Goudsche Courant, maandag 8 november 1897

bet is niet gebleken dat de beer Van Gilse is gekozen bg mag dos niet worden loagelaten Thans luidt de conclusie dat op de beide candidaten evenvele gel ige stemmen zgn nitgebracht en dus de heer Van Gilie ats oodite ia jaren moet worden toegelaten Het verschil bernst op deze overweging der commissie dnt zg haar redsnecring terugneemt betreffende den kiezer die zonder oproepingnkaa t verschenen was Uit de schriFtelgke verklaring van al de leden van bet tembureel te IJitt is gebleken dat geen van hen dien persoon kende en deze aan bet stembnreaa geen enkele verklaring heaft gegeven De uitvoerige mededeelingen welke de commiesie bg baar rapport voegt omtrent da nader onderzochte briefjes doen zien dat zg geen gronH heeft gevonden over de geldigheid der biljetten enden te oordeelen dan zg in baar vorig verslag hoeft gedaan Wel beeft ag 185 briefjes uitgeschoten die zg stwgfelacbtigc noemt omdat er nog meer op was aangebracbt dan het zwart maken van é o der witte vakjes Daarvan waieu 87 toegskend aan d n beer Van Gilse en 98 aan den heer Heemskerk W orden al die briefjes van onwaarde verklaard dan ia de heer Van Gilse zeker gekozpn met 11 stemmen meerderheid De commissie merkt echter op dat streepjes of puntjes die btgkbaar zonder eenii e bedoeling en onwillekeurig op bet papier zgn geraakt niet een biljet vnn onwaarde maken De wetgever heeft bgvoegingen verboden omdat die als afgesproken kenmerk van den kiezer konden dienen en aldus hst geheim van de stemming konden schenden Waar enkel onhandigheid de oorzaak is geweest en overigt ns de aanwijzing duidelgk ii moet de geldigheid worden aangenomen Hetzg men met de commiavie al die 185 twgfelacbtige briefjes voor geldig aanneemt t zg men ze maar dan ook alle van onwaarde verklaart in beide gevallen is de heer Van Oilae de gekozene en moet hg als faooderste lid der Tweede Esmer worden toe gelaten Door den miniiter van oorlog is bepaald dat de nienw ingevoerde overjas by de infanterie niet moet worden beacbouwd alskapotjas doch meer als overkleed en dientengevolge alleen mag wordeu gedragen bg zeer koad of ooganstig Wi der De landbouwer Dunckelts Wehr bg Sittard heeft aanitifte gedaante van de geboorte vae zgn 289te kind 24 zgn er in leven £ en Weensche rgwielfirma brengt stttren in den hantlal mot b tT tioa Ji MpwarÉd kunnen worden t Zgn eenvoudig bolle bandies waarin een geprepareerde staaf kool wordt gednau die aangestoken onmiddellgk zyu warmte aau het vilt om de bandvatien meedeelt Zoo n staaf brandt vier uur Ëen jnffroow iu de Korte Leidscbe Dwarsstraat te Amsterdam bg wien zich drie beeren vervoegden die zeiden belast te zgn met het loezioht op de honden helastiog zag die voor inbrekers aan verliet de kamer en floot die af zonder dat de heer n bet bemerkten De juffrouw spoedde zich nu naar t naast bygelegen politieburean en deelde daar hair vermoeden mede De inspec eur van politie die de juffrouw naar baar woning vergezelde herkende in de drie gefangenen drie mannen der gemeentebelasting die verbolgen over de hun aangedane beleedigiug na een vervolging tegen de juffrenw zullen iustellea wegens vrgheidiberoofing Het is meermalen voorgekomen dat gewezau militairen hnnoe gngementsakte bg het leenen van geld als waarborg voor huurpenningen en dergelijke andere doeleinden als onderpand gaven Dit onderpand was tot dusver echter tamelgk waardeloos omdat aan aanvrage om een dupli TUd van Greeawicb 6 88 6 61 6 14 7 81 7 66 8 S0 8 61 9 66 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA WInterdlenst 1897 98 Aangevangen 1 October OOODA IIOTTIIBAII OoiuU 80 7 86 8 10 8 36 9 10 9 18 9 89 9 64 10 11 11 18 ll l 18 18 18 88 1 84 Hoordreeht 7 88 8 42 U 8S 18 88 NieuwMkmrk 7 89 8 4 1 8 Cpelle 7 46 9 66 Batl rdiill 7 7 66 8 88 9 C6 8 80 9 SS 9 4710 13 10 30 11 88 11 6111 88 18 66 1 68 8 08 8 08 8 18 4 4 16 6 10 6 86 6 40 8 10 6 88 7 60 8 86 KOTTIKBA U e O D D A 10 19 11 86 11 60 18 87 1 44 8 60 8 411 64 8 01 8 08 4 41 6 80 6 86 4 60 4 67 6 04 6 10 6 40 6 66 9 68 1 88 4 46 6 68 6 16 6 61 7 86 8 4 66 6 03 f 6 04 11 6 11 19 6 17 86 6 83 7 10 7 46 8 18 i 00 SOUDA DEN BAAS ftouda ZeT RhuiMn Moerl pa le Zoetermeer Zegiraard Voorburg t Hage a 7 80 8 80 9 16 9 86 10 14 11 16 18 16 18 88 1 67 8 46 4 49 6 86 6 64 6 11 7 84 7 68 8 83 8 64 10 10 91 11 16 ÏM 7 48 8 48 18 40 04 10 18 KX7 6S8 61 18 61 8 1 10 81 T 8 07 9 08 1 06 10 88 H 6 18 9 08 9 43 9 E4 10 44 11 46 18 4 l lï 8 06 4 16 6 16 6 66 M M 8 04 8 84 9 9 88 10 88 U 6 11 44 1 40 10 88 10 88 10 48 9 47 10 13 10 49 11 64 18 08 18 47 8 14 3 09 4 06 4 89 DEN HAAS GOUDA aHage 6 4 7 20 7 43 8 85 8 4 10 1111 87 18 881 86 8 44 8 40 4 06 4 33 6 80 6 18 7 18 7 66 8 88 10 08 Voorb 6 68 10 17 1 41 4 89 18 f Z Zegw 6 10 88 1 66 4 68 80 9 48 Zer M 17 10 4 8 06 6 04 6 89 9 68 Oouda 6 88 7 48 8 13 8 03 10 16110 6411 67 18 608 17 8 14 4 08 4 88 6 16 6 6 60 7 48 8 83 10 10 10 88 UTRBOHT G ODD A Jtrecht 83 7 46 8 49 9 80 10 16 10 88 11 88 1 8 08 8 66 4 48 6 86 6 6 7 6 9 07 lO Oi 10 84 Waarden 68 8 06 10 38 11 66 4 16 7 18 i 0 64 Oudewater 7 07 8 14 10 46 4 84 Gouda SOI DA UTKIOHT ttaada 6 80 84 7 68 8 81 9 07 10 19 10 67 18 00 18 68 8 8 1 Uudev 6 86 11 14 8 87 Wo ld ll6 48 8 10 ll ta 8 46 Dtrwkt 8 03 7 4 8 88 8 0 9 S 10 61 11 46 18 88 1 86 8 08 8 17 4 8 6 06 6 66 8 26 10 17 10 86 7 10 10 84 8 34 84 7 18 6 43 10 41 3 60 6 08 4 7 89 8 69 11 18 11 18 7 07 8 14 10 46 4 84 7 88 8 27 9 93 9 68 10 69 11 10 18 11 1 88 8 40 4 87 6 80 6 07 7 88 8 88 8 4 10 14 11 10 6 O D 1 A A MSTEKDAU Sauda 6 87 81 9 48 10 67 18 10 4 111 6 80 1 61 8 86 10 17 10 86 Ajutardam 0 81 6 16 9 81 10 60 1 8 1 11 1 18 8 66 10 16 11 41 9 06 10 41 l tl 8 46 4 46 1 19 T 46 t 46 1 0 ILIUM M naad oaoradoD t wachten met de beiaÜDg zgoer Terachaldigde belasting Integendeel en daarom wgzpn wy er op dat de laatste termjJD TAH ds persooeele belasting reeds den 30 N Tetnber fertalt Maar het is dnnkt ons eeoe Tergissing a s men zegt dat het kiesrecht verloren gaat als men die beUating niet op 31 Dec of op 1 Janaari a heeft volüaao Art 1 der kieswet zegt dat bet TSrflcbaU digde ter take van aanslagen in de Rgbs dl recte belastingen fóór of op den 1 Maart moet voldaan zgo Wdl moeten art lOJdeontraagars TÓÓr 15 Februari aan den bargemeester eene opgave zenden van de aaegeslagenen ia de belastingen en daarbg aanteekeoen wie bun verschuldigde op 1 Febraari niet hebben voldaan en dit geschiedt ook van deaangeblageoen in de person belasting maar er staat bg vaD betalingen in de maand Febroari gedaan kannen de belanghebbenden vóór den Sen Maart gan den burgemeester doen blgken Zelfs al zgu das de lystea der ontvangers tuBschen 2 en 15 Febraari bg den burgemeester ingediend kan m n op vertoon van bet aanslagbiljet waaruit bigki dat de gansche belastingschuld vóór df op 1 Maart is voldaan nog plaatsing op de kiezerstgat bg den burgemeester vorderen Men doet natuarlgk echter beter het niet Boover te laten komen en op tgd te betalen Ëen bratale straatroof bad gistermiddag in de drukke Spuistraat te s Graveohage plaats Ëen opgeschoten jongen rukte een tascbje dat aan den arm vaa een Indische dame hing en aarin zich een vrg belangrgke som bevond van den ketting waaraan bet bevestigd wai en zette het op een loopen Op aaowgzÏDK an eenige getuigen werd de koaapi die inmiddels het tascbje had weggeworpen op bet Hofspui door de politie aangehoadtio en naar het politiebnreel gebracht tig ontkende alle schuld Men Bchrgft uit Voorburg aan de N R Ct c Bet aantal typhnslgders bedraagt thans 25 Sterfgefallen zgn nog niet voorgekomen Het gemeentebestuur meende te mogen verondtratellen dat de ziekte niet veroorzaakt werd door infectie van den bodem maar dat het oontagiom ontstaan moest zgn door het gebruik van melk of iets dergelgks en wol op grond van bet aantal Igders in enkele dagen O a bleek dat in de buizen ran Igners een verdachte melk van denzelfden melkdlgter ongekookt was gebruikt B en W bebbeo ziob ooverwgld in contact gesteld met hetbaoteriologi ch laboratorium van de heeren doctoren Pitreaa Te Boekhorst en De Josselin de Joog wier onderzoek van de bij den bewusten metk liüer seoomen hoereelaeden melk ar rnt thans nog niet is afgeloopen Inmiddels bleek dat de melkBlgter de melk van twee landbouwers uit nab irige gemeenten kreeg Ook daar werd op verzoek van het gemeentebestuur van Voorburg door de deskundigen in tegenwoordigheid van den inspecteur van het geneeskundig slaatstoezichl raulk en water tot onderzoek medegenomen en toen bleek dit in de nabgheid tA een dezer landbouwers die zgn melkkannen enz in een stoot reinigt typhusgevallen waren voorgekomen zoodat vermoed wordt dat de besmetting door de melk van dien veehouder ia veroorzaakt De huizen der Igdera en der verdachten worden door bet gemeentebeitnnr zonder onderscheid van faecaliëntonnen en gratis desinfectiemiddeleu voorzien De inhoud der tonnen wordt dagelgks verbrand De hoogste prgs van fr 100 000 in de BruHsehohe tentoonstellingsoterg is gevallen te Maa tricht De gelukkige winner is de heer Xer eniaekeri houder eener bodegs De herkeuring der stembriefjes uit het diatriot Snesk heeft plaats gehad door de com missie oit de Tweede Kamer en baar ilotsom is nu een andere dan waartoe zg drie weken geleden gekomen wa KoturiUuii Oipalle Kiflttwerkerk Hoordnoht a iid Toen was de uitslag van baar onderzoek caat van de acte als werd Toorgpgsvsn dat bet stak verloren of verbrand w s gereedelgk werd voldaan Het departement van Koloniën beeft daarin aanleiding gevonden om na te bepalen en dit staat op de uienw uitgegeven gagementsakten als wanrsrhuwiag te lezen dat taan het vervangen tab vermiste gagementsttokken moeilgkheden verbonden zgn en derbatve niet gereedelyk daartoe wordt overg aanc eu dat als bjj het departement van Koloniën bigkt dat de akte is verpand dan daarvan geen nieuw exemplaar wordt stgegeven Zaterdag kwamen tn Walsoorden met de boot 120 koei u aan waarvan men begreep dat zg bestemd waren om over de Belgische grens te worden gesmokkeld Maar ook de donauisrs kregen er de Incht van waakten en bielden Zondagnacht onder Steneke op Belgisch gebied een troep vso een 50 manfien aan die 20 runderen overbrachten De arfibtensreo hielden tegen die macht moedig stand met het gevolg dat een gedeelte der smokkelaars op Je vlucht sloeg terwgl de koeien opgeschrikt door het tawsai en de revolverschoten heren derwaarts liepen Zeven koeien werden in be tlag genomen later op den dag moet er nog een opgevangen zgn Twee smokkelaars die men insgelijks vast bad wisten zicb los te rukken en in de duisternis te verdwijnen Tegen een persoon die sich in een café te Ternenzen in veler tegenwoordigheid ergerlgke uitdrukkingen veroorloofde omtrent H M de KoninginRegentes ïa proces ver baal opgemaakt Het lucntaohip van David Schware dat bg Berlgo verongelnkt is beatoud uit een eigenigk lacbtscbip van alamioiom dat een onbnigzame verbinding had met eau ichuiije Het luchtschip was met gaa gevuld bet was 1 3 meter hoog en 45 meter lang De verbinding met het schnitje moet vast zgn ter wille van de tMstaurbaarheid Schwirz heeft vier jaar aan zgn nitvind ng gewerkt in Januari jl overleed hg maar zgn weduwe liet de proeven die onar men zegt drie mitlioen mark gekost hebben voortsetten illo moeite blgkt tchter vergeefs geweest te zgn de kostbare toestel is zoo bescbadigd dat bg wel niet bersteld zal kunnen worden Buitenlandsch Overzicht De liberalen in Engeland zijn over bet algf meen bg de tusscbentgdsche verkiezingen zeer gelnkkig Nu en dan weten ze in enkele iostricten waar een kle ne vlott ode middenmhot êoa doorsUg geeft dea Tories een zetel te ontnomen en waar dit niet het gevat in toonde de uitslag toch immer dat ze in stem men vooruitgingen Nu weer hebben ze te Middleton in Lancasiere een prachtige o erwioning behaald De vacature moest vervuld ontstain door het overlgdeo van bet conaervatieve lid Fielden Eu het resultaat wa dat de liberale candi daat da heer Duckworth werd gekozen met 5964 stemmen tegen 5664 uitgebracht op zgn conservatieven tegenstander den beer Mitchell Dergelgke stembus uitspraken want er waren er al meer zgn zeker niet geschikt om de positie van het Kabinet te versterkten vooral niet nu m a telkens reeds hoorde van ooeenigheid in den ministerieeien kring OTTIXBIH 8 48 8 67 4 68 4 66 6 08 6 08 6 18 4 10 AjutaidaB O Bk Ooida 7 06 1 M T 8I Eergisteren weer wist de Manchester Guardian te vertellen dat tuaschen lord Salishnrj en minister Chamberlain een diepgaand meeningverscbil bestaat betreffende de WestAfrikasnscbe grensaangelt genheden Saliburj zou voor eeo mionelgkv schikking met Frankrijk ea toeoa dering tot bet Fraoscb Rusflisch verbond zgn De minister van koloniëo zon daarentegen Frankrgk iu Afrika vgandelgk gezind zgn en een verzeuing met Duitscbland wenschen van welk rgk hg een veandering in da bonding tegenover Trausv ial mogelgk acht In politie t kringen zoo roegt bat bericht er nbartjes Mua toe hondt men dit meeniagsverschtt voor saear betranrenswaardig j De viodesonderb an delingen al weer go oog ileeds niet ten einde gebracht De regeering te Athene beeft een noU gericht tot de vertegenwooidiger der groote mogendheden waarin zg ch beklaagt over de langzaamheid waarmede die worden gevoerd Het Bcbynt dat geen eeostemmigheid kan worden verkregen over de voorrsehten der Grieken in Tnrkge de zaak der OApituIatiön en over de bepaling der scbadeloosstelliog De eerste qnaestie letreft bet recht der iu Turkge wonende Grieken om ingeval van beschuldiging terecht te staan voor de Grieksebe consuls en niet v or een Turksche rechtba k Het is een der uitrondsriogsbepalingen die door verschillende mogendheden worden gehandhaafd in lauden waar de rechtsplegiog niet de noodige zekerheid aanbiedt Bg den vrede van Adrianopel was ook aau Griekenland voor zgn onderdanen dit recht toegwlaan io Turkge Thans heeft de Forte de gelegenbei4 gunstig geacht om dit voorrecht in te trekken tot groote verontwaardigiog van Griekenland dat bg de onderhandelingen voortdarsnd op herstel van bet eenmaal verkregen recht beeh aangedrongen Dit nn weigert de Porte bealist Zg wil wal een concessie doen doch niet de capitnlatiSn geheel herstellen Volgens de cint Eorr wil de Purte alleen toestaan dat ia enkele in de overeenkomst te bepalen gevallen de samenstelling der rechtbank waarvoor Grieken znlleo terechtstaau zal worden bepaald door de Turksche autoriteiten in overleg met da Grieksebe consnls Het goed recht sohgot te zgn san de zgde van Griekenland dat op grond der bepalingen van de prelimioniren bet herstel van de capitolatiëo verlangt De schadeloosstelling is steeds bet zwakke punt van de vredesroortraarden geweest Turkge neemt bg de bepaling daarvan wel een zeer coverwinnend standpunt io Het eischt behalve de betatieg der oorlogsscbatting die door de mogendheden is vsstgeateld nog vier millioen fracs ats vergoeding voor de schade door de invallen der Grieken in Epirus veroorzaakt Doch de Grieken zijn niet gerechtigd naar de meening der Porte om schadeloosstelling te eisoheu voor de verwoestingen door de Turksche troepen ia Tbessalië aangericht verwoestingen die door de Grieksebe regeeriog op vele milioeoeu worden begroot en dieontzaglgk rgn toegenomen nn de oogst uit de oorratdsobuur van Griekenland bgna geheel in handen der Turken gevallen is Het moge dan rechtvaardig zgn om Grieken land dat den oorlog heeft uitgelokt de ccruohe cassée te laten betalen bet is wel wat erg de schade die door bet al te lange bezetten van Tbessalië een gevolg van bet talmen der mogendheden is ontstaan geheel voor rekening der Grieksebe regeering te laten die toch al niet over ruime geldmiddelen beechikt Ook de Kretenser qnaestie komt nog maar steeds niet nader bg de oplossing De benoeming van kolonel Scbaefer tot gouvernenr eeo daad waarmede de mogendheden meenden een heel eind vooruit te zullen komen beeft io Koostaotinopel nog geen goedkeuring kannen verwerven De Porte verzet zich tegen die benoeming omdat Scbaefer geen Turkacb onderdaan is omd bg lager in rang is dan tot nog toe de gouverneur van Kreta die den maarccbatkstitel badden en vooral omdat da gemalin an kolonel Schaefer een Armenische is De mogendheden hebben hierop geantwoord dat de benoeming van kolonel Scbaefer niet aau de goedkeuring van de Porte onderworpen is omdat bet niet geldt een definitieve aanstelling maar slechts eeo tgdelijke 10 04 10 88 1 1810 11 10 18 10 86 18 84 10 64 11 80 8 48 9 10 10 18 6 1 7 86 6 87 84 41 47 8 8 87 lO W 9 47 f 84 10 01 18 07 10 81 7 46 8 80 Doch de Duitsofae regeering beeft thans bg de mogendheden aangedrongen op overweging van de bezwaren des Saltans zg meent dat met de wenschen van den Sultan rekening dient gebonden te wjrden of ten minste dat deze niet op zulk een onaanganamewgiw zullen worden behandeld Hierover zgn onderhandelingen geopend en bet gevolg daarvan kon nur de Vaas ZIg maant wal aioa wezan d i de beBoamiDg ran kolonel Scbaefer gebeal werd in eirokkeD Da SpMniche minialerraftd heeft WoansdagATOttd een laogdnnga zitting gehoodan da baeren rergaderden dr a an aan balf uur afto éia itak van 5 ura tot half negao Volgeni aen telegram aan de Indép c oit Madrid beaft da miniatar tan marine medadealing gedaan van den toestand der rloot en den aankoop Tan materieel Hg en sga ambtgenoot Tan oorlog werden nitgaooodigd in de Tolgenda ciitiag een rapport in ta dienen Aan dan gonTernenr generaal der Pbilippgnm werd machtiging verleaod om gratie te schenken aan de geaiancD der opstaodeliogen wier balittingeu ago rerbcurd Terklaard De miniiter Tan oorlog al de maatregelen Taetiie len welke genoman moeten worden mat bet oog op de aan itastkondig Toroordealdpo ia Porto Rico Terlaenda uineatie Uit de mededeelingen Tan dan miniiter Tan financiën bleek dat de Staatainkomaten gedarende de afgeloopen maand 7 686 731 pes taa minder hebben opgebracht dan orer Oct 1896 Da aiaiater ran bnitenl ken bracht Ter alag nit omtrena d zaak ran de Competidor en daalde mede dat de gezant deik Veraenigde Staten Woodford de ontfangst ran de Spaan ache nota bericht heeft Da minialei preaideut Eagaata bracht de Traag ter aprake of de woprden door generaal WeyIer te Bavana ge proken TÓör de OTergave Tao bet opperbcTel aan maarschalk Blanco aanleiding moesten geren tot een gerachtalgka TerTolgtog Besloten werd aan Wejier opheldering van die woorden te vragen zoodra hg ia Spanje zal zgn ternggekeerd De minister van bioneol zaken meldde ten slotte dat Terscheidena inwoners ran Saotander verlof hebben gerraagd om aan geoernal Wejier bg diens ootschsping eene manifestatie te brengen Gordgekenrd werd de machtiging te Terleenan onder Toorwanrde dat zg binnen de parken der wet gehocden wordt Kenter maakt nog melding van een apart beslait door den mioisteiraad genomen Besloten werd n l een kort antwoord te zanden op de mededeeling van de ontvangst der Spaanacbe nota door generaal Woodford omdat de Spaanscbe regeering in baar nota niet formeel de antonomia beloofde terwgl generaal Woodfort beweert dat de beloften in den tek t van de nota te lezen was De Spaanacbe regeeriog zal thans in gematigde termen verklaren dat zg zal doen wat baar go d dunkt De geaaot van de Vereenigde Staten te Berlgn White heeft aan een medewerker fan bet Nene Wiener Tagblatt onder meer het volgende versekard ten aanzien van de hooding dar regeering te Waahington in de Cobaansche qnaestie De meening dat de Vereenigde Staten er op geatsld zonden ago Cuba te anoexeeren ia ODainaig In 1871 vroeg da republiek Sao Domingo zelf on bg de Unie gevoegd te wor dan maar ofscbooo er aan deze annexatie versohillenda voordeelao verhouden wsren derfde president Oraot ze zelfs n et aan het Congres vooi talten zó6 sterk waa de openbare meening in da Vereenigde Staten tegen de ann xalie Met Oaba staat bet net zoo Van annexatisloat ia geen sprake maar wèl heeft de regeering te Washington goede redenen om zich in da Cnbaanscbe qnaestie te mengen De willekeur an de tirannie door generaal WejIer op Cuba nitgeoefend hebban da Tarbolgeubeid opgewekt van alle NoordAmerikanen 1q de eerste plaata achtte de regeering te Washington het eeu plicht ran menEchlieTandheid tusschenbeide te komen Maar daarenboven kon de Unie niet langer doldan dat het voortduren van den oorlogetoestand op Cibs haar handel groote verliesen bleef toebrengen Wat de vrgbuiterstochten betreft de regeering is rachtatraeks noch middellgk oansprakelgk daarvoar maar bg da groota nitgeatrektheid van da Amerikaansohe knstign en de vele baaien en kreken daarin kan meo onmogelgk verlangen dat de Amerikaansche oterbeid alle expedities van dien aard zoo kunnen beletten oorlogscontrabaode naar Cuba ta brengen White verklaart dat men in Amerika het optreden Tan Sogaato met voldoening heeft waargenomen maar dat z i de font ligt in de verkeerde wgzs waarop de Spanjaaraeo bnn koloniin bestaren De Cohanon zgn al te dikwgls teleurgestelde in hun verwaahtingen en White gelooft dat zg thans ook met geen aelfbestnor meer tevreden zullen ago Volstrekte ouaffaankelgkheid minder eiacben de Gabanen niet Maar wat da Vereenigde Staten betreft Mc Einley zal trachten naar het Mond van den vrede zoo mogelgk nog vgftig jaar lang BnrgerlUks Stand OEBOBEN 3 Nor Dirk ouders U Lankharat en D van Wgk 4 Dirk ouders J Onwanaal en N £ de Bruin OVERLEDEN 4 Nov W E vaaGogb 16 w J L Nieuwenhngien 6 w C P Zandflk 2 m 5 A A van Wjjk 3j A T van Loon 14 j ONDERTROUWD 5 Nov L Oostrem te Utreofat 23 j en A S M Grootendorst 27 i B van der Veen 27 j en A H 6 Verschnt 24 j P Tenlhof 31 j en J C Brinkman 24 j J N de Hoop te Rotterdam 28 j en A C Binnendgk 25 j Sipecioliteit IN DAMES en HEEREN WI TERHA DSCHOË Ë A van OS Az Md Tailleur Kleiweg B 73 73o GOUDA Telepho0m Aa 3i Beurs van Ainsterdani alotkrs Vrkrs 99 8 103 87 8 21 6S 98 sy 1 4 681 1 77 102 7i 86 lOOV g 6 611 489 100 46 100 198 188 V 67 98 134 1001 80 31 UI 106 201 228 1001 64 68 143 100 6S 77 108 102 100 1 O 138 12 100 66 103 ♦ 16 108 V 116 100 30 66 S 1S4 806 10 s 106 102 102 U 181 36 117 is 67 86V 6S 6 NOTEMBBE NlusaLiHD Cert Ned W B 9 dito dito dito 3 dito dito dito 8 HoHOia Obl Oattdl 1881 88 4 Italib Inschr ring 1868 Sl 6 OosTEHK Obl in papier 1868 6 dito in zilver 1868 5 FoaTTJOAL Obl mat ooupon S dito ticket 3 96 67 RiisuKD Obl Binnaul 1894 4 dito Gscons 1880 4 dito bij Botha 1869 4 dito bg Hope 1889 90 4 dito iu goud leen 1S8S 6 dito dito dito 1884 6 Spakjb Perp t aohuld 1881 4 TuElzu Oapr Conr leen 1890 4 Geo leening serie D Oeo la niag aarie C ZuiDAra Bap T obl 1688 6 Mxxlco Obl Bttit 8eh 1890 6 VzNSZDBLA Obl 4 onbep 1881 AwsraaDAU Ob atien 1896 8 Borrnouf ted leen 1894 8 N D N Afr Handslav und Arendab Tsb Mij Certificaten DaliMaataohappij dito Atq Hypotheekb pandbr 4 Colt Mg der Toratenl sand s Gr Hypotheekb pandbr 3V Kederlandache bank aand Ned H ndelmsataob dito N W fc P o Hyp b pandbr 6 S tl Hypotheekb pandbr 8 i l lr Hypotheekb dito 3 i OoaTBHa Uost Hong bank oand BosL Hypotheiekbank pandb 4 i AüiaiKA Equt bypoth pandb S 38 58 Haxw L Q Fr Liau oert 6 KiD HoU U 8poorir Uü sand Mij tot Elpl r St Spir sand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afr 8pui sand 6 dito dito dito 1891 dito i lTALn8iJoorwl 1887 89 A Eobl S Znid It l Spwmij A H obl 3 PoLSK Wanohau Weeuen sand 4 Bcsi Gr Buu Spw M i obl Baltiaoho dito aand Fastows dito aand 6 Iwang Donibr dite aand 6 Knnk Ck Azoir 3p kap obl 4 dito dito oblig 4 67 109 Ahekika Cent PftO Sp Mij obl 6 Ohio k forth W pr 0 v aand dito dito W n 8t Pater obl 7 Oenverfc Blo Gr Spm cert r s lUinoia Central obl in goud 4 Louisr fcNsah villa Cert r aand Mexico S 8pw Mg Ie byp o 6 Miss Kassas v 4pet prcf oand N York Ontasios West aand dito Panu Ohio oblig 6 Oregon Calif Is hyp is goud 6 3t Paul Minn Is Hanit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 6 Oadada Can 8outb Cert T aand V H CBallw k Ns Ie h d c O Amstard Omnibus My aand Botteid Tramweg Maata aand NzD Stad Amaterdam aand S 9ts t Botterdsm san 8 BlLsii Stad Antwerpen 8S7 8 Stad Brussel 1886 8 Hom Tbeiss Begullr Gesellsoh 4 OoSTINa Btaatsleening I860 6 K K Oost B Cr 1880 8 Snuit Stad Madrid 8 1868 Nao Ver Bes Hvp Spobl cert Henneberg Zijde alleen eehl als zjj direct wordt betrokken nit de fabriek Zwart Wit en Geklaard van 3S ets tot $ 4 03 per Meter Glad Gestreept Gernit Gewerkt Damast etc circa 240 versoh qnnliteiten en 2000 versch kleuren dessina etc B rff ean port en rechten in Itutg STALEN per omgaande Dobbel briefport naar Zwitserland 6 ÜHinésrg s Zijde fabriekeD K en K M zünicH ADVERTENTIEN DAMES ZANGVERBENIGING ARNOLD SPOEL Wrectcnr i II B ÜPAAIt DEKHlül UITVOERING 01 Dinsdag 16 November 1897 s avonds ten 8 uur in lie Sociëteit RÉ JSIlEiZaaliiVlITE l SMkkh met welwillende medewerking van aeoige HH en de Solisten Mevr liARTHA STOEL PrüIFFEK Sopr n Me G I SAHSOH Alt De Heer ABNOLD 8P0EL Barytoo D Heer A U BEIJSEKAMP l isno aooomp HH Donateurs hebben vrge toegang met 2 Dames HH Kanatl leden met ééne Dame Meerdere Dames kbnnen worden geïntroduceerd tegen betaling van 0 50 Leerlingen der Sted Muziekschool tegen betaling van 0 25 per persoon Vreemdelingen ƒ 1 Contributie der Donateurs 3 Kunstl leden 2 Te Eoop of te Huur aangeboden m UËËKK staande aan de WESTHAVEN Wp B N 147 Te bevragen Lange Tiendeuieg D it9 Hel huis bevat beneden 3 Kamers met Suite Keuken Kelder en Binnenplaats boven 3 Kamera en Zoldsr verder alles netjes en doel matig ingericht alsmede van Gas en Water leidini voorzien Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding HoofdprU ev 00 000 Brk ïenbiedebel JJ J geluk lie hand staat gegitrandeerd Uitnoodig ing tot deelneming in de Kansen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterg waarin seker 11 Nlllloen 349 325 Alark gewoQiieii moeten worden Be pr Mii Tun deze veel voordeel biodsode Ueldloterij die volgens hot plan slmliti 118 000 lot fi bevat zgn de volgeüdo De hoogste prijs 19 eventueel 500 000 Mnrk Premie vftn 300 000 M Ï6 prijton a 10 000 M Bflpryzani 5000 M 1 prys prijs prgeen 1 prys Iprys i prys 1 priJB i prijzen 1 prijs 1 prijs 1000 M 2000 M 1000 M 400 M 300 M 200 M I 66 M lOti pryzeii a 206 prijzen ik 613 prijzen a 1518 prijken a 40 prysen a 140 prijsen 6962 priiEOoii H 200 000 M a 100 000 M a 76 001 M Il 70 000 M 65 000 M ü flO OOO M H 56 000 M a 60 000 M a 40 000 M 90E9 pr a 134 104 100 30 000 M i9361pröz a 7 45 21 M ïprgzen a 20 000 M totaal 5 80 prijzen en wordeu deze in eenige maaDdee in 7 klassen uitgeloot De lioofdprys m de la klassa liedraaKt Mark 60 000 stijgt in de 2e kl tot 85 000 M in de Sa tot 60 000 M ii de 4b tot 85 000 M IQ de 5o tot 70 000 M in de 60 tot 78 000 M in do 7e toi 200 000 M en met de premie van 300 000 M evont tot 600 000 Mark Voor de eerste prgsfrekking die ofücioel is Tattgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 60 eeo hatf origioeel lot slechts iuld 1 76 een kwirt origineel lot slechts Guld 0 90 De inleggelden voor de volgende klassen zoonel als de lijst der prijzen worden aangegeven 10 het offloieele trekkingsplan voonsien van het Wapen van den Staat welk plan ik op lan ge gratis vorzeiul tedere deelnemer ui de loterij ontvanftt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gohnd hebbende trekking da officicele trekkingslijst De uitbetaling on verzending van da pryseu gesobiedt door mij direct en prompt aan de win ner on ondar de atrengatc geheimhouding W Ieder bestelling kan rtien eenvoudig per postwiaiel opgaven Men wende zich dus met de aanvraag om toezending vau loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk nï uiterlijk tot S XOrBWÊBBH 0 k met vertrouwen tot Samuel Hecksciicr senr Bankier en Wiuolkanloor in IlAMBUnG DnitHchlsod Itfat 11 da tmlt la tnvin ta n Jiolil Rneumaliel Lmdenpgnan kortom fcjff Aüfar PaliiExiieJlBr Wat that Ml SM aan ta wanden tefsa Yll SHMl doa stasds ia iedu bulstesin d gg Aiil BrfalfrExpglle Pi 50 cent 7S osnt sa 1 2S ds flaaah Veorbandsn bi ds msesta Apotheken sn bn T Ai 1tloHer t Os ta Bottsrdsm Te GOUDA bü C LDGEK Apotheker Markt en bg WOLFF Co Westhave 198 TANDARTS E CASSrTO IJl UU tU UUll van 10 tot S uur behalve ZONDAGS en WOENSDAGS voormiddag Turfmarkt 171 uouda KoninlcHJk MaeMnale Xïibriefe DE HüNIGBLOEMf v n II van Schalk Co gevestigd te ê Oravenhage Kepplerttraat en 9 aby de Regentesselaan van Z ld den KONING van BELGIË IniUen gijKoeiitll gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Hooig Extract FLAOONS van 40 Ms TO Cts en f 1 verkrygbaar hjj Firma WOLFF Co Westhaven § 99 Gtuda E li VAN MILD Veerstal B 12Ü te ffouda A UOUMAN Moordrteht J C IIATELAND jBos cop B V WIJK Oudtwairr M KOLKMAN Waddmmein Stodelpe Gasfalïriek te GOIJD4 fl l MI I W W MS Ue prïja van het aas is C cent per M en voor Kooktoeetellea of Motoren i et Onder sekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de boofdbuia verbonden met 15 meter vr e leiding achter den tasmeter Voor 3 en 5 licbtgasmeters bedraaf t de kaar 10 oent per maand Agentaur by de Firma Wed BOSM4I1 te Gouda Bewoners van perceelen van ien hoogste 2 25 per week kunnen wekelyka afrekenen en tan de fabriek lammen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in buar bekomen