Goudsche Courant, maandag 1 november 1897

Dinsdag 2 November J807 CVo 7417 36ste Jaargang Wqf ÏB ifl sU awnJTing t gen Jiobt Wal Hheumatiek Und kortoii Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prigs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 AfzonderUjke Nommers VUF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd HooïUprUs SOO OOO nrk Koninldijbe MaeMnale Fabriek iDE HONIGBLOEM y u ll van Schalk Co gevestigd te s Oravenhage Kepplerttraat X en 29 naby de Regentesselaan van Z M den EONIIsa van BELGIË Indien gijhoestU gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Extraot FLACONS van 40 Cte 70 Cts en f X verkrijgbaar by Firma WOLFF Co Westhaven JOS Qauea E H TAS MILD Veerstal B 126 te ffouifa A BODMAN MoordraM J O RATELAND Bostoop B V WIJK Oudeaaij r M KOLKMAN Waddinimeen Kliniek en Polikliniek OttSTKTHUE en eVXMKCOljOaME voor S ireek ren dageiyki van 13 H n Gratis Spreekuren Maandag Woensdag en Vrijdag 9 11 nnr DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ur A eEVLi Oeneesheer SireOeyr Zeer nette Gesteendrukte mmABTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON Mej i 7i a rerlotkuudige Lange Tiendeweg D 39 i nv n AiikerPainExpBller tegen pünen van l ferlei uid Wat is m t het Inti nnn au te wesdiw tegoD in iedfir haisgezin l r Anker Palii Expeiler Prij 50 oenl J6 oeol en fl Z ie fli lj Vtfor den In de meeste Apotheken 01 l i T AtVffiolitei t Co te Rotterdam Te GOUDA bij ü LUGEB Apotheker Markt en bj WOLFF Co Westhave 198 Aanbesteding REGENTUN ran het BE8TEDELINGENHÜIS alhier zullen op DINSDAG 2 NOVEMBER B 8 des aronds 7 uur in het Lokaal T n het Gesticht aanbei aen De LEVERING der benoodigdeLEVENSMID DELEN en STEENKOLEN voor het jaar 1898 De Voorwaarden ran aanbesteding liggen van 27 October af voor gegadigden ter lezing in het Gesticht Namens Regenten F HERMAN Fz Secretaris Moet et Chandon Aanbevelend SLOTEHAKER C OPENBARE VERKOQPING te GOUDA op DINSDAG 2 NOVEMBER 1897 a voorm 9 uur in het lokaal Nienwsteeg E No 17 ten overstaan van den Notaris MüNTIJN aldaar van Meubilaire en andere Hoerende Goederen alfl diverse prachtige eo goed onderhouden MAHONIEHOUTEN MEIJBELBN w o Linnenkasten en Garderobekast Buffet Canapé Tafel Cylinderbureau enz Verder andere Kasten Tafels Stoelen Gemakstoelen Ledikanten Haarden en Kachels Salon en Peuautspiegels Olieverischilderyen Porte Manteaa Lampen Porcelein Glas en Aardewerk en verdere Hnishoudeipe Artikelen Voorts Tapyten Vloer en Tafelkleeden en G ordenen Te zien dea daaga te voren van 9 12 en van 2 4 uur CREDIETBANK f S GEAVEUHAGE ConradkttOe i4 verstrekt GELDEN aan Particulieren en Ambtenaren op hoogst billijke voorwaarden Elk bedrag verkrygbaar Kantoor geopend van O S aur s avonds EEroBEFQTVAMEIB IHeii wordt verzocht op t HEUK te letten UIT Hm Magazijn tan M RAVENSWAAYZONFA QORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een kalf en een Ned on9 met vermelding van Nommer en f Pr s voorzien van nevenstaand Vj Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van ge eerde orders aanbevelende J BREEBAAUT LZ EENIG DEPOT der fijnste Haagsche Beschuit Gonda Druk van A BRINKMAN ZOON TEERZEEP SWiVEL TEERSEEP verkrijgbaar bü WOLFr eii € o Westhavea 198 Te Koop of te Huur aangeboden EP HRËRGIVIIIIIS staande aan de WESTHAVEN Wyk B N 147 Te bevragen Lange TUndeweg D 9 Het huis bevat beneden 3 Kamers met Suite Keuken Kelder en Binnenplaats boven 3 Kamers en Zoldsr verder alles netjes en doel matig ingericht alsmede van Gas en Waterleidin voorzien Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding u @Pj p dike o o de t SCHIEDAMMER GEUEVEE Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar by PEETERS Jz A ls bewijs van echtheid ia OBchet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE iELECTRÜMOTOillSClTAlBALÜBANDJËS WETTIG GEDEPONEERD By het februlk daarvan i eschieilt het tiindeii krMfreD der Kludereu KDKDEIt UE HIAISTË l UN 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewyzen kan dat de by my ter inzage liggende getuigschriften der nitstekende resultaten van de Ëlectroiiiotorisclie Tandlialsbaiidjes niet echt zijn O Men lette op den naam van den Fabrikant KOBERT HOLTZ VQ Wordt franco toegezonden alleen na ontvangst van postzegel ad 95 cent door BOBERTÜÜLTZ MJmegen Wederverfcoopers gevraagd DIEi STBODE terstond gevraagd bg Mevr deLANG OihPioNE MARKT 97 J VE RGEER G OUDA Beveelt zich beleefd aan tot het schaven van KOPLATTBN ARCHITRAVEN en LUSTEN volgens op te geven profiel Ook tot het zagen vanTOOGSTÜKKEN en verder alle zaagwerk wat tot het vak behoort Met en zonder levering van hout TANDAinS E CASSnO Turfmarkt 171 uou a LIUUU lU UUll van 10 tot 5 uur behalve ZONDAGS en WOENSDAGS voormiddag Stedelijke Gasfabriek te GOUDA De pr js van het gas is 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 4 g et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdbuis verbonden met 15 meter vrije leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtgasmeters bedraagt de huur 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelijks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in huur bekomen La Esq a isitst ezi ® zijn onovertrefbare 3 Cent SiiliMUtCK Sigfaren Slagfazijn OUI WIJD8TRA AT A 157 Aanbevelend S 3Ö Ü 4 Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Eeis praclatlgr 3n et irigrerida t HEEREmilS met TlIN staande aan den KATTEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder BoVea 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het iHuis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Teg els Alles voorzien van Gas en Waterleiding en g eheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 lie pryzeu zijn door den geluk de hand Staat geijaraiiileerd Uitnoodiging tot deelneming j in de Kansen vao Ie door den Staat Hamburg gewaarborgde g groote GeUUoterij waana zeker tl tillloen 349 325 iVIark gewonnen moeten wordan De prijzoii van dezo veel voordeel biedende Geldlolerij die volgena hot plim elo hts 118 000 loten bovat zgn de volgonde Du hoogste prijs is o entueel 500 000 Mark Premie van 300 000 M 26 prijzen a 10 000 M 1 prijs i 200 000 M 66 prijzen a 6000 M 1 prijs i 100 000 M 106 prijzbn a 3000 M 2 prijzen il 76 00 M 206 prijzen 2000 M 1 prijs 70 000 M 812 prijzen ii 1000 M Ipnjs 66 000 M 1618 prij en a 400 M 1 prijs l 80 000 M 40 prijzen ii 300 M 1 prijs ü B6 0OOM 140 prijzen a 200 M 2 prijzen i 60 00 iM 169 2 p iizonii If6 M 1 prijs a 40 000 M 9919 Pt il8 104 100 1 prijs a 80 000 M 9861pr jz a 7 46 21 M 2 prijzen a 20 000 M totaal B 180 prijzen en worden deze in ee nigo maanden in 7 klas Ben uitg oioot De Hoofdprijs ui de Ie klasse bedraagt Mark 50 000 stijgt in de 2e kl tot 55 000 M in de 3o tot 60 000 M in de 4e tol 65 000 M IQ de 6e tot 70 000 M in de 6e tot 76 000 M in de 7e toi 200 000 M en met de premie van 300 000 M event tot 500 000 Mark Voor de eerste p rij strak king die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 50 een tinlf origineel lot slechts GuW 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 De in eggo den voor de volgendo kisssen zoowel als de l jst der prijzen worden aangegeven in beloiho ee e trekk ngap an voorzien van het VVrtpen vnn den Slaat welk plan ik op tanvrage gratis verzend tedere deelaemer m de lotery ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele Irekkingalyst l W De uitbetaling en verzeniling van de prijzen geschiedt door my direct en prompt aan de winners en onder de strengste gelieimhouding n ledere bestelling kar men eenvoudig per postwiasel opgeven Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoeilig plnais hebbende trekking zoo spoedig mogel k of uiterlijk tot met vertrouwen tot Samuel HecUsciicrsenr Bankier en WiseolkanCoor in HAMBURG Duitscliland S BINNENLAND GOUDA 1 November 1897 By geUgeabeid dat de beer M Sprogt Vüor 25 jaar ala beelmeeiter van het Gsathnis werd beaoemd was faem beden morgen ia bet Oaetbois een aardige verraasiog bereid In de zaal wnar ZEd zyae proctyk nitoefent waren door de Hiiismeester en HaiBneeateres een massa planten gerangscbibt daarbg waren tegeDwDordig alle aanwezige zieken die konden loopea alsmede bet personeel Toen ZËd binneotrad werd biJ gecomplimenteerd door den HDi meeater die hoopte dat genoemde beer nog lang i dese betrekking mocht werkzaam sgii en bealoot zyoe rede met een le e dr Sprayt hetwelk door allen werd herhaald Da heer Spruyt daokte allen voor deze attentie op delen dag waaroa ieder weder tot n gewone werkzaamheden terugkeerde De Tweede £ emer ia tot hervattiog der werkzaamheden bgeeogeroepen t en Dinsdag 9 November namiddag 3 nnr Aan de N B C werd gisteren uit Batavia geseind dat kapitein Vod Schmidt aufAttenatadt te Malaog door den ha r Wiken een planter gedood is Voor de rechtbank te Breda is behandeld de zaak van een kiezer die by de periodieke verkiezingen voor den gemeenteraad te Bergee op Zoom ia twee kiesd ia t rieten bad gestemd Het O M eischte het opzet bewezen achtende een gevangenisstraf van 30 dagen Op ket einde van 1896 waren in de Mifsie van Nederl Oost Indië behalve de apoatoÜache vicaris mgr Staal ainds overleden werkzaam 49 priesters op 22 statiën Voor zyn verscheiden heeft mgr Staal d t jaar nog twee nieuwe taties opgericht op Java Ia het begin dezer maand vettrokken naar Indie de eerw heereo W V d Kan en A v Velsen Voor het missiewerk en onderwys werden de priesters bijgestaaa door 20 broeders en 229 znsiers ran verschillende coogregatiën Op 19 plaatsen waren eiade 96 een of meer in Miaahassa zelis veertien scholen gevestigd met een totaal van 4402 leerlingao Twaalf scholen zyn internaten waar niet alleen onderwys luaar ook buisveating voedingen kleeding gratis verstrekt worden t EUlLLETOIM LANGS EIGEN WEG 21 Ze iaohte en sloeg de oogen neer op hetzelfde oogeabhk dat er gesoheld werd ffBat ia Walter Een lachje speelde om haar lippen en de heldere kykers weer opslaand vroeg ze Ooh paatje zeg t f gflh adeU Kei ik hem P H g knikte toestemmend wWie duQ toch W ller HiJI O Ze verbleekte haar lippen trilden oen enkele traan rolde UngB haar wang Bea je big Ja irQa nu naar beneden ik kom zoo dadelyk Hy oende nogmaals haar wangen en voorhoofd eu z z haar net een vroolijken blik na toen ze vlug uit de kamer verdween Cile en Waltar badden elkaar duizenden dingen 1 ï heldendaden uit hun jeugd werden aerdacfat en tante Ida en papa telkens gedwongen Hoa aet een of ander feit te heriDueren Ze waren MO geheel de prettige plagende speelmakkertjes dal da oude heer de eenige was di den z ohtea toon T T d tot Walter sprak a zy het weten P daoht ue etu Ik zal h straks pryw de ander Straks als wy al De katholieke bevolkiog van Itidië bedroeg met iubegrip der militairen 49 072 zielen De Ontvang en Betaalkasc Drooglever Fortayn te Rotterdam ia voor f 1500 bestolen drie geldzakken van f 500 De vermoedelijkedader is bekend H Ct Terwyl men omtrent het gehalte der beetwortelen niets dan goed hoort en dese met byzonder gflustig weer gerooid en naar de fabrieken vervoerd worden begint echter althans te Bergen op Zoom het gevaar meer en meer te dreigen dat als er nint spoedig re en komt de fabrieken wegens watergebrek niet geregeld zullen kunnen blyven doorwerken De liefde en zorg voor het schoolkind schyot ia de provincie Brandenburg baar toppunt bereikt ie hebben Daar heeft de regf ering bepaald dat de jongei s niet meer gewicht aan boeken naar acbool mogen dragen dan een acbtate deel van boa lichaamageWicht Zware taaachea atlaaaen pennekokers en bybela mogen niet gebraikt worden Het gebruik van scboaderransels voor de boeken wordt aanbevolen Voor de tweede maal werd Woensdag ji voorby de Petrol nmhaven een schot gelost op den trein die 3 54 uit Zaandam vertrakt Het vreemde van het geval waa datde kogel evenals deo eeratea keer een 2de klas raampje verbryzelde en dat in deze coupé wederom de heer J J Bakker uit Zaandam zich bevond die den treio door aan de noodrem te trekken deed stilstaan Van een en ander is procea verbaal opgemaakt Ëen jager te Tilburg met toestemming der Trappisten jagende op hnone groaden loate eeu schot op een vlucht patryzen met het gevolg dat een der kloosterliagea die zich ia deaabyhejd bevoad gelro£fea werd Hoewel het schot hoofd en zyde trof is het niet doodelyk Het Kon besl houdende nadere regeling der voorwaardea waarop met medewerking der gemeenten Rykatelegraafkanto ea en Ryki telepboonkantoren ia kleinere plaatsen kannen worden opgericht en in stand gehouden bepaalt De gemeenten waarmede vuor de nïtvaardiging van dit bealnit overeenstemming is verkregen omtrent de oprichting van een telegraafof telephoonkantoor znllen geen kosten hebben te betalen voor reeds geheel of ten deele aangelegde verbindiogslynen voor zooveel zoodanig kantoor op de dagteekening van dit besluit leen zijn Walter zeide Cile van de eerste gelegenheid die zich aanbood gebruik makend papa heeft me aites verteld Hoe goed en lief van jel Ben je tevreden P ffWalterl Zo reikte hem haar beide handen en trok ze niet terug toen hy ze vast iu de zyne klemde jEen goed voorbeeld weet je 0 neen zeg dat niet Je deedt het omdat Van Duno halp uoodig had en omdat je de barteloosbeid waarmee bij werd ehandeld niet kondt verdragen vik weet niet of dat wol waar ia hield by rol We zyn nu geen vreemden meer vervolgde hy zacht dat is iet maar ik verlang meer veel meer Het is de eerste stap en de laatste ia f Hy drukte haar band aan zyn lippen en zou haar graag met zyn liefsten blik hebhen aangekeken als ze haar gezichtje naar hem had willen keeren Nu echter haar oogen onafgewend naar die oude bekende gravure zagen bleef Lem niets anclers over dan een zucht te slaken dien hy dan ook met een niet onaardige trilling ten gehoore bracht Ëen nauw merkbaar lachje plooide Ciie s lippen en op den plageoden tooa dien by zoo goed kende vroeg ze En je vriendea P Hebben ze je inden ban gedaan of onwya verklaard P Je moest minstens onder ourateele gesteld worden voor een daad die aan idiotiame grenst Goede hemel hoe onpraktisch I Wie getroost zioh opofferingen zonder overtuigd te zyn dat men bg weinig wagen veel wint P Wie trotseert de publieke opinie met de zekerheid geen onderen lof te behalen dan de negatieve van een dwe i per te zijn een siekeljjke ongevoeligheid te bezitten 1 aldaar oog niet gevestigd ea ia werking gebracht ia Daarmede verva t de vroegere bepaling dat indien de afstand waarover de verbindiogslyn ffloet worden aangelegd meer dan 5 kilometer bedraagt de kosten van aanleg voorden meerderen afstand dan 5 kilometer komen voor rekening der gemeente Het hoofdbeatonr der poateryen heeft weder een nieuwe uitgaaf bezorgd van het boekje bevattende opgaaf van de postverbiudiogeo tnssoben Amsterdam Rotterdam en s Grnveobaga ter eeue en sommige plaatsen in Ëoropa ter andere zyde een werkje dat ofsohooa nog weinig bekrnd bij bet publiek toch voor allen die briefwiaaeling met het buitenland onderhouden van zeer groot gemak ia Om b v to weten boa laat een brief voor een plaats in bet bnitenUud op een bepaald aur te Amsterdam Rotterdam of s Gravenbage ter post bezorgd op de plaats van bestemming zal aankomen beeft men bet boekje slechts op te slaan om dadelyk bet antwoord re viaden Eveneens kan men in eeoe plaats in bet buitenland vertoevende met ééo oogopslag daarin tien boe laat een brief vandaar moet worden verzonden om op een bepaald uur te Amsterdam Rotterdam of a Gravenhage aan te kom n Dit boekje is aan alle postkantoren oor denprys van 10 cent verkrygbaar gestold zoodatiaderMifV die niet belf boiteoland correspoudeert zich tegen dieo geringen prya zalk een boekje dat bg eiken zomer en winterdienst veracfaynt ikan asnacbaffea I Blykens de Ëngelscbe voralagen biyft de kwade droea in Engeland voortdurend onder de paarden heerschen In den loop van dit jaar tot het begin dezer maand zyn daar te lande door deze ziekte 1217 diereu op 732 stallen en erven besmet In hetzelfde tydperk ten vorigen jare waren 1050 paardea op 660 boeven door de liekte aangetaat Terwyl Donderdagavond de zoon van een iowoner van Wormorveer zich naar het gemeentehuis had begeven om in oadertronw te worden opgenomen beroofde de vader zich door ophanging van het Ipven Ia een Limburgsch dorp Scbimmert f prong een kogelflescbje to U een jongeling bet wilde openen op een allerongelakkigste wyze eeu der scherven drong hem in bet been een ader werd doorgesneden en tien minoten later was de knaap doodgeblred waarmee men geen succes behaalt Woet jo wi l dat je een goedheid toont die niet vau deze wereld is en dat Noen dat wist ik niet en t interesaoert me ook niet ïk hecht maor aan een goedkeuring en dat ik die zou verwerven wist ik zeker Dwaas he 1 dwaas I Stal dat ja die goedkeuring kreegt wat natuurlijk voIstreVt niet zeker is dan is het toch zoer roekeloos alles op één kaart te zetten Vindt je P ik niet in dat geval on minsta Ken ding is mij t hoogste P Weet je wat Neen Gy zweeft iu de wolken en ik wandel op de beganen grond Mijn hoogste geluk ia Mag ik het zeggen Cile vKa nij spyt viel ze haastig in dat ik niols voor Van Duno kan doen yJa juist Wy anmen tóó hoort hel Cile bloosde ot achter haar ooren op dio gevolgtrekking bad ze niet gerekend Zóó bedoel ik hef niet prevelde ze Hoe Met een snelle beweging trok ze haar hand dia hij waer had gegropen uit de zyne doch zoo vlug niet of tante Ida had het gezien Met een tevreden knikje ging de oude dame naar haar plaats Een engagement een einde aau die dwaze vertooning bij de poslery dacht ze Zal ik thnis bly ven F prevelde Cile toen ze een paar uur later op haar kamer was en haar vlechten losmaakte Ja ueen vervolgde zij met elke streek van de kam iu het golvende haar Het lyk van den te Chicago overleden fabrikaut van slaapwagens PuUmann ia geplaatst in eeu gepantserd graf Men heeft de doodkist laten zetten in een omhulsel van eementjizer 13 voet lang en 9 voet breed Hieromheen zgn traliën aangebracht terwgi het geheel bedekt is met een laag asphalt Dit geschiedde omdat men vreesde dat Pullmanii s vele vyandon bet lyk zouden stelen Een merkwaardige toobt legde een jong Londenaar af die van eeu vrooLyk gezelschap naar huis keerde Toen een uachielyke goederentrein htit statioD Auerley by Londen naderde zag de baanwachter ean eigenaardig donker iets iusscben twee waggous heen en weer schommelen Men deed den trein stilhouden eo vond eeu jongen 0ja gekleedeo heer met een boDgen rylinderhoed op die op een buffer zat Nadat men hem met veel moeite van zyn gevaarlyke plaats bad gelokt verklaarde bg aan den atationachef flat hy uit de City kwam en op het station New Öros een trein naar Brockley had afgewacht Dit was de eerste geweest es aangezien by daarin geen plaats bionen in kon krygen had hy er een buitenaan genomen Ue gevaarlyke en vooral luchtige tocht wei den ietwat angaschoten heer volstrekt met kwaad bekomen De Eugelsohe spoorwegbeambteo verwonderden zicb ten zeerste dat hem geen ongeluk ia overkomen In een Fran ch tydschrift da Revue Pbilanthropique komt eeu zeer merkwaardige studie voor over het speelgoed waarwede onze tÉiuderen zich vermaken eu over de gevaren verbonden aan verschillende eigenacbappen waarop men ni t altyd le De man der wetensbhap zegt de Fraufcbe schryver de geneesheer de hygiënist staat niet stil by den vorm en bet schitterend uiterlyh vaa het speelgoed Hy wil weten hoe en waarvan het gemaakt U Sommig apeelgoed ia aehadelgk door zyn chemische bestaoddeelen door zgu kiemen of door scherpe boeken eo kanten Dit alles moet wel io acht genomen worden zoodat wy onze kinderen zooveel tüogelyk onschadelyk speetgoed in handen geven vooral aan zeer jooge kinderen Hoe jonger een kind ia dea te meer ia het geneigd alles io den mond te steken omeraaa te zuigen Men geve het dus geen kleine dingen die het in den mond kan steken ooala knikkerR kralen erwteo enz Als zulke voorwerpjea io de maag of oog erger iu deluchtpyp of longen komen kanoen de gevolgen doodel lk z io fZal ik mya ontslag vragen P Ja neen oq kom ik niot verder Tante Ida en papa zouden bet graag willen en hy P Ja bij ook prevelde zo reeds half slapend lly zeker en ik f Wanneer zie ik jo weer Cile P vroog Walter toen hy haar dan volgendan morgen naar het spoor bracht Dat weet ik niet Ik kan niet zoo vaak verlof vragen Neen maar jo kunt voor oed thuisblijven Maar ik kan hel laten ook O natuurlijk I liet 19 je volmaakt onverschillig dat wy zoo naar je verlangen Jo hart trekt naar je vrienden ginds Aan ons wordt nauwelijks gedacht Cile lacltte hem zoo welgemoed uit dat hij ouwitlekoung modedeod In ernat Cile wanneer kom je terug P Ik zal overplaatsing vragen maar je mag liet oiet aan papa vertellen Ik wil hem er met verrassen hy zal er zoo gelukkig mee zjju Hy alleen En tante Ida A En ik Illusie Cile 1 Waarom wil je twyfolen P vroeg hy heftig Jk tivyfel niet Als met een tooveralag verdwenen de telourstetling angst en droefheid van zijn gelaat en in den blik waarmee ze hem aanzag lag een aolioone belofte fTwrdt ci voiffd