Goudsche Courant, woensdag 3 november 1897

Te huur of te koop aangeboden om terstond Ie aanvaarden HftllEWlllS mei mw staande aan den K T EffiNSINGEL Wijk Q No 141 I Het HiHS bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boten 3 Kamers met achter een groot Balcon Z lder Meidenkame boven en beneden Privaat met Waterleijling voor en achter aan het spuis Waterbesproeiinp ee prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen les tijds Te bevrag eii LANGE TIENDEWEG 13 29 tSo 7418 Woensdag 3 November J897 36ste Jaariraiifif WMHE OIIAIVT NteuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g eschiedt dag elijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pri s per drie maanden is 1 26 franco pfir post 1 70 AizonderUjke Nommers V ÏJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend Baar plaatsruimte Inzending van Advertentiën t t 1 uur des midd riiï C Fatent M Stollen rats itmni iroitiirin uaöo icl lts tliilg mt mtunrglitti Fmnüm J er ffrwtêe Erfolff rf I rflUUy uifen PatmU H StoUm ï krrungon fiat Aniau xa nf 1 sohleatntn werf J n Nachahm f ven Mêbtn ¥ m iihifa i aher unuM ets achaifeti H 8toUen nar f n üht direct omt lit loloijén btanhaniilunéen k dtn B ii r Pfakat Jwlt nabauèehêna at tgehingt Ut EEATIliQ S PASTILLES Terkrygbaar by f¥OLFP en € o WeMhaven 198 Rijnland S Bu ndergeld IngelandflQ worden herinnei d lat op 1 October 1897 is Terschenea de laatute term fn van KynUnd s Bundergeld over 1897 en derhalve verzoc bt om betoog verBchuldigde spoedig 4e voldoen i VESSTER VAN VlULVEEHOaST Renbmeesterffivau Rynland 4chat ifiipra der Éelfihe jue nit$pat laii s it 27 aJb Itji 8 de verschhk o im ipt te leerm iie iizend van een en b hitYer Nfiuuia kt 34 an Ihjit bedrag U en boek Een ware voor de ongelukkige slacl bevlekking Onanie en tingen iê het beroemde Z Dr Re ELFBEWl Hollaadsche nitgave 2 gulden ledei die kelgke gevolgen van dei moet het lézen de opn laei geeft radt jaarlyks zekeren dood Te ferkrj laga UagaziJi te Leips franco tegmi inzending ook in polltzegeU en kaïutel in Holland m Te Koè li te Huur aaiigeb ien Staande aan de WESTHAVEN Wyk ft N U7 Te bLvr en Lange Tiendeweg 9 Het hula herat beneden 3 Kamera met jSuite Keuken Kelder en Binnenplaats bovien 8 Kamera en Zoldsr rerderi alJea netjea en doelmatig ingericht alsmede tan Gaa en Waterleidin voorzien Tevens boven en beiiedenPrivaat met Waterleiding ELECTROHOTOmSCIIETAlBillSBANDJES WETTIG GEDEPONEERD BU het gebruik daarvan cescliiedt bet tiuulen krUgeii der Kinderen ZtlV DGU DE MIJISTE PUI 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewflzen kan dat de bg mi ter inzage liggende getuigschriften der nitstekende resultaten van de Kli ctromotorisclie Tandhalsbandjes niet echt zfln HM Men lette op den naam van denfabrikantROmin HOLTZ Wordt franco toegezonden alleen na ontvangst van postzegel ad 95 cent door iKüBERT HOLTZ XUmegeo I Wederverkoopera gevraagd BEKROOND MET GOUDEN MKDA LLE KRAEFEIIEN HOLH S Quina Laroche Staalh iidende duliia Laroche is da meest krachtige en vernterkende KINA WIJN Aanbevolen door tal van binnenen buHenlandsche Geneesheeren Verkrijgbaar in flesschen a ƒ 1 90 en 1 00 gigarëhen tegen astbha De inademing van den rook dezer Cigaretteo geeit den lyder aan Asthma terstond verliehüng In Etui 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Een algemeen ala goed erkend middel hg Hoest en Verkoudheid oplossend en verzachtend Prge per fleschje 20 Cent Keiefblien HoLH HoQeveranciera Zeüt Depot te Oouda by den Heer A H TEEPE Apotheker en hy de laeeate il Apothekers en Progisten verkrijgbaar Gouda Druk van A BRINKMAN li ZOON Stedelpe Gasfabriel ie GOUDA De m s van h bt gas is 6 cent per M en voor Kook toestellen of Motoren 4 a it Onder zekere voorwaarden worden peiceeien gratis aan de hoofdbuïs verbonden met 15 meter vr e leiding achter den gaameter Voor 3 en 5 tichtgaameters bedraagt de huur 10 cent er maand Bewoners van perueelen van ten hoogste 2 25 per we k kunnen wekelyks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegetf betaling van eenige centen per vreek in huur bekomen II I I f TA NDAUT8 e CASSITO va lO tot S uur b kal e ZOiy Af S pn 0BNSDAGS vioi é turfmam 171 uouda midd tg mnuwiêm J VER R ifiOüDA Beveelt zich beUsefd aan to het sobavenlv f koPLAfTEJ AEQaiTR Al I entLIJS rtlic volgens pp te geVén profiel i l i Qok tbt het za n vanTOobsTOpKEN verder alle zaagwork wat ijtot iet vak behoort Met en zonder KoninkHJke MacMneUe Fabriek DE HONIGBLOEM v u II van Schaik Co gevestigd te s Qravenhage Hepplerttraat XO en 89s aaby de Regenteaselaan van Z M den KONING van BELOIE Indien gijhoestll gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Extract 1 HJLIiLlsrTIïE FLACONS van 40 Cts TO Cts en ï verkrggbaar by Firma WOLFF Co Westhaven Ë9S Gouda E H ïiN MILD Veerstal B 126 te flouda A BOÜMAN Moordrecht J C RATELAND Bostvop B ï WIJK Oudmttirr M KOLKMAN Waddinxveen Stollwerck sche Borstbonbons ge brioeerd na voorBOfanft van den kon UmverBiteit8 Prof Gehm Hofrad Dr HarleM Bonn hebben sedert 60 Jaren ak verzachtend middel tegen boesteo beeschheid en aandoening der ademingsorganen uiteteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van warme en koude lucht is t bijzonder aanbevelenswardig een bonbon te gebruiken Verpakking Oeele pakjes i 26 cent Alom verkrijgbaar Wa M mtSLzssm ffoofdprys ev öOA OOO Hrk geluk diliaöllr eerd f Uitnoodiging tot deelneming in de Kfansln van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groOte Geldloterg waarin zeker 11 iMillloen 34 325 Mark gewonnen moetjj wordett Da prijsea van deze rwl voordeel biedeude Ttjldloterij dio voIgea i bet plaD slpchta 118 000 loten bevnt zijntyie volgflode aeprysena 10 000 M ee prijzen a 5000 M 106 pnjzen a 206 pry zen A SI 2 pryzen r 1518 pryVen a 40 priJBen ü 140 prijzen u 36962 prij ona 999nr aI34 104 100 9351prji ii 7 45 21 M totAal 59 180 pryzen priji pry zen 1 prya Iprgs 1 prys prija prijzen 1 prijs 1 prijs prijïon 3000 M 2000 M 1000 M 400 M 300 M 200 M 155 M Dt hoogste prijs is eveujnieel BOO 000 Mark Promie van 300 000 M Iprys a 200 000 M 100 900 M k 75 00 M a 70 000 M a 6B 000M a 60 000 Ma 55 000 M a 50 00 M a 40 000 M a 30 000 M a 20 000 M en worden deze in eenige maanden in 7 klassen uitgeloot De Hoofdprys ui de Ie klasse bedraagt Mark 60 000 stijgt in de 2e kl tot 55 000 M in de 3o tot 60 000 M in de 4e tot 65 000 M 10 de 5e tot 70 000 M in de 6e tot 7ö 000 M m de 7e toi 200 000 M en met da premie Tan 300 000 M event tot SQO OftO Mark Voor de eerste pnjstrekking die officieel is vastgesteld kost een gebeel ongiueel lot BleohtB Guld 3 50 een half origineel lot slechts Guld X 75 een kwart origineel lot slechts Guld O 90 De in eggelden voor de volgende klassen zoowel als de lijst der prijzen worden aangegeven in hel offio ee e trekkingsp an voorzien van 1 et Wrtpon Yun den Siaat welk plan ik op Banvrage gratis verzend ledere deelnemer m de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele trekkingslijst De uitbetaling on verzending van de prijzen geschiedt door mg direct en prompt aan de win ners en onder de strengste geheimhouding HH ledere bestelling kan men eenvoudig 1 per postwiasel opgeven Men wende zich dus met de aanvraag om toezeuding van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelyk of uiterlijk tot met vertrouwflu tot Samuel Ileckscbcrsenr Bankier en Wissolkauloor ui HAMBURG Duitsohland Mej J l AÜTA FerUttkuudige Lange TiendowegD 39 FHANSCHE STOOMVEEVEEIJ Ghenilsclie Wasscberlj ii OP Ef iliËIMEK i 19 Kruiskade Rotterdam jfeabrevet r i oor Z M den Soning iei floofddepili voor GOUDA de He er A VAN os Az specialiteit root het stoomen en rerren van alle Ueerenen pamesgarderoben alsook alle Kind ergoederen Speciale inrichting roor het atoom n tab lacliemantels veeren bont enz Gordgnen tafelfcleeden ens worden naar de nieuwste en laatatie methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadel k voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Kliniek en Polikliniek OHHTBTBME en WMMBCOIMaiB voor reek ren dagelyki van IS H a Gratis Spreekuren Maondag Woensdag on Vrijdag 9 IJ uur DORDRECHT Lijnbaim Ne 11 ttr A Kirli öeneeelteer Directeur Wnt 1 i Mita UiwrïTiiig tegen Jioht Hal Bhemoatiek LenaenpqneQ kortom ijTvffl Anlier PaHi Expeller lagen len TM 1 Inlu uii wy mn mum mmtt vm ww w w w Ü Ankerf aiaixpeller Vol iamtth tlNltlMMIMotov idMt geB iilBtipön Hoofdima Teriundkeil y l MMt 4w ilNdi tn loder hiüagsim AnliBf Pato Expelier Pnjs 50 ooDt 76 ooiit es fl 26 de fles tti TMrt dOB in d meMte Apotheken ao bu r A Kokler t O te Botterdem Te GOUDA Vg O LÜGER Apotheker Murkt en bj WOLFF Co Westhave 198 IfiOPi 1 DIKE OUDE m i SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NiaBtTCAP VerkrÜgbaar bij M PEETER8 Jz JH B Als bewijs van eohtheidii cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Pinu F HOPPE BINJJENLAND GOUDA 2 Novoinber 1897 Het oüderzoek van het water der Waterleidiogi had iigedureade October het volgende reeoltaat 2 Oct 6 8 Mg permang kalicua per lÜOO cc 16 12 1 30 9 5 I Aan het postkantoor Sonda ed de daaronder ressorteerende faulpkantoreo werd gedareode de maaad October 1897 lu de Rjjkspostspaarbaok ingelogd f 10654 86 terugbetaald f 8445 80 Het laatste door dat kantpor uitgegeten boekjfl draagt het nummer 565 Geduroode de maand Octobb erdea alhier bebaodeld 1203 a Bgeoomen en verzoadea 1407 ODtvaogea u ter bestelling afgegeven 164 opgenomen en verder geseind totaal 2774 telegrammeo tegen 1294 aaogeóomeü eu verzonden 1425 ootvaDgeu eo ter beetelliog afgegeven x jf opg Domeü efl venWr gesrioa iotaal 2826 over October 1896 1 Door de naamlooze vennoolBcbap de Ptetterö voorheen L I EothoveD en Co te fl Gravenhage werd aan de Stedolyke Gaafa briek alhier een lelaogryk werk uitgevoerd Dit werk beetond in het verplaatsen van een cokeatoreu Deze toren die slechts eene grondvlakte heeit van 1 40 M roiddeliyn bg eene totale hoogte van 13 5 M en waarvan het gewicht ruim 3000 KG bedraagt moeat 20 M worden verplaatst Hiervoor moest eerst een vaste grondslag gemaakt worden waarop zware Ijzeren platen gelegd zyn om daarover eene tot dat doel ingtrlchte zware zereu nagen waarop de genoemde oren geplaatst werd te vervoeren Alvorens biertoe te kunnen overgaan moeet dezelve eerat 0 46 M worden opgevijaeld en oader topt en daarna op genoemde wagen worden goficboven en 10 Meter worden vooruitKebraobt De wagen moeat toen onder een hoek van 90 worden gedraaid eo daarna de toren op den wagen worden gedraaid en weder 10 M tEViLLETÜlM LANGS EIGEN WEG 2S IX Ik heb geen lust tot leereo bromde Cile een boek dichtelaand aooh om te lezen m u gedaohtan dwalen af Zelfs Ouida kan ze niet vaathouden Cile was de faaiek mer ontvlucht omdat zij mevrouw Van Trompen n baar dochters zoo mogelijk nog vervelender vond dan anders haar boeken hadden ook al geen waarde eu de pbotograpbieen die ze na bekeek liepen veel geva r hetzelfde lot te deelen Z voelde groote behoefte eens Uet l vertrouwelijk te praten met iemand die niet alleen be greep wat ze zeide maar die met haar mee gevoelde en het gemis daarvan maakte haar ongeduldig Ze had zoo gaarne al wat in haar hart omging geuit het sohoone het beerlijko maar ook het aagatige dat tioh niet liet afwijzen Walter was de t Ikena tetugkeerenda gedachte en een lach en een traan wiasetden oven snel als hoop en twyfel Wat Oato hier zuchtte ze eindelyk of had ik iels moois ot leelgks om naar te luistereD n importe wat als t maar iets anders was dan m n eigen gedacfateo Was er nu maar een mnziek uitvoering een illuminatie of een vuurwerk ja zelfs met een brand zou ik tevreden ijjn desnoods hier in huis als het niet anders kou Ëa de Igd gaat ook al niet voort t wordt van avond nooit negen uur ge naar den nieuwen pyter wordeo voortgescbo ven en daarop geplaptat hstwelk met goed gevolg geaohied i Dit werk ia volgens bet plan van den beer vao Heek tecbnisch ambtenaar bij genoemde iaricbtiog onder toezichc vau den directt3ur der gaafabrieli door slechts 4 werklieden in 330 uren met goed gevolg Ferricht en boven ver ff achting van ver ohilleode deakundiged bier ter etede zoodor oog Inkken afgeloopen Dit werk doet ooa dus wel ee igiezins deo ben aan het verplaatedQ vaa huizen naartde we tot nu toe alleen de uiteriiit aenia e Amerikanen in staat achtten Aan de booge hool t Utrecht ia afgelegd het canJidaatsexameo iu de godgeberdbeid t door onzen stadgenoot den beer M J Punselie Op 27 October werd den heer B t Otto te Knmpen a d IJa l e n aanzientg i bedrag aan geld olt zgn jas ontvreemd Dit ó ib door den ryksveldwachter W van Looa l Krimpen a d IJael nadat g zich lang danrmedo bezig gehouden had teraggefoaden Meti hoopt ook den dader op bet ijoor te 2pi Aangenomen het beroep by de Ned H r Kerk te Varaseveld door da h F A f feeiei beek van Ëerten te Ni6awarkerk y i i jBsi De eerste serie van de 3j pCta pi o mcia e geldleeoing ZatdHoUand ter bestryuiu der kosten vao verbetering van den waterweg tt achen den IJb hI bg Gouda eo de rijigv4 van den Haarlemmermeerpolder en bet renteloos voorschot ten behoeve vau een stoomlrftrawrg van Rotterdam naar Zuid Beyerland bleek gisteren ruim driemaal volteekend te z n £ r werden nl 300 aandeeleu van f 1000 gevraagd en er is voor 989 aandeeleo ingeschreveo De toewtJ£iog heeft plaats gehad tegen 101 procent Te Voorburg kwamen tot heden 17 gevallen an typbos voor terwgl er nog 6 Revaileo verdacht waren By het departement vao koloniën ia ontvangeu bet volgende van gisteren gedagteekeode ttü ram van den gooveroenr generaal v i n Kederlandsch Indië betrefiende de Atjebacbe aangelegen hedfn Wfg naar Selimoen gare d aldaar ia een lydeiyk kampement gevestigd dat telefonisch mot Kotattadja verbonden is Het kampement te Gliëng wordt vervangen door een marechaassee püst loof ik Ze kreeg nog eeu paar boeken bladerde er in van achter naar voreu en schoof ze al spoedig bij die welke reeds op tafel lagen Mijn couranten Die heb ik höuach vergeten Met een ruk werden de kruisbanden verscheurd en het nieuws vluchtig doorloopon ffDrie verlovingen Dat ia om my te plagen Hot blad ward In elkaar gefrommotd en als projeotiel gebruikt op hetzelfde oogenblik waarop ze oen zaobt tikje op de kamerdeur hoorde die oomiddetlijk daarop werd geopend Ik stoor ja toch nietP Heb je eeu oogenblikjo lijd voor my Zeker mevrouw Mevrouw vau Trompen aarzelde even n Cile koek haar vragead aan Wandel je dikwijls met RieftiogF vroeg mevrouw plotseling op een toon alaof haar dochter eeo pudding had verknoeid Mevrouw 1 Ontken bet maar niet Ik zag zelf dat bij jevan middag hier bracht Je bent in mijn huis en onder mijn hoede en als zoodenig zal ik de reddende hand over je uttitFekken De oude spotlust kwam bij Cile boren en overwon haar boosheid over de onbo cheiden vraag U ia wel vriendelijk zei ze Dat ia geen antwoord op mijn vraag Neen dat ia het niet Mag ik dan antwoord verzoeken F Keker maar mag ik dan ook weigoren vOob Ctle neen I Zoo niet Toe zeg het mij Ik zal het u vertellen mevrouw Van Trompen Ben met tal van paaaugiera beladen pleizier boot nit Rotterdam kwam Zondag te Schevcningen zoo cht onder den wal dat men dnidelflk do personen nan boord kon onderscheiden De hertog van Norfolk postmeester generaal van GrootBiittannië en lörland heeft aan de EogM che pers een statistiek medegedeeld betr Seode de verTichtingeo vaö bet postbestunr over het jaar eindigende 31 jdaart II Aüb die atatiitiek worden Je volgendö biiionderheden ontl end De bfievenhdatellers hebben gedurende dat tijd vak I 893 OOQ 000 brie veo en 3 Ui 7l5O0O etoki drukwerk of briefkaarten besteld Deze gütoUön verxelek n ift de bevolking geven eea gemiddeld van 79 4 stuk per hoofd Da b ambten belast met het opeoeo van de brieven waarvan de bestelling onmagelp wan dodr onjuiH of het geheel ontbreken vao adres hebben daarin gevoiidsn waardeu of baukbiljetteu tdï een jom van raim acht millioen gulden In dit totaal was J 58 000 verzonden iif aftveloppeu zondpr eenig adres H t aantal verzonden telegrammen bedroeg 79 423 556 of een baff millioffo meer dao in het vpQrgaaiid tydpetk Hiei oor werd door dé afseodeni ruifti f 32 000 000 betaald Do pnitmeBBter g raal oonslfitcert met ver 4 Wft derintE dat dè Enste lscheu bijna 2 eu ge daar vail dien dienst wordt gebiuik gemaakr waar h de minste vüotdeelnn oplevert Ie Lon aJ In de rijkapridtapai bank werden 6 862 035 inlagen godaaa tleftoiaal i êr ing legde som qten bedroeg gemwjdeld i t 470 0 l O pel dag Ket gr ïot e ingelegde bedrag pe dag werd bereik tS februari ui f 8 830 000 Ue lwi i die do po admini rutie in hetalgelo pert boekjaar maakte beloopt rg mf 47 00 aiiO liet peraonc el iM tood uït € 3 414 personen öoder wie 16 900 vroHyiren Von d ze dienden HG mei jps haar antalag in om te Énweo De postmeester genaraal maakt niet de minste toespeling op de tegen hem gelichte werkatakiog der telegrofiiten Integendef pry t by zyn peraonecl uïtbondtg Aan de btemmmg ter verkiezing vnu t wce leden van het Hoofilbestnur vao het N O G teneinde te voorzien in de vnCaturen welke aan bet eind van rlit jaar ontstaan door de atlreding van de beereo G Kappeaborif z en L Gerbardt is detlgenomen door 208 Afdeeliogen het stembiljet van ééa Atdoeling dat VOO een vacature ffiieer stemmen vermeldde dan er leden ter vergadering waren maar niet omdat ik u het recht toefen mij zulk eoii vrasg te doen of me zelf verplicht acht u rekenschap te geven van mtjn handelingen Uit den winkel van Allan komende bemerkte ik dat hot regeado ik had geeo parapluio bij me ik zag linlca noch rechts een vigilante maar wel dicht bij mo U cfting mot een parapluie waarraeo hij me dan ook hier bracht Dit ia mijr oenige wandeling roet Biefting Vreeaelijk niet waar Koen dat niet maar een mispas is gauw gedaan Een mispas U gebruikt gro te woorlen voor een onbeteekenend iets j Noem het mij niet kwalijk zeide raovrouw met de zachtheid an een schooemoeder in spo maar met een uitdrukking op haar gelaat die duidelijk bewees dat ze later revanche rou nemen Wees er niet boos over maar op don goeden naam van een moiejo is zoo gauw oen amet ge w orpea A ls die wandeling op klaarlichten dag met iemand met wieo ik meer dan een jnar op hetzelfde kantoor werkzaam ben mijn roputalie kon benadeelen dnn ECU ik werkelijk nooit byzonder goed zyn geweest pOcb kind je weet niet hoe boos de wereld ia en hoe men altijd on overal den schijn moet vermijden Ieder jong mei ja moet haar i eden naam onbevlekt buwaren dat is zo niet alleen aan zich zelf verplicht maar ook aan haar aanstaanden echtgenoot Cile a geduld wts ten einde Moest nu zelfs een mevrouw Van Trompen haar aan Waiter hormnoren Mevrouw als mijn vader mo genoeg vertrouwt om mijn alleen staan good te koureu en mij volle moest ongeldig worden verklaard Iu do 207 Afdeeüngen zijn uitgebracht y jor de Ie vacature 2839 geldig stemmen 25 stemmen in blanco en 4 van onwaarde Db volstrekte meerderheid is alzoo 1420 De heer J J Eckmöon verkreeg 49 de hper A H Gerhard 1522 de heer A J Schpender 60 eu de heer J Stamparios 1204 stemmen Nog verkregen de heereo C H den Heitog Th M Ketelaar H W J A Schook en C F A Zernike ieder één stem Zoodat verkoBBD is de beer A H Oerbard b Voor de 2e vacature eyn uiigebracht 1 73 atemmen op den heer J J Dikker 496 op den bear Thoden nn Velien en 982 op den h flr H Wnite dua 2851 geldigeatemmen Bovendien waren 20 stemmen in blanco en 1 stem van onwaarde Do volïtrekie meerderheid 1426 is door niemand verkregen zoodat eene herstemming moei worden goboudeu tuaachen de heeren J J Dikltar eu H Woite Op de werf van den heer T vau DiiyveDdyk te L kkerkerk bad Waterdag een der nagelheeters eeo knaapje van 13 jaar het pngolnk vlak bö ziJD Tuor het evenwicht te verliezen Niels anders nabu zich ziende greep bji den r ud n zyè vour dat daardoor kanttjMe en VolrI t ö BQJen ijiboud over den armen genomen waarly ge nKKig b eelc a iT z De oogen onaangetast waren U kon besluit is de kleeding ojj de Kon Mtlit Aoidemie en b j de Cadettenacbool in o ereenstemming gebracht met de oieuwefQDi lofm voor de tofanterifi vastgesteld On kepi zal door de officieren worden gediBgen volgens het votr het wdpen dar infanlef iu vattgeatelde i iodel doch met een pluim nan zwarte afhangende branveeren en door def ubatteinen aN voor d officieren der ialaotsric II vastgesteld doch bet galou van oraDJezijde In da grootte tenue een alnande pluim vanzwart paardonbaar omvlochten mdt orjinjezijds j Htt personeel benedeu den rang van officier4j de Eon Milit Aoadamie en by de Cadettet choo dat niet gerechtigd ia tot het dragenvan Ie voor die inr cbtingeo vastgestelde kleeding zal voor zooveel het tot bet wapen derlofantena behoort op de roode en op da don kerhlauwe scboaderbadekkingeu een granaatdragen Over Cacao emotiea moii a achokken Zg hooreu ïn deza zennvr QC ii e eeow ihnia vnj heid van handelpo Uat ddn is uf Iwzorgdhoid op ziJD zachtst gonomen overbodig Kn wat do zaak in kwQBlie betreft ik verzeker u d t ik bij voorko mende gelegenheid het geMde van Riefting met zijn pnrapluii weer zou aooepteeren met of zonder do goedkeuring van nmon Vindt u good dat wij dit punt nis afgehandeld be cKouwen F Kind kind zeide mevrouw jqpet een lnolijfl Ut niet bijzonder goed gemeend wps De joqgd vt lgt zelden den raad van oude meoBcben en te Iaat ziet ze in hoe veol goeds ze heeft vcrvnrjion Mot wroe guig en berouw denkt zij aan het verleden manr helaas geen horstellon is mogelijk Ili mevrouw ik geloof huusch dat u oen spookgoachiedeais vertelt Kijk eens dezo photogrnphie ia veel mooier on deze en dio beeldig vindt u nietP Mevrouw kon dion rivond mair niet iu slaap komen de gedachte aan Oile hield baar wakker l Zon r en harde str jd zijn voor dat jonge meisje cm to leeren dat haar wil voor dion van banr sohoonmooder moest buigen Dolf zou misschien weer oren dwaas zijn als bij z Jn eorsto huwelgk maar m vrouw was nu gewaHrsohuwd on zou t ciig maatregelen nemon Cile was een veel te mooie partij om zoo maar to laten gli pen ephlg kind van eon gefortunnerdon inv oedrijken vader t was heerlijk Dolf uas zeer met haar ingenomen ilo kwam voel bij Agatho van dien kant was er dua geen bezwaar on de rest zou wel volgen