Goudsche Courant, dinsdag 2 november 1897

Directe Spoorwegverbindingen niet GOUDA Wlnterdlenst 1897 98 Aangevangen 1 October TUd van Greenwich 6 88 6 61 8 14 7 81 18 86 1 84 8 42 3 67 4 62 18 88 1 18 8 r 18 48 t ir 18 66 1 6S 4 4 16 6 10 KOTTBRDA S O O D i 10 19 11 86 lir60 18 87 1 44 9 10 9 18 0 89 9 64 10 11 11 1 7 60 6 20 9 S8 9 47 lOaS 10 80 11 8 6 61 7 86 8 40 S8 11 64 18 08 18 47 6 88 7 10 7 46 8 18 00 GOUDA DEN BAAS Soud Zsvmliukoii MoorkapollB Zoolennoer ZegWMrd Voorburg H g e 7 U 8 30 9 16 9 36 10 14 11 15 18 16 18 88 1 87 B 46 4 49 5 86 6 64 1 11 7 84 7 68 8 3 18 40 04 IS 61 po n s n t 8 1K 8 DEN HAAS GOUDA H M 6 46 7 20 7 43 8 38 9 46 10 1111 87 U 8 l 6 8 44 8 40 4 06 4 38 6 80 1 P 1 ioa 0 18 b b 0 t 9 9 6 8 54 10 10 89 11 16 10 18 lO ïl 10 81 1 41 1 65 Voorb 6 68 10 17 Z Zegw B 10 38 Zev a 6 17 B BB 10 48 8 00 O VVo 7 418 8S 10 10 IMJ Ooud 6 88 7 48 8 13 9 03 10 1 10 6411 67 18 608 17 8 14 4 08 4 83 5 I6 50 O IO 10 Ik M8 9 s 9 t4 1Ó 44 11 46 18 46 S 8 06 4 15 6 l 5 66 8 M 8 04 M4 5 9 88 lO M 11 5 11 44 U T E E O H TOIreohl Woerden i 53 8 01 10 88 Oudeviter 7 07 8 14 10 46 Ooudt 7 88 8 17 0 88 9 58 10 5 11 10 83 7 46 8 49 9 80 10 16 10 88 11 38 1 s O 4 48 6 5 7 66 9 07 10 08 lO M O O UD A UTBï6HT S 34 7 88 8 81 9 07 10 19 10 67 18 00 18 68 8 80 n 11 14 8 87 8 10 11 88 B 8 46 8 88 9 0 9 39 10 6111 46 18 38 1 26 S OS 8 17 4 38 6 06 6 56 8 86 10 17 10 36 B 7 10 10 84 8 84 84 7 18 6 43 10 41 8 50 6 08 4 7 89 8 6 11 18 11 18 11 66 A ax M 9 SO t 9 li U 1 38 8 4 4 37 6 80 6 07 7 89 8 88 9 4 lO M U IO AKSTÏBDAIMOUDi 8 1 o6 10 4 U 10 M M U18 M GOUD A A M S T E è D A M Soudk 4 87 81 9 48 10 67 18 10 4 U kmtafiu Cai I li 9 10 10 l I l li 6 15 10 17 1 lUl Zelfi oudere kiDclerea bebbeo y aoms pleizier in al wat ban voor de band komt galdHtakjöB steeatjon kralea ia den neus oomo of moüd te stoppen Het Hpeelgoed op zichKeif ia bier gewuoulijk wel te groot roor maar er jitteo soms veraieraeleo aao dieh bt Ior gaan Bet ia nel gebeurd dat eea kiad dader htt blazen het mondstuk van een fluitje ho de lucbipgp kreeg Ook dingen die al te breekbaar zjin f dan aoberren ormeu waaraan een kind zi clt t exeren kan by voorbeeld voorwerpen van gUsoi porselein dengeo niet Nog ge aarlyker is speelgoed dat ontploft zooals pistolen met alagboedjes kauonuetjea die met kroit geladen worden enz Ook de vorm is niet onverschillig alte ijocdkoop speelgoed van blik met scherpe boeken en kanten moet mea wel iu bet oog houden omdat een kind er zich leelgk me kan kwetsen Zoodra er aan zulk speelgoed het minste kapot is moet men het igenlp weg doen Looden speelgoed ia wel is waar minder scherp dan dat van blik maar kinderen die het soms in den mond iteken die niet de handen wasseben na het spelen die das geen enkele voorzorg gebruiken om het binnenkregen van het metaal te voorkomen loopen gevaar van loodvergifliging Üeze komt wel WQioig voor vooral daar bet epeelgoed meestal bedekt is met een verf en een vernialaag mnar het is toch geenszins overbodig toe te zien dat de kindereu er voorzichtig mee omgaan Koperen voorwerpen hebben de eigenaardigheid dat zy licht bedekt worden met hef ver giftige kopergroen wat men trouweos dadeiyk ziet Sommige poppen van gevnlkBni9e6 i caoutchouc geven een onaangename lacht V zybevatten vaak zink en loodoxyde l Speelgoed van celluloid zeer Hebt en Jveerkracbtig heeft een kamferlucbt die niet nfedeelig ia Men moet echter oppaaseo dat z Jooralniet in aanraking komen met de geringate vlimdaar zü uitera brandbaar zijn Zeer noodzakelyk is bet ook te letten op de stoffen waarmede bet speelgoed geklebrd is want deze zgn zeer dikwfjis vergiftig Het zou jammer zgn alle gekleurde voorwerpen uit ds kinderkamer te verbannen dit zou veel van de poëzie en de bekoring van het kinderleven wegnemen De kleuren oit plantaardige stoffen bestaande zyn in den regel niet gevaarlek De minerale kleuren daarentegen zyn dikwgls vergiftig In enkele landen beeft de regeermg gemeend op dit punt tusecbenbeide te montea komen In Oofltenriök byfoorbetld is by de wet bepaald welke ato£foa hI of niet georaikt mochten worden om soilrergoed of gebak feklearen De toegelaten stogen behooren allen tot bet piantüorgk Het delÏBtoffenrljk mocht alleen bladgoud en zilver leveren 6y speelgoed ia wel is waar heb gevaar f an vergiftiging minder omdat men de verfstof met een stevig ondoordringbaar vernis kau overdekken Bg den minsten atoot dia bet vernis beschadigt wordt echter de gevaarlijke kleurstof ontbloot Hier moet ook oog melding gemaakt worden van eeoige zaken die ofachoon niet bepaald tot het speelgoed bebooreod tocb dikwijls door kinderen met voorliefde behandeld worden Ten eerste geve men verfdoozeu slechts aan oudere kinderen wie men kan duidelgk makan boe gevtarlyk het i bet penseel in den mond te steken of een gemaakte vlek op te likken Vervolgens bonden kinderen veel aa gekleurde ouwels en glad blank karton om mee te spelen De eerste kunnen giftige klenrstoffen bevatten die in deu mond oplo8aen on bet andere is gewooniyk vermengd met loodwit Reden genoeg om er op te passen W Oaaas 6 S0 7 86 Moordrecht h 7 8S Nieuwerlrerk 7 S 0 peUe 7 46 aottordBin 7 7 1B Allera DiBldigi aotterdam a poUe ifituworkerk MoordMoht a ad 8 35 8 4S 8 4 9 66 9 C6 6 6 6 08 6 11 S IS 6 S5 9 30 6 15 8 88 4 4S 6 04 6 11 6 17 £ H 7 48 8 48 Z Z 7 6S 6 51 Üouit 6 80 Oudew 6 85 Wotrdeii 5 48 Dtrwbl 6 08 7 4 Ten slotte geeft de schryver van het opstel den rand dat ieder kind zyn eigen Rpoelgoed behoudt en dit niet van hand to hand gaat Ntet ia een huisgezin ouder broertjes en z iisjps daar weet men van ien het komt en waarheen het gaat maar in gestichten bewnnr cliolen kinderziekenhuizen en dergelgke kan iiet pg l goed be vo er ft Jg a da kiemen van allerlei besmettelg e ziekten mazelen roodvo dipbtheiitii kiulikwest typhuA laagteriag eax Ieder kind mtj et dus i a teig speelgoed h be b d by Htaeel verlyitpn van bet tiud vtVbr d moetwordpu tpuzii het oldoeode ont dief Wwi ordon tsH mm nattttrtyk alecblft op ze dnar speelg toepaat WiB dns voortaan nanr Öen wankel gaat i om voor eigela of andere kindeiea ie s te koOpen mag eeritlr wel eens goi i nagaan ftf datgene waare p zytf keus valt onk e n dp r bo engenoemds schadelyki ei fi lfolsik ipeo baïiA Oppervlakkig zou i eo lioo zeggen dat l t gemakikelptei is ep geven wat de kind fon niet dan wai ae Wel mogen hebben Vooral het puat fan de Icleurttoffen is nq al bazwaarlyk Men kan tocb moeielytr lot raf iedere kleur laten onderzoeken of zy ook scbadelgke beatanddeelen bevat In de ofen ge opzichten zal me hek be doeu zicb door zyrt gezond verstand te laten leidpn en Miever weioigt maar degelyk apeeJgoed koopeo daft prullen die iBOoi voor het oo gynf do t i een oogenbUk breken en dao in eeo nóek geworpen Werdéif of ge B opleveren dat het kind licb ernö e bezeert De nieuwe eertte minister va n Servië dr Wiadan Georgawitach in in zyn land een zeer b flud maav geeDSiins popalair man Hy beeft den naam van de onbeaebaaóidate man ifl Servië te zynl De hier rolgende doopceel is ontleend aan e n cbryven uit Belgrado iti de yESlnischei Dr Wlsdao van afkomst en Macedonisch 2 inzar dos zoon van eeo stam die bekend is wegens zgn le rendigen geeatv maar ook weget sluwheid baatzucht en i pieme studeerde io zyn jeugd uit een rykabeura in de medicyne te Weenen © aar won by dé byzondere genegenheid van deo beroemden professor Bill roth met vien by all doctorandus op last lan de Servische regeeriog la 1870 zich naar het oorlogatooneel beg f In zyn land teruggekeerd vestigde by zich als dokter in Öelgrado Hy toonde al terstond zyn beroep niet bepaald idealistisch op te vatten want Of kleurige biljetten beval by zich aan in de gunst van het publiek en noemde al de andere dokters der stad ronduit bedriegers en kwakzalvers Hy miakte echter als bekwaam neneefthper spoedig naam en weldra werd hu tyfarta van koning Milan Hy wBs oen groot gansteling ran a7an en zorgde niet alleen voor Zr Ms gelEondbeid maar ook vonr H Da aiiapanningen prettig gezeUchap en aangename kenni ima kingen KontOKtn Natalia stond h ta daorby in den weg hy werd haar geiworen vyand en daardoor werd ten slotte syn positie aan het bof onhoudbaar l oen begon Milan Obreen syn vriend iode politiek te gebruiken dr Wladan werdlid van den gemeenteraad der hoofdstad enTBD de Skup3chtiuac en steeds was hy devertrouweling des konings die door zyn mondsprak I Hy redigeerde in dien tyd ook een maandachrift OtadBChdina Vaderlafid dat later te niet is gegaan en betoonde zich ook daarin eeu vyand van Nata ie en van de radicalen Toen de oheiding van bet konioklyke echtpaar moest worden doorgfidreven werd Georgewit eb minister van Ëerddienst en by wist den ouden metropolitaao Mrascha zoozeer naar zyn hand te ratten dat Natalie de trouwe dochter der Orthodoxe Kerk ondanks alle wetten en bepalingen en te en haren wil in eeu oogweük was gescheiden van haren konioklykeo ecbtgeooot Iedereen ergerde ziOh daaraan maair dr Wladan en de minister Wakascbin verheugden zich zy waren gewroken Toen Milan vtaohtte beval by dr Wladan by Ristiscb aao Deze deed een poging om hem r d van dea radicalen Staatsraad te maken maar de radicalen verzetten zich heftig daartegen n n 18 18 11 88 11 86 11 48 i 6i is Sa 9 68 10 89 10 8 10 43 10 4 9 47 10 13 6 10 7 61 8 8 i ii It ll Later werd dr Wladan op l jg s aan dringen door ooemd tot gi daar maakte hl den aultaa d wifn hy roenii t radicvle regeerifjg be 1 e KoBstantinopel Ookbiet bemind bebAlve byn ïst te vleien en van icbemk o tvin i i Thans ishy eerste minister en men vorwacbt dat hy nu opni i1w met deni jittcios geld be hoevenden U lnn verbanden zicb wreken zal op de radicaleö oali hy zioh o p Sioningin ï attfie gewrAed le rit t Le JournaU vertelt weike reclame bet U jgemaakt heeft vool zïju feuilleton Zola s roaaft Paris D n Un dezer reden dertig recl ta wagen uit mft reuaaohtige borden die aaff beide kanten sen aanplfikïiiljet van Lucas veVtoonden Ë n week hehbeu die rytaigen fan s morgeqs 6 tot s avonds 5 uur door Paryi deredeo dë dertig koetsiers werden gecöfttifoUerd door ztsi mao iea die weer gecootroleeifd werden door iire bedienden van de AdmioiBtrfttie Don 22u rede ze weer Dit maar nu met zerentig rytuigen vermeerden met biljetten oo r Lucas n Stelolen Op de trottoirft w o bovendien do r loopvolk uo een reclamebitje ï van I M iO vertoond gefc end door den aebryver roelK ta Jeunease Verder war o er dienstmanndo geplaat fnop atle tratfufted otnoibnasen met r clamebil ett Q in de baojd die fin het eind Dt v n Qen l ti door eeo bearabte tan Le Jourufiit terstond woer p Qen andere traei of omoibos werden gezet Geen omnihnspassagier geen voetganger of hem werd eeo prospectus in de hand gestopt Sn zoo verkreeg meo dat er Vrydag gaeo Fb ryzeiiBaT was die niet wist dat Le JoaroaU deo vol gtfnden morgen met Paris c begon 1 t la te hopen dat deze mode de Paria gapn navolging vinde De Cape Times van 29 September geeft een trefiend verbaal van ds wyai8 waa p de regeering van de Kaapkolonie iQh outdoet van de opatandeling n mt Bechuanaland die zic hebben overgege eu pe plaats waar da awar te gevangenen zyn ópgesFotec rondweg de markt genoemd is eeu afgesloten hof met een paar seburen er achter die voor slaapplaats dieaen Voor den iagang straat een scbildwacbt en niemand mag pabseer n teifzy by zich opgeeft ale gegadigde om een of meer negers toor de bderdery moe te nemen Hoe dat tpegaat wordt beachre Bn op e olgende wya lËen paaic boeren kwamen binnen en gingen rond om de waar te beki ken zooaU men op een veemarkt doet IHIr S nog ryke keuze maar de mannen zyn afgevallen dogr gebrek en zy zoowel als de vrouwen en kinderen zyn haveloos gekleed Uit de velen beeft een boer eindelyk een bojc uitgezocht die hem wat flinker en sterker gebouwd schynt dan anderen Hij gaat naar bnitea en vsrtelt aan den dienstdoende beambte die met een klerk en een lolk da zaken regelt welken by beeft oitgeaocht Men brengt bem aan het verstand d t hy er dan bet geheele gezin by moet nemen De party kan niet gebroken worden beet het Met den ambteuaur gaat den boer weer naar binnen en de vrouw en het kind van d inboorliogeo wordetf by elkaar gezocht Een oogenblik aarzelen en de zaak ia beklonken Door middel van den tolk wordt dan aan de inboorlingen gevraagd of ze ry willig m dienst van den boer wiUeo kornet of gestraft worden voor deelneming aan d n opstand De zwarten die mogelyk p rt nog deel aan deu opatand Èebhen stemmen gewooniyk in bet eerste toe een contract voor vyf jaren wordt gsteekend en zy gaan met bun ni nwen heer mede een vrywilhge maar niet mmder gedwongen slaverny tugeoioet Het verbaal van deze slavenmarkt ia een ngelache kolonie heeft in het moederland 1 groot opiien gebaard en men ma verwachten 1 dat weldra een ernstig onderzoek wordt in 4 66 6 08 6 0 6 16 6 86 8 60 6 40 8 45 16 4 10 4 4 4 60 4 67 6 04 6 10 1 64 8 01 8 08 8 14 4 29 8 09 4 05 7 06 1 1 Aaitardw 0 St Ck ad 7 8 geHeld G etftrena ond ontstond te Berkenwonde eenige ram n een herbekg o der jongelui uit® W ® i de Bergambacht NadftJ mi u d herberg verlaten had weïd t 7 i C P zekere Jacobus d Wr van Bergambacht ont r W T T f t gevolg De ijfeschjawing geachieddtf doo da bh Panell van Bergambacht en Bekeaksmp van Gouderak Het gerecht ui Rotteetfam is aanwoziiï en leeft rjicda eenige persona wröoord Het betel Zur grossen Glocksf te AndWnacb by vele ersigars bekend is by e u h r telliu van de gasleïtling door een ontploflBog geheel ïugestort Dr W Fra ückeo van Scheveningen heeft nan het N v S D c aan reiaacheh van een tocht in Italië gezonden waario het folgend verhaal over de oin treken van Locarno j bakermat vén onze sohooFsteenvegara vcor komt Eeo j Franfcb Zwitsefach reiaboek vermeldde ala aen Ugapde dab men in sommige daepan UolUnach sfireekt evesale ii bet beoedendal velen £ o elBoh sprekaa Welnu aohte beer redsetepr t dat in Ëiha co en pftvergno gaed HoUaodach doar velen wordt gesproken is geen legende maar de zöivere waarhe Wy o dervoaden het savotida toen wy in het oafé by hf eenÏRti bötot te Bignwco ppat nden eit virwg o Wie ipr ekt hier Holtandachf Ik mfueer ik meneer dat is nO 8 e as aardiif echte Itollander in ors d t te sieo waa bet aatwoavd v u alle kanteii Da en zei iU hak 15 jaar i A m449r dam ecftoo stetneo geveegd en genietaeld eU by de groote ü hoor ö ij Mee8 o i de Tfi rfmarkt en later by Gleiótili pf Teen ik een 1 Ö00 ir bad ge paard be ü hier teruggekomen n ben getrouwd u ander bad een parapliiiehandel in Schiedam gehad e n wai uai borgemeeater Ken derdjs wt ti iu Leeuwarden gepreeat eeu aader weer in Breda io Leiden Vooral Kotterdam had eeu gro t coutingent gehad eo de namen van v Ijopptro Zaniu Dada doemden in myn berinneriug als oiid Rottepdammer op De meeat merk waardige was de 70 jarige gr aaard Lopetro genaamd Dut zyn alle jonge meoBch n n en er M ar ik ben in 1837 met inijn vader naar Rottfrdam gewandeld ik wsa 10 jaar oud en myn vader moest my dikwyl op zyn rug dragen Ik heb er 20 jaar gewoond maar ik spreek Koed Hollandscb 1 Ëen van de jongste wai nog ia Rotterdam werk £saffl en was met ean retourtje zyu onda moeder eens komen opzoeken enz Jlk verzeker u dat al deze menseben vloeiend Hollaosüh spraken slechts herkende men de stad waar ze gewerkt hadden Zeer oplettend was bet toen eeu hunner opstond en zeide En pon moeten we eens driuk in op ue koningin van Holland lang leve koningin Wilbelmina hiep hiep hoera In bun land keeren zy tQrog wanneer zy een zekere welvaart bereikt hebben oefenen daar landbouw en veeteelt uit maar zyn tegelyk z er bntw kkelde tnenscbpn met zeer ge zond begrippen over hunne en onze Staatsregeling 10 04 lo ir 10 18 10 86 1 34 lO Si 1 11 8 30 1 61 9 66 7 66 8 08 01 1 16 8 85 5 85 11 80 10 0 10 16 7 85 10 64 37 47 64 10 01 10 07 6 17 6 87 B4 41 6 47 10 8 7 46 4 8 4 68 10 64 0 88 9 S 7 18 4 16 M 4 41 1 4i l Ml M H IO De een was burgemeester de tweede wni vrederechter een derde was lid van den Cantonnalen Raad Deze laatste Guglialmina eeo kranige figunr met mooie kinderen was vroeger 18 jaar Schoorsteenveger in Leeuwarden volkomen op de hoogte van de Provinciale Staten by ons verge eek die met zyn Cantonnalen Raad nt Met twee aqdereo HollaDders vtrgeïélde hy myn vrouw myo docbter en my den volgenden och j id op een groote wandeling naar dou waterval van Forogti die 600 meters boog uit de rotsen nedervalt Overal waar wij de ponvoudige boerenwoningen lussehen kaetanjewonden en rotsen verscbolen voorbygiogeo liep alles uit om de Olandesi te zien De een kwam aandragen mf t appelen m MB jiet mat iriiivea ea batelnotaD WijtnoMtgH melk dfÏDgea tsd deo koe koffiedriokeo 1 190 ÏD LeeDwar en gekacbl kaonetje het weefgetouw zieo waut de roaw weeit zelf deu winterroorraad tau kasiapJMin oogeoechouw nemeo kaas bote eoz Ia ilter oog io iederi mond w daokbaarbeid te leieo io Bollsodsch of Italiaaaacb eprakeu zg met etrbisd oTer lOlanda waar ig of huDne familie eenmaal bet brood hadden terdiend De TTOawen zyn ie leel kinderen ren de Trye nstnur De enkele die eene meegin kon ec niet aarden a kwam ipoedig terug ZeUe op het kerkhof liudt men onie taal Op bat graf an Dado die jaren laag ta Rotterdaa woonde staat iBuit in Vrede en in bet Italisthioh woorden ran dankbaarheid aan Holland En aU meo dan om zich ziet eo boort hoetelken jare hnnne hniteo hunne weiden bedreigd worden onder rotabiokken bedolven to wórden dan heeft men del te meer eerbifdToor dit nerifieke rolkjo Een mar vernuftig uitgedacht toeelal dat op apoorvegeo van grpoteo dieosi kan z o rooral ala ten gevolge van de oatatigheid d r beambtaii aan ongeluk ontermgdelj werd of oogelokkige ni t ta voorziene ometandii bedea daartoe medewWkeo h onlange op den Great Kortharo ipoorweg beproef E e bedoeling is een naow kanrig werkende signaalinricbLing en éfalandwgzer voor toco motieven te leveren zoodit de tilitt precies ip betjuijth punt tot tilitand ordi gabraoht Het zeer eeorondig meobaoiek i met de voorste raderen der locomotief verhon den wi ardoor de afgelegde affttand nauwkeurig gemeten en op een cyfêHlad naagegeven wordt Op dit cgferblad bevinden ziob 15 varxtelbare kkmpjea welke door deb maobinitt zoodanig kannen worden gestald dat het apparaat ze oisteenemijl voor de beatemde haltepl ta automatisch loslaat Daardoor wordt dan eene signaalfluit in beweegtng gebracht ao wanneer de machinist ook daarop soma niet mcicht letten wordt toch elk fevaar voorkomen omdat bet apparaat tevens een lucblrem in werking brengt waardoor de train op de bepaalde plaata tot tilstend wordt gebracht Men bagrgpt dat vooral bg stormachtig of mistig weder deze uitvindiog belaogrgke diensten kan bewgzen a tgd wanneer de betrokken personen er behoorlyk gebruik van wiUen maken Meer en meer bigkt dat de lepra ia Europa meer varapreid ia dan over t geheel vermoed werd Zoo meldt thans weer het blad EIFueoIa dat oit een onderzoek in Spanje ingesteld is gebleken dat io de provinciën Valencia eo Alicante de lepra in tal van gemeenten voorkomt en dat in veracbillende dorpen 10 tot 12 hniagezionen door de ziekte aangetast zgo ÉI Puebla geeft de namen op van 23 dorpen waar de liekte hee scbt Slechts op een deler plaatsen ta Ollaria is eeu leprozen hospitaal By een inwoner van Boxtel werd ariedan week een brief ontvangen uit Nistelrode die daar in 1888 op de poet was bezorgd De brief die deslijda door een gebrek ain de bns io bet ongereeda was geraakt werd bg een reparatie teruggevonden Bg de loting voor de militie te Vlaardingen trok de vader van Leendart van lltrrewijnen voor zgn zoon No 29 Oit op zicbzalf totaal onbetiakeoende feit krggt een opmerkalgk karakter Wanneer men weet dat de vader èn voor ziohzelven jaren geleden do voor zgn oodsten zoon eveneens Ho 29 nit de bna trok lp een hoofdartikel in bet Weekblad van en A N D B geeft de beer Benri Polak op bitteren toon te kennen dat het dagelgkich bëstanr van deo Ned Diamantbewarkarabond sicb wegens grove miskenuiug van zgn handelingen bg den aanataaode gewone verkiezing van het dagelgkach beatour niet meer beschikbaar stelt Gewichtige veraoderingen I Prina van Aranberg is onlangs te Brnseel in een bruinen rob getrouwd en nu heeft bet baetnur der kookkunst tentoonstelling ta Weenen besloten by de openiogspleohtigbeid in deo blaowan rok van 1848 ta veracbyoen en dien voortaan bg alle pleektiga gelagenbeden te dragen Tan aocialiatiiobe zgde worden planoeo beraamd tot bat hondeo vao een nationaleprotaatmeating tegen de gevangeoaobap dergabroadera Hoogarhnis Men aohraef aergiiteren nit a 8ravendeel aan de N E Ct Qislerangamiddag geraakten al spelende twee kinderen van 4 a 5 jaar onder aan wagen zwaar met ateeokoleo baladeo eo bespaonen met twee paarden Bet eene jongetje bleef op da plaats dood tarwyl hat andere ernstige kwelnran bekwam De vreeselgke voorspelling van Yersina dat zioh na di3o mousaon de peet in Bohtach Iodië w ler zoB uitbreiden wordt bevestigd Op medr daij 100 plaatsen heerscht thana de ziekte te Poonah openbaart ze zich het meest onder de Enropeesche troef en t Boipbaj komen volgens de officïaeia opgaven die maar hall volledig zgn eiken dag van i tol 10 stertgevaUen aan de pest voor de ziekte breidt zich langs de beide spoorwegsu naar Madras en Calcutta uit Kr zyn daQ ook nu observatieposten opgericht waar alle reizigers zioh aan onderzoek en desgrtrlorderd ontsmetting hebben te ondarwerpeil ï OS i BE icrEiisr T IJST vao brieven geadresseerd aan onbekendengedarende de Ie helft der maaod October1897 an tarng e verkt ggeu door tuaschenkomst van h l Postkantoor te Gouda Verz adeo vanGonda A flarwoarde Amersfoort W vaQ tjeoten Aalsmeer 0 M Simons Loenen J de Jong Rotterdam P J van Vliet id G den Jong De Diracleor van bet Postkantoor VORSTBR Bnitenlandscb Overzicht Bet Bcbgnt nn wel zeker te zgn waarom dr Katbrein algetreden is als president van den Oostenrykschen rgkadag de man was te eerhjk om mee te doen aan de maatregelen Tan geweld tot welke de regeering en de recbterzgde bestoten badd n om het Dmtscbe obstructioniarae den nek te breken Geweld want ia het niet geweld wanneer de meerderheid tegen het reglement tbu orde in besluit afzonderl ke avondzittingen e houden Toor speciale onderwerpen wanneer tegen de bepalingen der grondwet de behandeling 7sn de inbeachnldigingstetling dea ministers wordt afgebroken en de voorzitter te wfrk gaat naar de merkwaardige atelliDg dat d meerderheid het reglement van orde ter zyde kan stellen Daaraan heeft dr Kathrein niet mee willen doen de heeren Abrahamoviez en Kramarz zyn niet zoo ge oelig en nemen nu het presidium over Dat is Donderdag eo Vrydag ai dadelyk geen gemakkelgke taak geweeit De zitting WB8 Donderdag te één nur s middags begonnen en niettegenstaande al het leren dat de linkertyde mankte alle eiscben van boofdelfke stemmingen en dergelyke stelde de president in de te 7 t nr na een pauze hervatte zitting den voorloopigen tAaagleicbc met Hongarye aan de orde De rechterzyde had besloten dftt de eerste lezing er moeten er drie plaata hebben in éen vergadering zoo aflaopen Dat il baar echter niet gelukt en wel door de bniteagewone volharding de groote kennis en de zeldzame gave van spreken van een hd der linkerzyde dr Lncher Deze afgevaardigde heeft van halftien s avonds tot ha ftien s ochtends doorgesproken Zyne rede kan met reeht de grootste parlemetttaire Leiatung genoemd worden die ooit ertoond is Parnell beeft eens een rede van 18 uur gehouden doch deze werd door da pauze van éen dag afgebroken Daarhy heeft dr Lechner niet maar wat erteld hy heeft met groote kennis van zaken teer scherp en ia uitstekenden vorm alle ponten van de overeenkomst met Hongarye besproken Zyne rede wordt zelfs door bladen van de tegenparty interessant genoemd Het is byiia onbegrypelyk hoe iemand het aithondt zoolang te spreken staande en ongeveer zonder panze De linkerzyde hielp haar redAaar wel door soma minuten lang te applandiseeren en leven te miken Eens toen en zyner vrienden dr Lechner een kop koffie met cognac bracht gaf de linkerzyde door baar toe nichingea hem de gelegenheid het op te drinken Bovendien eiechte de oppositie telkens sluiting der zitting De voorzittera de beeran Abrahamoviez en Kramarz wisselden elkander af weigerden echter dit voorstel in behandeling te nemen terwyl een lid aao het woord was De aoeialiaten vroegen slniting der vergadering met het oog op de bedienden eu de ateaograpken die uitgeput waren Te halftien ging dr Lecher die 41 jaar oud is nog heel flink naar hnis om te slapen Een lid die geoeeaheer ii onderzocht hem en vond bem nog krachtiger en normaal alleen had de pols honderd slagen in de minuut Zyne vrienden stunrdei hem een lauwerkrans thnis Na de rede van dr Lecher hervatte de linkerzyde den atryd tegen de voortzetting der zitting ïBeulenwerk werd er geroepen Een afgevaardigde vroeg dan tgd om zich te gaan wasscheo iDaar hebben de Polen geen behoefte oant riep men linke Eindelyk kreeg een afgevaardigde gedaan dat bet hnis er in geheime zitting over ging atemmon of de xitting verder geheim zou zgn omdat dei afgevaardigden er voor het publiek niet presenUbel meer nitzagen Oe zittinfj werd eindelyk te ze uur a middags gesloten Vele afgevaardigden hadden nn en dan een uurtje geslapen in de koffiekamer in de leege kamer van het Heerenhuis zag men afgevaardigden op de banken liggen mei hun zakdoek op het gezicht Da verkiezingen van den eeraten trap voor de Badenache Kamer zyn atgeloopen De einduitkomst is dat de Kamer saamge teld zal worden als volgt 27 nationaal lilwralen 21 centromsledan 5 sociaal democraten 5 democraten 3 conservatieven 2 antisemieten en 1 vryiiunige Miaaohien kan men het aantal nationailliberalen op 28 ateileD alade wilde afgevaardigde F üge uit het plftttetandadistriet van liohr er bggeteld wardt Met de conservatieven en antisemieten beBobikken de nationaal liheraleo die tot heden toe in de Badensche Kamer tamelyk wel konden doen wat zy wilden nog slechts over 31 etemicen tegen 32 leden van de vereenigde oppoiitiepartyen uit centrun democraten en Bocialiiten bestaande Io de vorige Kamer hadden de nationaaMiberalen 32 zetels vaa de 63 0y moogt het er voor houdea dat de onderhandelingen die in gang zyn tot niets zullen leiden zoo uitte zich Donderdagavond de secretaris van het maohinewerkersverbond Barnes over de ontworpen byeeenkomst tnsschen patroons en werklieden De Westminster Gazettec vindt den toestand ook nagenoeg hopeloos en het kad niet ontkend worden dat vooral de voorwaarden van de patroons voor de tegenparty onaannemeiyk blyken te zyn De patroons toch willen geen on gdigen voorzitter van de byeenkomat maar een voorzitter van beide zyden voorta willen zg net vraagstuk van den werktyd voor de werklieden aanleiding tot den geheelen atryd van de ondeihandetini eu uitalu ten en eindelyk het loek out niet intrekkeo vóór de byeenkomst Da werklieden daarentegen verlangen een onzgdigen voorzitter intrekking van hetlock o tegelijk met het hervatten van werk in e fabrieken waar het eerit gestaakt is en een bepaling van de invloedsfeer vao patroon en Trerkvolk m de fabriek Het schgnt duidelyk dat de patroouf zich sterk voelende om bat te winnen geen byeenkomst willen Een telegram uit New York moldl dat Heorj George de candidaet der zilverdomocraten voor het burgemeesterecbap van Groot KewYork na Donderdag in vier meetings gesproken te hebben om vgf nur s morgens gealorven is door een aanval van beroerte Alweer een sUchtofier dos van den heftigen verkieziiigaatrgd ta New York Deze bekende volksman landnalionaJisator en gewezen sociaaldemocraat ia achteieeuvolgenagouddelfer boekdrukker uitgever en schryver geweest en ia in zyn laatste hoedanigheid vooral bekend door zyn tProgrtss and Poverty i dat in vele talen vertaald werd In 1887 stichtte bg Tbo Standard en in 1886 was hy reeds oandidaat voor het burgemeesterschap van Now York waarvoor hy toen vrg veel stemmen kreeg Zgn kansen schenen ditmaal niet groot te zgn In genaemd jaar 1886 trad by op met het programma gelyke rechten voor allen op den grond door het heffen van belasting tot de volle waarde van de opbrengst ten behoeve van den staat en afschaffing van al e monopolies De socialisten steunden dit programma Maar het volgend jaar was t met die samenverkiflg uit de aoeialiaten legden den nadruk op de gemeenschap en George was da man van de meeat onbeperkte vryheid der peraoonlykbeid In het platform voor deze verkiezing heeft men van Geor e s beginaelen betreffende den gtond voor alten niets gelezen daarin werd in t algemeen de nadruk gelegd op een goed beatuur der stad blykende vooroamelyk niteea inkrimpen der uitgaven die alechls enkelen ten goede komen opdat grooter uitgaven kunnen worden gedaan ten nutte van bet algemeen op zuinigheid en op bet voorkomen van onnoüdige nitgavern Wat de aanhangers van George zullen doen na hun kampioen dood is moet men afwnchtan Zgdelingi heeft de gestorvene zijn medecandidaat Seth Low aanbevolen Word ik niet gekozen dan hoop ik dat SetbLowmtjor zal worden de man der Citizens Union want aller goede Wurgers belaag ii t dat da macht der boa§ea gefnuikt wordtc zoo sprak George vóór korte dagen De partyen sollen echter wel tegen elkaar gaan opbieden om den steun zyBer geeatverwanten REOXjA IMIE Balsijde 10 Cts tot ƒ tt öS per Meter zoowel Zwarte en gekleurde Henneberg mtlde van 3S ets tot ti es per H Glad Gestreept Geruit Gewerkt Damast etc circa 240 varach qualiteiten en 2000 versoh klenrïn daseins etc VrU ea port e rechten Iu hMlê STALKN per omgaande Dubbel briefport naar Zwitserlaod U HeDoebjrg s Zijile férieken K en K UoO z n H I c n WIlT TEESTOFPEir voor Heeren Kleediiig A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73 GOUDA Telepho n Xo 3i Beurs van insterdam Vrkrs slotkrs 88Vl i 99 98 103 Vu 87 8 t 86 86 8 85 SI S1V 63 68 98Vi fa Js fii U 6 ül j 95 36 looy t y u en 489 100 48 10 0 t 198 188 6i 87 98 134 loov 80 uif 38 lOB 801 m 1007 641 68 B87 143 100 lOl 86 108 102 100 z 1 0 138 12 12 100 66 677 103 1 uv 16 108 109 74 11 100 80 66 5 194 208 108 106 102 102 US 121 85 H 117 29 OCTOBER XBüBaLiNB Gert Ned W 3 Va dito dito dito a Jito duo ilito S HoNaiK O l Gbuai l681B8 4 Italië Insohrijneg 1862 31 5 OoBTENR Obl ia papier 1888 6 din in zdïer 1888 Portugal Obl m t ooupgrf 3 ditn tiokdt S Rusland Obl Bnmenl 18 dtto Gfoons 1 dttobijRoths 18B i dito b Ifopal83ö 90 4 dito 10 goud leon 1883 fi dito dito dtto 1884 5 Spanje Perp t sobul 11881 4 TuBKEij Göpr Oouv oen 1890 Geo ieentttn serie D üoc Io niBg flone G ZuidAfr Rsp v obl Mbxico Obl Bmt Si li Venbzuela Ohl io j iesi Amsteedam Obhyj tSn 1895 8 Rotterdam St Mcen 1894 8 NeD Üï Afr lUllilolBtf HftUil Srcndsb Tab Mij CertiBonten Dt Ii Mafttfcluippij dito Aro Hypoihi elcb pan ibr 4 Guit My dor Vorsteal a uid s Gr Hypoibeokb pHodbr Vb Ï0 lerla id6phe bank Hand Ned liamlolmanlsob dito N W Pac Ilyp b pandbr lt tt liypothoekb pauctbr 31 rtr Hypilboekb dito 3i i OoeT NH Oual Hiiiig bank aind EüBL Hyp itbeiekbauk pandb 4 Amerika Equt hypoth ptimlb 6 Maxw L Pr Urn oort 6 Nkd HoU IJ Spoorw Mij aoni Mg totEipl y Si Spw aami Hei iiiij Spoonfegm aniid Ned Zmd Afr Spm aand fi dito dito dito IS91 dito 5 TALlKSpoorwl 887 8i A Eob 3 Zuul ltal pwniy A i oM 8 j Polen Warsohau WoBiion aand 4 RiiSL r Riisa Spw Mij obl 4 Hsltischo dito aand FaHlowH dito aand B In Bng Dombr ihio aan I Ü Kursk h Azow Sp kap obl 4 dilo dito oblig 4 Amerika ent Pan Sp Mi oM fi Chic Vortb W pr C v aand d Io dito V AU 8t l eler obl 7 DernerV RioGrSpm ooH v n IlliijfjiB Co itral obl iii goud 4 LouiBV VaBliTilli Oert v aand Mexico i Spw Mij Io by 8 Mus KanBBB V 4pct pn f aniid N York Onta8io W eat aand dito l oua Ohio obhg fi Oregon Calif Ie hyp in goud S 9t Paul Mmn Manit obl 7 Ud Pao Hoofdlyn oblig 6 dito dito Liiic Col Iu hyp O B Ganada Can South Cert v aand Ven C RalU Na Io h dr Ü Amstord Oranibus My aand Rotteïd Tram og Msats aand Keo Stad Amalerdam aand 3 Stad Rotterdam aan S Bbloie Plad Antwerpen IS 2Va Stad Brussel 1886 2 HoNO Thoiss Kegultr Geaelhch 4 OosTENH Staatslf eQing 1860 5 K K Oost B r 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 1868 Ned Ver Bez Hvp Sp bl eert ADVERTENTIIÏN I Voor de zoo vele en hartel ke bewyzen van deelneming ondervonden hy de ziekte en het overlyden van onzen geliefden Echtgenoot en Vader betuigen wij onzen barteloken dank Wed D J VA VEEÜMINGEN PaiKs JACOBA A F vj VRBUMfNOEN aouda 1 November 1897 ♦ De familie DUTILH betuigt bü dezen hnn hartolykep dank voor de vele bewyzen van deelneming by bet overlyden van haren geliefden Echtgenoot en Broeder den Heer J C G DUTILH