Goudsche Courant, donderdag 4 november 1897

Vrijdag 5 November J897 o T4S0 36ste Jaargang GOUDSCHE mmim NiewwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 r els a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Kliniek en Polikliniek OHSTKrHiK en Toor S reekiren dagel ks vau 12 2 ti Gratis Kpreekure n Maandag Woensdag en Vrijdag 9 11 uijr DORDRKCHT Lijnbaan iNo 11 Ilr A iKYÏÏ4 Geneesheer Dir ecteur Konlnkllijke Machinale Pabriek DE HONIQBLOEM i n II van Scha ik Co gereatigd te s Qravenhage Hepplertlraat It en 80 naby de Regentesselaan ran Z M den KONING an BELGIË Indien gijhoestU Kebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorsk Honig Eitract FLACONS ïan iO Cts 70 Cts en 1 verkrygbaar hy Firma WOLFF Co Westhaven S ffourfa E H Ti MILD Veerstal B 126 te Gouda A BÜÜMAN Moordrecht J C KATELAND Bos cop B T WIJK Oudeum rr M KOLKMAN Waddinmen Wnt ia de be t iDwrÜTia tegeo Jiutit Iff dl Bheamttiek tiendenptinOD kortom mseo van atleriei aard W f is inst het HooMpjjn B Terk ii Ui Id KRker Pain Expeller S aan t wenden tegeo g moet du ftMdi b ieder hoiagezin peZ Anker Pain Expeller Prijs 60 oent 75 oeot n f 25 de flfl 1 Tfforhanden k d meeste ApothekeD en b j r AvWohter t Oo te Bdttenlain Te GOUDA b C LUGEB Apotheker Markt en by WOLFF Co Westhnre 198 Een ware Schat voor de ongelokkige slacbtofiFers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s KLFIIKVVAIllt G Hollandsche nitgave met 27 afb Prys 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lejen de oprechte leenng die het geeft redt jaarljks duizend van een zekeren dood Te verkregen bjj hetVerlags Magazin to Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels eü in eiken boekhandel in Holland P O IKE OD DE SCHIEJ3AMMEIi ENE7EE Merkt NIGilTGAH Vörltry baor bij ftl PEETERS Jz NB AU bewijs vaa oobthoid is oaoliet en kurk ateoda voorsiea van deo naam der Firma F BOFFB HUUSTKRIWG VOOEDEACHTEN VAN den Meeren Mevr lIRNItl I OOL UNKÜIHEIIS Donderdag 4 November 1897 des avonds ten S ure in de Zaal NUT EN VEKMAAK der Sociëteit DB HÉÜNIEf Oosthaven Entree f 1 per persoon Leerlingen der R H B S en Gymnasium ƒ O JO per persoon BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAEFELIËN h HOLM S Qiiina Laroche S aalli u l M lc duina Larortic is d meest krachllye en vernterkende KINAWIJN Aanbevolen door tal van binnenen buHenlandsche Geneeaheeren Verkryghaar in flessohen ii ƒ 1 90 en 1 00 GIGAREHEN TEGEN ASTHMA De inadcniing van den rook dezer ÜigaretteD geeft den l ider aan Asthma terstond verlichting In Etui 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel by Hoest en Perkoiidlieid oplosseni en verzachtend Prys per fleschje 20 Cent KKiEPELiES HoLM Hofleveranciers Zeüt Dbpöt te Qouda by den Heer A H TEEPE Apotheker en by de meeste Apothekers en Drogi6teii verkrygbaair Bukroond Tuntoon I HtellingSohoenmakery B Hage Aug IBM Weroldberoemde BoliocQ Appre I taar IiipDLrin Satiu eni eyn de beate 1 middelan voar het tonder moolte J keurig cootseB vaa ftlle ewart en f eklBurd Hobnenwerk Verkrygbaar y winknlieia in Bohoonwerk dalttn1 tenen Drogeryen enii Men lolte good op nafnn en fabrieksmerk Gen Agent W Sirdsmann Arnhem FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Cheiiiiscbe Wasscherij VAN II Ol l E lli i IFJ 19 Kriilxhad liotterdam 1 i r Z U den Koning der Belgen Boofddepêt voor GOUDA de Heer A van4 S Az Speciahteit voor het stoomeu en verven van He Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom n van pluche mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd PiVRXJS Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschsdelyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt ORANDS MAOASIHS OU Frintemps NO UVEAUT ÉS Wh verzofkon de Uaiues ilie ons gelllustreonl mniloiübuin voor het Wlnteraelloen noch mot oiitvaiipon hebben aa te willen aanvnicri aaii JULESJILUZOTaCPirii Hetzelve wordt dan omgaand grati en franco tof ezonden Bestellmten van al ii francs vrü van alle kosten aan huii met B verhoogmg Heden OPENING DER S NICOLA AS ÉTAL AG E O 3iT T TT 3jT O E iq gi oole kenzc op Luxe vu Huishoudelijk gfebied Aaabeveleud TE SCHMIDT vporheen V ed BOELSUMS Qouda Hoogstraat MAAGIIENIBURGER Brandverzekering Maatschappij MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL 8 3SO OOO KESERVE a T71 408 Êa TOTAAL ia s i 4os 4ia De Generaal Ag enten vooi Nederland en de Koloniën hebben de eer te berich en dat tengevolge overlijden van den WelEdelen Heer tot AÜKNT voor GOUDA en OMSTREKEN is benoemd en aangesteld den Heer A D VAN VREÜMINGEI aldaar bij wien alle inlichtingen omtrent het afsluiten vai verzekeringen als anderszins zijn te bekomen Amsterdam 30 October 1897 De Generanl Agenten voornoemd PLATTE DEOUVEN Met referte aan bovenstaande annonce beveelt de ondergeteekende zich aan tot het afsluiten van verzekeringen alamede het verstrekken van alle inlichtingen dienaangaande Gouda den 30n October 1897 A D VAN VEEIJMINGEN Agent WIJDSTBAAT 160a i i ATlIl K lL K LieilllK Uit Ie zuiverste Bronnen Ondergeteoiutde heeft de eer H H Koffiehuiahouders eu Mineraalwaterfabrikanten bekend te riiaSll dat hy door gonstige conditien met een der beste Natunrkoolxiiur Fabrieken in de gelegenheid is gesteld UËd WATUU K KOOLZU UR te lerereu per CyHnder inhoudende 10 KGr a ƒ 350 15 KGr kfi k Ouk voorradig Cylinders van 20 KOr inhoud PiP AUes in Nieuwe Stalen Cylinders met de beate Victona afslaitkranen zoodat men geon koolzuurverlies meer heeft Ten allen tijde voorradig My minzaam aanbevelende Hoogachtend Telephoon No 439 Q MULLER Coolvest 53 Eotterdam Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Eean racli tigr net ian gr©xlcla t HEERËKHUIS met WK staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Bovcb a Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbespioeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en fffj eel in eritihtnaar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIKNDliWE G D 29 Gonda Drnk v n A BRINKMAN t ZOON BINNENLAND GOUDA 4 Notembet 1897 lo deo nacht van Dinsdag op Woensdag ontaioad en biDnenbrand in bethoÏB bewoond door M rr da W d Blanken op de BleekersBtDgel De dienstbode an genoemde mevroaw had dit ipoedig ontdekt en riep om bolp waarep de hoofdagent Bosman geassitteerd door zekere Boef en den agent Akkerman door het daarnaast gelegen woonhuis zich toegang verschtften door over de heining te klimmpn en een rnit stuk te slaan daar z in bovenrermeld boifl wegens den rook niet kouden binoentredea Door de hnlp vsn deze drie peisooea ward de brand gebl nacht De schade is nogal belanfprgk De instructie in sake den moord te Berkenwonde is QOg in vollen gang Twee verdachteD agn op last van da Jostitie overgebracht naar de gevangenis aan den Noordersingel te Rotterdam terwgt nog meerdere personen verhoord worden Bg bet te Edtterdam op 3 November sehoaden eiamen vrye en ordeoefeningen der gjmDafltïek is o a geslugd mej £ Ktem ilbier Naar men ons mededeelt zal aanstaande Zaterdagavond te 8 qqt in het koffiehuis tbo den heer Dam Kleiweg eene openbare vergadering worden gebonden van wege het Gondsche CentrQm der Theoaopbisohe Vereeniging De toegang is rrg voor ieder belangstellende A s spreker treedt op de beer J van Masnen Toorsitter vso de Haarlemsche loge der Theosopbiiohe Vereeniging Het onderwerp ia ConfnoiQs of Knngfo t Oef e een Ghineeseb godsdienitstiobter wgigeer staatkandige dichter en uhrgver behoort tot de grootste ttiannen der menachbeid By Wsa ongeveer een tydgenoot van Pythagoras in Griekenland en van Buddba in IndiSf met wier wgsbegeerten de zgoe tatryke aanknoopingvpunten vertoont Spreker aal be knopt zgn leven streven en werken niteenüetten beschouwd in het licht der Theosophie en zich daarna beschikbiar stellen voor bet geven van gewensohte inlichtingen en het beantwoorden van vragen naar aanleidiag agner lezing gedaan OngetwgfeM znllen velen liob opgewekt gevoelen deze belangrgke voordracht bg te wonen De afdeeling Gouda van den Nederl B K FEVtLLETOK lAti GS EIGEN W EG Het was een drakke avond Praten boben sobimpen en plonneD maken wiBselden elkaar af eo t was reeds laat toen men aiDdelyk naar bed ging ffik ben moe Eucbtte Cile toen ze op baar kamer kwam bet nam opschoof en naar buiten keek Een danae laag hangeode nevel gaf een weemoedige tiot aan hot aodero zoo vroolijke aitziolit Nei ans sèherp begrensde omtrekken nuar overal aarzelen eu terugdeinzen zelft de toren die anders lija aierlyke spits zoo ultdagead in de laoht atak geleek op een onthoofd zondaaT waarbq ket bevende lïoht der lantarens lioh in een rouwsluier scheen te hallen 3pookaohtig genoeg prevelde Cile rSO even onzeker als ik Die angst die vreeselijke angst en toeb ik heb hem lief Vfat ben je toob lief GUe I Oaidat ik je op nonaotiviteit gesteld heb F irDaarom aiet ofschoon ik het heel aardig vind om door jou gedrild te worden Waoht maar je zult er wel eens anders over denken vNooit I je bebt nu at acht avonden voor m opgeofferd Opgeofferd I Wat een groot woord ik bsn graag b is dat wset je wel Uoad je wsrkel k van me of is het aUetu uit Volksbond zal Zondag 7 Donderdag U en Zondag 14 November 1897 des avond te 8 aar het Patroonsfeest vieren in de Zaal Kunst lint der Sociëteit Ons Genoegen f met medewerking van de Tooneelrereeoigiog Kunst na Arbeid eo de Zangvereenigiog St Oregorins onderafdeeliogen van den H K Volksbond afd Gouda opgeloi terd door het Goudsch Strykorkeat onder leiding van den heer J Wo rlee alhier Gisternacht te 2 wxt brak te Krimpen aan den Use een felle brand uit in de boawschnor van den Undbonwer T Biemond In enkele oogeoblikken stond de schnor die geheel gevold was met koren hooi stroo enzin liohtelaaie 6 paardee 1 stier en 7 varkens kwamen in de vlammen om De schade wordt door asaorantie gedekt Men meldt uit Leiden Gisterochtend om 7 ure heeft de voortvloob tige fourier B van het 4e regiment infanterie die eenige weken geleden zgu voorarrest had verbroken waarin bg zich bevond verdacht van verdoistbring van igksgoederen zich vrg wittig weder gesteld ter beschikking van de militaire overheid Door dgkgraaf en boogheemradea van Rijnland Is opgenuwkt en ter visie gelegd voor belaoghebbeadeo de ontwerp begrootiog voor dat hoogheemraadschap dienst 1898 in ontvang op f 193 011 in uitgaaf op f 188 042 slnitende derhalve met een batig saldo van f 4969 De omslag in Bgnlands bandergeld wordt voorgesteld op een bedrag van f 1 10 per Heet De behandeling en vaattteiliog van de begrootiog sal plaats hebbeo in een vereeoigde vergadering van dgkgraaf boogheemradea en hoofdingelanden op 25 Nov ten gemeentetandshuize van Bgnland Prgswedstrgd voor vroaweo De Kon Deventer Tapgtfabriek wensohtop de aanstaande TeatooosteUing van Vronweoarbeideen Smirnatapgt van omstreeks 5 X 4 M tentoon te atelïeo dat door een Nederlandscbe vrouw ontworpen en door poolvrouwen der fabriek geknoopt is Voor bet beste voor nitvoering geschikte ontwerp ia eeu prga van f 100 uitgeloofd Men sohrgft uit Texel Het duiken op de Stanley wordt gedurende de wintermaanden niet voortgezet Alle voartoigen der bergiogmaataohappg tgn naarMasa alnia overgebracht Door bet oobestenditje medeleden dat je zooveel voor me doet Cile keok op en toen zü de angstige vragende oogen van Agathe Mg wierp zy haar naaiwerk op tafel en sloeg beide armen om de zieke yDwaas kind 1 Ik houd heel veel van js ffVreemd zeer vreemd ik bezit toob niets aantrekkelijks Waarom houdt je van ne Dat kan ik niet uitrekenen Qij en ik hebben dadelijk sympathie voor elkaar gevoeld Cile vatte haar naaiwerk weer op en Agathe leunde met een gelukkig lachje op haar gelaat in baar stoel Z volgde langen tgd de vlugge vingers van Cile die een japonnatje voor Marie garneerde f ïk denk dat ik ziek zal worden zeide ze plotseling Waarom F Wat heb je dan P Weet ik oiet allesP Neen Agathe bekeek haar magere handen haar dunne polsen en wierp toen een blik in dèn spiegel die eed zeer treurig gezichtje weerkaatste flik sterf uit verveling vervolgde ze tOob neen Cile beweer niet dat het sen sombere bui is tracht het niet uit mgu hoofd te praten want ik voel heel goed dat ik spoedig weg zijn tal H Agathe I Ja t ia zoo Sen greozenlooze matheid verlamt niet alleen mjjn lodematen maar mgn gevoel mijn verstand myu beetje wilskracht alles t De ergernis teleurstelling en verbittering hebben te lang geduurd mijn kracht ia gebroken ik beo versuft ds veraadering de verbetering komt te laat ik beo niet meer te redden Schrei niet Cile ik vind het denkbeeld niet akelig san zoo n waardeloos leven als het miJDs is niets verloren Msma aal wel bedroefd zomerweer zyu de uitkomsten ook dit jaar niet voordeelig geweest De beer D R Maoiholt deelt in bet Frieicb Volkbl bet volgende mede Van bevriende en vertrouwbare zijde wordt mij medegedeeld dat onze regeeriog zich bemoeit met de saak der misleide Nederlaodsohe arbeidersgezinnen in Chili en dat derhalve hel bgeenbreugeo van geld voorloopig nietnoodigis De toooeelvereeniging A D Ui N D O t te Amsterdam heeft besloten een internationalen toooeelwedstrgd oit te Bchrgveo welke in de maand Mei 1898 zal ptaats hebben Bg de regeering is thans het denkbeeld tol rgpbeid gekomen om aan de heffing van bet uitvoerrecht op suiker in Nederland Iodië welke heffiag gelijk bekend ia reedi eenige keeren ia geacborat voor goed een eiude te maken De iudioniDg van een ontwerp van wet lot dat einde mag welhaast worden tegemoetgezieo t Ia wel eigenaardig zegt h t NeêrlandB Volksblad I dat de geheel oothouders in hun wgze van strijd voeren tegen de driukgewoonten in Nederland de drie vermaardate doctoren in de theologie die ons vaderland bezit dr Kuyper dr Scbaepman en dr Brousveld in slagorde tegenover zich geschaard Tiedeu Drie Goliatfai op tal van ponten in ooverzoeolgken atrgd maar ten opzichte vau deze zaak band in hand Dr Kuyper beeft een ganache artikelehreeks tegen de geheelonthouders gescbreveo waarin bg zonneklaar aantoonde dat zg niet gereformeerd is Bekend ia zgu slagwoord Goede Calvinisteu kweekt men niet bg den obocoladekelel Dr Schaapman die deo werkman twee borrels daags guut neen laten we eerlyk zija gunde beeft zich ten halve bekeerd en is tot de afachaiferavereeniging Het Eruisverbond toegetreden Dr Bioosveld zeide verleden jaar kortweg dat t hem hinderde met een geheelonthouder aan tafel te zitten omdat bg dan niet mei een volkomen geruat geweten zgn flesob wyn kon drinken en fu de Kroniek van de Stemmeo juicht hg dr Gnoning van Zwolle toe die op ds jaarverg der Nationale Christelgke Gefaeelontb Vereeniging al te vurige teetotalers tot de orde riep en meent hg dat dr Gootting hem volkomen gelgkgeefl io wat door hem geschreven ia Zou dr Gano og dit ook meeneo zijn maar ze zal m j niet lang missen omdat wg alkaar nooit begrepen hebben Ik weet nog hoe ze mg prees toen ik destijds by het gereedmaken van de laiermand alle heb geborduurd wat maar met mogelgkheid voor dat doel te borduren viel maar ik weet ook nog hoe al die blaadjes sohulpjes wieltjes eu gaatjes me sarrend vroegen What is the use of it F Nu heb je toch iets nuttige gedaan zeide mama Later toeo Cato by ons kwam wilde ik voor idijn examen loeren maar ma vond bet niet goed We kunnen van onze reoten leven zonder dat er iets wordi bg verdiend en daarmede was alles gezegd In oen moedig uur vroeg ik Cato om boeken en hulp ik begon in alle stilte te werken matr Jeannet en Sophie begonnen mg te plagen en te kwellen tot ik uit pure agitatie ziek érd Groote onaaogeoaamheden volgden eo ad was dat ik langzamerhand verstandiger volgens mama s verklaring t Is nu aJles g gelukkig I t eenmaal was keert nimmer weer jeugd wordt niet herboren cngt hel toeval je in kennis met een dito Agathe och help haar dan zg is misiobieo nog te redden ik niet meer Het is te Iaat te laat Zeg dat niet Je kunt het niet zeker vetQD Ja heel zeker Overspanning heeft me lang staande gehouden nu komt de reactie en zak ik in elkaar Tracht me niet te overtutgeo dat ik dwaal of droom ik weet maar al te goed dat ik veroordeeld ben Ik heb dikwijls gedacht dat ik gek zou worden maar daarvan ben ik toch vrijgekomen Mgn brtin is gespaard maar agn kraobt voel ik met den dag verminderen t Is te lëatl Ik ben veroordeeld Drie Christelgke stoatspartgeo zyn ar io Nederland en aan het hoofd van elk daarvan staat éeu dezer kerkelgbe reuzen Dat ziet er niet bemoedigend uit voor onzen strgd Wie ons in de Tweede Kamer nog het meest io het gevlei komen dat zgn minister Goeman Bon esios radicaal de heer ötaalman uiterst democraat eu de socialisten derhalve juist degenen waarmede wy overigens in weinig staatkundige zaken overeeoatemmig denken Krenwel dringen toch oase stemmen door winnen toch de beginselen der geheelonthoudiog veld Onte hulp is oiet van de voormaunen der kerk of der Cbristelyke ataatipartgen te wachten of van een Kamer met vergunning c onze hulp is van den Heer in wieoi naam wg den strgd aanvaard hebben Te Nieuw Dordrecht is een reeds bejaard mao vermoord Hg moet overleden agn aan zware verwondingen hem Otin bet booïd toegebracht De politie sioet iemand van de misdaad verdacht hebben aangebonden Men meldt oit Amsterdam Omstreeks 12 uur heeft gister een nitslaande brand in de Westerstraat gewoed waarbg twee kleine kinderen van 3 ea 5 jaar z ja omge kernen De vader Van Buren genaamd en de moeder zgn beiden in dienst van bet dagblad De Echo voor bet rondbrengen der ooorant Zjj waren joist op hnn dagelgkscben loop toen het onheil plaats greep Van hunne vgf kioderen waren de twee oud te nog in school drie waren er thuis zonder toezicht Twee kleinen lagen te bed in eene tot slaapstede ingerichte mourkast Het oudste dezer drie kinderen een knaapje kwam bedremmeld beneden en beduidde den bewoner van bet onderhuis een bierhuiahouder dat er wat ergs gebeurd was daarbg e n verwonde hand toooende De bierhuiabooder begaf zich naar boven waar zioh nog een andere bourman bg hem voegde De achterkamer der derde verdiofing waar Van Boren woont vonden ig vol rook Toch zou redding der kleinen no r mogelgk geweest xgu als de mannen gedacht badden aau de mogslijkbeid dat er nog kinderen op de kamer konden ego Zg kwamen eohter niet op die gedachte en holden de atroat op de een naar de brandweer de aoder naar de politie Met drie spuitwagens rokte de brandweer aan het vuur was spoedig gebluicbt In de bedstede vond men de beide kinderen in d n rook K atikt Langdurig werd beproefd bet Lat n wij er niet over streden Cile dat zou ik zoo pijnlgk vinden ffXeen we zullen oiet strijden maar aan je te laat geloof ik evenmin Je bent bgoa maar niet beelemaal geknakt en de reactie kan je redden sla je zelf wilt medeheipen Nu je eenmaal een nuttigen werkkring hebt veroverd moet je er geen afstand van willen doen De overtuigiog dat je de steun van je broer bent en hij je niet kan missen zal je in het laren houden als je zelf wilt Wdt Zoo n machteloos wezen als ik o als ik kon als ik was zooals jg dan maar nu F fGoed I Ik zal je helpen dan zullen we samen willen Je gelooft nog altgd dat het een gril een sombere bul is F ftNeen ik denk dat je een steun noodig hebt en die wil ik voor je zgn Als dat kon Het kan Vooreerst moet je door een rustig kalm leventje je krachten terug krijgen ik kom dus eiken dag bg je huishouden zorg voor de kteeren van de kinderen enfin alles wat mjjn hand vindt om te doen zoo luidt immers de term F Zoodra je beter bent vBeter F oJa tenzij j i t meewerken Denk eens boe heerlgk t zou zijn als je hersteldet je broer is zoo goe voor je de kinderen houden zoo veel van je je wordt in dit gezin kei middeapuut waarom alles draait de vertrouwde de troosteres in alle Ie vensomst aodigbeden en 9trt0tfdK