Goudsche Courant, donderdag 11 november 1897

1 October TUd van GreeBWicb 7 81 7 66 8 80 8 61 6S 10 04 10 88 1 18 1 84 3 4S 8 67 4 6 1 6 D Sl ff ff ff ff li sa ff ff I c f 4 ff ff ff 18 66 1 68 4 4 16 6 10 KOTTIBDA M 0 O U D i 10 1 11 86 U 6 1 I 1 44 8 60 11 80 lO M 7 50 6 0 KJ 6 40 6 66 11 64 1 08 18 47 DEN Htie eOCDl i H g 6 48 7 80 7 48 8 6 8 48 10 11 ll 7 1 l t 44 8 40 4 06 4 88 6 0 1 7 1 7 66 10 Voorb 6 E ff ff ff ff 10 17 1 41 ff 4 8 1 M Z W ff ff ff 10 8 1 66 ff 4 68 80 48 Sa It 17 ff ff 10 48 8 0 6 04 8 ff lOnsd 8 7 48 8 18 08 10 1810 6411 67 18 60 17 8 14 t 0 4 8 16 60 7 4 J 10 10 10 81 U T 11 0 H T S O U D i atneU 88 7 45 8 48 80 10 16 10 88 11 88 1 8 08 8 86 4 48 6 86 S 7 WMRlaa 68 8 08 ff 10 8 ff 11 66 4 1 7 18 OïdonlM 7 07 8 14 ff 10 4 ff ff 4 4 07 10 0 i I 4 ie M 11 10 4 7 8a l 6a ir 18 11 18 Ooad 7 8 7 8 10 6 11 10 l ll 1 8 8 40 4 7 6 0 07 7J IHaTIKOlM SODBl 7 06 10 10 4 tM 8 M 4 4 1 H 11 11 MJ 4 41 M e O V U k L HSTEROIH 10 7 D IO 4 11 i 6 7 61 J 10 11 1 AMjtMdol G St U ut 6 1 10 16 U 41 Osidt zich faeefc besobeiden om een tficbrift U ooiTftDgea Tan Ie benoemiiig acte Oq werd vertoood md brief op de eoteloppe dragende bet poikmerk 18 Oot en gfltaêkend De Zatten tbd bet gMticht degoed berder wairio itaat ZooaU o bemerkt i nw zaster er terreden Bezoeken van ouder worden altjjd ootrangen de naaste familiebetrekkiogeo eerst dan als de verpleegden bier drie maanden zjJQ en dan nog alleen aN zj eeo bewgs hebben van dengeoe die ze bier beeft geplaat9t Deze brief was geadresseerd aan de xoHter Tan bet meisje De inbond is in strgd met wat de rpgent van het weeshnis Grijseels ons zei die beweerde dat wie precies wilde weten hoe bet met het meisje stond eeoroudig naar Velp had ttigaao en baar daar in het geitioht een bezoek moest gaan brengen De familia zegt niet te znllen rosten voor het meisje terug is Mochten de actea van Toogdbenoemiog er niet zgn dan wil zy altnog Toogdea aanstellen om zoodoende Ie Tvrkrijgi n dat boa zoster en oicbt thuis komt Vermelding verdient wa dat al die familieleden katholiek zyn beBtonr bad de veroordeelde die tot da lagenparty behoort zich niet als lid der gemeente lateo ioschryTen om rede hem t wettig gekozen zgn van vooraoi md beetoar nooit is geblekeo De T rdediger van beklaagde de heerj W Drijfhoot was met den commissaris Tan politie bier Tan oordeel at bet sloiteo TaokerkhoTeo voor bet poblitk sedert 1868 as Terboden dat bet bezit vao graven op eeo kerkhof sis medeeigendom aan dal kerkhof moet worden besoboowd redeueo waarom pleiter verzocht om onttleg lao rechtsvervolging Met belaogilelliog wordt orer eeoiKO dngea de afloop vso dit rechtsgediog tegemoet gezien De commissie belast niet de eind redactie van de petitie aao H M de Koningin WedoweRegentes in zake de water kwestie te Delft beeft bet volgende reqoeet vistgesteld Aan U M de Koningin Wedawe Regeoles ge en met diepen eerbied te kennen de oodergeteekenden alleo ingezetenen van Delft of oratigf eode gemeenten Da Pooge Raad heeft te beslissen gehad of een rijwiel ooder het begrip rij of Toertaig id begrepen nl volgens de polttieterordeniiig der gemeente Delft Daar was een sladeot bekeo d omdat hy met een rgwiel bad gereden op de wandelpaden fan bet ptantioeo De kantonreobter koa daarin echter geen strafbaar feit sieo In de Dflftsche politieverordening van 1894 wordt ol wel een bepaling gevonden omtrent rgwieleo masr bet artikel dat bier toeptsseiyk was spreekt enkel van teenig rg of voertuigc o is overgenomen oit de ferofdeotogeo van 1855 en 1864 toe men nog weinig aao rgwieleo dacht Bovendien spreekt een ander artikel by ry of Toertoigt nc tan 8tapToetR rgdfn zoodat daarond r rywieleo niei bf grepen zgo Adv eoeraal Van Manueo was Tan een andere meeoibg De laatste bepaling toch staat in eeo andere afdeeling die alleen paarden eui betreft uit het onveranderd bebood van een vroeger artikel volgt niet dst daaiby in 1894 niet ook aao rgwieleo is geJacht te minder omdat bet quaest ease artikel der vert rdening alleen voor hsndkinderwaganB mits er kiudereo in zgo eeo oitzondering wordt gemaakt De adv geoeraal wees er Terder op dat het niet aangaat oit het noemen van rgwieloo in een ander artikel at te leiden dat deze etdere niit onder srg en Toertoigeot syn begrepen nu er wel kioderwageos ooder vatten terwgl een aodsr artikel üepaald Tsrbiedt ry en Toertoigen met meer dan 3500 kilo te belasten Da Hooge Raad heeft echter op 11 October Weekbl v b Recht no 7031 anders beslist VolgBDS dit arrest wordt een rywiei naar bet gewone spraakgebmik niet gerekend onder de uitdrukking rgen Toertuigf Het is das onzeker of de ge meen te wetgever bedoeld beeft te toch er onder te brengen te meer omdat bg bet Terbod vau rydeo op Terhoogde Toetpaden enz wfl rgwieleo worden geooemd nian rytnigent en in de afdeeliog handelende o a over ryeo Toertoigen c bepalingen Toorkomeo die niet op rgwieleo van toepassing kan oeo zgo Waar de toepatielgklietd der ingeroepen strafbepaling zetf nocb oaar de woorden dier bepaling zelf noch naardewaorscbyntyke bedoeling des wetgevers met geno zame zekerheid kan worden vastgesteld heeft de kantonrechter zich zoo eiodigt het arrest t recht vao de toepassing dierbepalJDgonthoodsn f dat de Tervoiling der openbare watereo to deze streek vao jaar tot jaar toeneemt en io den aigfIoopen zomer de toestand io die mate w B Terergerd dat erostige bezorgdheid èo voor de openbare gezondheid èa Toor het bedryf vao Telen ontstond dat indien daartegeo geens maatregelen geoomeo worden zg Tr ezen dat io den aanBtaaoden zomer van 1898 de toeetaod bepaalii ooboodbaar zal zyu dat toen met 1 Oct j l de spoiïog door het college Tao dykgrasf en hoogheemraden ran Detflaod in handen genomen werd de toeataod biunen weinige dagen afJoende was verbeterd dat dos blgkbaar de beitaande waterwerken mits behoorlgk gebrnikt voldoende zijn eo dat het niet of niet bahoorlyk apoiea in de zomfrmaandeo de eeoige oorzaak van bet kwaad i dat deie aaogetegeuheid kao worden behaO detd geheel afgescheiden tbd de Toorstelleo door de torzaka ingestelde staatscommissie te doeo tot tegeogaog vao de Terootreioigingder openbare watereo in het algamepn eo eveomio behoeft te wachten op bet tot stand komen ran oieowe of de verbetering vao bestaande wateren redeoeo waarom zy Ü M eerbiediglyk verzoeken wet de Doodige maatregelen te willeonemen of doen nemen opdat Toortaan ook inde zomermaandeo behoorlyk worde geepoïd enalthans TOor het vervolg eeo dergeiyke toestand als waaronder reqaeatranten io deo afgeloopenzomer bebbeo gfleden io den zomer van 1B98worde voorkomen t Welka doeode eas Op bet SloitersTeld la Almeloo werd Zondag bekeod dat de docbtors vao de wedawe Löwik Mnaodagmorgea het werk op de fabriek Tan den heer Hedemao wildeo hervatten Des aroodi trokkeo een honderdtal arbeiders oaar de wouing dier wedawe eo lieten daar bedreigingen booren indien bare kinderea weer aan deo arbeid gingeo Later Terscheeo de zoon vao den heer H om de Trouw gerust te stellen maar toen de joogeheer H in gezelschap vao eeo vrieod huiswaarts keerde werd bg met een steen io den rag getroffen Aaogezieo ook het Tolk meer opdrong eo den weg Torsperde sommeerde 00 de martSobauasée oiteeo te gaan aao dit Torzoek werd geen gevolg gegeTeo waarop de sabel werd getrokken eo klappen werden oitgedeeld De dochters Tan vroow L hebben eobter het werk oiet hervat Over algemeeoe malaiae by de laodboowers mag men zeker dit jaar oiet klageo zegt de Aroh Ct Qelokkig yo tenmioste de eigenaren vao appelboomgaardeo die dit seiioao buitengewoon hooge pryzen gemaakt hebben £ r zün o a boeren die ongereer f 5000 voor boo fruitgewas maken terwyt io andere jaren de opbrrngst gemiddeld f 1500 tot f 2000 bedroeg Eo de koopers vao dat dnre fruit z n Uii Sneek lohryfb men Hier ter stede doet zich bet cnrianie feit voor dat tegen een Israëliet voor bet kantongerecht t 15 boete Bubsidiair 3 dagen hechtenis iB geeischt wegens overtreding van art 4G1 W T 8th Die Israëliet o t ging 26 September j l Kgo oieawjaarsdsg het verplicht bezoek brengen un bet graf zgos vaders ll n U 18 11 18 ff 11 86 ff 11 4 1 61 1 8I a 8 64 10 11 11 11 4710 13 10 80 U 8J 7 B 8 40 B l a 68 10 10 88 10 48 10 40 Wegens de bekende node veete toSBcheo ennige IsraSlieten hier en t Israëlietisch kerk Directe Spoorwegverbindingen Ck d i U TM 8 10 B as 10 a ii a Hoordreoht 7 S V 8 4S V ff 1 Nie w r r k 7 M V A V ff 1 0 p U TM f ff Bolteidui 7 7 it 1 18 C6 a so B S8 1 M lIloDludu RottarluB 4 4t l il 8 1B i ei OapaUa 4 II 8 08 n ff Hiraweriurk tM 8 11 K ff HoordMolit t U l li ff ff Snit S 17 8 16 8 88 7 10 47 10 18 7 48 8 18 00 SOCDi DEN HtAG Aoudt ZflTnhuiz aMo rki Mne ZMtenneer Kegwurd Voorburg Ha t S 7 80 6 80 16 86 10 14 11 16 18 18 l i8 1 87 8 46 4 4 6 18 6 641 11 7 84 7 6 S 88 8 64 10 10 8 U 1S 211 7 48 8 4 ff ff ff ff 1 40 ff 04 lO l tJL7 6 61 ff ff ff 1 61 ff ff ff ff 8 16 10 1 7 8 07 08 ff ff ff ff 1 06 ff ff ff ff I ff 1 8S H 8 1 08 48 E4 10 44 11 46 1 48 1 10 06 4 16 6 16 6 66 Jt 8 04 84 S 10 88 11 6 11 44 SOUDA OTKIOBT 66 8 18 10 17 10 86 7 10 10 84 84 7 18 48 10 41 80 Onlaw 6 86 Wowln 6 48 Utnokt 08 S4 7 68 8J1 07 lO ia 10 67 18 00 1 6S 0 8 17 4 8 06 ff ff ff 1114 ff ff 8 87 ff ff ff 8 10 ff ll l 46 8 84 7 4 8 8 0 a Se 10 61 11 46 D S 8 08 8 60 6 08 8 4 1 0 1 7 Ooud Autanlu 0 81 nift minder ioTredeo want zg rerdienen oog gemiddeld 70 ja 1000 percent De prezen zyn en blyven willig en de Terzendingeo naar het baiteoland gaao geregeld h aar gftnjg Uit Milliogan wordt gemeld I De rivier is tbaos zoo laag als ze in de twee laatste jaren niet is geweest ZeUs gedarende dea geheelen zomer ran 1896 en ook 80 dit jaar was de wa arBtsod zoo gnostig dat de scbeepTaart steeds io baar Tollen omTBOg kon worden uitgeoefeod No eebter begint de taart groole moeieiykbeden 1 ooderTÏodeo Tan onvoldoende waterdiepte vooral op den Doitsohen Ryo Zoo hebben d booten der KöloDüvseidorfer maaischappg dea nachtdienat gestaakt Te Keulen staat de Eyn ong 20 cM beoedeo laag water peil dat bpgin bg 1 50 M De ririer is nog ralleode In 1888 verdween c de heer Forstor directeur tAd eeo Bank te New York medenemende 300 000 dollars Eeo uaatRohUppij vso Terzekering tegen diefstallen helaslile zich tegen 23 pCt vao de geatoleo sonJ met de taak hem op te eporen en zond c en agent nit Deze xpeorde hem io Earopa vdjgde hen in Australië Amerika Chili Brazilië de Kaap doch kwam overal even te laat odq hem te konneo pakken Eindelgk krMg h bem io Londen waar hg onder dea naam t u Ward groote zaken deed Hg naakte met bem keoois en bet gelukte eeo photogrnpbie vao hem te ku ineo nemeu die hy oaar Amer ka opzond en die erg op Forater bleek te gulgkeo Werd was er echter weder van door en werd io eeo loxareins apartemeot io du a eooe de Neoilly te Pargs teroggeVondeo met leo echten woltabond hg zich Uit New Yoi k seinde men dat Forster zoo o bood gehad b id Na wiit de detective een koffer tbo ard die TOor hem sao het Nord statioo bewaard werd Tao eeo zwarte rerflaag te ootdoeo o daaronder deo naam van Forater te ooMekken De Fransohe politie in den arm genomen deed eeo Amerikaan OTarkomeo die Forater goed keode en zoo werd oa 9 jaren naloopens de TOgel geknipt Ward zegt natnorlgk dat er een minTerstand heerscbt maar dalttalmen in Amerika waarneen bg wordt uitgelererd wel ophelderen Er was voor zyo aanhoadiog 5000 dollBrs oitgelootd welke som oaar gebroik onder de 364 agenten der afdeeling waartoe di inspecteur die hem vatte behoort zU verdeeld worden Men Bchryft oit Haarlem Het beituor tbd de Mastscbappg toteiploitatie tbo slaalwaterbroooeo beriubt nu dat vao de obligalisleeniog vao f 50 000 voor eeo bedrag tbo f 27 000 is geoomeo yDe iosohrgving blgft na nog open tot 1 5 November Wordt de leeniag dao niet o teekeod zoo zal moeteo wordeo overgegaan tot liquidatie Op deo naam Dreyfas rust eeo vloek Eeo oieow geTal D reylas oaoweiyke minder Terachrikkelgk dao dat van deo balling beeft te Pargs ontsteltenis gewekt fo hoD woniog io de areooe Marceau cyn eergisttreo ochtend de financier Drejfoa oud 40 j ar r yo vroow geboreo graTin O Hecoertj oad 32 jaar eo hun drie dochtertjes vao 7 11 en 13 jasr gestikt gevonden Zy hadden zelfmoord gepleegd door middel tbo koleodamp Meo il natuurlgk begonnen met deze zaak in verband te brengen met bet gOTal Tan den exkapitein De swager van dezen heeft echter Terklaard dat de gestorvene voor zoover hg weet niet van dezelfde familie is En een brief aan de Temps dien Dreyfos kort voor zyn dood geschreven beeft heft allen twgfel op Io dezen brief segt Dreyfos dat hg eo syo vr ow oiet kraokzinnig zyo nooit iemand kwaad gedaan hebben maar door de menschen en het lH en tot ban waohoopsdaad gabmcht syn Mgo theorie is dat het eeoige voorredit van den niensch op aarde is dat hg een eind aiiii rgn bestaan kan maken eo daarvao maak 4 66 6 01 6 0 6 18 6 6 6 40 8 4 I IO 4 10 6 19 6 61 6 14 8 8 1 64 01 0 14 8 0 4 06 4 T ii 4 4 60 4 67 6 04 6 10 Wat da kinderen aangaat d vader beeft lang overwogeo wat by doeo moest sDaarzü U u u niet voor zichzelf kiezen on daar ik dos een Uh Z bewy door z niat n o op de wererte lllS De kinderen waarTan ik vil hond ty aitödheel gelakkig gewe t Ze bobben nkïl gZgekend ea ik wil met dat zg bat anwaluk liren kennen c n Volgens de verklaring Tan ago compsgnooverkeerde Dreyfus hoewel hy oiet rgk wu 10 raime gelde yke omstandigheden Zyn zaak ging Try goed hy betstean TÏlIa te Maroy waarvoor by juist een bod had geweigerd Wel bad bg dikwyls aao tyn com pagnoo zyo veraobtiog Toor het leven tekenneo gegeTeo eo wiet deze te TerUlleo dat Dreyfos bittere teleorstelliog had onderrondeo eo treurige ervariogeo omtreot personen op gedaan die hem aombe tai aard gemaakt hadden Uil Gennep wordt gemeld Een armen drommel wandelde dezer dagen io deo namiddag over de HoIland scbe greoieo eo kocht eeo stok gerookt spek om daarmede by zgae thuiskomst Tronw en kiodereo te Terrassen Welgemoed apoedhgzich terng tot hem op eeoa het balt tbo eeo dooaoier in da ooreu klinkt Wat hsb je daar dat is mear dao 4 pood voorwaarta mee oaar het kaotoor oewel de familie zit te wachten Tolgt de mao goedwillig het gegeTeo bevel hy Toorop de beambte eeoige passeo achter bem lotoBscheu ia het avood gewordeo de man wsodelt als t ware droomeud voort eo zint eo peiost op middelen hoe by de op te leggen boete zal ontloopeo zooder dat zyo voorraad gekobfiikeerd wordt daar hg in elk geval onmachtig is om te betalen Op eens schiet hom een idee te biooeo Hy begint aan het apek te knabbelen eo peuseld net zoo laogdoor tot bg aao bet kantoor gekomen oog ongeveer een ons OTerblgft Dat dp beambte alles bebalra in zyo schik was dat hy coo fijo was beetgeDomeo laat zich begrypeo Vao nawegiog werd begrgpelgkerwyze sfgezieo Een der Teleo vpoorwegoogelokken io Doit land die naar het zeggen der Do tsche btadem sga veroorzaakt door het gebruiken Tan ongeoefend personeel beeft de rechtbank te Manheim bezig gehouden Op Pinksterzondag vao dit jaar kwamen io het etaiioo Neckargemund eeoige raogaerende waggoos ia botsiog met eeo stilataanden personentrein waarbg 10 reizigers werden gedood Ooder de bescbnldigiog van het ongeink te hebben veroorzaakt door te sroeg aan te vangen met rangeereo stonden terecht eea wegwerker en eeo wisslwaobter De recbtbaok sprak beideo vry Zg erkeodeo teo volle dat het rangeeren te vroeg was geschied maar meende de bescholdigdeo oiet aaosprakelyk te kannen Rtelleo daar geeo vno beiden in den rangeerdienit was geoefend en alleen daartoe waren gecommandeerd omdat er niemand anders was Uit do vorhooren bleek dat de wegwerker eerst veertien dagen voor bet ongelok in dienst was getreden eo geeo eokele iostractie voor deo rangeerdienit bad ontvangen De Amsterdamsohe dokter A Coomaos de Koiter die gedorende 4 maanden bbo de io deo Ortekscb Tarkachen oorlog gekwetste Turkeo te Kooitautinopel zyn zorgen wgdde ia door dfto sultan beloond met kommandeorskraia van de Medj djè ordeende herinneringsmedaille van den Terksch Griekechen oorlog Vanwege het hoofdnestaar van den Natiooaleo Zoiderzeebood zal eerlaog in heel Nederlsod op groote schaal propaganda wordeo gemaakt ter spoedige bereikiog van bat doel waarnaar die bood streeft 10 04 10 11 10 18 10 6 1 84 7 56 8 0 8 0 8 18 8 6 6 86 10 18 7 6 10 64 7 1 47 4 10 01 1 07 8 17 8 87 8 4 41 47 7 46 8 0 10 4 f 1 M Het hoofdbestaor acht thans den tyd geko man om kal Nadarltndiefae lolk arnttig t wgaaa op bat groota balang d t het haaft bg aan oTenftaaale droogleggiog der Zoidarzee Daarom zallao TBowege bet faoofdbaataar loxiogan en popoUire ToordracbteD worden gaboodao in all gemeenten ran ons land I Cit ZwoUa wordt gameid Door den aanhondande ooataowind blgft hei water hier ateadi stark rallaode Da pailtobaal dia Maandagmorgen 0 56 M onder N A P itood toekende giiterenocbt nd 8 nor 0 75 M onder N A P De acheapTBari onderriodt daardoor balaogr ka Tartraf tog rooral op bet Almaloioha kanaal aan 16tal raarlnigan mal bMtwortelao beilamd Toor da anikaitabrieken ia Almelo moesten blyfeo ligtfeo Ook op deo IJaaet en het Zwartewater ondarrood de acbaepfaart door decen bniteogewooa lagen walarfftaud Teel rcilraging Hat bericht dat ta Gondriaan iemand ten gOTolge Tan eena waddenschap om twee fleaschan jenerer achter alkaar nit te drinken was gasloTTen wordt tegengesproken de bedoelde persoon ia orerieden na scht dagen ziek geweest te lün Ten gevolge Tan het jeneTardriDken Dit irordt er niet bü geiegd Laten we echter Toor de eer Tan Ooadrisan hoMn dat de weddenschap een Terzinael was Dan blgft alleen de berinnering over dat men tengevolge Tan hei drinken Tan een fleach jeneTer kan doodTallen Qaheel in oiereeniiemming mei wat wg in do Torige week diennangaaoda hebben bericht meldt no bal Dbl c omtrent da zieken en pensioenkas der Prins van Oranje c Door de werklieden is een commissie benoemd eTaneoDi bebbeo de ambte areo zich Tareenigd ierwi ookdagapeoaioneerdeo daartoe zgn opgeroepen om sich oil te spraken over de Terdealing dier kas Die commissie beeft in orerleg met liquidatenrao een plan gevormd ter rerdeeling hetwelk in hoofdzaak bernst op da stalling dat rechthebbenden rijn èo de gepensioneerde èn de ambtenaren èo de werklieden en wel dat de berekening van hetgeen ieder toekomt zal gaachieden oaar hel loon in verband met t aantal dienstjaren daar naar gelang iemands loon boogar en iemands tyd aan de fabriek langer is bj ook mear aan da kas heeft bijgedragen Dezelfde berekening geldt ook roor de gepensionoeerderi t Wat na verder zal geschieden is onbekend maar van da lyde der liqnida anren en der maatsctappg zal zeker getracht wordei um zooveel mogelgk san degenen dia daarvoor wegena langdniigen Igd aan de fabriek da billykhaid voor zich hebben Intnaschen mo iso wg waarschoweo dat man aicb nit deze berichten betreffende de goede bedoelingen met die kas geen te groote illusiea make omtreot de nitkomstao van dal vrieodachappalgk overleg Wat er van terrebt kan komen omscbrgfl de Haagicbe correspondent van tsDtr Dbl s nl aldns Sr ia i 14 000 d i een rente van laten we zeggen f 600 of als we t tegen Igfrente nemea misschien f 1000 of f 1200 op t allerhoogst Ka nn zgn er reeds 17 gcpeBsioooeerden Wat die trekken weet ik niet maar zelfs een schrale Igfrente Tan f 2 per week is er zooals men aiei niat nil te vinden boogsteos f 1 40 £ n dan zgn er nog aan aantal varkJiedeo die na een groot getal diaoatjaren over betrekkeijjk korten tgd in de termen oor peosioen zonden zgn ge gallen dna ta oad zgn om nog werk te Tiodeo of eene andere oodardoms Terzekering te krggen maar dia toch vele jaren aan dia kas hebben bggedragen Zie gaat dia correapondeoi Toort ik ben ten volle overtoigd van de oprechte genegenheid Tan den directenr voor zgoe onde getronwen Ik twgfel r geen ooganblik aan of bjj zal met perjoonigke opofferingen doen wat hg ku Maar als ik de zaak globaal overzie dan dankt t mg onmogalgk dat men hoe dan ook de verkregen rechten ook maar eeaigasina volledig kan aerb edigen Kr zoo daarvoor oaar da asnvondigale regelen der levensieraekaring ssD aansiaalgk kapitaal noodig zjjn aTarachi dan ook werd hierin weer en bewga gezien voor de noodzakelgkheid van pensioanesring door den Sisat met of zoader Staataaabsidia dat laat ik nn lerzgde Want wanneer die werklieden hen 3 pCt aan een Staatsfonda badden afgedragen en de maatasbappg hare f 1000 sjaars dan zonden nj alle rechten in de jniste verhonding gn gewaarborgd Eo het geval kan ook weer eene waaraehnwiog zgn Toegt hg er hg tegen het oprichtan van pariicoliare fondajes op ander gebied omdat hei bewgst dat tnike flnanciaela regelingen gaed gaao zoolang r gaan bnitengewooe omsiaodigheden storend inwerken maar op een gegeren oogenblik bel oBwatanMhappelgke Tan den grondslag zicb el BB straft Een bende ran ongeveer 40 personen ia nit den slaat Uinaa Oeraea de proTincie Eapirito Santo binnenndm n Een door Italianen bewoonde nedettetting werd door hen aan gcTallen daarbg werden zea Italianen gedood en Tier gewond De Italiaansche conaoT heeft by de regeering op zending ran troepen aan r rongen daar de politie niet bg machte ia orde ie handhaTen en de achnidigen ie arrealeeren BDltenlandscb Overzicht De Sngelmbe komen ia lodifi niet hard vooroit Zg dringen verder voort io het vgandelgk Isnd so hebbea als het op vachten aaokomt wel dit aocces dat de fganden eerst eeoigeo tgd ataod boadeo en dan gewooolgk de vlocht nemen maar dat ia toch oiet de titchtigiog die zg deo inboorlingen hebbeo toegedacht Huo faoizen zijn verbrand maar die zijn gaow geooeg weer opgeboowd huH verliezen oo zegt teomioate de correepoodeot tao de Dailf News zija niet grooier dao die der Eogslsoheo eo deze verlie en steeds meer maoscbappeo Ër trordt oiet soo spoedig om vrede gevraagd als men de vorige wt ek toheen te deokeo dat gebeareo zou en vooral bg kleine verkeooitgat chteo ed als afdeetiageo oitgaau om te profiandeereo worden de Ëogeleche oogal eens verliezea toegebracht Eèo Gonriiba gedo d zeven gewond een inlandseb officier en ten Bepoy gedood zes gewond een officier gedood ea eeo gewond twee Sepofs gedood en lea gewond dat zgn de verliezen vermeld iu de berichten die de Ëogelsche bladen gislereo ootvmgeo Èr wordt weer over gesprokeo eeo deel vao het gebied waar de veldtocht gehoadeo wordt voortdoreod te bosetten en wel deo Safed Kob bergrog vao Tirah Isnga Pesliawor oaar de Para vallei Dit zoo een goede oatoDrlgkegreos tija eo de Khjrber pss bleef roodoeode steeds ia observatie Meo schgot te wetea dat het verbood vao macbioefibnksnteo no genegen is met bet beftuor der A 3 of JËogioeerssameo te komen eo lot zekere hoogte bebaodeliog van dea werktgd toe te lateo Het blgft echter eeo oozydigeo voorzitter vao de nsmenkomst slwgzen en het wil de ootslagen werkliFdeo niet io dienit uemeo zoolang het geichil oiet volkomen bfilecht is Barnes beeft intasscben Zondag oog eeos op eeo vergaderiüg gezegd dat demacbinewerkars oa achttien weken strgd bet oog wel achttien weken konden volhoadeo Wat hem betreft hg xoii de wapens oiet oeerleggeo voor de achtoreodag veroverd was Verscheiden groote machiaefabrieken te Farnworth Bolton eo Sheffield zyn gesloten of BÖo op het piiot gealotea te wordeo daar de werklieden gedaao hebben gekregen Üet bestour der ketelmakers vereeoiging te Newcastle beeft twee gemachtigden oaar Londen gezoodeo ten einde een laatste poging te doen om de werkatakers op de reparatiewerveo aan de Theems over te haleo het werk t hervatteo eo aldaa te votdoeo aan de Ofer eeaiiomst aes wekon geleden door den alge meeoeo secretaris der vereeoiging en de patroons geeloten In October is de nitvoer vao maobinerii eo uit Ëngelaod mat ruim f 5 580 000 algenomen Den 7o December zal b6t Natiooale Liberate Verbond te Derbj eeo vergaderiog honden Het beatnar zet no io een roodacbrgveo uiteen wat het antwoord van de aaogsslotao vereeoigiogen il geweest op de vraag welke veranderiogeo zg io de kieswet verlangeo eo wat bet beslanr tenoeode op die roodvraag aan de vergaderiog zal voorstellen Io hoofdzaak slaat het bsstoor voor op bet program der liberale partij aan kieareobtbervormiDg de eerste plaats te geven Voor het kieirecht verlaogt zg eea achter eeo volgend verblgf vso drie maaoden geen ootzetting oit het kiesrecht wegeos het ontvaogeo vao tgdelgken parochialen onderstand niemand breoge meer dao ééa stem oit alle verkiezingen op éeo dag bezoldigiog vao de verkiezingsambteoareo oit de opeobare kas bezoldigiog vao psrleaeotsledeo Voorts wordt de eisch herhaald dat op de bealoiteo van het Lagerhnia het veto rao eeo erfel k oiet vertegenwoordigend en onverantwoordelgk Hoia vao Peers niet gehandhaafd worde Over al deze ponteo zoo getoigt het roodschrgven waa ar nagenoeg eenttemmigheid by de vereeoigiogea Min of meer verdeeld was men over de vragen of vronweo zonden atemmen of de aren van het atemboreao oilgebreid eo drankgelegeohedeo gedureode de stemming gesloten moesten wordeo Op deze puoten ntelt bet bestuor daarom oieta voor Wel zal zg op de vergaderiog io December ook de Indische politiek der regeeriog aao een stemming ooderwerpeo Het parlementslid Gibaoo Bowles die ia marioezakeo mes kao prateo becijfert io de Timea dat het met de Ëogelsche marinereserve oiei zoo trenrjg staat ala men wil bewereoa Rekent men voor de bemanoiog der vloot io tjjd vao oorlog behalve op de handelsvloot ook op de riviervasrtaigeo de ptezierjachtee de kleioe kostviasohera eo alle viaicbers io de Britecbe bezittiogeo en telt men de Laicara de Indische matrozeo niet als vreemdeliogan maar ooder het Britsche zeevolk dao komt men tot de slotsom dat da bniteelaDdars onder da bemaoDiag van Eogelande baodels visch eo aodere vaartuigen niet meer dao 6 pet uitmakeo Het bsaohot voor de vloot ton dan roim 500 000 man weuo De commissie ait de Fraascbe Kamer tot onderzoek der marioebegrootiax voor 1898 verklaart io haar rapport dat Praokrgk bet ooodige aantel lehepeo miêt terwgl van de besUaode lommig weinig zeewaardig zyn Bet aantal typen ii lóó Rroot dat er naowelyki twee achfp o van eenzelfde type tgn aao te wyzeo De bow kost 20 25 perceot meer dao in Engeland Z odor de waarde der Terscbilleade klassen vao lohepeo te beoordeeleo wgst de commiBsie er op dat Fraokrgk groote behoefte beeft aan kruisers de Kogehcha vloot bezit er 13d terwgl er 42 io aanbouw Tgo de Fraoache heeft er alechts 46 in dienst eo 16 io aanbouw Vao 1898 tet 1905 sal 721 oiilliosn francs oor den aanbouw van schepen wordeo besteed wsarvao de commissie io 189S eeo bedrag vao 102 millioeo weaaoht besteed te zieo terwgl kracbteos de wet van 9 Aogastus j l gedureode de eerstvolgende drie jareo 20 millioeo sjaara lal worden besteed voor verbouw In Spanje gaat de toestmd ernstig zorg bareo De tgd waario de militsireo de baas waren eo Spanje oiet veel hooger stood dao de Zuid Amerikoaasche repubtiekeo sohyot tarog te keeren Uitvoerige beriohteo oit Havaoa bevestigen dat geueraat Weylar zich oiet oaar de bevelen der regeeriog richtte m vooral bg sgn vertrek Boolaogistische ueigingeo vertoonde Dit is vooral eea gersarlgh symptoom oo het meer en meer doidelgk wordt dat de generaal io het moederland een party heeft hoofdzakelyk bestaande oit de ood conserTatierao dn groep vao Canovos die door hun weioig verzoeode geriodheid tegeoover de joeg cooaervatieveu Siivela c s net t ezag verloren eo ziob krachtig kanten tegen de nieuwe koloniale politiek Deze party wetke Weyler io haar middeo zal opoemeo mistchien wnl als haar hoofd zal erkennen kan in vela plaatsen op eeo deel der bevolkiog rekeneo looals te Saotaoder waar men de geoeraat bg sgn thuiskomst oen ovatie wil bereiden tot groote woede van eeu ooder deel der bevolkiog dat nu reeds contra betfo gingeo houdt De Iud Belgec maakt ook melding vao ootevredenbeid in het leger eo vaa insabordinatia van de jonge officieren Deze hebbeo een betoogiog gehoodeo tegen de brgoostiging welke Tolgeos beo voorzit bg de bévorderiog eo de toekenning van onderscbeidiogeo Ds mioiater vao oorlog oo de kapitetn geoeraal vao Madrid zijo krachtig opgetredeo Ësnige bladen der oppositie eo een militair orgaan solteo wegens deze zaak vervolgd wordeo Aan de pers was verbodeo vao het iocideot mcldiog to makeo terwjjl de telegraph ische en telefooiïche verspreiding van bericbteo over het voorgevalteoe verbodeo werd Men heeft hoop de beweging geheel meester to syn aiaar veel goeds voorspelt bet oiet als de officieren willen litideo io plaats rao te dieoeo INQKZOND BN Geaeht9 Redactie t Niet zooder bevreemdiog lazen wg io het Dagblad vao Gouda eeo brief van Bnrgemeeeter eo Wethouders gericht tot de WilhelmioaVereeoiging waarbg B eo W te keooen geveo io zake de a s vieriog vao het krooingsfe st met die vereeoiging zieb in geeo geval in te lateo of met haar eene commis ie te vormen wtlke die feestviering zoo voorbereiden Wij wetfo zeer goed dat bg eene algemeeoe feeitvieriog de borgery deo steon noodig beeft van Ba en W maar wg weten eveo zoo zeker d it B eo W de medewerking noodig heeft VBO de borgere d i de WiibelminsVereeni giog wil eeoe feestvjeriog gelokkeo die ao dat collega zoo uitgaao Wy vrageo nu wat is de redeo dat B eo W bonnen steno weigeren wg meeoeo dat de borgers het recht hebbeo ta eiicheo dat bet doidelgk worde uitgesprokeo waarom zy zich io geen geval inlaten met de Wilbelmina Vereeoiging waarom zg deze feeatviering tegenwerkt dat een feest s der borgerg eeo feest dat oiet alleeo behoeft oit te gaao van B eo W Wg zgo belaogstelleod naar hetgeen hierop zal wordeo geaotwooro Vergiaaeo wy ooe niet dao zgo B eo W eere eden van de Wilbetmioa Vereeoigiog eo zolten B£d Achtb zeker wel een reglement zgo ter band gesteld waarin doel eo streven dier vereenigiog daidelgk staat oitgedrokt R ECXjA Ii d EI Henneberg Zijde aUeen eeht ala zg direct wordt betrokken oil de fabriek Zwart Wit en Uekleurd Tan as ets tot 14 0A per Meter Glad Qestreept Qernit Qewerkt Damast etc circa 240 Terech qnaliteiten en 2000 rersch klenren dessins etc Wr van p0rt en reéUmm èm hut STALEN per omgaande Dubbel briefport na r Zwilaerland li HMiiFb3r9 sZii leJibri Jcen K eoK Holl zvnicu Specialiteit DAMES enHEBRïïN VIKTERIIAi DSCHOËi E L van OS Ai Md Taillenr KleiweR K 73 73a GOUDA Teleitkoam Mo ai Beurs van Xmslerdam Vrkr ilotkn 88 Vi v l Ji 91 87 S Vl s 81 86V 11 iv s 88 5 1 4 58V 7 l k J r 9i 100 94 811 489 lOOl s 48 100 198 18 67 ivu 99 9 s 184 100 80 81 lil Vs 108 Ol H V 100 84 148 587 lOOV 101 67 iw 101 109 löö 1 OS 188 mi Vi MV 87 108 i s ü 108 10 nu 11 100 80 v 194 108 10 lOi t 10 V lOI s 118 111 Si 6 117 NOVEMBER NsBBBUN Cert Ned W S 1 dilo dito dils 8 dito diw dilo 3 KoNOiS Obl Otndl lBSlSI t talis iDSchrüviog 1S1I8 81 OosTSNS OSI in pspier 1 SA8 e dito in silrar 1X1 S PosTUOAl Obl met ooapon 3 dito ticket 3 RuauNO Obl Hiananl 1894 dito Geoona 1880 4 dito bij Rolhs 1881 4 dilo bü Hopa U9a ll 4 dilo in goud laan 1888 8 dilo dilo dilo 1884 8ri sjs Perp l schuld ISll 4 TiaaslJ Qopr RonT leen 1890 4 Geo leealaR serie D ac te nisg serie C üuiuAfb Rsp r obl I8 8 i Manco Obl Bail Scb 18110 8 VsNssURU OM 4onbep 1881 AvsTiaou ObliKstien 18 8 RorrsiDU Sted Icea 1814 3 Kso N Afr Handalsr aaad Arendsb Tab Mij CerliDcslea DsH Maalfohappü dito Arn Hypotheakb pandbr 4 Uull Mij der Torilenl aand s Gr Hypolhoakb pandbr V NedsrlaDtlBohe bauk aand Ned Ilandolmaatsak dilo N W k Pac Hyp b pandbr i Rolt Hypotheakb pandbr 8 i L lr Hypolhaekb dilo Si OoaTSKs Ooat Hong bank tand ivtL Hypolhaiekbank pandb 4 t AxaaiKA Equt bypotb pandb 5 Maxw L O Pr Lien oerl NlD Moll lJ 8poorv Mü aand Mi tot Eipl T 8t Bp aand Ked lod Bpoorwegn aand Nad Zuid kir Bpm aand dilo dilo dilo m dilo 6 lTiUiapoorirl 1887 8 A Kobl 8 Zaid Ital Sparmij A H obl 8 Po aN Wsrsohau Weeueo aand 4 RusuGr Ruu 8pir Mlj obl 4Vi Balliseho dilo und PMIowa dito aand Iwang Oonbr dile aand 6 Knrsï Oh Asow Sp kap obl 4 dilo dito oblig 4 Ai aBUA Jent Pao 8p Mij abl Ohio k lorth W pr C aand dilo dito W n BI Paler obl 7 Denrerk Rio Gr Spm eert T a Illinois Caolral obl in goud 4 Lonii iiMuli rille Oerl r aand Meiioo N Spw Hü Ie byp o 8 Mils Kansas r 4pat pref aand N ïork Onlaaiok Weel aand dito Penn Ohio oblig 8 Oregon Calif la hyp in goud ö BI Paul Minn k Manil obl 7 Uo Pao Hoordlljn oblig 8 dilo dito Lino Col la hyp O 5 Canau Can Soutb Cart r aand Vs O Ballw tNa leh d o O Amalard Omnibus Mij sanil Rolterd Tranwog Maats aand Ned Blad Amslardara aand 8 Stad Botlerdao aan 8 Bluils Stad Anlwerpeo 1887 SVi BUd Brussel 1888 HoNO Theisi BeguUr lesellicli Oostbkb Slaatsleeniog 1880 I K K Ooil B Cr 1880 8 SpANja flad Madrid 3 1888 NsD Ver Bos Hïp Bpobl oerL ADVERTBNTIEN Te Zoop of te Huur aangeboden ÏM UËGItKiVHIJIS rl st e H t t onichadelylut ra maklAelyksIe poMiitUdilel voor UMrra ca vooral dam en Klnderschomwerk Ude Appretuur van C M Mllllsr fc Ca y jt Jf arIla Baatli Sb H Mmlettatead rdtlJ op naam n fal tl k m k VwIrysSavhy Nmtm WMiUwi hi HaHmiwk salwlMto Win MI SU a raal a M r avSwua arMw staande aan de WEBTHAVBN Wgk B N 147 Te berragen tange TUnileteeg D 1 9 Hei hais beTat beneden 3 Kamers mei Snite Keuken Kelder en Binnenplaala boren 3 Kamera en Zold r Terder alles netjes en doel matig ingericht alsmede ran Oas en Water leidinu roorzien ToTona boren en beneden PriTaal met Waterleiding