Goudsche Courant, woensdag 10 november 1897

kortstondige helderheid die de met water op de straat plassende Hollandsche schoonmaakster o baar gver najaagt niet in verhouding staat tot het ongerif voor de vete ziich langs de stiait bewegende voe angerv en in ieder geval niet tot de aaozieolgke Fchade aak de bestrating en tot de enorme watervermoriiog die daarvan het gevolg zgn Met bet oog op een en ander aebk eg den tgd gekomen om eeu eind te ma en aan het schrobben en apoeleo van de straat die h i niet meer past hg de toestanden in de tegenwoordige gemeente met haar druk verkeer w dat getuige het oorbse d van het buitenland kan worden nage aten zonder dat bet aan de reinheid werkelgk afbreuk doet Men schrgft uit Warmond Dfo traatweg tnsschen Sasseobeim en Leiden gaande vindt men een eind voorbg de betaas gesloopte buitenplaats het HoisTer Wege aan de linkerhand ter plaatse Warmonder of Warmerdam genaamd een anderen straatweg die met een sterke bocht langs het dorp Warmond voert en aan het Warmonderbek eindigt De bezitter van bet H lis te Warmond ie er de eigenaar van en onderhoudt dien door daarvoor op twee ponten een matigen tol beffen Als men langs dien echt landelgken weg in 1843 met klinkers bestraat tot de brug over de Dioidagsche Wetering is gekomen wordt het oog getrokken over een prachtig bosch aan de linkerhand Eeratens ziet men aan den rand daarvan het Uger hout der in don bioeitgd met schitterend gele bloemen prgkende bremslruikeo en daarachter hei dichte wood van rf uanchtige eiken en beuken Dit is het bosch aan welks zoidoostelyk uiteinde bet Hois staat nabg de Hofieede een tak der Leede waaraan Warmond ligt Van dit atatigo gebouw ziet men echter van den straatweg af niets Alteen een laag breed en in eenvoadigeo maar edeleu atgl uitgevoerd hek tot toegang daidt den wandelaar aan dat het tot een buitengoed leidt maar verkondigt er den naam niet van In de meer dan zes eeuwen van zgn bestaan ii die naamsaanduiding ook zeker wel overbodig geworden Door wieo en wanneer bet geatichl werd is niet meer oa te gaan Zeker vóór de I3e eeuw Immers reeds in 1280 kreeg ridder Jacob van Wonde XI door zgn bowelgk met de erfdochter van Warmond het in bezit Maar zgn looo verspeelde bet weldra toen bg deel nam aan de samenzwering tegen graaf Floris V en in balltagscbap eenige jaren moest rondzwervea Echter stil zitten deed hg niet Zicb met eenige andere edelen waaronder Hendrik bar giaaf van Leyden vereenigeode versloegeo zii na feilen atrgd Gnido vsn Are nes Utrechta bisschop ten gevolge van welke zegepraal de heer Van Woude io het bezit zgner goederen en rechten werd hersteld In 1402 verkreeg zgn afstammeling ridder Jan van Wonde dtt Warmond tot eene vrge beerlgkbeid on erfelgk leengoed werd verbeven Hg stichtte twee klooitera een in 1410 voor adellgke en onvermogende dames van de orde der H Ursula der 11 000 maagden het tweede in 1413 voor monniksD van de Cistersiënserorde Io 1525 ging de heerlgkheid Warmond bij ontstentenis van mannelgke afstammelingen door huwetgk over in de aloude familie Van Wassenaer Du ven voorde Rustig was echter dat bezit niet Op 13 Augustus 1573 wtirden gedurende bet eertte buleg van Leidt n èn het Huis te Warmond èn de kerk op den klokketoren oa èn de kloosters verbrand en verwoest Zeventien jaren later deed de admiraal Van Daveovoorde het kaateel en het ko r der kerk herbouwen Hoe het eerste hg dien herbouw is geworden is altbaua mg onbekend evenals de gedaante van het eerste verbrande hois Toen de heerlijkheid bijna t ee eeuwen in het geslacht Waiseuaer geweest wai werd zg en wel in 1774 verkocht aan baron P C van Legden echtgenoot van gravin De Thoms 4 87 6 04 g 8 41 4 19 6 10 6 40 6 66 6 47 DEN H A AS 80U Dl aHage 6 46 7 80 7 48 8 8S 9 46 10 1111 97 19 811 86 8 44 8 40 4 06 4 38 Toorb 6 68 t t 10 17 1 41 v f 4 89 Z Zegw6 6 10 89 g 1 66 4 68 Zev M 6 17 f V 10 48 8 06 v S tM Gouda 6 98 7 48 8 18 9 0810 1610 8411 67 19 808 17 8 14 4 084 88 6 K 6 S8 7 10 7 46 B IS 00 OOUDA DEN BAA6 Oo ida ZsveahuiBea Moerkapelle Zoetermeer Kegwaard Voorburg s Haga G 7 80 8 80 9 16 B I6 10 14 11 IB 18 18 18 88 1 87 8 48 4 49 5 BB 8 B4 U 7 84 7 B8 8 88 8 6410 10 89 U IÖ 8 04 10 11 10 81 19 88 8 16 8 89 V a 7 K K H t 1 06 f V ƒ aH 8 19 9 08 9 48 9 C4 10 44 11 46 18 4S 1 10 8 06 4 1S 6 16 6 66 8 88 M 8 04 8 84 tl 9 8S 10 88 U S 11 44 U T B B O H T B O O O A ütreoht 6 88 7 46 8 49 9 90 10 16 10 88 11 88 L 8 08 8 66 4 48 6 88 6 56 7 66 9 07 10 09 19M Woerden 8 68 8 06 10 88 11 66 4 18 7 18 9 98 i 19M Oudewater 7 07 8 14 10 46 t w w 4 84 www 86 Gouda 7 89 8 87 9J8 9 88 10 69 11 10 19 111 89 8 46 4 87 6 90 6 07 7 99 M 9 49 10 S4 11 10 i H8TXlDAH 0QDa 8 10 9 06 10 41 9 8S 8 46 4 a 6 19 Ml 0 4 9 18 10 09 19 11 liJt 8 11 4 4T 6 49 1 49 8 49 U 10 eOUDA UTSlCHT 10 19 10 5T 18 00 18 68 8 80 8 17 4 88 6 06 n 8 87 w g y 9 46 8 84 18 88 1 86 8 08 8 60 6 08 8 66 8 88 10 17 10 86 7 10 10 84 8 94 7 18 8 48 10 41 C 4 7 89 8 69 11 18 11 18 G O V U A A MSTE80AM Gouda 87 81 9 48 10 67 18 10 4 U imitardau O St 8 18 9 87 10 10 1 8 1 18 6 15 6 80 7 11 8 86 8 16 10 16 10 17 10 88 lUl wel tot de bftkkersgeKellen bebooren m ax it1i Bttande bniten bet broodbsk kersbed rg f besloteii zicb opnieuw bg deo directeur aen te tneldeo indien tg attfasna niet tot het bakken van brood geprest zonden worden meldden zich hedenochtend Toor den arbeid aan Aan sommige honner eec vyf of zestal werd aangezegd dat zy in dienit genomen zonden worden onder voorwaarde van oplegging Tan hon lidmaatiohap van den kkerpgezelleobead Die eÏBcb werd door ben niet aaogenooien zoodat IQ teragkearden Ëeaige bankeihakkers en een jongmaatje zyn san den Rtbeid In de soccarsale io de Boroeostraat weigerde in den afgeloopen nacht een ploeg op een gegeTen ooganblik den arbeid Toort te zetten doordat het volnme te bakken brood niet in Terhoodipg stond tot bnone geringere getalsterkte dan onder normale omstaudigheden De beheerder van dat filiaal teepboneerde naar den directeur die antwoordde dat te 6 uur e morgens een versterkiogaplneg zoa worden toegezonden en dat overigens de menachen roor haoneo zwaarderen arbeid extra loon zou orden toegekend Hierop werd de arbeid weder voortgezet maar te 4 uur giogen de gezellen weder weg 2 uur Tioeger dan den gestelden tgd Naar de directeur mededeeldcf wai op d t tijdstip de haktest TOor het grootste gedeetle afgewerkt Eenige werklieden dio bemoeiiykt werden door de uitgezette posten vanwege het comité werden door hen een eiodweegs oit de koers der Boroeostra t gedrongen en kozen zich een werkplaats in de woning vao den boekhouder der fabriek aan de Waldeck Pyrmontkade Een bagelboi van kiezelsteenen oit bet voor de woning gelegen tuintje werd naar het hoia gesmeten en verbryzelde de vensters der woning Te Berlgn sohgni een verslag van een Prnisisch ambtenaar over de historische kennis die recrot D nit de Oofltelyks provinciën san den dag legden vrywat opzien gebaard hebhen In het uur voor de iostractie bestemd vroeg hg eens Wie ia Biamarck en kreeg daarop o a de volgende antwoorden Biimarck is een Kei er van Frankrgk geweest Bismarck is dood Bismarck woont gepensioneerd te Pargs c Biamarok heeft deel genomen am deo veldtocht vau 1870 eu kreeg een medaille voorgoed gedrag Bismarck stamt af van de Hoheazollerua en it op 1 April geboren c Van 6G reoroten hadden precies één derde gedeelte nooit van deo gzeren kanselier geboord De commissie voor destrafverordeningen uit den Gemeenteraad van Rotterdam heeft voorgfsteld te verbieden slo de straat te schrobben te spoelen of op eeoigerlei wgze mH gebruikmaking van water te reinigen 2o water op de straat te werpen uit te storten of te laten vloeien tenzg met scbrittolgke vergunning van B en W en overeenkomstig de voorwaarden door ben daarbg bepaald Dit laatste verbod geldt niet ten aauzien van het water gebruikt tot reiniging van glasramen gevuls jaloeziëa of blinden aan de straat binnen den Igd daarvoor in art 20 aangewezen 2U 7 48 8 4S Z Z 7 KS 8 61 r 8 07 9 08 18 40 18 61 1 06 8 84 7 68 8 81 9 07 0 n n M U 14 8 10 f U St 8 1 9 0 9 89 10 6111 46 itouda 6 80 Oudew 6 SS Woerden 6 48 Ulreckt 8 0S 7 4 De conmisaie meende te moeten voorstellen een absoluut verbod van schrobben van dv straat 10 de plaats van de tegenwoordige bepaling die dit behalve van s morgens II tot 10 our a avonds nog toelaat by vorige herzieningen ia het stellen van dat verbod reeds meer dan eens in overweging genomen doch heeft men zich nog laten weerhouden van ingrgpen io de eenmaal bestaande Bollandsche gewoonte om eenmaal a week de straat voor de woningen met gebrnikmakiog van water te wassohen Naar de commissie meent tamogen aannemen begint door het voorbeeld van eokelen de ovartuigiog meer en meer Vdld te winnen dat de verlangde reiniging evengoed kan geaohieden lunt een drooge bez m en dat bet nat van de f oa ga welke nieiwe eigenaars het kasteel heel deden herbouwen De zware vierkante toren van vroeger verdween Bg hon dood werd hon eenige zooit io 1814 eigenaar maar stierf reeds io 1821 waarna zgne kinderlonxe weduwe geboren barones Van Pi llandt het bg testament aan hare nicht jonkvroow A W A van der Wgek gahowd met den graaf Leopold van Limburg Stirom vermaakte il wiens bezit het huia te Warmond alzoo sedert 1844 terfjaar der Douaïrtèr van Legden berust Niet alleen jonkvr Van Ata Wgck loaer ook zgo tweede ecbtgenool ypa vT Barre overleeft graaf Leopold die in 1818 geboren kleinzoon en oumgenoot ia van een der drie edele mannen wier kloek beraad in 1813 dan stoot gaven tot Nederlai d s herstelUog Het Huis te Warmond is een fraai en becht wit gepleisterd gebouw liggende in het midden van eeu nitgaatrekte graoht Hei heeft daar een grooten voorsprong van twee rechthoekig oitspriogeode vleugels nu voorplein dat fam over een steenan vlakken dam bereikt Beide vleugels worden door vier niet booge vierkante torens bekroond waarvan die aan de voor linkeripgde een uorwgzer met slagwerk en die rechte een zonnewyzer vertoont De voordeur binnentredende komt men in de zeer oreede veatibole waarachter de ontvangzaal met een prachtig uitzicht op de gracht die met heeiiyk bout is omzoomd Naast die zaal ligt een tweede in vroeger tgd misschien als duDSzaal gebruikt Io deo uitgthnuwden linkervleugel bevindt zich een groote eetzaal waar de fraaie portretten hangen van graven grootvader van zgn ader van graaf Ggabert Karel van Hogendorp van A F Baron van der Dngn van Maasdam en van den tegeowoordigen eigenaar met zgue eerste gemalin Daarnaast nog een kleiner vertrek met schoon stukadoor werk Bo en in denzelfdea vleugel zgn de particuliere zitkamer en de bibliotheek Op de tweede verdieping is eene reeks van ruime slaap en logeerkamers benevens een groote galergzaal op bet voorplein aitzienJe Alles bgeao zgn er in het kasteel raim vyf en twintig zalen en vertrekken deftig aolide uiet modern gemeubeld Huis en p aais zgo geheel met elkander in harmonie Statige lanen veelal van eiken linden en beoken slingeren zich in telkens verrasseode bochten en omsingelen voor eao deel den grooten vgver terwgl aan den kant der bcfstedo hier en daar een prachtig vergezicht ovei ket uitgestrekte lage land te genieten is Aao den oever van dat br ede water ia een overdekte zitplaats waar het genotvol la uit te rosten en het oog over het echt HoUandeche landschap met grazend vee te laten gaan aau dei horizon door de stad Leiden begrensd Ook aao dien Zuidoosthoek bevinden zich naaat atat eu koetaboia de groote moeatuin en bloemkwaekerij met oraojerie en warme kaaien ook vele vruchtboomen waaronder een zeldzaam groote eu krachtige vggeboom we ke takken in den winter tegen den grond gebogen en zo gvoldig gedekt worden Met den rgken voorraad schoone bloemen worden vele prrken a zomers gevuld en de tninhaas van de Wetering heeft er eer van In bet midden van het bosch niet ver van het Haia is een breed aangelegd park met het prachtigste boot kastaujos bruine beuken cypressen enz voorts een kleiner vgver met rotspartg Vooral is daar op groote schaal eene terzametiog vao de scboooita coniferKn bewonderenswaardig Links van den vgver ligt een groot eiland op wel tB open gedeelte tot voor weinige jaren het monument prgkte tot nagedacbtenia au den reeds vermelden baron Van Legden No bevindt het zich op de Prot begraafplaata naast dén t ren Het lager ge oomte wordt in de lente druk bevo kt door zangvogels die de bekoorlgkheid der plaats niet weinig v rhoogen waar veelal groote stilte heersebt wgl de wandeling aldaar niet vrg is maar alleen aao hen wordt vergund wien de graaf bet na onderzoek toestaat Amatardaa O St Ghinda 7 08 8 09 7 88 llt t O M bg de rechtbank te ZatfeDeischte tegen B M L 23 j borstelmaker taAaltea w D opltohting 9 maanden gevangeoiaa raf Beklaagde had bg den landbouwer Laakveld te Lichtenvoorde een bankbiljet ran f 100 gewiaseld welk biljet echter later bloek uit oen courant te zgu geknipt Om aan hel stak een achgn van echtheid te geven had hg obUr op bet biljet een ptakzeirel geplakt eu karop gasckravea de ien en goadgekeard Pierson c Men schrgft oit Winschoten Zaterdag is de stoomtram Oldambt Pekela aao een groot gevaar ontkomen Toen de eeraU tram vaa Wioschoteo naar Pekela da brog passeerda bg deio aanbouw zgndecartoa fabriek lag die brug oogeoacbgnlgk goed Nauwelgka achter was deze over de aa of de brog zakte met het eene einde naar beneden Door de activiteit van den maebioiat Zuurheide ward gelukk g eene ontsporing miatchien wel een erger ongeluk voorkomen en depaaaagiera kwamen met den sokrik vrg De brug even te voren door een arbeider afgedraaid om eeo achip in de vaart te haleo Deze had de brug wel weer gesloten maar vergeten é excentriek vast te letten Qeeft oiel aan bedelaars Een opmerkelgk geval deed zich Zaterdagmorgen aan een politiebureau te Amsterdam voor Twee agenten brachten bg den inspecteur een vent als een boom die op zgn borat een papier dro Blind maar die gesnapt wa dat bg dood kalm een oonraot las 0e zgt dos niet blind vrorg de inspecteur Ikke In t geheel aiet Goddank Zooo maar waarom loop je dan zoo stumperig tanga de atraat met een hond I 0 ja ziet o dat is omdat ik hondjes dreaaeer hoe z een blindeman moeteo leiden t Er is veel te doen geweest over ten dooded kafter dien men het hoofd had afgehouwen Tan lange laste heeft kapitein Searie erkend dat hg degene waa die Luka Jaotje s hpofd bad afgesuedeo De man is uit zgn militaire betrekking ontslageo Het fraaiste is dat hg eeo der drie ofBoiereowas welke door de regaariogder Zuidafriktaosohe republiek waren aangesteld om een onderzoek naar de affaire te doen Eo hg nam de annslelliog kalmpjea aan Onder de gemeente BabiioniSobroek reed bat 5jarig zoontje van J Lankbaao met eo wagentje het wa er in Eeu broertje van 6 jaar zag bat en zooder a ob ta bedenken sprong hg den v fjarige na Zgn krachten schoten echter te kort om hulp te verleenen De grootmoeder sprong mede te water en op haar angatgeroep kwamen eindelgk de baren toegesneld Allen werden gered Te Wageningen ie Zaterdag gearreiteerd zekere 6 H uit Amsterdam wiens vanfaouding door zgn rader werd verzocht io het Algemeen Politieblad H bekende zich schuldig te hebben gemaakt aan inbraak met diefstal van ongeveer f 200 uit de v oning van zgo vader aan den Haarlemmerdgk te Amsterdam in den nacht van 25 op 26 October Met zgn vrouw had bg daarna een niaja gemaakt oaar Antwerpen Om oiet herkend te worden had hg zgn roode haren zwart ge verfd Van de f 200 bad bg nog slechts eeo klein gedeelte io zgo bezit Zaterdagavond werd hij na verhoord te sgo naar Amsterdam overgebracht In zgn cel heeft hg tweemaal getracht zich van het leven te berooven de eerate maal door worging de tweede maal trachtte hg zgn boofd te pletter te loopen tegen den denrpost Ook werd een fleeckje vergift op hem gevonden 9 66 10 04 10 86 48 10 11 f 10 18 f 10 86 10 16 16 84 10 64 11 80 8 8 87 10 09 f 0 47 ff 9 14 t B 10 01 jr 840 19 07 10 99 6 80 6 18 7 18 7 61 9 98 10 08 6 18 9 84 f 6 80 M 0 48 ff 8 89 ff ff 9 69 ff 6 B0 7 48 8 88 10 10 10 Cordaog de wieirgder die onlanga 24aQn wereldkam pioen werd heeft aan eeo verslag gaver vas bet Boiterd Nbl keen en ander ofor agn record rit verhaald t Weer waa goed verhaalde bg eerst eeo zaehte regen toen een stortbui daarna prachtig wear Over de eerate 150 a 200 K M hab ik niets gebruikt ik kan beat 6 oren rgden zonder eten of drinken De behoefte aan eten en drinken komt tegetgk mijn trainer sorgt dat ik het krgg Hg zit achterop een tandem met een blikken boa en vaogt mg io mgn vaart op Zevenmaal heeft bg my den eersten keer niet kooneo pakken Ia de volgende uren at en dronk ik per nor tweemaal Wat Is eeo geheim van mgn training dan heb ik gedorende de 24 nor tien pond druiven gebraikt Na twaalf uren ben ik er acht minuten af geweest en in de tweada twaalf oren twee keoien om even mgn boenen te laten waaaen met eaodecologoe allea samen ben k uiet langer dan achttien minuten van mgn kar geweait Ik heb ateeds dezelfde kar gereden Na 34 areo dacht ik al over de 1000 K M ta zgo maar zo riepen me door te gaan want ik was er nog niet Toen ik aan den haal t Publiek waa wild t gooide hoedeo en petten over de baan He is not a raaa be is a deviN riepen za Op mgn rit dacht ik ateeda aan Hnret Dat beeft bg vao me gezegd dacht ik on zal ik hem eens wat acdera laten kgken Ik waa ateeda volkomen hetdar Je moet de 6daagsche wedstrgdea die niets met de aport ta maken hebben en waarhg niet geraoed wordt niet rokeoen In t laatste uur heb ik zoo bard gereden ala io geen enkel oor te voren Ik had mgn gangmakers f 60 beloofd als za kans zagen me los te laten maar t gelokte za piet Ik ben dadelgk lekker gaan eten en om 12 uur ging ik naar bed Om 8 uur waa ik weer op ik heb toeo een wandeling gemaakt en ben oeatera gaan eten Dien dag heb ik viermaal zwaar gedineerd en vgftien flescbjea pale ale gedronken ik waa onverzndelgk Je begrgpt ik bad deo dag te voren wat kracht gebruikt en al waa de machine geregeld gesmeerd se had nu kolen noodig Wat ik van de gangmakiog door anto caii denkt 7 We ze is de alterbeite De anto car zuigt je als t ware mee Ik Dram aan zooals k beo met het hoog stuur te gaao zitte i achter een auto ear eu ik rgd 40 E M per oor In de naUtenicbap van eeu Oostdongeradeeler ia een groot getal halve centen eu centen gevonden De maa Jbiad ze opzattalgk opgezam d om in zön gemeente gebrek aan die geldstukken te doen ontstaan en de lieden te noodzaken geldstukken van meer waarde in het kerkzakje ie lieken Een auder inwoner van Oostdongeradeel liet meer dan een deciliter gouden tientjes na BoiteDlandsch Overzicht Bg de opeoing der Kamerzitting te Weenen op giateren keorde de vice president Abrahamovioz ten sterkste de uitdrukklogeo af die io de lutate zitting werden gebezigd en spoorde bg de vergadering aan een meer behoorlgken toon aan te sla De afgevaardigden Welleohof Gross eo Zeiler bestreden de verklaring die de minister van fioanoiën Zaterdag in een begrootingaoommissie heeft af elegd en verklaarden dat de invoering vao het Ausgleicbsprovisorinm met Hongarge krachtens artikel 14 io strgd zoo zgn met de grondwet De Kamer bervatte daarop de geheime zitting die deo 4en November was geseborst Ia geheel Ooatenrgk ia de toestand naar bet oordeel der alndèp nog even verward als ooit Want wel heeft de budget commissie haar werk inzake het voorloopig compromis tosschen Oostenrgk en Hongarge kunnen beginnen maar men moat niet vngen ooder welke omitaodi hedeo 1 Eo dan is dit bat kwade dat de agi tatia dia totdoaver nog alleen in den Ujjkaraad baeraehte ook onder het volk ia zgn broedere raagen valdwint zoodat in Weenen b v de rumoerige vei aderingen waarop voor en tegenstanders van het kabinet met elkaar deputeeroD en slaags raken aan de orde van den dag zgo De lieve tooneeltjasin dengamaenteiaad van Weaoen op Donderdag l l leggen er getoigagenia van af hoe overal de politieke partggroepawing in bet spel komt en het afdoen van zaken baaat onmogelgk maakt Zdoala gezegd de begroctingacommiaaiB beeft haar werk bronnen Maar ao komt uit Weenen het bericht dat 10 leden van de linkertgde aitdrnkkelgk voorbehoud maakten ten aanzien van de wettigheid der wgtigiog van bet voorloopige compromis naar de commissie Onder dit voorbehoud stemden zg toa io de baraadalagiog om een einde te maken aan de beoadeeliog der belangen van de Daitsche bevolking io de helft des rgks door den tegenwoordigen toestand tewe gebracht De mioi ter van fin ncien Von Billinski liet iu eu redevoering doorsohamereo dat de regee rtng zich genoodaaakt loo kannen zien om het Au leichprovisorium langs eztra parlemeDtairen weg vast ta stellen Een waaraobuwing dus aan het adres der Duitachers om han obstructiotaiame niet voorttezatteu maar is niet te verwachten dat zoo n waarschuwing zal werken ala olie op de golven Eer kon het tegendeel wel eens gebeuren Naar aonmige Bobeemache bladen melden zal loodra bet de Ooatenrgksche regeering gelukt is den voorloopigen Ansgleicïite doen aannemen eea minister voor Bohème worden benoemd Alle gew chtige Mugelegpnbeden welke de l ode der Boheemsc e kroon betreffen zotten dan d or banden van dezen CzeLhen mioister gaan Dergelgke tgdiogen die echter nog bevestiging behoeven zullen reker ook niet strekken om de opgewondebbeid onder de Duitschsrs te doea bediuva Men begrgpt niet goed wat het bezoek van den FrauBchen senator Scheorer Ke toer aao den minister van oorlog en den premier beteekent ala hg dmen geen enkel nieaw bewgsslnk beeft laten zien of oieuw feit beeft medegedeeld zoodat de minister van justitie revisie van het proces zon kunnen gelasten Hij beeft alleen aao de regeering medegedeeld de elementen waarop mgn overtuiging van de onachold van kapitein Dreyfui berust Maar daarmee kan de regeering als zoodanig moeilijk iets doeo De zaak h ngt dus zoo men zeggen op dit oogenblik geheel ia da lucht Maar sg kan OQmog lgk in de lucht blgven hangea want de publieke opinie is wakker gemaakt men is zenuwachtig overspaooen eu die toestand kan geraarlgk worden No reeds gaao er praatjea rood van joodsche aamenspBoniogeo proteataotfche verbonden en eit natnurlgk weer van Duitrche atokergeo Een mooi staaltje van deo onzin dieu acherpzionigbeid speorzin en zucht nsar senaatie kannen sameoflsnsen geeft een zeer ernstig voorgesteld verhaal vao Maorice Payrot in het Journal BcbenrerKestDer ia het slachtoffer vao Duitscbe intriges strekkende om een smet op het Fransche leger te werpen en de Fransohe wuftbeid opnieuw aan de kaak te stellen De senator heeft veel betrekkingen en vrienden io dea Klzas en die zgo allemaal sterk Duitachgezind De aenator is een verwant vao wglao Ferry en Ftoqnet die beiden toenaderiog tot Dnitsiblaod weoaofaten eerstgenoemde voldeed aelfs aan Bianarck a wensch dat Frankrgk in koloniale politiek afleiding zou zoeken No op die wgze gaat het voort eao uitstekend onderwerp voor causeerende en faotaseerende Fransohe dagbladacbrgvers lutnsschen blgkt uit dit allea duidelgk dak afgescheiden van deu persoon van Dreyfoa zelf de tosatand van volslagen onzekerheid waarin mea nu nog steeda verkeert onbcodbaar is Da onderbaodelingen over de Cohsaoscbe autonomie zgn in vollen gang nn maarschalk Blaoco bet bewind over het eiland heeft aanvaard Uit Madrid wordt gemeld dat inden miniaterraad de besluiten besproken zgo die voor Coba en Porte Blco zullen worden uitgevaardigd eo waar n aan de bewonera dier eilaaden dezelfde grondwettige rechten sullen worden toegekend als aan de bewoners van bet moederland Boveodieo zgn behandeld de besluiten lot toekenning van zelfbestaur en do verordening op het kiesrecht D ze laatste is geheel io overeeostemmiog met de in Spanje vao kracht sgnde kieswet de cenaos wordt vaatgesteld op dezelfde grondslagen ala in Spanje De regeering zal de locale belangen der Antillen geheel overlaten aan de vertegenwoordiging der eilaaders Een bepaling iu bet ontwerp staat aan die vertegenwoordiging toe wgzigingen aan te brengen die door de ondervindiogJiilijken in hot belang der eilanden te zijn Te Havaia is een belangrgke bgeenkom t der antooonisteo gebonden waarin goedkeuring gehuU is aan het verzoenend werk van den presmeot der vereeoiging Qalvez en waaria een motie van vertroowea werd aau genomen in zgn onderhaodeliogsa met maarschalk Blanco Aan den heer Galvez wordt oggedragea io overleg met deo maarschalk voor de ofScieele benoemiogeo personen aan te wgzen Enkele antonomisten badden bezwaar tegen een benoeming maar nu de beer BrogDon die tot prefect van Havana heeft aangenooao is bet vertrouwen in een goede regeling teruggekeerd Naar uit Jobannesburg aan de Times gemeld wordt is de uitslag van het djnamietdebat in den Volksraad daar ongunstig ontvangen Men twgfelt aan den ernstigen wil van da Regeering om de concessie aan de Dynamiat Maatschappg in te trekkeu of deo prgs flink ie verlagen De conservatieve leden van den Volksraad blgken het aangenomeo besloit Dinsdag iu de woning van den President te hebben vastgesteld De beraadslaging io den Volksraad eindigde met een scène waaria de conservatieven aao Joubert verweten dat zgn verzet tegen het djnamietmonopolie alechta een pogiog was om stemmen te winnen bg de unslaande praalden ta verkiezing Op bet feestmaal van Donderdag te Boeloawayo lai de Kaapscbe minister SivewHgbt een boodschap van Rhodes voor waarin deze mededeelde dat bg besloten had de spoorlgo ooverwgld lot Zamhesie door teirekkeo Rhodes voegde er bg dat er prachtige kolanlagen waren ontdekt tnsschen bier eo ginda dezezgn van groote beteekenis voor oos lateo wg trachteo het werk nog bg ons leven tot stand Ie brengen De oifluwe spoorweg van Mafaking op de greaa van Transvaal weatelgk van Pretoria naar Boeloewajo is 931 K M lang en iaio 18 maaoden aangelegd De apoorwog van Kaapstad over Kimberley naar Mafeking wa reeda 1401 K M eo Ihaua kao de afttand van Kaapstad naar Boeloewajo io 90 oren worden afgelegd bg betere dienstregeling door sneltreinen enz hoopt meu dien nog in te krimpao tot 70 en van Londen oit kan men met de snelvarende stoombooten en verder met deo nieuweo apoorveg in 20 dageu Boeloewajo bereiken Tien jaar geledeu was bet noorden vao Beetsjoeanalaod nog enkel wildernis thans wonen er 7000 blanken a on de spoorweg gereed is zullen nieuwe kolonisten snel toeatroomen Ootegenzeggelgk komt do eer van deze inelle uitbreiding van Bntscb koloniaal bezit en vao reaien ootginoing op da allereerste plaats toe aao den mao met een ontiaglgk groot fortuin en een heel klein geweten deo bullebgter Rhodes En hg is nog lang ciet in het laatsie stadiom vau ztjn renzenwerk Specialiteit IN DAMES en HBBKENWI TERHA DSCHOE E L van OS hx Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Teiepkomt Mo ai Beurs van Amsterdam slotkrs 98 6 NOVEMBEK Nmwulihd Oen Ned W 8 dito dito dito Sdito dito dito S HoNOji Obl Obttdl 1881 88 t Italië losoitrijriDg 1868 81 5 0o8TENR 0bl in papier 1866 6 dito in zil er 1868 PoftTUOAL Obl mot ooupon 3 dito ticket 3 EcaLAND Obl Dinnenl lUi 4 dito Gooom 1880 4 dito bii Rollu 1889 4 dito bg Hope 188B 90 4 dito io goud leen 1663 6 dito dilo dito 1884 S Spakjs Ferpet aoliuld 1881 4 TuBKllj Oepr Conr leea 1800 4 Geo leening eerio D Oeo Ie nilg isrie 0 ZuidAm Hip v obl 1698 6 Uliico Obl Buit Boh 1890 6 Vbnizubla Obl 4onb p 1861 AvniiDAll ObÜKitien 1696 8 HoTTBXDAH Sted loen 1694 3 Keo N Afr Hendatir uad Arendeb Tab Mij Certifioaten DaliMaat ohappij dito Am Hypotheekb pandbr 4 Cult Hy der Torateul aand i Gr Hypolbeekb paudbr S Nederlandaoho bank aand Ked H aadelmaataoh dito N W k Pao Hyp b pandbr 5 Sctt Hypotheekb pandbr 3 i l tr Hypatbaekb dito 3 OoBTENB Uost Hong bank aand Bdbl Hypotheiekbank pandb 4 i AimiKA Equt hypotb pandb 5 88 88 Haiv L G Fr Liau eert 6 Ned HoU IJ Spoorir Uij aand Htl tot Eipl r 8t Spvr aand Ned Ind Spoorwegm aand Nad Zuid Afr Spm aand 6 dilo dilo dilo 1891 dito i rTAI nSpoorvl l867 89 A Eobl 3 Zmd Ital Spirmij A H obl S PoLEM Waraohau Weeuen aand 4 Buai Gr Buaa Spw Hg nbl 4 t Balllaohe dito aand FaatowB dito aand 6 I ane Dombr dit aand 6 Knrak Gb Azoir ap kap obl 4 dito dito oblig 4 Aheeika Cent Stad Botlerdam aan 8 Biuin atad Antwerpen 1887 il i Blad Briiaael 1686 HoNO Thein Begallr Geaeibch 4 OoaTEMm SUalaleening 1860 S K K Coat B Cr 1660 3 Sfahji Stul Madrid 8 18 8 Nbd Ter Bea Hvp SpobL oerl ADVERTENTIEN Den 14en t OVEMBER hopen onze geliefde Öudera JAN CAREL POOL BM JOHANNA HENRIËTTE vas RHUN HÜNNK 25 Jarige Echtvereeniging te herdenken RBCBPTit 2 4 uur Haastrecht Hunne dankbare Kinderen BËHEKDHAKII G ingevolge art 3ê van het Wetboek van Koophandel By AKTE deo 25 October 1897 toor den Notaris H P MARONIBB reaideeresde te Rotterdam verleden WMrop de Koniuklyke Bewilliging is verleend by Bealuit van den 6 October 1897 N 47 ia de duur der naamlooze vennootschap De Stearine Kaarstofabriek Gouda gevestigd te Qouda verlengd voor den tg I van ZO Jaren en almo tot den 31 DKCBMBER 1917 en Egn tevens de Htatnten dier Vennootschap gewgvigd Qemelde akte ia met de Koninklijke Bewilliging in haar geheel geplaatst in de NederUmdeche Staataeourant van den 7 en 8 Norem ber 1897 N 262 Koninklijke Machinale fabriek DE HONIQBLOEMa v n II IM van 8chaik Co gevestigd te s Orauenhage HepplerHraat 9 en MOn nahg de Regentesselaan van Z M den KONINU van BELGIË Indien gijhoestti gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DraiveniJorst Honig Eitract fLAOONS van 40 Cta IO CU en f 1 verkragbaar hg Firma WOLFF Co Westhaven § 98 Oouda E H VA MILD Veerstal B 128 te f r ud A UUUMAN Moordrecld i MATELAND Boihop B trvrUK Oudmmirr M KOLKMAN Waddmmeen Wgt ia da beau Inwruvln tafan Jicht Wol Bhenmatiek Undaopynen kortom yifH la Mat hst liati MM aaa fa wandan tegen jfe Aiil Br Palii Expeller g awat éaa ateadi io lader htuigexk g Antor PaliiIxpBllBr PiV eo nut 75 oent eo 1 25 de AwL VoQrlünden in da maarte Apotheken an bq F AtVRiohter A Oo ta Rotttfdam Te QOUDA bg C LDOBR Apotheker Markt en bg WOLFF Co Westhavea 19