Goudsche Courant, zaterdag 6 november 1897

60 dat dos ook lUaiaadig stl worden geliqaideard of beter gezegd f aatgeznt zoodnt UbaD8 da besUaode peaaioenen verzekerd blgveD Maar bet driogt toch aaa op een onderzoek van recbtawege Ten alotte merkt het Haagtobe blad op cHat geval bewyat iomiddela alweer boe Doodzakelgk t ia Staab pensiooneeriag te tellen in de ptaata tad die purticoliere regeHogen waarby men veelal arhaokelyk ia van allerlei omatKndigbedeo en b oü ia elk gevat de contiibatiea vao hen die wordao afgedaokt wal verloren lollen zyo li een dan middel mooi Ditia devorm van meisje of vroow die ziob heel sterk inrügen woo De ribbea vormloos door den drak zypersen licbt de lougan atuk t Hartwordt geklemden pompt niet meer De Ie Ter hangt er we r klooa neer De maag tot eigenares verdriet verteert t genomen voedsel biel Zoo vil de vroQW bevallig zyn maar doet nieta op dan leed en pgo de toffelgke behoeften van het broiloftsgezelachap te zorgen De helft van een rensachtigen os een varken en vyf schapen werden ter plsstae aangevoerd en de toebereidiog dezer vleeachmavsa had volgens nomadisch gebiuik aan bet spit plaats Voor de besproeiing van eeo en ander lagen twee groote Taten wyo verscbeideoe vaten bier een vat brandewyu en 500 fleftschen Selterswster gereed Van 9 uur af kwameo uit alle riehtia ea de broinkl urige genoodigden in ver ier e wagens en rijtuigen opretteo Op bet vetd ontstond weldra eeu bont gewoel dathoodtr den toeschonwera uit den omtrek lokte Het was een interessant schoBwapel De zigeoaers verschenen over bet algemeen zorgvuldiger gekleed dan men van deze zwervers zou hebben verwacht De vrouwen hadden blykbsar hoer beate kleederen en versierselen in battery gebracht De brnid was echter het achooost van allen Zy schitterde in eeo bruidskleed van atlas in levendige klenren en zetfs witte onderrokken met kant ontbraken niet aan haar toilet Tegen twaalf uur verden debianengekomao voertnigen ongeveer 30 in getal tol eeo optocht geformeerd die bet feestterrein verscheidene malen rondreed In bet eer te rytaig zat het braidspaar met een muziekkorps De wagen was bespannen met een pracbtigen volbloedbengst Het dier werd door geschreenw en zweepslagen tot de grout ste snelheid aangespoord zoodat de feeststoet die in vollen ren volgde op eeo dolle jacht geleek en de maziekkspel doodsangsten uitstond Alles liep echter in de beste orde af De reusachtige hoeveelheden spys en draak die vervolgens aangesproken werden bleken voor bet nit ruim 100 personen bestaande gezelschap niet te groot te zyo Tegeo vyf aur midden in een wilden zigennerdans kreeg men ruzie ten gevolge van jalousie onder enkele leden van het gezelschap In een oogenblik werd er tusschen de mannen formeel slag geleverd Met oude abels mesfen kaoppels en revolvers gewapend ging men elkander te lyf Wel een half dozyn der heetbloedige strydera moest buiten gevecht gesteld van bet strydtooneel worden weggedragen Het muziekkorps dat by den aanvang van bet feest de helft van het honorarium ontvangen bad zag van de andere helft af en sloeg op de vlocht Ëen nar daarna werden de gemoederen wat kalmer en nadat alle verwonden waren verboodeo werd het feest tot laat in den nacht voortgezet Het muziekkorps m echter niet meer tot terugkeer te bewegen Ifs niet toen men een biljet van f 60 aanbood Des morgens in de vroegte verdweaen de bruiloftsgangera met stille trom Van den voorraad spys eu draak vood men niets tera dsn afgekloveo beenderen eo leege vateo die over het veld verspreid lagen Een middel ala deez teeke niog krggt de vroow die zich niet pent en rg t Vao binnen is ze goed gezood van buiten kan ze voor het front Ze ia een soboone naar de natuur betaalt coqaetterie niet duur Ze is aterk en flink gezond en friaob all de andre aan den aakkei ia Helaia dat toch da vroow bevroedt wat kwaad eeu nauw corset wel doet Dan laat zij vrijheid aan Kataur en maakt zichzelf t boataan niet zoor Meerbode Ëtn opzienbarende diamantdiefatal is Zaterdagnacht te Londen gepleegd ia den winkel van de cDiamond Merchant s Allianoe in Picoadillj De winket was voorzien van alle mogelijke voorzorgen tegon dieven Ds maar en de zoldering waren van yzer eiken avond werden de rameo door yzereo gordynen afgesloten De yceren deur was door Htalen boateu beaobermd Deze waren doorgoioeden en het lot WOB opengebroken Den geheelen nacht brandt er eleotriach licht in den wiokel en in de gzeren gordynen eyn gaten opengelaten opdat elke voorbygaande po itiesgent kan zien of er iets niet in den baak is Niettemin ontkwamen dieven ongehinderd met hun buit £ r wordt voor een waarde van darlig tot veertig duizend pondaterliog vermist Ëen besobryving van de geatolen jnweeten is naar de voornaamste plaatsen vao Europa gezonden Men gelooft dat de dieven waartoe waanobyalfjk ook vrouwen bebooren Zondag naar het vasteland zyn overgestoken £ en Zi eunerbruiloft zonder wederga werd eenige dagen geledeu op een veld tosschen Nerbeim en Filblingen by Keulen ia da open lacht gevierd Reeds in den vroegen morgen waren eenige dozyoeo zif eun rs besig voor Te Arnhem is onder den naam Samenwerking eene vereeniging opgericht die zich ten doel atelt in gemeen overleg de belaogeo vau patroon en werklieden te bevorderen Sedert die oprichting in bet begin van dit jaar is gebleken dat er werkelijk reeds voorteekeoeo bestaan dat de begeerde eameawerking verkregen is vyf patrooosvereenigingen met 1000 ledeu eo veertien verkliedeovereeaigiogea met 2000 leden hebben sich Men fcchryft van Schiermonnikoog Menigeen zsl met verwondering deheriohteo hebbeu gelezen dat er iu de jongste dagen op ons eiland zoo groote menigte bazen en fazanten zgu geschoten en wat meer zegt nog voortdurend houdt de jacht op dit wild aan En toch was er vroeger nooit van dit wild op ons eilaod Van waar het dan zoo in eens ia gekomen De eigenaar van ScbiermonoikGog g aaf Bertbold Bernstorfif liet er een paar jaar geluden door zyn Wildmeister versobeidene hazen vsd beide geslachten uit Duitschland overbrengen en verleden jaar geschiedde hetzelfde met fazaoten Hy houdt er nu formeels jacbtpartyen met eenige Duitscbe vrienden graaf Carl Wodel raaf Ëhrhard Wedel en Winterdlenst 1897 98 Aangevangen 1 October OODDl KOTTIKDAH U n U IS ll SS 1 84 4S 3 67 BS 4 t 6 1 61 14 7 11 J8 1 S 11 86 1 8 f 11 48 l 4 11 61 la Sl U 66 1 68 4 4 16 i lO 6 SB 6 40 10 8S JtOTTIHDA H G O D D A iS 10 1 11 86 11 60 1J S7 1 44 1 60 8 41 1 14 01 0I 11 64 li 08 19 4 1 14 8 0 4 06 4 S t lO 6 40 6 66 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA B 10 8 35 9 10 9 18 9 S9 9M 10 11 U IS M 8 49 K K t 0 K f 9 56 9 C5 Oeada 6 U0 7 S6 Moordreeht 7 88 meuwerkerk 7 89 Oapello f 7 46 BoHerdam 7 7 S6 t itlMB Diudigl Elotterdam Capelle Xieuwerkerk MoordxMht Seada 9 47 10 18 7 85 8 10 80 U 3S 8 40 9 88 9 80 6 16 9 88 6 61 8 86 4 45 4 55 5 04 5 11 5 17 7 60 6 ao lO M 10 86 10 48 10 40 9 47 10 1 S 38 7 10 7 46 8 18 9 00 60UDA DEN HAAe Souda ZevaahuisenMDerkapelle Zoetermeer Zegwaard Voorburg s Hage a 7 SU 8 80 9 16 9 S6 10 14 11 16 18 16 18 86 1 87 8 45 4 4S 5 86 5 64 6 11 7 84 7 58 ft ZM 7 48 8 49 18 40 0 t n w 0 8 04 B Z 7 58 8 51 19 51 8 U T 8 07 9 03 K 0 w 1 05 0 w t 0 8 88 sH 8 18 9 08 9 48 9 54 10 44 11 46 19 46 1 10 8 05 4 16 6 1S 5 55 8 88 M 8 04 8 84 9 DKN HIAO GOUOi H ge 6 48 7 90 7 48 8 8S 8 46 10 1111 97 18 911 86 1 44 8 40 4 06 4 88 80 8 19 7 18 7 8 98 10 88 Toorb 69 10 17 1 41 4 89 8 18 9 84 ZBT M 8 17 10 48 9 00 6 04 8 8 Onud 8 98 7 48 8 18 8 0810 1810 411 67 19 09 17 8 14 4 08 4 88 16 7 48 8 18 10 10 10 88 8 8 6410 10 88 11 16 10 11 10 81 10 88 9 81 10 88 U 6 11 44 S O l D i V T B I C B T a adl 6 10 84 7 68 8 81 07 10 10 10 67 11 00 18 8 8 80 Oud w 6 86 11 14 8 87 8 10 11 8 8 46 Olndit 08 7 4 8 88 8 0 B St 10 61 11 46 lt S 1 96 8 08 8 0 08 4 1 80 8 6 11 11 ILlljOond 7 99 8 17 8 88 8 8 10 1 11 10 19 111 81 8 40 4 87 90 8 07 7 H 8 8S D T I O H T 0 O O D i mnoht 8 88 7 46 8 48 8 90 10 16 10 88 11 88 1 3 08 3 66 4 48 6 86 8 8 7 8 Waardra 8 68 8 08 10 88 11 6 4 18 7 18 üudenter 7 07 8 14 10 48 4 94 9 07 10 09 0 98 9 88 8 48 10 84 11 10 8 17 4 88 06 0 6 8 88 10 17 10 86 7 10 10 84 8 84 84 7 18 8 48 10 41 AM8TIKDAH G0VDA 7 06 8 10 9 06 10 49 9 63 8 4i 9 9 19 1 8 19 1119 98 1 8 4 4T AH8TEKDAM 19 10 4 11 6 101 18 6 16 Q O V U A 10 67 1 8 8 48 H 10 91 9J7 7 1 8 98 8 lO K 10 17 18 86 11 41 87 8 1 9 48 10 60 Lmit tUmQ at Frt iberr von den Bnascbe Mflnob kanevens nog andere hoeren zoowel van dit eiland als vau liet vasteland van Friesland Het geeft hier veel leven eu beweging eo de geldelyke voordeeleo voor de ingezetenen l Iyven nafunrlyk niet a it De regenmeter te Fredenksoord wees voor de maand October 23 2 mM aan Sinds 1873 was dit nimmer zno laag Alleen in 1876 viel er ia October 35 mM po in 1891 36 5 mM In de overige jaren was het steeds aanmerkelyk boager Iq de afdeeliogen der Tweede Kamer is op tal ran verbeteringen by bet poatwezen aaogedroogeo Zoo op vermeerdering van bestelliog van brieven ten platten lande althins voor die plaatsen waar thans slechts ééoe bestelling per dag geschiedt Verder werd geklaagd over de ondoelmatige wyze van verzending der brieven op sommige plaateen von Frieslaod Zoo gaan de brieven v n Drachten naar Oostermeer over de spoorweglyo Heerenveen Leeowarden hetgeen aomtyda twee etmalen Tordert en worden de brieren vaa Leeawarden naar Stiene verzonden over den apoorweg Yeenwouden Dokkom Men weeë op bel adres van de Kamer van Koophandel te Amsterdam omtrent de verzending van open brieven per post en vroeg hoe de Minister hierover dacht Oeklaigd werd dat zeer dikwyia de poststempels ZÓ6 slecht afgedrukt zyo dat nor en dag van verzending of ontvangst niet zijn te lezen en over de rawheid waarmede aai de poit toevertrouwde btukken vaak behandeld worden Eenigsins zware pakketten komen zelfs by zeer zorgvnldige verpakking dikwyis geschonden aan Men wees er verder op dat onze postzegels iu sierlykbeid en fijnheid van bewerking by vele buiten la ndscbe achterstaan Ook werd het wenschelyk geacht dat Nederland voor het interoationaal verkeer de door vele andere Staten reeds iagcvoerde typektearen zou aannemen nl groen voor de zegels van 2 cent rood oor die van 5 ceot en blanw Toor die V n 12 i cent Voorts werd aanbevolen de waarde oyfers op meer in bet oog vallende wijze aan te brengen byv met zwarte cyfers op de vier boeken zooals iu Oostenryk geschiedt Vermeerdering van bet aantal bypostkantoren werd door enkele leden wenschelyk geacht Terwijl te Weenen een hgpoatkantoor gevonden wordt op 10 000 inwoners te Berlyn op 14 000 te Brnssel op 17 000 vindt men in onze groote steden sleolits een bypostkantoor op 34 000 inwoners Dan werd aangedrongen op belangryke vermeerdering van het aantal brievenbojsen Ook 10 dat opzicht staat Nederland tf n nrhter hy andere landen Ta Weenen vindt men eene brievenbns op 1277 inwoner te Berlgn op 1578 te Londen op 2571 ta Amsterdam op 6131 inwonera Verder werd de inrichting der brievenbussen voor verbetering vatbaar geacht Ten aanzien der laatste drie behandelde paoten werd verwezen naar het verdienstelijk werkje van den heer C J Boelenkamp over het Nederlandsche post eo telegraalwezeu in vergelykiog mat dat van andere landee Ook werd de klacht geuit dat de gleuven der postwagons voor het inweipen van bjieven van zoo kleine afmetingen zyn dat het gebrnik waarvoor dikwyia weinig tgd beBchikbsar is wordt beoioeilykr Behalve Noorwegen is Nederland thans het eenige beschaafde land van Europa waar de aangeteekende brieven zonder aoagegeven waarde niet aan hnis besteld worden Men wenschte dat ten deze het door andere landen gegeven voorbeeld gevolgd zon worden Gevraagd werd of by de toenemende epbrengat der poateryeo de gewichtsgrena voor met 5 ceot porto belsate brieven niet van 15 op 25 gram kon worden gebracht 4 66 6 01 6 0 6 16 6 SB 10 4 10 4 4 4 60 4 67 04 t lO Amitodui O au Ooud 7 99 Voorla werd opnieuw tir bevordering van Zoodagsraat aangedrongen op vtriwariog van het porto van op Zondag te bestellen brieven en pakketten Men vroeg hoe de tegenwoordige minister hierover dacbt Hoe voorden van beteekenis konnen veranderen Hoera da roep dien wy en vooral de Duitscbers de beiser aan het hoofd tegenwoordig gebraiken om iemsad toe U jaichen wil eigeolyk in zyn oorspronkelykeo vorm zeggen er op los dna zooveel als slaat er op Veel goeds wenschte meu hem die bet voorwerp was van den nitroep dos niet toe Enkele Daitsuhe bladen hebbeo tick naar oaoleiding van de speeches van keizer Wilhelm die byna alle eindigen met een drievoudig boerul met de afleiding vao het woord beziggehouden Uit het RoBsisoh en Perziioh hebbeo sy de beteekenis afgeleid en Badolf Falb de weerprofaet die ook aan vergelykende taaistudie scbyot te doen komt de bewyzen nn nog een beetje versterken door oit andere talen Egyptisch en Griekach aan te toooeo dat de wortel ar en oer bet tegendeel van iets liefs jegena iemand bednidt Door de gemeentepolitia te Ter Neozen is procesverbaal wegeoa Majesteitsschennis opgemaakt tegen zekeren P H aldaar eeo slecht befaamd peraoon Genoemde persoon bad zich Dinsdagavond in een koffiehuis to tegenwoordigheid van velen in zeer ergerlyke taal over H M de Koningin Regentes niigelaten By hod zich juist dien di rDorderecbtbaDk te Middelburg moeten verantwoorden wegens mishandeling en moet de volgende week nog voor een ander feit verschonen Men meldt oit Heosdea aso bet U D c Dat de flesachen trek kers thans ook op ket platteland bezoeken brengen om er hoo pro tyk oit te oefenen bleek verleden week Twee als beeren gekleede personen meldden zicji la het Land van Hensdeo by sommige lieden aan en veilden met eene welbespraaktheid aan dat volk eigen loten die zg voor f 10 maar ook wel voor minder verkochten onder voorwaarde dat by aitbetaling twBseen lotery zonder nieten het notbrekende werd ingwhoaden Zoo kwamen zy te Veen by iemand van wien zy wisten dat hy verleden jaar een lot a t zulk eene denkbeeldig lotery bad gekocht Zy maakten ziob bekend als reizifrer van eene handelsfirma te Amsterdam en verklaarden door die firma gezonden te zyn om hem mede te dealen dat hy een prgs van f 750 getrokken had maar dat die prya niet kan worden afgegeven dan tesen rooroitbetaling van 5 pet in dit geval f37t Toen nu die mensebon verklaarden niet zooveel geld te bezitten stelden ly zich ook met f7i tevreden alweer onder voorwaarden dat men er genoegen in moest nemen dat de reiteereode f 30 by bet ontvangen der prys daarvan werd ingebonden Na ban slschtoffer een goeden dage gewenacht te hebben vertrokken zy De wakkere brigadier titulair Smoor te Veen wien de beeren en bon handel verdacht voorkwam spoorde ben op eo rustte na hun iignalement opgenomen te hebbeo niet voordat zy in handen der politie varen Te Rotterdam verdeo zy aangebonden en in verzekerde bewaring gezet Dat bet aatinkende fr Gravecbaget voor meer dan een eeaw reeds bestond blykt uit een by den Haagechen oitgever Martinne Ntihoff verschenen herdrnk van een werkje van den bekenden ingenieur Cornelia Redetykheid Project of ontwerp om den stank of besmettelyke reuk der wateren in de gragten van a Gravenhage des zomers te voorkomens 1773 lo de inleiding haalt de schryver als voorbeeld dat er op het Gebeel al niets volmaakt is gewe at of komen zal ji zelfs het allervolmoaksfe lyn kwelling en gebrek heeftc aan s Graveabage Hoe aangenaam gelegen en door de milde natnor onder geleide van de Vooraienigheid ook begunstigt in vele opzichten beeft oogtbane een groote kwelling n allergrootst TUd v B Greepwicb 8 80 1 61 6 7 66 t Ot i O i ia S I6 86 10 04 10 88 1 1810 11 10 18 8 10 10 18 7 86 10 16 10 84 10 64 11 80 8 17 7 8 84 6 41 8 47 8 87 10 08 8 47 1 14 10 01 JO 18 84 10 64 4 4 8 19 7 4 48 1 4 8 48 10 07 10 11 gtbnk t WMtoa ilinktBda o uil water o ia darulfw Gregtoa Eb TWdar Di ooaaageoBDi nok heeft niet altooa gehwrKht De oode Gratea Princan en StAtan dn Laad waaren Ie teer op aan larkwikkaIjjkaa oord gMtald bet linnaitraaland Bosch da affliateode Dnjnt baekan aaran het die ban bakoorden da nabj gelegenheid aan eeu Tarkoalaoda en terfrisaende cee lagt Termeerdarde da genegenheid om VGraieuhaga tot een Raaidentia an Vargaderplaaii te houden Da Gragten waaren ten dien tyde zniver en ereierende beDareos den Bof Tyrer in ooa a 6ra anbaga t gewemel dar dartele en zilver blinkende Viisoben deed de wateren beweegen en deia rerrrolghten ziob in znirer water zy badden niet noodig na boren te koomen om waar het ban aoogelgk h t leren beboadsn Ja in bat begin doezar aohtienda Eenw wiard da Via in den Hof Vyrer nogh rarpaobtc Als middelen tot herstel geeft de iohryrer de tolgende pnntw aan 1 Dat men meerder water in de Gragtao moet boadan 2 Dat men de wataran in de gragten sterk doe stroomen 3 Dat man bat loila en atinkenda water nit da gragten bat eerste doa afloopeo 4 Dat alle gragtan diepar worden gemaakt 5 En da gragten dagelgks schoon ge bonden worden Da kostea Tan het ganscha project n l zniraring doorspoeling en rerrersching door middel tso buïtenwater ran da Maas b bearicbt door aen slvizenstalael in de grachten wardao nitgezonderd bet diapen eo schoonbanden dier grachten door baggeren begroot op f 35 000 In da KgkspoatsiMarkank ii gedurende ds maand Sapt mb r 1897 ingelegd en terugbetaald de naiolgende bedragen Inlagan f 2 530 586 91 i Tarogbetalingan waaronder f 12 789 12i wegens aankoop TsnioacbrgTing io een Grootboek obligatiën of certificaten ran inacbriJTing 1 866 374 25 Meer ingelegd dan terogbe taald f 664 212 66 Aan bat eioda der maand Aog 1897 was Un name ran da terschillende inlwgaraioge cbi ren 58 026 289 22 Zoodat bat tagoadopoltimo Sept 1897 bedroeg f 58 690 289 22 In d B loop der maand zgn 7215 nieavespaarbankboekjes afgagaran 2557 geheel afbetaald aoodat aan het einde dier paaod oog 611 085 boekjes in omloop waren tüTot ultimo September is roor een bsdrag ran f 120 571 17 aan insobrgriogao in aanGiootboak der Nationale Schold obligatiënten laste ran dan Staat of certificaten ran inicbrgring ten beboeru rao 188 inleggers aangekocht St Ct BolteDlandscb Overzicht Ta Middleton in Lancashire bad gisteren eeo rerkiet ng roor het Dogelacbe Lagerhuis laats ter Torrulliog ran de racalora ontataan door bet OTerlgdeo an het cooaarratiera lid Fielden Da liberale candidast de beer Duckworth werd gekozen met 5964 stemmen tegen 5664 nilgobracht op zgn oonsarratieren tagaoslander dan beer Mitohell De Berlgnscfae berichtgerer ran da Kolnische Zaitnng baall rarnomeo dit de groothertog Tan Baden den doorslag beeft gegeven in d qnaastie van de barrormiog ran bat militair stafreebt an bet das aan dan reeds in Dnitaohland zoo geliefden groothertog tot op zekere hoogte te danken is dat prins Hohenlohe aanblgft an een einde is gemaakt aan d binnanlandache criais die het land zoolang io spanning hield Het scbgnt dat dank zg den noothartog de onderhandelingen welke prins Bobenlobe mat hem tgdeoa zyn verbigf op slot Badan in OTOreenatamming mat den Keizer biald tot aan goed Inde werden gebracht toodat bat berrormingsontwarp thant zonder rerdera bindarni san in aan raat het moderne twhtabewnstzjjn strookanden toni hg den Bondsraad en den Bjjksdag kan worden ingediend De populariteit ran den igreiaen FSrdarer dta Baiohsgadankea dia onlangs nog bleek uit de ham betnigde sympathie na bat baksnda iocidont tgdana het terblgf tan dan Tsaar te Darmstadt zal ala dit warkelgk zoo ia nog teeds grooter worden De nieawgekozen mayor raa Groot NewTork Bobart ran Wyck is sedert 1889 rocht te Naw Tork en ataat als een goed jurist hdtend NawTork ia ook iga geboortestad bg heeft tr lofaool gegaan maar tot zgn 13e jaar taeo in 1863 begaf hg zich io den handel d w z hg begon ala jongste bediende en bracht bet tot klerk Verder niet het koopnansTak lokt hem niet aan en hg ging n de rechten siudeeran zoo rlgtig dat hg reeds in 1872 kon promoreeren aan Columbia College In de Vereeoigde Stateb hoort het zooals men weet tot den goeden tcon om van een der Hollandscbe uitgewekenen af te stammen maar men verzekert dat de tegenwoordige mayor inderdaad zgn stamboom mag opvoeren tot 1650 zioals hg bewaart Toen zou Corn lia Bareuta uit Wgk den Oceaan zgn orergeatokeii om zich in ieow Amsterdam te vestigen lo 1860 bowde hg meteea dochter van dan eersten Bollandscben gereformeerden predikant in Amerika Johannes Thaodo ras Polbemoi eo zoo werd hg de stamvader van de Amerikaanicfae Van Wyck s dis Wel nooit aan tairgke maar voor de openbare zaak zeer verdienstalgka familie gevormd bebbeo Door aanbnwalgkiogiwerden de Van Wyck i varmaagichapt mei de oudste familiëo des lands Van Rooasfllaer Beekman Gardiner Van Vechten Living too Bamilton Seymoar e a Bobert van Wyck en zgn broeder Auguslus rechter in bet hooggerechtbof te Brook yo zgn bestuurslsden van de Bolland Society Bobart van Wyck moet aan geacht man zgn en zicb populair gemaakt hebben maar zegt de Köluiioba Zaitoog heeft thana het beste deel van zgn loopbaan achter den rug en men zal na aen viarjarigan rooftocht beleven zooals de wereld ar oog nooit eeo aanschouwd heeft Dets sombere meeniag wordt door de meeste andere Duitscbe bladen en ook door vele FraoBche eo Engetsche bladen gedeeld Het Jooroat des Debate ziet in den uitslag van desa verkiezing voor het mayorachap opnieuw aen bewgi dal deaerlgke measchen in NewYork niet in ataat zgo om zich ta vereanigen eo de beersobappg af te schudden vau eau groep politici dia ben uitsaigen au hun gemeentelgk beetoor onteeren De Times noemt het in een hoofdartikel een optimistisch vermoeden dat zooals sommigen meenen Mer velen onder de kiezers die eargistaren de macht in oanden van Tammany Hall gelegd hebban toch taganatandera zga van omkoopiog en wanbeheer Wat nu bat lol van New York zgu alz ouder bet nieuwe bewind wg gaven reeds met een enkel woord da meeniog van£deo Times weder dat door alle weldenkende bladen berestigd wordt Natnarlgk heeft rechter Van Wgck onmiddellgk nadat zgu verkiezing bekend sid boog opgegeven van zgo voornemens Tot den correspoodeotl van eeq dar Londaoache bladen zeide bg Deze keuse ia de besla weerlegging vau bat verwgt dat de ambtenaren van Tammany corrupt zgn Het nieuwe beatuur van Nowyork zal de beate regearing zgo die de stad ooit beeft gehad ledere batiakkiog zal door eeo bekwaam man worden vervuld Geboorte of nationaliteit zulten geen onderscheid doen ontstaan De burgers van alle nationaliteiten zallen op d nzelfden voet behandeld worden eo het beataur derfatad ral voor eo door het volk worden gevoerd Hoe mooi deze verklaring ook zg niemand beobt er waarde aan Da New Yoik Bandelszaitung zegt Rechter Van Wgck is een middehnslig man zonder een der eigenschappen die de mayor van een stad met vier millioeu inwoners moet bezitten Bg zou zelfs indien hg als meoach sven boog stond als de beeren Low en Tracy onder alle omstandigheden eeo werktuig agn iu ds band van zgn managers Croker den antocraat van Tammaoy Hall en men kon evengoed Oroker in eigen persoon tot mayor van New York kiezen in plaats een zwakken man op den oorgrood te scbaiven die toch in de gzerea boeien van Tammany ligt De Times c sobrglt een artikel over de verkiezing waarin de naam van rechter Van Wgck zoo goed als niet genoemd wordt Wy weten welk gebruik Tammany maken zal van rechter Van Wgcks verkiezing De maobt van Croker s organisatie zal er door worden uitgebreid versterkt geconsolideerd Da middelen zulten verkregen worden voor da voorbereiding van de volgende verkiezing en da keuze van andere Tammaoy candidaten zal er door worden verzekerd De bankiers eo kooplieden van New York de verstandige besobaafda sn ontwikkelde mannen de eerlgke en menschtieveode burgers zotlen onder Crokera beheer even machteloos worden ata de Italianen of Boogaren onder bet verstarrende beheer van Mstternich Badeni is anderhalf uur bij den Keizer geweest en daarna werd een vergadering van den Ooat nrgkscba miniaterrasd gehouden dia uren lang duurde In het Huis van Afgevaardigden verklaarde de vicepreaidant Abrabamowici dat bat bureau zal voortgaan het jreglement toe ta passan aooala bat beeft gedaan londer zich van zgn atak te laten brengen overtuigd dat het belang der natie ao van de grondwet dsarbij i gemoeid Na vijf stemmingen wordt de opsnbsre vergadering geseborst voor het vaststellen van de notulen over de laatste vergadering Na een geheime vergadering is de openbare vergadering van bat Huis van Afgevaajrdigdao tegen halfrgf beropand Met gioota aiaarder hsid beeluit het Buit dat de vergadering uitalnitead zal gewgd zgn aan de beraadalaging over het voorloopig compromis Bg de atemaiog rumoerige proteateo van da linkerzgde welke bet daarna den aprekera onmogelgk maken lioh te doen boeren Omdat bat lawaai niet ophoudt wordt de vergadering opgeheven Gelgk man weet heeft koning Oskar van Zweden en Noorwegen ter gelagenfaeid van zgu rageeriugsjubilenm o a eeu groote som golds gekregen bg uslionale inechrgving bgeengebrscht Z M had Vaads lang ta voren bepaald dat dit kapitaal ter bestrgding van d tering besteed moest worden en thans heeft bg zgu deukbeeldeo dienaangaande oitvoarig uiteeog zet in een memorie aan de commissie die met de oitvoariog van het plan be sst is Het lisfst zou Oskar ziao dat drie sanatoria werden opgericht zoo mogelgk in het noordaIgke bet middelste en het zoideljjke deel van Zweden Iu elke iorichting zouden 1 X teringtgdera opgenomen moeten worden vooroamelgk zulke patiëaten bg wie nog boop bestaat op volkomen genesing of althans aanmerkelgke beterschap Da leden der oommisais hebban reeds reizen gedaan door da verschillende dealen des lands m de gezondste en gunstigst gelegeo plsataan door ds oprichting lan ds sanatoria oit ta kiezen WIirmSTOFFElT voor Heeren KJeeding A Tan os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA relepAomi Xo 31 Beurs van Amsterdam Vrkre slotkrs 88Vl 88 991 103 98 87 ll 6V S V 86 81 Sl i 63 63 98 98 1 4 68 77 82 loa Vi 85 36 100 94 611 489 100 48 100 108 188 V 67 677 99 184 100 80 81 111 33 106 01 898 100 64 88 1 148V 58V 100 101 66V 108 102 100 z 1 O l 138 18Vs i Ai 100 86 B7V 103 K i iTy 167 108 109 74 118 100 80 66 6 194 806 1067 108 108 10 118 181 86 6 117 4 NOVEMBER KBDzauND Cert Ked W 8 i dilo dito dito 8 dito dito dito S HoKOiB OU Geudl 1881 88 4 Italtk Inschrijving 1868 81 6 OosTENA Ol I iD papier 1868 S dito m zilver 1868 6 PoaTUOAL Obl met coupon 8 dito ticket 3 RosuHD Obl Binnanl 1881 dito Geooni 1880 4 dito bij 6olh 1889 4 dito bg Hope 1889 90 4 dito iu goud lean 1888 O dito dito dito 1884 6 SPAMJ Perp t sohuld 1881 4 TüMBH Oepr Oonv loen 1890 4 Geo leening serie D Gec Ie niag serie O ülllDArB Rif v obl 1898 9 Minco Obl Buit 8ch 1890 t VsNBZUELA Obl 4 onbep 1881 AVSTBBDAM Obligatiën 1896 8 RoinaDAU Sted loon 1894 9 NZD N Afr Haudeliv sand Arendsb Tab Mij Cerlifioaten Dali Ma t obappij dito Am Hypotheekb psndbr 4 Cult Mg der Torstenl aaud i Gr Hypotheekb paadbr 8 Kederlandsohe baok sand Ned H andelmaalBOh dito N W fc P O Hyp b paodbr 6 aott Hypotheekb psndbr 8Vi Utr Hypotheekb dito 31 OOBTBNB OoBl Hong bank aaod BiTsi Hypotheiekbank pandb i AxaaiKA Ëqut hypotb pandb 6 Mazw L G Pr Lian oerl Nln HoU IJ Bpooriv Mij asnd Mjj lot Kipl V St 8pw asnil Nad Ind Spoorwegm sand Nad Zuid Afr 6pni sand 6 dito dito dito 1891 dito 6 lTAUj8poorwl l887 89 A Eobl 3 Zuid Ital 8pirmg A H obl 8 PoilN Warsohau Weenen sand 4 Rest Gr Ru s 8pw My obl 41 Balllaoho dito aand Faatowa dito sand 6 Iwang Dombr dila aand 6 Knrsk Cb Azoir Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 Ahzbika Cent Pao Chick North W pr Cv aand dito dito W u 81 Poter obl 7 Denverh Rio Gr Spm cert v a Illinois Central obl io goud 4 ljoniBV Mssh rille Cert v aand Uexico N Spir Mij Ie hyp o 6 Miss Ksnsas v 4pct pref aand N ïork Ontasioli Weit asnd dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif Is hyp in goud 6 8t Paul Minn tManit obl 7 üo Pao Hoofdlijn oblig dito dito Line Co Is hyp O 6 Cahaoa CaD Bosth Cert v aand V K C Ballw tNs lob d 0 0 Amaterd Omnibus Mij aand Rottard Tramweg Maats aand Nzn Stad Amsterdam asnd 8 Stad Rotterdam san S BauHB Stad Antwerpen 189J SUd Brnesol 1886 8 HONo Tbei Begullr Gesellieh 4 OoaTBNB Staatsleening 1860 6 K K Oost B Cr 1380 8 SrAN Stad Usdrid 8 1808 N D Ver Bes Hvp Bpobl eert Barsarltike BtandMoordrecht GEBORBN Johan Gerardos ouders P Steenbergen en W Wildenburg ReeuwUk GEBOREN Neeltje ouders L Verkerk en M van Dolder Qgsbertns ouders R Hendrikaen eu M van der Lee Marions ouders P Kraau eo J Staal OVERLEDEN A Verraonlen 1 1 j 0 A van Kempen 49 j A Bagen 7 j ADVERTSNTIEN Wnf J bMfai fawruTUig tegen Jiolkt abemnatiek Landanpynen kortom ÜTvff AafcerPalB Expe ller yit iSKetfcatlastllsMaaiilawaoileiilapni S AnfcerfalBlxpellBr yit maal das ataada b ladar hnlsgsiiii Merf aln Expeller 4en worden bondaa Pnia 60 oaal 76 oent en fViü do a nli Teorhjndao ta da maeata Apottieken s bn UMlckta t o Bottertam Te GOUDA bg C LÜGEE Apotheker Markt en bg WOLFF Co Weatbavoa 19a TANDARTS E cAssrm UlUUU IL UUUI van 10 tot S uur behalve ZONDAGS en WOENSDAGS V09rmiddag Turftnarkt 171 uoada KoninltHtk MaoMnale fabriek DE HONIGBLOËMc v u H van Schalk Co gevestigd te a Gravenhage Hepplentraal eu nabg de Begentesselaan van 7j M den KONING vao BELGIË InMen gijhoestl gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Bitract IJL EJLI A liTTIÏE FLACONS van 40 O 70 Cte en 1 1 verkrggbaar hg Firma WOLFF Co Westhaven M0S Gtuda S H VAN MILD Veeratal B 126 te aouda ABOUMAN Moordrtckt J C BATELAND JSos oop B V WIJK Oudtwalrr M KOLKMAN Waddinmnm iëOFj p diks oddb 4Ï 8CHIËDAMMEB SEITEVEE NIGHTOAP Verkrggbaar biii M PEETER8 Jz N B A ta bewija van oohtheid ia cachet en kurk stceda voortien Tan lea naam d r Firma F HOFPB