Goudsche Courant, maandag 8 november 1897

No 7483 Maandag 8 NoFember J897 36ste Jaargang mmm mmmi NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen Üroote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiiën tot 1 uur des midd leüpein tougisg NederUndscbe ktittOnt Centrum 6 O V U Openljare Vergadering OP Zaterdag 6 November de8 aronda ten 8 uur in het Koniehais na den Heer A DAM BoTenzaal Kleiweg Spreker de Heer J VAN MAANEN van Haarlem met het onderwerp CONFUCIUS een Cfaineescb wyqgeer ran 6 eeuwen voor ChhstuB Er lal gelegenheid worden gegeven tot debat en het doen Tan rrageq Toegang vrij Te Zoop of te Huur aangeboden EEN ilEEKEnillUIS staande aan de WESTHAVEN Wyk B N U7 Te bevragen Lange Tiendeweg D ti9 Hat buia berat beneden 3 Kamers met Suite Keuken Kelder en Binnenplaats boven 3 Kamers en Zoldsr verder alles netjes en doel matig ingericht alsmede van Gas en Water leidini voorzien Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding ELECTBOMOTORlSUgETANDBAlSBANDJES WBrriO GEDEPONEERD BU het gebruik daarvan leschtedt bet tanden krhren der Kinderen Z9IVDEK DE HiitüTE nn 10 000 Guldeu wordt betaald aan hem die bewjjzen kan dat de bjLmB ter inzage liggende getuiglohritten TOer uitstekende resultaten van Je Ëiectroniotorlscbe Tandhaisbandjes niet echt zyn Btt Men Uite op den naam van dm Fabrikant ItOBEKT HOLTZ M Wordt franco toegezonden alleen na ontvanget van postzegel ad 95 cent door KOBRaTHOLTZ INUmegen Wederverkoopera gevraagd 4 p AJE ja ÏPcriif ü ai wTr Hï roAMPa MAOASIN8 DU Frintemps NO UVEAUT ÉS WU verzoeken do Dames die ons gaillustreord modo iilbum voor liet Wlntoraolcoan nocli mot ontvangen liebben dit te willen aanvrngon aan MM JULES JtLUZOT C P rii Hetzelve woidl dan omgaand gratia en franco toegezonden Bestellingen van af 25 francs vrU van alle kosten aan huis met B verhoogInR éta iéillllik iilnr It RomduI I B FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ HN Chemische Wasscherij H OPPE HËIMEK 19 Kruigkade Botterdatn Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddep t voor GOUDA d Heer A VAN OS Az Specialiteit voor bet stoomen en verve van alle Uearenen Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor bet stoom n van plucne mantels veeren bont ene Gordjgnes tafelkleeden enz worden naar ie nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen betzj gestoomd of geverfd worden onschadel k voor de gezondheid en volgens stnal bewerkt iiooidprtis Nenbiedehet a P I zUn door den Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen vaD de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Ueldlotorij wnaria zeker 11 Millioen 349 325 Mark Premie vsa 300 000 M 1 prijs i 200 000 M l rij ü 100 000 M 2 prijzen il 76 001 M Iprü ü 70 000 M 1 prijs a 66 000 M 1 prijs a 60 000 M 1 prijs a 5B 0nOM 2 prijzen a 50 000 M Iprij i 40 000 M 1 priji a 80 000 M 2 prijzen 20 000 M gewoonen mOeten vordeq Da prijzen vbd deze veel voordeel biedende Geldtöterg die olgeoB het ptan ilechta 118 000 toten bevat zijd de rolgende De hoogste prijs is ereatueel BOÜ OOO Uark 26 prijten a 10 000 M A6 prijzen a 6000 M lOeprjjzbna aOOO M 206 prijzeo i 2000 M SUprijzflaa 1000 M l lSprijrea a 400 M 40 pr MO a SOO M UOprijzeaii 200 M 369K2 piiizena 165 M 9959 pr k 184 104 100 9SBlp jz a7 45 21 M toUal 50 180 prijzea ea worden deze in eenigo maandea ia 7 klaa sen aitgeloot De Uoofdpryfl in de Ie klasse bedraagt Mark 60 000 stygt in de Se kl tot 65 000 M in de 3e tot 60 000 M in de 4e tot 65 000 M in de 6e tot 70 000 M in de 6e tot 75 000 M in de 7 toi 200 000 M en met de premie ran 300 000 M ereot tot 500 000 Mark Voor de eerste p rij strekking die officieel is Tastgesteld kost een geheel origineel ot slechts Ould 3 60 een half origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 De in eggeMen voor de rolgende klassen zoowe als de lijst der prijzen worden aangegeven in het offtciee e trekkingsp nn voorzien van het Wapen vHn den Slaat welk plnn ik op tanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de offioieele trekkingsl st De uitbetaling en verzending van de prijzen geschiedt door m j direct en prompt aan de winners en oniler de strengste geheimhouding ledore bestelling kan men eenvoudig 1 per postwissei opgeven Men wende zich dus mot de aanvraag om toezending van loten voov de spoedig ptaais hebbende trekking zoo spoedig mogelyk of uiterlijk tot mot vertrouwen tot Samuel lleckschersenr Bankier en Wissolknnloor in HAMBURG Duitschland Een ware Schat voor de oBgelukki e alachtoffers der ZelfbsTlekking Oname en gehe me uitspattingen il het beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEWARIKG HoUaDdache uitgave met 27 afb Frgs 2 galden Ieder die aan de versobrilikel ke gevolgen van deze onden Igdt moet het leien de oprechte loering die het geeft redt jaarlyks dnizend van een zekeren dood Te verkregen bj hetVerlags Magaiin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boek handel in floUand BEKROOND MET GOUUEN MEDAILLE KRAEPELIEN HOLH S Quina Laroche EK Staalt udende Ctulna Laroche is de moest krachtige en versterkend KISAWIJN Aanbevolen door tal van binnen en bnttenlandscbe Geneesheere Verkrygbaar in fleascben k 1 90 en 1 00 CIGAREnEN TEGEN ASTHMA De inademing van den rook dezer Cigaretton geeft den Iflder aan Aethma terstond verlichting In Etui 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Een algemeen ala goed erkend middel bfl Hoest en FerAtoudAeid oplossend en veraachlend Prys per Sesohje 20 Cent KKitp u K HoLK Hofleveranciers Zeitt DepOt te Gouda bj den Heer A H TBBPE Apotheker en bjj de meeste Apotheker en Drogi8ten verkrygbaar NATIltiR KOOLZlJUK üit Ie zuiverste Bronnen Ondergeteekende heeft de eer H B Koffiehmshondera en Mineraalwatarfabrikanten bekend te maken dat bg door gnnstige conditien met een der besta Natuurkool 3 uurFabrieken in de gelegenheid is gesteld UEd WAT UU R liOOL2UUR te leTeren per CylindeVt inhoadende lö KGp a f 350 15 KGr a f 4 50 Ook voorradig C indera van 20 KGr inhoud ttf i Hiwe Stalen C linders met de besta Vicioria afslaitkraaen zoodat men geen koofflRwrliea meer fa eft Ten allen tgde voorri ig Mg minzaam aanbevelende Hoogachtend Telephoon No 439 Q UULLÉE Coohest 53 Rotterdam Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Bean ipracla tig ra et irLgrericlit HËËRËKHOS met TIIN staande aan den KAÏTEN8INGEL Wijk Q No 14Ï Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en pracktige Kelder Bovea 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerichtnaar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Het groote aantal zenuwkwalen vftpzeni fhoofdpllnaf tQtdeyo rafgaandekflBt akePflnva apftplMUgiWMBb KHrt tw trQti M M l nog BteedB allo mlddelflu dooi de medlaoho weteoachap aanKeireiid Sent ka daa alaawta tÜd koM d eer toe dat xij door het gebmlk maken vaa den eesvoiuuxataa wee namelijk langa da hold MM phyaiotOKiaobe ontdekking gedaan beeft dl oa honderde proMnemliigeii thuu over de zatwalewenld verbreid IB en terwijl aij In irateniohappeUlke krlngan de taoogete balangatalUng wwt tavMU MM weldaad blijkt te lija Toer da un lennvkwalen lijdende menaonbeid Dmo geseeiwysa la oltccTMn den door den geweten OtAoiei rut Qexondbelt Br Boman Welismaon t Vllihofen en barnat op U on dervinding opgedaan In eeiw üO Jarlge praktijk Door wkMCklBr v a hat li M MMll per davt worden da rto geacIilkMaloffOB door do bnld onmiddolllJlE un kot bobbw geotel Baodesedeold Hat daze ganasiwijEe vardan werkelijk aohittereade ranltfttoa vechracM n all maalrte looveel opgang dat van een door den nitvlnder geiatareTea werkla OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare vaorkomleg M aeneilni binnen korton tildreeda deSIledrali vat schenen 1b Dit boekje bevat niet allen Tor bet grat t a pakHek verstaanbare verklaringen omtrent het weeën der nieawere therapie on da daarmede aolia lu wanhopige gevalloo verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenaohappetijka liitndelingeii alt de niodlaebe bladen die ai e geneeewljze gewif loomede anidirift van ijdïlln 10 aan ds polykllniik t Parijs r tfti vau getul obriften van booggeplaatate genasBknadlgen onder welke P éalère iaat dr profiiiar Roungmont 10 SToiagreber med ir praktliaaread aieahaer aaa het kruk If Balvano thorapaatlMhi InriohHai vaar uiHwIIMara ta ParVè Keiinwaobtlgbold IIJ n waarvan dekenteekeiien zijn ahraalioka haenpl H ml rahis lehala baafdpljK blsadandrana ireote prtkkBlbaarhoid aaJaiD hald ilapBloDihsid llohaiaatijka oarvit en onkikaialltko taa latid verder alle Bleken die door beroerte getroITea werden en aog UJden aan d garolgen daiarraB EOoaU varlamrolnflSa onvermoBin tal iprekan twara toneval mosialllk allkkaa atljflMM dir H rlORlaa mH veortdurende pijn plaatielljke iwakte vanwakklng van lalieagon 6as MliBi at reeda onder genoeaknndlgo beliRndcliDg enweeat Eijn maar door de bekfikde middelen ala onthondlogionoakoadwatarkaar vrijven elpotrUeeren atoomlooi of zeebadel eeD geneiing of laalging bsnnar kwaal gevonden hebben en ten elotte zij die vreea gevoelOB Toor beroerte enuMtae rad bobben vegoat veiBchgnselen ala iiah aanfioudenil angatig voaloa iWlaevtng la bat beoN heafirta ant dalsaa kall flikkeringan en donker worden voer de oogait drakkaadl pijn ander het voarheafi Mag in da ooraa hal voe ea van krlaneling In en bet ilapen van handen ta voeten aan al doie drla oatogorMa ran sonnwlljdera all ook aan Jonse melijei tijdende aan bleekitiont en kraohtgleoBhild ook an goEond lalft aan on a parBonan dis veel met hel hoofd werken en geeetalijke reactie willen voorkonen wordt dringend aaa geraden ilch het boven vermelde werkje aan te Bchaffen hetwelk op aanvrage koitelooi tn franoo ver Konden wordt door AiDSterdai Rotierdam Vtrccht I OBR Jk POBTOIS Ondegracht bij de Oaardbmg F W Up de jongste hygienniHch medtainale tentoonatelUnE is de Dr WelaamoBn ioha Ooaoftaoor do Medlactie JurlJ naet de Xllvrrvn Wed nie bekroond wljio XLIe Jaarg anff van DE BAZAR Dames Modegids beTattende DAMES enKiNDERMODBS beneTens HANDWEEKPATRONBN ar IEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN NUMMER In ieder b tekêt mwarU p fiieH m0dekrQniek feitiUet0U enz eirn Ie Uitgave zondor gekl pUten met 8 snypatr an 3 groote geknipte p lr P ït m l B p Olt 1 45 i i ala do Ie uitg met daarenbofan 6 gekleurde platen 1 76 w l 0 o U u 4 8e bg het 8e do 1 gek patr n kouw ISe é een klcnrd Iraaie bandwerkpatroon 8 8 80 mmmi en pbospicto alom STó iV Gebr StoU j erck s Chocolade en Cacaoi Drolmatige door de nieuwste uitvindingen op rawhinaal gelried rbeterf fUirieatle en uitaliiUend gebruik vaa m en fijnste grondstoffen garandoerei lett Teibruiker van Stollwerck s Chocolade an Oacao oen unbeveienswaardig fabrikaat nauwMuiig beantwoordonde aan den inhoud im IMPEtikfitten Dt irma bobaalde 87 Brevets als HofleTcrftiicler 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles een bewijs lan uitmuntend fijn febrika t Keeds 187 sdiretf de Acoademio national de Paria Hou vou Wwimons nno lledBllIe d r premtire elawe en oon iaér Qon ae votr eioellsnt fabrication de Ohooolat bonbons varle eto eto SMIwarck t fabrikaat is verkrijgbaar bij 11 H Cunfl9eoI Banketbakker enz an Gea€raalvortegenwoordiger voor Nederlajid Julius Mattemlodt Ameterdam Kalverstraat 103 BINNENLAND GOUDA 6 Nofembet 1897 Nftder Ternemflii wq dat op fc programina d r DamesZangrereeoigiog Arnold Spoel o a Toorkomt ËrlkÖnigs Tochterc Tan N W Gade eo tScbön Etleot van Max Broob roör gemengd koor Dond rdag 18 Nonmber ut de tweede abonneiaenta ToorilelUng ptaaU bebben ia de Sociëteit Ooa Geuoetjeof Op e oerd wordt de Zwerver waarin Toor bet eerst tal optreden de heer W van Zajien De Ie Init G C Grefe ran het Ie reg inf te Groningen ie geplaatst bg het 4e reg inf te Goadi Men Bcbryft nit Vlist dd 2 Not Gisterenafond wilden een bedelaar en tyne vrouw bg den Undboower J K OTernacbten Toen bec werd medegedeeld dat dit nieb kon werden sy too booa dat zg den eigenaar met steenen begonnen te werpen Zg achtten dit pog niet voldoende eo wierpen en tiental iraiten in ba politie gevaarschawd zgnde spoorde ben op bg den landboawer 3 Nataarlöh is dadelyk proeea ter baal opgemaakt In de laatite algemeene vergadering der ysolob Stotwykc werd door den penningmeester rekening en verantwoording gedaan over bet afgeloopen jaar Het batig saldo van het vorige jaar vermeerderd met hetgeen was ontvangen bedroeg f 680 03 de uitgaven beliepen f 273 79 ïoodat de rekening iloot met een batig aldo van f 406 24 Men bedenke echter dat hierin begrepen zyodecontribntiën van t aankomende dienstjaar Als bestuursleden weiden herkozen de faeeren C van Megeren A Scheer Jobz eo Joh Kramer Hz terwgl in de plaats vao den heer D Anker Dz die niet meer io aanmerking weoschte te komen gekozen werd de heer M Verdoold üi Donderdag geraakte bet paard van den landbonwer Peters te Waddingsveen te water hoewel vele baodflu hielpen mocht het niet gelukken bet anders dan dood op het droge brengen Bg den landboawer K te Waddingiveen ii Vrydagnsoht een vracht stroo ontvreemd de politie do t ijverig onderzoek FEVILLETOJM LAliiGS EIGEN WEG Mevrouw vertelde ran haar zoon en zijn vele dealden en Walter lulaterde zender er veel van te begrijpea Met een behendig laohje en sohouderophslea redde h zich nit d moeielijke positie van antwoord te laoetaa geven op ieta wat hy niet had veraiaan De nsid berichtte dat de juffrouw soa komen uMevronv permitteert u mij dat ik naar de kamer van juffrouw Measld ge vroeg Walter opataande Het ia een verrasaing voegde hy or b mevronwa asrseling beapenrsod Wel zeker Nauwelijka was Walter op Oile s kamer of hy hoorde een welbeketidea voetstap naar boren komen Oile atond voor hem Alle aagaten werden vergeten in een oogfnblik van volmiakl geluk Zwijgend zagen ze elkaar aan tol Xte de oogen neeraloeg voor den ionigen blik die den haren ontmoette f Breng je goede berichten mee vroeg ze zacht Ja van allen Ysn paps van tante Ida en vaa mg ffOeslaagd P Js HeerlQkl Bsn je er b y mee fr Js jÜ tooh ook M t De lage waterstand van de rivier de Lek bemoeilgkt zeer de icbeepvaart en de stoom bootdiensten alimedt het Jiden der schepen welke tbana niet voldoende bevracht kunnen worden Van deu Boven Rjjn wordt nog steeds val bericht Het gezelichap reeders oii Scbeveniogen en andere visschertplaatsen dtt in de vorige week sicb met een stoomboot ter plaatse waar de hariogvisaohery wordt uitgeoefend het brengen is tweemalen in aanvaring geweeat eens met een Katwyksche bomscbuit welkf r boeg op drie plaatsen wsrd ingedrukt en eens met een achokker welke zware rcbade beliep Beide raartuigen sgo door de boot ter reparatie naar Maasslais gesleept De reeders hebbeo bierdoor een schade van f 500 Uit Utrecht maldt men Ër loepen hier gerncbten aaufpunde een sobandetgk bedrog dat zoo zgn gepleegd Een pa r persimen behooreode tot de notabelen der stad zouden op bsdriegolyke wgze zich een aaozienlgk legaat hebben doen vermaken door een vermogend man terwyl deze in de overtuiging verkeerde dit hij de som aan eene liefdadige instelling Ipgeteerde Het Amsterdamsoh studentenblad Propria Cares schryft in een aitvoerige bsschou wing over de afschafflag vau bet ootKroeneoc dat het Amsterdamsche korps uit eigenbelang tot dien maatregel dient te besluiten Maar bovendien zegt bet ii deze voorwereldlyke instelling toch niet meer geldend in den tfgenwcordigsn tgd Evenals de toestand vaa het r eo Igteigene moest vervallen omdat het gewoon onhoodbaar was zoo moet aan dezen toestand een einde komen die student wordende menacben gedurende korten tgd tot lamlendige gehoorzaamheid dwingt Welk wetdenkeod menacb kin nog zgn goedkenring hechten aan de willekeurige van sympathie en dispuutbetang afhankelijke overbeerschiog die één mensch op een ander heeft Wio kan nog aanzien dat een of ander ontwikkeld aankomend jougmenscb de meeat onzinoige wenacben en bevelen moet uitvoeren moet gehoorzamen aan meuschen wier meerdere hg door beschaving en ontwikkeling somtgdi is Wie wil nog meewerken aan hst aankweeken tn diapontbaat en ngd waar vriendschap teo minste verdraagzaamheid zgn moest f 0f dunkt men niet dat een zeer groot deet der nihilisten de zaak 7oo opvat en er yXatuurlijk 1 Ëo nu moet ik een uooie felicitatie van je hebben ivant daarvoor ben ik expres gekomen nKen moois Ik weet er geeo Uitvluchten l lk zal er atraks een in een boekje opzoeken Is dat goed F Al9 t uist andera kan maar ik ga in geen geval weg voor ik baar heb gehad Wel wsl dan moet je misschien lang wachten Begin dus maar aan de bijzonderheden over papa Walter vertelde alles wst bij wist ea zeide ten slotte iflk kreeg dezer dagen een brief van Johan En ik een van Cato j Ze zijn zoo gelukkig dat ik jaloersch word Ze verdienen het Ze wgden zicb geheet aan elkaar f Geheel ja juist Haar angst kwam weer boven en met iets aoherpa in haar toon vervolgde ze Je znlt dna amende honorable moeten doeo eu erkennen dat de zelfstaDdit heid der vroaw het geluk van den man niet uitsluit Cile Ze mist dat a nhankelijke gewillige geleidelijke dat volgena jou meening het geluk van den man waarborgt maar Joban die zijn vrouw ala zijn gelgke en niet als zgn mindere Walter sprong zoo plotseling O dat Cile ontbulst zweeg Ware bij kalmer geweest dan zou by de bitterheid waarmee ze sprak bebben begrepen De heftigheid die bem zoo wanhopend maakte bewees hoe liefde en twijfel i et elkander streden getuigde hoe ze wèl worstelend maar steeds dirpjsr voor de almacht der liefde bukte eenvoodig den brui van geeft om voor Jan eu alleman boodschapj a te doeo en knecbtje te ta spelen c Naar het U D c verneeml moeten zich oogevssr 150 sollicitanten aangemeld hebben voor de betrekkiof au directeur van de Utrecbtsche tramuaatschappg Aan deze betrekking ie aiinvaDkelyk een jaarwedde van f 1500 verbonden MsQ meldt uit Wravenhage Sr is sprake van dat evenals Zaterdag 1 ook heden weder een 30 a 40tal werklieden vfto de ontbonden Uaatg Uzergielerij de Prins van Oranjec ontslaKeu tollen wonen Thaoa zgn er nog ongeveer 100 man werkzaam 0et oogeobiik vaa slaitea der fabriek is nog niet bekend maar vermoed wordt dat de werkplaalsen met 1 Janoari voorgoed zullen gesloten worden Een der teders van de AthIee schrgft nit Di deu a dat blad Pben ik Zaterdag j l op het voetbalveld in dsi Oeoszen Garten kwam vond ik onder de apelars een nieuw tid Ia bet spet beroerbte ik ipoedig dat by een uitstekende centre forward was Ik knoopte io den ruattgd een gesprek m t ham aan en weldra kwam de maziek ter rprake Gaat o missohien naar Lohengrin van avond Mwegh ik j Ja w a von antwoord Weet n misschien wie Lobengria zingt vroeg ik verder U zing fsa avond Lohengrin zei bg lachend Ik wilde het eerst niet gelooven maar hg beveatigde het me ten atetligate Schaadt het voetbslspelen dan nwe stem niet c vroeg ik weer Neen in t minst niet zoodra de oefening afgeloopen is neem ik een koud bad Deaztilfden avond ging ik naar de opera en daar zag ik den nan die zoo menig balletje dien middag gecenterd had als Lohengrin Zgne trui bad hij verwisseld tegen een prachtig harnas zgn pet legen een blinkeoden helm Zgne stem was verrukkelgk £ r zullen weioige meoscben zgn zooala de heer Torchbammer die over zoo n heerlgke stem en tegelgk over zulke kostslyke voetbalbeeoen beschikken Reizen in Tibet scbynt nog niet aan te bevelen te zgn voor pleizier nitstapjfs Uit eeo onderzoek doof bet bestuur van de Noordwpste iike proviociÖo van Engelsph Tudiö inRB Beiden zwegen en in baar verwarrini verborg ze haar geziobt in baar handen Ëenige pijnlijke mmuten verliepen toeu knielde by bg haar neer eti trok zacht bare banden van baar gelaat fWaarom reratoot jo mg F Waarom wit ja me niet Uefbebben F Ik durf niet Waarom niet F Je woet toob btwvoel ik van ja houd Ja denkt san rrooger toen ik nieta dan oppervlakkigheid vroeg niets dan oppervlakkigheid gaf toen ik nog niet begreep hoe bot krachtige met hot teedere veraonigd kan zgn en den invloed vreesde vac den etrgd dien het jonge meisje zoo verlangsml te gemoet ging Denk je dat ik willens de oogen sloot voor wat mijn hoogste geluk zou worden t Is immers oiela anders Cile ffKeen uiets andera Kn toch H ud je dan niat van me F Hg werd doodsbleek zgn Hppen trilden en hg klemde haar handen vaster iu de zijne toen ze hem zwggend aanzag Ja ik Üflb je lief meer dan je nu kunt gelooven naar juist daarom aarzel ik Begrgp je dat vik heb het al lang begrepen Ik verzeker je dat èn Cato t n gij mijn vooroordeel hebben overwonnen Vertrouw je me genoeg om mij te gelooven Eo ala t weer terug kwam Kooit nooit t Durf je nu F vroeg hij bedrukt Ja Ëindetgkl En nu mijn felicilatie Ze sloeg baar arm om zgn hala en gaf bem een steld naar de wyxe waarop de reis ger Laador door de Tibetanen behandeld ia btgitt ten minste dat deze ongelukkige min gruwel k geleden heeft Na zgne gevangenneming werd bg vervoerd op f ea muileiel en liet men hem rijden op een zadel met spgkers er in later werd hg gegeeasld en gemarteld Ook trachtten zgn beulen hem op alle wyzeti schrik aan te jagen door een geladen geweer tegen zyn ilaap te houden of met een gloeiend yter dicht bg zgn oogen te komen altof ly hem blind wilden maken enz Door do tnsichenkomat van een amhtenMr uit Oarbyang werd Lsndor eindetyk vrygelaten zoodat hg naar Indifi ken terngkaerén Teneinde ougerageldhedan te vermyden verbood indertyd het hoofd der politie te Amsterdam verkoopingen aan den openbaren weg te honden Het bestuur der balastiugen restte das de kens tussohen het haren van ern lokaal gebroik maken vsn den Stadatimmertoio of op de plaats zelve dat is in bet bois de verkooping te doen geachiedea Xadat gebleken was dat aan ae beide eerstgenoemde middelen veel omslag was verbonden is dezer ds en vo r de eerste maal bet dfide middel toegepast door den denrwaarder den heer Alving bgeen gerechtelgken verkoop van meobeli voor belastingschuld Het is gebleken dat de wgze van verknopen goed gaat Alles liep ordelgk af er werd goed geboden en de opbrengst overtrof de verwachting De eerste BvbroJ H 1 mm Am mMrrJntw onvnlffil worden Natunrlgk was politie aanwezig om de orde te handhaven doch een zoo sterke macbtioDiwikkeling ala vroeger noodig was is thnna overbodig De verzekerings usatichappy dis bei grootste deel van de schade van deojaweelendiefstal te Londen te betalen hseft Inoft f 7000 uil op het vinden vau de dieven Het is gebleken dat de brandkast waarin de kostbaarste kleinodiën bewaard werden alle pogingen om baas open te breken weerstaan heeft Van hetgeen io de winkelkasten en verder io den winkel achter glas lag ia bet voornaamste meegenomen Het i nog niet teaobatten voor hoeveel tonnen onds de dieven geroofd hebben In verscheidene bladen komt de waarschuwing voor dat wil men mat het aanstaande jaar kiezer zgn de peraoneele belaatiog over 1897 v6or 1 Jannati a s geheel moet zyn voldaan Een nader blad stelt den fataleo termgn op 31 Janoari a a WiJ willen 7eiït dp Gr Crt t nip zoen op nlken wang iwggend innig gelukkig zagen ze elkaar aan nu lachend dan eeo traan verbergend Wanneer wordt je overgeplaatst F vroeg bjj plotseling Cile Bohrikte Ik heb mijti verzoek ingetrokken zeide ze caoht Je plaagt ne I Je weet hoe ik naar je torugkomit verlang Ze logde baar band op de zijne en vertelde van Agathe ffllad ik anders kunnen bandeion P Neen mgn beste Cile maar wanneer kom je naar buia F Dat weet ik niet Zoolang Agathe me noodig beeft moet ik blüven En dan Je kunt tooh niet weer verpisataing vragen AÏfeet maar dan Oile aarzelde even en vervolgde toeu vastberaden d o neem ik mijn ontslag O Cile I Hg sloot baar in zgn armen en fluisterde tsl vaa lieve woordjea bg begreop en waardeerde baar opofTering hEu ons engagement F vroeg Lij baar wang tegen den zijne drukkend Vertel het aan paps alleen Vreemden hebben niets met ons geluk te maken Kn gelukkig zijn wg verklaarde bij ernatig Vele Bglen verder leunde meneer Msnsld met gesloten oogen en een vergenoegden glimlach in zijn fauteuil eo vo gde iu zgn gc ït bo c sprck lu scbenCile en Waller tfordt nnitlfé