Goudsche Courant, maandag 8 november 1897

Dinsdag O Nov§ aber J89T No 7483 36ste Jaargang fiOUMHl COHAMT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe Uitgave dezer Ckiurant geschiedt d a g e 1 ij k s niet uitzondering Van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden m f 1 26 iranco per post ƒ 1 70 Afeonderlqke Nommers VUF CE JTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regels a 50 Centen iedere reg J meer 10 Centen Groote letters worden berekend aaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd COMMISSARISSEN oor ile bereiding en uHdeéling Tan SOEP te Gouda lokaal PROVENIERSHÜIS hebben de eer hunne Stadgenooten kennis to geren dat Zy Toornemeus zijn eeratdaaga rond te gaan met de LIJSTEN Ier inteekeDJiig van kpkaarten Toor den aanstaanden winter zy nemen de vryheid de deelname daartoe byzonder aan te bevelen ten einde bg te dragen tot de instandhouding Tan een der nattigato instellingen alhier CommUgarisêen voornoemd M NOOTHOVEN va GOOR Voorzitter C T VEEN vici Voonitter H GROEN ENDAAL Pnmngmeftter Mr D N BROUWER h P HOOGENDIJK G PRINCE A W K0B8 Mr M M SCam T D LOEPF F HERMAN Fe A TiN VEEN H J M VOOGT J A P MONTIJN Secretari M Ambachtstand Vereeniging WEDER ONTVANGEN polkc Geldersche WOBST Voorts alle artikelen tegen concurreerende prijzen ELEGTROIOTORISCHETANDHALSBAPJËS WBTnO GBDBPONEBRD BU het rebruik daarvan teschledt het tiuïdeii krUien der Kinderen Z9SIDEK UE MINSTE PUK 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewijzen kan dat de by my ter inzage liggende getuigschriften der uitstekende resultaten van Je Eleetromotorlsohe Tsndhalsbaniljes niet echt ifln B Men lette op dm naam van denFahrikantHOBEKI HOITZ Wordt franco toegezonden alleen na ontvangst van postzegel ad 9B cent door ROBERT HüLTZ Nl megeD Wederverkoopera gevraagd l J VE BSEIR 6 00DA Beveelt zich beleefd aan tot het schaven van KOPLATTEN ARCHITRAVEN en LIJSTEN volgens op te geren profiel Ook tot het zagen van TOOGSTUKKEN en verder alle zaagwerk wat tot het Tak behoort P AJ J8I Met en zonder lerering Tan hout öRANDS MAOA SINS DtJ Pmtemps NO UVEAUT ÉS Wü verzoeUon do Dames die ons geïllu treord modo tilbum voor liet Wtnter elKoen noch niPt ontvanpon liobbon dit te willen aiinvrauen aan il JULES JILüZOT C r rl Hetzolve wordt liin omgaand grfttls en franco tne ozonden Bostellmpyii van at i5 francs vrg van all kosten aan huis met 5 V vorhooging liiX iéililii l Mtoor U HatuJnl I 8 Qonda Druk ran A BRINEM N ZÜON CEEDIETBANK S GEAVEUHAGE Conradkade M4 Verstrekt Bouwkapitaal en Hypotheken Leent GELDEN aan Particulieren en Amb tenaren ofhoogtt bUUJke voorwaarden Elk bedrag Terkrygbaar Santoor geopend Tan 0 S uur s arouds M immmm DB TREKKING BEGINT Maandag 15 November a s LOTES en geieelten Tan LOTMS zgn te bekomen ten kantore Tan de üoUeci urs A C C081JN Gouwe G 9 by de Viichmarkt W J L T DISSEL Gouwe C 217 t ©Pj f DIKE ODDE m SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt NIGHTCAP Verkrqgbaar bij M PIETERS Jz N B A U bew a Tan echtheid ii cachet en kurk steeds voorEÏen van den naam der Firma P HOPPE Kliniek en Polikliniek OBHTBTHiB en voor Sjreekiren dagelgks van lü g a Gratis Spreekuren Maandag Woenadag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ur A ClUVL Qeneeiheer Diredeur FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Ghemiscfae WasscberIJ TAN tl OPPË IIEIMEll 19 Kruiskade Rotterdam Gfibreveteord door Z M deu Koningder Belgen Hoofddepdt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az specialiteit voor hei Btoomen en vervea van alle Heorenen Damesgarderoben alsook alle Kindeï oederen Speciale inrichting voor het atoom n vas pladie mantels veeren bont enz Qordgnen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen betzy gestoomd of geverid worden onschadel k voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Een ware Schal voor de ongelukkige slachtoffers der Zeïfbevlekking Onanie en gefae me uitspattingen is het beroemde werk Dr Retau s z e lfbevvaiul g Hollandsohe uitgave met 27 aib PrQs 2 galden leder die aan de versohrikkelfke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leermg die het geefï redt iaarlyks duizend van een zekeren dood Te verkrögen bfl hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt B4 franco tegen inzendmg van het bedr ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland TISSOÏ Co Bordeaux Botierdam f 1 40 per liter in venegelde bemande flescK v 5 en 2 Titer voorzien van het attest Tan Dr P van Hamel Hoos Proéffleecb f 1 30 Verkrygbaar bfl J H ROODE QOCDA 8fMf88fi@BWltBI De EXTRATREINEN welke gedurende den Win teidien st 1897 98 des nachts van RoUei dani Maas naar Amsterdam loopen na afloop der VOORSTELLINGEN van het Nederl Opera Gezelschap Directeur v d Linden zullen in den vervolge ook worden opengesteld voor vervoer van Reizigers 1 en 9 KI bestemd voor GOUDA De Reizigers voor GOUDA moeten voorzien zijn van gewone retour gezelschapsbilletten of kilometerboekjes X d lEdSq cLisltSL eaa zgn ouoTertrefbare 3 Cent SMlI iHElf Sigfaren iiagfazijn GOUD V WIJ08TRAAT A 157 AaubeTeleud 3 Te huur ofte koop aangeboden om tci stond te aanvaarden HEERE HIIIS mei TUIN staande aan den KATTEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbespioeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingeriiiht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 i V Patent H Stollen Warnu f un era Patent H StolUn vrungtn hat Aniaas mrtohledantti j t thlm n Nachahmnngen j A Uui kaufe dotter an$er § stets êcharfen H 8töUen nar ton uitt diraot odtr In aolefm £ l$tnhuuHuHiM fc tfs iwr tfffdf Plaket wf nabtnHahtnd uugtUnfiü S Prei listen und Zougniaêe grêtii taxi fitÊm Het groote aantal zenuwkwalen TUI zauorhoofdpljn af tot d voarafgaande ksnteekenen vaa peplezle Aiftrwabsrowta tot trotw DOK Bte dB alls middelen door de medtsofae wetemcbap aancewenl Eent taa dan bIbuww tUd dfl eer toe dat x door bet f ebralk maken van den eenvondlMten veg naneltjk langt d btud phyilolorisobe ontdekking gedaan lieeft dle na honderde proeroemlngea thaaa orer de r lM l w nld Twbratd u en terwijl itj ui wateniohappeUJke kringen de boogate Delangatelllng wekt tavMU mm weldaad blijkt t liJn toot de aan lonnwzwalen lijdende menacbbeid Deie geneoawIjM la nltgoVo den door den geweien OfHoIer Tan Oezondbeit Dr Boman Wettsmaon te VUibofon on benut op dé on derri ding opgedaan in ene Gl Jarige praktijk Dvor Tr aB hlnK vnn het h M a mMii per dMT worden dli rt geeeUkte ffaa door de hHl4 onmiddellijk aan h t aaaiKW aeatel nedesedeeld Het den geneeswUse werden werkelljlt aotaltterende roaaltatw TMkNcm n sIJ maakte looTeel opgang dat Tan en door den nikTindor gOHhreTen mrkJi OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE bnudellogei tal van aan e ol hare voorkomini en netit D binnen kotten tl d reedi de Ule drnk verarhenen is Dit boekje berat niet alleaa Tor V pnV lipk veretaanbare verklaringen omtrent het weien der nieuwere therapie en de daanooda = xalfa in o aiibopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt m n daarin weteMcbappelijKe verJogeu nlt de medlaehe bladen die aan deie geneeswljie gewijd eUo loomede anolüift raa Bad Erna Oariei mad dr genaaihaar drreatBur der galvano therapautlaoha InrlchUng voor tamiwIllMra tt Par a ree Bt Hoaori 334 Conaul voo AiohaNbaoh mid ir ta Corfu Dr Kuabaoh arretd arti de Zirkaiti Okaratafeivit Jaohl mad dr la Weenen Dr C Boagaval la La Farrltra Eiira lldvaa dia Canaall Caatral d kyiiAaa et de Sant in Frankrijk en vele anderen Aan allen wier aennwveiif meer of minder nansedaan 1 of aan KOieiwanado im ennTvaehtigheld lijden waaivan dekenteekenen Etjn aliranitoba hooraulja mlfraNa Wbala keer g reola grlkkaikaafheld aalaaadkeK ilapalooiheld linhamatljka enraat on W ROBI durende pijn plaalaailtka iwaki dpIJiOi kloadandraaOiareoteBrlk Bland verder alle Efekeii die looalB varlanmingan onuernoi door beroerte getroffiau werden n nog lUden aan de gfrolcBU daacvva lan ta tprakan iw ra ton val meatBltlk aHkkaH allJflifld dar leiriaMea nat vwrN tB variwakklni van lahoHtan eng DieIJ dleiceeda oader gumakanaiKa O oatboudüviMi Bkoud UrkÜE of leatglngfianur kwaaTgeTonden hebVen en ten Blotte r die vreea ccToelen Voof beroerte nLuartee redea SK wrijven electrlBeeren atoomlooi of seobadel heboen en ten alotte ïij die vreea cevoeli verachljnaeteu ala ilBh aanhoudend aniatig voalaa vardoovlnp mt keift heaflM i Mkkarlniafl an doakar wordan voor d ooian draktatida pijn ondar bat veorhoefi taMag la da leBc aan al deae drie UgórHa Tin BOMnwlUde all ook aan Jonge melijaa lljdanda Mn blaektiialit en fcraobtalooabafri ooK an gaionde lelfb aan loaia vin krlBBBllni In Bn het ilapBR vaa hindaa Bi voatan paraanan dlB vesl mat bal heafd varken en geeatelijke reai e willen ToeAoaiea wordt diingend aangeraden zioh het boven vermelde werkje aan te icbalTen hetwelk op laaTiaga kaatalaoa a fraaM v louden wordt door Amaterdam doar H ll KBAW k fn Heiligeweg 43 Rotterdam F E vnn 84 VTEV KOtFP Apoth Vtreeht LOBKV Jk PORTOK üudegraalit bij da Oaardbrng F SHL Apotheker Korte Hoofataeg L u nicn 4 HJirnn tm rwniawn uuüh a Up de jongste hyglenniBch mediomale teatoenstelUna ia de Dr Welaemana sche maaea door aa Bodiaoha JvU met 4e niveran laodaflle hekroono SBtninohrirten van booggeplaatate geneeskundigen onder wBike P iattre mti dr prof yklInTak te Parl i rut ReuBamont 10 STelngretier mti dr prtkllttarMi gaiiHaliear bai k BINNENLAND GOUDA 8 Notember 1897 Oiatenn svood vierde de afd Goada fan d D Ned R K Volksbond het patroonifeeit ia ds saai EaD8tniD der Sociëteit 0d8 GeDOi ij Siecbta een derde der ledeo met banoe dam werd voor desen avo d toegelaten terwijl de overige twee derden der ledei op Donderdag eo Zondag a b in de gelegenheid zul en worden gesteld het teest te Tieren Nadat de geestelyke adviseur kapelaan Fichot en n een geeatelgbe plaats badden genomen trad de Voorzitter de heer J A Dop ker voor bet foetlicbt heette alle aanwezigen welkom en deelde mede dat de afd op bet oogenblik 569 leden telde welk ledental zeer zeker was toegenomaa door het beslnit an 30 September jl te s Hage genomen om ieder lideen bVolkabanlerc te geTen waardoor z op de hoogte werden gehouden van alleo wat in de afd voor i l Alann werd OTergegaan tot de afwerking fan bet programma De twee zaognammers die eerst aan de beort waren werden zeer rerdienitel k Tertolkt Vooral het Knapenkoor verdient een woord ran lof bon directear de heer Willera heeft voorzeker heel wat moeite gehad dit koor Eoover te krygen hem ty daarvoor dank ge tvaeht Bet Tooneelspel in 4 Bedrijven de Wee nit het gebergtec dat hierop volgde werd leer ving en goed afgeapeeld Vader Tbomaa er Slotberg waren uitmootend io de vertolking van bon rol ook Edaard zoo wg meenen nog een eerateliag vertolkte zgn rol zeer aardig een beetje losser bg eeo volgende keer zal niet schaden Ook de Advocatt der Armen speelde uitstekend Wg hebben enkelen der hoofdrollen genoemd dit neemt evenwel niet weg dat allen hun best gedaan hebben om het geheel te doen slagen Het Klnebtspel Hst spreekunr van den Doktere werd eveneens verdienstelgk vertolkt aan wien wg daarvan de eerepalm moeten aitreiken eten wg niet Dr Adelaar Tbeodoor en Jan Spreeuw allen wedg erden om bon spel natnnrlgk te doen zgn en het gelukte bon volkomen De verdere Zangnommers alsmede de Voordrachten en vooral die van Het Vliegend Blad werden uitstekend nitgevoerd eo deden het geheel waardig sluiten De woorden van den Voorzitter vaa dank aan allen waren dan ook wel verdiend nog lang aal dezen feestavond bg de aanwezigen besproken wordan want allen behbea genoteo FEViLLETOA lANGS EIGEN WEG Toen Walter hem vertelde dat hij Cile moeat spreken had 4e oude maa zgn jongen vriend hartelijk da hand gedrukt en hem Teslbeteekaneiid aan gekeken want waar Walter oog twyfelde h d by reeda zekerheid X Uet painzanden blik bekeek Agathe het beiielde gezichtje van Cila toen deze iu een vertrouwelyk aohemaruurtje verteld had dat de besliaaiDg gevalleu was Is het heerlqk als iemand zoo veel van je houdt vroeg ze ylk vind bet wel jy met f Ik F Hoe Eou ik dat weien ffICiJB beate Agathe cei Cile haar hand vattende vergeef mg ala ik ieta gezegd beb wat je pijn doet aar ik ried die onderstelliog volstrekt niet onmoleMjk Die illusie heb ik ook gehad Het ia lang geleden vervolgde ze na eenig zwijgen jtmaar ik heb bem zoo lief gebod aoo heel heel veel van hem gehouden Er waa geen aprake van bedrog of verraad neen hij hield werkelgk van me maar mijn rriendin de eenige die ik had waa de uitverkorene t Was ook vaa Bertha geen volschbeid zg vond bet heel natuurlijk dat ik veel van hem hield ea bod 1 wat meer opmerkingsgaven bezeten dan zou ik x De collecle voor Hulii in noodc die in de pauze gehoadeo werd werd door den beer H D Brink aanbevolen en had lot resultaat dat werd ontvsngen een som van f I2 97i die zal strekken ten behoeve vtn hnlphehoevende bondsbroeders Door het bedanken van den beer A H Gerhard vnor t lidmaatschap van bet boofd bestnur van het Ned Ond Gen beeft bel hoofbestaar ali candidaat geste d H Kroese Hoofd te Amsterdam L Nooter H W J A Schook t A vi n Wamel De verkiezing zal geschieden tegelgk met de herstemming tussohen de beeren J Dikker eo 1 Woile Bg ministerieel beituit van 30 Oct 1897 is de ambtenaar hg de directe belastingen te Waddiogsveea de beer Neve bevorderd van commies 34e klasse tot commies 2dd klasse Zaterdag reeds had de politie te WaddingS veen het genoegen den landbouwer K het bü hem Vrgdagnacht ontvreemde stroo terug Ie bezorgen De dieven waren twee io getal een van hen had zgn aandeel in de buit op zolder geborgen waar het hg de ingestelde huiszoeking werd gevonden Door de arrondiisenents rechtbank te Rot lerdam werd Zaterdag o a veroordaeld J J 45 jaar slachter te BergBchenhoek wagens verhindering van werkzaam beden die een rgksambtenaar in verband met een vernoedelgke ontduiking der accgnswet op bet geslacht in zgn slachtplaata wilde verrichten tot f 50 boete sobs 20 dagen hechtenis Men meldt uit Kapelle a d Use aan het R N t Vier dames maakten Donderdag een tocht per rgwiel van Rotterdam naar bier £ etj buiten de kom onzei gemeente bad een dei dames het oogelok te vallen de tweede di dicht achter haar was viel achter haar heen de derde wist aan het gevaar te ontsnappen en de vierde reed van schrik in t water Na verscbil eode mislokte pogingen slaagde df drenkelinge er in aan de OTerzgde vao het water aan wat te komen waardoor zg aan een wissen dood ontsnapte Deze dame is moeder van drie kinderen beneden de zes jaar Haar fiets werd met inspaoning van alle krachten na veel moeite op het droge gehaald De vnendelgke echtsenoote van onzen bur gezien hebben hoe veel anders hy tegen baar dan tegen mij wa maar ik droomde en had hem hef Ik werd paa w kker tóen bet engagement gevierd werd dat ieder behalve ik had zien aankomen Ik begreep opeens allea en waa in mijn verdriet nog dankbaar dat ik hop kon blgven liefhebben dat geen enkele valachheid ons scheidde Kort daarop Eyn ze getrouwd naar Indie vertrokken en ou al vier jaar dood Hü ia te A eh geaoeuveld en z by haar terugkomst met een van die atoombooten verongelukt Hun leven was zoo soboon en zyatieiven het mijne ia waardeloos Was waardelooa viel Cile baar zaobl m de rede AJa je bedenkt bos bl je broar en de kinderen met je herstel zya dan beb je geen reden tot klagen r f Mijn heretel I herbaalde Agathe eu oawillekeurig strekte z haar hand uit fftk ateek direct licht aan aohertato Cile das kaa je beter zien hoeveel dikker ze eyn geworden heaaoh er zjjn byna kuiltjea in Hier is een brief van Cato dien je nog niet gelezen hebt ir Wat zal Walter naar miJD beteraohap verlangeD zeide Agathe lachend H maar niet alleen uit eigenbelang ffVerbeelding fl plaagde ze In ercat Cile ik voel me zoavaet sterker dat ik al gauw de faeele huiaboading kac waarnamen Ik viad het vreeselgk dat je weggaat maar ik gun je van harte je geluk Als ja trouwt kom ik naar je toe Hoe vindt je datP De natunrlykate zaak ter wereld I irËn ik cal ook gelukkig zjjn vervolgde Agathe aangedaan Dolf en de kinderen houden veel van ms sa hebhen mgn hulp en zorg noodigj ik kan gemeester nam da haar geheel oobekendf draipende dame liefdergk io haar huis op verwbafte haar droge kleederen eo verzorgde hair tot een rgtnig haar naar Rotterdam terog kon brengen Tr dagH ond werd in een der lokalen var de openbare ackool aan da brug te Waddingsveaa eeoe vArgadering gehouden an de aldaar b Mode afdeetiOg van Patrimonium waar d batt B de Wilde oït aOravenbage een lezing bi De opkomst was zeer goring Het aantal lediM ia en bigft klein Grooter ia de sympathie voor de vereeniging Do Werkman die vóór weinige dagen een drnk bezochte vergadering biali waarop den leden de bigde tgding kon wtféiln medegedeeld dat er thans f 3 X 0 in kafl lm bek op den atrandmuur te SobeveniiMpii is bgna gereed Is dat klaar dan be t man aan de trapleuningen tlao meldt uit Schiedam Nlidat mee ook hier al gernimen tgd voor bet vleefirh eeo prga heeft betaald die ver boveo de marktwaarde van het vee is brengt sedert een paar weken de concurrentie oitkomat voor da omnivoren met schrale beurs Ia in het slagerabedrijf de concurrentie aan he wieden ook bet omroepersbedrgfiser door getro SD Sedert jaren kende men te Schiedam slechts één omroeper thaoa is een tweede opgestaan Zaterdagmiddag trachtte de een te verkondigen dat er viach aan de markt waa terwgl de ander hem op den voet volgend wilde bekendmaken dat er aan den Bataviarmoleu vleesch te koop is voor 20 cent per half kilo Terwgl de een aprsk sloeg de ander het bekken Het ongewone e n komische van beider optreden maakte dat bet doet van bun zenden beter werd bereikt dan o it Vier koelwagens zgn bg de Maatschappg tot Exploitatie van Staatsipoorwegen in aanmaak ten dienste van het botervervoer Men seint uit Atnsterdam Bg afwezigheid der bewjners brak Zater dagavond omstreeks half negen brand nit op de bovenste verdieping van perceel 86 in de Anjelieratraat Man vrouw en zes kinderen haddpo twintig minntan te voren het hols verlaten Di brand werd tot die eene verdieping beperkt eo was in teer korten tgd geheel geblasaht Een oogenblik moeaten de bevelvoerende commandant eo de brandwftcht i honn bet hun gezellig en genoeglyk maken O Cilo dal alles beb ik aan jou te danken Gekheid On haar ontroering te ve bergeu sloeg ze den arm om Agathe en zoende haar op bat gebogen hoofa i eindelijk zagen ze elkaar aan en schreidon en lachten tegelijk Zoo vroolijk en vl g verriohtte Cile haar werkzaamheden zoo vneadelijk en welwillend hielp zo allen die hulp uoodig haddan zoo opgewekt waa haar toon zoo veel geluk glaoade in baar oogén dat mevrouw Van Trompen aan haar zoon dacht Had Dolf haar gevraagd en had zij toegestemd t Kon niet andeis meende mevrouw en zawacbtte dien dag te vorgeefai op Dolf die zoo n gewichtig feit tjoh bet eerst aan zijn moeder moeat veriellen Deo derden dag kon mevrouw haar ongeduld niet langer bedwingen on bosloot Agathe te polsen Cile had zioh met het denkbeeld van ontalag te vragen geheel verzoend papa zou er zoo btg mee zyn en hij Maar wat met Agathe te doen F Ze begreep heel goed dat Agathe aïleen ataande haar strijd niet kon volhouden en Dolf hoe hartelijk ook waa veel te onhandig om baar den noodigen ateun te veraohafTen Ifet reauUaat van haar peinzen waa een lange brief aan haar vader vol plannen en moeielijkheden die hg moeat uitwerken on overwinnen Ook WaltT krjeeg zya deel eo koe t zij waa het alot bij beidenl rVoor Dolf moet in elk ga tal een betrekking gevonden worden Overtuigd dat haar opdracht in goede handen waa ging welgenoad naar Agathe Wat was er tegenwoordigheid van geest toooen toen it het benedeohoia vaa een koomeog een vat petroleum op straat werd gebracht en omviel Door eeo vallend stuk brandend hout geraakte de uitatroomeude petroleum in baand Qo ataeg de vlam in de nauwe straat Ook dit ongeluk bleef echter door de zorg der brandweer zonder ernstige gevolgen Bg het ontruimen der straat voor het brandend paroeel was het volk atlas behalve gewillig de politie had de handen vol Zsterdagavond was het Grand Theater dar beeren van Lier te Amsterdam by de 50 ta voorsUlting van a Luilekkerland uitverkoohi tiet regende kransen bloemstukken en go schenken Geen der spelers de figurantsu niet uitgezonderd ging met leege handen huiswaarts £ n de aateor de heer Reyding werd t u tooneele door de directie gelauwerd en gehuldigd en ds ware Pietje Puck genoemd met het gevolg dat te zgner eer het refein der Jordanera door bet publiek met geestdrift wenl gezongen Mes meldt uit Zatt Bonmal De buitengewoon lage waterstand der rivieren veroorzaakt bier tnans groote vertraging in het vervoer der beetwortelen daar de schepen meestal met minder dan een halve lading de haven wegens ondiepten aan de monding b de rivier moeten verlaten om verder helay bg de rivier of aan andere goed gelegen ladingplaate bg te laden Men meldt nit Zwolle t In Mei werd door den commissaris van polili ta Zwolle de aandacht gevestigd o n op den minderjsngeo slager J A van der Vegt die met zgne stokdoove moeder nit Kampen te Zwolle waa komen wonen aan da Deventeratraat en die r zgn werk van maakte om van verschillende koopliaden direrae koapwaren te bestellen en te koopen zooder die te betalen en wanneer die onder rembours werden gezonden waaronder ook velocipedes ze niet accepteerde Dezer dagen bestelde hg en ontving van den koopman K uit Meppel eea vaatje met vet tot eeo bedraft van f 8 J A van der Vegt was zoo beleefd per briefkaart aan K da goede ontvan at te melden en verzocht tevens beni per omgaande te willen metden of bg nog meer vnn datzelfde vet voorbanden had daar hij er vrg wat vao kon gebruiken en hem prgsopgave te zenden van pi m 300 pond vet gezouten apek Gister kwaniE nit Meppel eeus naar de soHditeit van zgn nieowen klant informeeren en toen bg daaromtrent goed was ingnliclit staptn hg offn winknl van T A van gebeurd Agathe lag rechtuit op den grond en anikts eu schreide zoo hevig dat ze niat in ataat was eeo woord te spreken Zo hief haar hoofd op eo keek Cile met zoo n wanhopigen blik aan dat deze vol medelijden bg haar neerknielde f Zeg me dan toob wat je hebt ameekta ze fUet trof me zoo onverwacht jammerde Agathe Ik bad er nooit aan gedaoht ik waa zoo gelukkig en nu ia allea voorbg Myo beate Agathe ik begrijp niet wat ja bedoelt Toe zeg hei mg duidelijker Agatho huiverde Hoe kou ze alles zeggen zonder Cile diep te beleedigen fAllea allea voo bij prevelde ze Maar wat dan toch Agiitbe zwoeg en Cile wachtte mei een aagatigen blik op het asohbleeke gezichtje en de airakke oogen fik kan t niet langer aansien Agalhe Zog me wat er ia Ik kan niet nXegcn mij niet Mag ik t niet weten F Vertrouw je me niet meer O Cile F Afgebroken door antkken en traoen vertelde ze van da huwelijkaplannon vau haar moeder rlk heb natuurlek niets van Walwr verteld en stilletjea geluiaterd maar at m n geluk ia voorbg Ma zal jullie dwingen irMjj dwingen riep Cile verontwaardigd gJn kent haar nog niet Ieder moet voor haar wil bukken