Goudsche Courant, vrijdag 5 november 1897

Aaof evangeD 1 October 99 51 6 14 7 81 ÜIrcclc SpoürwegverblndlDgen met GOUDA Wlnterdieost 1897 98 GOUDA ROTTIBBAU 11 0 9 4 10 11 11 U 11 1 IS IS 1 1 84 8 4S S B7 4 6S 7 60 90 9 88 9 47 10 13 51 7 95 8 4 4 1 10 A H e O D D A 11 0 19 7 1 44 1 4 9 01 9 0 9 14 6 40 6 66 11 4 19 08 6 38 7 ie 1 4 8 18 9 00 SODDA DEN BAAS Soudi Z l kiiiMn Moetk poll Zoetenaeer Zegwurd Voorburg Stf e 1 80 80 9 16 9 96 10 14 ll K 19 16 19 98 1 87 8 4 4 49 9 6 54 11 7 84 7 5 8 88 8 5410 10 89 11 16 ai 7 498 49 19 40 JO U ï l 7 l H l i V 07 9 08 r I t 1 0 Il l iBll 08 9 is 9 14 10 44 U 4 19 46 1 10 9 08 4 1 1 5 6 Mt 8 04 8 84 9 9 99 10 88 ll 11 44 OOUSA UTRIOBT 6 84 7 8 8J1 9 07 10 19 10 51 19 00 19 8 9 90 8 17 4 S 6 0 6 6 8 96 10 17 10 86 11 14 9 87 1 10 10 84 8 10 11 9 9 4 8 S4 6J4 1 1 48 10 41 98 9 0 9 80 10 1 11 4 19 89 1 8 3 08 8 0 6 08 4 1 89 6 9 11 19 11 19 DEN HAAe SOVDA VHlM 46 7 90 7 48 6 85 9 46 lO U 11 97 19 991 86 9 44 8 40 4 05 4 89 6 S0 6 1 7 18 7 66 t6 10 08 TooS 6 9 10 17 1 41 4 89 6 16 Z ZMW6 6 10 89 l 4 8 6 80 Z T 6 17 10 48 9 06 04 ƒ in Ooid 6 98 7 48 189 0810 1610 411 61 19 609 11 14 4 08 4 I 6 6 60 1 4 9 10 10 10 8 ÜTHÏOHT OÜDA DU mU 6 8 7 46 8 HH ai l 1 WMrdei 8 06 TM 11 6 4 16 7 18 Oidawttw 7 07 14 10 46 4 9 Gouda 7 99 8 97 98 9 69 10 9 11 10 19 111 89 8 40 4 87 90 6 07 1 99 AHSTIIDAK SOSDA Aau a dui0 8t 7 0 10 M 10 49 9 1 tM M M MJ Child 7 99 M 19 1M9 11 111 49 9 6 4 41 Ml I Ml HJ SOUDA AH STIIDAU 10 61 19 10 4 11 p 10 7 1 96 10 11 1 1 8 1 18 H f 1 1 1 1 leven nog op te wekken mur Trncbteloo In dekeoa gebald zgn de beida likjes mat een rijtaig weggebracht het knaapje dat eenige brandwonden aan de band bad bekomeo werd in het gasthuis verbonden Toen restte nog de moeielgke taak de oadera op te iporen en Toor te bereiden op bet bericht an de ramp die beo getroffen had De derde verdieping ii nitgebrand Het bois werd door ryf gczinoeo bewoond alleen de bewoner der voorkamer op de eerste verdieping had zgn bosdel tegen brandichad Terzekerd Voor Lowestoft op de Ëogetsche kast ii Maandag de Ebeohaezer van SchaTeniogeo aangekomen met typhos aan boord Drie man Iwen er ziek aan Zg werden naar het saoa torinm orergebraoht waar a aTond de vader vso den schipper overWed Het vaartaig werd in quarantaine gesteld De bemanoiDg vertelde dat ag een maand geledan HollaDd verlaten badden en jnist vao plan waren hniswaarts te keereo toen eenige hunner ziek werden Z badden verontreinigd water gedronken w vinden echter in bet Engelaobe blad welke bet bericht ontleent niet opgegeven waar aan boord of in een haven De Revne Techniqaec bevat de bcscbrgving van een methode om vin torf door verhitting io besloten ruimte een eoort van kolen te maken Daarvoor ia in Noorwegen octrooi verleend Die kolen geven volgens het onderzoek nan de tecbniaebe school te Cbrixtiania evenveel warmte als steenkolen van gemiddelde qoalitait en kosten slechts een derde van den pryi dier steenkolen nl f 3 50 per ton Zy Booden evenzeer bruikbaar zgn voor de fabrieken als voor huizen In de groote katoen labriek van Nioolaos Moroscbof in het Rosaische goaveroement Vladimir is een oproer onder de werklieden nitgebroken De muitera hebben de fabriek in brand gestoken de brandkast opeogebroken en voor 50000 roebels aan papiergeld in de vlammen geworpen De direeteur der fabriek kon slechts met moeite aan den dood ontaoappen De orde is door de soldaten hersteld De vorige week werd in eeoe sloot te Leiden nabig de grens van Zoeterwoude gevondeo eene oude karbies waarin bleek te zyn het lykje van een voldragen kind benevens pen groote steen om ean au ander te doen zinken Aan het commissariaat bleek dat om do hals een touwtje stevig dicbtgesnoerd bevestigd wts hetgeen aan verworging deed denken De commissaris van politie liet een voorzichtig onderzoek instellen totdat ten slotte het oog viel p een oogetroowde vrouw die sedert 1 jaar aan het verkeeren was Bg een voorloopig verhoor van dien ambtenaar te haren hnize bleek dat zjj oogeateld te bed lag en zy zoowel als bare moeder en vrfler verklaarden dat zg ean miskraam bad gehad Bet Igkje werd daarop ter inwendige sohoawing aan een ho leeraar gegeven en de vrouw werd op laat van den commisaaris van politie door twee doctoren onderzocht Het bleek na dat het kind geleefd bad en dat eene normale bevalling had plaata gevonden Met deze gegevens ving het verdere verhoor der verdachten aan en nu bekenden de moedor en de rrger dat zg te urnen en in vereeoiging het kind vermoord hadden Beiden zgn naar de gevangenis te a Gravenhage ter besohikking van den officier van justitie overgebracht Zaterdag of Zondag zgn dieven ingebroken ia een goudsmidswiokel in Piccadillj Londen an hebben er voor ongeveer f 1 800 000 aan kostlnarheden gestolen Oa d M 7 Moanlieolit 1 81 Mieuwnlcnk 1 89 Oi U 1 48 BaHoidui 7 1 i Bottariui a palle Kimweriurk HoordMokt ii 8 10 8 35 8 49 8 49 9 8 9 Ct 9 80 8 15 8 98 4 45 4 55 5 04 5 11 6 17 5 59 8 08 11 6 19 8 95 HBdl Oll4eir 6 86 Wowl 5 48 0tiwkt 08 7 4 91 91 9 46 iaiMbH a ai 16 9JI 10 0 Het is bekend dat wanneer men bg droog weder een kat over de huid strgkt een aantal eleotrisofae vooken ait het baar opspringen De laden der National Gat Club te Londen heb ben beeloien partij te trekken van deze eigenaardigheid die zich vooroamelgk voordoet bg katten van een zekere leeftgd die weldoorvoed en gezond zgn Indien de huid der kat een natnurlgke electriciteitabron ta kan deze worden getransformeerd tot een electriacben accnmolator en aangewend tot gmezing van nèvropa bie en neurasthenie Om deae genees wgze ingang te doen vinden beeft zich te Londen een maatpchappg gevormd die zich ten doel stelt kat en bjjzooder geschikt voor de electro tbèrapie aan te keopen en te fokken Sedert eenigen tgd hond de ËageUche straatjeugd zich met een nieuw soort sport c bezig die de noo lottigate gevolgen kan hebben en waarop de pers berhsaldelgk en met nadruk de aandacht der politie vMtigde Deze sport brataat in het werpen vsn steenen naar voorbg rgdende spoortreinen Dit idiote amusement heeft dezer dagen een slachtoffer geëischt en wel onder bgzoader treurige omstandigheden Beojam n Hitchen een der oudste en bekwaamste mschtaiiteo van ds Londen and Norh Western Eailwai Co voerde een sneltrein tosseBchen Crewe en Carlisle toen nabg Wintford in Ckeahire een vrg zware steen tan een brug naar den trein geworpen werd Het projectiel waarvan de trefkraobt werd rerneerderd door den snelheid van den trein kwam tegen bet hoofd van den maohiniat terecht en veroorzaakte eea diepe verwonding Bet bloed ontvloeide den ongelnkkigen hg stroomen en onmiddellgk voelde hg dat hij zeer ernstig was getroffen Uit vreea evenwel dat hg door oponthoud een ongetok zon veroorzaken vergenoegde Hitchen zich den stoker met beholp van een zakdoek een voorlonpig verband te laten leggen De trein arriveerde dan ook zonder een mioont oponthoud en zonder dat een der p8B giers vermoedde wat er gebenrd was te Caliale dat ongeveer 200 kilometer verwgderd is vao de plaats waar de aanslag gepleegd werd Aan bet eind van zgn traject begaf Hitchen zich naar het hospitaal Eenige dageo later bezweek de ongelukkige daar tengevolge aD de bekomen verwonding De Westminster Gazette heeft naar aanleiding van dit feit verschillende machinisten eo stokers geïnterviewd Eenplaidend verklaarden zg dat baldadigbeden van deze soort berbaaldelgk voorkomen zoodat in den laatiten tgd verscheidene trein machinisten min oineer ernstig werden verwond De achnldigen zgc gewooulgk jongens van 10 a 11 jaar Men meldt ait Groningen aan de Axa Gt c Het is den lezer bekend boe in den laatsten tgd organen van de Nederlacdso be per zich heben beziggebooden met de zaak Heykeos te Groningen don mau die beweerde onsehnldig in hechtenis te zgn genomen en door de justitie en ia d gevangenis kwalgk te zgn behandeld Zelfs heeft deze aak den heer Troelstra aanleiding gegeven tot het aankondigen van eene interpellatie in de Tweede Kamer En wat blgkt nu Gelogen is het door Heykeos dat hg in ean boeveupak ia gekleed geweest onwaar ia bet dat de officier van justitie zgn leedwezen beeft betuif d over zgne inhechtenianeraing onwaar ia het dat zgne kleeren in de gevangenis ign verbrand Tgdena zgn verblgf in Hongarge heeft keizer Frans Jozef ia het atelier van den beeldhouwer George Zala gepoieerd ten behoeve van een nieuw borstbeeld door dien kunstenaar te maken Zon ik nog moeten terogkeeran vroeg de keizer na de eerate zitting Ja Sire ik gevoel dat ik n ie oud heb gemaakt ik moet trachten o een jeugdiger uitdrukking te ge eo was bet antwoord eo UDA 19 9 1 84 19 89 19 89 19 46 19 1 8 BOITKRI 10 19 11 8 10 9 10 88 10 48 10 49 n n 19 18 11 1 11 85 11 49 11 1 19 89 10 80 11 89 8 40 9 8 9 8 9 47 10 18 Niet noodig mgn vriend ik weet maar al te goed dat ik een oud hter ben en biyf Makr all gij t verlangt zal ik wel terngkomeo Toen de keizer s anderen daags terugkwam onderhield hg zich lang met den beeldhouwer over de kunst in al haar openbaringen Zoo viel hit geaprek ook op achouwburgen van Budapeat en verklaarde Frane Jozef dat hg nog altgd gaarne een goede voorstelling sag Want zeide hg aschoonheid en illnsie hebben in het vaak droevige leven groote waarde Het naakte realitime heeft iets afatootendü Ten toooeele i9 mg een weinig illnaeie liever dan de ongesluierde waarheid c In deze oitipraak ligt ipta melsogolierch de bejaarde keizer die vele illnsies verloren heeft is dankbaar ala de kunst voor een oogenblik het ve lorcn doet herleven Te Oragnano bg Napels gaat bet eigenaardig toe De gelukkige inwoners worden sedert 25 jaar üeslonrd door leien van eene familie de gemeentekas is sedert 27 jaar niet nagezien betalingsmandaten voor verplichte uitgaven zgn te koop voor de helft der nominale waarde wanneer men een deurwaarder om betaling zend verklaart de betaaime ater tik betaal niet want er is geen geld edert April ii de gemeenteraad niet vergaderd geweest want er zgn geen raadsleden sedert vier maanden ign er nok geen wethouders de schoten staan vrgwel le en ofacfaoon de plaata tossehen de 15 000 en 20 000 zielen telt heeft zich maar één schoolkind aangemeld om t getoigschrift van volbrachte leeftgd tien jaar geleden bad de gemeente 30 000 lires schold thans ia bet sommetje aangewassen tot 1 miltioeo Uit Zevenbergen wordt gemeld Zondag begaf zich C S aldaar naar de kerk ten einde zijn zoontje te laten doopen bg ver langde dat het den naam Adriaans zon dragen De geeatelgke voldeed aaa zgn verlangen Maandag echter kwam de man den pastoor verzoeken den naam Adriaoas Ie willen veranderen in djen van Wonteriaa daar de pasgeboiene geen zoon maar een dochter bleek te zgn Gisternacht ia te Schiedam een ernstige vechtpsrtg ontstaan tosschen een 12tal Ylaardingsohe visechers en de gemeentepolitie die er ten slotte in mocht slagen een vgftal belhamels te arresteeren Naar wg vernemen ia bg de trekking vsn de loten der Brnsselachs Tentoonstelling de hoogste prgs gevallen op serie 25071 no 4 welk lot in ons land verkocht is 4 09 b 09 16 6 96 9 60 16 4 10 40 8 45 89 4 41 4 0 4 7 04 6 10 8 09 4 08 4 99 19 7 Vsn het eiland Marken wordt gemeld De zee rpoelt bier nu en dan schelpen aan die vroeger door de bewoners van deze gemeente gebezigd werden om ze in banna kip peohokken te atrooien De in dezen zomer nieuwbenoemde borgemecster begreep bierraa echter meer oot te kunnen trekken Hg liet se op de wegen brengen die hier nog zeer primitief waren en daardoor zeer verbeterd werden Oogelakkig kwamen hier steedi personen van den overkant om de schelpen weg te haleo zonder dat ze ontdekt of vervolgd konden worden Nu gelukte het den bargemeester Maandag 1 1 een paar schelpendieven op heeterdaad te betrappen Zgn edelachtbare begaf zich per botter naar ben toe en sommeerde beu hem naar de haven te volgen Daar aangekomen wilden de beide mannen ontsnappen maar werden daarin verhinderd door een botter die aan den ingang der haven hen op een teeken van den burgemeester den weg versperde Vooraf hadden sg een Marker vieiober die ter Basistentie van den borgemeester het touw van hunne sobnit vastbieldi met ean haak aan de hand verwond Naar bet raadhnis geleid gaven zg te kennen dat ze van Up gemeente Ilpendam afkomstig waren en hier kwamen om schelpen te laden om dfze vervolg n3 te verkoopeo De een zekere G B was 25 jaar en zgn makker A S gp ntamd 17 jaar ood Tegen beo werd door den borgemeester procea verbaal opgemaakt eo bet IS te hopen dat het anderen moge afachrikken om dit trafbaar feit in het vervolg te pitsen In Dnitwïhiaud zgn in bet afgeloopan seizoen 242 wielerwedstrgden gehooSen waar 2742 alnlJa Ö oor pro Pollman de bekende ontaogs overleden sUapwagenfahrikant leefde iu onmin met zgne twee soons die geheel in tegen i lling met den gverigen en practiscben vader eau losbandigteven leidden en grooten sommen verkwisten Bg de opening van het teatameat ia die vete taaachen vader en zoons eerst duidelnk jrebleken Pollman laat aan zgne wedowe f 3 175 000 na benevens het woonboie so zgn beiden gehuwden dochters ieder f 5 625 000 maar aan iedar van zgn zoons alechta een jaargeld van f 7500 De toelichting in het testament laidt Wyi geen mgner beide zoons getoond beeft eenig gevoel van verantwoordelgkheid te beziiteu hetgeen voor het beheer en gebruik van een groot vermogen onmisbaar is zie ik mg tot mgn groot veidriet gedwongen bnn io ban eigen belang geen grooter inkomen te achenken dan noodig is om in hun Inveosooderhood te voorzien Het testament beeft tot direct gevolg gehad dat de beide zoons door hon meinjes ontslagen zgn van ds vertovingsband De Amerikaaosohe Bchooneo zgn wel wat haastig tewerk g gaan want de jongens waren de lievelingen vao hun moeder en deze zal bg baar dood nog over eea aardig daitje te beschikken hebben Om oud te worden tnoet men troaweo verklaart de Berlgosche geneeibeer dr Sohwarz die een bgzoDdere studie beeft gemaakt van de voorwaarden voor een lang leven Vsn de 200 personen die 40 jaar zgn geworden waren er 125 getroowd en 75 ongehuwd onder 70 zestig jarigen waren 48 g trouwd tegen 22 niet bg zeventig jarigen wai de verhouding 27 tagen 11 en bg negeatigjarigen 9 tegen 3 zoo nam hg waar Maar dat is niet te verwonderen daar over de geheele wereld de gehuwde staat nwer verspreid is dan de ongehuwde Neen dat is de saak niet antwoord dr Schwarz want tosschen bet 35e en 45e jur il de sterfte onder de ongehuwden 27 en onder de getrouwden niet meer dan 18 pCt Wie een hoogen leeftgd wil bereiken moet dos tronwen en wie honderd jaar wil worden kan er niet baiten Want dr Schwarz heeft onder 50 honderdjarigen niet éen ongehuwde gevonden maar evenmin een getrouwde alle honderdjarigen hadden ban wederhelft door den dood verloren Men kent de meeoing van oen vrggezel dien men omtrent ait pont raadpleegde Toen men hem vroeg of gebnwdeo langer leefden dan ongehuwden antwoordde hg alleen chet Igkt langer Balteolandscb Overzicht Met B er groote meerderheid is zooa t de telegraaf meldt rechter Vao Wyck tot mayor van Groot New York gekozen en daarmede t een strijd beslist die zelfs voor Amerika buitengewoon heftig kan heeten Voor een deel samenvattend wat hg vroeger reeds o er desa quaestie zeiden mogen wg thans de inderdaad groote beteekenis van dez beslissing nog eeni in het licht atelten want zoo dol op verkiezingtaakeo zgn ook de Amerikanen niet dat het heele openbare laren daar ginds ia beroering gebracht zon worden indien men hïe aiechts te doen had mat de verkiezing voor een post overeenkomend met dien van lord major van Londen of van prefect van de Seine In den opvolger van major Strong heeft Tammanj Hall de geheele gemeentelgka administratie en de beschikking over bgna alle goed TUd v D Greenwlcb 10 04 10 11 10 18 10 10 84 8 7 65 09 9 09 16 86 80 1 9 66 11 80 10 09 4 9 10 10 16 6 17 7 9 6 91 84 6 416 47 10 4 87 47 4 10 01 10 07 10 99 10J4 10 4 07 10 09 9 6 9 49 10 S4 11 10 7 46 90 natlirimda gamaeiitMmbtoii herorBid en durbg komt d t Groot New Tork moer dao IweoQioal zooveel inwooera telt ala de oade stad In bet begin vaa dit jaar ia naar men weet joor Blaek den goBTernenr an den staat DawTork da acte gataekend waarbg het litbraidiDKaplan New Yorkkracbt ran wetrerkreeg Op 1 Januari 1898 zullende Tgfstaditgfldiielten Manhattan Brooklyn da Bronx Queens en Rtebmoud saamgesmotten word n tot een groot KewYork De nieuwe gemeente zal dan meer ifiwoners tellen dan in barolking ras de ger baele Unie op het tgdaiip Tan de afkondiging der grondwoi in 1789 en baar jaarlgkeohe begrooting zal die ran de Unie róó de burgeroorlog du paa 40 jaar geleden orertreffen Groot New York met zgn drie eu een kwart millioen inwoners zal naar de be olking de tweede stad agn van de wereld En de toor tier jnar gokojen mayor f au die stad beiit meer macht dan de gonternenr tan den Staat of tan een der andere ataten van de Unie de inrioild dien bg kan uitoefenen wordt eigenigk slethti door dien taa deu President der Vereeoigde Staten otartrotfan Zgn salaris bedraagt wel ia waar slechts £ 15 000 maar bjj bezit het onbeperkt recht tot beooaming tan ambtenaren wier gesamenIgk inkomen uit de gemeentekas op een kwart millioen gerekend wordt Varsoheiden takken tan deu gemeentelgken dienst worden geheel door hem bebeerscht Hg benoemt niet alleen da hoofdamhtenaren der politie maar bg mag ook bet ibetel oter de politie op zich nemen an ala deze niet bg machte blgkt een oproer te dampen is hg bevoegd da hulp der staatsmilitie in te roepen Hg beeft het recht van veto oter de besluiten van den gemeenteraad en van de bgzoodere commissie van bestnar Zelfs oefent hg ean soort van controle uit op de baalniten van de wetgevende mocht tan den Staat ijn BOoter deze de belangen tan de hoofdstad raken Gedniende de eerste zes maanden van tgo bewind kan hg ongestoord alle hoofdambtenaren der gemeente afzetten en anderen in hun plaata aaa itellen en slechte twee hoofdambtenaren worden niet door den mayor be nnemd de Comptroller die onmiddel gk belaat ia mat bat beheer der gemeent financiën en de voorzitter van den raad die den mayor vervaagt tgdena ziekte of na overlijden tot aan de installatie van ago opvolger Oeze twee worden evanala da mayor reohtstreeks door het volk gekozen De leden der commissiëo voor de verschillende departementen vao dagelgkich baitunr worden meerendaels door de hoofden van die departementen benoemd en daar deze hun aanstelling ontvangen van den mayor heeft de mayor rechtstreeks of Hdïllö met sleohta eukela uitzonderingen het geheele bestuur der gemeente in banden De strgd om het mayorfchap tan New York il altgd een t in da belaogrgkste gebeorteuissen gaweest in de Unip Omkoopbaarheid gewetaalcozs sip oitatie tan de gemeentekas misbmiken tan allerlei aard kunnen zich tolgens hat bestaande beatnorsstelsel tao deze groote stad trg ontwikkelen De Democraten behbeu hier de beruchte tereenigiog gevestigd die io Tammany Hall vergaderde en het ki zerscorps placht te bebeerscheo door omkoeping baantjes sjacheren begunstigen en spionoeereo Io Trammany Hall denkt men zich belichsamd al wal er verdorven kan tgn in de bestnnrsinriohtingen van een moderne gemeenschap De verdeeldheid onder de voorstanders vso aan eerl jk atadsbestnur heeft inderdaad de uitwerking gehad die vrg algemeen voorzien werd Op Seth Low die ofschoon Rppablikein ga staand werd door baast alle Democraten wie bat bewind van Tammany Hall tegen de borst itnitte zgn bgaa honderddaizend stemman minder nitgebracht dan op rechter Van Wyck want het grootste deel der Republikeinen heeft toch gestemd op den oandidaat van boss Platt generaat Tracy Het merkwaardigste van deze verkiezing waarbg de caodidaat reeds bg gewone meerderheid gekozen is ligt hierin dat Tammany Hall door da kieiera veroordeeld eu tdch Tammany a oandidaat met aanzianigke Boerdsrheid gekozen is Tegen Tammany werden nitgebneht 272 423 stammen ervóór 235481 Xr ia druk geatemd door 507 604 kiezers tatwnl het geheele aantel kiezers omslreaks 567 000 bedraagt Het zonderlingste is zekar wel en vooral voor het land waar man niet mat voor men da candidatan allen gezien en gehoord heeft dal rechter van Wgck zelfa geen enkele maal het woord heeft gevoerd De Herald wgdt aiuaaa een paragraafje waarin het blad zegt sQiootor atilzwijgendheid dao vsn rechter van Wgok is zelden gezien Hg zegt geen woord hg trad nooit in het publiek op bg heeft geen e ela redevoering gehonden Hg blgft in de afiondaring waarin de heer Croker hem plaatste en rekende alleen op de organisatie van TammaayHall om gekozen te worden Hanry George heeft z ch dood gepraat rechVaa Wgck die geen woord zeide werd met groote meerderheid gekozen Da behandeling der zaak Dreyfus in da Pranseba Kamer Khgnt ophanden Tolgens dan sOanloisc a thans heeft da senator ScbenrerEwtaar betreffende deia zaak reeds in handen Tan dan minister van Joatitie gattald an lal zgn interpellatie weldra kunnen volgen Clómenceau achrgft io da Aurora dat hg na een gesprek met Scbeoref Kestner moet erkennen getroffea te zgn door de stelligheid der beweringen vooral omdat ze komen uit den mond van ean èn om karakter èn om bekwaamheden 100 algemwu geacht persoon Op de vraag wanneer de pcoator zgn beweringen zoa bewgzen antwoordde detei Ik heb gewacht gelgk mgn plicht wa tot alles dnidelgk volkomen dnidelgk was in mgn oogen Ik begrgp heel goed d t het pablielÉ oogednldig verlangt kennis te kunnen nemen van de feiten Ze f heb ik niet minder haast maar om eakele personen te laten ipreken om inlichtingen en vertrouwelgke msdadeetiogen te ontvangen heb k verplicbliogeD aangegaan welke ik zal boadeo ïk ben niet vry alles te zeggen voordal sommige voorwsarden vervald zgn Nog eenigen tgd hoop ik eu niets zal mg meer weerbonden Paul de Cassagnac inde Autorité brandt van ongeduld en zegt dat zelfs al konden door Sohenrer Kestner geeo oieawe gegevena aan da hand gedaan worden men toch steeds luide op herziening van Dreyfus rechtsgeding zoo moeten aandringen daar de kapitein veroo deeld is op grond van eeo geheim document dat DOCh san hem noch aan zgn verdediger is bekend gemaakt Zóó iets zegt Cassagnac behoort bg wilden te bois maar niet bg een beschaafde natie en een veroordeeling io het duister is en hlgft een gerechtelgke moord al beroept men zich honderdmaal op de noodzakelijkheid van het bewaren van staatsgeheimen io bet belang van den Staat En al is Dreyfus een jood dat mag toor Christenen geen reden tot blende teroordeeüng zgn Daarom moet over deze geheimziooige zaak bet volle licbt ontstoken worden en wel zoo spoedig mogelgk c Zaterdag de achttiende week der staking ia weer f 432 000 aso onderstand uitbetaald aan ongeveer 83000 werkloozen in bet machinevak Dd Amalgamated Society of Eogineers droeg daartoe uit eigen kas nagenoeg f 300 000 bij Hoe lang zal zg dat nog kunnen volhouden Vooral als het patrooosterbond werkelgk het plan beeft waarvan de Manchester Gnardian gehoord beeft De beeren werkgevers zgn namstgk van zins om de macht tan den werktiedeobood te bre cen Daartoe willen zg vao elkeo bekwamen werkman storting verlangen van een zeker bedrag van diens weekloon waaruit een fonds zal worden gevormd om den werklieden alle voordeden te verzekeren die thans bun takvereeniging hou toezegt De patroons moeten tan plan zijn de deelneming aan dit fonds voor ban werklieden verplicht ta atellen Op deze wgze hopen zg aan de vakvereenigiog haar leden te onttrekken en enkele patroons moeten zelfs het voornemen hebben om de werklieden allen weder in dienst ta nemen maar dan op voorwaarde dat sg zich afscheiden van de Amalgamated Society f Wat bet resultaat is van de inmenging van den minister van koophaodel den heer Ritchie is nog niet met zekerheid te zeggen Het schgnt dat de poging irgwel mislukt is ten minste de heer Ritchie heeft aan dan voorzitter tan de patroonavereeniging een anderen grondslag voor een conferentie aangegeven Oter dit nieuwe toorstel zullen de werkgevers zoo spoedig mogelijk beraadslagen In de Zuidafrikaanscche Hepobliek is een nieuwe oandidaat voor het presidentschap opgestaan Den lln Mei 1898 eindigt de tegenwoordige regeering van president Krnger Voor dien tgd moeteu das de verkiezingen plaats hebben tegenover 0om PaaU die zich opnieuw verkiesbaar stelt staan thaos reeds twee oandidaten Beidan zgn leden van den Uitvoerenden Raad de eene is de vice president generaal Joohert commandant vau het ileger der Znidafrikaansohe republiek de andere het nietofficieele lid van den Bande Schalk Borger Deze leatste heeft na lang geaarseld te hebben eindelgk verklaard de candidatnnr te aanvaarden De Times c noemt de heer Burger den candidatnur der meer vooruitatrevende bargers en meent dat het tbans zaak wordt voor genera 1 Jonbort om zich voor den nieaweo oandidaat tfirng te trekken daar anders de kans groot is dat president Kruger voordeel zal behalen door de versaippariog der atemmeo die van bet atellen van twee tegencandidaten het gevolg aal zgn De praaident wordt voor vgf jaren gekozen Aan de verkiezing wordt deelgenomen dooralle burgers die sedert veertien jaren in bat land woonachtig zgn Te gelgk met de presidentsverkiezing heett de benoeming plaats den uitvoerende raad de superintendent voorde zaken der inboorlingen do staatssecretaris en de beide niet officieels leden worden door den Eersten Yolbsraad benoemd toor den tgd van drie jaren BargsrlQke Bt nd GEBOREN 81 Oct Nellg oaders W J Pijn eo C Verwog 1 Nov Margaratba Marina onden D A Nooner en W RniterT ld GEHUWD 3 Nov H Anker ea J F Vereloii M Scbriek en M J Spieringshoek A Overoeek en J Vergspr P Panw en C J A den Hertog OVERLEDEN 3 Nov C J Schneider 1 j A van Maaren 7 j I N Q EZO N D EN QeaeMé RtdaUul Beleefd verzoek ik U voor het volgende een plaatsje in nw geacht blad In ds laatst gebonden Raadsvergadering werd onder meer ook gesproken oter het publiek maken van een tot nu toe nog geheim plan iu zake bet legaat vaa wijlen Borgemeester van Bergen IJzeudoorn Aangezien ik natunrlgk in de verste verte niet gissen kan wat dit geheim is verzoek ik u mg gelegenheid te verleenen een miaschieu goeden wenk ie geven Er is iodertgd nu bgna 3 jaren geleden ± f 2000 bgeengabracht tot het oprichten tan een of ander gedenkteekon ter herinnering aao onzen vorigen Bnrgervader Tot nu tos sohpnt de Commissie op allerlei bezwaren gesteit te zgn tot verwezenlgking van dit plan Naar mgn bescheiden meening zon het nu een mooie gelegenheid zgn dat plan tot werkelgkheid te maken Als men in de Scbeteoingschs bosohjea dwaalt ontmoet men daar herinneringen aan eenige onzer groote Mannen in den vorm tao fraaie monumentale restbankao Als de plannen omtrent tarandering tao het plantsoen en die der Commissie tan het gedeokleeken samen konden gaan door bgtoorbeeld eau dergelgke monomentale bank zg bet dan ook door de betrekkelgk kleine aom die ar toor beschikbaar is op kleinen schaal iu bet aan te leggen park ta plaatsen zon hut wandelend publiek steeds inde gelegenbeid zgn op den eigen grond tsn den grooten Doode hem iu dat moonment ta herdenken Ik heb gemeend deze gedachte publiek te mogen maken met bet oog op binnenkort te namen bealoiteu U mgnheer de Redactenr mgn dank betuigende voor de plaatsing heb ik de eer te zgn EEN UWER ABONNÉ S MARKTBERICHTEN QOnda 4 Novemer 1897 Door den geriiigea aanroer van granen waren koopers genoodzaakt iets hooger prÜEsn te besteden Tnrwe Jarige Zeeuws 8 50 a 8 75 Nieuwe dito SOi S O Mindere dito 8 8 80 AfwSkende 7 50 i 7 15 PoWor 7 76 8 86 Z Bogg 6 0 6 76 Polder S 4 J8 buitenlandsobe per 70 kilogram 4 00 it 6 80 Gerst Winter 4 75 a 6 8 1 Zomer ƒ 4 B0 a 4 75 Chotallior t 75 s 6 50 Hater per heot 8 90 a 3 40 por 100 kilo 7 k 7 30 Hennepzaad Inlanüsob 76 a 7 Buitenlandeoho ƒ 5 75 a 6 Kanariezaad 6 50 ü ƒ 7 K arweizaad ƒ a per 80 Kilo Koolzaad nieuw II ü U 85 Erwien Kookerwten ƒ 8 10 ii 8 76 Niet kokende f 6 50 i 7 Bnitenlandiobe toererwten per 80 Kilo ƒ 4 80 a ƒ 5 Boooen Bruine booneo 8 95 a ƒ 9 85 Witte boouen 9 10 il f 10 60 Dnitenboonen 6 85 a 0 60 PaardenbooneD ü ƒ Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaanacbe f 4 ï0 a 4 60 Cinqnsntine 5 75 i f FoisDian il Inlsndsehe meating i VsEMiaKT Melktse goede ssntoer handel en prijzen matig Vette varkeoa red aanroer ban dei tr wel 19 88 ot per half KO Biggen voor Engeland red aanroer handel try wet 18 a 19 ot per half KG Magere biggen goede aanvoer handel matig 0 B t il 1 45 per week Vette schapen groote aantoar handel iets beter 10 il 88 Zuig Lammeren red aanroer handel tlug il Nuchtere kalven eenige aaavoor handel trij wel 4 k 8 Fokkalteren 7 tl 14 Graskalteren goede aanroer handel vlug 18 i 4 Asngsvoerd 101 part en kaas Handel tri matig la Hual ƒ 97 ii 30 8o qual 94 a 88 Zwaardere il NoordHollandsobe 87 4 80 Boter weinig aanroer handel radetijk Ooebotor 1 10 1 40 Weiboter 1 80 i f 1 80 p KiK K E O l4 A Ivl B Balsijde 40 Cts tot HMS per Meter zoowel Zwarte en gekleurde Hemteberg Hifde van 3S ets tot H 65 per M Olad Gestreept Geruit Gewerkt Damast etc circa 240 varsch qualiteiten en 2000 verach kleuren dessins etc Fr vau port e reehfen IK feKi STALEN par omgaande Dubbel briefport naar Zwitserland 6 Hwbürg s Zijde fabriekeD K es K Hofl sunicii WINTERSTOFPEW voor Heeren Kleeding A 7an OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Telephomk Xo 3t Beurs van msterdam ilotkrs 8 s Vrkr 88 99 los 87 86 91 3 981 1 4 68 77 109 V 86V 100 94 6 11 480 100 48 100 108 lOO Vls 67 99 98 1847 100 80 Sl s 111 106 901 999 100 64 69 148 100 11 U 103 109 100 1 O 188 19V 100 66V 108 14 157 108 V 118 100 80 55 6 194 908 10 7 10 109 109 118 191 85 117 86 91 8 3 NOVEMBBR NïDBaLAND Cert Nod W a 8 dito dito dito 8 dito dito dito 3 HoNoiB Obl Geudl 1881 88 4 Italii Insohr ting 1809 81 5 OosTliNa Obl in papier 1868 O dito in ztlrer 1868 5 PoaTuoiL Obl met ooupon Sdito ticket S 677 RusuNn Obl Binnenl 1804 4 dito Gecons 1880 ♦ dito bij Rothi 1889 4 dito bg Hope 1889 90 4 dito iu goud leen 1883 O dito dito dito 1884 6 SpiNJ Perp t Bokuld 1881 4 TiJRMU Qepr Conv le n 1890 4 Gee leening serie D Qec Ie niag serie O ZuidAra Rap v obl 1898 5 Mzilco Obl Bnit si 1890 VzmzüKLi Obl 4onbep 1881 AMsriaDui Obligstien 1896 3 BoTTzaDAH 8ted lees 1894 s Nbd N Afr Hsndelsv aand Arondsb Tah Mij CertiBosten DeliMaatechappg dito Am Hypotheekb paodbr 4 Cult Mg der Toritenl aand s Gr Hjpothoekb paudbr 8 i Mederlandache bank aand Nad H andelmaatsoh dito N W h Pao Hyp b paodbr 6 aott Hypothoekb pandbr 8 Utr Hypothoekb dito 8 Oo8T a ost Hong bank aand RosL Hypotbeiekbank pandb 41 AiiaaiKA Ëqut hypoth pandb 6 Maiw L G Pr Lieu oort 8 Nkd HoU IJ Spoorw Mü ud Mij tot Eipl t 8t Spw aand Nad lod Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Bpm aand dito dito dito 1811 dito 5 lTiLll3poorwl 1887 89 A Bobl 8 68 Zuid Ital Spwojj A H obl 8 FoLiN Wartobau Weeuen aand 4 RVSL Gr Ruis 8pw Mj obl 4 Baltiaobo dito asnd Fastowa dito sand 6 Iwang Donbr dila aand 5 Knrsk Ck Aiow 3p kap obl 4 dito dito oUig 4 l t 67 i Vi Ahcbika Cent Pac Sp Uy obl 6 Chio k North W pr C v aand dito dito W n St Peter obl 7 Denver II Rio Gr Spm eert r a Illinois Central obl in goud 4 Louist NsshtilleOert t aand Mexico N Spw Mjj Ie hyp o fl Miss Kangas r 4pot prof aand N York Ontasioi Wast aand dito Penn Obio oblig 6 Oregon Calif lehyp in goud 6 at Paul Minn k Hanit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito Uno Col Ie hyp O 5 Oahaua Can Soutb Cert v aand VaK O Rallw k Na Ie h d oiO Amsterd Omnibus Mjj sand Rotterd Tramweg Maats aand Ned Stad Amsterdam aand 8 Stad Rolterdsm aan 8 Bkloib Stad Antwerpen 1887 8t Stad Brussel 1888 8 HONO Theiii ReguUr Oesellsoh 4 OoSTRN Staatsleening 1860 5 K K Ooit B Cr 1880 8 Span Stad Madrid 8 1868 Nbd Ver Bes Hvp 6pobt eert ADVERTBNTIEN TANDAUTS E CAssrm Turfmarkt 171 uooda van 10 tot B uur behalve ZONDAGS en WOENSDAGS voormiddag Kliniek on Polikliniek OBHTBVHfB eu voor Hpreokaren dagelgks van 12 S a Gratis Spreekuren Maondag Worntdaij en Vrijdag 9 ll uur DORDRECHT Lijnbaan Su 11 Dr A EVL Qeneeikeer Direeteur