Goudsche Courant, woensdag 10 november 1897

No 7425 Donderdag 11 INovember J807 36ste Jaargang mimm mmmi IVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1J26 franco per poet 1 70 Afaonderiöke Nommers VUF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 reg Is a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend maar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des mid W STAMQTESIJ DE TREKKING BEÜINT Maandag 15 November a 8 LOTEN en ge teelten Tan LOTMN zgn te bekomen ten kantore van de Colleotears A C CüSlJN Qoawe C 9 bg de Viichmarkt W J L t DISSEL Gouwe C 217 Stedelpe Gasfalsriek te GOUDA De prfl 1 het gas is 6 cent per M en voor Kooktoertellen of Motoren 4 et Onder zekere voorwaarden worden poiceelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrije leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtgasmeters bedraagt de kant 10 cent per maand Bewoner van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelgks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in huur bekomen ElECTROMOTöBISCBEMlBALSBAJiÜJES WRITIO OBDKfONEEElD BU bét i brulk daurvan geschiedt bet tanden krIjKèn der Kinderen XDNDEit DR niMSTE PUK 10 000 Ciuldeii wordt betaald aan hem die bewijzen kan dat de bjj my ter inzage liggende getuig obriften der uitstekende resultaten van de Ëlectroiuotorisclie Tandblsbanüjes niet echt zfln Ml J gn lette op dm naam tian denlahrikantltnWÉÏLt HOI ra Wordt franco toegezonden alleen na ontvangst van postzegel ad 03 cent door UOBEIiTHOLTZ i Uinegeii Verkrijgbaar by WOLFF Si Co MaveD m Wederverkoopera gevraagd PAxexja ORANDS MAOASIN8 DU Frintenips NO UVEAUT ÉS wj verzoeken ilo Dames die ons geilluBtreünl raodoulbum voor lii t Winterselloen nocli nmt tmtvftriKon liobbon dit te willen aunvniffcn Utmi I JULESJALUZOTaC r rii Hetzelve woitlt ilaii omgaand gratia en franco toepezonden Boslollingen van if 25 francs vrU van all kosten aan huis met 6 verlinoglnij Hoofdprijs lenbiedehet ü7 l 0 rk ge BkèbaQd rdi rd Uitnoodig ngf tot deelneming in de Kansen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Gcldlotarij waarin zeker 11 Mlllloen 349 325 Mark gewoQDtjn moeten wordeo De prgten van deze veel voorde biedende Creldlotery die volgens het plan ilenhts 118 000 loten bevat zyn de volgende De boogste prijs is eventueel 600 000 Uark Premie tbd 300 000 M j 36 prjjxen a 10 000 M 1 prgs a 200 000 M 66 prijzen a 6000 M prijs u 100 000 MJ 100 prijzen a 000 M prijzen k 76 00 M j 206 prijzen it 3000 M 1 prijs ü 70 000 M 8IÏ prijzen i 1000 M Iprijs ü 66 000 M l 161Spr 7en 400 M 1 prüs B 60 000 M 40 prijten a SOO M prijs a 56 000 M 140 prijten i 200 M prezen a 50 00 M 36952 prijtonii 166 M 1 prijs B 40 000 MJ99 69 pr a 184 104 100 prijs a 30 00Mj9861pr jz a7 46 ïl M prijzen a 20 000 M l totaal 6 180 prgzen en worden deze in eenige maanden in 7 klassen uitgeloot De Hoofdprijs in de Ie klaase bedraajit Mark 60 000 stijgt in de Se kt tot 65 000 M in de 8e tot 60 000 M in de 4e tot 66 000 M in de 6o tot 70 000 M In de 6e lot 76 000 M in de 7e tot 200 000 M en met de premiü van 300 000 M event tot 600 000 Mark Voor de eerste pnjstrekking die officieel is vaitgesteld kost ceu geheel origineel lot sleobtB juld 3 50 een ha f origineel lot slechts luld 1 76 een kwart origineel lot elcchta iulil 0 90 De in egge den voor de volgende klassen zoowel BJB de lijst der prijzen wordea aangegeven in heloffio ee o trekkingsp nn voorzien van het Wapen Vrin den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in do loterg ontvangt ongevraagd onmiddeltijk na de plaats gehad behbendo trekking de offioieele Irekkiogslüst De uitlietaling en verzending van de prij u geschiedt door m j direct en prompt aan de winners un onder de strengste geheimhouding W K ledere bestelling kan men eenvoudig 1 per postwiseel opgaven Men wende sicb dus mot de aanvraag om toeïeudmg van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 5 worMcnBBH k met vertrouwen lot Samuel Ileckschersenr Bankier e Wisselkantoor lu HAMBÜIlü Duit 8ohland Een ware Schal voor de ongelukkige slachtoffers der Ze fbevïekking Onanie en gehe jne uitspattingen ia net beroemde werk Z Dr Retau s i lfbewaiui g Hollandsche uitgave met 27 atb Prjjs 2 gulden Ieder die aan de versohrikkelflke gevolgen van deie ondeugd lydt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt iaarlgka duizend van een lekeren dood Te verkrflgen hg hetVerlags Magaiin te Leipig Neumarkt 34 franco tegen inaending van hel bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Bolland Te huur ofte koop aangeboden om terstond Ie aanvaarden Ben praclitigr xx t iaaerericlxt HEERËKHÜS met TUIN staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het iHuis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 CTMfS SgiiBW ltlI De EXTKATREINEN welkegedurende den Winter dienst 1897 98 des nachts van Rotterdam Maas naar Amsterdam loopen na afloop der VOORSTELLINGEN van het Nederl Opera Gezelschap Directeur v d Linden zullen in den vervolge ook worden opengesteld voor vervoer van Reizigers 1 ea 9 ül bestemd voor GOUDA De Reizigers voor GOUDA moeten voorzien zijn van gewone retour gezelschapsbilletten of kilometerboekjes Het groote aantal zenuwkwalen YAH zfl hoofdpijn sf tot d voar fgaandQkeiitMkenenTMi Rpeplsxla Oiiiiiiiiljiiiii il lm iulMW DOK BteêdB eIIb mlddalen dootdemedlBcbe wetaoHobKp MDcewend Rent mh 4 nianwn tïÜ k at de e r toe dat ilj door het gflbrolk maken van dan eeBTondinten w g UBOlijk luui dëliöla MM pbriloloniotie ontdekkinc cedaan beeft die tu honderde MMtaflmiuni thua onr de fahedvwanM TerbreidlB en tenriji zlf m wetensebappelljke kringen de hoonte MlanntelUng wekt tevttu Mae weldaad blijkt te liJn TO r de un sennwkwalen lijdende mesMBbeid Seië ceneiawÜke fel Hctvmden door den geweien Ofllcder van Oeiondbeit Pr Baman Weinmann te VtlahofeOj bentat op A on dervlnding opgedaan in eene CO Jarlge praktik Dtftt wmMiehlac vMi li t k M MMMd V r OmK warden ds rto geMhlktesMffca d r d hmld onMlddcUIJk Mia h ncMHWK tel medeaedesld Het daM geneeawijse werden werkelijk aobttterende renlt t n TMluc KMI en EiJ maftkta tooveel opgang dat van een door den nitTlnder gM fai reB érki OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing binnen karton tlfd reed de Die dmk verscliennn U Dit boakje bevat nietallflasTorbatgrMtap Hek verttaanbare verklaringen omtrept het weaen der nieuwere therapie en te duniSu non regen I haridellDgoD iiTt de medlnefae binden die aaiTdeEe geueeBwiJze gewijd zün loomeda a öbïift vaa 1 hooggepiaatate Keneenknndigen onder walka P Ééalèra ntd dr profMMr 1 Rauoamont 10 Sieingreber mid ir prakt aMree gaMaahetr aaa het kraak I I lionorè 334 Conïtil u libiarzt Jeohl med dr la Waenen Dr C BoNgavel Is La Farrlèra Eiira lid VM iM OanaaH Oinlral d tiygMM Bt de Sanli In Frankrijk en vele atiderea Aan allen wier K Diiiwgest l meer t t minder Kiig eds B la af an Bagemaaaida scnnwaehtliiheld lU waarvan dekenteeketieusljn ahraaiaBlia litafd ltK mtK e Mkalt boaf iniobappelijke vermeda anobrift va e door beroerte getroffen werden en nog lijden laa de garolgen i H tot epraktn iwara longvel nealalllk aNkkaHiatUfliaM éar tawrlaMM i ikte vflriwakklng via lahaagan aax Nfa sU die reedi onder gena laakondwi kar kwaal i idMi iMbbwt waMM IM Mt dahaHpalri bdaaer B lwlvMae seoaiB verlamralegen anvarmoi watKeert riffviasvn v is i vin rcousi uuuvc genae ktinalge de middelen ala oathondingianaakoadwatarkattr i uj kwaal goTondan nhoplge gnvallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenic durende plln plaatBelIjke iwal ibandeling geweest ijn rijven eientriBeeren stoomlooi of zeebadeFfeen genealng of lanl ag h m ihxiea en ten lotte lij die vrcnu irevnclen voai beraerte DUÜtoa radai iMbben verH hijnBelen als iloti aanhoudend angtttg voalat vardoovlni tfl het ImM ÜaafMall nikkeringen en donhsr worden voor da oogsn drukkende p4Jn endar liel YearhaaN êtM $la van krlaBelIng la en het ilipen ven handen an voBtan aan al data drk oatagottta ras aMBawUt ala ook aan Jonga mtltjei lljdendi aan bleakzuoht en kraehtalaoBhall oi an geunda lalfl aaa Jeaga paraanan dia vaal met het hoefd werken en Keeetelijke reactie wiilan voeikoiuM wordt drluead aaagerues Eicb het boven vermelde werkje aan te Bchaffen hetwelk op aanvraga kaatataaa si fhi H vartonden Wordt door Araatevdam doer U CXKBAK C Heltlgeweg U Rotterdam F B van HAHTB V KOf fp Apothektr Korte Hoofetaag L irtreeht I 08RT A PORTOW Oadegracht bij de Qaardbmg F H Op de jongate hygienniscli medielnale tentoountelling ie de l r WelaaMaaii aotaa seaaaawijM door de Kedieohe JnrlJ root de Kllreren edaflle h lir atid BmNENLAND GOUDA 10 Nofember 1897 VERG ADBRING VAN DES GEMEENTERAAD op Vrydftg 12 Norembar 1897 s Damiddagi ten bsH twea ur Aan ds ords De boDoeoiioK vaa s MD lid der Commissie fan Toezicht op de Stodslf ke Zveminricfating b eeft lia der eominiisie voor bet Stedelgk Mttseam nui Oadheden c een onderwgEer □ da Ie kostelooze sobool Het preadeiei op bet rerEoek tii Mevr de wed 6 M Ë Boen Lafeber om reetitetie tao baUalda belastïog en koiteo Het preadvies op bet versoek vao bat be taor dar fdeeliog Gouda t d bet Alg Ned Werkliedenverbood tot bet plaataeo an aeo rachtbuiaJA bg de brng aao da Laoge Groanendaal De loorBlalleD tot aaoteg vbd eet atraat langR da KatteDiioRalgraobt en tot uitgifte lo eifptcbt aau den beer H J Nederboret van grond laogi de te maken straat Da reolamea tegen aaoala D ia de plaatwijjka directe belasting naar het iDkomen dienat 1897 In bak bariofat t d de gaoombineerde beatoarsvergadering DÜgaacliraren door het Alg Ned Werkl Verbond ia vergeten melding te maken dat coW de Eieavereenigiug Ons Balang deetgeDomeo beeft aan de Vergadering Door de ArroDdiHementa Utchtbank te Kotiardam werden giateren o a de volgende Ton niaaoD gewezen A van den H 17 jaar scbeepmakeraknecht te Gonda w ens baleedigiog van den kapitein der inianteria J Ditmar aldaar tot 7 dagen gevangen iaatraf L De V 28 jaar bonwman te Stolvrijk baktaagd van Biishaodeling van zgn buurman Haodrik Eo e werd vrggeiiproken P Van S 47 jaar ijonwer te Rotterdam diaiatal van kippen op de markt alhier tot 3 maanden gevangeniaatraf J J Van L 23 jaar timmermaDaknaobt ta Benschop wegens veroieling van glasraiten lot 14 dagen gbraDgsniescraf Van da voor de veebandelaran zoo gaoatige iMpaliog der Maatscb tot Exploitatie van Staatse poor wf gen om des Vrgdags vee bestemd Toor Leiden te kannen verzenden tegen wageuladiogB of stnktarief zonder verbooging met den personentrein 103 f vertrek v Goada5 40 T m itadatyd ia tot duiver geen gebruik gemaakt hebeen dea te meer verwondering baart als men weet dat hft vue met den perBonentretn 320 van Woerden direct wordt doorgezonden om Ie 7 26 atadetgd te Leidan aan te komen en de loaaiug onmiddel gk na aankomat kan geechieden Ondanks al de voordeeten die verzending per spoor aanbiedt schgot men echter toch daarvan geen gebruik ta maken Naar men ait goede bron Tornaemt ia ta Moordrecht een bedrag van ongeveer f 11 000 vermaakt voor eene op te richten H K school Vrgdagavond vergaderde voor de earate maal in dit seizoen te Stolwyk de afdeeling Siolwgk van den Ned Protestanten bood Ali spreker iradnp Ds L H Oldemau pred te Gouda die in een keurige rede boeiend door vorm voordracht en iohoad de ateltiog behandelde De vrgbeid is de eerste ja de eeoige voorwaarde tot godsdienstige ootwikketiog Na de pabzi volgde de voordracht van eene der novellen van Haveramidt Bg monde van den voorz ontving apreker den hartelgken dank zgner hoorders Vrgdagavond hield de iHaastreehtscha gaolab hare gewone najaarsvergadering Da oorziltn de baar D BenaraaD deelde mede dat dezen winter vaa wage den Nedarlnndsohen Bobaat seargderabond aldaar een proefwedstrgd zal gehouden worden Dit bericht werd mtt een groot applans beantwoord daar dia kleine gemeente de eerste is die talk een eer G eniet Tot beatnarsleden werden wegens ptriodieke aftreding herkozen da heereii P C Muller J Van DeKt W Vorweg J A Van der Lek en H Van Zanen Muller Twee nitgelote rentelooze aandeeleu in de gatent werden aan de olnb geschonken door de hoeren C J M Kroon en A Schouten Tot secretaris der gaotnb werd herbenoemd de heer H van Zanen Muller en tot aecretariüpen niogmeeiter der gatent de beer P C Muller Tot eerAte afgavaardigde naar de vergadering van den JJabond s Krimpsnerwaard werd benoemd de bwr F C Maller en tot tweede afgevaardigde de heer D Reneman De gemeenteraad van Boskoop heeft gieter met algemeene stammen besloteu aich tot Gedeputeerde Staten van Zuïd Hollaod te wenden met bet verzoek verbetering van den toestand der Gouwe in en voor de brug in deze gemeente te willen bevorderen een toestand die dikwgls aanleiding geeft lot stremming van de vaart en het verkeer over de brng bet gevolg van ondiepten en van den feilen stroom waardoor het raak moeivlyk ia de ichepeo door de brug te krggen Da Tweede Kamer heeft giatereu bare zittingea hertat Donderdag gewone vergadering zooala raeds gemald ia Heden en moi en zal in het gebouw der Tweede Kamer aldna zegt bet Dagblad v Z U eeo teotoonstelling worden gehouden alleen loegankelgk voor ledeu f o cie Kamer Op die dagen zallen da heerfln De Sarornin Lobnas Bahlmano en G Van Byiandt de noodige inlichtiagsD geven omtrent de alsdan ten toon te stellen niet dnidelgk of niet geheel zwart gemaakte fltenikaartan voort stemkaarten kenbaar door orerschrijding vanbettwarte vak idem met bgvoegiog van atreepen of pnuten gevlakte en op twee vukken geraakte alsmede doorgestoken tttemkaarteu en eindelgk atemkaarten m t nagel indruk gevouwen bc k ol glseheard papier Alles afkomstig van de laatita Sneakaohe verkieiing Btt oütalagan paraoneel dir Haagaobe Brooden Heelfabriek groot 82 man voor twee fabriekan is geheel aangevuld door niauwe of Avtat dan teragkeer van een aantal vroegere gaacjljin die zich neerleggen bg den beataaaden toe taad ao willen bedanken voor bet lidmaataobsp ran den Bakkeragezellenbond Aan gezellen uit aodere plaatsen ia tgdelgk ia de fabriek woongelegenheid verschaft In den afgeloopen nacht omitreeka édo uur brak in Den Haag plotiieling een betige brand uit in het dameihoedenmagazgo deMagDeet in de GorUtraat Het fuor gevoed door da licht brandbare atoffeu ala hoeden en linten greep zoo snel om aich heen dat in weinige oogeoblikken tgds de geheels winkel in lirbte la ie stond De bewoners vrouw twee zeer jaugdi a kinderen en dienstbode die zich ter roste bevonden werd n door bet rumoer gewekt doch zagen zich toen reeds door rook en vlammen den toegang naar beneden afgesneden Ëan der buren redde hen over een plat aao de aebtarzgde van hst perceel De eigenaar self waa naar Dnitscbland Hat gabwle bnis is uitgebreid Niets bteef gsapaard hoewel de brandweer die spoedig ter plaatae was io een half nur tgda het vuur meester waa Door de fel uitslaande vtammeu werden ook de bniaen aan de overzgde van bat nanwe straatje aangetast Vooral een mmmmmHÊmt sigarenwinkel leed op die wjjia nogal icfaada zoo door water ala door vuur Door twee Amaterdamaoha politiebeambtenia burgerkleeding eo een coltjga van Utrechtwerd Maandag by direrse uitdragers an opkoo lers te Utrecht een onderzoek ingesteld naareene belangrgke partg nieuwe kleediog jaaaan eo maotali welke te Amsterdam zouden sgnontvreemd De nitalag van dat onderzoek ww dat een groot aantal jaaaeu en mantels welkeaan een uildrager waren verkocht als varmoedalgk van diefstal afkomstig werden in beslaggenomen U D Te Ondenboacb werden in dan laataten tgd by de leden van den gemeenteraad om de beurt de rniteo ingeworpen Maandagavond waa dit het gevat bg het oieaw gekozen raadslid den heer P van der Bom doch hier werd da dader de knecht van den burgemeester op beeterdaad betrapt en aan de rgkspoHti overgeleverd De borgemaester heeft dezen zonderlingen knecht dadelgk ontslagen Op deu Wetterhora bg Grindelwald ia Zwitaerinnd is een bekende bergtoarift da 22jange Wüber Lindt uit Bern die met twee vrienden zonder gidi den 3708 meter boogen berg beklom door eea affaUandwi ataeo g troffen zoodat zyo schedel in splinters sloeg De twee andere joogelui die rechts en llnka vlak naast hem waren bleven ongedeerd Op dezelfde plaata ia de Eogelschman Poofaall mat zgn gida Maorer io het jaar 1882 door eeo lawine verpletterd Men achrgft uit Haarlem aan de N R Ct t Bet berichi van de N R Ct i van gieter dat door een neef van bat zoogenaamd ontvoerde R K meiflje een klacht zoo zgn ingediend bg de justitie ia in zooverre onjniat dat uiet direct de joititie er io ii gemoeid doch wel de kan ton ree hl er Da neef een zekere Handgraaf vervoegde zich mede tot de regenten van het weaabuia was daarmede een goed nnr bezig doch kwam vulgeas zgn zeggen alleen zóóver dat werd toegezegd teruggave van het meisje ala de voogd eu de toeziende voogd dit verlangden f ia personen beaUan werkelgk Het zgn H Beckvorst en H v Tienen die no jaar geleden toen da vader eo de moeder van bet meisje tien weken aa elkander ovarleden werden benoemd Zg hebben zich gewend tot dan kantonrechter die ze tegen Vrgdag a a hg v ï ïïSS Patent H Stollen i tuiluiiint MinrUltti Fitmuu Te Eoop of te Huur aangeboden EKN IIFIRKKIIIJIS staande aan de WESTHAVEN Wfik B N U7 Te bevragen Zange Tiendewe D 29 Hat huis bevat beneden 3 Kamers met Suite Keuken Kelder en Binnenplaats boven 3 Kamers en Zoldir verder alles netjes en doel matig ingericht alsmede van Gas en Water leidiuK voorzien Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding Kliniek en Polikliniek OHSTBTUtB en ur XABCOfMeiE voor Spreekaren dagelijks van 12 Z u Gratis Spreekuren Maandag Woensdag en frijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ilr A CIKVI S l J r i ir t iir Wil zeker go ivii js Kclit Eikel Cacao te uutvangeu ies mt b j gesteld OD uil vele prtrfuemuigcn in den f handel gekomen ond de naam des uitvindora Dr MichaeliB vervaajdigd 1 op de beste niiichines in liet wereldbe 1 roemde tabblisaeraent van Gebra StoU j werok te Keulen eliche J rTï2icfe LCIH Cikel Cacao in vierkanten bosaen Deze Eikol Cacno is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagelijksch gebruik eon i 2 theelepel van 1 t pojder voor een kop Chocola Ala geneeskrachtige drank bg geval van 1 diarrhee aleisiits met water t gebruiken Verkrijgbaar by ie vownauint H T Apothekers eni V Ko Vi K i preflm e f 1 80 o 0 90 e tt 3 Oeneraalvartegenwoordigat voor NadOi and Junus Mattenklodl Amnterdam Kalveistnat 103 iw ittttittarl ii Imiitrtn uiiaütit Dtr tra l Brfalt lOfarnuno jw i h sm KiMtrmt uim lMouM Hacluilmunvim fis Hén kiufg ttshsF untere et t9 acharfen H Statten mt nu m direct iMr i i i tMnliuiilinlea AnM itrPletet imbtiaMlUI uufhmjt S rnUlUltn mi Znitni w XT Ï Jaars ans van DE BAZAR Dames Modegids W th d DA MB8 n KIN DKRM0DE8 b n ns HANDWBBkPAXBONBN In ie r tektt rte pU ten wutéekr U hJe MUtmn nz U üil onder teil pUl met S öp lr eo 3 jroote g k ipt pair P r U r l i p J S all do Ie uitj mei daanmboren i olil arde plaun f t 5 1 lJgekLpl eBlWij sekn p liet M M 4 8e bJiheHeno Igeka patr n keaw een geVleord Iraaio liaadwerkpatroo i f ÏJ üe EN PRÖSPEM AlOi SS Tf o n FEViLLETOlM LANGS EIGEN WEG S op kaar kamai atsmpvoette ze soms vtn boosheid over de tosaohsokomat van aievrouw die voor Agathe vooral zooveel lijden ds zioh sleepte ffJuffroBW Meoald zeide Dolf op eea middag toen mevronw by de zieke was en Cüe zich gereed maakte om naar het kantoor te gaae Ik kan die oaaaDgename verhoodiag niet langer verdragen Ik w et DU alles vat er is voorgevalleo rDsD hadi Q mij de beleediging vsa uw bekenteDis koDnau apareo iHet ia gpen beleediging uide bg emitig De eetlgke oproohte liefde van een man is roor geen enkele vrouw een beleediging Zij kan in ontwikkeliag aa karakter ve boven hem verheven zqd maar hij mag un baar sU aan zijn hoogate gelnk btijreD denken zosder baar te kwetsen Wil ze niet het boogste voer ben ziJD dao kan se hem taeb belpen agn plicht te doen De omatandigbsden kannen hem bet zwijgen opleggen toderen kunnen ken in een positie geplaatat hebben waardoor de éch n van boekenen en intrigaaren op kern nisi Bsaar als hg plechtig verklasrt dat bjj even onwetend waa ala ajj dan sal ze zgn woord g ooven ea hem niet langer met waatreuwen behandelen De plannen van mgn moeder waren me onbekend Wil je dat gelooren Cile H bad Bond r kaar aan te zien gesproken maar bij de laatata woorden veatigde hij zgn heldere oogen op de bare ea bood baar de baud Een oogeoblik kraiatea hun blikken elkaar toen legde sij baar hsnd in de zgne en zeide rustig Ik geloof u Ën niet waar bg heeft goed begrepen dat bg moet zwijgen P Altijd eeuwig zwggen Ja hg moet zwggen Kan ze nooit zijn liefde deelen nooit hem liefhebben P Neen want Cile eveeg plotseling en gevoelde diep hoeveel lee l baar antwoord bem zou veroorzaken vWsnt herhsalde hij langzaam hatir hart behoort aan een ander Js Ëec pgnlijk zwijgen volgde Ontneem me niet allea zeide hg dof en met moeite zijne atem bedwingende Geef mg uw vriendflohap en achting weer Is dat te veelP vroeg hg verirgtend toen ze zwggead voor zioh bleef staren vNiet te vset maar t heeft een geraarlgke zgde Dis ik zal overwinnen naar steno mij met uw vertronwen Het muverstand noest opgehelderd worden lóór we den ouden loon konden terugvinden Met geen enkel woord zal ik u ooit san dit ooganblik barinneren vergeet wat ik bah gezegd maar weea goed tegen me Weer bood bg haar zgna hand waarin Cile aarzelend even de hars liet rusten fJs laat ODS vergeten zfiida ze eindelgk Werktaigelgk pakte Cile on bet kantoer na bet eene dan bat aadera aan sondar mat ieta gereed te komen ü ia niet wel juffrouw Meoald P zeide Rieftink nadat de surnajnerairs vertrokken waren ïk ben moe heel moe Verandert de toestaad niets P Meen Ze ksnt ons sllen tnaar spreekt tegen niemaod Ko botenchspP Viet mogeiyk ze t de dokter Eu dan nog zoo jong Iloe vreeselgk I Misschien t It rustig Alle vroolijkheid verdween van zgn goedhartig gelaat Als jufTiouw Menald die hij nooit anders dan atrgdlattig had gekend van rust als iets begeerlgka sprak daa was sa zeker ziek meende hg Zeg mg wat ik roor a doen kan leide hg bartelgk Morgenochtend een uurtje vroeger komen en den dienst voor me wsarnemen Ik moet eeni wat langer slapen weet je OlimUo iend keek ze tot bem op maar bet schertsen wilde niet vlotten Waakt u eiken nacht Neen om da twee a drie nachten en dsn nog gedeeltelgk met een van baar zuiters De vermoeie nis is zoo erg niet maar het trsurige op sicb zelf en fersohUteode bijkomenda omstandigbedea naken me zaauwaohtig J offert u geheel voor Agathe op Neen maar al was het zoo wst kan men dan minder doen voor iemand die men lief beeft Minder F Meer bedoelt a Cile gaf geen antwoord maar bleef met haar hoefd op haar hand gcleand en gesloten ot en onbewegelgk zitten Ik heb plan mgn onlnlag te vragen zcïde ze plotseling Flan P Nu ja zoo a aanval heeft ieder ambtenaar nu en dan Ze kreeg een brief uit haar portefeaille en gu hem dien In optima forma zoo als je ziel Hg Isa en herlas hem en gsf hen zwjjgend terug NuP U zult er spijt van hebben Dat heb ik ook al gedsoht mur t kan niet anders Waaron niet Dat om kantoor je niet langer bevalt is natuurlijk te hebbpn het je hier lastig genoeg gemsskt maar ontslag nemen P Dst ia bet niet Do directeur en de jongelui hebben mij geplaagd waar za konden doch de steun dien ik bij u rord wss mij voldoende er woog ruimicboots tegen bun batelgkbeden op Wij sfjn altijd goode kameraden gtiweesl niet waar en hebban prettig samen gowsiktP Uw hnip ea welwillendheid zullen steeds lot mgn beste nerinoeringen behoOTen Dat klinkt volmaakt aU eeo afacheid zeide Rieftink net eea gedwongen laoh t Gaat mij werkelijk aan het hart vervolgde Jtle Ik ben aan ngn betrekking gehecht en zal in bet eerat niet weten waarmee tn dat onoangeaaoM gevoel van leegte moet anvallen Vraag overplaatsing ffNadat ik myn aanvraag daartoe heb ingetrokken P Trouwens t zon toch naar voor korten tijd zijn