Goudsche Courant, woensdag 10 november 1897

Woensdag 10 November J897 No T434 dO te Jaargang i GOVMHË mmm JVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant gescliiedt d a g e 1 j k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden ie 1 26 franco p r post 1 70 Ahionderlyke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend aar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd lELECTROIOTOBISCyETAPBALSBAlJES ffBTl ICJ ÖEOBPOSEBRD BU liet K l rulk daarvan eicliledt liet tanden krhgen der Kinderen ZRIVUEK DG IHIIVSrE PIJN 10 000 Gulden wordt betaald aan hom die bewyMn kan dat de by mj ter inzage liggende getuigschriften der uitstekende resultaten van de Ëleetroinotorisclie Tandkalsbandjes niet echt zyn VA Men Uüe op den naam van den fabrikant KOUEKT HOLTl f Wordt franco toegezonden alleen na ontvangêi van postzegel ad 95 cent door KOBERTBOLTZ Nijmegen yerkrijgbaar by WOLF F Co Weslhaven 198 Wedt verkoopers gevraagd HooldprUs VI tMO OOO Hrk Hl g ildl hpt I prUreu geluk de hand staat gepirandeerd Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen vaa de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Oeldiotery waaciu zeker 11 Mlllloen 349 325 Mark gewounen moeten wordeo Da pryMD van deze veel voordooi biedeüde Geldlotery die volgens bet plan ilonhta 118 000 loten bevnt s ja de votgonde Dt hoogste priJB is eventueel 500 000 Mark Premie van 300 000 M 1 prga a 200 000 M a 100 000 M a 76 000 M ii tO OOÜ M a 65 000 M a 80 000 M a 55 000 M Spryzen l 50 000 M 1 pryi a 40 000 M prü i a 80 000 M priJMD iL 20 000 M 36pryt8na 10 000 M Böpryzena 6000 M 1 prya S prijzen 1 prys 1 prijs prijs 1 prijs lOBpryzena 3000 M 206 prijzen ü 2000 M 812 pryzftna 1000 M 16l8pry ena 400 M 40 prijzen u 800 M 140 prijzen a 200 M pnjzeua 155 M 9959 nr a 184 104 100 9861pryz a7 46 21 M totaal 5 180 prijzen CD word D d ze in eenigo maanden in 7 klassen uitgeloot De Hoofdprijs in de lo klasse bedraagt Mark 50 000 stijgt in de Se kl tot 5R 000 M in de Se tot 80 000 M in de 4e tot 65 000 M in de 6e tol 70 000 M in de 6e tot 75 000 M in de 7e toi 200 000 M en mot da premis ran 300 000 M event tot 600 000 Mark Voor de eerste prijstrekking die officieel ia vaatgeateld kost een geheel origineel lot slechts Gutd 3 50 een half origineel lot aleobts Guld 1 75 een kwart origineel lot sleohta Guld 0 90 De iuleggelden voor de volgende klassen zoowel ats de liJQt der prijzen worden aangegeven in Ivet offiolee e trekkingsp an voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend edere deelnomer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trokking de offioieele trekkingslijst Da uitbetaling on verzondiug van de prijzen geschiedt door mij direct en prompt aan do winners ün onder de strengste geheimhouding mJIIP Iedere bestelling kar raon eenvoudig 1 per postwissel opgeven Men wende zich dus mot de aanvraag om toezeuding van loten voor de spoedig jlaais hebbende trekking zoo spoedig mogelyk of uiterlijk tot A mowmmBKH k met vertrouwen tot Samuel Hecltsclier seor Bankier en Wissolknntoor in HAMBURG Duitsohland Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en gehe jne uitspattingen ia bet beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIi G HoUandsohe uitgave met 27 afb Pri s 2 gulden Ieder die aan de veraohrikkelflke gevolgen van deze ondeugd Ijdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkregen bfl hetVerlags Magftzin te Leipzig Neumarkt Si franco tegen inzending van het bsdtag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Bolland Gouda Druk van A BRINKMAN ZOON Stedeliike Gasfal riek te GOUDA De prfls van het gas is 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 4 et Ouder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrüe leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtgasmeters bedraagt de huur 10 cent per maand PüJEUjrs Bewoners van perceelen vau ten hoogste 2 25 psr week kunnen wekeiyks afrekenen en vaa de fabriek lampon kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in huur bekomen ORANDS MAïJASIWa DU Frintemps NO UVEAUT ÉS Wij verzoeken de Dames die ons geïllustreerd modeiUbum voor het Wlntep elEoen noch met ontvangen bobben dit te willen diinvrfitrcn aau MM JULES J LUZOT C Paris Hetzelve wordt dan omgaand gi atia en franco toegezonden Bestellinnen van al 25 francs vr i van all kosten aan liuis met 5 V verhooging Mlipiilllli litiilior tl liniidui 1 1 KoninkHjlte HaoMnale Fabriek DB HONIGBLOEM n H van Schalk Co gevestigd te g Oravenlmge Hepplerttraat 9 en X9a naby de Regentesselaan HOFLEVERANCIERS van Z M den KONING van BELGIË Indien gijhoeatt gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Eitract KLAC0N8 van 40 Gts 70 Cts en 1 verkrygbaar by Firma WOLFF Co Westhaven MOS Gtuda B H vm MILD Veental B 126 te f ou 2a A BÜDMAN Moordreek J C KATELAND Bothop B V WIJK OuJeaalJ r M KOLKMAN Waddinxveen Wné ÏB l besta nwruvin tegen Jiobi fff al Bheaiaatiek LenoaDpyoen kortoii J AnkerPaliiExpelJBr maen rao terlei itid Vil IsmttluiMllMIlaaattwndMitoten tAikBrWiiIxpdler JlSilie TerknfluU ylf Mal is slsadl ia iadar boiitetig ggRüfcer Painlxpeller Prgft 60 eeat 76 oeat en fX i j de tlrarK VtQrhaoden in ds rnsest Apothelceii n Htj r A RiolitaT t Oo la BoHardain Te GOUDA hfl C LDGEB Apotheker Markt en bg WOLFF Co Westhavm 19S Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Be ïjraclaLtig net ixig ©xicla t HEERE HllS met TUIN staande aan den KAÏTEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Bovea 3 Kamers met achter een geroot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiingr een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel iiMrerioht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG 13 29 SfMf SSgdilW Btll De gXTRATRElNEN welke gedurende den Winterdienst 1897 98 des nachts van Rotterdam Maas naar Amsterdam loopen na afloop der VOORSTELLINGEN van het Nederl Opei a Gezelschap Directeur v d Linden zullen in den vervolge ook worden opengesteld voor vervoer van Reizigers V eo 2 ül bestemd voor GOUDA De Reizigers voor GOUDA moeten voorzien zijn van gewone retour gezelschapsbilletten of k ilometerboekjes Het groote aantal zenuwkwalen van zen 4 hDofdiilja at tot de TO rafKaandekenteekenen T mB nog steedB lie middelen door de medieuhe wetanechap aange do eer toe dat sij door het gebmik maken van den eenvondlf phyelologiBCf Terbreld IB apoplflxla Ii tMnbwo rt tM tntMHrM evesd K nt ub den ntn n tUA kMK Intan weg oftm iyk langt d hnld igiBChe ontdekking gedaan Let ft die na honderdo pro nemingen thans over de nlieelswBnld d IB en terwijl ilf ui watessohappelijke kringen ae faoogete ouangateUlng wsn teycu Mn weldaad bl kt te ilJn Toor de as tennwKwalen lijdende meniohbeld Deze geneeiiHjnii uitftron aeminfen thans ovsr den ds faoocBte DuangateUlng wsn B msniohtield Duo seneeiiHjn den door den gewezen Officier van Geiondbelt Dr Boman Welesmann te VUshofan m bsnut op d on dervinding opgedaan In eene GO Jarige prakttjfc Boor wbssaIiIiik van het lt oM MMawMp r davt wordTcB flaarto geaeltUcM toir n dear d hold imldd ll k aan ha seuiwa at l nicdased ld Het dsxe geneeewljee werden werkelijk eohitterende reialtetea T 1 Kil maakte ïöoTeel opgang dat van een door den uitvinder geBobreraii wwUs OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hare voorkomlBp tn lenezini binnen korten t f d leedi de Idle dnik verschenen Is Dit boekje bevat niet alleen tot het rwte pnV liek verstaanbare verklaringen omtrent het wenen der nieuwere therapie en de daaniüde lelfi in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenBahappalIJke varUnudellngen nitde medlaehe bladen die aan deze geneeswijze gewijd zijn loomede anohxift vai tal van getnlgschFifUn van hooggeplaatate ganeeBknndigen ouder welke P Hénlèra mtd dr proPsseer aan ds polykllnTsIt ti Parijs rua Rougamont 10 Steüiorabar msd dr praktliesrend gaaaaahaar aan bat kranktlnnlBen gaatloM da Charenten SanltHtarath Dr Gahn te Itetlln Qroiimann msd dr arroBd artt taJtthUngan Dr P Forestisr genaBshser dirsDleur van hat hoipllsal te Agen Qehelmrath Or 8oharln kaataal Qutaafals Bad Emi DartsB med dr genssihsar direoteyr der galvano therapsutlaohe InrlohHng voor lanuwllldara ta Par a rua St Honoré 334 Coniul von Aichenbaoh nad dr ta Corfti Dr BashaDh arroad arts da Zlrknlb Obarstabsarit Jachl med dr te Weenen Dr C BDagavsl tela Farrlèrs Eura lid vaa daa OofliallCantral d hygièna et dB Banté in Frankrijk en vele anderen Aan allen wier nnivse tel r of mlndar aaafadaam la af aaa aayaiaaaada xennwacbllsheld l Jdan waarvan de kanteekeBen tljs ahronlaohi hearapl n mlgrahia aobela baofdpljn blosdandrang artots prlkhelbaarheld gajaagdhald slaealoashetd ilehamalfjka enmai ea enbahagablka taa atand verder alle zieken die door beroerta getrotTan werden en nog Ufdan Mm d garolcfltt daar zooalB verlammlngan oavarmagan tot spraken iwara tongMl moalsl k sllkkBn at jniaM ar lawrlttiw Mt vhw durende pijn plaatselllka iwakte veriwakklng vaa lahtiqen aai vOn slj dia reeda ouder geneeikftadlga bebandaluig geweest eIJd maar door de bekÜLda middelen all osthondiagHn ea kondwaterkaar wrijven electrlaeeren stoomlooi of zeebadef eea genezing of lealalnf buuiar kwaal geTondan hebhen en ten alotte zij die vrcea Taelan voar b ra rtai n oaütoa radan bobben vegana verechlJnBelen ala iloh aanhoudend angitlg vaslan rardoovlng In het keeM boanalia nat dHltaUgMldi fllkkarlngan en donker worden voor U oogen drukkends pijn onder hst voerbeon eaWafl h da eoroa bat e v n kriaaallnp In an hat slapen van handen en voeten aan al deie drl oatMorlta vaa Ba HwMJ4 ra als ook aan longe melsjas lljdsnds aan bleahiusht en kraohtalooahsld ook an gefoodo telh un Jonge aarsensn dia vBSl met het hoofd werken en geestelijke reactie willen vooriLoam wordt dringend aangeraden zich het hoven vermelde wei kje aan te schaffen hetwelk op auimg koattlooa sn nww ver londen wordt door Ainatfrdam door H XBBAN A 1 Rotterdaio F B van ISASTK r Vtrceht I OBRV A PORTOÜH Oudegracht bij de Gaardbmg F l Op de Jonsate hvgte nlBoU medlelaaie tentoonetelltng In de Rr Welaoasaan aol wUia door de Mediaolie JnrlJ met da Xllveraa Ofedaflle bekraend m l Patent H StoUen stiu icuri miiK Ut uaögUcB Muuiimt UKuntiiitii nimtin K Der grome erfotf warnuno rutmi H mouM tmnien hêi Anlau m nr j t icltltdMw u erthlnnen yachahmuimtn gtitUH Mên kauft daher unmê giet echarfen H Woöen mr nn mt ilrecl Dr In Klelm ÜHnHeiMaiii tfwmi ufr Pltliit fwie lubentÊlMiKl mifliliitt M SS PreUtU ant Zeuct t XLIe Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids b T tteDd DAMES en KlNDERMODES beuerens HANDWE PATBONBN ar lEDEKE WEEK VERSCHIJNT EEN NDMMER In ieder tektt mwarte p ilen mitekrmHek feiMieUm z i Ie Uit iie 1 Mudor gekl pUten rael 8 engiMlr en 3 gproole geknipte pair P 1 re 1 88 p post l t 1 als ds 1 itg t dsnreaboten 6 gekleurd pUlon 1 76i I M i Is lSg kl pUnlfcüt g lin p M h t MO I 0i l It Ss bijlieHono Igekn p tr n kense He BINNENLAMD GOUDA 9 Nofembet 1897 Nur wjl Tsroemen eal ia Ae afdeelioff Óoads T o de MaatMbappjj tot Nut vaa t Algemeen op deo 30a decer maaad eeofl preekbeurt woïden Terfold door deo heer W C QotBling Viooi Tan b GraTeahago Door da afd Goada vao bet Alg Ned We kl Veibood is eao adretbewepriug op toaw gecet om ie trachten de ttedelyke belaBÜDg dia DO geheren wordt van een inkomeo vbd f 500 te breogoD op f 600 Voor dti adreebewegiog waren aaogeschrtT0D 15 vereenigiogeo om door eene gecombineerde beatoarsvergAdenog elkanders gevoelen daarover te hooren MsBodag 8 November beeft die gecombineerde Tergadering plaats gebad er waren ettegenwoordigd 11 Tereenigingeo en wel Alg Ned Werkl Verbond da Timmerlieden Tereeniging de vereenigiag Patrimooiom en de Kieevereeoigiug de Tareeoiging de Earsteliög de rereenigiag fiendraobt Sterk de S D Arbeiderspsrty de Typografon de Sobildera tereenigiog en de Pottenbakkers vereenigiog Na een breedfoarige disonsMe welke gsfoerd door de heoren van Galen Duymaer t Twist T d Uee Laleber Mulder MokkemTorm Ardeaua Malloo Btonandük eo de Voonitter werd het coacept adrea na w ziging en weglating van een paar artikels goedgekenrd Daar de afd Patrimooiom geen bepaald mandaat bad zoo sg waaneer bet adrpB ingediend wordt DB besloit van hare vereenigiog bet met een adbaesie adreB Bteuoea De beeren Montgn Dortland doelen m de dat het door hen geannonceerde Igstje ran Termiokte maotbHjetteu niet zonder sacces is gebleven Enkele helften zyn daardoor tot elkander gebrscbt Sedert ontvingen voorooemde beeren nog de volgende opgave van verminkte montbiljetteo Achtersjide Linker helft Rechter helft B 2193 D D 2321 A G 1859 AG 4904 S 4606 D 360 6 B 20 AC 5595 A T 2853 R 2924 In da Ereeksche haven onder de gemeente Uielmotide werd gisterenmorgen door icbipper De Lange het Igk opgevïscht van den arbeider 0 Sloof Wonende aan het Dijkje Da man E JiLLETO UÜICS EIGEN WEG Nous verroDS Ik al haar zoo Sra ik tebvia kosa verteUen dat ik van verdere aanslagen op m n vrijbeid hoop rerBohoond te blgven irDoe dat in Gods niam toek niet t Je moogt niets weten Qoe l dan zal ik zwijgea Eigenlek i het tocb dvsaa van ons vervolgde Cile aa eenig nadenken OB booa en bedroefd te zgn Ik donk er niet aan je broer te tronwen en hij beeft geen plan mg te aohsken dua i jn de intriges vsn je moeder heel ontohadeiyk Voor mij nietl Zoodra ma weet dst je gecngageardtbent zoekt ze eeDl ander Ik hab nooit aan t bertrouven van Dolf gedacht maar du weef ik dat ma htm zal dwingen Mjjn geluk ie voorb slles olks voorbij Wat Cile ook zeide niets hielp Met wanhopige dreefbsid hield Agatbe vol dat alles voorbij waa Ten einde raad speelde Cile haar laatsten troef uit vertelde dat ze aan baar vader en Walter bad verzDolit een betrekking voor Dolf te zoeken hopende dst kg die dan zon aannemen Sn g j mgn beste Agatbe gaat als hniahoudater met hesa mede we sgn dan alten in dezelide stad en voor ds aanslagen van je moeder beveiligd Agathe kromp ineen en boog baar hoofd zoo diep op kaar borst dat Cile haar gezicht niet kon zien leed oan veritandsierbgstering en is waarscbgolijk in bet water gesprongen Dat iemand nit eens anderd ongeluk munt tracht te slaan bleek weder te Amsterdam op de Keieengraoht Bg een bewoner aldaar vervoegde zicb een persoon die voorgaf dat hg de vader was van de twee verbrande kinderen in de Westeratraat Hem werd daarop eenig geld ter band gesteld waarmede hg zich jjlings oit de voeten maakte Het Museom van Kanatogverheid te Haarlem werd gedurende de maand October bezocht door 813 personen terwgl aan de aap bet Mnseum terbooden boekerg die boek en plaatwerken betrekking hebbende op de decoratieve kunst en hit konstambacbt uevai 146 boeken nit verscbilleode plaatsen van ons land werden aangevraagd die kosteloos ter lezing werden toegezonden Voor nadere inliobtingen omtrent bet uitleenco van boek of plaatwerken riefate men zicb tot den conservator van bet Moseum Naar het Vaderland verneemt zal Cb CoraelisaeD met Januari nit de redaetie treden van Raobt voor Allen wegens ooeenigfaeid in den Boeioaldemocratiaoben Bond Naar wg veraemen zal op de voornaamste telegfaafboresax op de stations der Hol landsche IJztren Spoorweg Msatacbappg Igo Amsterdam Rotterdam nachtdienst worden ingevoerd io verband met een onlangs vermeld bsricht dat de goederentreinen op voornoemde ign zooveel doen gk dea nssbis znllen loopen om asn de personentreinen geene vertraging te veroorzakfQ Ten einde bet geschil tusBoben den heer Hedeman te Almeloo en zgue arbeiders oit den weg te rnimen id door de stakende arbeiders in overleg met degeoombineerde be tareo van St Jozef c tStennt Elkander Patrimoninm en Alg Ned Wevera en Splonersbond besloten aan gnno mdeo beer te verzoeken een acbeid gereoht te benoemen eo dit te laten bealiaaen Vanwege de arbeiders zgn als leden daarvoor aangewezen de vier voorzitters der vier genoemde vereeaigingen terw il de beer Hedeman vao zijne zgde ook vier leden zoo benoemen De heer Hedeman zat aan dit verzoek geen gevolg geven Hg ia in b tnaal tegen een acheidsgerecbt en nu te meer na de oodervonden bejegening van de zgde der arbeiders en de Toorzittera van genoemde vereenigingen waarin o ü werd gezegd adat de arbeiders gestaakt Vindt je het niet goed vervolgde zij zacht haar armen om Agathe slaande Goed Heerl k I Maar bet zat zoo niet zgn Met eiken nieuwen aohok kom ik tot juister bewustzijn van mjjn toeatand Dte grenzelooze uitputting het gevoel dat ik niet kan bescliriJTen ia terugijekomen Zorg en Jefde badden het naar den aehtergrond gedreven r nu F Innig bewogen liefkoosde Cite het bedroefde meisje en poogde te vergeefs baar geruat te stpüen Laat ona dapper zgn zeide ze eindelijk Qn opnieuw den str d beginnen Konden we eenmaal die taateloosheid overwinnen dan is bet ook een tweedon keer mogelgk Eén ding moet ik nog weten Heeft je broer mee gecompiotteerd Neen Dolf weet van niets Gelukkig I Vertwgg dan allea en denk er aan hoe veel hg van je houdt en hoe noodig je zorg bier is Wil je weer meehelpen f t Ie heel hartelijk van je mü te bemoedigen maar het ia te laat De laatste woorden Werden nauw hoorbaar geuit en meteen diepen zucht zonk ze bewusteloos in Cile i armen Juffrouw Menaid zeide Dolf verwonderd toen by wat later dan gewoonlijk van het kantoor tehoiskomend haar roet de kinderen asn tafel vond Cile Tortelde met een paar woorden dat Agathe dotseiiog ongesteld was geworden dat ze nu te bd ag en sliep Ik moet om vijf uur op bet kaotoor zgn vervolgde zg met een blik op de pendule en kon dus met de kinderen niet langer op ü wachten Da kinderen vonden die verwisaeling van ytante heel aardig en waren zoo vrooiyk als ooit maar hebben zonder in overig ta sgn getreden is met het oog op de algemeene arbeiders beweging aldaar ef te keuren en dat in geenerlei opzicht de patroon de arbeiders ongemanierd of onbeDsch bej gandec Zaterdagavond heeft jde directeur der Brooden Meelfabriek aan betOroenewegje te a Hage de heer P J Ëussen toen bet werkvolk de fabriek verliet tan alle gezellen van deze fabriek en van de snccnrsale fabriek Borneostraat 82 te zamen medegedeeld dat zg ontalagaa ago en zolka op rond dat geen overeenttemmiug ia te verkrygeo tnaachen don directear en gezellen omtrent de qaaeatie van gedüellelgke aficbaffiog van den uachtarbeid De directeur verklaarde dat degenen der oniltageo gezellen die bereid waren onder baAdbaving van den bestaanden toestand weder in dienst te treden gelegenheid hadden ticb daartoe aan te melden aan de fabriek Zondagochtend van lü Dor af yi egena verwacht wordende demonstratie bevf aal te de politie de fabriek Zondag ocbtend half tien bad in een vergaderlokaal in de Koninginoeatraat een bgeenkomat plaats van de ontalagen gezellen waarvan er 65 aanwezig waren In die bgeenkomst werd silerAerat een comité van drie man uit de uitgeslotenen benoemd OB uit naam van de gezellen waar noodig wa op te treden Voorts werd na vrg kalm debat bf teu dat geen der aanwezige gezellen gebrnlk zon maken vaa de door den directeur der fabriek opengestelde gelegenheid om dien ochtend te 10 onr zicb bg hem aan te melden met het verzoek wedemin dienst te treden onder de bestaande arbeidsregeling De gezellen bekrachtigden dit beslait door ban hasidteekeningeo De vergaderiog ging kalm uiteen Inmiddels hield de directeur de heer KoflAan In de fabriek zitting tot bet inaebrgen van hen die zich weder kwamen aanmelden Tb 11 uor badden zich negen ontslagen gezellen aangemeld Des middags was weder een vergadering belegd in de Hoogdoitsobe Sc houw borgzaal ter bespreking van den slgemüenen atand der qaaeetie van sfachaffing van den nachtarbeid De vergadering die oit den aard der zaak verband hield met het ontatag der gezellen van de Brooden Meelfabriek werd door een 400tal gezellen bggewoood Ook waren tegenwoordig leden fan bet dames comité hot lid der Tweede Kamer de beer Eerdgk en leden van den Bakkeragezellenbond uit Amsterdam Rotterdam en Leiden De beer Kerdgk schaarde zich n H algemeen Cile wees hen eenigszins ongeduldig t rag en gaf telkens blijk dat haar gedac iten ülders waren Ze bemerkte dan ook niet hoe oplettend Dolf hsar aankeek en dat ze geen enkele maal do wenkbrauwsn kon fronsen zonder dst hg het zag Ze liet de kindsren een voor een beloven stil sn zoet te zgn en vooral heet lief tegen tante Agathe en als ze goed woord hielden kregen ze s avonds een extra vertelsel Toen Cile gereed was om weg te gaan trad Dolf bsar in den weg U hebt me aiet alles van Agathe a ongesteld hei d verteld Wat was de aanleiding Cile kreeg een kleur als vuur en wist niet wat BS zou antwoorden Ik weet het niet stamelde ze verlegen U wilt het mij niet zeggen vertMterde hij Tfanr ergernis kwam weer boven want in geen garal kon ze hom de waarheid zeggen Ik weet het zelf maar half vervolgde zij met neergeslagen oogen vUw moeder waa jnist weggegaan toen ik hier kwam en Agathe niet wel werd Laat baar niet alleen ala t kan en ik vraag u wat ik den kinderen verzocht Wees heel lief tegon baar Ik kom soodra mogelgk terug maar nu moet ik onmiddellijk weg Peinzend keek bg baar na Hij was overtuigd dat ze meer wist dan zij wilde zeggen en besloot too spoedig mogelgk te onderzoeken wat er gebeurd wss XI Agathe had goed gevoeld Treurige dagen en angstig doorwaakte nachten volgden Ken aanhoudende zware koorts nam het loetje krachten weg n ondanks de uren waarin de sleke zalf san gene nog DÏei geacht willende worden da onvoorwoardalgke overtuiging ta deelen dak afnhaffiog van den nachtarbeid tot de mogelgke zaken behoort aan de sgde van hen die een algemeene werkstaking op dit oogenblik ongemotiveerd oordeelen Na nog veel Inspreklogen die in hoofdzaak bleven loopeo over een al dan niet ta prodameeren staking werd besloten de stemming over deie vraag oit te stellen tot een bgeenkomst heden Maafidag ie drie uor te bonden in h tzelfde gebouw De ontslagen gezellen harhaalden echter voor het sluiten der vergadering hno onwrikbaar besluit om zicb aiet aan te meldeu terwijl weder eveuala in den nacht van Zaterdag op Zondag aorveillance zou worden uitgeoefend op bet io dienst nemen van vreemde werkkrachten in de Brood eo Meelfabriek Van 5 unr Zondagavond af tot laat in den avond bewoog zicb en geroidogde menigte van onta agen gezellen en nieuwsgierigen vóór de fabriek aan bet Groenewegje Het was den gezellen blgkbaar te doen toe te zien op welke wgxe de directie er io zou slagen zich van de beuoodigde werkkrachten te voorzien voor den nncbt Enkelen die zicb kwamen aanmelden werden daarvjta door uitgezette poatea teiuggehouden Vijf geiellen uit Rotterdam wist men te bewegen daarheen tsrng te keereo onder vergoeding van de gemaakte rriskoaten Nu en dan moeat de politie bgstand vsrleenen aan gezellen die moeilgkbeden ondervonden in het bereiken van de fabriek selfs bg bat verlaten van hun woning Intusaobeo waren langzamerhand ia de fabriek een aantal werkkrachten ook oit Amsterdam eo Rotterdam bgeen voldoende om dan arbeid te beginnen Het waren voor een groot deel goedgezinde ea door de directie weder aangenomen bakkers Voorts verleenden depotbooders der fabriek bakkers van beroep welwitl d bgataod Het resattaat was dal de fabiisk den arbeid die gewoonlgk met circa 40 man ondernomen werd met 22 kon sanvangea terwgl de sucour ale in de Borneoatrtat met 13 man van de gewone 18 kon beginnen Tegen elf unr moest de politie na sommatie om uiteen te gaan drie maal obargeereo met da sabel en wapenstok om de ta sterk opdringende menigte vóór de fabriek te verwgderea Teo slotte werd bg de laatste charge geheel rnim baan gemaakt vóór de fabriek en werden de blgkbaar kwaadgezindeo van het terrein gehouden Nader meldt men Maandag oit Den Haag De banketbakkers der brood en meelfabriek aan bet Grosne Wegje te a Oravenbage die zing geloofde waa het duidelgk dat het einde nstlerde Een kwdsiie van tijd had de dokier gezegd Kalmte kan haar leven nog wat rekken de minste aandoening Is noodlottig Toon Cile dien avond terug wai gekomen ging Dolf naar zgn moeder ea met heel veel moeite kreeg hij een volledig venlag van allei wat er wss voorgevallen on van de plaooon die mevrouw nog niet opgaf t Kostte Dolf geen moeite a ooohta te waken hij had volstrekt geen slaap en in de eeniaamheid bekende hij zich zelf dat hij voel van Cile Lield Doch de berekening wsarraee zijn moeder menicfaen als zaken behandelde had hem diep gegriefd en met groote verontwaardiging dacht hg er aan of Cile alles wist en in hoever ze hem voor medeplichtig hield De verzorging der sieke bracht hen aanhoudend samen en hoe vaker hij haar zoo bedrgvig en vriendelijk met de kinderen in de huiskamer zag zoo lief on zBcht tegen Agathe hoe meer bg haar Hef kreeg en hoe minder hij gevoelde wat hg eennaat een onmogelijkheid bad genoemd Ecd joog rijk met e en een weduwnaar met drie kinderen Ovartuizd dat bij niets wiat had Cile hem zonder verlegenheid trouw geholpen maar na nu en dan een welaprekenden blik te hebben ontaaost had e zicb aarzelend teruggetrokken de vriendschappelgke toon waarop zg met elkander omgingen was verdwenen en bad plaats gemaakt voor een akelig wikken en wegen van woorden een koelheid en stijfheid waarmee ze elkander nooit hadden behandeld Het was een p nlgke verhouding geworden en bad Agathe a toeatand niet zoo gebiedend Cila s tegenwoordigheid geeiseht dan zou ze Dolfs huis hebben gcmedoi fforii wrtolgd