 16 6 10 BOTTÏRDA M 0 O D D i 10 1 11 36 11 60 1 7 6 88 6 61 6 14 7 31 7 60 6 0 11 64 18 08 1 47 DEN HAAG GOUDA M 10 08 HageS 4 Voorb 6 f Z V S 6 l7 ü l l 48 r8 Vol Wii lS 10 1010 88 Onud 6 88 7 48 8 13 9 03 lO U 10 8411 67 18 601 17 8 14 4 08 4 83 6 18 6 i 46 7 10 7 43 8 8S 9 46 10 1111 17 11 111 36 1 44 3 40 4 06 4 38 6 80 6 1 7 18 7 66 9 M 10 6 6 l 88 1 86 4 6 J 5 11 111 48 1 0 6 04 J 010 10 39 11 10 ü 8 89 10 88 4 16 6 16 6 6 6 18 Ml 8 04 8 84 9 9 1 10 88 11 6 11 44 UTRECHTUtreokt 6 38 7 45 8 49 9 80 10 16 10 88 11 88 1 Woerden 6 63 8 0 10 38 11 66 Oudewaler 7 07 8 14 10 46 Ooada AMSTIKDAM fODDA 8 1 o6 i 4 11 1 i iin 8 17 4 36 6 06 6 66 8 86 10 17 10 86 8 37 l l 8 46 8 34 6 84 7 18 8 43 10 41 308 360 6 08 4 7 89 8 69 ll l 11 1 2i I 17 l 8 9 6 io Il l0 ll ll 1 88 3 4 4 87 6 0 6 07 7 8 8 1 10 17 10 86 11 41 gend jaar gemeeusohappelyk een 9 uren werkdag tt knfinen voonchryven De voorzitter zeide tea slotte dat de besturen der bonwvereeaigiDgen aan werkgevers archii clen en gemeentebesturen in eeo ecbryven bet verzoek gedaan hadden om den 9 nreuwerkdag in te voeren Hy vroeg en verkreeg de goHnkeuring der vergadering op die duad en sloit dü vergaderJDjf ua oog eens tot aaneensluiting en het maken van propaganda aange poord te hebben Provinciale Staten van Zuid HoUand Uitbet verslag van de regehngitcommiasie voor deprovinciale hengstenkeuring in ZaidHollandin het voorjaar van 189 t blykt dat totaalwerden gekeurd 102 hengsten waarvan 57 goeden 45 afgekeurd werden Voor de eerstemaal bad by de keuringen bet onderzoek opcornage plaats Tot haar genoegen Jian decommissie melding maken van den invoer vangoed fok materiaal mogelyk geworden door denfinancieelen steuui an ryk en provincie Verder constateert ly dat dankbaar moet wordenerkend dat de paardenfokkery io de prorincieZuidHolland kalm maar met zekere schredenvooruitgaat wat voor een groot gedetilte moetworden toegescbrdven aan den maatregel vanverplichte bengsteiikeuring Gedep Staten voegen er aan toe dat d keuringaoommissifj ook dit jaar weder atrenffiajl keurde dan vorige jaren en daarmede voortg g op den b i wenscbeiyken weg om door leiigM zamerhand de eischen booger te stelten j a slotte tot een op a la punten streng doorg voerde keuring te komen i Inl de zomervergadering der Provinc Stai n werd door den beer J Rinkes Qjrger aan Vt afdeelingsveralag eene nota toegevoegd houdende bezwaren tegen de wyze waarop de itjjo Provinciale fondsen gesubsidieerde znivelcinfulent der Hotlandsche Maatscbappy van Laod bouw zyne taak opvat De nota ia dpor Qed Staten om advies in handen gesteld van bet boofdboftnnr der Hollandscbe M4atscbappy dat een uitvdcrig antwoord beeft ingezonden te verschaffen een vierde raadde aan om tot de werkgevers en het dagelykacb besluar bet verzoek te richten den 9 uren werkdag io te voeren waarna Van Vliet nog weder tot betere aaneensluiting aanspoorde Een metaelAar wenachte een werkdag van 8 uren omdttt d metselaara dea winters veelal maar 8 nreo werken Woltring betrenrde ook zeer de slechte opkomst ter vergadering en gaf aan bet slot zyner rede in overweging om geen be aliasing te nemen geen motie aan te nemen maar eenvoudig nog ee i flinke poglnc aan te wonden om io alle bouwvakken meer geestdrift voor de zaak ie wekken en naar eendrachtige samenwerking e streven om een vol grond I De teqnisneming dezer verschillende utukk a heeft nu Ged Staten b hunne nMdei uling aan de Provinciale State tot ve cbiTleDde opmerkingen aanleiding gweven Z i méenen dat inderdaad om te vel kftygen wat vóbr onte zuivelindustrie noodig is om bare plaats op de wereldmarkt te behoude en zich een miniere plaats te veroveren t w hej maken van uniforme en onberi peiyke productefiKeen zuivelconsulent met een werkkring als dJbeer Rinkea Borger zulks wenscht lan groöjer nut zal zyn dan een zuivelconaulent als tnana de Holl My van Landbouw beeft Niettemn meenen zy an Prov Staten vooralsnog Ie moeten ontriRton om bet daarheen te trachten te leiden dat do werkkring van den tegenwoordigen znivelconaulent wórde gewyzigd omdat de voorwaarden om een zuivelcon nlent volgaas dedenkbeed d van den heer Binkea Borger aocces te doen hebben nl dat de zoivelindustrle meer den vorm van grootindustrie beeit aangenomen door fabriekmatige bewerking èn dat de kleinere znivelbereiders overtuigd zyn van het groote net vnn bet toepasaen van de resultaten der wetenschap en genoeg ontwikkeld en genoegtaam van werktuigen voorzien zyn om de adviezen van den op een afotand wonenden consulent te kunnen begrypeu en toepassen geen van beiden vooralsuQig zyn vervuld De ziiivelcursussen die thans worden gegeven schyaen Ged Staten het juiste middel om bet zoo uoodzakelük gelooi in bet nut van wetenachappelyke methodeu en wetenschappelyk onderzoek tea platte lande te doen veldwinnen Daarby komt dat een zuivelconsulent volgena het etelselUinkes Borger met een goed laboratorium en een modelboeve zeer groote uitgaven zal medebrengen terwyl wellicht het Ryk zyn subsidie zoo laten vervallflo Ged Staten stellen dus voor vooralsnog het sobndie op den bestaanden voet te bestendigen Door Ged Staten van Zuid Holland is voorgesteld afwyzend te besebikken op de subeidiC üirecie Spoorwegverbindingen met 9 10 9 18 9 89 9 64 10 11 H H U n 1 18 ll 8 11 86 11 4 1 61 1 8 as 9 63 w 8 10 8 3B 8 4 8 49 9 6 9 CS lO SO ll S 8 40 9 S8 9 47 10 13 6 61 7 86 9 80 6 16 8 28 iM 4 tt 11 04 6 U 6 17 Odiida 6 80 7 Ï5 Moordreeht 1 8S NiouirerVerk 7 89 Oepelle l ftolterdam 7 7 SB 6 6 8 08 6 11 6 19 8 S6 10 89 10 86 10 43 10 49 t n 7 46 8 18 9 00 9 47 10 18 GOUDA DEN HAA8 Zoetermeer Zegwaard Voorburg s Hage Allen Diudaga Eotterilaiii Oapelle Nieuwerkerk Moordreebt 8oud u iTirS iraT4 4i 186 TU 11 7 34 7 6 8 83 8 6410 ij t lit loiïi 1 B1 1 06 H 8 18 9 08 9 48 9 64 10 44 11 46 11 46 1 10 S 06 e o l D A U T K E o H T 6 34 7 68 8 11 9 07 10 19 10 67 18 00 11 63 S SO Uoada 6 10 Oudew 6 85 Wouden 6 48 ütreokt 6 03 7 4 11 14 11 8 9 39 10 61 11 46 Il 8 10 S iS 9 0 18 88 1 85 SOU DA AMSTERDAM 10 67 18 10 4 11 l 1 11 H 7 61 8 8 8 6 lO K 9 48 10 0 Ml 9 1 87 S lt aoud imitardui C St Gouda ZeTeBhuizen Moerkepolle 8 7 30 8 30 9 16 9 86 10 14dl aM 7 4 8 48 Z Ï 7 B3 8 61 V 8 01 9 03 a aviage der genjeeute Spgkenisss ten behoeve eener nieuwe watörkeeiing Aan de Prov Staten is voorgesteld door Ged Staten aan de gemeente Matiasluia boven de som van f 1500 nit etrokken als subsidie in de kosten van bet op diepte hoaden der haven eeuu tegemoetkoming U verleenen ten bedrage van 7 t 8ora waarmede bet voor jaarlykach baggerwerk geraamd bedrag van f 6000 dit jaai wordt over chredea mits hel ryk gelyke tegemoetkoming toesta m een mededdeling aan de Staten conatateeren Ged Staten dat ook nu weder op de StaatsbeJrooting de jaarwedden voor de leden van bul collegt en voor de ambtenaren ter Griffie lager zyn uitgetrokken dan door ben was vc rgesbeld zonder dat ook na weder eenige toelichting is gegeven wat tot het uitt opvolgen der voordracht aanleiding gaf De collecl iiten der liefdadige instellingen ie ütrecrit worden voorzien van eene ka rt in de kleuren der gemeente rood en wit en bondende een verklaring van B en W dat deze iustelliiig van weldadigheid aldaar gevestigd is Collectanten die van zocdanige kaart niet vooruQU zyn moeten dus geacht worden voor elderal gevestigd inst lliagen in tezameen f D Ameterdnmsche rechtbank veroordeelde gister zekejen Koch wegens dietstal vq acht jaar g T ng Bni iMTil uitOrk pn der Oade Demiag l gaat 30rsp oF dig Gistereik bad iqéu het rh i toen floor bet LfglgolDketting hei werk e leldwas man govern teir voorflOftip voldo odifi was igellt bk midden floor de beitu botte aiirgzeld Ni at bet i cbteUbip dbor je it acbait eed mmig Wlia gel$bt f rd i ojagelen igBooibTi om weg t stoo iien do li i der lirttiiigM brak MemUdfatts ihet raal l de Uuderneming lo tetj laten en itid matiiriaal 4ati te wendeti D zee il kaW ïe Tubbergen ia Dinadagavond brand gebroken in de behuizing van den beer Pinne S waaraqia een atoofnververij en appreteerdary i aa vei hoeden De brandweer was spoedig met de spuit aanwezig maar water was er niet te bekomen daa Q t de bleekc e oige bonderden meters van bet brandende peFceel verwyderd De stangen waren te kort zoodat niet kon worden gewerkt intusacben bad zicb bet vnpr over het g heele pand ver ipreid en deelde zich ftan het naasibyataande huis van D Koopman mede dat ook al spoedig in lichte laaie atodd en medt een jirooi der vlammen werd Gelofekig dat de tamelyk sterke Zuidoostenwind atand hield want ware deze bijgeloopen dan zou bet gebeele dorp er allicht mede gegaan zyn verzekerd Het tydig wnar cbuwm van den UBchtwacbt beeft grooter onheil voorkomen daar de knecht van den huer P in de eersten slaap byna niet wakker was te krygen en zich ten slotte door bet vuur nog een uitweg moest banen Eduard G van wien de Frnnsche regeering een van zyne laatste acbilderyen aangekocht had is in de kerk St Bernaid de la Ohapelle te Parya op heeterdaad by diefatal betrapt ROTTEEBAM 8 42 3 67 4 6 4 66 6 0 6 09 6 16 6 86 60 6 40 3 4 6 10 4 10 4 4 4 60 4 67 6 04 6 10 1 44 1 64 01 8 08 8 14 3 09 4 06 4 89 Ï 06 I M Amiteidan C St Oouda 7 81 De koster va de kerk greep den 50 jarige man op het oogeoblik dat hy met behulp van een balyo waarvaa het einde me vo ellym waa besmeerd geldstukken uit het offerbusje trachtte te balen Voor den commissaris van politie verklaarde de schilder dat by aedert twee dagen niets gegeten had en de uiterate nood hem bad gedwongen zich aan de aalmoezen van het oSerbusje te vergrypen In zyn zak werden eenige koperen muntatnkkön gevonden TolgeDi d wew hy bet III j eblekoD bieft gebaDdttjl Donderdag vervoegde zich ten postkantore te Haarlem een werkman om een bedrag van f 100 in ie tejggan bp de postapaarbank Daartoe waa hy in et zit van een bankbiljet vbq f 100 dat iiy ÉEeen ambtenaar belait met die administr tiffverbaudigde dese ontdekte al rpoedig dat dit bankbilj t valsch waa De man verklaarde dit biljet ruim 3 jaren geleden op straat gevonden to hebben en van zijn gelukkige vondst aengitte te hebben gedaan bg de politie zonder aan deze dat biljet te laten zien die faen cbter bad gezegd dat hg het jareu moest bel iiren voordat in eigendom kon besobonwen vereenkomstig de waarheid ia Ie man alzoo ter goeder trouw Mistroostig en met achterlankbilièt kon by vertrekken H C lerdagavond te Delft gehouden ergadering byeeugeroepen door I de onderscheidene kteavereenu Ibestuur der verfjraarfngaverelni die het ipitiatief hiertoe beeft tegenwoordigheid van den oor Delft ter Tweede Kamer A van da Vel e eenige leden en andere autoriteiten na eene ipreking van de hiet den in deo ligen toes tand v n bet graoht bind ataande tecbUische recbts dfeche Ë ua st ëa ut niem besloten ipUvanJeen door dé Kemeenteniu en an B M de Ec nfngin Etegllmea len Ungedroilgea op voorl oj lng Mt is geweest zal iider w rd6i c j ischrift ihierfaalzal iuteerde Ëtati o iet v i gemeentp Del ft en zaak in qnaejt e bi der DeUtapho peteren zi k t ter F lpl gezo den a9a nj scbai Del Udl licbanen di X iii Naarl wy mft netaen heelt de mljiiL W ejijaat pffloonljak den ivefè A te tgegJ p aan dftl belt kken spoo jfl ps i2 m oerën van meerdere nach Uei leren tuaschen Amsteijfladi en Rot afdam y ns de vertraging die vXalij des udf flö w i ige re treinen door de goed ïf ij treinen oncferviiiden l Reeds ia een hei rioting van kosten gamukt voor de uitbreiding an spoorwegpersoneel die van de nienwa regel ng het gevo g zal syd daarde minister het ryden der goederentreineahoofdzakeiyk des nachts wenscht te doen geschieden en de betrokken spoorweglynen des daags zooveel mogelijk voor de gewone treinenwenscht te bestemmeo Dr H J A M Scbaepman trad te utrecht ala spreker op in eene openbare vergadering van den Volksbond vereeniging legen drank miabroik Het drankmisbruik zei spreker behoort tot die envelen waardoor niet alleen de mansch maar de gebeele maattohappg in bare grondvesten wordt aangetast Spreker zal het onderwerp noch van een wetenscbappeiyk noch ven een zedelyk by zal het slechts uit een maatachappeiyk oogpunt beschouwen De hartstochten en dierlyke lusten werken mede doch zaker niet het minat de sociale toestanden De armoede moet verwyderd worden Spreker besprak uitvoerig de geheel onthouding Deze is z 1 niet alleen tegen aUe sterke dranken gericht maar ook te en wyo bier enz Voor de geheel ontbondera heeft spreker den eerbied dien men voor heldenmoed en voor meer dan msuschelyke deugd moat gevoelen 10 8 1 18 10 04 10 11 10 18 10 86 19 84 8 8 80 8 61 9 66 7 66 8 02 a ot 8 16 8 6 11 80 10 09 10 64 87 9 47 9 64 10 01 10 07 8 48 10 10 1 6 17 7 86 6 87 6 84 6 416 47 lO H I0 7 46 6 40 6 66 0 8 8 66 4 48 6 86 6 S 7 66 07 10 08 10 14 1I 64 9 18 9 8 9 49 10 84 7 18 4 16 4 94 11 10 9 4i U 10 7 46 Ml 4 M l ll 1 4 8 46 4 4T Laten wy echter de vraag stellen ot de verschillende gift O en gaven die God ons gegegeven beeft niet allen verleiding in zich bergen De hooge zedetyke les is dat in den man zelf d i in den mensch met zgn hoofd met zyo hart met zyn eonscientie de keoze ligt tusschen gebrnik en misbroik De gefaeel ootboaders döao spreker denken un de ridden Tao St Jan iDoch de geheele wereld is oiet geroepen om lolgeliogen van St Jan te oorden Sprekar bad aU tweede deel Tan zgn rede de matighaid geoootiehapiigu gekoien Men moet wanneer men in beter toeataud is geplaatst dan menig ander oordeelde spr de matigbeid betracbteo Spreker kon met insien dat zi die zich het genot van zich niet andere dranken kannen gunnen loaden kannen ontzeggen het gebruik ïan sterken drank Dr S beiprak ook de uitlating omtrent het gebruik van drank door den werkman indertjd door hem in de Tweede Kamer gedaan en hfl li de er nadruk op dat hy deze uitdrukking hem toen ontTalleu herriep Ik erken zeide hji dat ik beter had gedaan dit woord niet te bezigen daar dit de gelegenheid biedt tot misbri k c Volgene sprekers oordeel zon men door de hulp van hotonderwfl veel kunnen doen Ook in België heelt dat goode trocbteu opgeleverd Dr SobaepmauB rede werd meermalen loegejuioht pe Finanual Vew c meldt dat Maxim die behalve in t maken van kanonnen ook een specialiteit is op bet gebied van elektrische verlichting een lamp heelt uitgevonden die bg minder stroomverbruik veel neer licht geeft pe gewone gloeilampen hebben een lichtsterkte van 16 kaaraen ln verbroiken 4 2 tot 5 watts de Maiim Ump zou 40 kaarsen lièbtsterkte gaven by slechts it 8 watts dus oAfteveer 4 maal zooveel ni ttig effect levtren Als dit juiit it dan zou 4et elaktriscb licht T6el goedkooper worden datiJgasbc t Mltn sohrgft nit yoorbiirg ï Voorborg het fraaie Jorp nabg De Haag j heierscht in vrg hevige mal o tjpbus I Naar de oorzaak sal w 1 niet gevraagd hehoeveu te worden want wk Voorbarg deelt In ruime mate in bet kwaal waarover in Deu H4 g en te Delft zooveel tteklaagd wordt de TSi pestiag der openbare wa ereu t WiU dezen zomer Voorl org bezocht heef het kininen opmerken dat een waadeling langs de Vliet anders een gebot voor sll o die eenig ge oe j hehbeo Qor natuursÈboon ditfnaal oumogeljk werd gemaakt door deu oudragelgken stak die nit bet water opst g BofiJthaua beerScht in dat Voorburg dat om zgn gezonde lan elgke ligging zoo gezond was tjpbus 01 bet ook tyd wordt dat er afdoende maatregelen genomen worden om de verregaandip verontreiniging van het water tegen te gaan U De algemeene vergadering der Ned Vereeniging tot bevordering van Zondagsrust zal plaats hebben op 29 November a e des namiddags ten li óur te Amsterdam in Parkzicht Op de agenda komen o a voor de volgeode punten Het hoofdbestour wenscht nogmaals terug ie komen op het verzoek aan de regeering om eene commissie te benoemen aan wilke een onderzoek naar den Zoodagsarbeid wordt opgedragen waarna de geleidelgke uitvaardiging van wetteiyke voorachriften door welke Zondagsrust zooveel mogelgk bevorderd wordt kan worden in overweging genomen Voorstel van de afdeeliog s Gravenbage Om bet bestnnr van den Ned Jonmaliatenkring uit te noodigea pogingen te doen om te verkrggen dat des Zondags geen nieuwsbladen worden uitgegeven en bewerkt of althans de Zondagsedities wederom worden beperkt tot een ochtendblad op Zondag zoodanig dat het personeel verder over den wekelgkschen rustdag vrij kunne beschikken Voorelel van de afdeeling drage aan het provinciale en om bij het ver De algemeene Targadering hoofdbestuur op gemeente andere beitnren te verzoeken leenen van concessies voor tram en andere vervoermiddelen te bepalen dat het personeel daarbg in dienit minstens om de 14 dagen een vrgen Zondag heeft en ditzelfde te willen bepalen wanneer reeds bestaande concessies moeten worden verlengd Voowtel van de afdeeling Utrecht Het hoofdbestnnr onderioeke nogmaals naar de oorzaken van de klacht dat in sommige garnizoensplaatsen door militaire autoriteiten te weinig tskeniag wordt gehouden met den eisch van Zondagsraat Verkiezing van twee leden van bet hoofdbestnur ter voorziening in de vacatures ontstaan door ds periodieke aftreding van de hoeren A P Obermeger en K W Tulnzing Aanbeveling van het hoofdbestnnr Vacature Obermeijer de beeren W C van der Baak C W Pohlmano J C van Mal on Vacature Tninzing de beeren prof dr S D van Veen J ö van Gelder C Immig Sr De algemeene vergadering zal worden ge volgd door eene openbare vergadering de avonds ten half 8 in Maiaon Strouoken Sprekers da beeren dr P B Bitter en P Obermeger Bultenlandscb Overzlcbt De Teaar en de Taarilsa zQn nit Darmstidt Tertrokken zonder dat het reelbesprokon voorval bet iocident Darmstadt Karlsruhe gesloten noch ook verder afgewikkeld ia al thans tegeno er het pabtiek Men is te Darmstadt consequent geweest men heeft zicb doo het spgtige artikeltje ïn de Karlsiaher Zeitong niet laten verleiden om de zaak buiten de faüiiliekriagen te brengen waarin zy kltarblykeiyk ook volgens de nieening van den Tsaar behoorde te blgven Het eenige waarmede de openbare meening zich kan troosten ia een geïnspireerd uitziende mededeeling van den correspondent der Frankfurter Zsitung te Darmat dt iuboudenda dat de zaak in der minne gescbikt ia de ergernis van den grootbertog van Baden zon weggenomen zyn door een brief van den T aar IPNn men dezen storm in een glas water wel ala gestild kan beschot wen zy ter wille van de volledigheid nog gemeld dat de anti Duitache p ra in Fraukrgk deze gelegenheid om munt nit het geval te alaan niet heelt laten voorby gaan De Patrie er op wyzend dat de groothertog van Baden een voorname rol gespeeld heeft bg da veatiging van bet nieuwe Dnitsche rgk en in het onmiddellijk voorafgaande tgdvak meetit te mogen aannemen dat de Taaar door bet bezoek van grootbertog Priedncb te voorkomen alles beeft willen rermgdeo wat den Franseben bondgenoot had kunnen kwetsen De Jour ziet de voornaamste beweegreden voor de houding van den Tsaar tegenover den grootbertog van Baden hierin dat mei bem tevens zou hebben ni génoodigd bet gedenkteeken voor keizer Wilhatm I te bezicbtigen maar bg het beschouwen van zalk ee i monument waarin tevens een overwioniog p Frankrgk berdacht wordt kou de Taaar geen ingenomenheid toonen zonder de Fraoacben onaangenaam te zgn Van de groote bladen ecbrgft alleen het Journal dea Débats een paar regels over bet incident waaraan bet overigens geen bateekenia heeht Terwgl in Konatantinopel tuasoben Griekscbe en Tn kacbe gèvolmctcbtigden over aanvulling en wgeiging der prelioiinairen onderhandeld wordt ia te Athene alvast een Internationale Con tröU Commissie gevormd om met de Griekscbe Regeering te overleggen welke inkomsten als onder p£ Dd voor de finanoiëele verplichtingen onder controle zgn Ie stellen Maar ook in den boezem dier Commiaeie is aireede verschil gerezen tnsecben den Ëogelscben commissaris en die van Duitachland en Oostenrgk terwgl de Italiaanacbn heel gemoedelijk terklaart de boodschap meegekregen te hebbeu zoo ioscbikkehjk mogelgk voor Griekenland te moeten De borenbedoelde onderhandelaars te Kon atantinopel zgn iotaaschen omtrent de quaeslie der aaa Turksohe partioulieren te betalen vergoeding voor schade door Griekacne troepen veroorzaakt overeengekomen dat van weerszgden drie gedelegeerden zullen benoemd wojden om die schade te taxeeren Zooils men weet had de Forte reeds van eenige miUioenen gesproken maar de Grieken eie enkel in Albanië tusicben Arta en Jania eenige verwoestelingen hebben aangericht door de noodzakelgkbeden van den krgg kunnen bnnnerzgds heel andere tegenrekeningen overleggen betreffende de ontzagigke verwoest ngen in Tbesailië aan oogat en verdere particulieren eigendom door de Turkache troepen aangericht 1 Dit verschil is zelfs léó aanzienlijk dat men eigenigk niet begrgpt hoe de Turken het eerit durfden reppen van zoodanige vergoeding te meer daar zg de bunnerzgda geleden pirticuliere schade rends ia de oorlogsschatting begrepen konden achten Op Kreta blgft ook sllea bg bet oude De ellende is grooi do menschen te Kandia moeten van 75 gram per dag leven die hun door de regeering worden versterkt Muzelmannen zoowel als Christenen plooderen waar ze maar kunnen en klaarblgkelgk wordt er nieti gedaan om er een eind aan te maken Engeland i voornemens zgu troepen uit Kandia terug te roepen en de Seaforth Highlanders naar Ma ta terug te zenden Zou Engeland misschien van voordeel zgn dat de mogendheden baar belofte aan Griekenland om Kreta te pacificeeren reeda zgn nagekomen Van de benoeming van kolonel Schaffer tot goQTerneur heeft men in de laatste dagen nieta meer gehoord Vermeldingswaard is dat de iNovoga Vremgat tbaqa de caodidatuor van prins Tozef van Battenberg weder op den voorgrond stelt Door rgn Doitache afkomst zgn bowetgk met een Montenegrgnscbe prinses en zijn verwantschap aan ht t Ëngelscbe vor atenhoia biedt deze de beste waaiborgen als gouverneur generaal van Kreta Qieent i De Weener correspondent van de iTimesc wgst er op dat het verkeert is de Kretenzera een jaarlijksche schatting aan den snltan op te leggen Hg zegt De hoer betaalt zgn belasting zonder morren wanneer hg ziet dat bg roor zijn geld sdoorwegon goede straatwegen Teiligheid en andere voordeelen krg t Maar boe kan bg tevreden zgn met zgn lot als een groot deel van zgn moeilgk verdiend geld naar Konstantinopel wordt gezonden om de aohatkiik ran den Sultan te vntlen In het Oostenrgksche Hoia vann Afgevaardigden zgo de gulden dagen van geschreeuw en spektakel teruggekeerd en sedert het besluit van Woensdag wordt ook de avond en een deel van den nacht op dwetfde prettige opwekkelgke en waardige wga gesleten Gisternacht althans zgn de kamerlednn m om één uur naar huia gegaan na een vergadering die in rumoerigbeid niets te wenscbeu overliet s Middags om half drie had de jeugdige waarnemende voorzitter Kramarsj de vergadering gesloten nadat er viei bootdelgke atemmingen waren gehouden en a avonds om zeven uur heropende Abrahamowioz ze opnieuw Volgena bet bflshit van bet Huia moe t nu het voorloopig Vergelgk worden behandeld Maar de Dnitschers waren niet vanzina dat toe te laten omdat zg het beslnit tegen het reglement en dua nietig achten en eiscbten dat mPD voort Boo gaan met het voorlezen van de ingekomen stokken Zg beweerden dat Abrabamowicz zgu eed op het reglement scbondt waarop de ondervoorzitter antwoordde da het zgn plicht waa te zorgen dat hg zgn plicht vervulde en dat hij alle vragen aan t eind an de vergadering zoo beantwoorden Hij gaf het woord aan dr Lecber die het eerst zou spreken over bet Voorloopig Vergelgk maar de Daitschers lieten dezen niet aan t woo d komen eo deden allerlei voorstallen die Abrahamowicz echter niet in stemming wilde brengen Oanoodig is het te zeggen dat het gebrnl en geachreenw weer ongeloofelgk moet geweest zyn De DuitBche clericalen hebben een voorstel gereed om over te gaan toE de orde van den dag wat de aanklacht tegen de ministers betreft Het luidt Het Huis acht het wen scbelyk dat het vraagstuk van nationaliteit en taal niet eeuzydig bg wyze van bescbik iDg wordt opgelost en gaat ten Banzien van de aankUcht tegen de ministatrrs over tot de orde van den dagt De slaven weigeren dit voorstel te ateanan en het is nog de vraeg of het ingediend zal worden INGEZOND EN Geachte Sladgenooten Zie daar wedei dat bekende woord waarvan iemand mg zeide als by dat las was by terstond op de hoogte en dacht zeker weder de Commissie door de vereeniging tot Heil dea Volkac benoemd om nan arme kinderen wel te doen En ja waarlyk dat ia ook weder zoo De winter ia nabg en wy zyo erzekerd dat opnieuw een groot aantal arme kiemen zalten hunkeren near een boterham en daarom beginnen wg maar bg vernieawing geachte Sta fioaoten Wg zouden gaarne zien dat wbrkelgk arme kinderen in den aanstaanden winter op een vriendelgke maar ook degelyke wgze gevoed wer en De vereeniging H d V is in onze stad eene oude bekende voor deze taak en het verblijd oni zeer reeds jaren lang een gewaardeerd vertrouwen te hebben verworven voor dit wel moeilgk maar ook gelukkig werk Vandaar dat wg opnieuw met bet vülle vertronwfu u mededeelen dat wy in het b gin der maand Novembor by n wenachen aan te kloppen Weest u zoo vriendelyk ons te helpen wel missen wij belangstellende harten in ditUeldewerV maar gelngkig er zyn weer anderen in hunne plaats getreden en onze stad is nog rniia voorzien van ben die gaarne bonne beurs openen wanneer het de voeding vao arme kinderen geldt Wg vertrouwen daarom welkom te zijn als wij nwe gave komen vragen waarvan zooals altgd verantwoording geschiedt eau genoemde vereeniging Dö Redaciie dankzeggende voor de opname dezer regelen Namens de Commissie H A TOïïN rfecr Namena de vereeniging Armenzorg wordt deze liefdadige instelling dringend aanbevolen R L OLDEMAN Secretaria der vereen Arraenzorg Burgerlijke Stand GEBOREN 25 Oct Ggsbertus onders J Middsl eerd en C Weerdeoburg 26 Jansje Neeltje ouders M van Heyningen en 0 v Eyk 27 Dirkje ouders V de Keizer en D vanGalen Pieter oudera S Hapia en J Houtboff 28 Frederik ondera F Vreugdenborgeo T vön der Zee 29 Wilhelmina Johanna ondera N van der Zijde en J de Hoog Adrianus ouders K Sohoonderwoerd eo C Uornes 30 Margaretba ouders A van derKuL en J Leeuwenhoek OVERLEDEN 27 Oct H Cats wed N Hegmana 67 j P Blonk wed J de Koniüg 68 i 28 C U van der Sloot 21 ra P Verhart 81 j J van der Hek 62 j P Weeldeaburg wed van H Kwakernaat 88 j 30 J van Klaveren hnisvr van J J A van Aaten 67 j GEHO WD 27 Oct ö L Vos n P Schouten C Schoorel en P A van Kerabergen J H Rotaobeid en M C van Vliet ONDERTROUWD 29 Oct H Bergesr te Rotterdam 23 j eo M A Bik 26 j Balsijde 40 Cts tot t4 0S per Meter zoowel Zivarte en gekleurde UeHueberg mtfOe van 3S ets tot M eS per M Glad Gestreept Geruild Gewerkt Damast etc circa 240 verach qualiteiten en 2000 versch kleuren dessins etc frlj ca port eu rechten ftt Altfs STALKN per omgaande Dubbel briefport naar Zwitserland G üiiuQebjr9 sZijè fabrieken K enLHoil z ü n c n WINTEESTOPFEIT voor Heeren KleeUing A van OS Az Md Tailleur Kleiweg iS 73 73a GOUDA Tetephomt A o ai Beurs van slotkrs 88V 9871 Vrkrs 88 l 997 98 103 87 84 86J 21 63 98V 98 98 3 I 4 68V 7J Ü V 21 lOSV 36 100 91 1 611 I 489 lOOV 48 10 0 198 i 138 i 917 I 981 18 1001 80 SI i 111 1 lOB i 201 222 1001 64 68 143 100 66 77 U S 11121 100 1 O 138 12 1001 68 10 1 16 108 74 llh 100 30 661 6 194 206 106 106V 102 108V 118 121 S6 117 86 86 21 63 29 OCÏOBKR N EUBRLiND C rt Neil W 3 3 j clilo lilo ihto Sdito duo dun 3 HüNOiB Ooi Gfudl 1881 88 4 ITILIE luschrijving 1863 81 5 OoSTENK o 1 UI p ip cr 1868 6 dit UI ïiUer 1868 6 PoRTüOlL übl mot coupon 3 dito ticket 3 RusUND OU liimieol 1894 4 dito Gccoiia 1880 4 dilo lui Roths 188 4 duo bg Hope 1839 90 4 dito iu goud loon 1883 O dito duo dito 1884 5 Spanje Porp t schuil 1881 4 TuttKKIj Gopr Couv lüou 1890 4 üec lecQuig ene D Geo lö nÏEg seria C ÜUIDAra Rep ï obl 1892 6 Mexico Olil Buil S h 1890 6 Venezuela Old 4 onbop 1881 AMBTEBDiM Ol ll tl0ll 1895 3 67 RüTlElDAM Strd l en 18D4 3 Neu N Air H iido ï umid ArcndBl Tab My Oartifu iiton Dt U MaatFcbH iiuj dit Am Hvpolheokb pfiudbr 4 Cult My dor Vorstonl aaud b Gr Hypolhöokl psndbr Sl j NodtrlaodBLliö bank Hand Ned lUndelmaatBch dito N W t l ac Hyp b paiidbr B Holt Uypollioekb pnuilbr 3l i Llr lljpilliookb dll S OosTPNtt Uo l Uriig hauk annd Edbl ilyp thoiekbank landb 4 Amehika Kqut hyfiotb paiidb 5 331 Mnxw L G Pr Lion eert 6 Nbd IIoU U Spoorw Vljj annl My tol Kxpl T 91 Spw aaiiti Nel liid bpoorwcgm aand Nsd Zuid Mr Spm nanil 6 dito dito dito 1891 dito 5 iTAUESooorwl 1887 89 A BobI 3 68 V 101 Zuid llal pivuiy A H obl 3 Polen W arBchau W eoiion aand 4 Rlsi Gr Rui Spw Mgobl J HalliBcbo dito aand 1 FsBtowa dilo annd B Iwang Dombr dilo aab i 5 KnrBk Oh Aaow Sp kap obl 4 duo dilo oblig 4 12 671 14V 109 AMEEiKi Cont Stad Roltordam aan 3 Bewib Stad Anl erpon 18 7 i l Stad BrusBot 188S 2 HoNO Tbois Regullr tlesell icb 4 Oosten a 8taalBl ening 1800 a K K Ooft B Cr 1880 3 Spanje btad Madrid 3 1 68 Nkd Ver Bot flvp Spibl eert ADVERTEMTIEN V Het beste onachadelykite ca ge makkelykste poetamlddel voor Ueerea en vooral dames en Kinderschoenwerk is de Appretuur van C M MUIIer L Co Berlin Beuth Str 14 Men lett ioed yi L op naam en fabrieksmerk VtrkryiUtr by Huren WknIiBllert In uhoeawvrk giluUrUn regiryan Hl sni Qantritt Ovpot by W 8Krdflinean Ariih ni lï ticji2iti tó te iis