Goudsche Courant, dinsdag 9 november 1897

en van de verlrnging der tydelyke militieTersterking Verder zal worden voorgesteld Dooderdeg 11 November te 11 o e in openbare vergadering te behnndeleu de g loofebrieven van den beer Vso Gilse de interpellatie Vao dor Velde over deo toestand der wateren te Delft en vericbillende conclasiëo op de verslagen Io de toespraak waarmede de voorzitter de beer mr £ Fokker Zaterdag io bt gobouw Ëenagez odheïd te Amsterdam gebonden gewone algemeeon vergadering dezer Unie opende herinnerde hg er aan dat de laat te vergadering door bervormingsen urgentie programma s vast te stellen blyk gaf van vertronweo in de toekomst De strijd daaraan verbonden was deels puocipieel en vond voor een ander deel zyn oorsprong in bescboowingen omtrent opportnniteit en partylaktiek Die besloiteu beschaamden de verwachting er kwam scheuring doch deze veroorzaakte op schaiviDg osarlioks Het aantal geestverwanten der Liberale Unie is tbansjin de nieuwe kamer grooter dan in de oude De oitsisg der verkiezingen beeft de overtutgiog versterkt dat de Liberale Unie den joiiteo weg heeft ingeslagen en alle beschikbare kracht moet bij voorkeur worden aai eweed voor ve sterkiog eo propaganda or woord eo schrift teneinde de democratiacbe begioselen meer eo meer ingaug te doen vinden De uitslag bad lerder het optreden van een kuodig kabinet tengevolge waarin bet voormtstiereod element sterk vertegenwoordigd ia eo dat nuttig vrocbtbair en krachtig werkzaam ban zyn tot oplossing vao veel dat op oplosliog wacbt De toezeggiogeo omtrent leerplicht en weerpticht zyo met voldoening vernomen en de iovoeriog vao beide wordt met ongeduld ver beid Naar de overige in de troonrede aangekondigde wetavoordrschteo wordt reikhalzend uitgesieo niet he minst naar voorstellen tot verzekering tegen ouderdom en invaliditeit Blijve des de Liberale Uoie voor haat pro pagauda propageereu eo de bedoiteoder vorige vergadering handhaven ook die belrekkelyk eene bevredigende oplossing tan het kiesrecht Applauf Op het verwyt au den afgevaardigde vsd Ënkhuizen dat het bestuur by de jongste kamerverkiezlog aldaar geen itenn verleende antwoordde de voorzitter dat moreele of financieele rteun niet gevraagd was Het bebtuur koD deo heer Oerritsso die geen lid der Liberale Unie is niet verzoeken zich tei ag te rekken Na de pauze werden tot bestuurslede o io plaats van de vier aftredende au niet borkiesbare heeren Goeman Borgesius Van Hamel Mabalester Loup eo Rink gekozen de neerea mr J Krussemau te Amsterdam mr H Krabbe te Groningen N Boogaert te Krimpen s d Lek en C A Zelvelder te Utrecht Uit bet jaarverslag van deo Secretarie bleek o a dat de Liberale Unie op ditoogenblik telt 79 kiesvereeoiKiogAo met ongeveer 10 000 leden waaronder 3 centrale kieavereenigiogpn die te zamen ongeveer 40 afdeelingen tellen zoodat de Liberale Uoie op plos mines 120 plaatsen des lands vertegenwoordigd is De beer J W C Tt liegen lid vao het bebtnur besprak hierna het won ngvraagstuk als onderwerp vao wettelyke regeling welk onderwerp spreker reeds btfhandelde op bet Isiitste gezondheidscoog res te Amsterdam eo dst tamelyk algemeen bekend is De heer mr E Fokker eeide aan het slot der vergsderiog bei voorzitterschap der Liberale Unie neder te leggen aangezieo by dit onvereenigbaar achtte met bet lidmaatscbap der Tweede Kamer Daarna is de vergadering gesloten ehap te deeteo Zy zyn evenzeer blootgesteld Mn alle bezwaren der reis eo slechtakiodireii en zieken worden io wagens vervoerd ï boveodien brggeo kinderen tot hou vyfde jaar melk 10 plaats cn de jevangeoiskost of wd 10 kopeken in de 24 uur De aanleg T80 den Ural spoorwsg o van een deel vao de Biberi he ly beeft d door der traosporteo wel belangryk ingekorè maar de tocht oaar het gouveroemeot Irkoetsk ischt toch 10 bet guostigste geval nog drie maaodeo Dikwyls wordt bet ook eeo jaar wansaer bv de troepen genootiaakt syo in de gevangeniseen van Kasao of Tjomen te overwioteren De sterfte onder de vrouwen en vooral onder de kinderen is zoowel onder weg als io deo eersten tyd dat de nieuwe plaats van bastemming bereikt is zeer groot Alleen over een zeer klein gedeelte van den weg wordt het transport begeleid door artsen nverigens zyn de gevangenen zonder medische hulp uitgenomen op de pleisterplaatsen De arts zou trouwens niet veel kujanen doen zelfs niet by de nauwgezetste plicbtsbetraohting vooreeret niet w ens de sterk anti bjgiënisohe verbondiogen waaronder de troep leeft eo ten tweede niet omdat de zieken zoolang mogelyk bon ziekte geheim houden indien toch iepDaod ziek wordt moet de gebeele familie achterblijven io de plaatselyke gevaogeoisseu tot de zieke beter wordt of gestorven ia De siekten worden dus zpo goed mogelyk verborgen eo vaak gaan in den troep doodzieke kinderen mee die ondaoks de zware koortsto waaraao zy lyden gezonde heeteo Eo by dat lichamelyk lydeo der vrooweo eo kiodereo komt nog bet geestelyke het blootgesteld zyo aan dezelfde rowe cjoiscbe behaodeliog als de manoeo En lyn ze eens waar se wezen moeten dan eindigt bet leed oiet Ze blyveo paria s io de oiaatscfaappy waot de Siberische boer haat en verfoeit de banoeliogeo en hun familie Ëen paar wekeo geleden werden in een rotskloof io Graoobaoderland meoscheobeeodereu gevonden naast eeo goodeo horloge eo een paar kleedio tokkeo Ondanks de gverigate nasporiogeo koo oiet wprden ootdekt vsn welken verongelukte dezen overblyfselen afkomstig waren De eenige hoop dar overheid was un nog gevestigd op bet horloge Er werd eeo nauwkeurige beschryriug vao het ouiwerk aan de Uhrmacher Zeïtoog gezonden met hel gevolg dat aao bet bureau voor goodeo zilvt rkeo de mededeeUog werd ontvangen dat het beschreven horloge in het kanton te Geneve was gestempeld en afkomstig was oit de fabriek van Badollet te Geneve By dezen fabrikaot kon oagespeord wordeo dat bei aurwerk verkocht was aao den heer laelio Tehndj den vader van dr Iselïn o uit Glarns die sedert 1894 vermist wordt De broeder vao deo vermiste tooode als hewys een qnitantie waaruit bleek dat het ge vonden uurwerk inderdaad door zyn vader was gekocht Eo zoo werd aaogetoood dat de gevonden beenderen en kleediogstukkso de overblyfseleo zyo van dr laelin oit Glarns Zaterdagavond j l trad in het lokaal van den Heer Dam Kleiweg alhier als spreker op de Heer Johao vao Manen i Voorzitter van de Hasrlemscbe Loge der Theosopbische Vereeniging in de Openbare Vergadering vao bet Goudsobe Ceotrom daarvan De to ang was vry en eeo zeveutigtal personeo woonde de Vergadering met veel belangstelling en onverdeelde aandacht bij Te roiin acht onr ving spreker zyn voordracht aao die handelde over Ckinfuoius don Chintesihen godsdienststichter van t 500 jaar voor CbrisiDs De verdëeling van zyn onderwerp was volgt a Het leven eo de ireeohiedeois vao deo Dr M W Pynappel geeft in E mm gen Haard ülrecte SpoorwegverblDdlngen met GOUDA Wlnterdleost 1897 98 AaogevangeD 1 October TUd vai Greenwlcli OODDA 18 86 1 84 c 18 48 lie 18 66 1 68 4 4 16 6 10 KOTTIRDl M a O O D i 10 18 11 86 11 60 18 87 1 44 0 10 9 18 9 8 9 64 10 11 11 18 11 11 18 18 11 88 11 38 11 48 11 61 18 88 O SS 9 4110 18 10 80 11 38 8 61 1 81 8 8 40 9 88 11 80 10 09 9 68 10 89 10 88 10 48 10 49 9 41 10 18 8 38 7 10 7 46 8 18 8 00 GOCDA DEN BAAS Soi dB ZeTMiiuiuiiMoeiluiwIle Zoetermeer Zegwurd Voorborg Htga e 7 80 8 80 9 16 9 88 10 14 11 16 l8 18 18 88 1 81 8 46 4 4 8 88 6 64 4 111 84 7 68 8 88 8 84 10 10 8111 18 ai 7 48 8 48 18 40 M 10 18 8 8 7 68 8 61 18 61 f l 10 81 T 8 01 9 09 1 06 9 f 10 38 H 8 18 9 08 9 43 9 E4 10 4411 4618 481 10 8 06 4 18 6 16 6 86 8 88 M 8 04 8 84 9 9 88 10 88 11 8 11 44 KEiyiMlSGEf iXG KBlCH n 0£N WELKE GEVAAR SCHADB OF HIKDEU KLÜNKN VEEOOEZAKBK BCRGBMBESTEtt en WETflOÜDEKS van Gouda Geilen art 8 der Hinderwet Daan t vtttn 8 0 I D A U TXIOHT ttondi 6 80 8 84 1 63 8 81 9 01 10 1910 87 18 00 18 68 8 80 0 d w 6 86 11 14 8 81 WowdeD6 48 8 10 11 89 8 46 DtrMkl 8 08 7 4 8 88 9 0 9 80 10 61 11 46 19 88 1 86 S 08 8 114 88 8 08 8 66 8 88 10 11 10 86 1 10 10 34 8 84 8 94 1 18 8 48 10 41 8 60 6 08 4 1 89 8 89 11 18 11 18 O O U D A A HOTCIDAM fioidk 6 17 81 9 48 10 61 18 10 4 11 6 M 7 81 8 88 10 11 1 88 imtndu e 8t 8 18 9 11 10 80 1 8 IM 8 18 8 88 10 18 U 41 der V gt biDDSD londer sioh dadeiyic bekend te makeo en kocht eene boereelheid spek en worit tot een bedrag van f 8 07 Het gekocbte werd netjes ingepakt en aan E orerbandigd die zich daarop als de leveraacier van bek vaatje iet bekeod maakte en het door hem gekocbte betaalde raetzeven flo een haWe cent en mei de qnitantie van bot geleTerde vet J r d Vegt eii chte het door hem rerkochte en geleverde spek eo worst terog en beloofdo de f 8 morgen aan K te xnllen betalen K antwoordde beai dat btjsich die moeite wel kon besparen en nam 0 gekochte spek en worst mede b De Franicbe Bood ran VogeWriendi n zetelte Aixen Provence zsl Maandag een interoa tionaal ornithologpncoDgres openen wAarTaob t doel is de insecten etende vogels te besebermen die in vele landen van Ëoropa worden oitgeroeid en waarvan de totale vern etigingeen groot gevaar veroorzaakt voor den leedboaw die dan geheel zal zyo prysgegeveo aanschadelgke inseotea ea pamsietea die den oogatvernielen Het congres wordt ip Aix gebonden De vertegenwoordigen van alle Enropeesche mogendheden in Frank rgk ijja oitgeooodigd Er zal worden voorge8t Id een itatistiek samen te stellen van de icbade die de internatiopale landbouw door het doeden van insecten etende vogels ondervindt D D komt in behandeliog een voc ratel om door da strengste bepaliogea en onder bedreiging met strenge straf het nitdmkkeiyk verbod uit ie vaardigen om deze vogels by Irofpen te dooden o te vangen zoowel in de landeo wasr zg zomers als s winters verbleven Voorts om de besluiten van het congres bekend te maken aan alle legeeringen in Karopa met verzoek zicb daarnaar te regelen eo zich aaneen te eluiien om deze wilddieverg door middel van knippen netten en strikken te verbinderea De Ita iaaosche regeeriag heeft aan dr Karl Ohlsen opgedragen zoo spoedig mogeljik by baar een rapport van bet connres in te dienen opdat zg daarmee baar nat kan doen by de aanhangig zyude nienwe jschtwet Heden viert de bekende Bertyn che geleerde Vircbow rgn vyftipjarig jnbeleum als docent Het scheelde niet veelof by bad zelfs niet aan het feest konnen meedoen Ëen dag te voree moest hg wegens een plotseling opkomende ongesteldheid zyn voordracht albrekee wet in den aanvang grooie bezorgdheid wekte daar Bertyn op het oogenbUk weer terk door inflaenza bezoebt is Iiitnsacben bleek aldra dat Virchow in den loatsten tyd ovarmatig hard tot diep in den oacbt gewerkt had eo zijne ongesteldheid bet gevolg was van een voorbygaande geestel ke vermoeienis Toen by gisteren weer in de collegezaal veiEobeen werd by met stormachtige toejuohiogeo door de stodenten begroet waarop by schertsend vorkliarde wel nog in eenigssins komroerlyden toestand te Terkeereo maar toch niet io zyn jabileamsdagen in de Universiteit te willen ontbreken De Straist Times bericht dat na eene aardbeving welke in September opNoordBor neo gevoeld is gevolgd door een lichte scbnddiog op verschillende plaatsen lange de kost een eiland uit zee verrezen is oogefeer 60 meters van bet hoofdeiland tegenover Laboean Bet eiland uit kleine rotsen bestaande was 200 M lang en 150 M breed maar neemt voortd ireud in omvang toe bet stoot op verschillende plaatsen ontvlambare gassen meteen sterke petrolenmlncbt uit Te Laboean zelf werd de aardbeving uiet ge X De voorzitter der Tweede Kamer is voornemens aanstaanden Woensdag te 21 ure in de afdeelingen ts doen ooderzoekeu een zestiental wetsontwerpen waaronder dat van het overgangsreobt op onroerende goederen van de wyzit iac 8 36 8 48 8 49 9 66 9 C6 6 68 6 08 8 11 19 8 86 a a U 8 80 7 88 Uoordrwht 1 88 Nieawnkeili T 89 Ctapella 1 48 Bolterdun 1 7 86 fl Alle Diudigi Battardun Oipelle Kioawerkerk Uoordxaokt a iul 8 13 4 46 4 86 6 04 6 U 6 11 6 18 dflr IndiRche tarieven Meoado een levens en karakterschets vao wylen Mr H A des Amorie vao der Hoeven Een ncbte Vnn der Hoeven was by Schitterend io het putilieke leven en waar by kwam en sprak ieder bekorend en overweldigend door zyn geestig vern ft eo zyo machtige welsprakeodheid Een hart van goud dat aiemaod kon zien lyden een man op wien men kou bouwen ats op eeo rots Daar wat geeo oneerlykbeid in hem en geeo boosheid Een van de diepste denkers eo wat misschien niet zoo van alle Van der Hoevena getuigd kon worden als een kind zoo eenvoadig eo van alle aanmatiging vrg fËen echte Van der Hoeven in wat hg kon en dacht in al syue eigenaardige overdrevenbeid en toch boa ver vao hem af in een enkel opzicht 1 In bet hois van zyn vader was le en en vroolykheid maar zyn broeders keoden g en ander leven dan dat Het ryke groote leven daar buiten bleef hun vreemd zy badden er geen behoefte aan Oek later oïet toen zy het ooderlyk bnis verlaten badden Er was iets iu hen inV rabam en Martinus vooral van deo asceet otb de vreugde der wereld slechts ksnt als iets dat bnilen hem omgaat Herman was zoo niet Hij genoot bet leven alles wat er van te geoieleo viel Zyo stndententyd was eo geheel aodere dao die van zyn oudere broedera Hij werkte genoeg om op zyo tyd schitterende examens tedoeo maar daarvoor had by zooveel tyd niet noodïg Io deo tna cbeotijd wa i er geen die meer stodent was dao by c In bat laatst van zyn Indischen tyd had de gebeurtenis plaats die zooveel gerucht miakle zyn overgang tot bet katholicisme Een moedige overtoigingsdnad maar eeu steen des saostoota toch voor velen eeo hron van droefheid ook voor beo dia io deo naam Van der Hoeven steeds een bolwerk van het Protestantisme zagen Maar wie soms twyfeleo mocht aao zyn motieveo tyn familie eo zyo goede vrienden die hem kenden niet Zy konden bet feit zelf betreuren maar rao zgo diepe en innige overtuiging waren zij zeker Toeo eo later Hy is in zyn geloof getrouw gebleven Had hy in later jaren zyn bekende Terugkeer moetvo schryveo er zou misschien veel anders geklonken hebbeo maar voor zyn daad beeft by gestaan eerlyk en trouw zyn gf heele verdere leven lang THEOSOPHIE Dit was het keerpnnt io cyu leven Niet io het olterlyk zoozeer Hy bleef wie by was iu bet dagelykscb leven en in f ezetfchap Deielide gnlnarlige vroolyke man eeo jojeox convive looals fay altyd was geweest Maar zyu richting vao deoken wab een aodere gewordeo Ze concentreerde zich meer eo meer op het wezen der dingeo de wgsgenrige aao leg werd in hem wakker En naarmate hy onder werd werd ze hem liever zijn philosophie I Hy bad zyo deel vao bet publieko leven en by leefde bet leveo mee en woekerde met zyn talenten Maar het liefst was bet hem ala hy alleen waa op zyo kamer met zyo Kant en zyo Schopenhaoer Meteennieow auteur die wat goeds te zeggen bad s oot hy zich op tot ty hem volkomen in zich bad opgenomen Op eenzame laoge wandelingen in de Soheveoiogsoho boschjes liep by Ie peinzen om tot klaarheid te komen over hetgeen hy wist en hy trachtte dat samen te vatten in korte Latyoscbe volzioneo omdat geen andere taal zulk eeo joiste eo scherpe fotmoleeriog toelaat Maar hy had zyo Latyo nauwelyks noodig want verder dao tot sum ik ben bracht hy het oiet Eo zelfs hieromtrent kreeg by de overtuiging dat er oog geen zekerheid bestond Hoe ydel en onbetetkenend scheen bem alle menscheïyk welen en alle mensehelyke zijo Geeo stap nader tot de waarheid bracht het ons Van zyn Cirkelgang is hy nooit afgewekeo Van bet vertrouwen en het geloof io eeu hoogere toekomst dat hy toeo oitsprak io eeo toekomst waarin de waarheid hem eindetyk zou worden geepenbaard evenmin HOTTIKDAH 8 43 8 67 4 88 Met de bannelingen uit Rusland nnar SiberiS gian jaarlyks duizenden vrooweo en kinderen UK om met bun mannen of vadera de balliniz 10 88 l 18 t M 8 81 8 14 7 31 10 04 10 11 10 18 10 88 10 34 8 1 66 8 08 8 09 8 18 8 86 6 86 1 86 6 08 6 09 6 18 6 86 8 60 8 30 8 61 9 68 1 50 6 80 6 40 8 41 8 10 4 10 10 64 9 37 9 41 4 10 01 10 07 6 88 8 48 9 10 10 10 4 41 4 60 4 61 6 04 6 10 6 17 6 97 8 84 6 41 8 47 1 64 1 01 9 08 8 14 7 88 10 98 1 46 8 80 8 40 6 66 8 09 4 06 4 89 11 84 19 08 18 41 DEN H AAO GOUDA iHua 6 48 7 80 7 418 88 9 46 10 1111 9118 891 86 8 44 3 40 4 06 4 88 6 S0 6 18 7 8 7 88 t it 10 08 Voorb 6 61 10 17 IA 4 89 6 18 1 9 84 Z Z v6 8 10 39 1 66 4 63 8 30 9 48 ZeT M 6 17 10 48 8 06 8 04 V 1 Ooodi 887 488 189 08 10 1410 6411 67 18 608 17 8 14 4 08 4 88 6 16 6 6 60 7 48 8 88 10 10 10 88 DTXIOHT e ODDA Ulrwkt 0 83 7 46 8 49 9 80 10 16 10 88 M 38 1 8 08 8 66 4 48 8 86 6 86 1 64 9 0110 08 lO M Woordsii 6 68 8 06 10 88 11 66 4 16 1 18 88 i 10 64 Olid w t r 7 07 8 14 10 46 4 84 Oottdl 1 88 8 81 9 88 9 88 10 6 11 10 18 11 1 88 8 40 4 87 6 80 6 07 7 9 8 88 9 4 10 84 11 10 AH8T1IDAM S0VDA A t duiO Bt 7 06 8 1 8 10 48 8 68 8 46 4 48 4 19 1 48 M8 Soïdi 1 8 8 0 1 W 4 18 11 1M 8 68 4 4f 1 4 T 4 M H wgigaar io verband mat JD laTen all itaata mfto en aU harTormar b Zgn geeate gk laren au ign arbeid opgeestelijk artiatiek litterair en wetensobappeIgk gebied en c De heilige boeken ran den Chinee ebenCanon toegelirht door vele aanbaliogeD daarait Coolnciu i geen Gods lOon geen wooderdoener maar een menich wien bet gelakte goed te worden en wgf Tan tich lelf aegt bg Ik ben niet een die in bet bezit ran kennis geboren werd ik ben iemand die de Ooden heeft liefgehad en die ernstig getracht heeft ban kennis te rerkrggen Beads troeg beatndeerde hg de werken dar Ouden Staathoiahoadkande Landbnishondkande Wgibegaarte ena Bg bestudeerde de igt King de oudste klaaiieke boeken nn China beoefendemniiek dicht en toonkuott en deed lich in alles als aan meester kenneo Zgn leren kenmerkte zich door onbaatzBchtige liefde beloond door telaorateUiBgen hg waa rg tan eigenliefde en rooroordeeleo ran halitarrigbeid en zelfzocbt Bg was eeo groot staatsman en berrormde op rerzoeK ran rerscheidene vorsten de staitsragaling rarmeerderde orde in den staat verbeterde moratiteit en verhoogde het rolksgelnk Op lerentig jarige leeftgd legde bg zgn arbeid neder in de lekerheid een werk gewrccht t hebben dat honderd dnizenden ten goede komen en dat kennis en wgshe d zon aanbrengen Zgn leer is bij nitatek de leer der practische wgebageerta SGeen wydloopige beepiegeliogen an verre abatracties maar een verheven eo toch eenvoodige theorie steeds toegepast op de praktgk In het kort een leer waarbg het aeggsn en doen één waren Ook toonde spreker het verband aao tasseben dit stelsel en andere wgsbegeerten en godadienatett van bat verleden als ook met het ohristendom door vele aanhalingen verdaideIgkf en in het bgzooder met de Theosopbische leerstellingen eo de wetten van Karma pn Reïncarnatie en het bestaan van een astrale werald Karma is de wet van bet evenwicht da wat van oorzaak en gevolg en is ook van toepassing op d bovcnz nnelijke gebieden en Rfincarnatie of wedergeboorte is de wet die den meoich doet wedergeboren woiden op deze aftrda na zgn dood in lorband met rasta perioden van rost evenals op deo nacht de dood de dag het leveo vnlgt In de aatrale weield die de physieke wereld doordringt moet defmensch tot eo zelfbewuet laven geraken evenals bg gedarenda lange I Igdraimteo bezig waa en voort zal gaan om tot een bewast bestaan te komen op hst stoffelgke gebied en de kennis vao dit gebied zal tot meerde e gloti en verdere volmaking aanleiding geven Na deze belangwekkende lezing door bet publiek aangehoord met de grootste aandacht gaf spreker gelegenheid tot debat waarvan door enkelen werd gebruik gemaakt Dezen werden heart voor beurt door spreker beantwoord waarna bg onder Inide toejuiching zgn rede eindigde Boltenlandsch Overzicht Het voorloopig vergelyk beeft io Oobtenrgk deo eeriteo drempel overschredeo maar de wgze waarop is bedroeveod Meo moet reggeo dat het weinig scheelt of er geen parlement is dan wel een parlement waar beraadslaging zoo volstrekt onmogelgk is als thaos io het Oosteorgkiche Van de vele sprekers die zich haddeo asogemetd zgn aan t woord geweest de Dnitsohe liberaal Lecher de Pool Jendrzejowioz de cbristelgk sociaal Lueger de JongTsjeoh Ëugel en de oationale Duitscher Prsde welke laatste oog drie uur gesproken heeft Maar ten eerste was geregeld toortgaao herhaaldelgk onnogelgk door het geschreeow eo ten tweede ia geen aan minister aan t woord geweest om debedeokiogen van Lrcber Loeger n Prade te weeringen Maar hoe dao ook het ontwerp is bg de bagrootiogseommissie aangeland en deze zal trachten het zoo vlag mogelgk te behandelen opdat men spoedig aan de tweede lezing de eigenlijke nanwkeorige behandeling kan beginnen Die behandeling zal echter oog veel noeilgker zgo dsn de algemeene bescboowingen om niet te zeggen volstrekt onmogelgk te meer omdat de Duittohers zooveel ameodemeoten klaar hebben Er is nc ruim eeo week tgd den 16 D komen te Weenen de delegatigo bgaen en de Rgkiraad moet dan voorloopig zgn vergaderingeo stakeo omdat sgo voornaamste leden in de delegatiSn zitting hebben Hat ia de vraag of het de regeering ge okt bek voorloopig vergelgk erdoor te krggeo Maar wat dan Stel de Oosteorgkrche regearing maakt gebroik vao g 14 vao de groodwet em het vergelgk bg besebikkiog te regeleo dan zal de Hoogaarsche r eeriog volgeos de veiklaring an BaoSy de zaak van haar kant door den Rgktdag pogen te laten regeleo Ongelukkig is daartegea plotseling een hioder paal veirezeo de onafbaokelgkheidspartg verklaart io woord en geschrifte dat tg zich tea hardnekkigste tegeo zoo n regoling die tg als ongrondwettig beschoawt zal verzetten Frans Kossntjii beeft verkondigd dat zgn partg door ongehoorde obstractie in bet parlement alle oienwe wetten onmogelgk zal maken dte betrekking hebben op eeo vergelgk met Oostenrgk waarbg niet de io de wet op bet vergelgk geëiacbte folledige groodwettigheid in acht is genomen Zoodoende zoo meo in betHongaarsche Huis van A fgevaardigden iets dergeIgks te zien krggeu als in het Oosten rij ksob e zg het tdao ook om eeo geheel aodere redeoDat de oppositie vaode onafhankelgkheidspartg gewettigd zo zgo is niet te loocheoeo traot de r eliog die Baoffy in t voornitzicht heeft gesteld zoD een oogroodwettig noodbeholp wezeo bet vevf lgk kao alleen gesloten wordeo tassebeo de beide regeeringen plas de beide volksvertegenwoordigiogeo oiet tosschen de regeeriog ter eene eo de r eertng plus de volksvertegeowoordigiog ter andere zg en bet plan vao Baoffj zou toch per slot van rekening neerkomen op een overeenkomst van deze laatste soort De ooderbaodelingeo tusscbeo Ëogelaod en de Vereeoigile Stalen over het sluiten van een arbitragetractaat zullen binnen korten tgd hertak wordeo Het vorige tractaat tosschen air Juliao Paoncefote en Richard Oloey opgesteld is door den Seoaat der Vereeoigde Staken soodantg gevgzigd dat bet io geen enkel opzicht meer voldeed aan de bedoeling De Ëogelscbe regeeriog heeft echter haar pogen om ero overeenkomst tot staod te brengeo niet opgegeven eo weldra znllen sir Jalian Paoocefote eo de nieuwe staatssecretaris voor bniteolaodsobe zaken seoator Shermann de ooderbandelfogen hervatten Er sobgnt ditmail kans te beslaan om tot eeo vergelgk te komen tenB iu te de heer Shermann beeft deo Ëogelschen gezant verzekerd dat president Mc Kiolfj driogeod het weder aaokooopeo der onderhandelingen wevBcht De reactie io Eugelaod oa de groote overwinning in 1895 door de Uoiooisten behaald doet zich steeds meer gevoelen leder nieuwe verkiezing brengt een liberalen afgevaardigde in het parlement Nu is de meerderheid waarover het ka ioet Salisburj io het parlei ment beschikt te groot om schade te Igdeo door deze gestadige albrokktliog Maar als teekeo des tgda is het zeker merkwaardig dat ia deo laatsten tgd geen enkele voorstander der meerderheid gekozen werd dat steeds leden der oppositie werdeo afgevaardigd De Daily Chronicle zegt op ditverschgosel wgzende De herhaalde orerwiouingeo der liberaleo zgo het bsgio vao eeo algeheels wgzigiog io de deokbeeldso vao hetEogelscba volk ten guonte der liberale partg De orerwiooiogen Ie Baroiley eu vooral te Middleton waar de conservaliefe meerderheid van 865 stemmen bg de vorige verkiezing verkeerd is in een minderheid van 300 stemmeo zullen uiet nalsteo iovloed te oefeoeo op de aao vnlhngsverkieziogro die binoeokort te Liverpool eo te Looden moeteo gehouden wordeo Io bet Unionisten kamp beeft ders ommekeer groote ontroering gewekt Naar de SpaaoicheCorrespondeooia oit Washington verneemt kearen hooggeplaatste A merikaaneche ambtenareo de uitlatingen af van deo heer Taylor deo gewezeo gezant der Vereeoigde Slateo te Madrid omdat ze io etrgd zgo met de goede trouw tegeoovt r de Spaaoscbe regeeriog Meo sohrgft de boudieg van den beer Taylor toe aan ontevredenheid over zgo ontslag maar zg beeft geen succes gehad ten gevolge vao de nieuwe staatkoode vau Spanje Bedoelde uitlatiogeo vao den ex gezant hebben betrekking op onderbandetiogeo door hem tgdens zgn verblgt te Midrid gevoerd met seoor Castelar en over diens bemiddeling met deo toenmaligen 3paanflcbeo mioisterpresiaent Canovas bstreffeode de iovoeriog vao her ormingen op Coba In hoofdzaak komen zgn mededeetingen hierop neder dat Canovas den Amerikaansobeo gezaot bg moode vao seoator Salvani had beloofd verstrekkende bervormiogen op Coba in te vocrep Maar toen de heivormingen bekend werden gemaakt bleek dat de Spaansche premier met ons gespeeld bad alsof wg kleiue kinderen wareo zoo Het Taylor zich smskeIgk oit Het bekeod worden vao een en ander lokte op de New Yorkecbe beurs een scherpe daling uit mHir Uter herstelde de markt zicb weer toeo men hoorde dst het gouvernement dar Unie geenszius van plan was om het nieuwe Spaanrohe kabinet in zgn vredespol tiek te bemoeilgken Mac Kinley zal beet het tot het Congres der Vereeuigde Staten eeu boodschap riobteo waario hg verklanrt dat de Unie van zins is zich te verzetten tegeo elke inmenging in de Cubaaosche aangelegenheden tgdens de invoering der etaatkunde vao fagast KEI NI8GEVI G RIJTUIG SCHOUW BUR0I M£E8TEII en WETHOUDERS der glBMDta Ooiida Gaaien Art 55 der Algemeene Politieverordening voor die Gemeente vrstgesteld den In September 1896 en afgekondigd den 24o September daaraanvolgende Brengen ter kennis der Voerlieden en Hanrkoebiers dat op Zaterdag den 13 November 1897 dn morgens ten 10 ore op bet plein achter het Wasggeboaw lal wordeo overgegaan tot de algemeene keuring hunner ligen Voertuigen zullende de nakeuring der op lat tgdstip verbnurde of in gebroik sgnde Rg en Voertuigen plaats beboen op Zaterdag den 20 November daaraanvolgende ter zelfder nre en plaatse Goada den 6 November 1897 Bnrgemeeater en Wetbonders voornoemd R L MARTENS Oe Secretaris BROUWEa Specialiteit IN DAMES en HEERENW TKRIU DSCHOENE L van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA relettAomi So 31 Beurs van Amsterdam Vrkrs slolkrs 8 997 87 8 Vl 57 V 867 31 l i 03 83 98Vi 98 1 4 68 7J i 1 k k 96 100 91 U 1 489 100 1 48 100 198 138 17 57Vs 98 134 100 80 31 UI 3SV 106 801 m l 100 64 687 148 687 100 101 V 777 103 102 1007 1 07 1887 loof i V 677 108 l 14 15 g i 1087 109 118 100 80 66 5 194 108 108 106 lOSV 10 IH Itl 36 6 117 1 NOVEMBER NanaauND Cert Ned W S dito dito dito 8 dito dito dito 8 HoNOiH OU Gendl 1181 88 4 ITILIS InschrijviDg 1868 81 6 OoaTRNa Obl in papier 1888 6 dito ÏD zilver 1868 6 FoRTDQiL Obl met ooupoQ 3 dito ticket 3 RIISUHD Obl RiDneol 18t4 4 dito GocoDS 1880 4 dito bii Holhi 1889 4 dito by Hope 1889 90 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 8 Spisjl Perp t schuld 1881 4 TnillIU Oepr Ooor leen 1890 4 Geo leening serie D Geo Ie niag sorie C ZuiDAn Rap t obl 1891 6 Mailoo Obl Buit aeh 1890 8 Vbnszuela Obl 4DDbep 1881 Amstekdah ObliKstien 1896 3 BoTniDiu 9ted leen 1894 3 NZD N Afr Handeliv ssnil Arendsb Tab Mü Certiücaten DeliMaatvohappü dito Am tlypotheekb psedbr 4 Cult Mü der Vorsteul tand s Or Hypotheekb psndbr 37 Nederlaiidsohe bank sand Ned Hatidelmaatsoh dito N W fc Pio Hyp b paadbr 5 Sott Hypotheekb pandbr S i l lr Hypotheekb dito 3 OosTKNa Oost Iioog baok Band KosL Hypotheiekbank paadb 4 AnaiiA Equt hypotb pandb Usxw L G Pr Lieu oert S Nkd HoU IJ Spoorw Mij Band Mg tot Elpl V St Bpw ssnd Ned od Spoorivegn sand Ned Zuid Afr 8pm sand 8 dito dito dito 1891 dito 8 lTlLlzSpoorifl 1887 89 A Eobl 3Zmd ltal 8pwniu AH obl 8 PoLiN Warsohau Weenen aand 4 RvsL Gr Ru Spw Mij obl 41 Baltiscbo dito aand FssloWB dito ssnd 5 IwBDg Donlbr dila aand 8 Knriic Ch Azow 8p ksp obl 4 dito dito oblig 4 AHlaiKA Cent Pso Sp Mij obI 6 Cfaie fc North W pr C v sand ditoditoW n St Peter obl 7 Denverfc Rio Gr Spu eert v s Illinois Central obl in goud 4 Looisv fcNssfavilleCert r ssnd Uexioo N Spw Mij Ie byp o fl Mils Kansas v 4pct prtf ssnd N York Ontasiofc West aand dito Peen Obio oblig 8 Oregon Calif Ie hyp iD goud 8 8t Paul HInn fc Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito Lino Col Ie byp O 6 Ganadx Can South Cert r aand Van O Rallw fcNa leb d 0 0 Amsterd Omnibus Hg sand Rottetd Tramweg Maats aand Nan Stad Amsterdam aand 3 Stad Rotterdam aan 8 BILOII Stad Antwerpen 1887 i s SUd Brussel 1880 8 Homo Tbeiss ReguUr leBensch 4 OoSTBNa Btaatsleening 1800 5 K K Ooit B Cr 1880 3 Span Stad Uadrid 3 1808 NsD Ver B i Hvp Spobl cert D t zg vïirnnnning hebben verleend aan B Rietveld en zgoe reohtverkrijgenden tot het oprichten eener spekslagarij net rookerg in bet perceel aan de Waohtelstraat wgk P No 218 kadastraal bekend aeotie £ No 8 S4 Gouda 6 November 1897 Bnrgemeeater en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER ADVERTENTIEN Heden overleed zicht en kalm mgne geliefde Eohtgenoote HENDfllKA Van ueb winden in den ouderdom van ruim 78 jaar A VAN DER STAR Ooudo 7 November 1897 Vêrzoike van rouiabektaf verschoond te hUjvtn Ontvangen een nieuwe zending EMSËR WATER Natuurlijk Bronwater Aaobereleod SLOTEHAKER G Te Eoop of te Huur aangeboden mn UËËKEKUUIS staande aau de WESTHAVEN Wgk B N 147 Te bevragen Lange Tiendeteeg J 39 Het huis bevat beneden 3 Kamera met Suite Keuken Kelder en Binnenplaats boven 8 Kamers en Zoldir verder alles netjea eu doel matig ingericht alsmede van Gas eu Water leidin voorzien Tevens boven en heneden Privaat met Waterleiding CREÜIETBANK S GEAVEÏTHAGE Conradkade tt Verstrekt Bouwkapitaal en Hypotheken Leent GELDEN aan Partiouliereu eu Amb tenaren op lioogtt billijke voorwaarden Elk bedrag rerkrggbaar Kantoor geopend van 9 S uur s avonds 9nuxmn Agentuur b de Firma Wed BOSM ¥ te Gouda FRANSCHE ST00MVEE7EEU RN Gtieniisclie WassctierIJ TAN II opi i iiEiiiiEn 19 Kruiëkatlt Botterdatn Oabrereteoi door Z M den Koning der Belgen Hoofddep t roor UOUDA de Heer A VAN 08 Az Specialiteit voor het Btoomen en Terrea Tas alle üeereoeo DameagarderobeOialaook alle Kindergoedereo Speciale inrichting voor het itoonaB raii pluche man tela veeren bont enz Gordgnen tafelkleedeo ent worden oaar de kienwstë en tftatate methode geverfd Alle goederen hetzg geatoomd of geverfd worden onscbadelijk roor de gezondheid en Tolgena staal bewerkt Glycerine Vaseline rerkrygbaar bg WOLFF en Co ir tAav n 298