Goudsche Courant, woensdag 3 november 1897

Directe Spoorwegverbladlngen met Oaud e ao IM 8 10 8 35 9 10 9 1 9 S9 9 54 Moordreoht II 7 S2 8 42 U Ê KiauwerVerk H J S9 K 8 49 w V f 0 lle V 7 4 f 9 te n 1 BoHarduü 1 7 8 88 9 0 9 80 9 S8 9 47 10 18 lll i Diudigi floturdui 4 4S 6 ES 6 16 6 B1 7 86 8 Cpetle 4 t6 08 H v Nieuwerkerk e o4 11 H K t Uoordnokt B ll 19 f ff f t Qoud 5 ir S6 8S 7 10 7 46 8 1 voorkomende namen van personen of firma s Bestryditjg der flee chentrekkery kan naar de7e laatste groep meende flllééo met vrucht geschieden door vorftcherping van de strafbejjalingen omtrent bedrog lloofdprUs MOOOO Hrk lo de laatste mHanden zyu haait tot vervelens toe gerechte klachleu aangeheven over den stank ier Haagsche grachten en allerlei opmerkingen gemaakt beschuldigingen genil eo wenkep aan de hand gedaan om in dit euvel te voorzien Met lust ous oiet alles op te halen Op al die beweringen is maar een antwoord Bagenaarf het is uw eigen schuld dat de atank der gracbteo iu de zomermaanden bet verbiyf in uw schoooe stad schier ondragelijk mankt wy hebben dezer dagen nog eens geraadpleegd de verzameling van stukkeii gewisseld tuBScheo het Boog heemraadschap Delflaod en het geineen tebest oor van oGravenbage omtrent de waterverversching in deze gemeente samengesteld door den secretaris reotmecter van Delfland deu heer J Post van der Borg en daarin vonden wy op pag 1B6 156 de bevestiging van hetgeen wy meenden ons te berinneren joiat op verzoek van den Baagscben Gemeenteraad d i bet collega dat de bnrgery der Residentie vertegenwoordigd is ïn de vo rwaarden van de b d ening der zeeslnizen de bepaling opgenomen Tydena de maanden Juoi Juli Augustus en September ia de sluis van het stoomgemaal binnenBlois gealoteo tenzy voor het schstteo van vaartuigen onder voorwaarde dat door de schutting nimmer zout of brakwater op Delflauds boezem worde gebracht Gedurende den overigon tyd des jasra worden de orders van Diikgraaf en Hoogheemraden van Delfland ten aanzien van bet openen dier sluis opge olgd D t zegt genoeg hebben de Haagenaars reden tot klagen laten zij dan bunue wette yke gemeentelyke vertegenwoordigers aausi oren deze bepaling te veranderen De hoofdagent van politie P A C Termaten chef van de op d Glashaveo te Rotterdam gevestijtde politiepost paaseerde iZundagmorgoo omstreek 5 uren in snrfeillance zijode de Jodensteeg In die streek trok een krasaend geluid dat kwam uit de richtingvan de Glaahaveu zyu aandacht Op het geluid afgaande zag ferma eo langs deu gevel van het hnia no 28 aan de Glaahaveu waarin een Scandinavisch seemanvhois is gevestigd iets zwarts naar benedeo glyden en naderbij gekomen bleek dit een man te wezen die na BrV nrS r rfi r geen 5 waad wist Termaten volgde hem doch by zette bet op een loopen Thans ting een wedloop aao waarby de vlugge iobreker veel voor had De achtervolgde liep in een cirkel en kwam ten laatste weder in de Jodensteeg waar by in den val liep toen hy een doodloopeud a op binnenschoot Termateii wetende dut zyo man hem hier niet meer ontkomen koo vatte voor het slop poat om wat op adem te komen Nu kwam er spoedig daarop een tweede agent aan en beiden liepen nu het slop in waar 7 geheel aan het einde den man van onder eeu wagen te veorachyn haalden Onder dien wagen werd tevens een portefeuille met bankpapier gevonden en foorloopig in beslag genomen Met don aangehoudene ging het nu naar het pesthuis aan ds Glaibaven van waar hy liter door den hoofdagent naar het politiebureau aan de Pauwensteeg werd overgebracht Aan dat bureau bad by zich te verantwoorden voor den comiriasaris van politie den beer J W C Strang die met bekwamen spoed een ïnstruotifl aanving en een onderzoek deed instellen Dit onderzoek leerde dat de aangehoudene zich langs een yzeren apyl had op ewFrlit tot aan de eerste verdieping op de Glashaven no 28 dat by op die verdieping de ruit van eeo kantoor had verbryzeld eo daardoor naar bin AaD evaogeo 1 October 6 61 14 7 81 4 65 5 02 6 09 6 ie 5 25 2 50 11 80 10 09 10 4 10 6 40 8 45 7 60 6 20 4 4 4 50 4 67 5 04 6 10 100 SO O DA DEN HAAe Gouda Zov Bhuize Moerkapelle Zoelermeer Zegwaard Voorburg Hage Q 7 8U 8 80 9 16 9 2 10 14 11 16 12 1S 12 28 1 87 8 46 4 49 5 85 6 64 t ll 7 84 7 12 8 83 8 64 10 10 89 11 2H 7 42 8 42 ff ff 12 40 04 10 12 i Z 7 68 8 61 ff ff ff ff ff 12 61 ff ff 8 15 10 21 V 8 07 9 08 ff ff ff 1 06 8 29 10 88 H 8 12 9 08 9 48 9 C4 10 44 11 46 12 4t 1 10 2 06 4 16 6 16 6 66 0 22 M 8 04 8 84 9 9 22 10 88 11 6 11 44 DEN HAAS GOUDA sHage 6 4 7 20 7 48 8 8S 9 4 10 1111 27 12 221 86 2 44 8 40 4 05 4 3S 6 80 6 12 7 18 7 66 9 2110 08 Voorb 6 62 ff ff 10 17 1 41 ff 4 89 18 J Z Zej w ff ff ff ff 10 8 ff ff 1 66 4 58 6 80 48 Zev il 17 ff ff ff 10 48 ff 0 ff ff 6 04 Oouda 287 48 8 18 9 08 IO HIO 6411 67 12 502 17 3 14 4 08 4 88 6 16 60 7 48 8 28 10 10 10 88 D T R K O H T B O D D A Utrecht 8 88 7 46 8 49 9 20 10 15 10 88 11 38 1 8 08 8 65 4 48 6 85 56 7 68 Weerden 6 68 8 06 10 88 11 65 4 1 t 7 18 Oudewater 7 07 8 14 10 48 ff ff 4 84 ff ff Goud 7 28 8 S7 9 28 9 62 10 69 11 10 12 111 82 8 49 4 87 6 80 8 07 7 29 8J8 AHSTIXDAM eOODA ff 7 06 8 10 0 05 10 12 2 5S 8 46 4 45 7 82 8 n 9 12 10 09 12 11 ll i 4 41 6 49 a O 10 A OTHICBT 84 7 68 8 219 07 10 19 10 67 12 00 12 68 2 20 8 17 4 88 8 06 ff ff ff 11 14 ff ff 2 87 ff ff 8 10 ff 11 22 ff ff 9 46 8 84 8 28 8 0 9 89 10 51 11 46 19 82 1 25 8 08 8 60 5 08 G O U U A A H8TEHDAM 10 57 12 10 4 1 5 20 7 61 8 8 10 17 10 86 l I IS 6 1S 8 61 10 16 11 41 9 46 H 10 Aastardaii G at Gouda Welke emoties zgo t minftfc Bobadeiyk Zulke waarby het hart weldadig aeogedaan wordt De firma Eerstel Oo te Eotterdam vierde eeo paar dagen gnledeo baar 12 jarÏK befltaaa De moeite niet waard zegt de dikkf par Wbb t een maatsohnppy dan wel of 125j ar of 50 jaar Maar 12 en dm eeo Cacaofirma die l natonrtyk alleen om reclame te doen is Voor den eeo ia 12 jaar leren meer dan 25 Toor een auder Voor de firma Kantel Gd de Cacaofirma te Rotterdam was de 12 jaar een taoge lyd Een tgd waarin de moeilyke dagen haar haar Tiienden leerden keonen Da firma Karstel Co vierde feeat met btar TrieodeOf d w z met haar personeel en f erder ieder die komen wou en komen kon Voor ds firmanten wier open hof in de Baan versierd was met het pas verkregen kO ninkiyke wapen was het een dag vol emoties Woot deu cbef dkeve den meesterknecht doD eenige die 12j jaar met c n patroons diende een gouden remontoir krepg van bet perflooeel eo van de firma eeo gemenbilearde portefeuille was het eeo dag van emotiei Het personeel bad een genoeglyken dag zonder hardüchoVkende emoties want men zttt op bet eind van October 1897 buiten te fetsten Bet was frisch en toch zonnig dat feest AU we dan tdch emoties moeten hebbeu dau maar liefst cacao emoties Emoties vai tgoedfl cacao Caoao Karstei emoties De Z A Volksatem brengt een warm woord van hulde aan Kroger by zijn 72a geboortedag op 10 October In dit ziJD 72n lereoBJaar heeft de heer Kruger zich wederom te onderwerpen aan een nieuw votum van vertrouwen van zöo volk by de aanstaande electies De president heeft zich bereid verklaard nogmaals voor deu door da Orönilwet gestelden termen slaoda regeering te voeren en wy constateeren zegt het blad dat zya herkiezing met een Bchittereode meerderheid bedeu meer dan ooit verzekerd scbynt Er ztïn in ons land wol eens gemeeoteraadi vergaderingen waar de burgemeester en de leden elkaar niet heel vriendelijk bebaodelen Maar zoo erg als te Baume ee Fraosch plaatsje ia het hy ons nooit geweest daar beeft de burgemeester een der raadsleden na een hevige discussie een fermen klap om de ooren gegeven Bet k i Ik geweest dat de rechtbank den burgemeester die zoo vlag met de hand ia veroordeeld heeft tol 16 fr boete en tot een fr scbadeloiiSstelling aan het geslagen lid Het spreekt vanzelf dat Toekos Oemar a aaazieo door oub échec toegenomen is eo wy met nadruk beletten moeten dat zyo overwicht toeneemt Bet is zoo goed als zeker dat wy nog veel last van onzeo ex Panglima prang zullen ondervinden Zyoe volgetiiigeo verstaan niet alleen t vechten maar zyn nok dapper en ondernemend Dat zy zeifa de mareohaoasees met deu klewaog herhaaldelijk aanvielen bewy t dat de bende uit beproefde krygers is sameugeiteid Over t algemeen hebben de Atjebers thans meer respect voor de Compngoie dan vroeger vooral nn ook de Pedireezen de onoverwmiytcen een gedocht pak slaag gebad hebben TeSegli komen vele hoofden hunne ooderwerping aanbieden maar of zy te vertrouwen zijn zal de tijd moeten let ren Zoodra de peperoogat achter den rog is en de noodige dollars verdiend zyn zal bet toch zaak zyn ie Singapore en PeoBDg goede surveillantie te houden Uouda 6 80 Oudew 5 86 Weerden 6 48 Ulreobt 6 03 7 4 Qoudk mitardalB 0 81 21 9 21 9 48 10 50 87 8 U Door de uitbreiding van ons gebied te Aijh ia onze troepsnmicht eer verdeeld eo tracht meu door middel van groote wegen en spoorbanen de communicatie te verbeteren en de verbindiog te veizekeren Atjeb neutraliseert reeds een belangryk gedeelte van t lodisch Ifger eu een reser om de gedunde gelederen MO tfl vollen hebben wy niet Het kliokt 1 geruatotelleDd als men van bataljons hoort maar of zü eompl et zyn wordt nooit gemeld Nog altoos schyot de Hegeering geen heil te zien in t bezetten der kustplaatsen toch was zolks o i de zekerste manier em met minder opofferingen het doel te bereiken Wanneer tevens e n goed geregelde scheepvaartregeling tot stund koo gebracht worden dao hadden we ook den handel lo onze macht en was contrabande emakkelgker te beletten Jeug ige eo vechtlnstige lieden verwachten s echts groüte oitkomsten als overste Van Heutz gouverneur van Atjeh werd maar alleen met vechten en door kaniponga te tuchtigen brengt meo de bevolking wel voor eeo moment tn schrik doch haar verlammen i een dat wekt verbittering en kweekt haat en spoort tot weer wraak Bet is zeker gebiedend de beatraffende baed immer opgeheven te houden maar dis kasiy dingen eisfcfaeo vpel van onze krachten want behalve Atjeb moeten we ook Lombok onder de knie houden En wat dan wanneer elders een expeditie noodig i c Waarom ntt t in de landstaal In zyn Plukseti schryft de sSpectatorc het volgende Dq armoede van de moedertaal is Zaterdag 16 Oct al weer gebleken in een zeer officieele byeeukomst aan den maaltyd dien de provincie Gelderland de Koninginoeu aanbood De spijskaart was opgesteld in de taal van eeo naburig land eo y werd misschien niet door alte aanzittendeo begrepen zlfs door den samensteller niet Mr Jao van Kyswyck die oos op hft Dordsche Letterkundig Congres zoo hekelde over onze Franscbdolheid zou alweer stof gevonden hebben om ons die zoo deftig en dwaas van sl bouoeur du ptatc spreken in t onnetje e zetten Trouwens dit Fraosch hoort by dat vaa de Arnbemsche spyskaart die de gasten laat smullen van cbandfroid debéca sine8 natuuriyk een schotel die half warm en half koud opgedischt wordt Maar aegt het Frausche keukenhoek Chaafroii étut on cuisinier d oü Ie nom Waarom zyu die Groldersche lui nu tegeoover hnn Koninginoen oiet kordaat met hun eigen taal voor dej dag gekomen Kraokzionig of niet Zekere Jan Janssen vroeger woueode op den Scbuitenberg te Roermond die reeds een 15 tal j ren in het geneeskundig gesticht voor krankziooige i te Vucht beeft doorgebracht werd daar de doctoren meenden dat hy volkomen genezen was altbaoa niet meer io d ieo I ï ï j B i ggfBg th d at gesticht nnnJ7 akBli1k w sITT g g M f P i ggfBg th dat gesticht noodzakelyk was voor deu tyd van een half jaar daaruit ootslagen ten einde te oonstateeren of genoemde Janssen volkomen genezen was Zyn broeder evenwel die naar het schyot by d 2e opslaitiog voordeel scheen te behbeu wist hem wederom in dat gesticht geplaatst te krygen Tegen deze handelwyze is echter vanwege de bewoners van den Scbuitenberg een bezwaarschrift ingediend by den ofGtier van justitie voorzien van de bandteekenioKen vso alle bewouera dier straat met verzoek dat genoemde Janssen uit voormeld geaticht wordtt ontslagen op grood dat hy niet meer kraqrk Tel zinoig 18 By het onderzoek vao het budget vcor justitie waren in de sfdeoligen der Tweede Kamer sommige leden di6 van de loatelUng lau een handelsregister vermiuderiug van de flessohentrekkery verwachtten Naar het gevoelen van andere leden zou eeo handelsregister als wapen tegen de flesschentrekkery weinig baten Zelfa achtten zy het niet onwaafBcbyniyk dat zwendelfirma a de insohryviug in bet register zouden aaogrypen als een middel onk het publiek zand in de oogen te strooien omtrent de eerlykheid barer bedoelingen of wel zonden gaan gebruik maken van ge acred i teerde in het handelsregister 10 11 11 U 11 1 U 18 11 98 11 85 11 42 I 1 61 18 88 18 9 68 U J6 1 84 8 42 8 67 4 62 12 82 ff ff ff 12 39 ff ff ff 1 ll 4 ff ff ff ff 10 80 11 8S 12 66 1 68 4 16 6 10 KOTTIHDA M G O B D A 8 8 40 1 64 2 01 8 01 2 14 10 29 10 8 10 48 10 49 10 19 11 86 11 60 12 27 1 44 9 47 10 18 66 8 10 17 10 86 7 10 ff 10 84 ff 8 24 7 18 8 48 10 41 4 7 89 8 59 11 12 11 18 11 64 12 08 12 47 nen gekropen w s om vervolgens een ronde door bet geheele huit te maken Op die ronde werden door hem o m bezooht het slaapvertrek van den directeur der inrichting den beer fb A een ïogearvertrek waar een 12tal leelieden ter roste lageo eo de op den zolder gelegen me denkamer Op deo zolder stal by een gouden horloge eenig geld eu eeo mee op de slaapkamer tan deu directeur haalde by uit diens broekzak een portemoonaie met geld en een ring met aleoiels terwyt by oit het vestzakje van dien heer een zilveren horloge kaapte VervolgeóB gebruik makende an de gestolen sleutels stal by op het kantoor uit een lade van een letiaenaar een bedrag van f 800 aan haokpap er eo zilvergeld en verdween vervoU feeuB langs deozelfden weg zonder dat een der bestolenen iets bt merkt had Deze dief is een Deensoh zeeman Hy is 26 jaar en maakte in het buitenland reeds met de justitie kennis Op een in du Binnenhaven liggend schip was by gemonsterd eo heden zöo by daarmede naar Brazilië vertrekken zoodat zooder dn activiteit van den hoofdagent Terranten de bestolenen zeker voor altyd naar hun geld en goed hadden kunnen fluiten Zeereueo zal deze Deen vooreerst r iet makend ar hy na verhoor ter beschikking der justitiegesteld wordt Dezer dagen werd gemeld dat oaby de IJsfjord by Spitsbergen door watvischvaarders noodkreten waren geboord van een onbereikbare plek en men een groot bruin voorwerp bad ïien dry en Dit werd weder met Andrées ballon en zyu expeditie in verband gebracht maar zoowel dr Eküolm ats kapt Sverdrop eu oudere deskundigen achten hetonwaarschijulyk dat de gehooide stemmen die van menscbeo zyn geweest dpukelyk waren tgelaiden voortgebracht door het over elkander bewegen der ij scbotsen Alleen NorderakjÖla luit de mogelykbeid oiet uit dat Andiée en de zynen p t ya zyn vastgeraakt en hy dringt dan ook san op een spoedige uitzending voor gemeeoachappeiyke rekening van Zweden eu Noorwegen van een opaporings expeditie naar Spitsbergen Door du H IJ S vrerd heden te Amsterdam aanbesteed bet maken van 12 dabbele wachttrswoniugeo langs de verbindingsbaan te Rotterdam in tweeperceelen Begrootingen f 30 100 en f30 700 Ingekomen 22 biljetten Mioite inachryvers voor perceel I A Graaff Baarlem f27 700 perceel II A v d Straateo Jr Bergambacht f28 827 Op de Ondegracbt te Utrecht werd gisteraomiddag een ruim 70 jarige vrouw door cea Iramrytuig overreden Onder bet rytuig te voorscbyo gebaald bleken de wielen haar over de liokerzyde te zyn gegaan zoodat de dood onmiddeltyk volgde Buiteniandscb Overzicbt Eerst DU bigkt welke eea overwianiog roor da minderbeid da dag Tao Yrgdag io de Oosteorpscue kamer geweeit is I e liUiag ia gsBi horst tot Donderdag vier dagen uilitel kan men zich grooier triomf denken voor een party die alles doet om de zaken die aan de orde zgo oiet te doeo bebandeleo Waarom er dezer da en niet rergaderd vrordt De vice president Abrahalflovicz beweert omdat de oververmoeide stenographen en bediende eerst wat op hnn verbaal moeten komen anderen verklaren dat bet de wenscb der regeering is die wil ouderbaodelen Keizer Frauz Joseph is Zaterdag te Weenen aangekotuen en beeft Zondag met de ministers vergaderd Wat er besloten is is nog onbekend Over verscliillende boslniteo die genomen konden worden het ontslag van Badeni de ontbinding van den Byksraad enz wordt nataiirlijk druk besproken Meri vreest dnt de TUd vao GrecDWlch 10 8 1 18 10 04 10 11 10 18 10 26 10 84 8 7 66 8 02 8 09 8 18 8 86 8 80 8 51 9 66 10 54 9 87 9 47 9 14 10 01 10 07 10 16 7 95 17 27 8 84 e 41 47 9 07 10 029 28 9 8 ff 9 49 10 84 10 84 10 64 7 46 1 49 19 f 4a 7 46 8 20 Keizer zgn ministers nu niet neer wil laten gaan dat zon een groote nederlaag zjn die ear het schflnt in Oosteuryk ook door de Kroon gevoeld zou worden is voor de monarchie niet zoozeer om De iPolitischo Korrospondenz wgst er op 4 t in den tegenwoordigen toestond een groot gevaar jat de overeenkomst met Hongarge nu niet ot stAod komt maar omdat wanneer in een oi zooveel heterogene bestanddeelen saamgaateld rgb Ben deel zich niet meer dout de Krooo die alles moetsamsniionden bescbermd voelt de toestand zeergevaarlp wordt vooral wanneer dut deel het Duitsche natuarljk l et rgkste en het meest ontwikkelde van het i eheele land ia Daarom is men niet ten onrechte in spanning welk besluit de regeering nu tegenover de overwiuuing der minderhoid tal nemen De openbaarmaking van het ofiScieose telegram uit Berljn betreffende de indiening van bet ontwerp tot hervorming van hel militaire stiafreoht b den Rgksdag onmiddellgk na eene lange snmeospreking mssohen keizer Wilhelm en prins Hobenlohe in het pa eis van den igksVanselior heelt doidelgk bewezen dal niet de quaeetie van Beieten a hgzondere rechten aan deze broodnoodige hervorming io den weg stond maar dat het verzet hg den Keizer zalven gezocht moest worden Begrgpelgk is dat b T hel Berliner Tageblatt waarschuwt tegen al te groot optimisme op dit stuk en geneigd ia prins Hohenlohe s zegepraal als eene tfyrrbuaoTorwinning te beschouiing flet blad denkt namelgk aan de geschiedenis der laatste jaren Prins Bismarck viel in 1890 nadat hg met de door hem verkregen wgziging van s Keizers voorstellen over de wetgeving tot bescnerniing der arbeiders een succes bad behaald 5n graal Caprivi moest heengaan in het najsar van 1894 toen hg in weerwil van de tegenkanting eeoer machtige tegeopartg het verzet tegen een bg den Rgksdag in te dienen ontwerp h d gebroken Daarom is het ook thas niet bnitengeslutan dat prins Qohenlohe moet uitroepen Wefl mg ik heb gezegevierd U Daar nog bijna niets bekend is aangaaude den inhoud van het nieuwe ontwerp is men oatunrlgk eenigszins verlangend naar de toegezegde moderne rechtaopvatlingen c Het tegenwoordige Pruisische militaire strafrecht is sooals o a de Kölnische Zeitung erkent zoo slecht en is allerwegen zoo scherp eroordeeld dat elk door juristen met moderne opvattingen uitgewerkt ontwerp verbetering en vooruitgang ten bate van bet leger zal brengen Het beginsel ran de openbaarheid der recbtzittingen is echter naar da Berlgnsche correspondent der Frankforter Zeitvng meent te weten slechts tot op zekere vergrgpen tegen de krggstochtc verzekerd Dit klinkt vrg vaag en natourlgk komt het er op aan tol boever vergrgp en tegen de discipl ne van eene openbare behandeling worden uitgesloten Er bigft dos nog altgd eenige twijfel gewettigd vooral als men le t hoe de conservitieva Krenzzeitnag en Reichsbote op roerende en uiterst plechtstatige wgze waarschuwen om toch vooral de tocht in het leger niet te verzwakken De conservatieven zullen dus vooreerst nog wel geen kamp geven Nu de regeeriog echter bekend heeft doen maken dat de indiening bg den Rgksdag verzekerd is ukakt men hieruit op dat althans de Bondsraad geen groote hindernissen zal bereiden en men zich met dezen reeds over de voornaamste punten verstaan heeft aen y George s plotselinge dood zoo kort voor den afloop van den politieken strgd den heftigsteo dien men zich te New York herinnert heeft nktuurlgk een diepen indruk gemaakt Buitengewone uitga en van de bladen deelden reeds Yrgdagochtend tosschen acht eo negen de tgding aan het publiek mede en de invloed dien George s dood zoo hebbeo op den niislag van den strgd om bet mayorschap werd overal druk besproken Voor verreweg de meesten komt het BterfKeval volkomen onverwscht Zgn chief manager bg den verkiezingsstrijd Thomas L Johnson verzekert zelfs dat ng mr George nooit zoo bink en opgewekt gezien had als in de laatste dagen Maar anderen hadden dezen indruk niet gekregen De voorzitter van een der vergaderingen waar Henry George Donderdag nog hst woord gevoerd heeft e telt dat de spreker niterst zwak scheen en zwaar op zju arm leunde toen hg hem naar het podium leidde een oogenWik dacht hfl zelfs dat George in zwgm zon vallen later echter scheen de spreker zich te herstellen George s broeder zegt Mijn broeder is plotseling maar niet geheel onverwachts geatorreo Toen hg de candidaluur aanvaardde waren zgn bloedverwantan al dadegk bang dat ds vermoeienis van den verkiezingavpldtocht te zwaar voor hem on zgn Sedert maanden ia agn gezondbeidstoeataud niet te best geweest Maar de opwinding van uen strgd scheen hem goed te doen en men meende al dat men zich zonder reden ongerust gemaakt bad toen zgn overlgden plotseling kwam bewgzen dat de beterschap slechts schijnbaar geweest was f Men kan natourlgk niets zekers zeggen over de wgziging die thans in de kansen van Van Wyck en Low gekomso Je maar George s aoon komt ongetfrgfald niet in oaamerking De expeditie onder commando van generaal Lockbart is zeker niet oovoorspoedig io haar operatiüo Eerst werri de Sempaghe pas genomen met betrekkelijk weiniif verlies vier doodeo eu twintig gewondhn Toen kwam de Arangha paa aan de beurt welke door den vgaud met groote macht was bezet Maar ook deze werd vermeesterd zegt het laatste telegram oit Simla eu de Engelacben leden onbeteekeade verliteen c Eo nu daalt generaal Lockbart in do Hrnh Tlakte af Opmerkel k iat juist nu de twee sterke passen ger omott ziju weer berichten inkomen over vredesaanhiedingen van den kant der Afridi s en Orakzais De Emir van Afghanistan heeft den Britschen agent per brief laten weten dal hg den 17en October te Kaboel een deputatie van Afridi s en Orakzai s ontving die hem verzocht aao de Britscbe regeering verootscbuldigiugen aan te bieden eu haar te vragen op welke voorwaarden zg pardon kunnen krg en De Emir erkent dat de stammen een tuchtiging verdienen eu faeroieuwt de verzekeriDgeo vau zgn vriendscbappetyke geziodbeici jegeus de Engelsben Dal deze brief vaa invloed zal zgn op de verdere krggsoperatiëo is niet waarscbgulgk Willen de Afridi s c s den rede dan zullen ze zich rechtstreeks tol de Eogetschen behben te wenden moar het feit d t ze on nog tegenstand bieden wgst met op eeo vrede ievende gezindheid die dan reeds vóór veertien dagen zich zon i eopenha ird hebben N I E VfV E WIUTEÜSTOFFEIT voor Heeren Kleeding A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOUDA Telephoou Mo 3Ë Beurs van Amsterdam Vrkis slotlirs 8 l 88 99 Vs 98 103 98 87 84 ls S61 86 86 21 n 63 63 98 SVs 98 1 4 68 7 2 l 24 947 95 36 100 91 611 4 9 100 lor 198 138 n B7V 9 8 981 134 100 80 31 s 38 111 106 201 22a 8 100 64 58 143 68Vu 100 101 6V 77 108 102 100 1 0 138 12 Al 100 66 57 103 14 uv 16 s 108 109 74 118 100 30 65 5 194 L 206 108 10 102 102 118 121 29 OOTOBER El BSl ANl Cert Ned W 3 8 i dito dito dilo 8 ilito dilo dito 3 HoNom Ojl Gbadl 1881 88 4 ITU 1B Insohr viDg 1868 81 6 Oostenk OSl ut pap er 1868 6 ditJ lu zilver 1868 5 PORTÜQAL Obl niKt OOUpOD 3 dito lioket S RosUND Obl fiiiinenl 1894 4 dito Gccons 1880 4 dito bil Hoth 1889 4 illto bj Hop8l8S9 90 4 dito m goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 SpiNM Porp t 80huU1881 4 TuEMü öepr Oonv leea 1890 4 Geo lecoiag serie D Gec Ie nizg serie O ZuiDAfa Bap T obl 1898 S Meiico 01 1 Buit Soh 1890 6 Vknbzoela Ohl 4oubep 188l Amstekdam Oljliirstien 1896 3 RorrauAM atid Iceii 1894 3 Ned N Afr Haudelsv aand Arendsb Teb Mij Certificaten Uiill Maattchappü dilo Arn Hvpothoekb psodbr 4 Cult My dor Vorstenl aand s Gr Hypolheokb peudbr S i Neiterlaadsche bauk aand Ned Handelmaatsob dito N W k Vm Hyp b pandbr 6 Rett Hypolbeekb panilbr Vs L tr Hypolbeekb dito 3i OosTïii Oo l Hong bank a ud KusL Hyp thoiekbank paudb 4 AmxbikaEqut bypoth psndb 5 M xsr L G Fr Liou eert 6 Ned HoU IJ Spoorw Mij aand M tot Ezpl r 81 Spw aand Ned lod Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spra sand 6 dito dito dito 1891 dito 6 lTAl lE3poorwl1887 89 A Eobi 8 Zuid lUl pwniij A H obl 8 PoLBN Warschau V eeuen aend 4 BusL Gr Bu s Spw Mü obl 4 Baltische dito aand Faslowa dito aand 6 Iwang Dombr dilo aan 1 6 Knrak Ch Aiow jp kap obl 4 dito dito oblig 4 Amailti Cent PacSp Mij obl 6 Ohio fc lorlh W pr O v aand dilo dilo H n St Peter obl 7 Denver k Rio Gr Spm cert v a Illinois Ceulral obl io goud 4 Louisv VashvillfOerl v aand Mexico N Spw Mg Ie byp o 9 Miss Kansas v 4pct pref aand N ïork Onlasioi Weal aand dito Poen Ohio oblig Oregon Calif Ie hyp in goud 6 St Faal Mina Manit obl 7 Un Pac Hoofdlijn oblig 8 dilo dilo Line Col 1 hyp O 6 Casada Can South Corl v aand Vz O Eallw ikNa leb d ï O Amslerd Omnibus Mg aand Bollerd Tramweg Maats aand Ned Blad Amsterdam aand 3 Stad Botlerdam aan 3 BlLOIB Btad Antwerpen 18H7 2 s 117 Stad Brussel 1888 2 Hoso Theiss BeguUr esolhcli 4 DoSTIüa Staalsleening 1880 6 K K Oost B Cr 1880 3 SrAN Stad Madrid 3 1868 NlB Yer Boa Hyp Spobl eert 1 KENNISGEVING BÜEGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA hreogen ter openbare kenni dat een ulsohrift van hot prpces verbaal betreffende de berstemmioc ter verkiesiug van een lid dpr Staten van Zult Rolland is aangeplakt in den Korten Groenendaal ulsmododat gelgk alschiift op da Secretarie der gemeente voor eeu ieder ter inzage ia nedergetegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op ied reo werkdag van des morgens K tot 1 oor Gouda 30 Ooiober 1897 Borgemesster en Wethouders vooinoemd R L MARTENS De SecretHris f BROUWER J BurgerlUke Stand GEBOREN 29 October Cornelia ouders J Soet eu A van Zgtveld 30 Pftrus GeArdni onder J Wiezer en C 0 de Knegt 31 Wilhelmioa Johanna ouders J Smient en J de RoQs Cbristioa Pietprnelle ouders T Boot en C P Kabout OVERLEDEN 30 October J Jonkheid 8 ra 31 S Manheim 86 j M van der Kug 1 d 1 Nov J N van Hegniugm 8 d 2 J do Pater U d Z GevODden eu Qog oiet nfgebaalde voor werpen der maand October 1897 2 handdoekeo l dameswerkzakje 1 overjas 1 oorbellelje 1 lioderBchorije 1 psalm boekje 2 goodfazaotfln I rozeokraoa id étui eea aaotal zakkeu 1 schaar eeo goldeostuk j l paraplaie 1 zwart lederen porte qoonaie met ziWereu beugel De gedeponearde voorwcrpeD der maaadeo Mei Jqdï eo Juli 1897 eo niet door de verliezers af ehaald zijd ter bescbikkioft vao do vinders roet inachtaeming van nrt 2014 B W Bureaa voor gevonden voorwerpen zooveel mogelyk geopend van 11 1 unr s morgens Gouda 2 November 1897 De Commissaris Tan Politie V GARDEREN ADVËRTENTIEN V De familie DUTILH betuigt by dezen hun harteiyken dank voor de vele bewyzen van deelneming bu het overladen van haren geliefden Echtgenoot en Broeder den Heer J C G DUTILH TISSOT Co Bordeaux JioHerdain f 1 40 per liter in verzegelde bemande flesch van 5 en 2 liter voorzien van het attest van Vr P 1 van Hamel Boo Proefflesch f 1 30 Verkrggbaar bg J H ROODE o o D D A BU WOLfF eu € o Westhaven 198 Stedelpe Gasfabriek Ie GOUDA De ptfls van het gaa is 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 4 s et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vriije leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtgasmeters bedraagt de htinr 10 cent per maand Bewoners van perceelen vao ten hoogste 2 25 per week kunnen wekel ks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in huur bekomen Ui J VE RGEER G OUDA Beveelt zich beleefd aan tot bet schaven van KOPLATTEN ARCHITRAVEN en LIJSTEN volgens op te geven profiel Ook tot het zagen van TOOGSTUKKEN en verder alle zaagwerk wat tot bet vak behoort Met en zonder levering van bout De prijzen zU i drn Slaat gegarandeerd üitno deelneming iHsen van de door den Staif Vartiburg gewaarborgde groote Qeldldfferij waarin zeker 11 Miltioen 349 325 Mark gewoilnen moeten worden De pryzeii van deze veel voordeel biedende ïcldlotery dio volgens het ptiin slechts 11S Q00 loten bevat zgn de volgende Du hoogste prijs ia eventueel 500 000 Mark Promic van iOO OOO M j 26priiiena 10 000 M ü 200 000 M il 100 900 M i 76 00 M il 70 000 M il 66 000 M a 80 000 M ü 66 000 M ü 60 000 M il 40 000 M il 10 000 M 0 000 M l Iprü prys prijzenIprijaIprijs I prijs pruB prgzon lpr ja 1 prijs Uliprozena 6000 M lOSprgzenii aOOO M 206 prijzen ü 2000 M 812 prijzen il 1000 M 1618pr jrena 400 M 40 prgzen i 300 M 140 prijien ü 200 M SA962 p iizeuii 166 M 99 = 9nr iilS4 104 100 1 7 46 81 M totsnl 59 180 prgzen en worden deze lo eenige maanden in 7 klassen uilgelout b Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagt Mark 60 000 slijgt ui de is kl lot 66 000 M in de 3o tol 60 000 M in do 4e tot 66 000 M in de 5o lol 70 000 M in de e tol 76 000 M in de 7ê toi 200 000 M en met do premie van 300 000 M event lol 600 000 Mark Voor de eerste prgstreklting die officieel is vastgeateld kost een geheel origineel lot slechts iuld 3 60 een half origineel lot slechts Gnlil 1 75 een kwart origineel lot slechts üuld 0 90 De in egge den voor de volgende klassen zoowel als de Igsl der prijzen worden aangegeven in hetolHoee e Irekkingsp ae loarzieu van het W ipcn viin den S aat welk plsn lic op sanvrage gratis verzend Iedere deelnemer in de lotery ontvangt ongevraagd onmiddellgk na de plaats gehad hebbende trokklog de ofboieele trekkingslijst De uitbetaling en verzoniling van de pr zeu geschiedt t oor mg direct en prompt san de winners en onder do strengste geheimhouding n ledere bestelling kan men eenvoudig i per postwisssl opgeven Men wende zich dus mot de aanvraag om toezending van loten voor tie spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tol 4 WOrBMBKH € k met vertrouwen tot Samuel Heckschcr senr Bankier on Wisselkantoor iu HAMBURG Duitschland Te Koop of te Huur aangeboden Staande aan de WESTHAVEN VV k B N UI Te bevragen Lant e Tiendeweg D 29 Het huis bevat beneden 3 Kamers met Suite Keuken Kelder en Binnenplaats boven 3 Kamers en Zoldsr verder alles netjes en doel matig ingericht alsmede van üas en Water leidin ï voorzien Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding ÉIECTROHOTOBISGHE TAiyALMDJES I WETTIO OBIDBPOSBBKD Bil het gehrulk daarvan geschiedt het tanden krijgen der Kinderen DlVUEa UE NIKSTE PIJN 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewyzen kan dat de bfl mj ter inzage liggende getuig P schriften dor nitstekondo reaallnten van de Ëlectroinotorische Tanillialsbanitjes niet echt zijn Q Men ktte op den naam van den Fabrikant KOBEKT IIOtTZ O Wordt franco toegezonden alleen na ontvanget van postzegel ad 9S cent door llOBERTUOLTZsNUmegen Bpkrüond TontuDii I stelliugSohoenmakery B Httgc Aug iflü f jldberoemde Bahoon Appre iinnr Ijip rln efttm odi yn d beiita middolsn voor tet eoniler moeite kaurlg poetsen van alle wart en gaklenrd gchoenwerk VorkryabaM by winkeliers iu nchonnwerk faUn I tenen Drogeryeu eni Men lette I toed op nfcftm en fabriokiinerk I AKBDt W Sardemann Arnhem Wederverkoopera gevraagd