Goudsche Courant, vrijdag 5 november 1897

Zaterdag 6 November J8W 30ste Jaargang m 74S1 miwm rnmmi MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 reg il i a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommere VIJF CENTEN Te Eoop of te Huur aangeboden EEN HEEREPJHVIS Staande aan de WESTHAVEN Wök B N U7 Te bevragen Lange Tiendeweg D AÏÖ Het hals bevat beneden 3 Kamera met Suite Keuken Kelder en Binnenplaats boren 3 Kamers en Zolder verder alles netjes en doel matig ingericht alsmede van Gas en Water leiding voorzien Tevens boven en beneden Pritaat met Waterleiding ELECTROHOTOBISGBE TANDBALWDJëS WETI IO OBDEPOSEBRD BU liet K bruik diiarviui teschiedt het tanden krMsen der Kinderen ZONDER D £ HllVm PUN 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewgzen kan dat de by my ter inzage liggende getaigscbriften der aitstakende resaltaten van de Ëlectromotorlsobe Taadh lsbandjes niet echt zyn S Men lette op den naam van den Fabrikant HjQBmT HOIiTZ Wordt franco toegezonden alleen na ontvangst van postzegel ad 9Ö cent door ROBEaTHOLTZ I Uniegeii Wederverkoopers gevraagd Henbiedehet iIoo dpr 8 er 500 000 Hrk De prijzen 2ijn door den Staat efarandeerd Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen fKO de door den Staat Hamburg gewaarborgde grootB Gflldloterij waarin seker 11 Millloen 349 325 Mark gewonnen moeten worden De prÜEen van de veel voordeel biedende Oeldloterg die volgena het plan ilmbts 118 000 loten bevat zijn da volgende De hoogste pr s ie eventueel 600 000 Mark Premie vaa 800 000 M 1 prqs S00 000 M a 100 000 M k 75 000 M è 70 000 M i 96 000 M a 80 000 M k 66 000 M a 60 000 M k 40 000 M 80 000 M 26 prezen a 10 000 M 66 prijzen ü 6000 M 1 pr B 8 pr ean Iprijt Iprjji ip li Iprije 2 prgzen Iprij 1 prij 106 prijzen a 8000 M 306 prezen i 2000 M 818 prijzen ü 1000 M 1618prqiiena 400 M 40 prijzen a 800 M 140 prijzen a 200 M 86962 prijzen a 166 M 99 pr i 184 104 100 86lpraz ii7 45 1M totaal 6 I80 pr zen 2 prijzen it 20 000 M en worden deze in eenige maanden in 7 klassen uitgeloot Da Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagt Hark 60 000 stijgt in de 2e kl tol 66 000 M in de Se tot 60 000 M in ds 4e tot 86 000 M in de 6a tot 70 000 M in de e tot 76 000 M in de 7e toi 200 000 M en met de premie van 300 000 M event tot 600 000 Mark Voor de eerste prijstrekking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot sleohta Guld 3 50 een half origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 De inleggalden voor de volgende klassen zoowel als de lijst der prijzen worden aangegeven ia hetofüclee e trekkingsp an voonien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend tedere deelnemer in de loter j ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de ofllcieele trekkiogslijst De aitbetaltng on varzooding van de prijzen gesebiedt door m j direct en prompt san de winners an onder de strengste geheimhouding tÊ ledere bestelling kan men eenvoudig l w per postwissal opgeven Men wende zich dus met de aanvraag omtoezending van loten voor de spoedig ptaaia hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot XS mnrBMBBH k met vertrouwen tot Samuel Ileckscber senr Bankier en Wisselkantoor in UAMBDB6 Duitsobland TISSOT Co Bordeaux Botierdam f 1 40 per lil r in verzegelde bemande flesch van 5 en 2 i liter voorzien van hat atteat van Dr P J van Hamel Boos Proeffleach 1 30 Verkrggbaar b J H ROODE OO0DA Koninklijke Machinate Fabriek DB HUNIGBLOEMe y n H van Schalk Co gevestigd te ê Oravenhagct H eppierttraat 99 en M9a saby de Regentesselaan van Z M den EONIJ G van BELGIË Indien gijhoeëtfl gebraikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DraivenBorst Honig Extract Js £ EÜjI A IsTTHB FLAüONS van 40 Cts 70 Cts ea 1 verkrggbaar by Firma WOLFF Co Westhaven f OS Otuda B H ym MILD Veeratal B 126 te Oouda A BüDMAN ifoordrteht J C BATËLAND Boitcop B T WIJK Oudewalrr M KOLKMAN WaddiKtvem Een ware Schat voor de ongelukkige aluchtoffers der Zetf faevlekking Onanie en gehe me nitapattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEWARIi G PD IKE OUDE SCHIEDAMMER HoUandscfae oitgare met 27 alb Prgs 2 fpldeu Ieder die aan de versohrik kelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkrggen by hetVerlags Mï azin te Leipzig Neamarkt 34 franco tegen inzending van het bedr ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland GENEVEE Merkt NIGHTCAP Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz N B Aia bewijs van echtheid ii cachet en kurk steeds voorsien van den naam der Firma P HOPPB Stedelpe Gasfal riek te GOUDA De priJB van het gas is 6 cent per M en voor Kooktoeatellen of Motoreu 4 et Onder zekere voor vaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdhuis verbouilen met 15 meter vrije leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtgasmeters bedraagt de hunr 10 oent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelyk afrekenen en Tan de fabriek lamjpen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in huur bekomen lutomallsebe Tallen voor rattan h fl Mo voor niaiian i fl 1 30 voor torran kakkerUkksn una A fl 1 30 vangnn v iürtdar iid Konder toealolit i M rfttMn malam of duisende kevam in een naeht tallen Einb v iiialla wader q ki liMten niet du tufnats rauk n Verkuoji tagaii JuananiliDg tu liet betlrng of onder rambou VerzendhniH Merknur f ContDundit Ha Woha py Hehnbert A AutêUrdmm NJS Voorbwgwal lil Qonda Druk van A BRINKMAN ZOON MAAGDENBUIIGER Brandverze kering Maa tschappij MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL ƒ S tao OOO RESERVE s rvi os e TOTAAL 1 SXi 40a 9 De Generaal Ag enten voor Nederland en de Koloniën hebben de eer te berichten dat tengevolge overlijden van den WelEdelen Heer d T Traan T7 xe u naöxs gre3n IDzn tot AGENT voor GOUDA en OMSTREKEN is benoemd en aangesteld den Heer A D VAN VREÜMINGEIV aldaar bij wien alle inlichtingen omtrent het afsluiten van verzekeringen al8 anderszins zijn te bekomen AmtUrdam 30 Octoher 1897 De Ueneraal Agenten voornoemd JLATTE DEOUVEN Met referte aan bovenstaande annonce beveelt de ondergeteekende zich aan tot het afsluiten van verzekeringen alsmede het verstrekken van alle inlichtingen dienaangaande Qouda den 30n Octoher 1897 L D VAN VREÏÏMINGEN Agent WIJD8TRAAT 160o AIATGIIR KOOLZGIIR Uit de zuiverste Bronnen Ondergeteekeude heeft de eer H H Koffiehnishouders en Mineraalwaterfabrikantan bekend te maken dat hy door gunstige condition met een der beste Satuurkool xuurFabrieken in de gelegenheid is gesteld UEd l1 A T IJ U R H O O L 2 U U R ie leveren per Cylinder inhondende 10 KGr i f 3 50 15 KGr i f 4 50 Ook voorradig OyUnder van ZO KQr inhoud im Alles in Nieuwe Stalen Cylinders met de beste Victoria afiloitkranen zoodat men geen koolzaarverlies meer heeft Ten allen tgde voorradig Mg minzaam aanbevelende Hoogachtend Telephoon No 439 Q UÏÏLLER Coolvest 53 Rotterdam Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aalrVaarden Ben pxacla tigr xiet in g exiclxt HËËREKHOS met TUK staande aan den KAÏTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Reuken en prachtige Kelder Bovea 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiirtg een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding e geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Gtebr StoUwerck s Chocolade en Cacao DeMmatige door de nleuvste uitvindingen op machinaal gebied rerbeterd ftlirleitl en uttatoltwid gebruik van nt en fijnste grondstoffen garandeerei Jen verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao i em aanbevelenswaardig bbrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud dn resp Etikettm De rma bdiaalde 17 Brevets als Hofleveranefer 44 Eero DlpIoma B gouden enz Medailles een bewije an uitmuntend a fiibrikaat Keeds 18J4 sclu cef de AccademiB nation de Paris Noua voua dJMmona nne HcdslUe r tiemlire elaa e en oonrid4n tli oe Totr xoaUant tkbrleatkm d Ohoaolat bonbons varléi eto td Müwarok t bbrikaat ia verkr gbaar bij U H Coniisears Banketbakkers eox n OwenuüTertegenwoordiger loor Nederhaid Jiulni Hattentlodt Amsterdam Kalverstraat 103 BINNENLAND i GOUDA 5 November 1897 Qietsrenavond gaven de Heer en Mevroaw Poolman in de saai der Sociëteit op de Heven eenige voordrachteo De verschillende nummers van het programma werden ving en gwMg voorgedragen Voorei bet eerste en het laatste takje waren proeQea van tooneelspeelkunst waarin ds aitiiUn dnidelgk nitkwimen en tereoht den bgval van bet pnbliek inoogstten D preek van Batavosc door den Heer Poolman voorgedragen evenals Het Toosten vielen bjjtoiider in den smaak Mevronw Poolmau bed bel meeste sncces met Bet eeiite Consnit van eens Doktoiesf waarbij tjj de spraak en da manieren van het boerinnetje dst hare help noodig bad alleraardigat nabootste Hel was jammer dat ds zaal zoo eleebt oezet af De Beer en Mevronw Poolman hadden een grooter aoditoriom verdiend Onze staiJgeDoot de beer J IJpelaar Jz die met het rorvet lAlkmsarc te Cnra ao vertoeft is met ingang van 1 Oct II bevorderd tot maobioiet Ie kl Beden morgen werd nit het water der Code iiiwe gehaald esn 78 jarig man die van Haastrecht kwam en genaamd was K v D die niet goed bg het hoofd zjjnde zich van het leven wilde berooven Door middel van de politie werd by van drooge kleederen voorzien en naar Baastieeht getraaiportssrd Heden morgen ten 8 nnr geraakte zekere vroow Z bezig zjjnde met watersoheppen op de Nieuwe Haven te water Het mocht den heer A de Z met veel moeite gelakken baar weder op het droge te brengen Bg kon beeloit ia o a benoemd lot hooghaemtaad van Schieland provincie Zaid Hollaad de heer A C Snel Ook een record De boerenwoning van G vin £ lk te Betkuwonde is in 6 jaren tgds driemaal afgebrand Omtrent den moord te Berkenwonde verneemt de iN B Ct nader Zondag avond brachten eenige jongeloi uit Bergambacht een bezoek aan het naburige Berkenwoude wat wel eens meer gebeurde Waanohijnigk tengevolge eener vroegere woordenwitselieg aren de Berkenwondsche jongens FEVILLETOK LANGS EIGEN WEG S5 Eoit is niet voldoeode je droere itamiDtDg die allen lerentlaat rerlaut moet oTsrwODDen vordeo en dat kaa je ali je wilt jrAg the s gOEiohtje helderde op t scheen of iets ven Cile s jeeetkrecht ia hasT wakéer werd en mat meer ofer igiog dan ooit zeide nik wil Cile Best Ze lachte rroolijk gaf Agatbe een zoen haalde ecQ kop bouillon en nam haar naaiwerk weer ter hand LangUMB in baar bonillon leMlend ea met een laoh in haar oogen bekeek ds lieke bat Triendelijke geRiahtie de weelderige haren en het elegante ftgnartje Tan Cile t Verwondert me tooh xeid eij eindelgk dat je nog niet geëngageerd bent 2iei diepe blos w s bet antwoord Ik kom op TBiboden terrein geloof ik Volst ekt niet Ik had er al met je orer willen spreken maar de ometandigbeden verhinderden bet telkens Cile vertelde van haar speelmakkertje ran den jOD n atadent die haar sijn liefde beleed van hun str d toen ay het leren wilde leeren kennen ran hun verzoening ran den jongen man die langtamerband aoo n groote plaats in baar hart innam van jgt Terteonwen waarmee b de beslissing tegemoet dien ftTond erg rumoerig ea trachtten löeaüe TeehtpAfi uit ta lokken door allerlei ptageryeD waaraan eeretgeooemdeD ïioh ehter niet stoorden wel begrgpeode tegeo zoo o meoigte niet te Bflo opgewasseo Ze wilden daarom n de baart oog even te yn ingewandeld circa half 9 naar hoia keeren toen de terugweg bflua veraperd waa en ig langs den waterkant een doorging moeeten zoeken De ïerïlagene De Jong kwam achteraan sgDe kameradeu liepen hard door meenende dat ook hg al Toornit was Op dat oogeoblik moet bem de doodeljike ateek ign toegebracht en is hü daarna hoedan ook ta water geraakt altbana een inwoner rto Berkenwoude heeft hem Dog bötflda gered Zgne kameraden bemerkende dat De Jong achterbleef kwamen later terug eo Hgen toen den lerBlagene wegdragen Inmiddela waren de bargemeeatet en de politie gewaarechuwd en werd ia allergl een dokter ootbodeu Bg onderzoek bleek de wond Beer getaarlgk ta zijo toegebracht eo er weinig hoop op leveDsbahoud te zgo Na feel pgoen ia De Joug dan ook aMaRndage a morgens 4 ure bezweken oa bg volle keunis ftn sgae familie te hebben afscbei 1 goDomen De reralagene waa ongeveer 21 jaren oppaaiend en bij zgne keoBiaaeD bemind De deeloamiog fi groot Giaier heeft de gerecbtelgke Bebouwing plaata gehad De dader ia nog niet bekend de verilageoe wist ook niet te zeggen wie bem de wonde toebracht Benige personen zgn dea geheeleu nacht en dag in verhoor geweeat ïlet Igk ifl naar de oaderiglie woo ng te Bergambacht otergebracht Nader meldt men oog nit Berkenwoude Nadat bier gedurende twee dagen reracheideoe personen inzake den moord in verhoor lijn genomen werden P O bakkerskaeeht 00 A B boerenknecht getaokelgk naar Rotterdam gebracht Zooale gemeld werd ia de 75 jarige Jansen te NieuwDordrecht onder verdachte omatandighedeu in een acbapehok dood gevonden De man waa namelgk geheel bebloed en waa aan het hoofd verwond Dit bet geneeaknndig onderzoek bleek dat Jansen waaracbgnlgk met een atok op het bootd is geslagen aan bloedverlies is overleden en dat de wonden aan het hoofd doodelgk wareu Een jsogdig persoon T is als de vermoede gke dader in hechtenis genomen en naar hier overgebracht Jaosen was dea avonds of des nachts bg de woning van T ge1 omen dis met zgo zuster in huis was en wilde die woning waariii bg ook r eda vroeger verblgf bad gebonden bin zag en den strijd dien t haar kostte jyTwijfel je nog na z JQ opoffering voor Van Duno En je hebt hem liefl Juist daarom Ik zou alles roor bem willen zijn en niet kannen verdragen dai hij een gedachte had die ik niet met hem deelde Ik zoa niet kunnen verdragen dat hij voor zjjn vrouw verzweeg wat hy aan zijn besten vriend vartelde en daar waar hü bekendheid met het leven in eese vrouw afkeurt daar zou hy haar ook geen vertrouwon toonen Er zoudea oogenblikken komen waarop hij meer naar hem dan naar haar verlangde en dat zou ik met ktmnea aïtstaan Dat wantrouwen zou me ongelukkig maken en als ik tronw wil ik gelukkig zijn nJe angst is een droombeeld Wat hij vroeger daebt doet niets ter zake en Cato zoowel als gy zullen hem voldoende van zgn dwaling hebben over tuigd Ik ben blij dat ik hem ken en ik twijfel geen oogenblik of je zult gelukkig zyn Ma a ar dan ga je hier wegP t Is nog zoo ver niet heuaoh Met eon plotaelingen sohHk daoht Ctle aan haar verzoek om verplaatsing maar het binnenkomen van Dolf gaf haar gel anheid zich te herstellen voor Agsthc iets bemerkte De heale familie Van Trompen lag at lang te bed toen Cile nog op haar kamer zat haar kin op haar handen en haar ellebogen op tafel Het verzoek om verplaataing moest ingetrokken worden In geen geval kon zij Agathe verlaten maar voor Walter zou het een groole teleurstelling zyn Zou ze bem scbryven F Ja dat was goed trok aar inktkoker en papier naar ziob toe maar I wat zou ze bem zeggen Den ottden familiairen nendringen T wilde dit beletten ea stoottehem naar hy verklaart terug Jansen werdechter den volgenden morgen dood in eenaohapeiiok gevonden met ernstige wonden aanhet hoofd P D C Het kraukcinnigeageaticht Ëndegeest te Leiden heeft opnieuw eene belangrgke uitbreiding ondergaan Er zgu thana weder twee pavïl joens gereed zoodat vermoedelgk ia den loop dezer maand wederom een honderdtal plaatsen benbikbaar komen In het geheal knonen aldaar nu bgna 400 patiSnteq worden verpleegd Door de beeren Van Dam eo Biezeveld iogeniears arcbitecten te s Oravenbaga zgn onderhandelingen aangeknoopt met da gf meentebeitaren van Alpben Oudihoorn en Aarlaoderveen over het maken van een drinkwaterleiding De dagelgksche beatureo dier gemeent D bebbeu met genoemde heeren eeoe ooutercDtie gehouden Naar wg vernemeo ii tuiiobeo de Maatscbappg tot exploitatie van Staataspoorwegen te Dtraebt u de Eerste Rotterdamscbe maatsobapi van verzekering op bet leven tegen ongeUkken eo joTaliditeit te Rotterdam eene orelreeDkomst gesloten waarbg van 1 Januari a B af al het peraoneel in dienat van aan nemers of onderaanoemera van door de Mg tot oit vau ataatsapoorwegen zoo ia bet openbaar ala onderehands aan te hefteden werken tegen de geldelgke gevolgen vafl ongetakkeo aan dat personeel overkomen verzekerd ia Eergisterenavoud werd in bet Casino aan het Waterloopleio te Amsterdam een slecht bezocbte vergadering gehouden vao kleine kooplieden en straatventers ten einde raaati a gelen te bespreken tegen de zooals werd gezegd willekeurige handelingen van de Amsterdamaobe politie t enovtir hen die met atraatverkoop van veraobillende artikelen him brood moeten verdienen Verschillende sprekers traden op om hun grieven te uiten en te doen hooren dat de politie agenten soms blgken geven ds wetnïet te kennen dat ze soma ruw optreden en dat zetls bg arreatatiSn de venters op de polïtiebnreaox zeer oobebbelgk worden behandeld Een spreker raadde aan een vereeniging te stichten eo e n rechtsgeleerde te doen optireden om de b tangen van hen die bekenrd worden e behartigen Nadat uog eenige aprekeri ook over de houding politie op andere plaatien badden toon van vroeger kou ee nu niet aanslaan en missobien beschouwde hy haar brief als de beslissing die ze nog niet kon Demea Het papier werd weggeschoven en bet hoofd wrer door de banden gesteund Toen zy giog slapen was ze nog geen stap verder gekomen fflk zal hem sohryven prevelde Cile telkens maar do dagen verhepen zonder dat de brief gereed kwam i Nu weet ik bat I Ik zal hem vragen of ik iets ten bate vau de familie Van Duno doen kan Toen zy den volgenden morgen den brief overlas schudde za ontevreden het hoofd en soheurde hem io taltooze stukjes rrKoo ijskoud alsof ik aan een vreemde heb ge schreven eli dan dat ter loops melden dat ik mijrt verzoek om verplaatsing heb ingetrokken Hij heoht er zooveel aan en ik behandel het en bagatelle Na het verknoeien van vele blaadjes postpapier WBS een nieuwe brief gereed dia duidelijk de sporen droeg van met groote voorzichtigheid stamgesteld te zya Nog voor hy werd verzonden sohraef meneer Menald dat eerstdaags de examens voor Waltor i oudea beginnen Nu moet ik wachten tot na den afloop geInkkig daoht za heel stilletjee er by an met groote Opgewektheid werd de tweede brief verschenrd üBen je tevreden over me Cile P ffUeel tevreden Wy beidon zyn beste dokters Je kleur is beter je oogen staan krachtiger je alaapt eo eet goed das i Dus zou je me wel wat meer bezigheid kunnen gaven Neea deze week heb je nog vacantia maar aan gpsproken werd een voortoopig beatuar ran 9 persooeo gekozeu en een vereenigiug gestiohtt waarbg velen zich als lid aanstoleo Binnen enkele weken aal een tweede vergadering worden gehouden om verdere plannen te bespreken Daarna werd de tergadering gesloten Door aandeel houders der ijzergieterg Da Prins van Oranje te VQnrenhi e ia bealoten lot ontbinding eer maataobappg orar te gaan Dit is ern ware ramp voor een aantal gezinnen zegt de Baagscbe Ct wanneer er niets op gevonden kan worden om de zaken voort te zetten De fabriek toch bad in t vorige jaar gemiddeld ruim 225 werklieden in dienst voorzag dus in t onderhoad van een 1100 ih 1200 personen eo bat door haar oitbetoalde arbeidsloon was irca f 140 000 Daar de werktuigen ene door de Prini van Oranje in bet vorige jaar afgeleverd nog vrg aaozienlgk in getal waren ia de kans miasobieo niet gering dat t nog wel tot voorlzetting van de zaak op andere wgze zal kanoen komen Naar bet genoemde blad verneemt agn reeda een aantal werklieden afgedaokt in de laatafee weken eea 30 40 en zgn er nog een lOOtal aan den arbeid die echter alteen het thans onderhanden werk zullen afmaken daar geen aienw werk wordt aangenomen en die due ook achtereen volgens buiten verdiensten znlteD komen Intusscnen is een comité uit de werklieden bezig met het organiseeren zoo mogelgk van een coöperatieve inricbting tot voortzetting van bet bfldrgf Men zegt dat daarvoor bet uoodige kapitaal beschikbaar is maar of de pogingen zullee gelakken is nog onzeker Da Haagsohe Ct wgst voorts op een be enkelgke omstandigheid in verband met de liquidatie Er bestaat namelgk een pensioenfonds voor het persooe3l eo men vraagt zich niet zonder bezorgdheid af boe het daarmede gaan tal Men vreest dat niet alleen de werklieden die afgedankt worden bet geld zullen kwgt zgu dat z daarvoor coatfibueeren maar ook wat nog erger zon wezen dat zg die reeda gepen sign neerd zgn en niet zooala de valide niaonen op werk elders kunnen hopen dit pensioen zullen verliezen De H Ct vertrouwt dat dit iet bet geval zal bigken te zgn De directie zat obgetwgfeld voor die pensioenen een afzoDderlfjk fonda hebbes dat verkregen rechten waarborgt onafbankelgk van bet kapitaal der vennootsobap staanden Dinsdag is het ju4st een maand geleden sedert wy onze samenzwonng op touw z eo en dan krijg je wat meer drukte ffOoh vertel me toob eens boe vroeg je s morgens wel komt verzocht Agathe f Om negen uor moat je op t kantoor zyn voor dien tyd s n de kindoren gekleed on hebben za ontbeten Hoe leg ja dat toch bbdP Alleel eenvoudig zeida Cile ernstig Ze ontbijten s avonds voor ze naar bed gaan begrepen P nJa d je het me niet wilt zeggen Tarwyl beide meisjes met elkaar schertsten aoheldo Walter bij mevrouw Van Trompsu aan Juffrouw Menald was niet t huis ook niet op het kantoor maar misschien wist mevrouw wel waar de juffrouw was zeide do meid rMeneer Breaneuberg zeide mevrouw heel rrieiidalyk toen zo haren bezoeker herkende Het doet me racht veel genoegen dat u ons eens komt opzoeken Walter schikte zich in da omstandigheden praatte en luisterde eu vroeg tan laatste waar juffrouw Menald was Cile die goede beste Cile I Ik tal haar direct een boodschap zenden Wilt u zoo goed zijn niet te laten zeggen dal ik hier ben Aha I Een verraaaing Is juffrouw Henald op het kantoor F vroeg Walter toen mevroaw de meid naar Agathe had gezonden Neen ey is by mijn dochter die de buiahouding van haar broer een weduwnaar waarneemt CrsrAtsTM