Goudsche Courant, donderdag 4 november 1897

Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdlenst 1897 98 Aangevaogeo 1 October TUd van Greenwich f i 1 a 9c sin on 990 gsi lo li U 18 11 118 18 ll il 1 34 8 2 8 7 i tl M i ii 1 51 6 14 7 81 7 5 8 80 8 61 9 86 10 04 10 88 1 18 96 1 34 8 48 8 67 4 68 4 66 19 88 J M 18 89 8 0 18 46 6 16 18 66 1 68 4 4 16 6 10 6 86 IIOTTKBDA M 0 O U D i 10 19 11 86 11 0 18 97 1 44 8 60 10 9 18 9 89 9 64 10 11 11 18 7 60 6 80 9 S8 9 47 10 18 6 61 7 S6 8 40 6 66 o sa 7 10 7 ï 8 18 9 00 9 7 lO lS 10 49 11 4 19 08 18 47 SOUDA DKN HAAG öoud ZtMBliuiMii Moerkapolle Zo8t8nnMr Z g ird Voorborg in u s O 7 SU 8 80 16 9 86 10 14 11 16 18 16 18 88 1 87 8 46 4 49 6 86 6 64 6 11 7 84 7 9 MS 8 64 10 10 89 11 6 ÏM 7 48 8 48 ♦ S i 7 68S l 18 61 Ik 8 18 08 9 48 9 t4 10 44 11 46 18 46 l lO 8 06 4 16 6 l6 6 66 M M DEK HAAS SOUDA Usge 6 46 7 S0 7 48 8 33 9 46 10 1111 87 18 881 86 8 44 3 40 4 0 Voorb 68 10 17 1 41 Z Zegw6 6 10 8 1 66 if M 6 17 10 48 8 06 10 19 10 81 10 88 9 88 10 88 11 6 11 44 ittisU i n 9 o 3 1Ó 16 10 64 ll 67 18 608 17 3 14 4 08 4 88 1 6 6 60 7 48 8 88 10 10 10 88 U T E B O H T 0 O O D A 6 38 7 46 8 49 9 80 10 16 10 88 11 88 1 8 08 8 66 4 48 6 36 6 56 7 66 9 07 10 08 10 84 6 68 8 06 10 38 11 66 4 16 7 18 9 88 i 10 64 4 84 9 88 O O I D A U TKÏCH T 10 19 10 67 19 00 18 68 8 80 8 17 4 88 6 06 11 14 8 87 11 89 8 46 8 84 8 8S 9 0 9 39 10 61 11 46 18 38 1 86 8 08 8 0 08 6 66 S 26 10 17 10 86 7 10 10 84 8 94 7 18 8 48 10 41 4 7 89 1 69 U 18 11 18 üudewitet 7 07 8 14 10 46 4 84 o i Oooda 7 88 8 87 9 88 9 68 10 68 11 10 18 11 1 88 3 40 4 87 6 80 6 07 7 89 8 88 9 49 10 84 11 10 AHaTBSDA U e o D D A8 10 9 0 10 49 8 8 8 46 4 41 8 19 7 46 9 18 18 88 19 11 U U 8 18 4 4 49 1 48 8 49 9 46 11 10 10 17 10 861 11 41 1 18 Drost eo Crsoa do Joogb de gewgzigde mordeDiDg op de GouwekadeD met de 7 durtegao nitgebracbte bezwaarsibrifteo vaa de beareo Vao Slg 6 V d Rees v d Mandele T FiaeoDe en v Bylaodt b t Toorstel betrèN tende het 7errichteD Tao baffnjerwdrk ïd de baveo TBD Maatalaii en de wtjztgiog vao bet reglement vao Delfland vao de beercn Bavelaar Riddurkerb Bichou vaa IJsselmonda Vao Driel Orerwater Kley g Jacob Loopoyt Doiick HurgroDJe en liloasé bet oatwerpre leiB Dt op het gemaeo waterstaats be la ri ï van de Hoekeche Waard en van bet eiland IJaselmoDde alstnode alle overige vooratellea b t fffendo de polderreglemenlea De aaDvragfl om sobaidie van de heeren Van Hearo eo Heversen voor een visa berahavea aan den Hoek Tan Hotlanii noet apoörwegverbindiog naar ScheTeniD eo neid versonden aan Gedep Staten om bericht cooeidiirutiëu en advies Geljjk beslnit werd genomen ten opzicbie van de adhacBie adressen ann bet verzoek tot verbetering der verkeersmiddelen op de weate yke eiUndfn van Zuid Holland Op voorstel des voorzitters werd bet adr a van de vereenigiog tot verbeteMug ao den gpzondsheidatoestand te a Gravenhage betreffende dtf wenecbelgkbeid ei ner afscheiding der boezems van Delfland en Scbieland verzonden aan de coumiittie door Ged Staten i tgebt M voor een Onderzoek naar de vervoiling der wateren Naar aanleiding hiervan voerde de bear Hgmans vao Wadenooyen het woord Overtoigd dat met grooten eroüt zon worden getracht de middelen te beramen om met name de residentie in bet vervoli te vr waren onr den walgeiyken toestand die daar in den afgeloopen zom r heericbte wees bfl er op dat de Staten over 8 maanden weer byeenltomfn op het oogenblik dat men zich allerwege vourbprqidt op het groote feest der boldigi g van H M de Komugrn Ën daarom hoopte b dat de betrokken admtnistratiëo en b sturen lo het algemeen belaug zullen trachten te voor komen dat in den zoaier van het volgende jaar speciaal tydens de feestviering niet die algelgke stank in de residentie beerscht ala in AngustoB en Beptember jl ten einde aan landgenooten en vreemdelingen de mojfeiykheiil te besparen feest te vieren in dergeiyken toe stand Spr herinnerde daarb dat één dier vsile grAchteu loopt achter het kouinblyk paleis te aGravenhage Z n hoofddoel was de autoriteiten hierop te wyzen opdat zy midde en kunne i bertmen om too mogeiyk den geheelen a a zomer een beteren toestand te verzekeren en de teeatviering voor de residentie niet onmogelyk te mnken De mededeeliog van A n beer Hgmana werd voor kenniageviog aanseoomeii Het adres van de Weatlandache StoomtramWflgmaatschappv tot herinnering aan hare nog aanhangige aanvrage om subsidie voor het doitrirekken barer lyn van s Gravenzande tot den Hoek ven Bolland gaf nadat bet in handen gesteld wan van Gedep Staten den heer Van der Mandel aanleiding om wgsHuile op de groote belangatelÜng dia deze Ign vindt bg de omliggende gemeenten en c p den vroegereo aandrang tot Ged Staten om preadvioft uit te brengen heV CoMege aan te be velen dese steeds onbehandeld gebleven zaak too eenlgszins mogelyk in de a s zomervergadering aan de orde te stellen Aan het einde di zer zitting vroeg en verkreeg da beer vao der Hoog yerlof aan Ged Staten vragen te mogen rïcbten over deu toeatand an het vaarwater der Gout e bi Boskoop en wel n a van een bericht in de N El Gt waarin o a gemtld dat een diep neladen schip in de brng over de Gouwe bleef vastzitten eo dtt alle vaartuigen dU toHscheu Amsterdam Rotterdam enz de Gouwe bevnren zich aas beide kanten der brug opboopen en dat de gemeenschap over de brug tushchen de beide agde der gemeente verbroken is S 36 B 43 B 4I 9 6 9 06 6 6 S 8 08 6 11 8 19 6 16 7 S8 7 88 7 88 7 48 7 86 ud 6 8U Moordrecht g Hiouwarkerk Oi peU aott rd io 7 lllM DiuiUi Kotterdun Oipelle HwuwerkBrk UoordrMht Sond 9 30 6 16 4 46 4 66 6 04 6 11 6 17 6 34 7 68 8 81 9 07 8 10 Uonda 6 80 Uudow 6 86 Wowdei6 43 Wnckt 6 08 7 4 Q O U II A 10 7 9 48 10 80 81 9 8T 6 87 8 16 tioud AnutelduB ü 9L InterpHllant voegde hierbö dat eeu peraoonlijk onderzoek hem bewezen had dat bat brtrinht niet overdreven wai en det handel an scheepvaart belaDgrgk benadeeld worden door de ondii pteo iu het vaarwater Z n vr igen luidden lo U aan Ged Staten deze toestand bekend 2o Zgo spoedig maatreg leo te verwachten opdat aan den ooboudbaien toestand nadeeÜg 01 acbadeiytt voor handel eo scheepvaart een einde gemaakt Worde V De voorzitter deelde mtde dat Ged Staten deze vragen in de volgende vergaderipg zolloo beantwoorden Do Staten gingen uit oeii tot Dinsdag 16 dexar oormiddagit 11 uren te bebaodeliog van de alsda i daarvoor gerred syndfl onderwerpen De Ptoomhoot OuderaemiuKi welke den 17en September ten Westen van Urk zonk eo Sedert dien tgd gevaartgk wa voor de scheepvaart in dat deel der Zuiderzee is de vorige week voor rekening van ansuradeuren duor den beer Van der Wat van Vlieland gelicht en gisteren ie Amsterdam aangekomen om hfdeo naar Rotterdam te verirekkeo De commissie ait de Tweede Kamer voor de geloofiibrieven van mr van Gilae komt morgen bgeen lot vaststelling van haar vers ag omtrent het nader ondersoi k van de besoheid n Gisterenmiddag werd aan bet mioiatt rie van waterstaat door de miuintera van binnenlsndscbe akeo en waterstaat de staatfcommisBio geïustalleerd tot voorbereiding an maatrege en tegen d i verontreiniging der openbare wateren De commissie heefi oomiddeliyk hare werkzaamheden aangefangoD Door aandeelhouders der ysergieterg De Prius van Oraojec in den Haag is besloten tot outbinding der ma Uachappij over te gaan Dit is een ware ramp voor een aantal gezinnen zegt de Haagsohe Gt waouuer er met t op f evond u kan worden om de zaken voort te zetten Du fabriek toch had in t vorige jaar gemiddeld rnim 225 werklieden in dien t voorzag dus in t onderhoud vao een 1100 a 1200 peisoueo eo bet door hanr uitbetaalde arbeidalooa wa circa f 140 00O Ddar de werktuigen enz door de Prins an Oranjec in bet vorige jaar afgeleverd nog vry aanzieniyk in getal waren is de kana misschien niet gering dal t nog wel tot voortzettir g van de zaak op andere wgze zal kunnen komen Naar bet blad verneemt zgo reedseen aaatat werklieden afgudaukt in de la itste weken een 30 k 40 en zgn er uog een lOOtal ann duo arbeid die achter alleen Let tbdus onderhanden werk zullen afmaken daar g en nienw werk wordt aangeoomep en dia dos ook acbtereenvolgen t boiteo verdiensten zullen komen ïutus cbea ia een comité oit de werklieden bezig met het organiseeren zoo mogelgk van eeue coöperatieve inriohtirg tot voortzetting van het bedryf Men zegt dat daarvoor het uoodige kapitaal boschikbaar ia manr of de po jioKen zujlen gelukken is nog onzeker 11 1 18 18 11 83 11 86 11 48 1 81 18 88 10 80 11 88 8 40 8 88 9 68 10 89 10 86 10 48 10 49 8 04 8 18 8 89 A U S T E B o A U 18 10 4 11 18 7 61 8 86 8 66 lO U De Vereeitigiug tot verbetering van den olkpznn te Amaterdam mag zicb in de sympathie van velen verheugen bg haar streven naar eenheid in de keuze van vadertaudacL liederen met het oog op de a krooingafeeeten Zy richtte tot aila ondorwgzers en ooderwyzeresseu van Nederland ecne opwekkiuti tot aamenwerkiog en eeoe uitnoodiging tot het zei den van betuigingen van instemming Zeer elen hebben aan die aitooodiging oldaao zoodat te verwachtéa is dat zeer krachtige samenwerking verkregen zal worden Aan den wedatrgd voor e n nieaw kruningslied mede door die oreeniging uitgeschreven ia door vale Nederlandscha mosici deelgenomen 184 inundingen werden ontvangen en zgii aan de jury ter beoordeeling geiouilen Tegen het einde van dit jaar zal een keurbundellje vaderlandsche liederen ver8obijoen bevat ende een 9 tal nommer waaronder bat nienwe kro ningaüed Te Berkenwoade is gistarnacbt de pas nieuw neboowde woning met hooiher en scbour van C van £ lot den grond afgeorand D vorige woning van t ë brandde 1 jaar geleden ook af Men meldt uit Amsterdam aan de cN R Ct Ter uitvoering der door bet aatste diamantbewerkericongres gegeven vooracbrifleo betreffende de ieerlingeu in het diamantvak zat bel bestuur van den Diamaothewerk@r bond atdi ar ie beginnen met heden leerting diploma a uitreiken aan beu die aan de gestalde eischen voldoen Tot deze eiacben behoort een atteat aaneen oogart waaruit blykt dat de oogen van den luerlintie eschikt zyn voor de uitoefenmg van bet bedrgf Het boitdsbestuur opent den Leerjongeua de gelegenheid tit onderzoek hunner oogen op kosten van den bond Zondsgavood heeft een Rotterdammer een oude bekende van do justitie eiob met een vaUchen sleutel toegang verschaft ten huize van V d K aan het Oosteinde te Delft Jui t toen by begonnen was met alks na te anuffeten kwam de eigenaar thuis en ontstond er een höfine worsteling waarbg v d K de haas bleef Met behulp van eeoige buren werd de inbreker aan de politie overgeleverd Near men mededeelt zat voor het nieuw te bouwen station te Roozendaal met rangeerterrein voor ruim f 100 000 aan gronden outeingond wo den Men schryft ons oit sHage De Soheveningera hebbeu tegenwoordig alle reden tot levredeubeid Ëane goede haringvang t met flinke besomming is d eh achter den i ug deels in werking eene visscherbhaven voldoende om de bomschuiten Rteeds id veilige baven te kunnen brengen is naar bun zin en op de komst en Zgoe Hoogheid de Prius von Wied komt vermoedeiyk met betrekking tot de kmningsft esten den geheelen zomer van 1898 met zgue familie in ScheveDiugt n en beeft reeds naar uit ïéér vertroawbare bron verzekerd wordt de Deide villa s Ma ia en Mathilda recht tegenover hun baiteuverbiyf bet Paviljoen c gelegen oor bonne buisveatiug doen hnren Oók in Sobevetiingen en daar zeker met het minst zullen de krooingsleei ten buitengewoon vtcugedevül en lui terrgk gevierd worden In de Avondpoatc schreef de heer Judela OOGT de verkoop van gebruikte postzegels uor het Rgk Vooral de postzegels van boogé waarde die van de kaarten der postpakketten worden lo geweelit laveren een b Ungrglte bate Dé schrgver betwiste bet Ryk het recht op die zegels z i behooreu die der geadres eer le Naar aanleiding van diu opmerking fcchrgit een poatd ir acteur Dat die zegels op de bijgevpegde kaarii moeten worden geplakt ia onjuist Volgeus art 2 der wet van 21 Juni 1881 ï taatsblad no 70 moet het port biJ vooruiibetaling door midde van postzegels door de alz ndeia op da pakketten vast te hechten worden gekweten Bij de uitvoering dier wet is bapauld dat bij voorkeur die fraukoerzegels op de adreskaart dienen te worden gehecht H t ia da evenwel geen vereiachte En indien aan de wet de hand wordt gehouden dan komen tmmera de zegels ten goede van de geadresseerden 6 40 8 4 6 10 4 10 4 4 4 60 4 67 6 04 6 10 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 Utreoht Woerden 7 0 09 Amiterdus G Bk Oottd 7 89 Zgn de reëpeotievelgke suikeif4brieken raet de campagne begonnen bieden deze oti ees tooneel aan van de bedrgvigate bedrg iglieid en geven zg aan vele banden werk en aan vi Ie monden brood da steen eo paonenfabriekeo de eeratco in den volksmond den uaam dragende van csteeuovon hebben de ctm Agne geëindigd geven voor t beden een aatiblilt zooal niet ac toiale verlatenheid dan toch van vreedzame kalmte en rust hebben d n cgasten een gedwongen staat v c reotaoieren opgeleverd Behalve de vaste employés die bleven habbeo de meeaten van hen op de o ens werkzaam toch gedaan gekregen en den boer maar weer op esocbt om hem bonne diensten aau Ie bieden Gelukkig dat deze voor t oogehblik teel banden gebruiken kan De Oïeiis hebben gedocht g rookt en vele ateenen eu panneu de wereld iugezondea waar zij gemakke gker dan vorige jaren bun weg gevonden hebben daar nogal vraag in geweest m de prgzen tet te redenbeid stemden Een K T g daarvan ïp dat de fabrieken on niet opgepropt vol z tleu vooral daar met affchepeu uog steeds voortgegaan wordt Wel ia dit een veri obil met vorige jaren toen de prgzeu slecht te noemen waren waardoor weinig of niet afgeleverd werd en duizenden en oog eens duizenden steeoen zich opnfnboopten Hoe zij dte edurende de tomermaai den da vroege voor en najaarsmaan den op den oven werkten zicb radden wanneer ook t werk bij den boer is opgeraakt Daar ia moeilgk een antwoord op te geven In t volgende voorjaar zyn meest allen nog aanweziK ze hebben dos geleef Poe op welke wgze zallrn e maar niet verder nagaan Bet IS zeker dat er veel armoede geleden wordt want van tbetrfkk lgk goede loon dat op den oven verdieud is bl kt al buel spoedig na het eindigen der campagne zoo goed als niets te zgn overgebleven t Gaat met hen evenals met de arbeiders op de ee iuvelden en peeënfabiieken wordt er goed erdiend 200 wordt er onk meer da i goed gegeten en gedronken Sparen staat in teler woordenboek niet PüsterUeD en Telegrapliie Benoemd 1 Nov Tot commies der postergen 2e kl de commiezen 3e kl A G Oldenbarueveld genaamd Witte TuUingh te s Her togen bosoh A P S van Galen met verptaalsiug au Arnhem naar Utrecht eo F W Immiok ta Amersfoort tot commies der po ttergen 3e kl de commiezen 4e kl W H van der Meolen te Dordrecht en J Otteos te Leeuwarden tot commies der postergen 4 e kl te Arnhem de surnumerair der pofltergen L J Lyktema te Beerenveen met bepaling dat hg rang zal nemen oomiddellgk na den commies O Koedam tot brievengaarder te Dieuuin £ du Boer en te Donksrbroek U da Wil thans postbode te Gorredgk Verplaatst lö Oct De commies der posteryeo l l kl N J van Aken van Amaterdam naar Utrecht de van den tel ranfoorsua te Rotterdam afkomstige sarnomerairs der posterijen en telegrepbie J S Hiisaem M in den Bekken J H Parker Verboom P Schmidt J Siotbouwar A Donkersloot M W Bos J G Maa W Koezen J Ebens J Scholten naar Amaterdam tel graafkantoor A van den Eelaart H A M van Poppel P J N Hofslag Ë Leinweber J Reinier Mej A J O de Rid er Mej J M Ledeboer eo A H Soutendgk naar RotWdam telegraafkantoor B J E ten Brink naar Groningen telegraafkaotoor A P E Duyn tee naar Nijmegen telegraatkantoor J G Woyster oaar sGraveuhage lelegraafkanloor en K E A Vries naar Alkmaar telegruafkantoor 1 Nov De commiezen der poatergeu 2e kl W C Callenlels van Deventer naar a Gravenbage eo M L Pleyte van L eowardeu naar Deventer 10 04 10 11 10 18 10 86 10 S4 8 7 66 8 08 8 09 8 16 8 86 6 36 de commies der telegraphia 3da klasse W A E Mulder van Rotterdam naar Arnhem de commies der posterijen eu telegrapbie 2de kl A Hot van het b jpo8t eo telegraaf kantoor Ie Rotterdam Veerkade naar Alfen 10 16 7 86 10 4 9 87 9 47 9 4 10 01 10 07 6 17 6 87 6 84 6 41 6 47 11 80 10 09 7 46 8 80 4 83 30 8 18 7 18 7 66 9 88 10 08 4 89 6 18 8 84 4 68 6 80 8 48 6 04 6 89 IngetrokkeD O terplMt iök vaa dpo commies der poatorj D Ie kl P J T Voet au Vormizeol vao Am terdam oaar Utrecht eo vao deu cotuaiiM der posteryeo 3 k J Meoseu tad Rotterdam oaar Arobem Verlof Terleeod j5 Oet Aan di o commies der posterijeo 2e k T de Groot te dGra eubage voor den tgd vau 2 jaa buiuo bezwaar vao s Rijks ohathist doch met liehood vao ancieunitfil Orerledeo 12 Oct De biiereogaarder G Alders te Muotandam Bultenlandscb Overzicht Er zullen maatregolen genomen moeten worden om aan den zeer ongonstigen politieken toestand in OoslenrQk een eind e maken Dat ziet zoowel grarf Badeni als keizer Franz Joseph in Hut is blechts niet duidel k lang welken weg de oplossing zal kannen worden bereikt Zaterdag kwam de keizer te Weenen aan om met de ministers te beruadalagan over dun toestand Zindag werd ministerraad gehouden nadat graaf Badeni een laogdnrige aadtentiu hg den keizer had Maandag werd een bijeetikomst an den kroonra d gshouden Welke besluiten in al deze bijaeokomBien genomen sgn is niet bekend In regeeringskringen gelooft men dat de kroonraad tot ea wauhopige poging om bet conflict te doen eindigen sat overgaan indien Donderdag opnieuw dj Duitseh i minderheid bet nemen van een besluit in de quaeitie van bet compromis m t Hongarije weet te beletten Het gerucht dat graaf Uadeni zal aftreden wordt van vele zgdeu tegengesproken meu gelooft dat de Minister zich nog steeds verheugt in het vertroowvn ran den monarrb Het is echter de vraag of de uit vele fractie lameo gestelde meerderheid aog lang met de regeering zal wilteo medegaan De Poolaobe bladen weten reeds mede tedeelen dat de Poolscbe freclie voornemens is giaaf Badeni dan dieubt op te zeggen Alle vefAchyuselen wy en er op dat iu den toop dezer week e n beRlissing zal vallen Een belaugrylie verkiezing oor het Britsche Lagerhuis heeft Vrydag ia het district Barus ey p nata gehad De radicale candidaat du beer Walton kreeg 6744 stemmen 3290 meer dan zgn conBervatieve t enstander terwijl uog 1090 stemmen werden uitj ebracht op den candidaat van de ooafbaokelyke arbeiderapur y Bg de orige verkiezing toen deze partg geen at7onderlgke oandidaat bad gesteld ha l de iiberale candidaat een meerderheid van 2160 stemmen De vcrki ziug van Vrgdag wy t dos op ean belangrgka aanwinst van aanhangers voor de radicale partg In boa antwoord aan deu president v n den Board of Trade zeggen de Engelscbe machinemakers dat zg zich toch in zoover mOfteu mengen iu de zaken van hun patroons als de billgka voorwaarden van den arbeid betreft en daarover willen zg èn met de patroons èo met reu onpartgditjeu scheidsrechter ondorhsodelen Zy tellen voorop dat het intrekkttu tran het werkstakiugsbestait overal gerolgdzou moeten worden door bet intrekken van het lock out beslnit De patroonsboüd verklaart gemeend ta hebban dat de Board niet baar bemiddeling aanbood maT slechts een gelegeobeid tot een conferentie tusdcben de pftrtijen wilde geven Zg verhogen dat de ei 4cb m vermindering van wcrktgd OnvoorwaardeIgk ingetrokken worde maar zg willen wel confereereu over da middelen om moeilgkhrden ten aaneiön van den aard van het werk uit deo weg te roimeti De Ëngelflcbe mschinemakere hebben beslist geweigerd bon verlangen naar den achtanrswerkdag onvoorwaardelgk in te trekken Ook btgven zg de benoemiog van een oozgdi en voorzitter in een commissie eiacben De feitelgke vervanging van generaal WcyIer door maarschalk Blanco als goureroeurgeneraa van Cuba is Zaterdag zouder oogelukken vsUrokken Tot op het laatst hadden uog geroebteu geloopen van vermoedelgke manileatatiëo ter gonste van den altredenden goQTernear maar Weyler koos de wgste partg om orereeükomstig zgn aan de regeering gedana belofte alle betooging oi verzit te voorkomen Hg begaf zich nl r d vóór d aankomst jan B nco aan boord van dien schip de Alfonso XHI en droeg ben aldaar het oppercommando over waarna bg zoh terstond op de voor zgn vertrek gereed liggende Mont errat inscheepte zonder naar den val terna ie keeren Wel wai bg uog aan boord van bat laaUtgeooemde schip getuige van Blaaco s landing eo diens warme ontvangst met de kreten leve Blanco leve het Spaausche Caba De uaartchalk vaardigde oomiddellgk n proclamatie ait waarin hg zegt dat hij jen Uaatknnde van edelmoedigheid eo vergeWbaid zal volgen Het zat zgn streven zgn a tydan van voorapoed U doen terogkeeren en de nieuwe aoaverneur generaal rekent daarbg T ® 8 DD an bet Cobaaoscha votk Hü Ml beachBrnan wie de wetten naleven maar met alle gestrengheid te werk gaan tegen da verstokte ondankbaren die den oorlog willen voortzetten Vencbeiden deputatiea kwamen deo nieuwen goaverneur haar opwachtiuK maken De leider der autooomiBtiscba partg sprak de hoop oit dal door een krachtig optraden weldra de autonomie doorgevoerd en da vr de hersteld zou zgn Pbanio zeide hem nit oaaoi van den gouveroeor generaal dank Generaal Pbanio is ol tot chef van deo gene ralpu staf benoemd De Bank van Spanje heeft ter beschikking der Regeertng gesttdd 80 millioen peseta voor Cuba en 30 millioen voor de Philippgneu Iu een épèche oit KeyWest wordt gezegd dat te Havaa i ernstige manileatatiën hadden plaats gevonden bg bet vertrek van generaal Weyler die zou hebben verklaaidaan de manifeslauten dat zgn vervanging ftescbiedde naar den wensch der opstandelingen en der Vereeuigde Staten De voorgenomen bereen iog vao beide fractiei dtr conaervatieve party in Sptnja wordt ernstig bedreigd zegt men door de intrigues van den hertog van Tetoan eu de heeren Ëlloayen Linaris Uiva en Romero Bobledo die met generaal Weyler een afzonderlijke partg w Ueu vormen Gisteren werd te New York da atrgd beilist over het b urge meea terse hap van New York Naar men waat treedt met 1 Jan a s de wet in werking waardoor de steden Brooklyn Riclim dd Ftosbing Jamaica Long I land City Newton Jamaica Bcy Rast en West Charter enz samf o gaamolten worden met de stad NewYork tot bet zoogenaamde Groot New YorkAao het booid van bet bestuur over deze reuzeustad wier bevolking dan omatreaka 3 700 000 zielen zat tellen zal een voor vnr jaar gekozen borgemeester komen en de verkiezing uu oor dat ambt bad gisteren plaats Behalveo de candidatan van de beide groote partgen democraten en republike nen wier hoofden of broase8 enkaar tot dosver plachten af te wisselen io de hecrscbappg over NewYork eu wier programma is samen te vatten in de verklaring een met acuaamlouze oprechtheid afgelegd door dan caodidant van deo onder de demoersten stmuchtigen Tammauyriug To belt with reform t oaar dea dai el met alle hervormiogen bleei als derde candidaat over de man geste d door den burgerbond Deze bood was voor eenigen tgd gevormd met bat doel een candidaat voor te atellao wiena persoon een oupartgdig eerlgk bestuur zou waarborgen en tegelgk eene vrgbe ige uitUgi ing eu handhaving van de bestaande wetten Candidaat nu van deze Citizens Union was de president van de Cutumbiauii versiteit Seth Low die tweemaal bet ambt van burgemeettur an Brooklyn heeft bekleed Candidaat an de repnblikeinsebe party machine was generaal Benjamin Tracy eeuATeteraan van den burgeroorlog die van den democratiiche Tammanyriug da rechter Robert voo Wijyk Henry Georjte was da man van de werklieden de kleinhandelaars en de malcontenten van allerlei gading die van den druk der mocopoliën en trusts bevrgd willen worden Maar hij dit machtig exempel van een s lf made man telde hatass door tgu onverwachte alsterteu niet meer meer Dat spgt al den afkeer dien haar ergerlgk bedrgf heeft gewerkt de Temmany het nochtans ook bg deze verkiezing wel zoo halen werd bet waarscbglgkst geacht De kansen vau rechter van Wgck etonden ondei de wedders het booget De tykdienst voor Henry George is Zondag met groote praal gevierd Vroeg in den morgen waa bat Igk overgebracht naar het Grand Central Place waar de aenvoodifje zwarte kist werd geplaatst op een even eenvoudige katafalk Van zeven uur des morgenh tot twee uar desmiddags en verder van vgf aur tot zeven des avonds werd het pobliek toeglateu om het lijk te zien Een onafgebroken drom schoof door het ruima gebouw alleen io de Bvooduren maakten naar schatting 55 000 uenscben gebruik van de gelegenheid om bog eeo taatsteo balde te brengen ain den groutan A merikaan Des avonds werd bet Igk op een wagen met zestien paarden er voor overgebracht naar den City Hall Io den grooten htoet dia somber zonder licht zicb door de straten bewoog hepen wal een dertigduizend werklieden mee Volgens de ochtendblad o is rechter Van Wgck met groote meerderheid tot burgemeester van NewYork flrekozon R E o Xi A Jiwd B Balsijde 40 Cts tot f t tMS per Meter zoowel Z arte en geklenrde UeHneberg Hlillte van 3 t ote tot J4 J per M Glad Gestreept Geruit Qeirerkt Damast etc circa 240 verach qualiteitea en 2000 rersch kleuren dessins etc frtj van port eu rechten tn hut STALEN per omgaande Dubbel brieiport naar Zwitserland G HeDné rg sZijde fabriekeD K eiiK y ZUHICU wnrmsTOFPEir voor Heeren Kleediiig A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Telephoon Ho 3i Beurs van inslerdam Vrkrs 88 99 98 103 87 8 86 slorkrs 88 98 fc6V 86 8 NOVEMBKa EUBKHNu Cerl Ne I W S aV duo dito dito i dilo duo di o S HONOJH Gd CJ udl 1881 88 4 It ie losobrüvuij 1862 81 5 OosTBNa O d Ill pHp pT 18118 fi dm in iilm 18Ü8 6 l oaTUQja 01 1 m it ooiipoii 3 21 811 68 fl3 98V 98 98 diUi tiflk t J 681 77 3 2 102 947 36 100 94 67 611 489 1001 48 100 198 96 138 t l 677 nel S8l 134 1001 80 31 UU 106 201 222 1001 64 SS 143 100 66 77 lus 1021 100 1 O 138 12 1001 66 103 1 16 108 T h 11 100 30 66 5 194 SOfl lOfl 108 102 102 119 121 36 117 ttusLMiD 01 1 Biuiieril 1894 4 dito GiToin 18S 4 duo bii R lh 1889 4 duo bj Ho i 1839 90 4 dito in KOud Wa 168S 6 dito dilo dito L884 5 SriNJl Perp l oliui 1881 4 TuaKïiJ GoprCoi ooo 1890 4 Om lociu iü 8one I Oec la Mtf sorie C ÜuiuAra Rbp v ot 89a 5 Mesico 0 I BuU 3 II 1890 8 VaoMUBLi O d 4 inliep U81 AïSTBBDili Ch ieu 1696 3 RülTBaUiH St d I e 1894 3 Ntu N Afr H ii loBv aiind Arend h Tab Mij Cu titi hteu 1 llMBalicha ipij diti A n Hvpolh ükli paodlir 4 Oult My diir Vorsteol aaud s Gr Hypo bookli iau llir 3 Vn igrlaiidt lm liaiik naud Nod IUn loliriuuliifili dito N W 11 l cllvp I pmJIir B K tt llypothookli pau ibr S jrir My puiiOüMi lil i 3V OoarvNB U i l l i lid baok aaad EcsL H vp th iekbaiik riaodb 4 AMEalKA lIlquL hypotli piiiilb 5 381 68j7 101 Mix h li I r 1 ei cort fl Ned Holl J S oor Wy aan l My lot Exil al 5 w aau I Nel lud PpoorweKra aand Vod Zuid fp apin and 1 dito dilo dilo Mul dito iTiLllSoiorwl 1887 89 A Kobi 3 Zuid Itiil pwniy A U obl 8 Polen arsoliau V aaiiea aaiid 4 KusL l r Ru pw Myobl iV Balt hii dilo aaud Faatowa dilo aaud Iwauf Dombr liio anu 1 h Korak l h Azow p kap obl 4 dilo dilo obliK 4 12 67 AMESlItA eul PHi Sip VIÜ O il t Chio Si OFlIi W pr C v aand d lo dilo W u t I e or obl 7 llenier Uio Or Spm ort v a lllini ii eiilral obl in goud 4 Louisv Si aibvill Oart v naud Vlexioo N Spw My Ie liyp i fl MuB ICamaa v 4pct pr f aHud N York Inlaaioli W oit aand dilo l enu Ohio oblig 6 üregun Calif Ie byp in goud 5 91 I aul Mmn ti Manit obl 7 Uu l ac Hoofdlijn oblig fl dit 1 dilo 1 inc ol U hyp O 5 l A i üA an South Cert v aand Vev C Hallw SiNa lob d c O AuiBlerd Oiunibua Mü auuil Rotterd Tram ngMiiatB aaud Ned Stad Amilerdmn aand 3 Stad RuiLordiim aan 3 BïlXïlE Slad Autwerpeu I8 Z s Stad Bruasel 1886 2 Wam Thoiii ReguUr lesoll ch 4 OoaTBlIE Slaalll eiiiiig 188 1 5 K K Ootl B Cr 1880 3 SpAKJi HM Madrid 3 1 68 Ned Ver De Hvp Spobl een BurgerlUke Stand Zevenhuizen GEBORKN Jao Jubaunea ouilera A Maai land eo J TUD der Meer Tryolja oudera M Bakker en M Bakker Jao jo Maria oudera L C Paul en I Vente OVKBLEDISN M Sol 2 lu P DulUsn 68 i ADVERTBWTIEN Myn barteiyken dank aan allen die mü op 1 NOV j l bewözen van deelneming gaven M SPRUIJT Aulomatiselie vallen voor rBtlfln k H 2 40 voor inuiifln kl fl lï voor torren kiikknrUkken one b fl Itiu vangoii luortdarend Odder toelicht ïu 5o rutwn inuiBsn t liiufleiide keverH in een nacht itt Uen Ei ih vftnzelU wed r fn en ItiuUtn niet luinnce reuk ni Verkool tegen tOBssending vai liet bedrag of ondqr rfuboura Verzendhuis Merkonr Commaiidit UantKohuppy Hefanbert Jk Oo mvlM dom NZ Voorburg Sfis ELEi TROHOTOKISGHET lH Uüe DJE $ wtTriü OEDBroNESRI Ill lirt Ki brulk daarvan geschiedt liet rmidrii kriJKeu il r hinderen ZUKDER DE m ST t VU 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewiJMn kan dat de i mn ter inzage liggende getuig schriften der uitstekende resaltuten van de Kluctrotnotorische TandhalsbaiKijes met echt zyn tltt Men lette op den naam van den Fabrikant UOBKUT HOLTZ B Wordt franco toegezonden alleen na ontvangst van poatz el ad 95 cent door ROBKHTIIOLTZ Nijmegen Wetlerverkooper geeraagd Te Koop of te Huur aangeboden u miwmxm staande aaa de WESTHAVEN W k B N U7 Te bevragen Lange Tiendeweg D 49 Bet huis bevat beneden 3 Kamers met Suite Keuken Keldar en Binnenplaats boven 3 Kamers en Zoldir verder alles netjes en doel matig iugericht alsmede van Gas en Water leidiUK voorzien Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding HootdprUü SdOWIOHrk n l li u oKn geluk delianil L SLVdee d Uitnoodig ing tot deelijcming in de Kansen van dü door den Ötuat Hamburg gewaarborgde gruote Geldlotunj wHaria zeki r 11 Millioen 349 325 iVlark gewouiiöii moelüii wordoo De prijseu van dued vüuI voordeel biedeiide Tuldloltirij die volgeuB bet plan alor lits 118 000 loten bevut ïyu de volgoiido I lioogBte prijs is ovontuoel 600 000 Vlarlt Premie van 300 000 M j SA prjjteii k 10 000 M iprg pru8 pryien 1 pryaIprya 1 prys 1 prys 200 000 M ü 100 000 M a 76 00 M a 70 000 M H 65 000 M a 60 000 M il 55 000 M i 6000 M 1000 M 2000 M 1000 M 400 M 300 M 200 M 1 UB M 66 pryzeni 106 priJKun ü 206 prijiiea ï 812 pry en ü 15 IS pry ou u 40 prijeoa ïi HO prijtüu 2 prijzou a BO OO l M 69 2 p iJBeu a 1 pnji i 10 000 M tt9 Spr ü 184 104 100 1 prijs a 30 000 M 3Blprja a 7 46 21 M 2pri ou a 20 000 M loUal 5H S0 prijzen eu worden dezu in ceuige maanden in 7 klaeaen uitgeloot De Houfdprijti lil de Ie klaBsu bedraagt Marlt 50 000 stijgt in da U kl tol 6fi 000 M in de 3o tot 80 000 M in de 4e lot 66 000 M IU de 6e tot 70 000 M in de fle tot 76 000 M UI do 7e toi 200 000 M eii mei du promiü van 00 000 M event tol BOO OOO Mark Voor de eenie pr strekking die officieel is vastguskUJ kost en geheel originet l lol ateobts iuld 3 50 een liulf urigitieel lol gtecbts ruld 1 75 een kwart origineel tot slrdils üuld 0 90 De in eggw don loor de volgöt da kl Bsen zoowel als de iyst der prtjzen wordtfn auugeguveii in beioftioeee trpkkmgap an oorzien vhu I cl Wn ün yjiii den S a it welk plun ik op aanvrage gratia verzend lod ra declucmer in de lutery ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats guliad liubtiendu trekking do ofliuietle trekkingulijst De uitbetaling un vorionding van de prijzen gescliitdt door my direct en prompt aau de winners un onder 4e strengtile gehoimhoudmg W ft Udere bestelling kan mon eenvoudig i por poslwissel opgeven Men wende i c i dus met de uaiivraag om loezeuding van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiteriyk lot mol vertrouwflu lot Samuel Ilftcltschcrsenr Bankier en Wissolkaiilüor lu Daitaclilau i f Zeer nette Gesteendrukte NAAUmSTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN k ZOON